OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H"

Transkrypt

1 OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Polityka wschodnia Unii Europejskiej perspektywa krajów wyszehradzkich Eastern Policy of the EU: the Visegrad Countries Pe r s p e c t i v e K a t a r z y n a Pe c z y ƒ s k a - N a c z A l e x a n d e r D u l e b a L á s z l ó P ó t i V l a d i m í r Vo t á p e k W a r s z a w a, l u t y / W a r s a w, F e b r u a r y

2 Copyright by OÊrodek Studiów Wschodnich Copyright by Centre for Eastern Studies Redaktor serii / Series editor Anna abuszewska Opracowanie graficzne / Graphic design Dorota Nowacka T umaczenie / Translation Izabela Zygmunt Wspó praca / Co-operation Paulina Marchewa Wydawca / Publisher OÊrodek Studiów Wschodnich Centre for Eastern Studies ul. Koszykowa 6a Warszawa / Warsaw, Poland tel./phone + 48 /22/ , fax: +48 /22/

3 Niniejszy tekst powsta w ramach projektu badawczego Po l i t y k a Wschodnia poszerzonej Unii Europejskiej: perspektywa krajów wyszehradzkich i stanowi rozdzia podsumowujàcy majàcej si ukazaç w marcu 2003 r. ksià ki o tym samym tytule. Celem projektu by o zbadanie dotychczasowych trendów w zakresie wschodniej polityki Unii Europejskiej i opracowanie sugestii dotyczàcych potencjalnych kierunków takiej polityki w przysz o- Êci, po rozszerzeniu UE i w àczeniu do niej krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekt by finansowany ze Êrodków Fundacji Wyszehradzkiej oraz OÊrodka Studiów Wschodnich. W projekcie uczestniczà: OÊrodek Studiów Wschodnich (Warszawa, S owackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (Bratys awa, Instytut Badaƒ Strategicznych i Obronnych (Budapeszt, Instytut Stosunków Mi dzynarodowych (Praga,

4 Informacja o Autorach Katarzyna Pe czyƒska-na cz Kierownik Dzia u Rosyjskiego w OÊrodku Studiów Wschodnich. Koordynator programu badawczego OSW Najbli sze sàsiedztwo UE. G ówne zainteresowania badawcze: transformacja polityczna w Federacji Rosyjskiej oraz stosunki pomi dzy UE a Rosjà, Ukrainà i Bia orusià. Aleksander Duleba Dyrektor Centrum Badawczego S owackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej. Kierownik programu badawczego Europa Wschodnia. G ówne zainteresowania badawcze: region Europy Wschodniej, polityka zagraniczna Rosji i Ukrainy. László Póti Ekspert w Instytucie Badaƒ Strategicznych i Obronnych w Budapeszcie. G ówne zainteresowania badawcze: relacje krajów postradzieckich i paƒstw Europy Wschodniej i Ârodkowej, polityka zagraniczna W gier. Vladimír Votápek Ekspert w Instytucie Stosunków Mi dzynarodowych w Pradze. G ówne zainteresowania badawcze: kraje WNP polityka wewn trzna i zagraniczna, stosunki czesko-rosyjskie.

5 This paper was prepared as part of the research program named Eastern Policy of an Enlarged European Union: A Visegrad Perspective. It is the summary chapter of the book under the same title to be published in March The purpose of this project was to examine the present trends in the European Union s Eastern policy and to suggest potential directions for this policy in the future, following enlargement of the EU and admission of the Visegrad countries. The project was financed by the Visegrad Foundation and the Centre for Eastern Studies Institutional project partners include: Centre for Eastern Studies (Warsaw, Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Bratislava Presov, Institute for Strategic and Defense Studies (Budapest, Institute of International Relations (Prague,

6 About the authors: Pe czyƒska-na cz, Katarzyna Head of the Russian Department of the Centre for Eastern Studies, head of the EU Nearest Neighbourhood re s e a rch program at the CES. Her analyses focus on political transformation in Russia and the relations between the EU and Russia, Ukraine and Belarus. Duleba, Alexander Director of the Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA); head of the RC SFPA Eastern Europe research program. In his analyses he focuses on Russian and Ukrainian foreign policies and on Eastern Europe as a region. Póti, László Senior research fellow at the Institute for Strategic and Defense Studies. In his analyses he focuses on the Soviet foreign policy, (post)soviet- (post)east European relations, Hungarian foreign policy, and comparative foreign policies in Central Europe. Votápek, Vladimír Re s e a rch Fellow at the Institute of International Relations in Prague. In his analyses he deals mainly with Russia and the CIS in terms of their domestic and foreign policies, Czech Russian relations, East European Studies and East European Development.

7 Spis treêci / Contents Polityka Wschodnia Unii Europejskiej perspektywa krajów wyszehradzkich. MyÊlàc o Wymiarze Wschodnim / 9 Tezy / 9 Wst p / Kraje wyszehradzkie jako wspó twórcy unijnej Polityki Wschodniej / Polityka Wschodnia Unii Europejskiej za o enia ogólne / Wymiar Wschodni / Propozycje kierunków dzia aƒ w ramach przeformu owanych strategii krajowych / 22 Eastern Policy of the EU: the Visegrad Countries Perspective Thinking about an Eastern Dimension / 29 Executive summary / 29 Introduction / The Visegrad countries as co-makers of the EU Eastern Policy / Eastern policy of the European Union general guidelines / The Eastern Dimension / Suggested directions of actions to be taken as part of reshaped national strategies / 41

8

9 Polityka Wschodnia Unii Europejskiej perspektywa krajów wyszehradzkich. MyÊlàc o Wymiarze Wschodnim Te z y 1. Po rozszerzeniu, planowanym na rok 2004, Unia Europejska zastanie zupe nie nowà sytuacj na swojej wschodniej granicy. Z tego powodu niezb dne jest stworzenie nowej koncepcji dzia aƒ Unii na wschodzie, tzn. opracowanie nowej Polityki Wschodniej UE. 2. Ze wzgl du na szereg specyficznych czynników takich jak po o enie geograficzne, bliskie wi zy gospodarcze, historyczne i kulturowe, bezpoêrednie nara enie na czynniki ryzyka etc., kraje Grupy Wyszehradzkiej b dà i powinny byç szczególnie zainteresowane formu owaniem nowej Polityki Wschodniej UE. Powinny one byç jej wspó twórcami. 3. Nowa Polityka Wschodnia UE powinna ró niç si znaczàco od dotychczasowych stosunków Unii z krajami Europy Wschodniej. Jej zakres nie powinien obejmowaç ca ego obszaru WNP. Polityka ta powinna skupiç si na najbli szych wschodnich sàsiadach poszerzonej Unii, tzn. na Bia- orusi, Rosji i Ukrainie, a po przyj ciu Rumunii do UE, tak e na Mo dawii. Wy àczanie z tej polityki Rosji i tworzenie oraz wdra anie oddzielnej polityki dla niej nie wydaje si s uszne. Nowa Polityka Wschodnia powinna byç autonomicznym sk adnikiem i jednym z najistotniejszych elementów polityki zagranicznej Unii Europejskiej. 4. Nowa Polityka Wschodnia powinna opieraç si na nast pujàcych dwóch filarach: na strategii regionalnej, którà mo na by nazwaç Wymiarem Wschodnim, oraz na przekszta conych strategiach dla poszczególnych krajów. Wymiar Wschodni ustanawia by uniwersalne ramy wspó pracy oraz definiowa jej podstawowe mechanizmy i cele. WÊród nich powinny si znaleêç: program dostosowawczy, Wymiar SprawiedliwoÊci i Spraw Wewn trznych (JHA), wspó praca transgraniczna, dialog spo eczny i p rogram wsparcia infrastru k t u ry transportowej. JednoczeÊnie nale y zachowaç elastyczne podejêcie uwzgl dniajàce specyficznà sytu- P U N K T W I D Z E N I A 9

10 acj w ka dym z k r a j ó w. Temu celowi powinno s u yç zachowanie istniejàcych dwustronnych kontaktów instytucjonalnych pomi dzy UE i k a - dym z jej wschodnich sàsiadów oraz opracowanie krajowej strategii n a ka dego sàsiada. W s t p Po planowanym na rok 2004 rozszerzeniu Unii Europejskiej jej bezpo- Êrednimi sàsiadami stanà si Bia oruê i Ukraina. Wyd u y si tak e granica UE z Rosjà, której eksklawa obwód kaliningradzki zostanie ze wszystkich stron otoczona przez kraje cz onkowskie. Choç wschodni sàsiedzi Unii ró nià si znacznie mi dzy sobà pod wzgl dem funkcjonujàcych tam systemów polityczno-gospodarczych, w adnym z tych krajów nie dosz o do ustanowienia demokratycznego i wolnorynkowego systemu podobnego do tych funkcjonujàcych w krajach Unii Europejskiej. Zarówno w Rosji, na Ukrainie, jak i na Bia orusi ciàgle konieczna jest realizacja daleko idàcych reform, nie wydaje si jednak, aby paƒstwa te zdecydowa y si na podj cie jakichkolwiek radykalnych zmian. W najbli szych latach we wschodnim sàsiedztwie UE nale y wi c spodziewaç si przemian ewolucyjnych, ich kierunek ciàgle nie zosta przesàdzony. Oznacza to, e UE b dzie graniczyç z regionem nie w pe ni stabilnym i przewidywalnym, bardzo ró niàcym si od unijnych paƒstw cz onkowskich pod wzgl dem poziomu ycia ludzi oraz funkcjonujàcych systemów polityczno-gospodarczych. Nowi sàsiedzi nie b dà wi c mieli w najbli szej przysz oêci mo liwoêci przystàpienia do Unii. Taka sytuacja wymaga od Brukseli przemyêlanej i spójnej strategii wobec tych krajów. Dobra wspó praca ze wschodnimi sàsiadami jest bowiem najlepszym gwarantem szeroko rozumianego d ugoterminowego bezpieczeƒstwa krajów cz onkowskich. Wydaje si oczywiste, i paƒstwa po o one na wschodnich rubie ach Unii powinny przejàç wspó odpowiedzialnoêç za wspó kszta towanie tej sfery aktywnoêci zewn trznej UE. Niniejszy tekst przedstawia szereg propozycji dotyczàcych Polityki Wschodniej rozszerzonej Unii Europejskiej sformu owanych w aênie z perspektywy czterech takich krajów P U N K T W I D Z E N I A 1 0

11 paƒstw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, S owacji i W gier. Propozycje te odnoszà si zarówno do nowych wyzwaƒ (zwiàzanych z rozszerzeniem UE) w stosunkach z Bia orusià, Rosjà i Ukrainà, jak i do kwestii stanowiàcych ju od dawna przedmiot relacji z tymi krajami. W pierwszej cz Êci tekstu podj to prób odpowiedzi na pytanie, dlaczego w aênie kraje wyszehradzkie powinny wykazaç szczególne zainteresowanie formu owaniem unijnej Polityki Wschodniej, wskazujàc równoczeênie na szereg wyzwaƒ, z jakimi wià e si dla tych paƒstw taka nowa perspektywa w sferze polityki zagranicznej. W kolejnych cz Êciach przedstawiono sugestie dotyczàce ogólnych za o eƒ Polityki Wschodniej oraz zaprezentowano szereg konkretnych propozycji dzia aƒ poszerzonej Unii zarówno w odniesieniu do ca ego regionu, jak i poszczególnych wschodnich sàsiadów: Rosji, Bia orusi, Ukrainy. 1. Kraje wyszehradzkie jako wspó twórcy unijnej Polityki Wschodniej Istnieje szereg argumentów przemawiajàcych za szczególnym zainteresowaniem krajów wyszehradzkich we wspó tworzeniu za o eƒ unijnej Polityki Wschodniej. Przede wszystkim po przystàpieniu krajów wyszehradzkich do Unii wschodnia granica S owacji, W gier i Polski b dzie ró w n o c z e Ê n i e wschodnià granicà Unii Europejskiej. Granica ta mo e staç si jednà z najwa niejszych, jeêli nie najwa niejszà linià podzia u w Europie. Po jej drugiej stronie znajdà si trzy kraje (w tym dwa najwi ksze europejskie kraje niecz onkowskie), które w najbli szym czasie nie przystàpià do UE, a przez co najmniej kilka lat b dà znajdowaç si na unijnych listach wizowych. Proces budowy tej granicy, szanse i zagro enia z tym zwiàzane stanà si przede wszystkim udzia em trzech wspomnianych krajów Grupy Wyszehradzkiej. To od nich w znacznym stopniu b dzie zale eç, czy granica ta stanie si kolejnà elaznà kurtynà, czy te linià wspó pracy. One b dà nios y g ówny ci ar ewentualnych przenikajà- P U N K T W I D Z E N I A 1 1

12 cych przez t granic zagro eƒ (np. nielegalnej migracji, uchodêców), z drugiej jednak strony b dà te mog y inspirowaç procesy prowadzàce do zacierania dystansu pomi dzy spo ecznoêciami zamieszkujàcymi po obu stronach granicy. Kraje wyszehradzkie sà szczególnie silnie, w porównaniu z innymi cz onkami UE, zwiàzane gospodarczo ze wschodnimi sàsiadami, zw aszcza z Rosjà. Wszystkie sà w bardzo du ym stopniu zale ne od rosyjskich surowców energetycznych, szczególnie gazu ziemnego. Przez Polsk oraz S owacj i Czechy przebiegajà najwa niejsze korytarze transportowe àczàce Ukrain, Bia oruê i Rosj z Europà Zachodnià. Sà to trasy transportu drogowego, kolejowego oraz ropo- i gazociàgi. Wreszcie jest to obszar szczególnie atrakcyjny dla rosyjskich inwestoró w, których interesuje tu przede wszystkim infrastruktura transportowa oraz przedsi biorstwa sektora energ e t y c z n e g o. Dotychczasowa aktywnoêç inwestycyjna pokazuje, i region ten postrzegany jest przez Rosj jako gospodarc z e okno do Euro p y. Inwestycje w tych krajach majà u atwiç rosyjskim firmom energetycznym wejêcie i utrzymanie si na europejskich ry n k a c h. Ukrain, Bia oruê i Rosj àczà z krajami Europy Ârodkowej unikatowe wi zi, które wynikajà z bliskoêci kulturowej, j zykowej, historycznej, a tak e sàsiedztwa geograficznego. Wa nym czynnikiem stymulujàcym zbli enie jest te du a polska i w gierska mniejszoêç na Ukrainie oraz polska na Bia orusi. Wi zi te pozwalajà na lepsze zrozumienie realiów tych krajów, a tak e skutecznà wspó prac zw aszcza na poziomie spo- ecznoêci lokalnych i organizacji pozarzàdowych. W tej ostatniej dziedzinie aktywnoêç krajów wyszehradzkich, zw aszcza Polski i S owacji, oraz zgromadzone przez nie w ciàgu ostatniej dekady doêwiadczenia sà unikatowe w skali ca ej Europy. Choç istnieje wiele przes anek, dla których kraje Grupy Wyszehradzkiej wydajà si szczególnie predestynowane do wspó uczestnictwa w formowaniu Polityki Wschodniej UE, to skuteczna aktywnoêç w tej sferze b dzie wymagaç od nich nowego podejêcia do w asnej obecnoêci na arenie mi dzynarodowej. P U N K T W I D Z E N I A 1 2

13 Przede wszystkim oznacza to znaczne poszerzenie perspektywy patrzenia na problematyk mi dzynarodowà, w szczególnoêci kraje wyszehradzkie muszà byç w stanie analizowaç sytuacj i dzia aç z perspektywy UE jako ca oêci. Paƒstwa te b dà tak e musia y wykazaç zdolnoêç koordynacji Polityki Wschodniej we w asnym gronie, jak równie z innymi krajami szczególnie zainteresowanymi tym kierunkiem unijnej aktywnoêci, np. Finlandià, paƒstwami ba tyckimi i Niemcami. 2. Polityka Wschodnia Unii Europejskiej za o enia ogólne Uwa amy, e obecna praktyka unijnej polityki zagranicznej wobec Bia orusi, Rosji i Ukrainy powinna zostaç istotnie zrewidowana. Proponujemy nowà koncepcj Polityki Wschodniej UE zorientowanà wy- àcznie na bezpoêrednie wschodnie sàsiedztwo poszerzonej Unii i sk adajàcej si z dwóch elementów: 1) strategii zorientowanej na ca y region, którà mo na by nazwaç Wymiarem Wschodnim oraz 2) przeformu owanych indywidualnych strategii krajowych. Zasi g Polityki Wschodniej Poprzez Polityk Wschodnià Unii Europejskiej rozumiemy wszystkie podejmowane przez UE akcje skierowane wy àcznie do jej wschodnich sàsiadów: Rosji, Bia orusi i Ukrainy (a po integracji Rumunii tak- e Mo dawii). Choç strategia dotyczàca tego obszaru musi si oczywi- Êcie, w jakimê stopniu, wpisywaç w ca oêciowà koncepcj unijnej polityki zagranicznej, powinna byç jednak traktowana jako odr bny jej element, który wymaga specyficznego podejêcia, dostosowanego do charakteru tego regionu. P U N K T W I D Z E N I A 1 3

14 Polityka Wschodnia nie powinna obejmowaç pozosta ych nie graniczàcych z UE cz onków Wspólnoty Niepodleg ych Paƒstw (podstawà formowania stosunków z tymi krajami mog aby byç odr bna strategia, nastawiona na obszar Azji Centralnej i Kaukazu). Budowanie konstruktywnych relacji z paƒstwami graniczàcymi z Unià wymaga bowiem du- ej uwagi ze strony Brukseli, a tak e opracowania szczegó owej strategii odnoszàcej si do wyzwaƒ i szans wynikajàcych przede wszystkim z faktu bezpoêredniego sàsiedztwa. Niewskazane by oby tak e opracowywanie oddzielnych strategii wobec Rosji oraz wobec Bia orusi i Ukrainy (a w przysz oêci, po wejêciu do UE Rumunii, tak e Mo dawii), jak sugeruje si w wielu koncepcjach pojawiajàcych si w UE. Przede wszystkim Rosja, podobnie jak Ukraina i Bia oruê, b dzie graniczyç bezpoêrednio z poszerzonà Unià budowanie ca oêciowej polityki wobec wschodniego sàsiedztwa nie jest wi c mo liwe bez uczestnictwa Moskwy. Dodatkowo Rosja jest ÊciÊle powiàzana gospodarczo i politycznie z wszystkimi krajami regionu, dlatego niektóre kwestie dotyczàce tego obszaru wr cz nie mogà byç rozpatrywane w oderwaniu od kontekstu rosyjskiego. Wreszcie wykluczenie Rosji z Polityki Wschodniej dzieli oby wschodnie sàsiedztwo UE na dwie grupy: Rosj i reszt paƒstw graniczàcych z UE na tym kierunku. Zwa ywszy na post pujàcà integracj politycznà i gospodarczà pomi dzy Moskwà a Miƒskiem, uzasadnienie takiego podzia u by oby bardzo trudne. àczàc podejêcie regionalne i bilateralne Zasadniczym dylematem w odniesieniu do Polityki Wschodniej jest koncepcyjne podejêcie UE do relacji ze wschodnimi sàsiadami: czy ma to byç polityka zorientowana na poszczególne paƒstwa, czy te na ca y region. Innymi s owy: czy Unia powinna k aêç przede wszystkim nacisk na oddzielne bilateralne stosunki unijno-bia oruskie, unijno-rosyjskie i unijno-ukraiƒskie (taka polityka dominowa a w latach 90.), czy te budowaç strategi dzia aƒ nakierowanà nie tyle na poszczególne kraje, ile na ca- e wschodnie sàsiedztwo. P U N K T W I D Z E N I A 1 4

15 Wiele wskazuje na to, e prawid owe wywa enie elementów regionalnych i paƒstwowych mo e staç si jednym z kluczowych warunków powodzenia realizowanej w tym kierunku zewn trznej aktywnoêci UE. Naszym zdaniem podstaw Polityki Wschodniej powinna stanowiç strategia nastawiona na ca y region, którà mo na by nazwaç Wymiarem Wschodnim. Tworzy aby ona uniwersalne ramy wspó pracy, ustalajàc zasadnicze mechanizmy oraz cele takiej kooperacji. Równocze- Ênie jednak istnia aby mo liwoêç elastycznego podejêcia, uwzgl dniajàcego specyfik ka dego kraju. Temu mia oby s u yç po pierwsze utrzymanie istniejàcego obecnie bilateralnego charakteru instytucjonalnych kontaktów pomi dzy UE a poszczególnymi wschodnimi sàsiadami; po drugie opracowanie dla ka dego sàsiada strategii krajowej. Takie strategie odnosi yby si do kwestii dotyczàcych wy àcznie danego paƒstwa np. dialog energetyczny z Rosjà (patrz schemat na s. 28). Za tak zarysowanym podejêciem przemawiajà nast pujàce argumenty: Z jednej strony, opracowanie uniwersalnych zasad wspó pracy ze wschodnim sàsiedztwem sprzyja transparentnoêci oraz niedyskryminacyjnemu charakterowi Polityki Wschodniej. Takie cechy strategii unijnej wobec wschodniego sàsiedztwa sà szczególnie wa ne. NierównoÊç potencja ów politycznych i gospodarczych pomi dzy Rosjà a Ukrainà i Bia- orusià budzi bowiem cz sto obawy o zdominowanie Polityki Wschodniej przez relacje Brukseli z Moskwà i marginalizacj pozosta ych sàsiadów UE. Dodatkowo tworzenie polityki pod kàtem ca ego regionu umo liwia kompleksowe podejêcie do wyzwaƒ zwiàzanych ze wschodnim sàsiedztwem. Ukraina, Bia oruê i Rosja sà ze sobà ÊciÊle powiàzane gospodarczo i politycznie, a tak e na poziomie kontaktów ludzkich. W tej sytuacji wiele zjawisk w tych krajach ma podobny charakter i wymaga podobnych dzia aƒ ze strony UE (np. s aboêç sektora pozarzàdowego, zacofanie gospodarcze), zaê niektóre kwestie wr cz nie mogà byç rozpatrywane jedynie z perspektywy pojedynczego paƒstwa (np. problemy infrastruktury, zw aszcza granicznej i transportowej). P U N K T W I D Z E N I A 1 5

16 Z drugiej strony, utrzymanie bilateralnych instytucji oraz opracowanie strategii krajowych gwarantuje wschodnim sàsiadom UE poszanowanie ich suwerennoêci i wolnoêci wyboru. Takie rozwiàzanie umo liwia tak- e elastyczne, dostosowane do potrzeb poszczególnych krajów, korzystanie z mechanizmów zaproponowanych w ramach Wymiaru Wschodniego. Stworzone zostajà te warunki do oddzielnego dialogu dwustronnego dotyczàcego kwestii specyficznych dla danego paƒstwa. 3. Wymiar Wschodni Wymiar Wschodni sk ada by si z nast pujàcych elementów: 1) pomocowego programu dostosowawczego, 2) Wymiaru SprawiedliwoÊci i Spraw Wewn trznych (JHA), 3) wspó pracy transgranicznej, 4) dialogu spo ecznego oraz 5) programu wsparcia rozwoju infrastruktury transportowej. Pomocowy program dostosowawczy Zasadniczym celem UE wobec wschodniego sàsiedztwa powinno byç promowanie unijnych standardów politycznych i gospodarczych oraz funkcjonujàcego w zjednoczonej Europie ustawodawstwa. Zbli enie zasad funkcjonowania paƒstw sàsiedzkich i unijnych powinno przyczyniç si do wzmocnienia bezpieczeƒstwa krajów cz onkowskich (m.in. dzi ki ustabilizowaniu sytuacji w Rosji, na Bia orusi i Ukrainie), a tak e stworzenia podstaw dla efektywnej i opartej na wzajemnym zaufaniu wspó pracy ekonomicznej i politycznej. Skuteczna promocja obowiàzujàcych w UE standardów i ustawodawstwa wymaga opracowania z jednej strony przejrzystego zestawu unijnych oczekiwaƒ (w tym wyodr bnienia sfer priorytetowych), z drugiej zaê listy potencjalnych korzyêci. KorzyÊci oferowane przez UE muszà byç jednak na tyle konkretne i atrakcyjne, aby mog y przyczyniç si do podj cia przez kraje unijne ogromnego wysi ku, jakim by oby stopniowe dostosowywanie si do standardów unijnych. P U N K T W I D Z E N I A 1 6

17 Dlatego te nie mogà one ograniczaç si do planów utworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, w której obowiàzywa aby zasada czterech swobód (przep ywu kapita u, us ug, towarów i ludzi). Perspektywa taka jest obecnie zbyt odleg a, aby mog a okazaç si wystarczajàco motywujàca. Ponadto przy niskiej konkurencyjnoêci gospodarek Ukrainy, Bia orusi i Rosji daleko posuni ta liberalizacja w relacjach z UE nie musi wydawaç si wschodnim sàsiadom atrakcyjna. System motywacji powinien zawieraç dwa elementy: d ugookresowy którego filarem by aby zasada otwartych drzwi, a wi c niewykluczanie przyj cia do Unii adnego z jej europejskich sàsiadów, oraz krótkookresowy zawierajàcy szereg konkretnych przywilejów przyznawanych przez Bruksel w zamian za post py w dostosowywaniu do unijnego ustawodawstwa. Mog yby to byç np. fundusze pomocowe, u atwianie dost pu do rynku UE, preferencyjne kredyty itp. Program dostosowawczy by by otwarty dla wszystkich wschodnich sàsiadów UE. Dla ka dego kraju wyra ajàcego zainteresowanie tego rodzaju wspó pracà negocjowany by by odr bny (uwzgl dniajàcy potrzeby i mo liwoêci danego paƒstwa) harmonogram wspó pracy. W okreêlonych terminach (w ramach instytucji bilateralnych) obie strony rozlicza- yby si z podj tych zobowiàzaƒ (dany kraj z post pów w dostosowywaniu ustawodawstwa, a Bruksela z obiecanych koncesji). Od dotychczasowych rozwiàzaƒ wprowadzanych w ramach Porozumienia o Partnerstwie i Wspó pracy (PCA) taki system ró ni by si w kilku kwestiach: 1) wprowadza by zasad ca kowitej warunkowoêci pomocy, tzn. wyklucza by pomoc oferowanà w ramach programu dostosowawczego dla krajów, które nie przyst pujà do tego programu; 2) wiàza by pomoc nie z ogólnym post pem w sferze przemian demokratycznych i wolnorynkowych, ile z konkretnymi z góry okreêlonymi reformami zbli ajàcymi ustawodawstwo danego kraju do tego obowiàzujàcego w UE; 3) sama pomoc by aby ÊciÊle okreêlona (pod wzgl dem wielkoêci i warunków jej przyznawania). P U N K T W I D Z E N I A 1 7

18 Wymiar SprawiedliwoÊci i Spraw Wewn trznych (JHA) W kontekêcie Wymiaru Wschodniego kluczowym elementem w Wymiarze SprawiedliwoÊci i Spraw Wewn trznych (JHA) b dà kwestie zwiàzane ze wschodnià granicà UE, która po rozszerzeniu Unii stanie si jednà z najwa niejszych linii podzia u w Europie. W interesie Brukseli le y podj cie wszelkich mo liwych inicjatyw, które z jednej strony minimalizowa yby spo eczne, gospodarcze i polityczne skutki barier, jakie generuje granica, z drugiej zaê przeciwdzia a y wszelkim mo liwym zagro eniom przenikajàcym do UE ze wschodu. Dzia ania UE w tej sferze mog yby byç realizowane poprzez dwa prowadzone równolegle programy, które odzwierciedla yby zdefiniowane powy ej interesy Unii. Celem pierwszego programu Granica Bezpieczna by aby poprawa bezpieczeƒstwa UE poprzez modernizacj infrastruktury granicznej, zwi kszenie jakoêci i liczebnoêci s u b granicznych, a tak e intensyfikacj wspó pracy pomi dzy UE i j e j wschodnimi sàsiadami w zakresie walki z wszelkiego rodzaju przest pczoêcià. Tutaj niezwykle cennà inicjatywà by oby tak e prowadzenie programów szkoleniowych dla rosyjskich, ukraiƒskich i bia oruskich s u b granicznych na temat standardów i zasad ochrony granic w Unii (s u by graniczne krajów wyszehradzkich posiadajà ju bardzo du e doêwiadczenie w prowadzeniu takich szkoleƒ). Programy takie u atwi yby w przysz oêci wspó prac pomi dzy s u bami krajów unijnych i ich wschodnich sàsiadów. Z kolei inicjatywy zwiàzane z drugim programem Granica Przyjazna zmierza yby do uczynienia tej granicy jak najbardziej otwartà zarówno w wymiarze fizycznym, jak i kulturowo-mentalnym. Dzia ania podj te w ramach tego programu mog yby mieç bardzo ró norodny charakter: modernizacja infrastruktury konsularnej, kampanie informacyjne na temat procedur uzyskiwania wiz itp. Szczególnie wa nym, a rzadko wskazywanym wymiarem dzia aƒ powinno byç szkolenie s u b granicznych. Wiadomo, e obecnie na tej jeszcze nieunijnej granicy powszechne sà przypadki nieuczciwego oraz ubli ajàcego godnoêci po- P U N K T W I D Z E N I A 1 8

19 dró nych zachowania s u b granicznych wobec przybyszy ze wschodu. Tymczasem to w aênie funkcjonariusze tych s u b stanowià wizytówk Unii, a doêwiadczenia nabyte w kontakcie z nimi mogà rzutowaç na postrzeganie ca ej Wspólnoty i jej nastawienia do sàsiadów. Wspó praca transgraniczna UE powinna wspomagaç inicjatywy majàce na celu przeciwdzia anie spo ecznym konsekwencjom wprowadzenia wiz na wschodniej granicy Unii. Mo liwoêci takich dzia aƒ stwarza przede wszystkim wspó praca transgraniczna. Kooperacja taka poza inicjowaniem kontaktów pomi dzy spo ecznoêciami lokalnymi po obu stronach granicy mog aby zostaç poszerzona o nowy spo eczno-ekonomiczny wymiar, który wspiera by stabilizacj rynków pracy w regionach przygranicznych wschodnich sàsiadów UE. Wielu mieszkaƒców tych regionów z braku mo liwoêci zarobku w swoim kraju podejmuje nielegalnà prac w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Taki program móg by przeciwdzia aç nielegalnej migracji zarobkowej do poszerzonej Unii z obszarów przygranicznych Ukrainy, Bia orusi czy Rosji. Dialog spo eczny Dotychczasowa polityka Unii wobec Wschodu skupia a si przede wszystkim na kontaktach na poziomie w adz centralnych. Za o enie, e poprawne relacje pomi dzy przywódcami zagwarantujà rzeczywiste zbli enie Rosji, Ukrainy czy Bia orusi do Euro p y, okaza y si jednak iluzjà. Umowy zawarte przez lideró w, choç bardzo wa ne, nie by y w stanie dopro w a d z i ç d o, niezb dnych dla trwa ego porozumienia, zmian w sferze postaw i mentalnoêci mieszkaƒców tych krajów. Takie zmiany mogà byç bowiem osiàgni te przede wszystkim poprzez budowanie wi zi pomi dzy obywatelami. Dlatego jednym z p r i o rytetów Wy m i a ru Wschodniego powinno byç wspieranie wspó pracy organizacji pozarzàdowych oraz samorzàdów krajów UE z ich partnerami na Ukrainie, Bia orusi i w Rosji. Ta k a kooperacja na poziomie spo ecznym stanowi aby niezwykle wa ne dope nienie prowadzonego przez Bruksel dialogu na górze. P U N K T W I D Z E N I A 1 9

20 SkutecznoÊç spo ecznego aspektu unijnej Polityki Wschodniej zale y jednak w znacznym stopniu od odpowiedniego instytucjonalnego osadzenia tej aktywnoêci oraz jej dobrego zorientowania merytorycznego. Tutaj niezwykle cenne mo e okazaç si ogromne doêwiadczenie w tej sferze zgromadzone w ciàgu ostatniej dekady przez sektory pozarzàdowe i samorzàdy lokalne krajów wyszehradzkich, zw aszcza Polski i S owacji. DoÊwiadczenia te pokazujà, e: W odró nieniu od dotychczasowych programów (g ównie TACIS) pieniàdze przeznaczone na tego typu dzia alnoêç powinny byç wyodr bnione spoêród innych funduszy pomocowych. Wa ne jest, aby fundusze by y rozdzielane nie tylko przez urz dników. W rozpisywaniu i realizacji konkursu powinny braç udzia tak e organizacje pozarzàdowe z krajów unijnych posiadajàce wieloletnià praktyk wspó pracy z regionem i dobre rozpoznanie partnerów spo ecznych w poszczególnych krajach obj tych Wymiarem Wschodnim. Takie organizacje nie wyst powa yby same o fundusze, lecz pomaga yby dobraç wiarygodnych grantobiorców. Nieumiej tne lokowanie funduszy i z y dobór partnerów nara a bowiem programy pozarzàdowe na co najmniej dwa rodzaje niebezpieczeƒstw: po pierwsze mo e doprowadziç do niezgodnego z przeznaczeniem spo ytkowania pieni dzy i tym samym wsparcia Êrodowisk i mechanizmów patologicznych; po drugie mo e sprzyjaç utrwaleniu si zale noêci sponsor klient pomi dzy zachodnim grantodawcà i wschodnim grantobiorcà. Niektóre systematycznie zasilane z Zachodu organizacje wykazujà bowiem tendencje nastawiania si wy àcznie na potrzeby sponsorów kosztem odcinania si od w asnego Êrodowiska lokalnego. Programy powinny byç nakierowane na wspieranie aktywnoêci lokalnej, a nie na eksportowanie pomys ów i specjalistów z Zachodu. Wspieranie inicjatyw o charakterze lokalnym we wszelkich mo liwych sferach (pomoc sàsiedzka, ekologia, edukacja itp.) okazuje si najlepszà szko à obywatelskich i prodemokratycznych postaw. P U N K T W I D Z E N I A 2 0

21 Bioràc pod uwag wymienione powy ej konkluzje z dotychczasowych inicjatyw pozarzàdowych prowadzonych przez kraje wyszehradzkie na Ukrainie, Bia orusi i w Rosji, za dobre rozwiàzanie mo na by uznaç stworzenie oddzielnej struktury unijnej zajmujàcej si wspieraniem spo ecznego dialogu. Struktura taka mog aby byç osadzona w jednym z krajów bezpoêrednio sàsiadujàcych z Ukrainà, Bia orusià lub Rosjà. Finansowà podstaw jej dzia alnoêci móg by stanowiç przyznany jednorazowo elazny kapita. Struktura taka mia aby charakter apolityczny, a sposób zarzàdzania gwarantowa by niezale noêç od cyrkulacji w adzy w ramach samej UE. Infrastruktura transportowa Dla zacieêniania wspó pracy, zw aszcza zaê kontaktów gospodarczych, pomi dzy UE a jej wschodnimi sàsiadami niezb dne jest rozbudowywanie i modernizacja istniejàcej obecnie infrastruktury komunikacyjnej i transportowej àczàcej kraje unijne z Ukrainà, Bia orusià i Rosjà. Optymalne wydaje si tu rozwiàzanie nawiàzujàce do powsta ego w 1995 r. programu Traceca, którego celem jest rozwijanie korytarzy transportowych pomi dzy Europà, Kaukazem Po udniowym i Azjà Centralnà. Stworzenie analogicznego programu dla UE i jej bezpoêredniego wschodniego sàsiedztwa by oby bardzo wa nym elementem wspierajàcym wszelkiego rodzaju formy wspó pracy zarówno w samym regionie, jak i pomi dzy tymi trzema krajami a UE. Celem programu mia oby byç: rozpoznanie potrzeb w zakresie transportu i komunikacji w regionie, wskazanie najbardziej celowych inwestycji, które mog yby si przyczyniç do usprawnienia komunikacji pomi dzy wschodnimi sàsiadami UE a krajami cz onkowskimi, udzielenie wsparcia eksperckiego przy opracowywaniu projektów konkretnych przedsi wzi ç oraz pomoc w poszukiwaniu inwestorów (tak e wêród unijnych instytucji finansowych). Taki program wpisywa by si w ide udra niania wyznaczonych przez Uni Europejskà euroazjatyckich korytarzy transportowych. P U N K T W I D Z E N I A 2 1

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW C E S Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski OSW. North Caucasus: the Russian Gordian knot. Putin po reelekcji STUDIES

Prace OSW / CES Studies. Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski OSW. North Caucasus: the Russian Gordian knot. Putin po reelekcji STUDIES OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CE S Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski North Caucasus: the Russian Gordian knot Putin po reelekcji STUDIES

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo