STUDIA POLITOLOGICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA POLITOLOGICZNE"

Transkrypt

1 WARSZAWA 2008 INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/ PROBLEMY TRANSFORMAOI, INTEGRACJI I BEZPIEGENSTWA PAŃSTW AZJI CENTRALNEJ pod redakcją naukową Tadeusza Bodio, Andrzeja Wierzbickiego i Piotra Załęskiego Międzynarodowy program badawczy Zakładu Badań Wschodnich INP UW Transformacja systemowa państw Azji Centralnej"

2 Spis treści Wstęp 19 Tadeusz Bodio Z badań nad transformacją systemową w państwach Azji Centralnej (w języku angielskim) 22 Tadeusz Bodio Transformacja systemowa w Azji Centralnej międzynarodowy program badawczy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (w języku rosyjskim) 41 Andrzej Wierzbicki, Aleksandra Zamarajewa, Piotr Załęski Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa narodowego w badaniach naukowców z Azji Centralnej (omówienie artykułów w języku polskim) 51 I. TRANSFORMACJA Tasmanbet Kenensariev Specyfika i uwarunkowania transformacji kirgiskiej 71 Bekbosun I. BorubaSov Reforma konstytucyjna w Republice Kirgiskiej 85 Evgenij V. Pavlov Procesy polityczne w Kirgistanie (analiza sytuacyjna) 109 Emil' Z. Kanimetov Sytuacja polityczna po rewolucji tulipanów" w Kirgistanie 117 Elena Breslavskad Wpływ tradycji na procesy polityczne w Kirgistanie 125 Kubat A. Ismailov, Nurgul Kazak kyzy Problemy transformacji systemu partyjnego w Kirgistanie 135 Emil' Z. Kanimetov System edukacyjny w Kirgistanie (próba diagnozy) 143 Elena V. Nosova Aktualne problemy polityki wyznaniowej w Kirgistanie 155 i Amerchan M. Rachimzanov i Konsolidacja społeczeńst^ a demokratyzacja i systemu politycznego Kazachstanu 163 I 7

3 8 GuUnara A. Bazarbaeua Problem starzenia się populacji w polityce społecznej Kazachstanu Majra K. DQsembekova Polityka państwa w sferze kultury (podejścia analityczne i ich implikacje praktyczne) 176 II. BEZBIECZEŃSTWO Kamilla G. Ser'dzdanova W poszukiwaniu paradygmatu bezpieczeństwa Azji Centralnej Majrat M. Omarov Tożsamość jako czynnik bezpieczeństwa Azji Centralnej 197 Bachyt S. Zusipov Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa w Azji Centralnej 205 Aalybek A. Akunov Problemy uregulowania prawnego stosunków wodnych państw Azji Centralnej 211 GuUnaz B. Kuspanoya Uwarunkowania budowy systemu bezpieczeństwa Kazachstanu Ldild Ivatova, Nurlan T. Uranchaev, Alid S. Balapanova Bezpieczeństwo energetyczne Republiki Kazachstan 230 Zarinam Turdieva Kirgistan w systemie bezpieczeństwa regionalnego 250 Umet A. Mansuroi) Prawne aspekty współpracy wojskowej Tadżykistanu z Federacją Rosyjską 261 III. INTEGRACJA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Sonat Kuskumbaev Wielostronne stosunki państw Azji Centralnej: problemy i tendencje 269 Rustem K. Kadyrźanov, Abdumalik N. Nysanabev Kwestia utworzenia Związku Państw Azji Centralnej 282 Nurźamal S. Ottakurova Integracja w warunkach transformacji gospodarczej państw Azji Centralnej 290 Svetlana B. Koziroya Polityka energetyczna w integracji państw Azji Centralnej 299

4 Elena E. Nećaeva Rola organizacji międzynarodowych w gospodarce wodnej Azji Centralnej 305 Galid Movkebaeva Partnerstwo strategiczne państw Azji Centralnej z Unią Europejską 316 Berdaą Bayimbetov Polityka Uzbekistanu wobec integracji Azji Centralnej 326 Svetlana B. Koźirona Azja Centralna w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej Ajgerim B. Achmetźanova Strategia Chin a priorytety polityki zagranicznej Kazachstanu Cynara D. Beksultanova Współpraca gospodarcza między Kazachstanem a Kirgistanem RECENZJE Tadeusz Bodio (Instytut Nauk Politycznych UW) Piotr Grochmalski, Kazachstan: studium politologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s Przemysław J. Sieradzan (Katedra Europeistyki WDiNP UW) Roman Backer, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s Ęohrat K. Kadyrow (Instytut Polityki Zagranicznej, Oslo) T. Bodio (red.), Turkmenistan. Historia społeczeństwo polityka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, s Andrzej Wierzbicki (Instytut Nauk Politycznych UW) S. Zapaśnik, Walczący islam" w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Wrocław 2006, s Tadeusz Bodio (Instytut Nauk Politycznych UW) Stanisław Tokarski, Surender Bhutani, Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju, prace monograficzne Zakładu Badań Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, s Piotr Załęski (Instytut Nauk Politycznych UW) Aleksandra Zamarajewa, Kazachstan Uzbekistan: rywalizacja o przywództwo w Azji Centralnej, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007, s

5 10 Jakub Olchowski (UMCS Lublin) Bartosz Bojarczyk, Agata Ziętek (red.), Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s Tadeusz Bodio (Instytut Nauk Politycznych UW) Ewa Czarkowska, Interwencja Związku Radzieckiego na Węgrzech w 1956 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s Wojciech Wrona (Instytut Nauk Politycznych UW) Michał Zórawski, Moskwa Wspomnienia pierwszego konsula III RP w Moskwie, Warszawa 2007, s Jarosław Cwiek-Karpouńcz (Instytut Nauk Politycznych UW) Tadeusz Bodio, Tadeusz Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s AUTORZY 411

6 Contcnts Introduction 19 Tadeusz Bodio From the Research on Systemie Transformation in Central Asian States 22 Tadeusz Bodio Systemie Transformation in Central Asia International Research Program of the Institute of Political Science at the University of Warsaw (in Russian) 41 Andrzej Wierzbicki, Aleksandra Zamarajewa, Piotr Załęski Issues Concerning Security, Integration and International Relations in Studies on Central Asia (Abstracts in Polish) 51 I. TRANSFORMATION Tasmanbet Kenensarieo Individual Features and Determinants of Kyrgyz Transition 71 Bekbosun I. Borubasov Constitutional Reform in the Kyrgyzstan Republic 85 Evgenij V. Pavlov Political Processes in Kyrgyzstan (Situational Analysis) 109 Emil' Z. Kanimetov The Political Situation in the Aftermath of the Tulip Revolution" Elena Breslavskad Influence of Tradition on Political Processes in Kyrgyzstan 125 Kubat A. Ismailoy, Nurgul Kazak kyzy The Transformation of the Party System in Kyrgyzstan 135 Emil' Z. Kanimetov Educatiori in Kyrgyzstan (an Attempted Diagnosis) 143 Elena V. Noscwa The Topical Problems of Religious Policy in Kyrgyzstan 155 Amerchan M. Rachimzanov The Consolidation of Society and the Democratization of Kazakhstan's Political System

7 Gul'nara A. Bazarbaeua The Aging Population in Kazakhstan's Social Policy 169 Majra K. Dusembekova Kazakhstan's Policy in the Area of Culture (Analytical Approaches and Their Practical Implications) 176 II. SECURITY Kamilla G. Ser'dzdanova Searching for a Security Paradigm in Central Asia 186 Majrat M. Omarov Regional Identity as a Regional Security Factor 197 Bachyt S. Zusipao Terrorism as a Threat to the Security of Central Asia 205 Aalybek Akunov The Legał Regulation of Water Conditions in the States of Central Asia 211 Gul'naz B. Kuspanoua The Determinants of Building Kazakhstan's Security System 220 Ldjla Ivatova, Nurlan T. Uranchaev, Alid S. Balapanova Energy Security in the Republic of Kazakhstan 230 Zańnam Turdieva Kyrgyzstan in the Regional Security System 250 Umet A. Mansurov Legał Aspects of Tajikistan's Military Cooperation with Russia III. INTEGRATION AND INTERNATIONAL RELATIONS Sanat Kuskumbaev Multifaceted Relationships Between the States of Central Asia: Problems and Tendencies 269 Rustem K. Kadyrźanoo, Abdumalik N. Nysanabeu Creating a Union of Central Asian States 282 Nurzamal S. Ottakurova Integration Under Economic Transition in Central Asian States 290 Svetlana B. Kozirova Energy Policy ih\ the Integration of the States of Central Asia

8 Ekna L. Necaeva The Role of International Organizations in the Water Economy of Central Asia 305 Galia Movkebaeva Strategie Partnership Between Central Asian States and the European Union 316 Berdaą Bayimbetov Uzbekistan's Policy Towards Central Asian Integration 326 Svetlana B. Kozirova Central Asia in the Foreign Policy of the Chinese People's Republic Ajgeńm B. Achmetzancwa China's Strategy Versus Kazakhstan's Foreign Policy Priorities Cynara D. Beksultanova Economic Cooperation between Kazakhstan and Kyrgyzstan 353 REVIEWS Tadeusz Bodio (Institute of Political Science, Unwersity of Warsaw) Piotr Grochmalski, Kazakhstan: Politological Study, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, pp Przemysław J. Sieradzan (Department of European Studies, Faculty ofjournalism and Political Science, Unwersity of Warsaw) Roman Backer, Russian Political Thought in Times of Putin's Administration, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, pp Ęohrat K. Kadyrow (Institute of Foreign Politics, Oslo) T. Bodio (red.), Turkmenistan. History-Society-Politics, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, pp Andrzej Wierzbicki (Institute of Political Science, Unwersity of Warsaw) S. Zapaśnik, Fighting Islam" in Central Asia. Social Genesis of the Problem, Wrocław 2006, pp Tadeusz Bodio (Institute of Political Science, Unwersity of Warsaw) Stanisław Tokarski, Surender Bhutani, Contemporary India. Development's Challenges, prace monograficzne Zakładu Badań Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, jpp j Piotr Załęski (Institute of Political Science, Unwersity of Warsaw) [Aleksandra Zamarajewa, Kazakhstan - Uzbekistan: Rivalry over Leadership in Central Asiaj^Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułttlsk 2007, pp

9 14 Jakub Olchowski (Maria Curie-Skłodowska Unwersityin Lublin) Bartosz Bojarczyk, Agata Ziętek (ed.), Central Asia Region as a Subject of International Influence, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, pp Tadeusz Bodio (Institute of Political Science, Unwersity of Warsaw) Ewa Czarkowska, Soviet Union Intervention in Hungary 1956, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, pp Wojciech Wrona (Institute of Political Science, Unwersity of Warsaw) Michał Żórawski, Moscow Memoirs of the First Consul of Third Polish Republic in Moscow, Warszawa 2007, pp Jarosław Ćwiek-Karpowicz (Institute of Political Science, Unwersity of Warsaw) Tadeusz Bodio, Tadeusz Mołdawa, Constitutions of the States of Central Asia. Traditions and Modernity, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, pp AUTHORS 411

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej WSCiL WRZESIEŃ 2012 r.

Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej WSCiL WRZESIEŃ 2012 r. Wybrane nabytki Biblioteki Naukowej WSCiL WRZESIEŃ r. 1. Abrahamian Ervand, Historia współczesnego Iranu, Książka i Wiedza, Warszawa 2011 2. Abramowicz-Gerigk Teresa, Bezpieczeństwo manewrów krytycznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz Spis publikacji akademickich / List of academic publications dr hab. Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Faculty of Management, University of Warsaw List updated: September

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012 Wybrane nabytki $2000100176726 Biblioteki Naukowej WSCiL KWIECIEŃ 2013 r. 1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 19/2013, t. II

ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 19/2013, t. II ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 19/2013, t. II EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA jest profesorem zwyczajnym literatury amerykańskiej i porównawczej, kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo