Przynajmniej od lat 90. nauki spo³eczne doœwiadczaj¹ niespotykanego dot¹d zainteresowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przynajmniej od lat 90. nauki spo³eczne doœwiadczaj¹ niespotykanego dot¹d zainteresowania"

Transkrypt

1 BADANIA NAD PAMIÊCI ZBIOROW Artur LIPIÑSKI Poznañ To samoœæ i pamiêæ zbiorowa w badaniach politologicznych Przynajmniej od lat 90. nauki spo³eczne doœwiadczaj¹ niespotykanego dot¹d zainteresowania problematyk¹ pamiêci zbiorowej. Lawinowo wrêcz przyrasta liczba prac na ten temat, pojawiaj¹ siê serie wydawnicze oraz pisma poœwiêcone wy³¹cznie temu zagadnieniu. Jednoczeœnie analiza literatury przedmiotu pokazuje, e pamiêæ zbiorowa nie jest kwesti¹, która pojawia siê w badaniach politologicznych szczególnie czêsto. Rutynowo wrêcz powtarzanym w¹tkiem wywodu wielu autorów s¹ uwagi o ograniczonej liczbie prac dotycz¹cych pamiêci zarówno w ramach poszczególnych subdyscyplin (np. stosunków miêdzynarodowych 1 czy politologii porównawczej 2 ), jak i w odniesieniu do konkretnych problemów (np. to samoœci partii politycznych 3 czy mechanizmów miêdzynarodowego pojednania 4 ). Wszystko to nie zmienia faktu, i trend powoli zaczyna siê odwracaæ. Systematycznie roœnie liczba tekstów poœwiêconych politycznym aspektom pamiêci, pojawiaj¹ siê serie wydawnicze czy numery monograficzne czasopism naukowych dotycz¹ce wy³¹cznie kwestii pamiêci, czy politycznej instrumentalizacji historii. Politolodzy s¹ tak e obecni w pracach zbiorowych oraz czasopismach maj¹cych z za³o enia charakter interdyscyplinarny. Wœród poruszanych tematów wyró niæ mo na kilka systematycznie przewijaj¹cych siê w¹tków. Mowa przede wszystkim o kwestii to - samoœci budowanej przy pomocy pamiêci przesz³oœci, legitymizacji ró nych obiektów oraz zjawisk zwi¹zanych z utrzymywaniem stosunków w³adzy, politycznym konstruowaniu wiedzy o przesz³oœci, wreszcie, o problematyce zwi¹zanej z rozliczeniami z niedemokratycznymi re imami, b¹dÿ naruszeniami praw cz³owieka. Zadaniem niniejszego tekstu jest analiza jednego, wspó³czeœnie jednak niezwykle influentnego w¹tku zwi¹zanego z politologicznymi badaniami nad pamiêci¹, mianowicie kwestii to samoœci postrzeganej z perspektywy pamiêci zbiorowej. Celem jest nie tyle wyczerpuj¹ca prezentacja wszystkich badañ zwi¹zanych z pamiêci¹ i to samoœci¹ zbiorow¹ prowadzonych na obszarze nauk politycznych, a raczej ustalenie swoistej mapy g³ównych pojêæ, w¹tków oraz problemów poddawanych eksploracji przez anglojêzyczn¹ literaturê politologiczn¹. 1 E. Langenbacher, Collective memory as a factor in political culture and international relations,w:power and the past. Collective memory and international relations, red. E. Langenbacher, Y. Shain, Georgetown University Press 2010, s D. Art, J. Wüstenberg, Using the Past in the Nazi Successor States from 1945 to the Present, Annals of the American Academy of Political and Social Science 2008, t. 617, nr 1, s N. Randall, Time and British politics: memory, the present and teleology in the politics of New Labour, British Politics 2009, t. 4, nr 2, s Y. He, The search for reconciliation. Sino-Japanese and German-Polish relations since World War II, Cambridge University Press, s. 25.

2 44 Artur LIPIÑSKI PP 3 12 To samoœæ zbiorowa i nauki polityczne Problem to samoœci zbiorowej jest jednym z czêœciej przewijaj¹cych siê tematów badañ nad pamiêci¹, a za spraw¹ konstruktywizmu kategoria to samoœci sta³a siê równie prominentn¹ zmienn¹ w analizie zachowañ aktorów politycznych 5. Analizuj¹c sposoby u ycia pojêcia R. Brubaker wskazuje na kilka g³ównych nurtów. W badaniach nad ras¹, etnicznoœci¹ i nacjonalizmem, to samoœæ u ywana jest dla podkreœlania tego, co obiektywnie, b¹dÿ subiektywnie wspólne dla wszystkich cz³onków danej grupy, a to poczucie powinno wyra aæ siê w solidarnoœci, podzielanych dyspozycjach czy dzia³aniach zbiorowych. To samoœæ to rdzeñ jaÿni, przywo³ywany dla wskazania czegoœ podstawowego, g³êbokiego czy fundacyjnego. W politologii i badaniach nad ruchami spo³ecznymi pojawi³o siê pojêcie polityki to samoœci, która podkreœlaæ ma partykularystyczne samorozumienie, przeciwstawiane uniwersalistycznemu interesowi. Celem jest wyjaœnianie zachowania danego podmiotu przez pryzmat jego pozycji spo³ecznej wi¹zanej b¹dÿ z kategori¹ spo³eczn¹ (jak p³eæ, czy rasa), jak i ze struktur¹ spo³eczn¹ (jak pozycja na rynku czy w strukturze zawodowej). To samoœæ jest równie przywo³ywana dla wskazania procesualnego czy te interakcyjnego charakteru kolektywnego samorozumienia, które czyni mo liwym zbiorowe dzia³anie (np. aktywnoœæ ruchów spo³ecznych). Wreszcie, w ujêciach postmodernistycznych to samoœæ jest traktowana jako niestabilna, wieloraka, zmienna i fragmentaryczna jaÿñ bêd¹ca produktem rywalizuj¹cych ze sob¹ dyskursów 6. Wspólnym rdzeniem wszystkich tych koncepcji jest przekonanie, e pojêcie to samoœci odnosi siê do tego, kim s¹ jednostki b¹dÿ grupy i jak s¹ one usytuowane wzglêdem innych w spo³ecznej przestrzeni. Wspó³czesne ujêcia problemu to samoœci porzuci³y tradycyjny esencjalizm, który pojmowa³ to samoœæ jako rodzaj niezmiennej, inherentnej natury. Obecnie podkreœla siê raczej zmienny charakter to samoœci, wskazuj¹c równoczeœnie na jej spo³eczne pochodzenie 7. S. Eisenstadt i B. Giesen pisz¹, i to samoœæ zbiorowa jest fenomenem tworzonym w toku spo³ecznej interakcji, a nie zjawiskiem pochodzenia naturalnego 8. Wa nym elementem procesu konstruowania to samoœci jest wytyczanie granic oddzielaj¹cych grupy wewnêtrzne od zewnêtrznych. Budowanie to samoœci oznacza identyfikacjê z treœciami, czy cechami charakterystycznymi dla danej kategorii ludzi, co równoczeœnie poci¹ga za sob¹ selekcjê i wykluczenie pewnych elementów w trakcie procesu odró niania siê od innych. S. Eisenstadt oraz B. Giesen wskazuj¹, i ró nicuj¹ce regu³y dystynkcji odnosz¹ siê do trzech wymiarów: przestrzennego, czasowego oraz refleksyjnego. Z punktu widzenia przedmiotu zainteresowania niniejszego tekstu szczególnie istotny jest wymiar czasowy. Budowanie to samoœci zawsze wspiera siê bowiem na odwo³aniach do parametrów temporalnych. Jest tak, gdy ustalenie odrêbnoœci wi¹ e siê œciœle z domniemaniem ci¹g³oœci owych cech dystynktywnych. Innymi s³owy, to samoœæ zbiorowa wyp³ywa z przekonania o trwa³oœci pewnych cech w czasie. Ma 5 Na temat za³o eñ tego podejœcia w naukach politycznych pisz¹ m.in.: R. Price, Ch. Reus-Smit, Dangerous liaisons? Critical international theory and constructivism, European Journal of International Relations 1998, t. 4, nr 8; M. Zehfuss, Constructivism in international relations. The politics of reality, Cambridge University Press 2004; K. M. Fierke, Constructivism, w: International relations theories. Discipline and diversity, red. T. Dunne, M. Kurki, S. Smith, Oxford University Press R. Brubaker, Ethnicity without groups, Harvard University Press 2004, s A. Triandafyllidou, R. Wodak, Conceptual and methodological questions in the study of collective identity, Journal of Language and Politics 2003, t. 2, nr 2, s S. Eisenstadt, B. Giesen, The construction of collective identity, European Journal of Sociology 1995, t. 36, nr 1, s

3 PP 3 12 To samoœæ i pamiêæ zbiorowa w badaniach politologicznych 45 to szczególne znaczenie dla tych grup spo³ecznych, w których si³a lojalnoœci zale y od wspólnego pochodzenia czy siêgaj¹cej odleg³ych czasów wspólnoty losu. Takie ujêcie jest zgodne z ustaleniami wielu badaczy pamiêci zbiorowej, traktuj¹cych j¹ jako podstawowe medium, poprzez które konstytuuj¹ siê to samoœci. Semantyczne znaczenie pojêcia to samoœci, a wiêc poczucie ci¹g³oœci w czasie i w przestrzeni wynika z procesów zapamiêtywania, zaœ z drugiej strony to, co jest zapamiêtywane wynika ze specyficznego kszta³tu danej to samoœci 9. Wspó³czesne zainteresowanie pamiêci¹ ma swoje korzenie w to samoœciowych dylematach ponowoczesnoœci, a szereg konfliktów politycznych dotycz¹cych przesz³oœci daje siê wyartyku³owaæ w³aœnie przy u yciu tej kategorii. Przynajmniej od lat 90. to samoœæ sta³a siê kategori¹ istotn¹ równie dla nauk politycznych. Pozwala³a ona wyjaœniaæ dzia³ania podmiotów politycznych, bez uciekania siê do instrumentalistycznych wyjaœnieñ, pos³uguj¹cych siê kategori¹ interesu. To samoœæ, a wiêc poczucie przynale noœci do danej grupy by³a traktowana jako czynnik wyjaœniaj¹cy dzia³ania oraz funkcjonowanie ró nych podmiotów. Przyk³adów najbardziej konsekwentnego stosowania to samoœci jako zmiennej dostarczaj¹ nurty konstruktywistyczne w stosunkach miêdzynarodowych, zw³aszcza prace A. Wendta i P. Kaztensteina, którzy swoj¹ uwagê koncentrowali na to samoœci pañstwa 10. Jednak z punktu widzenia wspó³czesnych nauk politycznych równie istotne jak pañstwa s¹ podmioty ponadnarodowe, narody, a tak e podmioty ni szego rzêdu, takie jak partie polityczne, grupy mniejszoœciowe czy ruchy spo³eczne, nie tylko zreszt¹ te wystêpuj¹ce na terytorium pañstwa narodowego, ale maj¹ce charakter transnarodowy. Badania politologiczne korzystaj¹ce z kategorii to samoœci oraz pamiêci zbiorowej odnosz¹ siê najczêœciej do jej treœciowej zawartoœci i walk politycznych o jej ustalenie, sposobów interpretacji treœci przez poszczególne podmioty (np. pañstwa na poziomie miêdzynarodowym czy partie polityczne na poziomie krajowym), mechanizmów w³¹czania oraz wykluczania ze wspólnoty poprzez korzystanie z ró norakich artefaktów (np. pomniki) czy rytua³ów (np. upamiêtnianie), w tym znaków dystynkcji markuj¹cych granice pomiêdzy poszczególnymi grupami. To samoœæ i pamiêæ zbiorowa przypadek Unii Europejskiej Jeœli mowa o organizacjach miêdzynarodowych, przedmiotem szczególnie o ywionej dyskusji w ostatnich latach jest kwestia to samoœci europejskiej 11. Badania dotycz¹ce zwi¹zków europejskiej pamiêci oraz to samoœci scharakteryzowaæ mo na poprzez wskazanie na dwa nurty: normatywny oraz empiryczny. Ten pierwszy obejmuje rozwa ania na temat koniecznoœci wzmocnienia europejskiej to samoœci w obliczu legitymizacyjnej s³aboœci projektu europejskiego. Badacze wskazuj¹ na koniecznoœæ skonstruowania europejskiej to samoœci niezbêdnej dla legitymizacji projektu integracyjnego i badaj¹ warunki mo liwoœci stworzenia takiej wspólnoty. W. Spohn wymienia trzy logiczne mo liwoœci relacji miêdzy ci¹gle silnymi to samoœciami narodowymi, a to samoœci¹ europejsk¹: konfederacyjn¹, w której to samoœæ 9 J. R. Gillis, Memory and identity. The history of a relationship,w:commemorations. The politics of national identity, red. ten e, New Jersey 1994, s. 3; B. A. Misztal, Theories of social remembering, Maidenhead Philadelphia 2003, s A. Wendt, Spo³eczna teoria stosunków miêdzynarodowych, Wydawnictwo Scholar 2008; The culture of national security: norms and identity in world politics, red. P. Kaztenstein, Columbia University Press Zob. np.: European identity, red. J. Checkel, P. Katzenstein, Cambridge University Press 2009; T. Risse, A community of Europeans? Transnational identities and the public spheres, Cornell University Press 2010.

4 46 Artur LIPIÑSKI PP 3 12 europejska stanowi s³aby dodatek do silnej to samoœci narodowej, federalno-funkcjonalistyczn¹, która zak³ada restrukturyzacjê istniej¹cych to samoœci narodowych w d³u szym horyzoncie czasowym i wzmocnienie to samoœci europejskiej oraz trzeci¹, mieszan¹, zak³adaj¹c¹ trwa³oœæ zmiennego amalgamatu to samoœci europejskiej i narodowych 12. Stworzenie to samoœci europejskiej opartej na wspólnych odniesieniach do przesz³oœci jest traktowane jako nieuchronny efekt procesu komunikowania pomiêdzy narodami, który zachodzi wskutek integracji w innych obszarach 13. Badacze próbuj¹ tak e ustaliæ elementy, które mog³yby staæ siê czêœci¹ wspólnie podzielanej pamiêci, pozwalaj¹cej przekroczyæ silne antagonizmy nie tylko pomiêdzy poszczególnymi krajami, ale równie czêœciami Europy. Jednym z czêœciej wzmiankowanych rozwi¹zañ s¹ odwo³ania do totalitarnej przesz³oœci i poczucia winy ³¹cz¹cego ró ne narody europejskie 14. Mo liwoœæ ukszta³towania wspólnej moralno-politycznej postawy wobec przesz³oœci jest najszerszym wspólnym mianownikiem, wokó³ którego ogniskowaæ by siê mog³a pamiêæ europejska 15. Analizy empiryczne z kolei usi³uj¹ ustaliæ zawartoœæ treœciow¹ realnie wskazywanych odniesieñ do wspólnego europejskiego dziedzictwa. Najczêœciej wymieniana jest w³aœnie II wojna œwiatowa, totalitaryzm faszystowski czy te Holocaust 16. Takim wspólnym dziedzictwem nie jest natomiast totalitaryzm komunistyczny, którego postrzeganie ró nicuje Wschód i Zachód Europy. Analiza M. Mälksoo dotycz¹ca debat na temat potêpienia komunizmu oraz 50. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej ( kryzys maja 2005 ) wskazuje na ró nice pomiêdzy wschodem i zachodem Europy, podkreœlaj¹c koniecznoœæ wnikliwej, genealogicznej analizy mechanizmów konstruowania wspólnej europejskiej polityki pamiêci. Wedle autorki, wejœcie krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej podwa a oczekiwania wszystkich tych, którzy z nadziej¹ wypatrywali niekonfliktowej, europejskiej autoidentyfikacji 17. S¹ jednak autorzy, którzy dostrzegaj¹ jeœli jeszcze nie istnienie europejskiej to samoœci i pamiêci, to z pewnoœci¹ europeizacjê to samoœci narodowych, rodz¹c¹ siê w toku konfliktów i sporów. W tej perspektywie, to nie homogeniczna, pozbawiona napiêæ narracja, ale nieustanna debata wokó³ europejskich punktów odniesienia i polityzacja szczegó³owych kwestii s¹ instrumentem wytwarzania wspólnej przestrzeni to samoœci 18. Inny jeszcze nurt empirycznych badañ nad europejsk¹ pamiêci¹ i to samoœci¹ analizuje europejsk¹ politykê wobec pamiêci, rekonstruuj¹c historiê ró nych przedsiêwziêæ (upamiêtnienia, dni pamiêci, rezolucje etc.) podejmowanych przez poszczególne instytucje europejskie 19. W ramach tego nurtu 12 W. Spohn, National identities and collective memory in an enlarged Europe,w:Collective memory and European identity, red. K. Eder, W. Spohn, Ashgate 2005, s K. Eder, Remembering national memories together: the formation of a transnational identity in Europe,w:ibidem, s B. Giesen, The collective memory of Europe: constitutional practice or community of memory?,w:europeanisation, national identity and Europe. Changes in boundary constructions between Western and Eastern Europe, red. W. Spohn, A. Triandafyllidou, Routledge 2003, s J. Werner-Müller, On European memory : some conceptual and normative remarks,w:a European memory? Contested histories and politics of remembrance, red. M. Pakier, B. Stråth, Berghahn Books European identity and the Second World War, red. M. Winter, M. Spiering, Palgrave 2011; Ch. Bottici, European identity and he politics of remembrance,w:performing the past. Memory, history and identity in modern Europe, red. K. Tilmans, F. van Vree, J. Winter, Amsterdam University Press M. Mälksoo, The memory politics of becoming European: the East European subalterns and the collective memory of Europe, European Journal of International Relations 2009, t. 15, nr 4, s T. Risse, A community, op. cit., s A. Wæhrens, Shared memories? Politics of memory and Holocaust remembrance in the European Parliament , DIIS Working Paper 2011, nr 6; A. Littoz-Monnet, The EU politics of remembrance, Working Papers in International History 2011, nr 9.

5 PP 3 12 To samoœæ i pamiêæ zbiorowa w badaniach politologicznych 47 obiecuj¹ce s¹ badania pamiêci jako czynnika wywieraj¹cego wp³yw na inicjatywy w ramach instytucji unijnych 20. Dalsze analizy pamiêci europejskich elit politycznych czy biurokratycznych mog³yby równie staæ siê wa nym przyczynkiem do dyskusji nad rol¹ pamiêci narodowych w budowaniu ogólnoeuropejskich wyobra eñ na temat przesz³oœci. Pomimo obszernej literatury na temat relacji miêdzy Europejsk¹ Polityk¹ Zagraniczn¹ i Bezpieczeñstwa UE a politykami narodowymi, brakuje prac, które uwzglêdnia³yby pamiêæ jako zmienn¹ wyjaœniaj¹c¹ na tym obszarze badawczym. W omawianym przypadku tradycyjne analizy relacji miêdzypañstwowych musia³aby zast¹piæ analiza uwzglêdniaj¹ca równie UE i jej politykê wobec pamiêci jako mechanizmu interweniuj¹cego czy nawet determinuj¹cego. Pamiêæ zbiorowa a to samoœæ pañstwa i narodu wymiar miêdzynarodowy Wa nym obszarem wspó³czesnych badañ politologicznych jest to samoœæ pañstwa oraz w warunkach uniwersalnoœci pañstwa narodowego œciœle zwi¹zana z ni¹ to samoœæ narodowa. Wed³ug A. Wendta to samoœæ pañstwa to wzglêdnie stabilne, zwi¹zane z rol¹ specyficzne rozumienia oraz oczekiwania dotycz¹ce jaÿni czy generalnie oczekiwania dotycz¹ce stosownego zachowania 21. Odnosz¹ siê one zarówno do wewnêtrznych aktorów wchodz¹cych w sk³ad pañstwa, a tak e aktorów zewnêtrznych (np. innych pañstw) postrzegaj¹cych dany kraj w okreœlony sposób (np. jako agresora, czy przyjaciela). W sensie ontologicznym owa to samoœæ pañstwa jest niczym innym jak rodzajem narracyjnej reprezentacji, która w toku dzia³añ politycznych podlega podtrzymywaniu, modyfikacjom, b¹dÿ radykalnej zmianie. Podzielane przez konstruktywistów przekonanie, e to samoœæ konstytuuje interesy winno wiêc byæ uzupe³nione o analizê procesu, w trakcie którego to samoœci s¹ budowane, artyku³owane i ³¹czone z dzia³aniami, które stanowiæ maj¹ wyraz realizacji raison d etat. Istotnym sk³adnikiem tak pojmowanej to samoœci pañstwa s¹ zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ to samoœci reprezentacje przesz³oœci. Jak pisz¹ P. Ehin i E. Berg koncepcja pamiêci zbiorowej uzupe³nia badania nad konstruowaniem to samoœci o wymiar temporalny. Koncepcje tego kim jesteœmy? zawsze bowiem poci¹gaj¹ za sob¹ koniecznoœæ odpowiedzi na pytanie sk¹d pochodzimy? i co nam siê przydarzy³o w przesz³oœci? 22. Ponadto, jak pisze T. Banchoff, tworzona przez liderów politycznych to samoœæ pañstwa obejmuje narracje opisuj¹ce historiê interakcji danego pañstwa z otoczeniem miêdzynarodowym i innymi pañstwami 23. Tak pojmowana to samoœæ pañstwa wp³ywa na jego interesy oraz dzia³ania podejmowane na arenie miêdzynarodowej: przystêpowanie do sojuszy, wypowiadanie wojny, uczestnictwo w misji pokojowej czy interwencji humanitarnej. Co wiêcej, to samoœæ pañstwa pozwala innym podmiotom miêdzynarodowym na rozliczanie pañstwa z jego dzia³añ poprzez wskazy- 20 Np. badania nad wp³ywem pamiêci na dzia³ania podejmowane przez polskich europarlamentarzystów na forum Parlamentu Europejskiego. Zob. M. Killingsworth, M. Klatt, S. Auer, Where does Poland fit in Europe? How political memory influences Polish MEP s perceptions of Poland s place in Europe, Perspectives on European Politics and Society 2010, t. 11, nr A. Wendt, Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics, International Organization 1992, t. 46, nr 2, s P. Ehin, E. Berg, Incompatible identities? Baltic-Russian relations and the EU as an arena for identity conflict, w: Identity and foreign policy. Baltic Russian relations and European integration, red. ten e, Ashgate 2009, s T. Banchoff, German identity and European integration, European Journal of International Relations 1999, t. 5, nr 3, s. 270.

6 48 Artur LIPIÑSKI PP 3 12 wanie na rozbie noœæ miêdzy praktyk¹ a normatywnymi podstawami jego egzystencji czy te oficjalnie g³oszonymi deklaracjami na temat owych podstaw. Jak powiedziano, to samoœæ pañstwa powinna byæ postrzegana w œcis³ym zwi¹zku z to - samoœci¹ narodow¹. Ta ostatnia w pewnym zakresie zawsze odnosi siê do innych narodów, podczas gdy to samoœæ pañstwa rozumiana jako podzielane przekonania o sobie i innych mo e odgrywaæ wa n¹ rolê w podtrzymywaniu poczucia wspólnoty narodowej. Reprodukcja obu typów to samoœci dokonuje siê za poœrednictwem dzia³añ podejmowanych przez elity polityczne. Choæ w przypadku to samoœci pañstwa wiêksze znaczenie maj¹ relacje miêdzynarodowe oraz typ ustroju pañstwa, zaœ w to samoœci narodowej stosunki etniczne czy kwestie narodowe, to jednak w obu przypadkach istotn¹ rolê odgrywa pamiêæ przesz³oœci. Jak wylicza A. Smith to samoœæ narodowa obejmuje nie tylko wspólne terytorium ojczyznê, wspóln¹ kulturê, wspólne prawa i obowi¹zki cz³onków, wspóln¹ gospodarkê, ale równie wspólne mity i pamiêæ historyczn¹ 24. W obszernej literaturze na temat nacjonalizmu nie brakuje tekstów, które podkreœla³yby rolê pamiêci, mitów czy œwiadomoœci historycznej dla konstruowania nacjonalizmu, podtrzymywania to samoœci narodowej czy mobilizowania wspólnoty w oparciu o odwo³ania do przesz³oœci 25. Problem pamiêci zbiorowej w kontekœcie to samoœci pañstwa oraz to samoœci narodowej jest w literaturze analizowany w dwóch wymiarach: miêdzynarodowym zwi¹zanym z dzia- ³aniami ró nych podmiotów na arenie miêdzynarodowej oraz wewnêtrznym odnosz¹cym siê do polityki pañstwa w obrêbie swojego terytorium. Gdy mowa o wymiarze miêdzynarodowym w literaturze dotycz¹cej stosunków miêdzynarodowych spotkaæ mo na dwa generalne stanowiska. Stanowisko realistyczne traktuje pamiêæ zbiorow¹ jako odzwierciedlenie albo jedynie usprawiedliwienie strukturalnie okreœlonych interesów narodowych. W takim ujêciu pamiêæ zbiorowa ma status epifenomenu i zmienia siê wraz z zewnêtrznym œrodowiskiem. Jeœli pañstwa stanowi¹ dla siebie wzajemne zagro enie, prowadzi to wzajemnej demonizacji, a pamiêæ dostarcza niezbêdnych zasobów dyskursywnych. Jeœli z kolei dochodzi do powstania wspólnego zagro enia, pañstwa zapominaj¹ o przesz³oœci, porzucaj¹ nienawiœæ i rozpoczynaj¹ wspó³pracê. Druga teoria wskazuje na rolê czynników wewnêtrznych, politycznego zapotrzebowania i kontekstu spo³ecznego, który wp³ywa na kszta³t pamiêci. Politycy maj¹ tendencjê do budowania pamiêci, która gloryfikuje zachowanie w³asnego narodu w przesz³oœci, co prowadzi do sporów pomiêdzy pañstwami o interpretacjê przesz³ych konfliktów pomiêdzy nimi. To z kolei wp³ywa na bie ¹c¹ politykê utrudniaj¹c rozwijanie pokojowych oraz efektywnych stosunków pomiêdzy pañstwami. Z drugiej strony, jeœli kraje dochodz¹ do porozumienia i podejmuj¹ kroki, które maj¹ zadoœæuczyniæ drugiej stronie krzywdy poniesione w toku przesz³ych konfliktów, mo e to zmniejszyæ napiêcia, a w efekcie doprowadziæ do pojednania 26. Wspó³czeœnie oba te stanowiska traktowane s¹ jako nadmiernie redukcjonistyczne, a badacze podejmuj¹ próby przekroczenia dychotomii: wyjaœnienia materialistyczno-racjonalistyczne (poziom miêdzynarodowy) oraz ideacyjne (poziom to samoœci pañstwa narodowego). C. Rose, badaj¹c rolê pamiêci w stosunkach chiñsko-japoñskich, zachêca do podejœcia interdyscyplinarnego, które ³¹czy³oby logikê analizy poziomu pañstwa z uk³adem miêdzynarodowym A. D. Smith, National identity, University of Nevada Press 1993, s Zob. np. zbiór artyku³ów: Myths and nationhood, red. G. Hosking, G. Schöpflin, Routledge 1997; A. D. Smith, Myths and memories of the nation, Oxford University Press Y. He, The search, op. cit., s C. Rose, Interpreting history in Sino-Japanese relations. A case study in political decision making, Routledge 1998, s. 34 i n.

7 PP 3 12 To samoœæ i pamiêæ zbiorowa w badaniach politologicznych 49 Próby ustalenia efektów oddzia³ywania pamiêci na relacje miêdzy pañstwami wyra aj¹ siê najczêœciej w konstruowaniu gêstych opisów wzajemnych relacji pomiêdzy poszczególnymi krajami. Pozwala to uwzglêdniaæ potencjalne czynniki wp³ywaj¹ce na specyficzn¹ rolê, jak¹ odgrywa pamiêæ wspólnej przesz³oœci w konkretnym kontekœcie. Owe gêste opisy rozwijane s¹ zwykle w dwóch kierunkach. Czêœæ literatury prezentuje znaczenie pamiêci zbiorowej w kontekœcie analizy bilateralnych, b¹dÿ multilateralnych stosunków pomiêdzy pañstwami. Z drugiej strony, istniej¹ teksty, które usi³uj¹ wyjaœniaæ politykê zagraniczn¹ danego pañstwa poprzez szczegó³ow¹ analizê jego kultury politycznej, w tym pamiêci zbiorowej konstytuuj¹cej to samoœæ takiego pañstwa. Przyk³adem pierwszego nurtu badañ mo e byæ tekst E. Langerbachera, który szczegó³owo œledzi przemiany polityki wobec historii w Niemczech w kontekœcie stosunków z Polsk¹. Ukazuje, w jaki sposób zmiana re imu pamiêci (pojawienie siê opowieœci o niemieckim cierpieniu zwi¹zanym z wypêdzeniami, bombardowaniem miast niemieckich czy masowymi gwa³tami dokonywanymi przez Armiê Czerwon¹) wp³ynê³a na kszta³t stosunków z Polsk¹, w pamiêci której dominuj¹ w¹tki wiktymizacyjne 28. Z kolei E. Fofanova i V. Morozov wychodz¹ z za³o enia, e racjonalistyczne wyjaœnienia (wymogi w³adzy, miêdzynarodowy uk³ad si³, struktury sojusznicze, orientacja na g³osy elektoratu i polityka partyjna) nie wystarczaj¹ dla wyjaœnienia charakteru relacji pomiêdzy pañstwami ba³tyckimi a Rosj¹. W swoich badaniach wskazuj¹ jak siêgaj¹ca jeszcze Rosji carskiej to samoœæ mocarstwowa wchodzi³a w konflikt z to samoœci¹ pañstw ba³tyckich, której silnym elementem by³a pamiêæ o opresyjnoœci radzieckiej w³adzy oraz poczucie przynale noœci do Europy. Ponadto obie strony podwa a³y wzajemnie swoje roszczenia do europejskiej to samoœci. W dyskursie pañstw ba³tyckich Rosja by³a niezmiennie pañstwem pozaeuropejskim innym, zaœ Rosja przypomina³a otwie oraz Estonii epizody kolaboracji z Niemcami hitlerowskimi. Zdaniem autorów wsparte na pamiêci historycznej odmienne to samoœci by³y i nadal s¹ powodem trudnych relacji wzajemnych, odgrywaj¹c wiêksz¹ rolê w wyjaœnianiu wzajemnych stosunków, ni zmienne z obszaru real politik 29. Szczególnie oryginalny jest przypadek podzielonej Korei, gdzie skrajnie odmienne interpretacje wojny koreañskiej le ¹ u pod³o a silnego antagonizmu wspieraj¹cego siê na konstrukcjach innego jako egzystencjalnego zagro enia, Ÿród³o traumy, strachu oraz niestabilnoœci. Problemy wzajemnej relacji wyjaœniane s¹ przy pomocy stanowi¹cych zwierciadlane odbicie ró nic to samoœciowych miêdzy antykomunistyczn¹ Kore¹ Po³udniow¹ a antykapitalistyczn¹ Kore¹ Pó³nocn¹ 30. Przyk³adem drugiego nurtu badañ, który analizuje pamiêæ jako zmienn¹ ograniczaj¹c¹ mo liwe wybory w ramach polityki zagranicznej s¹ teksty T. Banchoffa analizuj¹ce niemieck¹ politykê zagraniczn¹, w tym politykê wobec UE 31. W tym nurcie rozwa añ Niemcy s¹ szczególnie czêsto analizowanym przypadkiem, a celem autorów jest wskazanie na wzajemne relacje pomiêdzy obci¹ aj¹c¹ i w tym sensie ograniczaj¹c¹ funkcj¹ przesz³oœci a wspó³czesn¹ polityk¹, której celem s¹ czêsto zmiany to samoœci pañstwa. T. Risse wskazuje, e to samoœæ Niemiec nadal jest konstruowana w oparciu o figurê Innego, przy czym obecnie ma ona charakter temporalny, a nie spo³eczny, odnosz¹c siê do nazistowskiej przesz³oœci Nie- 28 E. Langenbacher, Collective memory and German-Polish relations, w:power, op. cit., s E. Fofanova, V. Morozov, Imperial legacy and Russian-Baltic relations: from conflicting historical narratives to foreign policy confrontation, w: Identity and foreign, op. cit., s R. Bleiker, Y. J. Hoang, Remembering and forgetting the Korean war: from trauma to reconciliation,w:memory, trauma and world politics. Reflections on the relationships between past and present, red. D. Bell, Palgrave 2006, s T. Banchoff, The German problem transformed. Institutions, politics and foreign policy, , University of Michigan Press 1999.

8 50 Artur LIPIÑSKI PP 3 12 miec. Innym, mówi¹c inaczej, jest nazistowska przesz³oœæ Niemiec 32. J. K. Olick oraz D. Levy poszukuj¹ ograniczeñ i tabu wp³ywaj¹cych na politykê zagraniczn¹ Niemiec 33, M. Zehfuss analizuje pamiêæ Niemiec o II wojnie œwiatowej obecn¹ w politycznych debatach na temat potencjalnych interwencji wojskowych za granic¹ 34, A. Markovits i S. Reich wyjaœniaj¹ niemieck¹ niechêæ do zaanga owania zbrojnego czynnikami kulturowymi zwi¹zanymi z pamiêci¹ o Holocauœcie 35, zaœ A. Leithner œledzi wp³yw przemian w otoczeniu miêdzynarodowym Niemiec na zmiany relacji pomiêdzy pamiêci¹ zbiorow¹, a polityk¹ zagraniczn¹ 36. Jak ³atwo dostrzec, wa nym w¹tkiem prezentowanych analiz jest kwestia konfliktów oraz cierpienia, a wiêc tych elementów to samoœci oraz pamiêci o relacjach pomiêdzy pañstwami, które maj¹ charakter negatywny i pozwalaj¹ na prezentowanie siebie w roli ofiary. S¹ one równie czêsto instrumentem podtrzymywania niechêci, czy nawet nienawiœci, a tak e reprodukcji traumy dotycz¹cej przesz³ych wydarzeñ. Elementy te s¹ zazwyczaj zwi¹zane z takimi aktami selekcji oraz interpretacji, które pozwalaj¹ zaspokoiæ psychologiczn¹ potrzebê pozytywnej samooceny podmiotu. St¹d to samoœæ pañstw narodowych obejmuje zwykle wyselekcjonowan¹ i odpowiednio zinterpretowan¹ listê zwyciêstw, b¹dÿ te klêsk, które jednak daj¹ siê wpisaæ w heroiczn¹ narracjê 37. Szczególnie charakterystyczny jest jednak brak elementów zwi¹zanych ze wstydem, b¹dÿ te win¹, te bowiem cechy z trudem poddaj¹ siê heroizacyjnym zabiegom. Jak pisze A. Assman, o ile w politycznej pamiêci wielu pañstw narodowych nie brakuje ofiar, trudno znaleÿæ narracje o sprawstwie, te bowiem narusza³yby podstawy pozytywnej samooceny 38. St¹d te nawet te pañstwa i narody, którym zdarzy³o siê pope³niæ okrutne zbrodnie w przesz³oœci maj¹ tendencjê do budowania to samoœci narodowej w oparciu o rolê ofiary raczej, ni sprawcy. C. Fogu wskazuje na przyk³ad w³oski, gdzie pozytywny wizerunek siebie silnie zaw³adn¹³ wyobraÿni¹ zbiorow¹ ograniczaj¹c mo liwoœæ rozliczeñ z faszystowsk¹ przesz³oœci¹ 39. Podobne mechanizmy dzia³a³y we wszystkich krajach, zarówno tych, które na ró ne sposoby wspó³dzia³a³y z Niemcami hitlerowskimi (jak np.: Austria 40, czy Szwajcaria 41 ), jak i w tych, które pad³y ich ofiar¹, ale których przesz³oœæ zawiera tak e epizody naruszaj¹ce pozytywny wizerunek w³asny, takie jak kolaboracja, czy wspó³udzia³ w przeœladowaniu i ludobójstwie ydów (np. Polska 42, 32 T. Risse, European identity? Europeanization and the evolution of nation-state identities,w:transforming Europe. Europenization and domestic change, red. M. Green Cowles, J. Caporaso, T. Risse, Cornell University Press 2001, s J. K. Olick, D. Levy, Collective memory and cultural constraint: Holocaust myth and rationality in German politics, American Sociological Review 1997, t. 62, nr M. Zehfuss, Wounds of memory. The politics of war in Germany, Cambridge University Press A. Markovits, S. Reich, The German predicament: memory and power in the new Europe, Cornell University Press A. Leithner, Shaping German foreign Policy: history, memory and national interest, Lynne Riener Na przyk³ad klêska Serbów na Kosowskim Polu, czy mit Masady w Izraelu. Zob.: S. Mock, Symbols of defeat in the construction of national identity, Cambridge 2012, s A. Assman, Memory, individual and collective,w:the Oxford handbook of contextual political analysis, red. R. E. Goodin, Ch. Tilly, Oxford University Press 2006, s C. Fogu, Italiani brava gentre: the legacy of Fascist historical culture on Italian politics of memory,w:the politics of memory in a postwar Europe, red. N. Lebow, Duke University Press 2006, s. 147 i n. 40 H. Uhl, From victim myth to co-responsibility thesis: Nazi Rule, World War II and the Holocaust in Austrian memory, w: ibidem, s. 40 i n. 41 R. Ludi, What is so special about Switzerland? Wartime memory as a national ideology in the Cold War era,w: ibidem, s A. Orla-Bukowska, New threads on an old loom: national memory and social identity in a postwar and post- -communist Poland, w: ibidem, s

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim. Warszawa, marzec 2002 1 Autorzy: Bogumi³a Berdychowska Przemys³aw urawski vel Grajewski Grzegorz Gromadzki Wspó³praca: Joanna Konieczna Magdalena Tomczyñska Ma³gorzata Antczak Zdzis³aw Najder Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVII Nr 4 (68)/2009 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY X KRAJOWE FORUM INT

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Aktorzy polityczni coraz czêœciej pos³uguj¹ siê jêzykiem polityki nie

Aktorzy polityczni coraz czêœciej pos³uguj¹ siê jêzykiem polityki nie Alina BALCZYÑSKA-KOSMAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jêzyk dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym 1. Pojêcia i uczestnicy dyskursu Aktorzy polityczni coraz czêœciej pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 6

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 6 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 6 Kraków 2010 Redaktor Naukowy: prof. zw. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzent: dr hab. in. Andrzej Dura

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie NR 2639 Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie pod redakcj¹ Violetty Sajkiewicz i Ewy W¹chockiej Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo