Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku"

Transkrypt

1 Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów Kraków 2010 ISBN s Uniwersytet Jagielloński Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku Abstrakt Celem artykułu jest prezentacja i ocena dorobku Ludwika Ehrlicha w obszarze nauki o stosunkach międzynarodowych na tle polskiego i europejskiego rozwoju tej dyscypliny. Praca obejmuje okres od I wojny światowej do momentu silnej ideologizacji nauki w Polsce w okresie po 1945 roku. Cześć pierwsza artykułu jest poświęcona przedstawieniu przesłanek i form instytucjonalizacji nauki o stosunkach międzynarodowych w Europie po I wojnie światowej. W kolejnej części autor skupia się na polskim wkładzie w badania nad zagadnieniami międzynarodowymi w latach Omawia także dzieje instytucji życia naukowego, w których prowadzono prace z tej dziedziny. Na tak zarysowanym tle zostaje ukazany dorobek badawczy i organizacyjny Ehrlicha we wspomnianym okresie. Artykuł zamyka ocena osiągnięć wspomnianego badacza. We wnioskach wskazano na kluczową rolę Ehrlicha w budowaniu zrębów tejże dziedziny w Polsce oraz wagę jego aktywnego udział w jej życiu międzynarodowym. Celem artykułu jest prezentacja i ocena dorobku Ludwika Ehrlicha ( ) w dziedzinie nauki o stosunkach międzynarodowych na tle rozwoju tej dyscypliny w Polsce do 1950 roku. Koncentruje się na wątkach akademickich, dlatego też z zakresu pracy zostały wykluczone opracowania o charakterze nienaukowym. Artykuł obejmuje okres od końca I wojny światowej do 1950 roku. Za wyborem daty początkowej przemawiają dwie przesłanki. Wraz z końcem tzw. Wielkiej Wojny rozpoczyna się instytucjonalizacja nauki o stosunkach międzynarodowych i jednocześnie jest to moment, gdy Ehrlich pisze swoje pierwsze artykuły dotyczące tej dyscypliny. Data końcowa wynika, po pierwsze, z faktu, że tuż po II wojnie światowej dochodzi do znaczących zmian w światowej organizacji nauki o stosunkach międzynarodowych, co zamyka pewien okres jej historii. Jednocześnie w Polsce od 1950 roku, w wyniku silnej ideologizacji nauki, dochodzi do przebudowy struktur szkolnictwa wyższego, w tym likwidacji szeregu instytucji reprezentujących dyscypliny badawcze rozwijające się przed

2 134 II wojną światową 1. Po tej dacie próżno szukać publikacji Ehrlicha koncentrujących się na zagadnieniach związanych z nauką o stosunkach międzynarodowych. Ocena dorobku Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce nie może mieć miejsca bez krótkiego opisu tej drugiej. Z kolei zrozumienie dynamiki badań prowadzonych w kraju, będących często efektem kontaktów z przedstawicielami nauki z zagranicy, wiąże się z poznaniem stanu badań tej dyscypliny w państwach europejskich. W związku z powyższym niniejszy artykuł składa się z trzech części. Pierwsza jest poświęcona przedstawieniu stanu nauki o stosunkach międzynarodowych w Europie po I wojnie światowej. W kolejnej części autor skupia się na polskim dorobku badań nad zagadnieniami międzynarodowymi w latach Dopiero na tak zarysowanym tle w części trzeciej zostanie przedstawiony dorobek badawczy i organizacyjny Ehrlicha. Artykuł zamyka ocena osiągnięć wspomnianego badacza w relacji do rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie. Badania nad stosunkami międzynarodowymi w Europie po I wojnie światowej Rozwój badań nad zagadnieniami międzynarodowymi w Europie ulega intensyfikacji wraz z instytucjonalizacją nauki badającej tę tematykę po I wojnie światowej. Co prawda już w okresie przed 1914 rokiem zagadnienia międzynarodowe miały swoje miejsce w programach części europejskich uczelni wyższych kształcących urzędników publicznych, w tym pracowników służby zagranicznej 2. Natomiast w Stanach Zjednoczonych tą problematyką zajmowały się wydziały nauk o polityce (political science), intensywnie rozwijające się w tym państwie już od przełomu XIX i XX wieku 3. Jednakże dopiero po tzw. Wielkiej Wojnie dochodzi do powstania w Europie oddzielnych katedr uczelnianych i wyspecjalizowanych szkół zajmujących się nie tylko dydaktyką, ale także badaniami we wspomnianym obszarze. Można wyodrębnić trzy przyczyny wspomnianej instytucjonalizacji. Po pierwsze, reprezentujący początkowo różne dyscypliny nauki amerykańscy i brytyjscy uczeni najpierw zgromadzeni w wydzielonych, rządowych grupach badawczych, a potem uczestniczący wspólnie w konferencji paryskiej uświadomili sobie istnienie jednego, wspólnego obszaru badawczego. Wyrazem tego była decyzja tychże badaczy 1 S. Mauersberg, Nauka i szkolnictwo wyższe w latach , [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. 5, cz. 1, red. Z. Skubała-Tokarska, Wrocław 1992, s. 459 i n. 2 Kształceniem dyplomatów zajmowała się Akademia Orientalna w Wiedniu, utworzona w 1754 r., później przekształcona w Akademię Konsularną. Urzędnicy publiczni zdobywali także wiedzę o sprawach międzynarodowych w ramach Wolnej Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu, założonej w 1871 r. Wreszcie w 1895 r. powstała London School of Economics, stanowiąca narzędzie filantropów do niwelowania różnic społecznych. Por. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, s Instytucjonalizację amerykańskiej nauki o polityce rozpoczęło utworzenie School of Political Science na Uniwersytecie Columbia w 1880 roku. [ ] W 1900 roku zostały zorganizowane wykłady z polityki międzynarodowej na Uniwersytecie Visconsin. [ ] Ogólnokrajowego charakteru nabrało [ ] utworzone w 1903 r. [ ] American Political Science Association, które od 1906 r. wydaje «The American Political Science Review». J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 62.

3 Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha o powołaniu angielsko-amerykańskiego instytutu (z siedzibami w Londynie i Nowym Jorku), który miał się zająć badaniami zagadnień międzynarodowych 4. Druga przyczyna tkwiła w charakterze konfliktu zakończonego w 1918 roku, który spowodował wzrost zainteresowania opinii publicznej zagadnieniami międzynarodowymi. Doprowadziło to do wzrostu zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i osoby ją posiadające, co w konsekwencji pociągnęło za sobą rozwój uczelni w tym kierunku 5. Wreszcie przyczyna trzecia, ale chyba najważniejsza. Otóż formalnie zakończony w trakcie paryskiej konferencji konflikt był pierwszym wymagającym totalnego zaangażowania stron. Władze państwowe, aby nie przegrać, musiały zmobilizować wszystkie środki cywilne i wojskowe. Jednocześnie ogrom ofiar i przedłużający się konflikt coraz bardziej przysłaniały zarówno pierwotny cel wojny, jak i w ogóle jej sens. W takich warunkach coraz większą popularność zdobywały poglądy Włodzimierza Lenina i bolszewików o zapewnieniu pokoju na świecie poprzez międzynarodową współpracę klasy robotniczej. Wszystko to skłaniało myślicieli i polityków państw zachodnich do poszukiwania sposobu wpływania na opinię publiczną, zarówno we własnym kraju, jak i za granicą 6. Odpowiedź na powyższe problemy znalazł nurt określany przez Chrisa Browna mianem liberalnego internacjonalizmu. To właśnie przyjęcie jego założeń przez myślicieli i polityków możemy uznać za główną przyczynę powstania nowej dyscypliny. Koncepcja ta zakładała możliwość harmonijnego współżycia państw. Przyczyny dotychczasowych wojen upatrywała ona w niedemokratycznych rządach lub też w braku odpowiedniej świadomości opinii publicznej w państwach demokratycznych. Środkiem zaradczym miało być więc promowanie demokracji oraz wiedzy na temat zagadnień międzynarodowych. Wraz z odpowiednim systemem organizacji międzynarodowych powinny one zapewnić pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Koncepcja ta rozwijała się jeszcze przed I wojną światową w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W obu krajach znajdowała zwolenników wśród prywatnych organizacji: w Wielkiej Brytanii między innymi wśród członków Towarzystwa Fabiańskiego, a w USA wśród władz Fundacji Rockefellera i Carnegiego. O ile jednak brytyjscy politycy odnosili się ze sceptycyzmem do tych przekonań, to w Stanach Zjednoczonych ich gorącym zwolennikiem był sam prezydent Woodrow Wilson. Z uwagi na doniosłą rolę USA w zakończeniu I wojny światowej to właśnie z osobą tego polityka i jego poglądami określanymi mianem wilsonizmu wiąże się popularyzację liberalnego internacjonalizmu 7. 4 Ibidem, s ; Peter Grosse, Continuing the Inquiry: The Council on Foreign Relations from 1921 to 1996, New York L. Ehrlich, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Kraków 1947, s Ch. Brown, Understanding International Relations, Basingstoke 2001, s ; R.H. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, przeł. A. Czwojdrak, Kraków 2006, s Wydaje się, że nie mały wpływ na rozwój takich poglądów w dwóch wymienionych państwach anglosaskich miał fakt, że nie doznały one tej skali zniszczeń materialnych i ludzkich, co pozostali

4 136 Znając źródła instytucjonalizacji nauki o stosunkach międzynarodowych, możemy przejść do jej głównych przejawów. Pierwsze jednostki badawcze i specjalistyczne periodyki powstają jako pokłosie paryskiej konferencji pokojowej. Zaliczamy do nich Royal Institute of International Affairs w Londynie (1919) i jego pismo International Affairs (1924) oraz Council of Foreign Relations w Nowym Jorku (1921) i jej pismo Foreign Affairs (1922) 8. Nie dziwi fakt, że w Wielkiej Brytanii to właśnie filantropi fundują na uniwersytetach pierwsze katedry polityki lub stosunków międzynarodowych; kolejno w Aberystwyth (1919, katedra imienia Woodrowa Wilsona), Londynie (1923) i Oksfordzie (1930) 9. W 1923 roku powstają jednostki naukowe zajmujące się tą tematyką we Francji i Niemczech. Natomiast trzy lata później przy Lidze Narodów w Genewie rozpoczyna działalność wyższa uczelnia kształcąca w tym zakresie 10. Moim zdaniem kluczowym przejawem instytucjonalizacji badań nad tą problematyką była odbywająca się corocznie, od 1928 do 1939 roku, Stała Konferencja Wyższych Studiów Międzynarodowych przy paryskim Międzynarodowym Instytucie Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów. Skupiła ona na równoprawnych zasadach przedstawicieli krajowych instytutów badawczych i jednostek uniwersyteckich z całego świata oraz stanowiła miejsce dyskusji nad wybranymi problemami międzynarodowymi, ale również zagadnieniami dotyczącymi samej dyscyplin naukowej. W czasie jej obrad poruszano między innymi kwestie związane z nauczaniem stosunków międzynarodowych 11. Losy wspomnianej konferencji dobrze obrazują koleje podejścia badawczego nauki o stosunkach międzynarodowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Według Davida Longa Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), którą powołano do organizacji międzynarodowej współpracy naukowców po II wojnie światowej, była zdominowana przez amerykańskich badaczy. W związku z tym władze UNESCO nie chciały podtrzymywać funkcjonowania wspomnianej konferencji, gdyż nie posiadały tam głosu decydującego i optowały za powstaniem nowej organizacji, bardziej scentralizowanej i co ważniejsze, propagującej amerykański model nauk społecznych. W duchu amerykańskich political science uznano w 1949 roku w czasie paryskich obrad konferencji uczestnicy konfliktu. Pozwalało to mniej emocjonalnie i z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Por.: Ch. Brown, op. cit., s ; R.H. Jackson, G. Sørensen, op. cit., s J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, s ; P. Grosse, op. cit. 9 Pierwszymi kierownikami tych katedr byli doradcy brytyjskich władz i uczestnicy konferencji pokojowej w Paryżu: Alfred Zimmern oraz Philip Noel-Baker. Por.: S. Smith, J. Balis, Wprowadzenie, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. S. Smith, J. Balis, przeł. M. Filary et al., Kraków 2008, s. 4; Ch. Brown, op. cit., s. 24; J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, s. 73, J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, s. 71, 80, La Confeìrence permanente des hautes eìtudes internationales; ses origines, ses fonctions, son organisation, Paris 1937, s ; D. Long, Who Killed the International Studies Conference?, Review of International Studies, 2006, Vol. 32, s , 618; J. Kolasa, International Intellectual Cooperation: the League Experience and the Beginnings of UNESCO, Wrocław 1962, s

5 Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha UNESCO stosunki międzynarodowe za jeden z czterech obszarów nauk o polityce. W tym samym roku utworzono przy UNESCO International Political Science Association, wzorujące się na American Political Science Association. Natomiast pozbawiona wsparcia finansowego i organizacyjnego Stała Konferencja Wyższych Studiów Międzynarodowych uległa rozpadowi na początku lat 50. Powstałe w 1959 roku International Studies Associations (ISA) nie kultywowało tradycji tej konferencji. ISA było organizacją z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i reprezentowało wyłącznie tamtejsze podejście badawcze do nauki o stosunkach międzynarodowych 12. Badanie zagadnień międzynarodowych w Polsce do 1950 roku Przechodząc do kwestii badania zagadnień międzynarodowych w Polsce do 1950 roku, należy podkreślić, że z pewnym opóźnieniem, ale jednak następował tu rozwój tej dyscypliny. Już w 1926 roku powstaje Towarzystwo Badania Zagadnień Międzynarodowych w Warszawie, stawiające sobie za cel studiowanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych. Główną formą jego działalności było organizowanie odczytów. Na początku lat 30. pozyskało grant Fundacji Carnegiego na opracowanie publikacji na temat I wojny światowej. Twórcą i wieloletnim przewodniczącym Towarzystwa był wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marceli Handelsman 13. Ważniejszy od towarzystwa wydaje się jednak Centralny Komitet Polskich Instytucji Nauk Politycznych (CKPINP), utworzony w 1929 roku po wizycie Arnolda Toynbee go, ówczesnego sekretarza wspomnianego Royal Institute of International Affairs. CKPINP nosił pierwotnie nazwę Komitetu Porozumiewawczego Kierowników Katedr i Szkół Nauk Politycznych oraz Instytutów Badających Zagadnienia Międzynarodowe. Wydaje się jednak, że nazwa komitetu uległa zmianie z uwagi na dominującą w Polsce tradycję włączania zagadnień międzynarodowych w zakres terminu nauki polityczne 14. Tymczasem wyłącznym celem tego komitetu była koordynacja uczestnictwa polskich uczonych we wspomnianej Stałej Konferencji Wyższych Studiów Międzynarodowych 15. W komitecie tym były skupione praktycznie wszystkie polskie instytucje zajmujące się badaniem zagadnień o charakterze międzynarodowym. Ośrodki takie istniały w większości miast uniwersyteckich ówczesnej Polski. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że często były one związane z wydziałami prawa lub też specjalistycznymi instytucjami badającymi wybrane zagadnienia międzynarodowe. Najważniejszą pozycję od- 12 D. Long, op. cit., s Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich, cz. 3, red. B. Sordylowa, Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 2, Warszawa 2001, s M. Nodzykoska-Gromadzka, Z dziejów polskich nauk politycznych, Studia Nauk Politycznych 1973, nr 2/12, s A.M. Brzeziński, Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej ( ), Łódź 2001, s

6 138 grywał ośrodek warszawski ze Szkołą Nauk Politycznych, oddzielną Wolną Wszechnicą Polską z Wydziałem Nauk Politycznych i Społecznych, Seminarium Prawa Państwowego i Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, podobnym Seminarium Międzynarodowego Prawa Publicznego w Szkole Głównej Handlowej czy wreszcie niewielką Szkołą Wschodnioznawczą przy Instytucie Wschodnim w Warszawie. Jako kolejny ośrodek można wskazać Szkołę Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ w Krakowie, najstarszą w Polsce, bo istniejącą już od 1911 roku; wreszcie Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie działał Zakład Prawa Politycznego i Prawa Narodów oraz Studium Dyplomatyczne, o którym będzie mowa dalej. Należy też wspomnieć o Seminarium Prawa Politycznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Szkole Nauk Politycznych, funkcjonującej przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, jak również o funkcjonującej tamże Katedrze Prawa Politycznego. Z kolei na Uniwersytecie Poznańskim działała Katedra Prawa Międzynarodowego i Szkoła Nauk Politycznych. Wreszcie, nie można zapominać o Instytucie Bałtyckim w Gdyni czy też Instytucie Geograficznym UJ 16. Można wymienić cztery polskie periodyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego poświęcone wyłącznie zagadnieniom międzynarodowych. W latach ukazywał się Przegląd Dyplomatyczny, wydawany przez MSZ RP. Później jego miejsce zajął Przegląd Polityczny. Czasopismo poświęcone zagadnieniom polityki zagranicznej, redagowany przez wspomnianego już przewodniczącego Towarzystwa Badania Zagadnień Międzynarodowych, Handelsmana. Przez pewien czas rywalizowało z nim pismo Sprawy Obce. Po upadku Przeglądu Politycznego jego miejsce zajęła Polityka Narodów, redagowana przez Juliana Makowskiego 17. Czasopismom dotyczącym ogólnie zagadnień międzynarodowych towarzyszyło wiele periodyków specjalizujących się w sprawach związanych z sąsiadami Polski, wybranych zjawiskach stosunków międzynarodowych czy regionach świata. Można tu wymienić takie pisma, jak: Sprawy Narodowościowe, Strażnica Zachodnia, Przegląd Wschodni. Miesięcznik poświęcony badaniu rzeczywistości sowieckiej i stosunków wzajemnych Polski i ZSRR czy Palestyna i Bliski Wschód. Czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym Palestyny i Bliskiego Wschodu. W tym okresie istniało także kilka serii wydawniczych związanych z interesującą nas tematyką, wśród których należy wymienić między innymi: Bibliotekę Umiejętności Prawnych i Politycznych, Prace z zakresu zagadnień polityki międzynarodowej Koła Naukowego Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, publikacje Wydawnictwa Seminarium Prawa Politycznego i Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotekę Prawa Politycznego i Prawa Narodów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie czy też Bibliotheque des relations internationales tegoż samego uniwersytetu. 16 J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, s , H. Głębocki, Przegląd Dyplomatyczny , Polski Przegląd Dyplomatyczny 2001, t. 1, nr 1/1, s ; M. Kornat, Polski Przegląd Dyplomatyczny ( ), Polski Przegląd Dyplomatyczny 2009, nr 4 5/50 51, s. 6 7.

7 Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha Próby tworzenia kompendiów dotyczących zagadnień międzynarodowych brakowało bowiem publikacji poświęconych tylko i wyłącznie tej tematyce możemy znaleźć w ramach Encyklopedii podręcznej prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego) oraz Encyklopedji nauk politycznych 18. Po II wojnie światowej badania naukowe były kontynuowane tylko w dwóch ośrodkach. W Krakowie i Warszawie odrodziły się Szkoły Nauk Politycznych, przy czym w tym ostatnim przypadku już pod nazwą Akademii Nauk Politycznych. Obie jednostki zostały jednak zlikwidowane do 1950 roku. W miejsce drugiej zostaje powołana Szkoła Główna Służby Zagranicznej, której celem nie było jednak prowadzenie badań, ale kształcenie kadr polskiej służby zagranicznej. Natomiast w 1947 roku powstaje w Warszawie Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ośrodek badawczy nadzorowany przez resort spraw zagranicznych. Wydaje on periodyk Sprawy Międzynarodowe, przez długie lata jedyne pismo w Polsce poświęcone tylko i wyłącznie naukowej perspektywie zagadnień międzynarodowych 19. Natomiast rozpoczęte prace wydawnicze w PISM nad Rocznikiem Prawa Międzynarodowego, który mógł być szansą na kontynuowanie badań polskich prawników nad stosunkami międzynarodowymi, zostają przerwane po opublikowaniu jednego tomu w 1949 roku 20. Znając koleje europejskich i polskich zinstytucjonalizowanych badań nad zagadnieniami międzynarodowymi, możemy przyjrzeć się wkładowi w to zjawisko dorobku naukowego i organizacyjnego Ehrlicha. Praca badawcza i organizacyjna Ehrlicha w obszarze nauki o stosunkach międzynarodowych Ludwik Ehrlich jest znany głównie jako wybitny badacz prawa międzynarodowego, w tym historii piętnastowiecznej polskiej szkoły prawa narodów 21. Dotychczas nie poświęcono jednak zbyt dużej uwagi jego badaniom w obszarze nauki o stosunkach międzynarodowych Np. wybrane hasła w: Encyklopedja podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), red. Z. Cybichowski, t. 1, Warszawa J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, s Por. Rocznik Prawa Międzynarodowego S.E. Nahlik, Ludwik Ehrlich ( ), Państwo i Prawo 1969, nr 2, s ; K. Lankosz, Ludwik Ehrlich ( ), [w:] Złota księga Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Stelmach i W. Uruszczak, Kraków 2000, s Na zasługi Ehrlicha w obszarze prawa konstytucyjnego wskazują: A. Redzik, Nauczanie i nauka prawa politycznego na uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Przegląd Sejmowy 2007, nr 5/82, s ; A. Ławniczak, M. Masternak- Kubiak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym, [w:] Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje. XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, red. P. Sarnecki, Kraków 2006, s Jedynie J. Gilas i J. Kukułka wśród powojennych badaczy stosunków międzynarodowych w Polsce odnotowują pracę Ehrlicha Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych. Tylko ten drugi jednak dostrzega i szerzej przedstawia jej przełomowy charakter; por. J. Gilas, Wstęp do nauki stosunków międzynarodowych, Toruń 1975, s ; J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, s

8 140 Na wstępie można stwierdzić, że już w okresie swoich studiów i pierwszej pracy zawodowej Ehrlich był świadkiem narodzin idei, która doprowadziła do instytucjonalizacji nauki o stosunkach międzynarodowych. W tym samym czasie miał możliwość przyjrzenia się anglosaskim (w tym amerykańskim) metodom badań w zakresie nauk o polityce. Umożliwiły mu to studia prawnicze w Wielkiej Brytanii oraz praca na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Nowe, powojenne idee, promujące współpracę między narodami i instytucjonalizację badań nad stosunkami międzynarodowymi, odgrywają dużą rolę w artykule The War and Political Theory, opublikowanym przez niego na łamach kalifornijskiego przeglądu prawnego z 1918 roku 23. Ponadto profesor Ehrlich przez trzy lata pracował w polskiej służbie zagranicznej jako kierownik biura prasowego w Nowym Jorku. Z kolei w ramach struktur Ligi Narodów w latach pełnił funkcję sędziego narodowego w Stałym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. Od 1924 roku do wybuchu II wojny światowej piastował zaś stanowisko kierownika Katedry Prawa Politycznego i Prawa Narodów dziś byśmy powiedzieli konstytucyjnego i międzynarodowego publicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 24. Przyjrzyjmy się teraz konkretnym działaniom podejmowanym przez lwowskiego uczonego w obszarze nauki o stosunkach międzynarodowych. Największym dokonaniem Ehrlicha było utworzenie Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa UJK i kierowanie nim w latach Jednostka ta kształciła przyszłych pracowników polskiej służby dyplomatycznej. Jednakże dydaktyka nie była jedyną formą działalności tego ośrodka. W 1936 roku w jego ramach utworzono cztery seminaria, zajmujące się badaniem zagadnień międzynarodowych. Jednemu z nich, dotyczącemu metodologii w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych, współprzewodniczył Ludwik Ehrlich 25. Na próżno szukać w innych polskich ośrodkach naukowych okresu międzywojennego seminarium skoncentrowanego właśnie na nauce o stosunkach międzynarodowych, a cóż dopiero na jej aspektach metodologicznych. Według dokumentów znajdujących się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zbadanych przez Andrzeja M. Brzezińskiego, to właśnie Ehrlich był inicjatorem powołania wspomnianego Centralnego Komitetu Polskich Instytucji Nauk Politycznych oraz jego przewodniczącym w latach W momencie przejmowania władzy Ważnym krokiem w kierunku przywrócenia pamięci o dokonaniach wspominanego badacza jest praca A. Redzik, oparta w dużej mierze na zasobach lwowskich archiwów: Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ( ), Polski Przegląd Dyplomatyczny 2006, nr 5/33, s Skromną próbę wypełnienia wspomnianej luki podejmuje autor poniższego artykuły w opracowaniu biograficznym Ludwik Ehrlich ( ) prekursor nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce, które jest przygotowywane do publikacji na łamach Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 23 L. Ehrlich, The War and Political Theory, California Law Review 1918, Vol. 6, No. 6, s ; idem, The War and Political Theory II, California Law Review 1918, Vol. 7, No. 1, s ; A. Redzik, op. cit., s Ibidem, s Ibidem, s

9 Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha w tej jednostce polscy badacze z rzadka brali udział w spotkaniach Stałej Konferencji Wyższych Studiów Międzynarodowych, a jeśli już, to najczęściej jedynie jako słuchacze. Tymczasem lwowski uczony doprowadził do wzrostu liczby polskich delegatów uczestniczących w jej obradach oraz do publikacji ich referatów w postaci zbiorów pokonferencyjnych w kraju i zagranicą 26. Wyjątkowym wydarzeniem w działalności Ehrlicha jest organizacja i przewodniczenie międzynarodowej konferencji na temat nauczania prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych na uczelniach wyższych, mającej miejsce w 1934 roku we Lwowie 27. Choć konferencje z udziałem gości zagranicznych i dotyczące prawa, w tym prawa międzynarodowego, miały wcześniej miejsce w Polsce i tej części Europy, to jednak było to pierwsze wydarzenie naukowe stawiające na wzór anglosaski na jednej płaszczyźnie zagadnienia nie tylko prawne, ale także dotyczące szerzej samych stosunków międzynarodowych. W skali ogólnoeuropejskiej podobną tematykę poruszano tylko na forum Stałej Konferencji Wyższych Studiów Międzynarodowych, ale i tam nie zabrakło osoby uczonego ze Lwowa. Ehrlich brał praktycznie od samego początku, bo od 1929 roku udział w pracach wspomnianej konferencji. Kilkakrotnie miał też możliwość przewodniczenia sesjom poświęconym zagadnieniom nauczania stosunków międzynarodowych 28. Był również współredaktorem, razem z nestorem nauki o stosunkach międzynarodowych Alfredem Zimmernem, tomu pokonferencyjnego z 1938 roku dotyczącego sposobów nauczania tej dyscypliny 29. Ponadto Ehrlich był inicjatorem i redaktorem kilku serii wydawniczych, które zawierały prace polskich badaczy w języku angielskim i francuskim. Początkowo większość z nich traktowała o zagadnieniach stricte prawniczych, by z czasem coraz bardziej zbliżyć się do tematyki międzynarodowej. Wśród takich serii można przytoczyć między innymi trzytomową Bibliotheque des relations internationales. Najcenniejszym elementem dorobku wydawniczego lwowskiego uczonego było powołanie i pełnienie roli redaktora naczelnego pierwszego w Polsce pisma poświęconego nie tyle zagadnieniom, co samej nauce (a więc m.in. metodologii) stosunków międzynarodowych. Annals of International Law and International Relations ukazały się jednak tylko w jednym tomie z 1938 roku. Na ich łamach możemy znaleźć między innymi artykuł Stanisława Huberta, ucznia Ehrlicha, pod tytułem International Relations as a Subject of Research A.M. Brzeziński, op. cit., s S.E. Nahlik, Przesiane przez pamięć, t. 1: W rodzinnym gnieździe, Kraków 1987, s ; Conférence sur l enseignement du droit international et des relations internationales. Lwów juin Correspondance. Procès-verbaux. Matériaux, Lwów 1935, s. 7 9; L. Ehrlich, Letter of Invitation (extract), Annals of International Law and International Relations 1938, vol. 1, s L. Ehrlich, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, s. 44; J. Kolasa, op. cit., s. 104; K. Lankosz, op. cit., s Por. L enseignement universitaire des relations internationales. Travaux de la XIe session de la Conférence permanente des Hautes études internationales. Prague 1938, red. A. Zimmern, Paris S. Hubert, International Relations as a Subject of Research, Annals of International Law and International Relations 1938, vol. 1, s

10 142 Po II wojnie światowej Ehrlich wraz z rodziną przeniósł się z Lwowa do Krakowa, gdzie do odejścia na emeryturę w roku 1960 pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Jednocześnie w latach był dyrektorem odrodzonej po wojnie Szkoły Nauk Politycznych UJ. Powiększył on skalę jej działań, przyjmując na pierwszy rok aż 600 studentów. Jej optykę skupił, jak sam twierdził w przemówieniu inauguracyjnym, na zagadnieniach nauki o stosunkach międzynarodowych 31. Zainicjował i redagował kilkutomową serię pt. Biblioteka Szkoły Nauk Politycznych UJ, w ramach której ukazała się jego przełomowa praca Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych 32. Wspomniana monografia stawia Ehrlicha w czołówce badaczy zagadnień stosunków międzynarodowych, którzy w latach 30. i 40. opracowali syntetyczny zbiór informacji wprowadzających do całej dyscypliny. Podobnie jak prace innych pionierów w tym obszarze, książka ta prezentowała kolejno genezę nauki o stosunkach międzynarodowych, jej poszczególne gałęzie oraz proponowane metody badawcze 33. W Polsce była to praca nie mająca w owym czasie swojego odpowiednika. Niestety, postępująca ideologizacja nauki w powojennej Polsce doprowadziła do likwidacji Szkoły Nauk Politycznych UJ oraz uniemożliwiła dalsze prowadzenie badań w tym kierunku przez Ehrlicha, skazując na zapomnienie jego dotychczasowy dorobek 34. W dalszych badaniach uczony skupił się na historii prawa narodów w Polsce oraz na prawie międzynarodowym publicznym. Podsumowanie Podsumowując, można stwierdzić, że Ehrlich był prekursorem i współtwórcą instytucjonalizacji nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce okresu międzywojennego oraz podejmował próby jej odbudowy po II wojnie światowej, a także brał czynny udział w międzynarodowym rozwoju tej dyscypliny. Ehrlich jawi się jako pionier nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce okresu międzywojennego, gdyż był: (1) twórcą pierwszego ośrodka nastawionego nie tylko na dydaktykę, ale także badanie zagadnień międzynarodowych; (2) inicjatorem i redaktorem serii wydawniczych poświęconych tym zagadnieniom (jednych z niewielu na ówczesnym rynku wydawniczym); (3) inicjatorem oraz redaktorem jedynego w Polsce i wychodzącego od razu w języku angielskim pisma naukowego 31 A. Zięba, Szkoła Nauk Politycznych, Czasopismo Prawno-Historyczne LIII, z. 2, 2001, s ; L. Ehrlich, Z przemówienia na uroczystości otwarcia roku akademickiego Szkoły Nauk Politycznych UJ, [w:] Sprawozdanie Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie za rok 1946/47/48, Kraków 1947, s J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, s. 10, Wśród innych pionierów, którzy przygotowali podobne wprowadzenia można wymienić: M.F. Stawell, The Growth of International Thought (1929), A.E. Zimmern, The Study of International Relations (1931), C. Chodges, The Background of International Relations (1931), S.H. Bailey, International Studies in Modern Education (1938), E.H. Carr, The Twenty Years Crisis, An Introduction to the Study of International Relations (1939), Q. Wright, The Study of International Relations (1955). Ibidem, s. 10, S. Mauersberg, op. cit., s. 459 i n.

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W KRAKOWIE Jak przekształcać wiedzę w zysk INNOWACYJNA ROLA UCZELNI W REGIONIE TAJEMNICA HANDLOWA W PRAKTYCE MŚP

IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W KRAKOWIE Jak przekształcać wiedzę w zysk INNOWACYJNA ROLA UCZELNI W REGIONIE TAJEMNICA HANDLOWA W PRAKTYCE MŚP Numer 3/16/2013 ISSN 2299-5536 INNOWACYJNA ROLA UCZELNI W REGIONIE TAJEMNICA HANDLOWA W PRAKTYCE MŚP TRAKTAT WIPO DLA 285 MLN NIEDOWIDZĄCYCH AKADEMIA WIEDZY IP POLSKIE WZORNICTWO MIT CZY FAKT IX MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

Apeiron. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Z E SZYT NAUKOWY Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie powstaje przy

Bardziej szczegółowo

Kadra naukowa. Uroczyste nadanie stopnia doktora nauk prawnych pracownikom Wydziału Prawa i Administracji

Kadra naukowa. Uroczyste nadanie stopnia doktora nauk prawnych pracownikom Wydziału Prawa i Administracji Kadra naukowa KATEDRA PRAWA HANDLOWE- GO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRYWATNEGO Pracami Katedry od 2006 r. kieruje dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG. Aktualnie pracownikami Katedry są ponadto: dr Grażyna

Bardziej szczegółowo

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE dr Joanna Pruchnicka Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie Media to jeden z kluczowych pośredników

Bardziej szczegółowo

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ Kmdr Henryk Nitner Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ (Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję opracowania zawartego w materiałach,

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Nr 20. Biuletyn. Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii. Warszawa 2012/2013 ~ 1 ~

Nr 20. Biuletyn. Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii. Warszawa 2012/2013 ~ 1 ~ Nr 20 Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii Warszawa 2012/2013 ~ 1 ~ POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINOLOGICZNE im. prof. Stanisława Batawii ul. Nowy Świat 72, 00-330

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

3 Od redakcji 4 Aktualności

3 Od redakcji 4 Aktualności 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego Marek Rocki 7 Milton Friedman guru monetaryzmu i orędownik wolności Maria

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji 229 dr Tadeusz Kowalewski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Politechnika Białostocka Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

System ochrony praw człowieka w Kanadzie

System ochrony praw człowieka w Kanadzie Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Dariusz Lutek nr albumu 239150 System ochrony praw człowieka w Kanadzie Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK I NUMER 1 Poznań 2008 Rada Programowa Edward Hajduk (przewodniczący) Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo