Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projektu pt.: Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Beneficjentem projektu realizowanego w okresie 1 lipiec 2009 r. 31 grudzień 2011 r. była Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (NFOŚ). Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego strategicznym celem była poprawa skuteczności funkcjonowania parków narodowych w wyniku podniesienia poziomu przygotowania zawodowego pracowników. Natomiast celami szczegółowymi było: Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania przez pracowników parków narodowych, poprzez ich aktywny udział w organizowanych przedsięwzięciach edukacyjnych. Wykreowanie i wdrożenie systemu współdziałania parków narodowych w zakresie wymiany informacji i doświadczeń służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. Stworzenie warunków sprzyjających realizacji (rozwijaniu) zainteresowań zawodowych pracowników parków narodowych. Zaktywizowanie pracowników poszczególnych parków narodowych do działań na rzecz wzajemnej wymiany wiedzy, myśli i idei oraz podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej, aktywnych form ochrony przyrody, rozwoju zrównoważonego, itp. Rozbudowa bazy wydawnictw własnych (wydawanie poradnika) i obcych (zakup literatury fachowej) w 23 parkach narodowych. Głównym efektem realizacji projektu było podniesienie poziomu wiedzy wśród pracowników parków, m.in. na temat zasad zarządzania obszarami Natura 2000, biologii szczególnie cennych gatunków roślin zwierząt i grzybów, metod ochrony przyrody oraz nowatorskich sposobów prowadzenia działalności edukacyjnej, co wpłynęło na poprawę jakości i skuteczności podejmowanych przez parki działań. Ponadto, poprzez integrację pracowników z różnych parków, rozwiną się przepływ informacji i doświadczeń dotyczących skutecznych metod zarządzania parkami. W ramach projektu zaplanowano kilka wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć edukacyjnych, spośród których na szczególną uwagę zasługują: Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska ( Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax ; e we współpracy z parkami narodowymi.

2 Przeprowadzenie cyklu szkoleń w poszczególnych parkach narodowych W ramach zadania przeprowadzono łącznie 184 szkolenia, po 8 w każdym z 23 parków narodowych. Tematyka szkoleń wynikała z aktualnych potrzeb poszczególnych parków i dotyczyła w szczególności następujących zagadnień: praktyczne metody ochrony przyrody, wdrażanie sieci Natura 2000, obce i inwazyjne gatunki, monitoring przyrodniczy, narzędzia informatyczne w ochronie przyrody, w tym System Informacji Przestrzennej GIS,itp. W szkoleniach brały udział osoby zajmujące się daną problematyką w parku. Szkolenia miały charakter jednodniowy i składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Czas trwania pojedynczego szkolenia wynosił 5 godzin zegarowych, z półgodzinną przerwą na catering. Część teoretyczna prowadzona była w formie wykładu, z wykorzystaniem projekcji multimedialnych lub materiałów drukowanych. Część praktyczna polegała na zastosowaniu zdobytej wiedzy w konkretnych działaniach i w większości przypadków realizowana była w terenie. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z poszczególnych dziedzin, wyłonionych przez Zespół Zarządzający Projektem, w uzgodnieniu z dyrektorami parków narodowych. Każdy specjalista prowadzący szkolenie przygotował materiały szkoleniowe, które były wykorzystywane podczas szkolenia. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 3775 osób. Przeprowadzenie cyklu szkoleń w parkach narodowych przyniosło konkretny i zakładany efekt ekologiczny i edukacyjny. Na podstawie wyników ankiety dotyczącej szkoleń (przeprowadzonej w formule ex ante i ex post) można stwierdzić, że taka forma doskonalenia zawodowego była potrzebna i bardzo pozytywnie odbierana, zarówno przez samych uczestników szkoleń, jak i osoby nadzorujące szkolenia z ramienia parków. Przede wszystkim szkolenia wyraźnie wpłynęły na poziom wiedzy o przedmiocie szkolenia u zdecydowanej większości szkolonych. Przed szkoleniami średnio około 61% szkolonych oceniało swoją wiedzę na poziomie bardzo słabym lub słabym, a w 39% wiedza ta była dobra. Po zakończeniu szkoleń już tylko około 25% szkolonych uważała, że nadal ich wiedza na temat przedmiotu szkolenia jest bardzo słaba lub słaba, a poziom osób z dobrą wiedzą wzrósł do ponad 74%. Przez ponad 90% uczestników szkoleń były one uważane z bardzo atrakcyjne i pomocne nie tylko w poszerzaniu wiedzy, ale również w jej porządkowaniu. Większość szkolonych osób uznała, że potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce, co zapewne wpłynie na poziom i efektywność ich pracy. Zdecydowana większość uczestników szkoleń uważa również, że stopień trudności przekazywanego materiału był odpowiednio dobrany, a osoby prowadzące szkolenia były bardzo dobrze przygotowane. Wskazuje to na poprawny dobór przez Zespół Zarządzający Projektem kadry szkoleniowców. Należy założyć że podniesienie poziomu wiedzy uczestników szkoleń będzie skutkować poprawą efektywności działań służb parków narodowych na rzecz ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego. Przeprowadzenie warsztatów dla wybranych grup pracowników parków narodowych W ramach zadania zorganizowano 8 dwudniowych warsztatów dla pracowników parków narodowych, w tym: 2 dla pracowników działów edukacyjnych, 2 dla pracowników działów naukowych i osób odpowiedzialnych za monitoring przyrodniczy, 2 dla działów turystyki i 2 dla

3 działów ochrony przyrody i krajobrazu. Warsztaty poświęcone były omówieniu wspólnych dla wszystkich parków problemów związanych z ich praktycznym funkcjonowaniem. Obejmowały one następujące zagadnienia: "Proces inwestycyjny na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 w świetle zasad postępowania w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych i postępowania administracyjnego w praktyce", zorganizowane w Słowińskim PN w dniach r. "Sieć Natura 2000 a ochrona przyrody w parkach narodowych" zorganizowane w Biebrzańskim PN w dniach r. "Turystyka w parkach narodowych a zadania ochronne" zorganizowane w Magurskim PN w dniach r. "Ekspozycje przyrodnicze w parkach narodowych, edukacja osób niepełnosprawnych i udostępnianie terenów parków", zorganizowane w Ojcowskim PN w dniach r. "Nauka i monitoring w parkach narodowych", zorganizowane w PN Ujście Warty w dniach r. "Budowanie wizerunku parków narodowych przez edukację i turystykę", zorganizowane w PN Bory Tucholskie w dniach r. "Jak zarządzań ruchem turystycznym w parkach narodowych i na obszarach Natura 2000" zorganizowane w Karkonoskim PN w dniach r. "Organizacja badań naukowych i monitoringu w parkach narodowych teraźniejszość i perspektywy", zorganizowane w Wigierskim PN w dniach r. W każdym spotkaniu wzięło udział 50 osób, w tym pracownicy parków, członkowie Zespołu Zarządzającego Projektem oraz zaproszeni goście. Obok referatów wprowadzających, warsztaty miały charakter "burzy mózgów", a ich efektem było wypracowanie propozycji skutecznych rozwiązań w zakresie podejmowanych problemów. Dało to możliwość swobodnego wypowiadania się wielu osobom, ścierania się różnych poglądów, porównywania różnych metod działania. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów z poszczególnych dziedzin, wyłonionych przez Zespół Zarządzający Projektem. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla pracowników parkach narodowych przyniosło konkretny i zakładany efekt ekologiczny i edukacyjny wyrażający się podniesieniem poziomu wiedzy i doświadczeń służb parkowych zajmujących wyżej wymienionymi dziedzinami. Zorganizowanie ogólnopolskich sympozjów parków narodowych W ramach zadania zorganizowano dwa sympozja dla pracowników parków narodowych poświęcone prezentacji dokonań poszczególnych parków narodowych w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej (I sympozjum) i problemów wdrażania sieci Natura 2000 (II sympozjum). W każdym sympozjum wzięło udział po 80 osób. Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych odbyło się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, w dniach września 2009 r. a jego tematyką była Edukacja w parkach narodowych dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji. Drugie sympozjum odbyło się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, a jego tematem przewodnim była Sieć Natura 2000 a polskie parki narodowe. Przeprowadzenie dwóch sympozjów dla pracowników parkach narodowych przyniosło konkretny i zakładany efekt ekologiczny i edukacyjny wyrażający się podniesieniem poziomu wiedzy i doświadczeń służb parkowych zajmujących wyżej wymienionymi dziedzinami.

4 Opracowanie i wydanie 4 numerów poradnika dla pracowników parków narodowych W ramach zadania opracowano i wydano w formie elektronicznej w Internecie, 4 edycje poradnika dla pracowników parków narodowych. Zawierają one autorskie omówienia prowadzenia interesujących badań przyrodniczych, pomysły, propozycje i przemyślenia na temat działalności parków narodowych. W każdym numerze poradnika zamieszczane były informacje dotyczące najnowszych wydawnictw przydatnych dla służb parkowych. Poradnik dostępny u jest dla wszystkich zainteresowanych wzbogaceniem swojej wiedzy przyrodniczej na stronie Wigierskiego Parku Narodowego. Wydanie materiałów szkoleniowych Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych, przygotowywane przez wykładowców na poszczególne szkolenia, zostały zredagowane, opracowane graficzne i wydane na dwóch płytach DVD w nakładzie 130 egz. Płyty te zostały przekazane do wszystkich parków narodowych po 5 egz. każda, i zasiliły zbiory biblioteczne. Pozostałe egzemplarze zasilił zbiory Beneficjenta projektu. Zawarte na płytach prezentacje multimedialne dotyczące m.in. takich zagadnień jak: praktyczne metody ochrony przyrody, wdrażanie sieci Natura 2000, obce i inwazyjne gatunki, monitoring przyrodniczy, narzędzia informatyczne w ochronie przyrody, w tym System Informacji Przestrzennej GIS, itp., stanowią unikatową pomoc dydaktyczną, wzbogacającą wiedzę zarówno pracowników parków narodowych, jak również innych osób zainteresowane daną problematyką. Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych Dla każdego parku narodowego została zakupiona literatura fachowa z zakresu ochrony przyrody, ekologii, edukacji ekologicznej i dyscyplin pokrewnych. Łącznie zakupiono 2093 pozycje, które zasiliły biblioteki poszczególnych parków. Zbiory te stanowią cenną pomoc dydaktyczną, wzbogacającą wiedzę pracowników parków narodowych oraz innych osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych parków. Stanowią również efektywne narzędzie służące podnoszeniu skuteczności działań na rzecz ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego. Uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego W ramach zadania opracowano, wdrożono i prowadzono ogólnodostępny portal poświęcony polskim parkom narodowym: parkinarodowe.edu.pl. Jego podstawowym celem była promocja walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów kraju oraz działań podejmowanych przez parki narodowe dla ich ochrony. Niezależnie od powyższego portal zawiera moduł dedykowany wyłącznie do służb parkowych, stanowiąc narzędzie wymiany doświadczeń i opinii. W ramach prac związanych z administrowaniem portalu na bieżąco prowadzone były następujące działania: monitoring poprawności działania systemu zarządzania treścią, modyfikacja działania modułów, forum, galeria zdjęć, aktualności zgodnie ze zgłaszanymi przez kierownika projektu wnioskami, kwerenda aktualnych informacji zamieszczanych na stronach parkowych oraz ich publikowanie na portalu, fotoedycja zdjęć przesłanych przez parki narodowe oraz przygotowanie ich do publikacji na portalu, wypełnianie treścią portalu innymi informacjami przesłanymi przez parki narodowe,

5 pomoc techniczna w obsłudze działania portalu www, moderacja dyskusji na forum. Zakłada się, że portal będzie sukcesywnie rozwijany także po zakończeniu projektu. Jako cenne źródło informacji o polskich parkach narodowych, portal stanowi efektywne narzędzie wzbogacania wiedzy społeczeństwa i wymiany doświadczeń służb parkowych. Umieszczenie informacji o projekcie i postępach w jego realizacji w Internecie Opis projektu był sukcesywnie publikowany na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego. Opracowanie wyników badań ankietowych Podczas każdego szkolenia prowadzone były badania ankietowe (w formule ex ante i expost), które miały wykazać, czy forma i jakość prowadzonych zajęć szkoleniowych była odpowiednia, czy zakres tematyczny szkoleń był przydatny oraz czy projekt wpłynął na poprawienie poziomu pracy pracowników parków i ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów parku. Niezależnie, badaniami objęto koordynatorów działających w poszczególnych parkach narodowych. Podsumowanie badań ankietowych zostało przeprowadzone dwukrotnie w połowie trwania Projektu oraz po zakończeniu wszystkich szkoleń. Wyniki badań służyły ocenie przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów projektu i ich doskonaleniu (również dla przyszłych przedsięwzięć). Monitorowanie realizacji projektu Wybrane zadania edukacyjne realizowane w ramach projektu były monitorowane (kontrolowane) przez Zespół Zarządzający Projektem. Kontrole prowadzone były w dwóch wariantach: 1) kontrole organizacji i przebiegu wybranych szkoleń oraz 2) kontrole realizacji całego projektu w poszczególnych parkach narodowych. Zakres kontroli obejmował m.in. następujące elementy: stan dokumentacji oraz poprawność procedur związanych z organizacją szkoleń, stan oznakowania publikacji zakupionych w ramach Projektu, zamieszczenie informacji na temat Projektu w siedzibie Parku, procedury aktualizacji informacji na stronach internetowych Parku oraz na portalu parkinarodowe.edu.pl, Wnioski z kontroli służyły podniesieniu efektywności prowadzonych działań edukacyjnych. Koordynacja organizacji projektu Do zadań Koordynatora Organizacji Projektu należało między innymi: przygotowywanie we współpracy z parkami narodowymi strony technicznej organizowanych szkoleń, warsztatów i sympozjów oraz innych realizowanych działań edukacyjnych, udział w ustalaniu personelu szkoleniowego, monitorowanie realizacji projektu. Kierowanie projektem Do zadań Kierownika Projektu między innymi należało: formalne kierowanie jego realizacją, nadzór nad całokształtem działań merytorycznych, kontrolowanie zgodności realizacji projektu z harmonogramem rzeczowo finansowym, sporządzanie raportów okresowych i raportu końcowego, udział w ustalaniu personelu szkoleniowego, monitorowanie realizacji projektu.

6 Obsługa księgowo rachunkowa projektu Do zadań osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości projektu między innymi należało: prowadzenie ksiąg, weryfikacja formalna dokumentów finansowych, dokonywanie wypłat należności, sporządzanie sprawozdań finansowych. Koordynacja zadań związanych z ochroną przyrody i krajobrazu Do Koordynatora zadań związanych z ochroną przyrody i krajobrazu między innymi należało: przygotowywanie we współpracy z poszczególnymi parkami narodowymi tematyki i sposobu prowadzenia szkoleń, warsztatów i sympozjów w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, uzgadnianie we współpracy z parkami narodowymi składu osób prowadzących szkolenia z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu oraz udzielanie im niezbędnego wsparcia merytorycznego, zbieranie i analiza wniosków wynikających z prowadzonych szkoleń, warsztatów i sympozjów oraz sukcesywne przedkładanie Kierownikowi projektu propozycji mających na celu podniesienie poziomu merytorycznego podejmowanych działań edukacyjnych, monitorowanie projektu, nadzór merytoryczny oraz współudział w analizie materiałów szkoleniowych oraz badań ankietowych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych działań edukacyjnych. Koordynacja zadań związanych z nauką i monitoringiem Do Koordynatora zadań związanych z nauką i monitoringiem między innymi należało: przygotowywanie we współpracy z poszczególnymi parkami narodowymi tematyki i sposobu prowadzenia szkoleń, warsztatów i sympozjów w zakresie nauki i monitoringu, uzgadnianie we współpracy z parkami narodowymi składu osób prowadzących szkolenia z zakresu nauki i monitoringu oraz udzielanie im niezbędnego wsparcia merytorycznego, zbieranie i analiza wniosków wynikających z prowadzonych szkoleń, warsztatów i sympozjów oraz sukcesywne przedkładanie Kierownikowi projektu propozycji mających na celu podniesienie poziomu merytorycznego podejmowanych działań edukacyjnych, monitorowanie projektu, nadzór merytoryczny oraz współudział w analizie materiałów szkoleniowych oraz badań ankietowych w zakresie nauki i monitoringu, przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych działań edukacyjnych. Koordynacja zadań związanych z edukacją i turystyką Do Koordynatora zadań związanych z edukacją i turystyką między innymi należało: przygotowywanie we współpracy z poszczególnymi parkami narodowymi tematyki i sposobu prowadzenia szkoleń, warsztatów i sympozjów w zakresie edukacji przyrodniczej i turystyki, uzgadnianie we współpracy z parkami narodowymi składu osób prowadzących szkolenia z zakresu edukacji i turystyki oraz udzielanie im niezbędnego wsparcia merytorycznego, zbieranie i analiza wniosków wynikających z prowadzonych szkoleń, warsztatów i sympozjów oraz sukcesywne przedkładanie Kierownikowi projektu propozycji mających na celu podniesienie poziomu merytorycznego podejmowanych działań edukacyjnych, monitorowanie projektu, nadzór merytoryczny oraz współudział autorski w analizie materiałów szkoleniowych oraz badań ankietowych w zakresie edukacji i turystyki, przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych działań edukacyjnych. Prowadzenie biura projektu Na potrzeby prowadzenia projektu Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, podejmując stosowną uchwałę, przeznaczył zamykane i stosownie oznakowane pomieszczenie wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe. Pomieszczenie te stanowiło miejsce do pracy członków Zespołu Zarządzającego Projektem oraz miejsce gromadzenia dokumentacji.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo