Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru)."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go lub sporządzenia wydruku, istnieje w każdym czasie poprzez odsyłacz umieszczony na stronie głównej E-Sklepu lub bezpośrednio pod adresem: Sprzedawca lub Buy4Kids - Teresa Solecka prowadzącą działalność pod firmą "PRET-A-VISITER", adres siedziby: Kraków, ul. Jar 7a, zarejestrowana w: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą numery: NIP , REGON E-Sklep Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną internetową Strona Mobilna E-Sklepu strona internetowa, przystosowana do wyświetlania na różnorodnych urządzeniach mobilnych mogących komunikować się z internetem za pomocą własnych protokołów bezprzewodowych (jak smartfony, tablety, etc.). Konto bankowe Sprzedawcy - ING Bank Śląski S.A. nr Kod BIC Swift: INGBPLPW Kontakt z obsługą E-Sklepu - jest możliwy: poprzez pocztę elektroniczną - adres telefonicznie - nr telefonu: Czas pracy obsługi E-Sklepu - od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00, w soboty od 9:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Klient lub Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu w E-Sklepie lub korzysta z jego pozostałych funkcjonalności. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu w art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Koszyk - funkcjonalność E-Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy i formy płatności. Towar - artykuł lub usługa, oferowany do sprzedaży w E-Sklepie. Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). Cena - cena brutto Towaru podana w Karcie Produktu wraz z informacją o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru. Zamówienie informacje w szczególności na temat rodzaju i liczby Towaru do dostarczenia Klientowi, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży - umowa na sprzedaż Towaru, zawarta za pośrednictwem E-Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Podmiot Realizujący Płatność zewnętrzny względem Sprzedawcy podmiot, pośredniczący w realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego, płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową. Kod Rabatowy bon towarowy (kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia Towaru w E-Sklepie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej jego wartości nominalnej. Klient może skorzystać z Kodu Rabatowego, otrzymanego od Buy4Kids lub od innego podmiotu współpracującego z Buy4Kids, upoważnionego do udzielania kodów rabatowych w E-Sklepie.

2 Kody rabatowe posiadają okres ważności, po upływie którego ich użycie jest niemożliwe. Kod rabatowy co do zasady nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym lub innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Konto Klienta lub Konto podstrona internetowa E-Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania swoimi danymi osobowymi oraz weryfikacji statusu złożonych przez siebie Zamówień. Login ciąg znaków alfanumerycznych odpowiadający adresowi Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, podawany przez Klienta podczas procesu rejestracji. Hasło unikalny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. Polityka Ochrony Prywatności dokument informujący Klientów o sposobie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę, w związku z ich korzystaniem z E-Sklepu. Dokument ten zawarto w Załączniku nr 1 do Regulaminu. II. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z E-Sklepu, w szczególności składania i realizacji Zamówień na Towary oraz ich dostarczania Klientowi, a także zapłaty ceny przez Klienta. 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U Nr 144 poz z późn. zmianami). III. Zasady korzystania z E-Sklepu 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z E-Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Korzystanie z E-Sklepu oznacza akceptację warunków opisanych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. 3. Korzystanie z E-Sklepu, w tym przeglądanie jego asortymentu i składanie Zamówień, jest możliwe w przypadku Klienta posługującego się: a) urządzeniem posiadającym system operacyjny, umożliwiającym połączenie z internetem i posiadającym do niego dostęp; b) przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; c) aktywnym kontem poczty elektronicznej ( ). 4. Przeglądanie asortymentu E-Sklepu nie wymaga rejestracji. 5. Rejestracja konta Klienta jest dobrowolna (np. przy składaniu Zamówienia), obligatoryjne natomiast jest podanie przez Klienta danych umożliwiających prawidłową realizację Zamówienia, w szczególności: danych umożliwiających kontakt ( oraz nr telefonu) i prawidłową dostawę Towaru. 6. Rejestracja Konta Klienta daje możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności E-Sklepu, w tym łatwiejszego składania Zamówień, przeglądania ich historii oraz śledzenia etapu ich realizacji. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu (i jego akceptacja) oraz podanie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Następnie, aktywowanie Konta Klienta wymaga jeszcze potwierdzenia rejestracji, przez kliknięcie w odnośnik zawarty w wiadomości , automatycznie przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Logowanie do Konta Klienta (zakładka "Moje Konto") jest możliwe przez wpisanie w formularzu logowania adresu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Po zalogowaniu do swojego Konta, Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, w tym modyfikować ustalone Hasło. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w E-Sklepie poprzez podanie właściwej kombinacji Loginu i Hasła. 7. Aby usunąć Konta Klienta, należy wysłać wiadomość z takim wnioskiem na adres poczty elektronicznej E- Sklepu, podając w treści wiadomości adres poczty elektronicznej Klienta przypisany aktualnie do Konta którego

3 dotyczy wniosek. 8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu E-Sklepu mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe E-Sklepu podano w pkt. I Regulaminu. 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za zakłócenia w funkcjonowaniu E-Sklepu spowodowane ingerencją osób trzecich, siłą wyższą lub brakiem zgodności z infrastrukturą techniczną, którą posługuje się Klient. Ponadto, Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności E-Sklepu w razie wykonania koniecznych prac konserwacyjnych, testowych lub modernizacyjnych. 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za blokowanie lub usuwanie wiadomości kierowanych z E-Sklepu na adres e- mail wskazany przez Klienta, przez administratorów serwerów pocztowych lub oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta. IV. Obowiązki Klienta 1. Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż akceptuje poniższe zakazy i zobowiązania: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści prawnie zabronionych, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania z E-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, co mogłoby nastąpić w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania bez pisemnej zgody Sprzedawcy działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach E-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie w ramach E-Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, itp. d) korzystania ze E-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Buy4Kids, e) korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) zachowania w tajemnicy kombinacji Loginu i Hasła do swojego Konta Klienta, - Klient odpowiada (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za wszelkie działania wynikające z nieuprawnionego posługiwania się Loginem i Hasłem do swojego Konta, g) zachowania w tajemnicy Kodu Rabatowego, - o ile operacje takie nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie Buy4Kids - Buy4Kids nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za operacje wykonane przez nieuprawnione osoby trzecie przy użyciu Kodu Rabatowego przyznanego Klientowi, w tym w szczególności w wyniku niezachowania Kodu Rabatowego w tajemnicy przez Klienta. 2. Jeżeli działanie Klienta w ramach E-Sklepu będą nosić znamiona naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień Regulaminu - Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta. Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną (na adres aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie), o zamiarze zablokowania lub o zablokowaniu jego Konta. 3. Blokada Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem w trybie natychmiastowym, umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną. Osoba, której Konto zostało zablokowane, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. V. Informacje o Towarach 1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 71), stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy przez Zamawiających. 2. Ceny produktów wskazanych na stronach E-Sklepu: a) podawane są w złotych polskich; b) nie zawierają podatku VAT - Buy4Kids z racji zwolnienia podmiotowego, nie jest podatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT; c) nie zawierają kosztów dostawy. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, a także do wprowadzania akcji promocyjnych, bądź też modyfikacji ich warunków lub ich odwoływania. Zmiany te w żadnym

4 stopniu nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienie przed ich publikacją na stronach E-Sklepu. 4. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o Towarach (dane techniczne, opisy, fotografie, etc.), były możliwe najbardziej zgodne z rzeczywistością. Niemniej jednak, istnieje możliwość wystąpienia niezgodności tych danych ze stanem faktycznym (np. w razie zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta, zmiany ceny, etc.). W takim przypadku osoba obsługująca Zamówienie ze strony E-Sklepu, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Klienta (telefonicznie, em lub innym środkiem porozumiewania się elektronicznego) o tym fakcie, i umożliwienia anulowania Zamówienia, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. 6. Indywidualne ustawienia urządzenia za pomocą którego Klient wyświetla strony E-Sklepu, mogą powodować istotne różnice pomiędzy wizualizacją Towaru, a jego rzeczywistym wyglądem (kolorem, proporcjami, itp.). Klient będący Konsumentem, może w takim wypadku skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn - szczegółowe informacje na ten temat zawiera pkt. XII Regulaminu. VI. Proces składania Zamówienia Zawarcie umowy 1. Zamówienie można składać na jeden z następujących sposobów: a) poprzez E-Sklep, zarówno z procedurą rejestracji Konta Klienta, jak również z jej pominięciem, b) wysyłając wiadomość na kontaktowy adres poczty elektronicznej E-Sklepu; c) telefonicznie pod numerem kontaktowym E-Sklepu, w czasie pracy jego obsługi. 2. Niezależnie od wybranego sposobu składania Zamówienia, do jego prawidłowej realizacji niezbędne jest poprawne określenie i przekazanie Sprzedawcy następujących danych: - nazwy i ilości Towarów, - jeżeli występują - dodatkowych opcji charakteryzujących Towar (jak np. rozmiar, kolor), - imienia i nazwiska Zamawiającego, - dokładnego adresu dostawy, - danych do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia lub jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura, - numeru telefonu kontaktowego oraz adresu Zamawiającego. 3. Złożenie Zamówienia uwarunkowane ponadto jest zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności. 4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Buy4Kids nie ponosi odpowiedzialności (w maksymalnych granicach wynikających z powszechnych przepisów prawa w tym zakresie) za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia. Zamawiający podając wymagane do realizacji Zamówienia dane poprzez zalogowanie się do E-Sklepu (co automatyczne przenosi niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia dane z Konta Klienta do formularza Zamówienia), jest zobowiązany do weryfikacji swoich danych zawartych w ramach Konta Klienta i ewentualnej ich aktualizacji, każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. 5. Dokonywanie Zamówień poprzez E-Sklep oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 6. Proces składania Zamówienia poprzez E-Sklep składa się z następujących kroków: a) wybór Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku [Dodaj do koszyka] (lub równoznacznego); b1) wybór rodzaju przesyłki (sposobu dostarczenia Zamówienia) i płatności; b2) manualne wprowadzenie do formularza Zamówienia danych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji lub zalogowanie się do Konta Klienta (co automatyczne przenosi niezbędne dane do formularza); b3) potwierdzenie zapoznania się i akceptację treści Regulaminu, wraz Polityką Ochrony Prywatności, c) zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk [Przejdź do potwierdzenia] (lub równoznaczny). 7. W trakcie składania Zamówienia przez E-Sklep, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także zmian w wyborze Towarów. W tym celu należy kierować się informacjami wyświetlanymi na stronach E-Sklepu. 8. Po zatwierdzeniu Zamówienia, wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające informacje

5 dotyczące: a) zamawianych Towarów, b) ich jednostkowej oraz łącznej ceny, c) wybranego sposobu dostawy wraz z jego całkowitym kosztem, d) wybranej formy płatności, e) kosztów dodatkowych (jeżeli występują), f) danych kontaktowych Zamawiającego, g) danych adresowych odbiorcy Towaru. Po weryfikacji poprawności ww. informacji, potwierdzenie Zamówienia następuje przez przycisk [Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów] (lub równoznaczny). 9. Po złożeniu Zamówienia, na adres wskazany przez Zamawiającego zostaje automatycznie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, wraz z treścią Regulaminu zawartą w tej wiadomości . Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie. 10. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Sprzedawca wysyła wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty o której mowa w ust. powyżej (zawarcie umowy). W przypadku Zamówień składanych telefonicznie umowa zostaje zawarta w trakcie rozmowy telefonicznej w momencie, gdy Klient potwierdzi informacje dotyczące Zamówienia, a osoba z obsługi E-Sklepu przyjmie i zaakceptuje Zamówienie. 11. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zamawia Towary z różnych kategorii Towarów, Zamówienie może zostać podzielone na co najmniej dwie części (każda może wymagać oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji). O sytuacji tego rodzaju Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta. 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: a) odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy dane teleadresowe podane przez Klienta są niezgodne z prawdą lub płatność za Zamówienie nie została uiszczona w terminie 5 dni od jego złożenia (w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż "płatność przy odbiorze" / "za pobraniem"). b) dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego, c) ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia płatnego przy odbiorze. 13. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Towarów, kategorii Towarów, wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym Zamówieniem lub ewentualnie innych informacji dotyczących ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia tego rodzaju zostaną opublikowane na głównej stronie E-Sklepu w zakładkach Dostawa i Płatność (lub równoznacznych) i nie ograniczą praw nabytych przez Zamawiających w ramach realizacji złożonego Zamówienia. 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów, następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres szczegółowej specyfikacji Zamówienia wraz z odnośnikiem w formie hiperłącza do Regulaminu oraz przez dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury do przesyłki zawierającej Towar. VII. Modyfikacja Zamówienia Rezygnacja z Zamówienia 1. Zmiany do Zamówienia mogą być zgłaszane przez Klienta - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - do momentu przygotowania przez Buy4Kids przesyłki z Towarem do wysłania. Status realizacji bieżącego Zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta (zakładka Moje konto ). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości Zamówienia (anulowanie), bądź rezygnacji z części Towarów, bądź ich zamiany, bądź dodania nowych Towarów, a także zmian w adresie dostawy, danych do faktury, czy też uwag dodatkowych do Zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zmian do Zamówienia (w tym jego anulowania), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez siebie w procesie składania Zamówienia. 2. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone z góry, a zmiana do Zamówienia wiąże się ze zwrotem ceny sprzedaży (w całości lub w części) - zwrot ten nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Buy4Kids

6 informacji od Klienta o zmianie. Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu. 3. Jeżeli zmiana do Zamówienia wiąże się ze wzrostem ceny do zapłaty, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w pkt. X Regulaminu. 4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu Towarów wchodzących w jego skład (bez możliwości rezygnacji z pojedynczych Towarów). 5. Jeżeli w wyniku zmian do Zamówienia dokonanych przez Klienta, obniżeniu ulega łączna cena Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia i ta obniżona cena nie uprawnia według powszechnie obowiązujących w E- Sklepie zasad do uzyskania przez Klienta korzyści (w szczególności - do braku kosztów przesyłki, tzw. "darmowej dostawy") - kalkulacja do Zamówienia po zmianach może nie zawierać tych pierwotnie uwzględnianych korzyści. VIII. Ewentualne przeszkody w realizacji zamówienia Anulowanie zamówienia 1. W przypadku braku zamówionego Towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym braku możliwości dokonania zakupu u dostawców Buy4Kids w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia - Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany wcześniej przez Klienta) lub telefonicznie (telefon wskazany wcześniej przez Klienta). 2. W razie, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie, Buy4Kids może zaproponować Klientowi: a) anulowanie całości Zamówienia - wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Buy4Kids z obowiązku realizacji Zamówienia, b) anulowanie części Zamówienia - wybór tej opcji przez Klienta spowoduje realizację Zamówienia w części oraz zwolnienie Buy4Kids z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie, c)podział Zamówienia i podanie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie - wybór tej opcji przez Klienta oznacza zgodę na wysłanie Towarów w kilku odrębnych przesyłkach, bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka przesyłek. 3. Jeżeli w ciągu 4 dni od wysłania wiadomości elektronicznej do Klienta z informacją o której mowa powyżej, Klient nie wybierze żadnej z zaproponowanych opcji lub w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem (z przyczyn nie leżących po stronie Buy4Kids) - Buy4Kids jest uprawniony do anulowania Zamówienia w całości. 4. Jeżeli zapłata za Zamówienie została dokonana z góry, a Zamówienie zostało anulowane w całości lub w części - Buy4Kids zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji Zamówienia w części). Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu. 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry jako sposobu zapłaty za Zamówienie, brak informacji od Podmiotu Realizującego Płatność o dokonanej płatności za Zamówienie w terminie 5 dni od dnia jego złożenia - uprawnia Buy4Kids do anulowania Zamówienia w całości. IX. Dostępne formy płatności 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: a) płatność przy odbiorze ("za pobraniem"), - możliwa przy wyborze następujących sposobów dostawy: Poczta Polska (usługa Pocztex Kurier 48), przesyłka kurierska, Paczkomat Inpost, b) przelew bankowy na konto E-Sklepu, c) system płatności elektronicznych PayU (e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa); d) system płatności elektronicznych ecard (e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa); e) użycie Kodu Rabatowego, - możliwe w razie uzyskania takiego kodu. 2. Istnieje możliwość łączenia różnych form płatności, dzieląc Cenę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności

7 jedna po drugiej. W takim przypadku prosimy jednak o kontakt z obsługą E-Sklepu. X. Czas realizacji Zamówienia Rozpoczęcie realizacji Zamówienia 1. Dla Towarów oznaczonych na karcie produktu informacją wysyłka do 24h (lub równoznaczną) - Zamówienia są realizowane i wysyłane w ciągu 24 godzin. Dla pozostałych Towarów, na karcie produktu podano informację o liczbie godzin lub dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarem. Podany czas realizacji dotyczy dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych przypadkach, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych, dni nierealizowania Zamówień z zastrzeżeniem, że informacja o tym fakcie zostanie opublikowana w zakładce [Dostawa] (lub równoznacznej) na stronie głównej E-Sklepu a ponadto, że zmiana ta nie naruszy praw nabytych Zamawiających. 2. Informacja o czasie realizacji Zamówienia określa orientacyjny czas liczony od: a) momentu zakończenia przez Klienta procesu składania Zamówienia na stronie E-Sklepu, jeżeli wybrana forma płatności to: - płatność przy odbiorze przesyłki z Zamówieniem ("za pobraniem"), lub - użycie Kodu Rabatowego. b) otrzymania przez Sprzedawcę od Podmiotu Realizującego Płatność potwierdzenia poprawnego wykonania płatności, jeżeli wybrana forma płatności to: - płatność przed odbiorem ("z góry"), tj.: przelew bankowy na konto E-Sklepu albo e-przelew, karta płatnicza lub kredytowa (obsługiwane przez akceptowany w danym momencie przez E-Sklep system płatności elektronicznych). W razie łączenia różnych form płatności przy zapłacie Ceny - powyższe warunki są brane pod uwagę dla każdej formy płatności oddzielnie. 3. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów; jest także uzależniony od dostępności danego produktu. 4. Buy4Kids nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, w szczególności adresu dostawy. XI. Dostawa Towarów 1. Dostawa Towarów jest możliwa jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 2. Dostawa zamówionych Towarów jest możliwa za pośrednictwem: a) Poczty Polskiej (Pocztex Kurier 48 lub list polecony), b) firmy kurierskiej współpracującej w danym momencie z E-Sklepem, c) Paczkomatów Inpost. 3. Koszty dostawy mogą zależeć od kilku czynników, takich jak: sposób dostawy, łączna wartość Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia lub gabaryt przesyłki. Koszty dostawy są podawane w Koszyku przy wyborze przez Klienta sposobu dostawy. 4. Całkowita wartość Zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami), zostaje wyszczególniona w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. 5. Buy4Kids zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy Zamówienia własnym transportem, po poinformowaniu Klienta o tym fakcie pocztą elektroniczną (adres wskazany wcześniej przez Klienta) lub telefonicznie (telefon wskazany wcześniej przez Klienta). Zamawiający ma możliwość osobistego odbioru przedmiotu Zamówienia w stacjonarnej siedzibie E-Sklepu, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. 6. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. 7. Informacja dotycząca kosztów dostawy jest dostępna za pośrednictwem zamieszczonego na stronie głównej E- Sklepu odsyłacza "Informacje o dostawie" (lub równoznacznego).

8 8. Przesyłki dostarczane przez firmy kurierskie (w tym Pocztex), są ubezpieczone od uszkodzeń w transporcie do czasu doręczenia do adresata. Między innymi z tego względu, rekomendujemy dokładne sprawdzenie (w obecności kuriera) kompletności zawartości paczki, stanu opakowania zewnętrznego i zamówionego Towaru. W razie stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki lub braku Towaru wewnątrz opakowania - zalecamy spisanie protokołu szkody (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez osobę odbierającą Zamówienie i kuriera). W tym celu można posłużyć się wzorem dokumentu (protokołem szkody), który powinny być dostępny u kuriera. Po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o stwierdzonych przy odbiorze przesyłki nieprawidłowościach, Sprzedawca kontaktuje się z przedstawicielem firmy kurierskiej. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi, Sprzedawca kontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych kroków (np. ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu wpłaconych środków pieniężnych). 9. Część Towarów (szczególnie o dużych gabarytach), jest wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. W takim wypadku do Towaru dołączona jest instrukcja montażu/obsługi. XII. Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z Ustawą z dn. 30/05/2014 o prawach konsumenta (Dz.U ), Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w E-Sklepie bez podania przyczyny. W tym celu należy skierować pisemne oświadczenia o swojej decyzji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty odbioru Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim można złożyć w formie pisma kierowanego na adres siedziby stacjonarnej E-Sklepu (np. dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem) lub wysyłając (z adresu poczty elektronicznej podanego w trakcie składania Zamówienia) na adres E-Sklepu. Jeżeli oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej, Buy4Kids niezwłocznie wyśle pocztą elektroniczną Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia. 3. Dla zachowania ustawowego terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu (14 dni kalendarzowych), wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. 4. Prawo do odstąpienia dotyczy tylko Konsumentów i jest wyłączone w przypadku: a) Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę E-Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy; b) nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli oryginalne opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 5. Buy4Kids dokona zwrotu na rzecz Konsumenta dokonanej przez niego płatności, w tym kosztu dostarczenia rzeczy - oprócz kosztu dodatkowego wynikającego z wybranej przez Konsumenta formy dostawy, o ile jest ona inna niż najtańsza dostępna forma dostawy oferowana przez E-Sklep - niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia, gdy E-Sklep uzyskał informację o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Buy4Kids zastrzega, iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub dowodu nadania przesyłki zwrotnej z Towarem, zależnie od tego jakie zdarzenie wystąpi wcześniej. Zasady zwrotu należności Klientom opisano szczegółowo w pkt. XIV Regulaminu. 6. Nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać lub zwrócić Towar do E-Sklepu, w miarę możliwości wraz z kopią dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego). Towary, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać adresując przesyłkę: PRET-A-VISITER Teresa Solecka, Kraków, ul. Jar 7a. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli Konsument nada przesyłkę ze zwrotem przed upływem podanego terminu. 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 8. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN. Dotyczy to towarów wielkogabarytowych, które ze względu na dużą wagę lub wymiary są transportowane na paletach (np. trampoliny o wadze powyżej 50 kg

9 lub nawet 100 kg). 9. Buy4Kids nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 10. Przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem jest dostępna w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także stronie głównej E-Sklepu pod odnośnikiem [Oświadczenie o odstąpieniu] (lub równoznacznym). Konsument może skorzystać z tego wzoru lub posłużyć się inną, jednoznaczną treścią oświadczenia. XIII. Odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi Warunki gwarancji 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku Klientów nabywających Towary w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będących Konsumentami), wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną, w okresie 2 lat od daty wydania Towaru. W tym czasie Konsument może, z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych zawartych w Kodeksie Cywilnym, żądać według swego uznania: a) wymiany Towaru na nowy, b) usunięcia wady (naprawy) Towaru, c) obniżenia ceny Towaru, d) jeżeli wada jest istotna - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Żądanie wymiany Towaru lub usunięcia wady, przerywa bieg terminu uprawnień wymienionych w niniejszym ust. lit. c) i d). 3. Jeżeli wśród Towarów stanowiących przedmiot umowy tylko niektóre posiadają wadę i możliwe jest odłączenie ich od produktów pozbawionych wad (bez szkody dla obu stron umowy) - uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów obciążonych wadą. 4. Reklamacje można składać w każdej prawnie skutecznej formie, przykładowo: a) pocztą elektroniczną na adres E-Sklepu, b) pisemnie na adres siedziby E-Sklepu, c) poprzez kontakt telefoniczny, w godzinach pracy E-Sklepu. Dane kontaktowe oraz godziny pracy E-Sklepu podano w pkt. I Regulaminu. 5. Towar obarczony wadą stanowiący przedmiot reklamacji należy dostarczyć na adres: PRET-A-VISITER Teresa Solecka, ul. Jar 7a, Kraków. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca. 6. Koszty naprawy lub wymiany Towaru obarczonego wadą ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj lub sposób montażu Towaru obarczonego wadą, jego dostarczenie przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione Konsument udostępni rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania Towaru obarczonego wadą, z zastrzeżeniem że Sprzedawca ponosi finansową odpowiedzialność z tego tytułu do wysokości ceny Towaru. 7. Sprzedawca rozpozna reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni, oznacza to iż reklamację uznał. W każdym przypadku, gdy uznanie reklamacji wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu do Konsumenta - koszty dostawy ponosi Sprzedawca. 8. Towary sprzedawane w E-Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumentach gwarancyjnych). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na oferowane w E-Sklepie Towary. XIV. Zwrot należności Klientom 1. Sprzedawca zwróci należność w terminie 14 dni kalendarzowych, m.in. w przypadkach: a) Zamówienia opłaconego z góry przed realizacją, w przypadku jego anulowania w całości lub części (w takim

10 przypadku zwrotowi podlega część ceny); b) w razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta; c) dla uznanej na korzyść Konsumenta reklamacji, związanej ze zwrotem należności. 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3. W najszerszych prawnie dopuszczalnych ramach, Buy4Kids nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu pieniędzy lub opóźnienie tego zwrotu, jeżeli mimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres wezwania do podania właściwego do zwrotu środków numeru rachunku bankowego (w sytuacji, gdy Buy4Kids nie posiada takiej informacji), Klient nie udzieli tej informacji - uniemożliwiając lub opóźniając dokonanie zwrotu. Ponadto Buy4Kids nie odpowieda za brak zwrotu pieniędzy lub opóźnienie tego zwrotu, jeżeli jest to wynik podania przez Klienta błędnych danych w zakresie adresu, imienia i nazwiska lub numeru rachunku bankowego. 4. W przypadku gdy Zamówienie zostało opłacone z rachunku bankowego nienależącego do Klienta, karty kredytowej lub płatniczej - zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność. 5. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone za pomocą Kodu Rabatowego - nie ma możliwości powtórnego wykorzystania Kodu Rabatowego. XV. Bezpieczeństwo wymiany danych Ochrona danych osobowych 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach E- Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki chroniące przed pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione przekazywanych danych osobowych. 2. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz o zgodę udzieloną przez Klienta. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na ten fakt oraz na zapisy Polityki Ochrony Prywatności zawartej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. XVI. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W przypadku możliwości korzystania w E-Sklepie ze sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązuje regulamin kredytodawcy lub postanowienia umowy kredytowej. 3. Ewentualne spory związane z działalnością E-Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o tej procedurze rozstrzygania sporów oraz o innych szczególnych uprawnieniach przysługujących konsumentom, znajduje się pod adresem: (zakładka [Dla Konsumentów] lub równoznaczna). 4. Ewentualne zmiany treści Regulaminu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez ich zamieszczenie z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie głównej E-Sklepu w zakładce Regulamin (lub równoznacznej). Zmiany te nie mogą naruszać żadnych praw nabytych przez korzystających ze sklepu Klientów. ZAŁĄCZNIK NR 1. Polityka Ochrony Prywatności 1. Do niniejszej Polityki mają zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu. 2. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres

11 3. Sprzedawca przetwarza i jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów. Baza danych osobowych E-Sklepu jest zarejestrowana w GIODO pod nr zgłoszenia /2013, nr księgi: Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnych przepisów prawa (np. organom ścigania). Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych w niniejszej Polityce. 5. Dokonując rejestracji konta, korzystając z E-Sklepu (np. składając Zamówienie), kontaktując się z E-Sklepem za pomocą formularzy na stronach internetowych, telefonu, czy poczty elektronicznej (w sprawach reklamacji, zwrotów lub zapytań o Towary, etc.) - Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i archiwizację przez Sprzedawcę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić Buy4Kids świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obsługę Klienta. 6. Buy4Kids zastrzega, iż udostępnienie przez Klienta danych osobowych poza przewidzianymi do tego celu formularzami jak Konto Klienta lub Koszyk, np. na Karcie Produktu w polu recenzji, oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób. 7. W przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w formie związanych z działalnością Buy4Kids (newsletter) - dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu przekazywania informacji tego rodzaju, np. o nowościach, promocjach i aktualnościach lub informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Buy4Kids (jedynie za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Buy4Kids). Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym czasie korzystając z odnośnika zawartego w wiadomości e- mail typu newsletter lub wysyłając z informacją o rezygnacji na adres 8. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (jak e- przelew, karta płatnicza lub kredytowa) za nabyte w E-Sklepie Towary są przekazywane, zależnie od wyboru systemu płatności dokonanego przez Klienta w trakcie realizacji Zamówienia: a) PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości 4,00 mln zł, posiadającej numery NIP: , REGON , lub b) ecard SA z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, przy ulicy Arkońskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod numerem , o kapitale zakładowym wynoszącym 16,84 mln zł, posiadającej numer NIP: Dane są przekazywane ww. podmiotom w trakcie realizacji płatności, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji. Buy4Kids gromadzi, przetwarza i archiwizuje te dane w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Zamówień, zwrotów, reklamacji, etc. 9. W celu prawidłowej dostawy przesyłki z Zamówieniem do Klienta, Buy4Kids udostępnia dane osobowe Zamawiającego podmiotom przewożącym i dostarczającym przesyłki do adresatów lub wybranych punktów odbioru. Podmioty te to Poczta Polska S.A., Inpost (Paczkomaty), firmy kurierskie (np. DPD Polska Sp. z o.o.), jak również serwisy internetowe pośredniczące w zamawianiu usług tych podmiotów jak np. lub 10. Analiza ruchu na stronach E-Sklepu prowadzona jest za pośrednictwem Google Analytics, serwisu udostępnianego przez Google Inc. (Google) z siedzibą w USA. Serwis przetwarza (m.in. w oparciu o mechanizm cookies) dane dotyczące oglądalności stron E-Sklepu, w tym adres IP użytkownika. Informacje te są przekazywane Google i przechowywane na serwerach tej spółki. Usługa Google Analitics pozwala m.in. na tworzenie raportów dotyczących aktywności użytkowników na stronach E-Sklepu, co umożliwia Sprzedawcy lepsze dostosowanie swojej oferty do preferencji Klientów. 11. E-Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, odczytywanych przy każdym następnym przeglądaniu stron E-Sklepu (tzw. pliki cookies). E-Sklep może stosować pliki cookies służące: a) działaniu E-Sklepu (logowaniu do konta użytkownika, nawigacji, dokonywaniu zakupów, etc.);

12 b) transakcjom dokonywanym w E-Sklepie, c) zbieraniu informacji statystycznych na temat aktywności użytkowników, d) zapamiętaniu ustawień i preferencji, e) wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy, f) integracji z E-Sklepem serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+). 12. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie (domyślnie zazwyczaj jest on włączony) mechanizmu cookies, bądź jego wyłączenie - co należy zrobić w razie braku zgody Klienta na używanie przez E-Sklep plików tego rodzaju. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Włączenie blokady plików cookies zasadniczo nie powinno uniemożliwić korzystania z E-Sklepu, może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części jego funkcjonalności. 13. Przeglądanie stron E-Sklepu za pomocą przeglądarki internetowej, której ustawienia nie blokują zapisu plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza akceptację przez Klienta zapisu plików cookie E-Sklepu na tym urządzeniu. 14. Łączenie się z formularzami służącymi do wprowadzania danych osobowych (Koszyk oraz formularz rejestracyjny) odbywa się z użyciem protokołu SSL z szyfrowaniem do 128/256 bit (certyfikat HomeSSL Wildcard, dystrybuowany przez home.pl S.A.). Dzięki wykorzystaniu tej technologii dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w razie przechwycenia transmisji przez osoby niepowołane, ich odczytanie jest bardzo mało prawdopodobne. 15. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych E- Sklepu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane po zalogowaniu się do Konta Klienta (zakładka Moje konto ) lub poprzez kontakt z obsługą E-Sklepu. W celu ich usunięcia prosimy o wysłanie stosownego wniosku na adres e- mail: z adresu aktualnie zarejestrowanego w E-Sklepie lub skierowanie stosownego pisma na adres siedziby E-Sklepu. ZAŁĄCZNIK NR 2. Formularz odstąpienia od umowy i informacje dotyczące korzystania z tego prawa. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) PRET-A-VISITER Teresa Solecka [Buy4Kids.PL] ul. Jar 7a, Kraków Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: Numer Zamówienia: Data zawarcia umowy: / - data odbioru: [imię i nazwisko] [adres]

13 [podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej] [data] POUCZENIE - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY A. Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy - od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy; b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, tj.: Teresę Solecką prowadzącą działalność pod firmą "PRET-A-VISITER", adres siedziby: Kraków, ul. Jar 7a, adres nr telefonu: , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego powyżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. B. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN. Dotyczy to towarów wielkogabarytowych, które ze względu na dużą wagę lub wymiary są transportowane na paletach (np. trampoliny o wadze powyżej 50 kg lub nawet 100 kg). Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 15.04.2014r. Informacje podstawowe: Sklep internetowy KODY Wnętrza Design& Concept Store, działający pod domeną http://sklep.kodywnetrza.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Herbatkowo.com.pl z dn. 11 lipca 2011 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modnelampy.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Farma Świętokrzyska z 27.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r.

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MOB

Regulamin Sklepu Internetowego MOB Regulamin Sklepu Internetowego MOB Sklep internetowy jest prowadzony przez: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-006) przy ul. Gdańskiej 4 (dalej: Muzeum ).

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl"

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edomator.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl" z 10.04.2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET Zamówienia składane pod adresem http://www.forplyt.pl są obsługiwane przez: P.P.U.H. Forpłyt Jan Zadrożny Grzegorz Zadrożny Sp.J. ul. Grodzieńska 37 a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 25.12.2014. I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 25.12.2014. I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Świat Cebul.pl z 25.12.2014. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.onezero.pl

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.onezero.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ONEZERO.PL z 02.01.2010 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

2.Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin Sklepu Internetowego TECHNOLAND Sklep internetowy Technoland P.O.B, działający pod adresem www.technoland.com.pl, prowadzony jest przez firmę Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r.

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Expozycja. (zwany dalej Regulaminem )

Regulamin sklepu internetowego Expozycja. (zwany dalej Regulaminem ) I. INFORMACJE O SKLEPIE Regulamin sklepu internetowego Expozycja (zwany dalej Regulaminem ) Sklep internetowy Expozycja, działający pod adresem www.sklep.expozycja.com prowadzony jest przez firmę Extend

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA WWW.SKLEPMONASTYCZNY.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA WWW.SKLEPMONASTYCZNY.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONASTICA WWW.SKLEPMONASTYCZNY.PL WSTĘP A. Sklep internetowy MONASTICA www.sklepmonastyczny.pl działający pod adresem http://www.sklepmonastyczny.pl prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez BIAMET AG Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki. z siedzibą w Grabówce przy ul. Leszczynowej 2/5,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski 0. SPIS TREŚCI I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez:

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: HK INVEST Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU ALLEGRO MS-MEBLE (obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.)

REGULAMIN SKLEPU ALLEGRO MS-MEBLE (obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) REGULAMIN SKLEPU ALLEGRO MS-MEBLE (obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) 1 Informacje podstawowe 1. Sklep Internetowy Allegro MS-Meble(w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako Sklep ) umożliwia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM I.Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015

strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015 strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015 Regulamin sklepu internetowego www.przyjemnysklep.pl Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.przyjemnysklep.pl prowadzony jest przez Bartosza Cyndeckiego prowadzącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR Sklep działa pod adresem www.solar-lampy.pl. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN Sklep Internetowy CHROME-DESIGN działający pod adresem www.chrome-design.pl jest platformą prowadzoną przez: KT S.C. Jakub Trybus, Tomasz Mencfeld 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Słowniczek: 1. Sprzedający Technox Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 2. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Sklep internetowy multicobooks.pl sklep działający pod adresem http://www.multicobooks.pl, sprzedający

Bardziej szczegółowo

2015 FORTE Sklep Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

2015 FORTE Sklep Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego 2015 FORTE Sklep Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego [REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU: www.sklep.filharmonia-slaska.eu] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU: www.sklep.filharmonia-slaska.eu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca. REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.pl jest: Casa Bianca Anna Pytlarz Adres: ul. Limanowskiego 4/49; 02-943 Warszawa

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Z DNIA 25.12.2014r.

REGULAMIN Z DNIA 25.12.2014r. REGULAMIN Z DNIA 25.12.2014r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy wyprzedaz.sportowysklep.pl działający pod adresem http://www.wyprzedaz.sportowysklep.pl prowadzony jest przez: SZOPEX- DUTKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Spis treści

Regulamin sklepu. Spis treści Regulamin sklepu Spis treści 1. Definicje 2. Zakres ważności regulaminu 3. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia 4. Ceny i koszty przesyłki 5. Dostawa 6. Zastrzeżenie własności 7.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE I. Informacje ogólne 1. Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego Rozlewni Wód Mineralnych, działającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 1. Informacje ogólne 1. Sklep działa pod adresem sportdesign.pl. Właścicielem Sklepu jest Renata Pośpiech, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl 1. Właścicielem Sklepu internetowego Kagero.pl (dalej także: Sklep ) jest Damian Majsak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEGASOFT, działający pod adresem www.omegasoft.pl. prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka prowadzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Burrow Customs Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia: 1. Regulamin oznacza niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów. 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Informacje ogólne 1.1 Sklep działa pod adresem www. sklep.buglaenergy.pl. Właścicielem Sklepu jest Marcin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL Sklep internetowy, działający pod adresem www.caniskarma.pl, prowadzony jest przez: Annę Wojciechowską-Krawczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 29D,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w związku z serwisem DOKTOR REMONT. 1 Definicje 1. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo