Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926 Data utworzenia Numer aktu 251 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm) art. 212, art. 214 pkt. 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222, art , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: 1 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł tj. do kwoty zł. 2 3 Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie zł. Zmniejsza się przychody o kwotę zł Zwiększa się rozchody o kwotę zł 12 pkt. 2 i 3 przyjmuje brzmienie: finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa do kwoty zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł. 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty zł. 6 W uchwale Nr V/45/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami: Nr 116/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2011 r. Nr 135/11 Zarządu Województwa Małopolskiego

2 z dnia 10 lutego 2011 r., Nr 164/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r., Nr 216/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/64/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 244/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2011 r., Nr 260/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2011 r., Nr 299/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 r., Nr 302/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2011 r., Nr VII/84/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011 r., Nr 350/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2011 r., Nr 366/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2011 r., Nr 432/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr VIII/116/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r., Nr 463/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r., Nr 486/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 507/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2011 r., Nr 564/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2011 r., Nr IX/132/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2011 r., Nr 588/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2011 r., Nr 639/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 720/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr X/150/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2011 r., Nr 801/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2011 r., Nr 831/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2011 r., Nr 842/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2011 r., Nr 900/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 907/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r., Nr 941/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r., Nr 945/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r., Nr XI/167/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 1034/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 1040/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2011 r., Nr 1081/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 września 2011 r., Nr XII/184/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r., Nr 1112/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2011 r., Nr 1178/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011 r., Nr 1230/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2011 r., Nr 1282/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2011 r., Nr XIII/209/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2011 r., Nr 1328/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r., Nr 1346/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2011 r., Nr 1380/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2011 r., Nr XV/241/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r., Nr 1397/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2011 r., Nr 1461/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr 1519/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2011 r., Nr 1522/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 8 UZASADNIENIE

3 Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów z tytułu: 1. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę zł (dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie). 2. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla województw w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł, 3. rezerwy subwencji ogólnej dla województw w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł. II. zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów w: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł w ramach zadania pn. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dz. 600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł w ramach zadania pn. Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi celem dostosowania do informacji Wojewody Małopolskiego (WR-III AL z dnia 23 listopada 2011 roku oraz WF I z dnia 28 listopada 2011 roku), który powołując się na stanowisko Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów wskazał, iż środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej winny być klasyfikowane w dochodach jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par 629) z ostatnią cyfrą 1 -Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Niniejsza zmiana zmienia wcześniejsze stanowisko Wojewody Małopolskiego, wskazujące w piśmie nr WF-I z dnia 4 października 2011 roku, iż ostatnia cyfra paragrafu dochodów (par 629) to cyfra 3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn i grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje 2. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł w związku z naliczeniem kary umownej dotyczącej "Opracowania graficznego na podstawie istniejącego designu oraz wykonania i dostawy do siedziby zamawiającego materiałów informacyjno - promocyjnych do Projektu Business in Małopolska Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO. Przedmiot zamówienia został odebrany 49 dni po terminie zapisanym w umowach z uwagi na nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę. O powyższą kwotę pomniejsza się refundację przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lidera). 3. kary umownej o kwotę zł w ramach Projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowanego w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Współpracy przez Departament Funduszy Europejskich oraz wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu (dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne). Przedmiot zamówienia, dotyczący dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji Projektu, został dostarczony przez wykonawcę 94 dni po terminie zapisanym w umowie (naliczenie kar umownych od dnia 5 sierpnia do dnia 7 listopada br.). O powyższą kwotę pomniejsza się refundację z Polsko Szwajcarskiego Programu Współpracy III. zmniejszeniu dochodów w kwocie zł z tytułu: 1. refundacji przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lidera) o kwotę zł w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W związku z realizacją zadania budżetowego pn.: Invest in Małopolska - Działanie 8.1 MRPO w okresie W roku 2011 planowano refundację (w wysokości 75%, w tym 85% - środki

4 UE i 15% - budżet państwa) wydatków poniesionych w 2010 r. Ze względu na długotrwałą procedurę rozliczania końcowego wniosku o płatność Projektu refundacja nastąpi w 2012 roku. 2. wpływów z usług w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę zł w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, w związku z faktem, iż rzeczywiste wykonanie jest niższe niż zakładano 3. wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł, w tym odsetki w kwocie zł w związku ze zwrotem dokonanym w 2010 r. przez beneficjenta Działania 3.3 MRPO Instytucje kultury, tj. przez Gminę Chrzanów. Powyższe środki zostały w roku bieżącym zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 4. wpływów stanowiących należności po zlikwidowanym WFGZGiK w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł,. Ponadto przenosi się dochody w kwocie zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu prawidłowego zaklasyfikowania wpłat stanowiących przychody własne powiatowych FGZGiK, które zostały odprowadzone na centralny FGZGiK. 5. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne o kwotę zł ze względu na długotrwałą procedurę rozliczenia wniosków o płatność (refundacja nastąpi w 2012 r.) dla zadań pn: - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna zł - Obwodnica Podegrodzia - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł - Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce -Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO zł - Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Działanie 1.2 MRPO zł - Projekt "Małopolska w akcji"- kampania promocyjna na wybranych rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu wizerunku małopolskich sportowców - Działanie 8.1 MRPO zł Jednocześnie celem zapewnienia finansowania w/w projektów zwiększa się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę zł. IV. zwiększeniu dochodów w kwocie zł i wydatków w kwocie zł z tytułu: 1. środków otrzymanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w związku z realizacją przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie projektu pn. Piłka nożna jako demokratyczne doświadczenie edukacyjne o kwotę zł w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. W ramach realizacji projektu sfinansowano koszty transportu nauczycieli i uczniów ze szkół w Małopolsce w ramach wizyty studyjnej w Turyngii. 2. kar umownych: a. za niewykonanie należycie II części przedmiotu umowy, tj. opracowania pn. Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce oraz opracowanie założeń kompleksowego systemu edukacji IT w województwie małopolskim przygotowanie i wydruk dokumentów zawierających wyniki przeprowadzonych badań oraz opis systemu kształcenia realizowanego w ramach zadania budżetowego pn.: "Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT" - Poddziałanie PO KL w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł. Powyższe środki stanowią przychód i wydatek niekwalifikowany projektu, który podlega zwrotowi do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

5 b. za zwłokę w wykonaniu systemu informatycznego do obsługi Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej o kwotę zł w dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (stanowiącą dochód Województwa) oraz wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu Małopolski System Informacji Turystycznej w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji. Termin realizacji umowy został określony do dnia r. Ostatecznie przedmiot umowy został przekazany w listopadzie br. c. za niewłaściwe wykonanie umowy naliczonych dla firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku (dochody o kwotę zł i wydatki o kwotę zł) w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie na zadaniu budżetowym pn. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 10 PT PO KL w Departamencie Polityki Regionalnej. Powyższe środki stanowią przychód i wydatek niekwalifikowany projektu, który podlega zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. d. za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej badania społecznego pn. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (przedmiot umowy został oddany przez wykonawcę z 29-dniowym opóźnieniem) w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność na zadaniu budżetowym pn. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (Działanie 6.1 PO KL) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Powyższe środki stanowią wydatek niekwalifikowany w/w projektu. 3. środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w dz Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno - Prawnym w ramach zadania budżetowego pn.: Wynagrodzenia) w kwocie zł stanowiącej 2,5% z kwoty zł, którą Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 4. planowanych wpłat środków w wysokości 160 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie; zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji w Departamencie Budżetu i Finansów) dotyczących korekty kosztów połączeń telefonicznych za rok 2010 w Lokalnych Punktach Informacyjnych mieszczących się w Chrzanowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Punkty LPI finansowane są ze środków dotacji celowej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , przyznanej na mocy Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Małopolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich z dnia r. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 5. odsetek od części wydatków ponoszonych ze środków kwalifikowanych w ramach PT MRPO w miesiącach styczeń maj 2011 r. dotyczących obsługi logistycznej pracowników realizujących zadania w ramach PT MRPO w kwocie 750 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie; zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji w Departamencie Budżetu i Finansów). Powodem dokonania naliczenia odsetek, było stwierdzenie przyjęcia m.in. nieprawidłowej liczby zatrudnionych pracowników do metodologii rozliczania faktur kosztów eksploatacyjnych co skutkowało nieprawidłowym wyliczeniem kosztu jednostkowego. W chwili obecnej część wydatków poniesionych w bieżącym roku w ramach PT MRPO została zinterpretowana jako nieprawidłowość, wynikająca z ustawy o finansach publicznych. W przypadku podjęcia przez IZ MRPO ostatecznej decyzji o konieczności zwrotu odsetek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niezbędne jest zabezpieczenie planu. 6. zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie zł nadpłaconych: a. w 2010 roku w kwocie 45 zł w ramach zadania zleconego pn. Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego realizowanego przez ROPS (dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Środki zostaną zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. b. w 2007 r., 2008 r. i 2010 r., w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

6 społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy w ramach zadania pn. Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie). 7. wadium w kwocie zł (dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ; zadanie budżetowe pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego m.in. druku wydawnictwa agroturystycznego, UMWM jako zamawiający działając zgodnie Prawem zamówień publicznych zatrzymał wadium wraz z odsetkami. W nawiązaniu do pism Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Nr PTpt-mk-503-4/11(987) z dnia 26 sierpnia 2011 r., PTpt-mk-503-4/11(1225) z dnia 19 października 2011 r. oraz PTpt-mk-503-4/11(1485) z dnia 30 listopada 2011 r.) kwota wadium wpłaconego przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stanowi dochodu samorządu województwa ponieważ dotyczy operacji finansowej ze środków przewidzianych na wyprzedzające finansowanie PT PROW z budżetu państwa i należy go uznać za dochód budżetu państwa. Powyższe środki zostaną zwrócone do Wojewody Małopolskiego. 8. zwrotu, przez beneficjentów MRPO, odsetek bankowych w kwocie 686 zł od przekazanych zaliczek, realizujących: - Działanie 3.1 MRPO - Rozwój infrastruktury turystycznej 669 zł (dz Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajobrazowe; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). - Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 1 zł (dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność przez Centrum Stomatologiczne Lek. Stom. Aneta Czyż - Ojczyk; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich) - Działanie 7.3 MRPO Gospodarka odpadami 16 zł (dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność przez NOVA Spółka z o.o.; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. V. zwiększeniu wydatków w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne o kwotę zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych na: - uzupełnienie kwoty spłaty zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie w całości oraz w części po Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Krakowie zł - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zł VI. zmniejszeniu dochodów w kwocie zł i wydatków w kwocie zł: 1. z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za scalenia gruntów o kwotę zł. W związku z opóźniającymi się procedurami administracyjnymi, niezrealizowane zostaną w całości umowy zawarte z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie sp. z o.o. Ponadto Powiat Gorlicki wycofał się z umowy na wykonanie prac scaleniowych dla obiektów Męcina i Sękowa, a także późniejsze niż planowano podpisanie umowy z Powiatem Opolskim, spowoduje, iż dochód za wykonanie prac scaleniowych na obiekcie Świerkle nie zostanie zrealizowany. Operaty scaleniowe dla obiektów Zakrzów, Zakrzowiec, Podłęże, Staniątki nie zostały zaklauzulowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co nie pozwoliło na wykonanie kolejnego etapu prac scaleniowych. O powyższą kwotę zmniejsza się wydatki w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Biura geodezji i terenów rolnych w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych z

7 zadań pn.: a ) Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych ( zł). W związku ze zmniejszonym zakresem prac scaleniowych zaoszczędzono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników KBG. b) Obsługa procesu nabywania gruntów przeznaczonych pod budowę autostrady A-4 ( zł) oraz zadania pn. Regulacja stanów prawnych nieruchomości ( zł) w związku z niższymi kosztami delegacji krajowych oraz opłat sądowych. c ) Scalenia gruntów ( zł) z wydatków na wykonanie czynności związanych z pracami scaleniowymi wokół autostrady A-4 na terenie gminy Bochni części obrębów Cikowice, Damienice, Proszówki oraz Stanisławice, w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi i brakiem zatwierdzenia procedury scalenia na danym terenie. d) Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów (1 400 zł) oraz zadania pn. Prace Geodezyjne i Kartograficzne ( zł) w związku z niższymi kosztami delegacji krajowych, opłat sądowych oraz opłat za klauzule operatów geodezyjnych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK). 2. w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Projekt 3xP: Pomysł Potencjał Przedsiębiorca Poddziałanie POKL o kwotę zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na przygotowanie i realizację materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby przedsięwzięcia pn.: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce Oszczędności wynikają z niższych niż przewidziano we wniosku o dofinansowanie kosztów promocji w/w przedsięwzięcia. 3. z tytułu refundacji przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lidera) dochody o kwotę zł i wydatki w Departamencie Rozwoju Gospodarczego (w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednosteksamorządu terytorialnego) o kwotę zł (wkład WM zł, środki UE zł oraz budżet państwa zł) na realizację zadania pn.: Business in Małopolska Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na opracowanie graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych w wyniku, którego wybrana oferta była na kwotę niższą niż pierwotnie planowana. 4. w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł dochody z tytułu środków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wydatki w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych z zadania pn.: Scalenia gruntów w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych w ramach remontu i modernizacji dróg istniejących oraz budowy nowych dróg gminnych wewnętrznych (dróg transportu rolniczego) wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. 5. z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na: a) zadanie realizowane w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości w tym dochody o kwotę zł i wydatki o kwotę zł (wkład budżetu województwa zł, wkład UE zł) na zadaniu budżetowym pn.: Projekt Noc Naukowców 2011 realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego. Powstałe oszczędności dotyczą m.in. różnic wynikających z kursu EURO (dotacja dla Partnerów wypłacana jest w walucie PLN, natomiast dotacja z Komisji Europejskiej przekazywana jest dla Koordynatora Projektu - Województwa Małopolskiego, w walucie EUR), niższych kosztów zakupu antyram na wystawę "5 lat Małopolskiej Nocy Naukowców, praw autorskich do opracowanego raportu ewaluacyjnego oraz na działania promocyjne (tj. opracowanie koncepcji graficznej, wydruk i produkcję materiałów promujących wydarzenie, wynajem powierzchni reklamowej pod ekspozycję materiałów promocyjnych oraz obsługę logistyczną wydarzenia, wynagrodzenia (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) pracowników naukowych i wykonawcy

8 przeprowadzającego analizę wpływu wydarzenia i sporządzającego raport ewaluacyjny oraz niższych kosztów promocji Projektu. b) zadania realizowane w ramach INTERREG IVC w: - dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł oraz wydatki o kwotę , w tym w: dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność zł (w tym: budżet województwa zł, wkład UE zł) i w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł (w tym: budżet województwa zł, wkład UE zł) na zadaniach budżetowych pn.: Wdrażanie projektu POWER w Małopolsce - Program INTERREG IVC zł w tym w: O Departamencie Polityki Regionalnej zł (w tym w: dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w tym: wkład budżetu województwa zł, wkład UE zł) w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższej, od planowanej, liczby umów związanych z przygotowaniem pierwszego etapu prac nad Regionalnym Planem Energetycznym (w ramach działań Projektu POWER), nieobecnością eksperta podczas ostatniego, dwudniowego, spotkania Międzynarodowej Grupy Ekspertów w Pradze oraz niższymi, od planowanych, kosztami druku oraz projektu - teczek i broszur na Międzynarodową Konferencję zamykająca Projekt POWER w Brukseli. O Kancelarii Zarządu zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w tym budżet województwa zł, wkład UE zł) w związku z mniejszą, niż planowano, liczbą podróży służbowych zagranicznych oraz mniejszym (liczbowo) składem przedstawicieli z Małopolski biorących udział w V Komitecie Sterującym POWER w Brukseli. O Departamencie Organizacyjno Prawnym zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w tym budżet województwa 566 zł, wkład UE zł) w związku z mniejszą liczbą, od planowanych, delegacji służbowych krajowych oraz niższymi kosztami wysłanych przesyłek kurierskich i pocztowych (część materiałów przeznaczonych na Międzynarodową Konferencję zamykającą Projekt POWER w Brukseli została dostarczona na konferencję przez pracowników biorących w niej udział) oraz z przebywaniem jednego z pracowników realizującego Projekt na dłuższym niż 33 dni zwolnieniu lekarskim (płatne przez ZUS). Zakończenie realizacji Projektu POWER nastąpi w dniu 31 grudnia 2011 r. Wdrażanie projektu SMART+ w Małopolsce - Program INTERREG IVC zł w tym w: O Departamencie Polityki Regionalnej zł (dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność, w tym wkład budżetu województwa zł, wkład UE zł) w związku z późniejszym, od zakładanego, rozpoczęciem realizacji podprojektów SMART+ część działań przewidzianych do realizacji w 2011 r. w ramach podprojektów (m.in. warsztaty kapitalizacyjne, promocja, tłumaczenia) została przesunięta na rok O Kancelarii Zarządu zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w tym budżet województwa zł, wkład UE zł) w związku z rezygnacją z podróży służbowej zagranicznej do Lipska na posiedzenie Komitetu Sterującego SMART+ oraz z mniejszą, od zakładanej, liczbą uczestników delegacji do Kozani (Grecja). Ponadto w związku z późniejszym terminem rozpoczęcia realizacji podprojektów SMART+ część zaplanowanych spotkań w regionach partnerskich została przełożona na 2012 r. O Departamencie Organizacyjno Prawnym zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w tym budżet województwa zł, wkład UE zł) w związku z rezygnacją z przedłużenia umowy o pracę przez jednego z pracowników UMWM zaangażowanego we wdrażanie Projektu SMART+ (1 etat) oraz z przebywaniem jednego z pracowników realizującego Projekt (0,2 etatu) na dłuższym niż 33 dni zwolnieniu lekarskim (płatne przez ZUS). - dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność o kwotę zł oraz wydatki o kwotę , w tym w: dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność zł (w tym: budżet województwa zł, wkład UE zł) i w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł (w tym: budżet województwa zł, wkład

9 UE zł) na zadaniu budżetowym pn.: Realizacja zadań związanych z wdrażaniem projektu Regionalne Forum Telemedyczne w ramach programu INTERREG IVC w tym w: O Departamencie Rozwoju Gospodarczego zł (dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność, w tym wkład budżetu województwa zł, wkład UE zł) w związku z rezygnacją z kosztów tłumaczeń (Partner Wiodący Projektu, Region Południowej Danii, podjął decyzję o zaniechaniu tłumaczenia uwierzytelnionego, z języka angielskiego na język polski, aneksów do Partnership Agreement) oraz rezygnacją z przygotowywania materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu (Partner odpowiedzialny za promocję Projektu RTF podjął decyzję o zaniechaniu przygotowywania materiałów promocyjnych w roku 2011). Ponadto nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na umowy o dzieło (ekspert odstąpił od podpisania umowy na sporządzenie, w języku angielskim, wytycznych dobrych praktyk oraz umowy dotyczącej przykładów udanych wdrożeń usług telemedycznych przy współpracy z sektorem prywatnym w Małopolsce, która nie spełniała specyficznych kryteriów postawionych przez organizatora konferencji Projektu RTF w Clermont-Ferrand, której celem było pokazanie jak ułatwić rozwój rynku w zakresie telemedycyny dla MŚP na poziomie regionalnym). O Departamencie Organizacyjno Prawnym zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w tym budżet województwa zł, wkład UE zł). Na rok 2011 zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 pracowników zaangażowanych we wdrażanie Projektu (łącznie 0,75 etatu, w tym: koordynator Projektu - 0,25 etatu, pracownik ds. finansów - 0,25 etatu, specjalista ds. rozwoju ezdrowia -0,25 etatu). 0,50 etatu nie zostało zrealizowane ponieważ: w dalszym ciągu istnieje wakat na stanowisko koordynatora Projektu oraz z uwagi na korzystanie z usług ekspertów zewnętrznych nie było potrzeby zatrudniania specjalisty ds. rozwoju ezdrowia. Ponadto nie wydatkowano wszystkich planowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji Projektu RTF. O Kancelarii Zarządu zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w tym budżet województwa zł, wkład UE zł) w związku z niższymi, od planowanych, kosztami podróży służbowych zagranicznych. 6. z tytułu uzyskania mniejszych niż planowano wpływów zasądzonego odszkodowania od Beneficjenta Działania 2.1 ZPORR o kwotę zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność (zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji ZPORR w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie). VII. zmniejszeniu wydatków w kwocie zł w: 1. dz Rolnictwo i łowiectwo: - rozdz Biura geodezji i terenów rolnych (2 732 zł) oraz dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami (3 071 zł) w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych z zadania pn.: Zobowiązania finansowe po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w łącznej kwocie zł pozostałe po wypłacie do Urzędu Skarbowego zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług VAT w związku z rozliczeniem działalności geodezyjnej oraz obsługi nieruchomości za miesiąc listopad 2010 r. - rozdz Melioracje wodne w kwocie zł na zadaniach: O Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice zł (wkład WM zł, środki UE zł) z uwagi na negatywne stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące przeprowadzenia ponownego postępowania w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika O Zbiornik Skrzyszów na potoku korzeń w gminie Skrzyszów zł (wkład WM zł, środki UE zł) z uwagi na brak prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji nie ma możliwości wypłaty odszkodowań za działki planowane pod realizację inwestycji oraz na przeprowadzenie części robót przygotowawczych

10 O kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi - rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie zł na zadaniu pn. Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły z uwagi na przedłużające się konsultacje społeczne z gminami oraz protesty mieszkańców wymuszające ciągłe zmiany rozwiązań projektowych nie ma możliwości opracowania dokumentacji technicznej dla zadania; Budowa i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała w gm. Ciężkowice, Tuchów, Pleśna, Tarnów, m. Tarnów - rozdz Pozostała działalność w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie zł z zadania pn. Rozwój wsi i rolnictwa w związku z oszczędnościami w wydatkach na organizację imprez promujących działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa, w tym promujące dobre praktyki rolnicze i rolnictwo ekologiczne oraz działania poświęcone popularyzacji owczarstwa i pasterstwa 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości oraz w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł (w tym wkład budżetu Województwa zł, środki z UE zł) z zadania budżetowego pn.: Europejska sieć regionów na rzecz innowacji ekologicznych ECREIN+ - program INTERREG IVC w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji ( zł) oraz Kancelarii Zarządu ( zł). Ze względu na oszczędności poprzetargowe w ramach usług dotyczących realizacji elementów projektu i publikacji ogłoszeń prasowych oraz ze względu na niższe koszty wyjazdów zagranicznych, niewykorzystane środki w 2011 r. zostaną wykorzystane w roku Całkowite koszty przeznaczone na realizację projektu ECREIN+ nie ulegają zmianie. 3. dz. 600 Transport i łączność w: 1. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie zł (w tym: wkład WM zł, środki UE , środki BP 63 zł) - rozdz Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł (wkład WM , środki UE zł) na zadaniach pn.: O Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych o kwotę zł ze względu na: brak możliwości pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych nie ma możliwości zrealizowania części umowy dotyczącej opracowania połączenia DW 780 z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski (3 327 zł), możliwość wykonania części dokumentacji dla zadania Obwodnica Proszowic Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO w ramach środków zabezpieczonych na projekcie, a nie jak wcześniej planowano w ramach zadania Dokumentacja techniczna dla dróg ( zł) brak możliwości zrealizowania zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska na DW 933 w msc. Gorlice ze względu na wydłużoną procedurę podziałów nieruchomości oraz nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego, które są niezbędne do pozyskania decyzji ZRID kończącej proces przygotowania dokumentacji ( zł - rozdz wkład własny WM do zadań realizowanych w ramach Programu Ochrona Przeciwosuwiskowa) O Odbudowa ciągów dróg wojewódzkich po powodzi o kwotę zł. Środki powyższe stanowią oszczędności gdyż zadanie pn. "Przebudowa DW 982 wraz z mostem na rzece Breń" zostało dołączone do projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa. O Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę (wkład WM) w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na "Budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe na

11 obwodnicy Dobczyc", środki zabezpieczone pierwotnie z budżetu województwa (koszty niekwalifikowalne) stają się środkami wolnymi i zostają zastąpione dotacją WFOŚIGW O Inteligentny System Sterowania Ruchem dla Regionu Podhalańskiego o kwotę (środki WM), która stanowi oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu. O Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków - Chełmek Etap II o kwotę zł (środki WM), która stanowi oszczędności po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu finansowym projektu. O Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca Etap I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice Łapczyca o kwotę zł (środki WM), która stanowi oszczędności po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu finansowym projektu. O Obwodnica Podegrodzia- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę zł (środki WM), która stanowi oszczędności po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu finansowym projektu. O Obwodnica Szczurowej- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę zł (środki WM), która stanowi oszczędności po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu finansowym projektu O Obwodnica Proszowic- Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę zł (środki WM), która stanowi oszczędności po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu finansowym projektu. O System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego o kwotę (wkład własny WM zł, środki UE zł) z uwagi na przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego (wydłużenie terminu związania ofertą do 60 dni) wydłużony został termin realizacji zadania w związku z czym nie ma możliwości wydatkowania środków przeznaczonych na zarządzanie projektem w 2011 roku O kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi O Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW nr 969 w m. Kluszkowce o kwotę zł (środki UE zł, wkład WM 634 zł) z uwagi na nadal trwający proces zatwierdzania projektu organizacji ruchu, po którym możliwe będzie rozpoczęcie robót związanych z realizacją zadania nie ma możliwości wydatkowania przedmiotowej kwoty do końca roku. O kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi O Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów o kwotę zł (środki UE zł, wkład własny WM zł) z uwagi na brak możliwości realizacji skrzyżowania drogi powiatowej nr 2165 K z DW 776 z drogą gminną w m. Dojazdów (do chwili obecnej wykonawca nie pozyskał decyzji ZRID co jest spowodowane cofnięciem zgody na wejście w teren przez właścicieli działek przez, które przebiega trasa kanalizacji deszczowej, oraz odwlekanie procedury podziału działki przez właściciela nieruchomości) nie ma możliwości zrealizowania zadania do końca br. Nie jest możliwe również zakończenie podstawowej części projektu (współfinansowanej z UE). Jednocześnie w roku 2011 wpłynie wyższa kwota dotacji z UE, w związku z tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne i wydatki w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł O kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi - rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 423 zł

12 (środki UE 360 zł, środki BP 63 zł) na zadaniach pn.: O Przebudowa DW 768 na odcinku Górka - Szczurowa - Rudy Rysie o kwotę 141 zł (środki UE 120 zł, środki BP 21 zł) O Przebudowa DW 982 wraz z mostem na rzece Breń (środki UE 120 zł, środki BP 21 zł) O Przebudowa DW 964 na odcinku Uście Solne Rylowa o kwotę 141 zł (środki UE 120 zł, środki BP 21 zł) Z uwagi, iż wpłynęły kary umowne za opóźnienia wykonania studium wykonalności dla w/w projektów O kwotę 360 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi 2. w Departamencie Transportu i Komunikacji: - w rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę zł (wkład budżetu Województwa) na zadaniu pn: Zakupy taboru kolejowego - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO. W związku ze stanowiskiem Jednostki ds. Wdrażania MRPO, w sytuacji obniżenia wysokości kosztów kwalifikowanych następuje podniesienie procentu dofinansowania przy zachowaniu dotychczasowej kwoty dofinansowania. Środki w kwocie zł (kwalifikowalne) zostają zastąpione środkami z Unii Europejskiej. Ponadto w ramach zadania powstały oszczędności w kwocie zł w wydatkach na sfinansowanie druku ulotek oraz wykonanie usługi zamieszczenia insertu w prasie. - w rozdz Lokalny transport zbiorowy o kwotę zł na zadaniu pn: Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim z wydatków planowanych na druk dokumentu Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata W związku z koniecznością naniesienia zmian do w/w dokumentu wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych, usługa druku nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku budżetowym ( zł). Ponadto uzyskano oszczędności w kwocie zł w ramach wydatków na opracowanie prognozy oddziaływania w/w strategii na środowisko. - z zadań pn.: a) Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych o kwotę zł w: ü rozdz Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł stanowiącą oszczędność wynikającą z umowy z Miastem Grybów na realizację zadania inwestycyjnego Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie DW 981 Zborowice Krzyżówka w m. Grybów Biała Wyżna". W bieżącym roku budżetowym nie zostanie przekazana w całości dotacja celowa z budżetu Województwa ze względu na fakt, iż Miasto nie posiada jeszcze decyzji ZRID na realizację II etapu zadania. Ponadto w ramach zadania zmniejsza się wydatki o kwotę zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację wspólnych zadań z gminami: Czchów, Nowy Targ, Kęty, Lipnica Murowana, Zakliczyn, Wieliczka, Bukowina Tatrzańska, Oświęcim, Wojnicz, Żegocina, Biskupice, M. Gorlice, Uście Gorlickie, Zakliczyn, Trzyciąż, Radłów, Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska. ü rozdz Drogi publiczne powiatowe o kwotę zł stanowiącą niewykorzystaną przez Powiat Krakowski pomoc finansową na realizację zadania p.n. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2165 K z drogą wojewódzką nr 776 i drogą gminną nr G 0054 ( K) w m. Dojazdów w zakresie dojazdów do skrzyżowania". Z uwagi na wystąpienie niezależnych od Wykonawcy okoliczności (wydanie decyzji ZRID dla przedmiotowego przedsięwzięcia może nastąpić najwcześniej na przełomie 2011 i 2012 r.), wykorzystanie w bieżącym roku środków budżetowych jest niemożliwe. Wobec powyższego zaistniała potrzeba przesunięcia wydatków na 2012 rok.

13 b) Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych w związku z oszczędnościami w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego" ( zł) c) Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych o kwotę zł w: - rozdz Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych w ramach zadań realizowanych przez Gminę Andrychów oraz Łapanów. Ponadto Gmina Andrychów rozwiązała umowę z Wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 781 Chrzanów Zator Łękawica w miejscowości Targanice, na odc. nr 230 od km do km , o długości ok. 946 mb ( zł) - rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł z wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych: O Obwodnica Muszyny uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z. W bieżącym roku budżetowym sfinansowana zostanie części kosztów związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości. Z uwagi na niezakończenie w 2011 r. procesu nabywania nieruchomości, realizacja zadania zostaje przesunięta na 2012 rok ( zł) O "Budowa drogi klasy "G" w Gminie Wierzchosławice na odcinku Wierzchosławice - Łętowice" ze względu na to, iż aktualny stopień zaawansowania prac związanych z wypłatą odszkodowań przesuwa termin zakończenia prac na 2012 rok ( zł) - w rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z zadań pn. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (1 500 zł) oraz zadania pn. Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym (1 000 zł) w związku z brakiem konieczności przeprowadzenia szkoleń. Ponadto zmniejsza się wydatki z zadania pn. Organizacja publicznego transportu zbiorowego (6 040 zł) pozostałe po opracowaniu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanego planem transportowym. 4. dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w Departamencie Promocji i Turystyki o kwotę zł (wkład Województwa) na zadaniu pn.: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na druk wydawnictw promocyjno informacyjnych. 5. dz Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w: a) Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych o kwotę zł z zadania pn.: Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości w związku z mniejszymi kosztami umów zleceń wraz z pochodnymi oraz oszczędnościami poprzetargowymi na wykonanie remontu dachu oraz dwóch dźwigów osobowych w budynku położonym w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5. b) Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł z zadania budżetowego pn.: Gospodarowanie mieniem Województwa w związku z uzyskaniem niższych, od planowanych, wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Ponadto w ramach zadania planowano środki m.in. na remont nieruchomości w Bulowicach. Opracowany kosztorys odejmujący ostatni przegląd techniczny nieruchomości w Bulowicach wskazał kwotę zł netto. Z uwagi na zaplanowane na rok 2011 środki są niewystarczające na pokrycie całości przedsięwzięcia (a nieekonomicznym jest wykonanie tylko części prac pod koniec roku) uznano za właściwe wykonanie remontu w całości w roku 2012.

14 6. dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w: - Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł z zadań budżetowych pn.: Realizacja zadań związanych z Programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej zł w związku z przesunięciem terminu cyklu spotkań informacyjnych dotyczących przyszłości Programów EWT w Małopolsce na rok 2012 oraz rezygnacją z ekspertyz i umów o dzieło związanych z wdrażaniem projektów EWT w Małopolsce. Programowanie rozwoju województwa i analizy regionalne zł w roku bieżącym wystąpiło znacznie mniejsze, od planowanego, zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem drobnych analiz eksperckich, artykułów i wystąpień konferencyjnych. - Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł z zadań budżetowych pn.: Wsparcie rozwoju gospodarczego zł w związku z: odstąpieniem od zorganizowania dwudniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (nie został ustalony, przez Członków Komisji, program i zakres tematyczny posiedzenia zł) oraz posiedzeń Zespołu ds. oceny projektów zgłoszonych do Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (600 zł; konkurs ogłaszany jest przez Komisję Europejską, a realizowany przez Ministerstwo Gospodarki, Województwo Małopolskie jest organizatorem etapu regionalnego; z uwagi na przesunięcie realizacji konkursu, przez głównego organizatora, z 2011 roku na rok 2012 Województwo nie przystąpiło do realizacji etapu regionalnego; Zespół ds. oceny projektów zgłoszonych do konkursu powoływany jest każdorazowo Zarządzeniem WM; w 2011 r. zespół nie został powołany) oraz z powodu przesunięcia terminu realizacji kolejnej edycji Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości na rok 2012 odstąpiono od publikacji ogłoszeń o Konkursie (4 500 zł). Ponadto w ramach zawartego porozumienia w sprawie współpracy przy organizacji I Forum Nowej Gospodarki w Krakowie (między Województwem Małopolskim a Euro Innopark sp. z o.o.), zaangażowanie finansowe Województwa nie mogło przekroczyć kwoty zł. W ramach porozumienia Euro Innopark zobowiązano do zorganizowania Forum (od strony technicznej), w tym organizacji panelu Polska Południowa centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym w dniu 14 listopada 2011 r. (obejmującego m.in. najem sali na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie dla 600 osób w kwocie zł). Ponieważ sala na AGH została udostępniona bezkosztowo przez współorganizatora Forum - Akademię Górniczo -Hutniczą, kwota zaangażowania finansowego Województwa została pomniejszona o zł. Dodatkowo powstały oszczędności w kwocie zł w wyniku uzyskania, w trybie przetargu nieograniczonego, korzystniejszej ceny świadczenia usług cateringowych na potrzeby I Forum Nowej Gospodarki w Krakowie. Promocja gospodarcza zł w ramach organizacji Forum Inwestycyjnego jako narzędzia aktywnego marketingu inwestycyjnego powstały oszczędności w wyniku zapewnienia cateringu przez Wojewódzki Urząd Pracy (współorganizatora Forum) oraz w związku z zapewnieniem materiałów konferencyjnych, które zostały przygotowane we własnym zakresie. - Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie zł z zadania pn. Audyt bezpieczeństwa informatycznego w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w związku z oszczędnościami w ramach przeprowadzonych testów funkcjonalności, bezpieczeństwa i wydajności w zakresie łączności systemu wdrażanego w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce. 7. dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w: a) Departamencie Rozwoju Gospodarczego z zadań budżetowych pn.: - Regionalny Portal Internetowy Wrota Małopolski i strona UMWM zł. Oszczędności powstały: w wyniku rezygnacji z planowanych zakupów serwerów a także zakupu licencji na

15 oprogramowanie i usługi supportu ( zł; zakup serwerów i licencji na oprogramowanie i usługi supportu będzie w 2012 r. w ramach zadania Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO); na szkoleniach specjalistycznych pracowników UMWM ( zł); w ramach zakupu Certyfikatu Wildcard SSL dla domen WM oraz powstałymi na prawach autorskich w ramach umów dotyczących rozbudowy strony i ( zł); w wyniku negocjacji umów z programistami poniesiono niższe koszty umów zleceń na rozbudowujących platformę Sharepoint na potrzeby Regionalnego Portalu Internetowego Wrota Małopolski ( zł). - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego zł. Oszczędności powstały m.in. w wyniku niższych kosztów (od planowanych) przy współorganizacji przez Województwo Małopolskie konferencji Anual Conference 2011" w Krakowie w dniach kwietnia 2011 r. (7 440 zł), kosztów tłumaczenia wystąpienia Marszałka na w/w konferencji (1 550 zł; koszty tłumaczenia zostały pokryte w ramach zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu) oraz rezygnacji z zakupów artykułów żywnościowych na spotkania Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz innych spotkań z partnerami (1 000 zł). - Małopolski System Informacji Medycznej zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów umowy zawartej ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie" na wykonanie diagnozy stanu infrastruktury informatycznej 41 jednostek służby zdrowia w Województwie Małopolskim oraz na opracowanie koncepcji techniczno finansowej i organizacyjnej projektu MSIM nie zostaną wydatkowane. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 lipca 2011 roku wyraził zgodę na rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie". W ramach umowy zostały pokryte koszty wykonania diagnozy stanu infrastruktury w wysokości zł. Zadanie nie będzie kontynuowane. b) Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie zł z zadań pn. a) Aktualizacja systemu MSPP - Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na Aktualizację oprogramowania obliczeniowego i zarządzającego pracą Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego oraz dostosowanie odbiorników i anten na stacjach referencyjnych do standardów ASG-EUPOS ( zł) b) Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce -Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO o kwotę zł (wkład budżetu Województwa Małopolskiego) w związku z oszczędnościami w ramach postępowania przetargowego na kompleksowe działania promocyjne i informacyjne projektu MRPO. Wartość projektu nie ulega zmianie. Środki niewykorzystane w 2011 roku zostaną wykorzystane w 2012 roku. 8. dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł (wkład województwa w Departamencie Rozwoju Gospodarczego) oraz w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł (wkład województwa w Departamencie Organizacyjno-Prawnym) z zadania budżetowego pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski - Działanie 8.3 POIG. Ze względu na przedłużający się termin podpisania umowy o dofinansowanie w 2011 r. nie zostaną zrealizowane zaplanowane przedsięwzięcia Projektu (w tym planowane przeprowadzenie zamówienia publicznego na promocję projektu, realizację dwóch pierwszych etapów promocji projektu oraz wynagrodzenia pracownika UMWM zajmującego się realizacją inwestycji). Łączne nakłady finansowe Projektu pozostają bez zmian. 9. dz. 750 Administracja publiczna w: a) rozdz Samorządowe sejmiki województw o kwotę zł w Kancelarii Sejmiku na zadaniu pn.: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami

16 związanymi z brakiem przewidywanej waloryzacji diet Radnych Województwa Małopolskiego w 2011 r. oraz mniejszą niż planowano ilością ogłoszeń prasowych. b) rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł w: - Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł (wkład budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Priorytet 9 PT MRPO w związku z nie zaistniałą potrzebą wykonania drobnych analiz eksperckich w ramach procesu renegocjacji MRPO oraz z niewykorzystania środków na wykonanie tłumaczeń dokumentów do Komisji Europejskiej (oraz praw autorskich do ww. tłumaczeń). - Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł z zadań budżetowych pn.: Obsługa logistyczna Urzędu zł w wyniku przeprowadzonej analizie wydatków, kosztów do końca 2011 roku oraz w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych uzyskano oszczędności na usługach, najmie i mediach. Urząd Marszałkowski jest zwolniony z podatku od nieruchomości zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z czym w bieżącym roku nie ponoszono kosztów podatku od nieruchomości za budynki przy ul. Basztowej 22 oraz w Tarnowie i Nowym Sączu. Ponadto koszty składek na ubezpieczenie społeczne były niższe, ponieważ część umów zlecenia była zawarta ze studentami. Zintegrowany System Zarządzania zł w związku z odstąpieniem w roku 2011 od zlecanych szkoleń dla audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (zaplanowane szkolenia zostały przeprowadzone jako wewnętrzne szkolenia bezkosztowe przez doświadczonych, wieloletnich audytorów Zintegrowanego Systemu Zarządzania). - Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (wkład budżetu województwa) z zadań budżetowych pn.: Utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby MRPO -Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z mniejszym, od planowanego, kosztem modyfikacji i konserwacji Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI) na potrzeby MRPO. Analizy i badania oraz usługi zewnętrzne na potrzeby wspierania wdrażania MRPO - Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z rezygnacją z przygotowywania raportów i opracowań dotyczących wdrażania MRPO oraz oszczędnościami powstałymi przy realizacji usługi zewnętrznej dotyczącej specjalistycznego doradztwa w zakresie analizy ekonomiczno - finansowej i oceny spełniania przez projekty MRPO wymogów środowiskowych. Wspomaganie procesu kontroli projektów wdrażanych w ramach MRPO - Priorytet 9 PT MRPO zł. Kontrole projektów realizowanych w ramach MRPO, przeprowadzane w 2011 r. nie wymagały sporządzania zewnętrznych ekspertyz i opinii na potrzeby kontroli projektów. Promocja MRPO- Priorytet 9 PT MRPO zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na kampanię promującą MRPO. - Kancelarii Zarządu w kwocie zł (wkład budżetu województwa) z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna MRPO - Delegacje zagraniczne w związku z mniejszą, od planowanej, liczbą podróży służbowych zagranicznych. - Departamencie Budżetu i Finansów o kwotę zł z zadania pn. Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego. Kwota rzeczywistych kosztów badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2010 r. jest niższa niż planowano. c) rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w Departamencie Audytu i Kontroli z zadań pn.: - Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe

17 (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych - nie było potrzeby zlecenia wykonania ekspertyz podmiotom zewnętrznym zł - Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - nie było potrzeby zlecenia wykonania ekspertyz oraz oceny działalności komórki audytu wewnętrznego podmiotom zewnętrznym zł 10. dz Obsługa długu publicznego, rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł oraz w rozdz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę zł w ramach zadania pn. Obsługa zadłużenia w związku z planowaną do zaciągnięcia niższą kwotą kredytu na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE oraz w związku z terminową spłatą kredytów przez jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego, którym zostały udzielone poręczenia. 11. dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł, w tym rezerwy celowe zł na: a. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zł; b. sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zł oraz na przygotowanie i realizację inwestycji regionalnych ( zł). 12. dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w: a) rozdz Szpitale ogólne w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej o kwotę zł (wkład budżetu Województwa zł, środki zagraniczne zł) na zadaniu pn.: Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie wraz z budową lądowiska i zakupem aparatury i sprzętu realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w związku z podpisaniem umowy cesji między Województwem Małopolskim a Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o. Na podstawie zawartej umowy cesji zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie w wyniku, którego beneficjentem projektu zostanie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o. o., który samodzielnie kontynuował będzie realizację projektu. O kwotę zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE w 2011 r. b) rozdz Ratownictwo medyczne z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji o kwotę zł z zadania pn.: Podniesienie jakości udostępniania usług/danych poprzez budowę sieci teleinformatycznych dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych UMWM i systemów współpracujących. Kwota dotacji dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na prowadzenie administracji systemu tworzonego w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO jest niższa niż planowano w związku z faktem, iż okres administrowania systemem obejmuje miesiące od października do grudnia, a nie jak planowano od sierpnia do grudnia 2011 roku, ze względu na opóźniony odbiór systemu. c) rozdz Pozostała działalność z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, o kwotę 508 zł z zadania pn.: Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek przesunięcia terminu zawarcia umowy (27 października a nie 17 października br.) z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii 13. dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę

18 4 042 zł z zadania pn.: Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych w związku z zakończeniem i rozliczeniem działań w ramach XII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z wzajemnością oraz oszczędnościami związanymi z obsługą, mniejszej niż planowano ilości, posiedzeń Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 14. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji w kwocie zł w: - rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa. W 2011 r. nie zaistniała potrzeba wykonania opinii rzeczoznawców i specjalistów w zakresie określenia zasadności roszczeń oraz wysokości ewentualnych odszkodowań za szkody w środowisku wodnym ( zł). - rozdz Pozostała działalność z zadania pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego. W związku z pozyskaniem środków z WFOŚiGW na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz w związku z faktem, iż części zadań związanych z aktualizacją w/w Planu została wykonana przez pracowników merytorycznych Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji, zaoszczędzone zostały środki własne WM (5 000 zł). 15. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a) w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kwotę zł z zadań budżetowych pn.: - Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury (rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury) kwotę zł, stanowiącą oszczędności, które powstały na skutek zmniejszenia wartości zadania p n. Balet - najpiękniejsze przedstawienia realizowanego przez Krakowską Fundację Kultury Baletowej. - Regionalny obieg kultury (rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury) kwotę zł, w ramach którego planowano m.in.: Konferencję Dwa. Zero. Jedenaście; Nagrody Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury (m.in. Nagroda im. K. Wyki, Nagroda Ars Quaerendi, Nagroda M. Korneckiego), Monitoring sektora kultury. W trakcie realizacji przedmiotowych działań wystąpiły oszczędności cele zadania budżetowego zostały osiągnięte. - Rozwój regionalnych instytucji kultury (rozdz Pozostała działalność) kwotę zł, w ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie w 2011 roku akcji informacyjno-promocyjnej projektu Bon Kultury". W wyniku przeprowadzonych rozpoznań rynku, negocjacji z wykonawcami i dokonanych zamówień uzyskano oszczędności. Jednocześnie przygotowano instrumenty promocyjne, które umożliwią realizacje celu, jakim jest promocja Bonu Kultury" - nowej propozycji edukacyjnej w regionalnych muzeach dla mieszkańców Małopolski. b) w Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (rozdz Muzea) o kwotę zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych. 16. dz Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę zł w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Promocja osiągnięć sportowych w związku z planowaną zmianą formuły przyznawania nagrody Małopolski Laur Sportu oraz związaną z tym koniecznością konsultacji z podmiotami działającymi w sferze kultury fizycznej. VIII. przeniesieniu wydatków w Departamencie Organizacyjno -Prawnym w łącznej kwocie zł (wkład budżetu województwa, wydatki niekwalifikowalne) w związku z niższą, od zakładanej na etapie planowania budżetu, miesięczną stawką wpłaty na PFRON oraz z brakiem wypłaty ekwiwalentów za urlop w ramach PROW przenosi się środki z: dz Rolnictwo i łowiectwo,

19 rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł z zadań budżetowych pn.: Pomoc Techniczna PROW Zasoby ludzkie zł i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW - Zasoby ludzkie zł oraz z dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł z zadań budżetowych pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 4 PO PT - Zasoby Ludzkie zł i Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL -Zasoby ludzkie zł oraz z dz Rybołówstwo i rybactwo, rozdz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie zł z zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna PO RYBY Zasoby ludzkie. Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM na nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w związku z fluktuacją pracowników UMWM (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł na zadanie budżetowe pn.: Wynagrodzenia). Ponadto w załączniku nr 7 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2011 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w: 1. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Biblioteki pedagogiczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie o kwotę zł w związku z poprawą ściągalności kar od czytelników. Środki zostaną wydatkowane na zakup komputerów i pokrycie grudniowych zobowiązań. 2. dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach o kwotę zł w związku z wyższym niż przewidywano dofinansowaniem przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej żywienia uczniów. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie żywienia wychowanków Ośrodka. W związku z powyższym dokonuje się zmian: 1. zmniejsza się dochody o kwotę zł, 2. zmniejsza się wydatki o kwotę zł, 3. zmniejsza się deficyt o kwotę zł, tj. do kwoty zł 4. zmniejsza się przychody o kwotę zł, w tym: - zmniejsza się kredyt o kwotę zł, - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł, tj. do kwoty zł. - zmniejsza się spłatę udzielonych pożyczek o kwotę zł, tj. do kwoty zł. 5. zwiększa się rozchody o kwotę zł na spłatę kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE. uchwała 251 zał. 1.pdf uchwała 251 zał. 2.pdf uchwała 251 zał. 2a.pdf uchwała 251 zał. 3.pdf uchwała 251 zał. 4.pdf uchwała 251 zał. 5.pdf uchwała 251 zał. 6.pdf

20 uchwała 251 zał. 7.pdf Załączniki uchwala251zal1.pdf Data: :02:32 Rozmiar: k uchwala251zal2.pdf Data: :03:03 Rozmiar: k uchwala251zal2a.pdf Data: :03:22 Rozmiar: k uchwala251zal3.pdf Data: :03:40 Rozmiar: 98.88k uchwala251zal4.pdf Data: :04:01 Rozmiar: k uchwala251zal5.pdf Data: :04:25 Rozmiar: k uchwala251zal6.pdf Data: :04:52 Rozmiar: k uchwala251zal7.pdf Data: :05:12 Rozmiar: k Powiązane artykuły Akty zmienione: UCHWAŁA NR V/45/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2011 Liczba odwiedzin: 166 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :25:30 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

NR 393/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NR 393/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO uchwała NR 393/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 600, 750, 758, 801, 851, 853, 900, 921 Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 564/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 564/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 564/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 600, 758,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr L/326/06 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr L/326/06 z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-08-14 Numer aktu 326 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst. art. 18 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r. UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI z dnia 18 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI z dnia 18 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/154/09 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo