Rozdzia³ 1. Pojêcie suwerennoœci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzia³ 1. Pojêcie suwerennoœci"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 1. Pojêcie suwerennoœci Suwerennoœæ jest konceptem wieloznacznym, nie ma jednego, akceptowanego przez wszystkich znaczenia. Spotyka siê opinie, e jest niedefiniowalna lub e stanowi jedno z najbardziej kontestowanych i kontrowersyjnych pojêæ 1. Niniejszy rozdzia³ poœwiêcony jest analizie ró nych znaczeñ pojêcia suwerennoœci, stosowanych w rozmaitych dyscyplinach nauki. Najpierw przedstawione zostan¹ ró ne definicje suwerennoœci, aby mo - na by³o wyodrêbniæ jej g³ówne cechy oraz przyj¹æ na potrzeby niniejszej pracy w³asn¹ definicjê. Omówione zostanie rozró nienie suwerennoœci wewnêtrznej i zewnêtrznej, zaprezentowane bêd¹ tak e w odniesieniu do problemu suwerennoœci perspektywy prawa miêdzynarodowego, nauki o polityce i stosunków miêdzynarodowych. W kolejnej czêœci analizie zostan¹ poddane istota i elementy konstytucyjne pañstwa, w tym suwerennoœæ narodu, niepodleg³oœæ, ograniczenie i naruszenie suwerennoœci oraz jej podzielnoœæ, przejawiaj¹ca siê w szczególnoœci w federacji. Osobny problem stanowi suwerennoœæ prawa. Przedstawione bêd¹ suwerennoœæ materialna i formalna oraz pozytywna i negatywna, a tak e takie cechy suwerennoœci, jak terytorialnoœæ, suwerenna równoœæ, uznanie i zdolnoœæ legitymizacji. Na koniec wyodrêbnione zostan¹ dwa wymiary suwerennoœci, czyli wp³yw norm oraz jej usytuowanie, które pos³u ¹ za ramy konceptualne w dalszych czêœciach ksi¹ ki. Definicje suwerennoœci Pojêcie suwerennoœci tradycyjnie dotyczy pañstwa, lecz u ywane jest tak e w odniesieniu do prawa, konstytucji, w³adzy, potêgi, zobowi¹zania i legitymacji 2. W naukach spo³ecznych przyjmuje siê, e podmiotem suwerennoœci jest wspólnota polityczna pañstwo, spo³eczeñstwo (lud, naród), wspólnota ponadnarodowa, wspólnota subpañstwowa lub jednostka ludzka. Suwerennoœæ jest antropocentryczna w tym sensie, e stanowi produkt cz³owieka i w³aœciwa jest tylko ludziom. Natura i zwierzêta nie mog¹ byæ suwerenne, nie maj¹ bowiem koniecznej podmiotowoœci i zdolnoœci poznawczej 3. W teologii chrzeœcijañskiej suwerenem jest Bóg 4. 1 Dla pierwszego stanowiska zob. J. Hoffman, Sovereignty, Open University Press, Buckingham 1998; dla drugiego zob. H. Hannum, Autonomy, Sovereignty and Self-Determination. The Accommodation of Conflicting Rights, University of Pennsylvania Press, Philadelphia W.J. Stankiewicz, The Essential Stankiewicz. On the Importance of Political Theory, Ronsdale Press, Canada 2001, s A. Wendt, R. Duvall, Sovereignty and the UFO, Political Theory 2008, t. 36, nr 4, s A. Marsza³ek, Suwerennoœæ a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotê suwerennoœci i integracji, Instytut Europejski, odÿ 2000, s

2 Jacek Czaputowicz Definicje suwerennoœci odnosz¹ siê do ró nych jej aspektów. Prawnicy miêdzynarodowi podkreœlaj¹ prawny charakter suwerennoœci, natomiast politolodzy jej charakter polityczny. W naukach prawnych suwerennoœæ jest cech¹ pañstwa, która umo liwia mu udzia³ w yciu miêdzynarodowym. Jest niestopniowalna, oznacza status i pozycjê prawn¹ pañstwa. W ujêciu politycznym stanowi zaœ wi¹zkê kompetencji i zdolnoœci, która ró ni siê w zale noœci od kraju i okresu. Odjêcie lub dodanie pewnych funkcji nie narusza istoty suwerennoœci 5. Ró ne rozumienie suwerennoœci przez prawników, politologów, a tak e ekonomistów jest przedmiotem pojêciowej konfuzji, zw³aszcza e ka da z dziedzin usi³uje zatrzymaæ owo pojêcie dla siebie. Jeden z polskich prawników miêdzynarodowych proponuje, by ró nice miêdzy tymi dyscyplinami w podejœciu do tematu znalaz³y wyraz w u ywanej terminologii. Politolodzy mogliby wiêc u ywaæ terminu niepodleg³oœæ, a ekonomiœci gospodarcza niezale noœæ, zostawiaj¹c suwerennoœæ prawnikom 6. Politolodzy nie godz¹ siê jednak na to, s³usznie twierdz¹c, e niepodleg³oœæ nie oddaje istoty suwerennoœci, która jest ze swej natury polityczna, zwi¹zana nieod³¹cznie z w³adz¹, a nie z prawem. To przecie Jean Bodin, nie zaœ Hugo Grocjusz, by³ g³ównym teoretykiem suwerennoœci. To raczej prawnicy miêdzynarodowi powinni znaleÿæ inne okreœlenie dla swojego rozumienia suwerennoœci, np. podmiotowoœæ w prawie miêdzynarodowym. Podczas gdy prawnicy miêdzynarodowi staraj¹ siê nadaæ temu s³owu okreœlon¹ treœæ, politolodzy i badacze stosunków miêdzynarodowych przyjmuj¹ ze zrozumieniem, e termin suwerennoœæ jest u ywany w rozmaitych znaczeniach przez ró ne osoby i w ró nym czasie 7. W nauce o stosunkach miêdzynarodowych debata koncentruje siê na suwerennoœci jako podstawie konstrukcyjnej wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych. W studiach europejskich skupia siê ona na problemie przekazywania suwerennoœci pañstwa na rzecz instytucji ponadnarodowych. Alan James g³osi³, e suwerennoœæ jest stanem prawnym, absolutnym i unitarnym. Stan prawny wyra a to, e pañstwo nie jest podporz¹dkowane innym pañstwom oraz e jest im równe wed³ug prawa miêdzynarodowego. Stan absolutny oznacza, e suwerennoœæ nie jest relatywna, tzn. nie jest stanem poœrednim nie mo na bowiem byæ suwerennym czêœciowo. Natomiast unitarnoœæ wskazuje na fakt, e pañstwo sprawuje w³adzê najwy sz¹ w ramach swojej jurysdykcji, co nie 5 Ch. Brown, Understanding International Relations, Palgrave, New York 2001, s A. Wasilkowski, Uczestnictwo w strukturach europejskich a suwerennoœæ pañstwowa, Pañstwo i Prawo 1996, nr 4 5, s M.R. Fowler, J.M. Bunck, Law, Power, and the Sovereign State. The Evolution and Application of the Concept of Sovereignty, Pennsylvania University Press, Pennsylvania 1995, s

3 Pojêcie suwerennoœci wyklucza jego federacyjnego charakteru lub innego rodzaju podzielnoœci w³adzy 8. Wed³ug Francisa Harry ego Hinsleya pojêcie suwerennoœci wyra a ideê, e istnieje ostateczna i absolutna w³adza w spo³ecznoœci politycznej 9. W³adza suwerenna jest w³adz¹ najwy sz¹, tzn. ma charakter ostateczny. Podobnie Ludwik Ehrlich twierdzi, e suwerennoœæ oznacza w³adzê pierwotn¹, niewywodz¹c¹ siê z nadania przez inne pañstwa, podlegaj¹c¹ tylko takim ograniczeniom, jakie ten podmiot sam przyjmie 10. Z kolei Krzysztof Skubiszewski przez suwerennoœæ rozumie niezale noœæ pañstwa od wszelakiej innej w³adzy w jego stosunkach z innymi podmiotami prawa miêdzynarodowego oraz jego samodzielnoœæ w regulowaniu spraw wewnêtrznych 11. Zdaniem Raymonda Carré de Malberga suwerennoœæ oznaczaæ mo e trzy ró ne idee: (1) najwy sz¹ w³adzê pañstwa w stosunkach wewnêtrznych i miêdzynarodowych, (2) zakres w³adzy pañstwa wtedy jest synonimem tej w³adzy, (3) pozycjê zajmowan¹ w pañstwie przez organ najwy szy wówczas oznacza w³adzê (dominacjê) tego organu. Idee te dobrze oddaje jêzyk niemiecki, w którym suwerennoœæ w pierwszym znaczeniu okreœlana jest mianem Souverenität, w drugim Staatzgewalt, natomiast w trzecim Herrschaft 12. Suwerennoœæ charakteryzuje siê wy³¹cznoœci¹, pe³noœci¹ i samodzielnoœci¹. Wy³¹cznoœæ wyra a siê funkcjonowaniem na danym obszarze odrêbnego systemu prawa. Pe³noœæ oznacza, e zakres kompetencji pañstwa na jego terytorium 13 nie jest ograniczony, chyba e przez kompetencje innych pañstw lub prawo miêdzynarodowe. Samodzielnoœæ 8 A. James, Sovereign Statehood. The Basis of International Society, Allen and Unwin, London 1986, s F.H. Hinsley, Sovereignty, Cambridge University Press, Cambridge 1986, s. 26. Badacz dodaje jeszcze, e adna ostateczna i polityczna w³adza nie znajduje siê gdzieœ indziej. Nale y jednak zgodziæ siê z Nicolasem Greenwoodem Onufem, e zacytowany dodatek, pochodz¹cy od Hinsleya, jest zbêdny. Je eli bowiem w³adza we wspólnocie politycznej jest ostateczna i absolutna, to inna w³adza nie mo e mieæ takich samych w³aœciwoœci chyba e chodzi o podkreœlenie niezale noœci wspólnoty politycznej od innych wspólnot. Zob. N.G. Onuf, The Republican Legacy in International Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s L. Ehrlich, Prawo miêdzynarodowe, wyd. 4, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1958, s K. Skubiszewski, Zarys prawa miêdzynarodowego publicznego, t. 1, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1955, s R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie général de l état, CNRS Éditions, Paris 1962, s S³owo terytorium pochodzi od ³aciñskiego terra, czyli ziemia, oraz torium, czyli nale ¹cy do. Zob. J. Gottmann, The Significance of Territory, University of Virginia, Charlotesville 1973, s

4 Jacek Czaputowicz wskazuje, e pañstwo wykonuje swoje kompetencje w sposób uznaniowy, i samo decyduje o zakresie w³asnych zobowi¹zañ miêdzynarodowych 14. Zdaniem Jana Aarta Scholtego zasada suwerennoœci oznacza, e pañstwo nad swoim terytorium sprawuje w³adzê najwy sz¹, ca³oœciow¹, bezwarunkow¹ i wy³¹czn¹. W³adza najwy sza wyra a siê w tym, e pañstwo decyduje w ostatecznej instancji i e nie ma wy szej w³adzy nad nim. W³adza ca³oœciowa równoznaczna jest z tym, e pañstwo sprawuje w³adzê nad wszystkimi aspektami ycia spo³ecznego, dotycz¹cymi jêzyka, kultury, edukacji, spraw wojskowych, kwestii finansowych, monetarnych itd. Z kolei w³adza bezwarunkowa implikuje koniecznoœæ przestrzegania normy nieinterwencji w sprawy nale ¹ce do terytorialnej jurysdykcji pañstw. Natomiast w³adza wy³¹czna oznacza, e suwerenne pañstwo nie dzieli w³adzy w swojej domenie z nikim innym 15. Z kolei wed³ug Antonia Negriego nowo ytna suwerennoœæ mo e byæ postrzegana jako w³adza, nad któr¹ nie ma innej w³adzy, sprawowana nad przestrzeni¹ zorganizowan¹ w terytorium oraz nad ludÿmi zwi¹zanymi obywatelstwem. Relacje miêdzy suwerenem i poddanymi zasadzaj¹ siê na w³adzy i pos³uszeñstwie 16. Suwerennoœæ pañstwa pe³ni w stosunkach miêdzynarodowych funkcjê analogiczn¹ do indywidualnej wolnoœci w stosunkach wewn¹trzpañstwowych. Obie kategorie opisuj¹ ycie spo³eczne zwi¹zane z aktywnoœci¹ niezale nych i równych sobie podmiotów, czy to obywateli, czy to pañstw, oraz okreœlaj¹ warunki utrzymywania relacji miêdzy nimi 17. Podobnie jak koncepcja indywidualnej wolnoœci, suwerennoœæ z jednej strony legitymizuje wolnoœæ dzia³ania pañstw, z drugiej zaœ nak³ada na ni¹ ograniczenia, nakazuj¹c przestrzeganie wolnoœci innych pañstw. Suwerennoœæ oddziela od siebie przestrzeñ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Stosunki wewnêtrzne s¹ scentralizowane i zhierarchizowane, w³adze pañstwa pe³ni¹ funkcje ustawodawcze, wykonawcze i s¹downicze, a obywateli obowi¹zuje prawo. Stosunki miêdzynarodowe s¹ zdecentralizowane i mniej uporz¹dkowane, cechuj¹ siê brakiem w³adzy nadrzêdnej, która regulowa³aby relacje miêdzy pañstwami w skali globalnej. Suwerennoœæ jest miejscem, w którym stykaj¹ siê w³aœciwa stosunkom wewn¹trzpañ- 14 J. Kranz, Suwerennoœæ pañstwa i prawo miêdzynarodowe, [w:] W.J. Wo³piuk (red.), Spór o suwerennoœæ, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s J.A. Scholte, Globalization. A Critical Introduction, Palgrave Publisher, New York 2000, s Podobn¹ opiniê wyra a Raymond Aron, twierdz¹c, e suwerennoœæ nale y do w³adzy, która jest zarówno prawomocna, jak i najwy sza ; R. Aron, Peace and War. A Theory of International Relations, Praeger, New York 1967, s A. Negri, The Crisis of Political Space, [w:] W. Bonefeld (red.), Revolutionary Writing, Common Sense Essays in Post-Political Politics, Autonomedia, Brooklyn, NY M. Koskenniemi, From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument, Finish Lawyer s Publishing Company, Helsinki 1989, s

5 Pojêcie suwerennoœci stwowym hierarchia i przynale na stosunkom miêdzynarodowym anarchia. Jest jak rama, która nie stanowi czêœci ani obrazu, ani otaczaj¹cej go przestrzeni, nie nale y do adnej z tych stref, chocia ustala zasady organizacyjne dla obu 18. Suwerennoœæ zawiera standardy normatywne, które s¹ ró nie oceniane przez poszczególne osoby. W procesie powstawania konceptów normatywnych, takich jak demokracja i sprawiedliwoœæ, wystêpuj¹ dwie fazy: deskryptywna, podczas której ustala siê w sposób obiektywny minimalne kryteria aplikacyjne, oraz dyskursywna, kiedy to mog¹ byæ kontestowane wartoœci, które koncept ma chroniæ. Suwerennoœæ jako koncept normatywny zawiera wartoœci, które stara siê zrealizowaæ w praktyce, takie jak równoœæ, samostanowienie, demokracja i prawa cz³owieka. Stanowi¹ one kryteria opisywania rzeczywistoœci. Suwerennoœæ jest pojêciem amorficznym i iluzyjnym; jest rz¹dem prawa, a zarazem legitymizowanym dzia³aniem pozaprawnym. Nadaje podmiotom stosunków miêdzynarodowych status legalnoœci oraz okreœla ich prerogatywy zarówno do podejmowania decyzji, jak i do wprowadzania ich w ycie 19. Jest jak klocki lego to stosunkowo prosta idea, za pomoc¹ której mo na zbudowaæ niemal wszystko, jeœli przestrzega siê zasad; Brytyjczycy wykorzystywali suwerennoœæ do oddzielenia siê od œredniowiecznego œwiata katolickiego, budowy œwiatowego imperium, tworzenia nowych pañstw w okresie dekolonizacji oraz przyst¹pienia do Unii Europejskiej 20. Na potrzeby niniejszej pracy suwerennoœæ mo emy zdefiniowaæ jako w³adzê najwy sz¹, niezale n¹ od innej w³adzy, uznan¹ za legaln¹ przez innych uczestników stosunków miêdzynarodowych. Ta minimalistyczna definicja suwerennoœci pomija takie jej cechy, jak empirycznoœæ, wy³¹cznoœæ, niepodzielnoœæ czy monopol na stosowanie œrodków przymusu. Wymienione w³aœciwoœci wyst¹pi³y na okreœlonym etapie rozwoju historycznego, nie s¹ jednak warunkiem koniecznym istnienia suwerennoœci. Suwerennoœæ wewnêtrzna i zewnêtrzna Rozró nienie wewnêtrznej i zewnêtrznej perspektywy suwerennoœci jest silnie zakorzenione w tradycji prawa miêdzynarodowego. Suwerennoœæ wewnêtrzna dotyczy zdolnoœci pañstwa do stanowienia i egzekwo- 18 J. Bartelson, A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, Cambridge 1995, s D. Philpott, Sovereignty. An Introduction and Brief History (Transcending National Boundaries), Journal of International Affairs 1995, t. 48, nr 2, s R. Jackson, Classical and Modern Thought on International Relations. From Anarchy to Cosmopolis, Palgrave Macmillan, Gordonsville 2005, s

6 Jacek Czaputowicz wania prawa w stosunku do w³asnej ludnoœci, natomiast suwerennoœæ zewnêtrzna odnosi siê do niezale noœci pañstwa od innych aktorów w stosunkach miêdzynarodowych. Johann Bluntschli pisa³ w XIX w., e suwerennoœæ pañstwa mo e byæ widziana z zewn¹trz oraz z wewn¹trz: z zewn¹trz jako niezale noœæ okreœlonego pañstwa w stosunkach z innymi; z wewn¹trz jako legislacyjna w³adza organu politycznego 21. Pañstwo mo e zostaæ porównane z egluj¹cym po oceanie okrêtem, który jest suwerenny wewnêtrznie, gdy jego pasa erowie i za³oga podlegaj¹ w³adzy kapitana, a tak e suwerenny zewnêtrznie, poniewa jego niezale - noœæ jest uznawana przez inne egluj¹ce okrêty 22. Suwerennoœæ wewnêtrzna konstytuuje prawowit¹ w³adzê wewn¹trz pañstwa. Oznacza kompetencjê lub wy³¹czne prawo pañstwa do okreœlenia charakteru w³asnych instytucji i sposobu ich funkcjonowania, stanowienia prawa wed³ug w³asnego wyboru oraz zapewnienia jego przestrzegania. Wymaga sprawowania efektywnej kontroli nad terytorium. Suwerennoœæ wewnêtrzna dotyczy kwestii politycznych i prawnych, jest zawsze ostateczna, wykonuj¹ j¹ w³adze ustawodawcze, jej wyrazem s¹ urz¹dzenia polityczne. Suwerennoœæ zewnêtrzna jest wynikiem uznania przez inne pañstwa i realizuje siê we wspó³pracy z nimi. Odpowiadaj¹ za ni¹ w³adze wykonawcze, jej wyrazem jest zespó³ wzajemnie wzmacniaj¹cych siê zasad miêdzynarodowego porz¹dku. Jest zawsze ograniczona przez prawo miêdzynarodowe, które nakazuje pokojowe wspó³istnienie z innymi pañstwami (zob. tab. 1). Tabela 1. Porównanie suwerennoœci wewnêtrznej i zewnêtrznej Suwerennoœæ wewnêtrzna Suwerennoœæ zewnêtrzna Wykonywanie w³adza ustawodawcza w³adza wykonawcza Funkcje kwestie polityczne i prawne wspó³praca z innymi pañstwami Podstawa urz¹dzenia polityczne zasady miêdzynarodowe Zakres ostateczna ograniczona ród³o opracowanie w³asne. Badacze nie s¹ zgodni co do kierunku relacji przyczynowoœci: czy suwerennoœæ wewnêtrzna, przejawiaj¹ca siê sprawowaniem kontroli nad okreœlonym terytorium, poprzedza powstanie suwerennoœci zewnêtrznej uznanie w stosunkach miêdzynarodowych, czy te zale noœæ ta przebiega 21 J.C. Bluntschli, The Theory of the State, wyd. 2, Clarendon Press, Oxford 1892, ( ). 22 R. Jackson, Suwerennoœæ. Ewolucja idei, t³um. J. Majmurek, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2011, s

7 Pojêcie suwerennoœci odwrotnie? W prawie miêdzynarodowym dominuje pogl¹d, e pañstwo musi istnieæ de facto, zanim stanie siê nim de iure, czyli e suwerennoœæ wewnêtrzna poprzedza suwerennoœæ zewnêtrzn¹. Uzasadnione s¹ tak e odmienne opinie, wed³ug których suwerennoœæ wewnêtrzna pañstwa powsta³a w nastêpstwie uznania przez inne pañstwa w ramach systemu miêdzynarodowego. Zgodnie z tym pogl¹dem pañstwa nie mog¹ istnieæ bez stosunków miêdzynarodowych, mog¹ byæ suwerenne jedynie w systemie pañstw, które wzajemnie uznaj¹ swoj¹ suwerennoœæ 23. Perspektywa prawa miêdzynarodowego Zdaniem prawników miêdzynarodowych suwerennoœæ jest formaln¹, jakoœciow¹ i atrybutywn¹ cech¹ pañstwa, okreœlaj¹c¹ jego status miêdzynarodowy i oddaj¹c¹ atomistyczn¹ i poliarchiczn¹ strukturê spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Suwerennoœæ jest zero-jedynkowa, nie mo e byæ jej wiêcej lub mniej, albo istnieje w pe³ni, albo nie ma jej wcale. Wykonywanie suwerennoœci jest podporz¹dkowane zasadom prawa miêdzynarodowego. Oznacza to, e chocia suwerennoœæ wyra a wolnoœæ dzia³ania pañstwa, mo e siê realizowaæ jedynie w granicach okreœlonych przez prawo miêdzynarodowe. Innymi s³owy, suwerennoœæ jest w³adz¹ pañstwa uprawniaj¹c¹ do dzia³ania wed³ug jego wolnej woli w ramach ograniczeñ prawa narodów 24. Granicê dowolnoœci postêpowania pañstw stanowi¹ suwerennoœæ innych pañstw i zobowi¹zania miêdzynarodowe. Suwerennoœæ oznacza zatem zdolnoœæ do samodzielnego dzia³ania pañstw w stosunkach miêdzynarodowych w zakresie wyznaczonym przez prawo miêdzynarodowe 25. Suwerennoœæ cechuje autonomia wewnêtrznego porz¹dku prawnego oraz formalna konstytucyjna niezale noœæ, co oznacza, e pañstwo nie mo e byæ czêœci¹ jakiejœ wiêkszej konstytucyjnej ca³oœci. Niczym fosa w œredniowiecznym mieœcie, suwerennoœæ odcina pañstwo od konstytucjonalnego podporz¹dkowania innym pañstwom i chroni jego konstytucyjn¹ niezale noœæ 26. Nie przekreœla suwerennoœci podleganie prawu miêdzynarodowemu, natomiast podleganie prawu innego pañstwa tak. Nastêpstwem suwerennoœci jest podmiotowoœæ miêdzynarodowoprawna oraz zdolnoœæ pañstwa do uczestniczenia w spo³ecznoœci miêdzy- 23 A. Giddens, The Nation-State and Violence. Volume Two of a Contemporary Critique of Historical Materialism, Polity Press, Cambridge 1984, s J.H.W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, t. 1, A.W. Sijthoff, Leyden 1968, s J.G. Ruggie, Continuity and Transformation in the World Polity. Toward a Neorealist Synthesis, World Politics 1983, t. 35, nr 2, s A. James, Sovereign Statehood, op.cit., s. 39; J. Boli, Sovereignty from a World Polity Perspective, [w:] S.D. Krasner (red.), Problematic Sovereignty. Contested Rules and Political Possibilities, Columbia University Press, New York 2001, s

8 Jacek Czaputowicz narodowej. Z suwerennoœci jako podmiotowoœci prawa miêdzynarodowego wynika pe³nia w³adzy nad danym terytorium. Wspó³czesna doktryna suwerennoœci dotyczy predyspozycji do dzia³ania w prawie miêdzynarodowym, a wiêc czynnego i biernego prawa legacji, zdolnoœci traktatowej do wystêpowania z roszczeniami, oraz procesowej, czyli wystêpowania przed miêdzynarodowymi s¹dami. Ograniczenie prawa wystêpowania w stosunkach miêdzynarodowych jest równoznaczne z ograniczeniem suwerennoœci, natomiast ograniczenie pe³ni w³adzy nad danym terytorium oznacza ograniczenie wykonywania suwerennoœci 27. Suwerennoœæ mo e byæ postrzegana jako zespó³ zinstytucjonalizowanych pretensji do w³adzy politycznej. Jest ona czymœ wiêcej ni zdolnoœci¹ do rz¹dzenia jest prawem do rz¹dzenia. W wymiarze konstytucyjnym wystêpuje jako aspiracja do ostatecznej w³adzy w ramach okreœlonej przestrzeni politycznej. Ustanawia granicê miêdzy sfer¹ wewnêtrzn¹ i miêdzynarodow¹, konstytuuje pañstwo jako aktora w stosunkach miêdzynarodowych poprzez desygnowanie go jako depozytariusza ostatecznej w³adzy w ramach terytorialnie zakreœlonej przestrzeni politycznej. Wynikiem tego jest monopol na prawne u ycie œrodków przemocy, skutecznie egzekwowany dopiero w czasach nowo ytnych. W wymiarze funkcjonalnym suwerennoœæ wystêpuje jako aspiracja do w³adzy nad ró nymi dzia³aniami w danej przestrzeni politycznej. Okreœla, w jakim zakresie pañstwo sprawuje prawowit¹ w³adzê, ustanawia granicê miêdzy sferami polityczn¹ i ekonomiczn¹ oraz miêdzy w³adz¹ pañstwow¹ i niepañstwow¹. Odzwierciedla poziom sprawowanej przez pañstwo kontroli okreœlonej przestrzeni politycznej 28. Prawnicy miêdzynarodowi odró niaj¹ naturê suwerennoœci, która jest niezmienna, od funkcji suwerennoœci, które zale ¹ od statusu pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych i zmieniaj¹ siê w miarê rozwoju miêdzynarodowego porz¹dku prawnego. Pocz¹tkowo suwerennoœæ pe³ni³a funkcjê katalizatora zarówno powstania, jak i obrony równoœci pañstw oraz nadawa³a pañstwu status pe³noprawnego cz³onka spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Nastêpnie by³a podstaw¹ dzia³añ s³u ¹cych realizacji celów jednych pañstw kosztem innych, legalizuj¹c prowadzenie wojen zaborczych oraz dyktat mocarstw w stanowieniu prawa miêdzynarodowego. Dzisiaj suwerennoœæ uzasadnia autonomicznoœæ procesu decyzyjnego pañstw w stosunkach wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz ich udzia³ w tworzeniu prawa miêdzynarodowego. Jej istot¹ nie jest zakres w³adzy, lecz równoœæ pañstw wobec prawa, przyjêta w Karcie Narodów Zjednoczonych. Suwerennoœæ pe³ni funkcjê ochrony prawa wyboru 27 L. Ehrlich, Prawo miêdzynarodowe, op.cit., s J.E. Thomson, Mercenaries, Pirates and Sovereigns. State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, Princeton University Press, Princeton 1994, s

9 Pojêcie suwerennoœci ustroju pañstwa, równoœci prawnej pañstw oraz ich zdolnoœci do dzia³añ miêdzynarodowoprawnych i w dziedzinach niezastrze onych dla innych podmiotów. W ten sposób przyczynia siê do pluralizmu spo³ecznoœci miêdzynarodowej 29. Prawnymi nastêpstwami suwerennoœci i równoœci pañstw s¹ wy³¹czna jurysdykcja nad terytorium i zamieszkuj¹c¹ je ludnoœci¹, zakaz ingerencji w sprawy wy³¹cznej jurysdykcji innych pañstw oraz uzale nienie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z prawa zwyczajowego i traktatów od zgody pañstwa. Suwerennoœæ oznacza zdolnoœæ do stanowienia prawa, bez ograniczeñ nak³adanych ze strony innej w³adzy, a wydawanie prawnie obowi¹zuj¹cych nakazów jest najwy sz¹ manifestacj¹ suwerennoœci. Pañstwo sprawuje swoj¹ suwerennoœæ nie tylko nad obszarem l¹dowym, lecz tak e nad wodami wewnêtrznymi, morzem terytorialnym oraz przestrzeni¹ powietrzn¹ nad tymi obszarami. W ramach prawa miêdzynarodowego mo emy wyró niæ dwa stanowiska wobec suwerennoœci: pozytywistyczne i solidarystyczne. Stanowisko pozytywistyczne uznaje, e jedynymi podmiotami prawa miêdzynarodowego i jego Ÿród³em s¹ pañstwa, zakres suwerennych praw jest szeroki, a zobowi¹zania niewielkie. Stanowisko solidarystyczne g³osi, e Ÿród- ³em prawa jest nie tylko zgoda pañstw, lecz tak e konsensus wspólnoty miêdzynarodowej, któr¹ tworz¹ zarówno pañstwa, jak i organizacje miêdzynarodowe i jednostki, nawet gdy niektóre pañstwa go nie akceptuj¹ 30. Prawo miêdzynarodowe mo e umacniaæ normê suwerennoœci i potwierdzaæ ró nicê miêdzy sfer¹ wewn¹trzpañstwow¹ i miêdzynarodow¹ lub te umacniaæ normy i instytucje miêdzynarodowe i niwelowaæ tê ró nicê. Legalna w³adza nie musi bowiem byæ zwi¹zana z suwerennoœci¹, mo e byæ tak e ulokowana w re imach i organizacjach miêdzynarodowych, które tworz¹ miêdzynarodowy system prawa, niezale n¹ od pañstw strukturê normatywn¹. Zgodnie z teori¹ suwerennoœci relatywnej pañstwa s¹ powi¹zane z innymi pañstwami i podporz¹dkowane prawu 29 R. Kwiecieñ, Suwerennoœæ pañstwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie miêdzynarodowym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s Badacze wyró nili trzynaœcie nieroz³¹cznych znaczeñ pojêcia suwerennoœci: (1) postaæ monarchy jako jej uosobienie, (2) symbol absolutnej i nieograniczonej w³adzy, (3) symbol politycznej legitymacji, (4) symbol w³adzy politycznej, (5) symbol narodowej niezale noœci, (6) symbol rz¹dzenia i porz¹dku konstytucyjnego, (7) kryterium umocowania prawa, (8) symbol suwerennej równoœci pañstw, (9) symbol uznania pañstw przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹, (10) formalna jednostka systemu prawnego, (11) symbol uprawnieñ, immunitetów lub przywilejów, (12) symbol jurysdykcyjnej kompetencji stanowienia i stosowania prawa oraz (13) symbol podstawowych kompetencji do rz¹dzenia. Zob. W.P. Nagan, C. Hammer, The Changing Character of Sovereignty in International Law and International Relations, Columbia Society of International Law, New York, NY, 1964, s E.N. Kurtulus, Theories of Sovereignty. An Interdisciplinary Approach, Global Society. Journal of Interdisciplinary International Relations 2004, t. 18, s

10 Jacek Czaputowicz miêdzynarodowemu, co nak³ada ograniczenia na ich wolê i autonomiê. S³absza wersja tej doktryny przyjmuje, e prawo miêdzynarodowe jest regulatorem stosunków miêdzy pañstwami, natomiast wersja silniejsza uznaje prymat prawa miêdzynarodowego 31. Prawnicy miêdzynarodowi raczej nie akceptuj¹ pogl¹du, e pañstwa mog¹ przekazywaæ czêœæ suwerennoœci organizacji miedzynarodowej. Suwerennoœæ jest niezbywalna, ma charakter niepodzielny, wy³¹czny i nieograniczony, jej przekazanie mo e nast¹piæ tylko w sytuacji, gdy jedno pañstwo zostanie wch³oniête przez inne. Pañstwa przekazuj¹ organizacji miêdzynarodowej jedynie kompetencje do wykonywania suwerennoœci w ich imieniu, nie wystêpuje wiêc ograniczenie jej samej, lecz jedynie jej wykonywania 32. Istniej¹ jednak wœród prawników miêdzynarodowych opinie, e w czasach globalizacji suwerennoœæ wspó³czesnego pañstwa podlega ograniczeniu, a na problem podzia³u tej ostatniej nale y spojrzeæ w nowy sposób 33. Prawnicy s¹ zdania, e suwerennoœæ stanowi cechê jakoœciow¹, a nie iloœciow¹, nie oznacza sumy kompetencji pañstwa. Jest rodzajem w³adztwa, realizowanym w pañstwie na trzech poziomach: panowania, rz¹dzenia i zarz¹dzania. Panowanie oznacza w³adzê zwierzchni¹ narodu i okreœla, jakim wartoœciom i interesom pañstwo powinno s³u yæ. Rz¹dzenie dotyczy urzeczywistniania uznanych wartoœci i interesów przez organy wykonawcze. Natomiast zarz¹dzanie polega na bezpoœrednim organizowaniu dzia³ania zgodnie z wol¹ w³adcz¹ 34. Niektórzy prawnicy miêdzynarodowi twierdz¹, e suwerennoœæ jest mitem. Nie oznacza ona bynajmniej idei, zgodnie z któr¹ pañstwa maj¹ ten sam poziom w³adzy w stosunkach miêdzynarodowych, co rz¹d i parlament w ramach pañstwa. Te pierwsze swoj¹ w³adzê ograniczaj¹, co jednak nie uniemo liwia im kszta³towania przysz³oœci w ramach tych ograniczeñ 35. Przewa aj¹ jednak opinie, e suwerennoœæ jest konieczna do stanowienia prawa miêdzynarodowego i wprowadzania go w ycie. Zarazem wiele kwestii wymaga wspólnych decyzji spo³ecznoœci miêdzynarodowej, 31 G. Simpson, Great Powers and Outlaw States. Unequal Sovereigns in the International Legal Order, Cambridge University Press, West Nyack 2004, s Jerzy Zajad³o zwraca uwagê na zachowawczoœæ i tradycjonalizm pogl¹dów na temat suwerennoœci polskich prawników miêdzynarodowych. Zob. J. Zajad³o, Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa czy wspólnota miêdzynarodowa, Pañstwo i Prawo 2005, t. 60, nr 9, s O. Schachter, Sovereignty Then and Now, [w:] R.St.J. Macdonald (red.), Essays in Honour of Wang Tieya, Martinus Nijhoff, Dordrecht 1994, s M. Gulczyñski, J. Wawrzyniak, Suwerenne prawa narodu do sprawowania w³adzy zwierzchniej we wspó³czesnych warunkach, [w:] W.J. Wo³piuk (red.), Spór o suwerennoœæ, op.cit., s E. Lauterpacht, Sovereignty Myth or Reality?, International Affairs 1997, nr 73, s

11 Pojêcie suwerennoœci a poprzez wspólne decyzje suwerennoœæ nie jest os³abiana, lecz w sposób efektywny stosowana 36. Perspektywa nauki o polityce i stosunkach miêdzynarodowych Politolodzy i badacze stosunków miêdzynarodowych s¹ mniej konserwatywni w rozumieniu suwerennoœci ni wiêkszoœæ prawników miêdzynarodowych. Interesuje ich, jak suwerennoœæ przejawia siê w miêdzynarodowej praktyce. Ich zdaniem statyczne podejœcie prawników miêdzynarodowych nie oddaje rzeczywistoœci miêdzynarodowej. Suwerennoœæ ma charakter dynamiczny, zmienny, jest cech¹ w³adzy, co daje wiêcej mo liwoœci interpretacji zmian dokonuj¹cych siê w jej zakresie. Podczas gdy dla prawników miêdzynarodowych suwerennoœæ jest cech¹ jakoœciow¹, dla politologów jest ona raczej cech¹ iloœciow¹. Treœæ suwerennoœci przyjmuje ró ne wartoœci, od pe³nej autonomii, przejawiaj¹cej siê w samowystarczalnoœci pañstwa, do ca³kowitej zale noœci od innego pañstwa. Pañstwa mog¹ przekazaæ czêœæ swojej suwerennoœci, np. organizacji miêdzynarodowej, lub j¹ po³¹czyæ i wykonywaæ wspólnie. Dyskusja w ramach nauki o stosunkach miêdzynarodowych toczy siê na temat materialnego wymiaru suwerennoœci, czyli skali autonomii pañstwa we wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodowych. Polscy badacze wyra aj¹ opiniê, e suwerennoœæ jest pojêciem historycznym, wymagaj¹cym dziœ redefinicji, która uwzglêdnia³aby narastaj¹ce w ostatnim okresie stopniowanie niezale noœci i autonomii pañstw w ich zewnêtrznych i wewnêtrznych dzia³aniach 37. Politolodzy zgadzaj¹ siê z prawnikami miêdzynarodowymi, e suwerennoœæ jako cecha idealizacyjna dotyczy konstytucyjnej niezale noœci i odrêbnoœci prawnej pañstwa oraz formalnej strony jego relacji z otoczeniem. Jednak tak pojmowana suwerennoœæ nie oddaje rzeczywistych relacji miêdzy pañstwami. Dla zrozumienia wspó³czesnych przemian w stosunkach miêdzynarodowych nale y wyjœæ poza formalnoprawne rozumienie suwerennoœci i skoncentrowaæ siê na jej praktycznej treœci. Nale y dostrzec, e pañstwa realizuj¹ swoje interesy poza granicami, staj¹ siê otwarte na wzajemne relacje, w wyniku tego nastêpuje zerwanie zwi¹zku suwerennoœci z terytorium pañstwa Sir R. Jennings, Sovereignty and International Law, [w:] G. Kreijen i in. (red.), State, Sovereignty, and International Governance, Oxford University Press, Oxford 2002, s W. Anio³, Pañstwo postsuwerenne? Rozproszenie w³adzy w œrodowisku miêdzynarodowym, Sprawy Miêdzynarodowe 2002, nr 4, s I. Popiuk-Rysiñska, Suwerennoœæ w rozwoju stosunków miêdzynarodowych, Elipsa, Warszawa 1993, s. 182; S. Bieleñ, Pañstwa w stanie kryzysu i upadku?, [w:] M. Su³ek, J. Symonides (red.), Pañstwo w teorii i praktyce stosunków miêdzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego

Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego 5 Michał Bitner, Michał Kulesza Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego Artykuł analizuje możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umów w świetle

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo