MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:"

Transkrypt

1 MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel Poznań i Wrocław Katarzyna Pdelska tel Program obejmje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachnkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z interpretacjami do MSSF 13 włącznie. Profesjonalne materiały. Interaktywne zajęcia oparte na rozwiązywani zadań oraz omawiani rzeczywistych przykładów. Testy sprawdzające wiedzę czestników. Dyplom kończenia krs po zaliczeni egzamin końcowego. Cele i korzyści Zdobycie miejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachnkowych. Ocena i zastosowanie różnych międzynarodowych standardów. Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań finansowych i innych pokrewnych informacji dla różnych grp żytkowników. Zapoznanie osób analizjących i przygotowjących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktalizacjami i wymogami MSSF.

2 "W mojej kilknastoletniej karierze zawodowej, było to najlepiej prowadzone i zorganizowane szkolenie." Danta Gorzkowska Kierownik Bira Controlling Amica Wronki S.A. Dla kogo? Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozmieć, interpretować i stosować MSSF. Program krs zakłada znajomość podstawowych procedr księgowych i zasady podwójnego zapis. Znajomość standardów księgowych nie jest wymagana. Strktra Krs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady oraz samodzielną pracę w dom. Program podzielono na 6 modłów. Każdy modł obejmje dwa dni szkoleniowe, realizowane w odstępach kilktygodniowych. W trakcie przerw pomiędzy zajęciami czestnicy mają możliwość samodzielnej naki w dom oraz rozwiązywania testów. Testy sprawdzane są przez zespół EY Academy of Bsiness, a następnie odsyłane czestnikom wraz z rozwiązaniami. Możliwy jest owy kontakt z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lb pytań dotyczących zadań domowych. Istnieje możliwość wybor pojedynczych modłów. Materiały W ramach opłaty, czestnicy otrzymją materiały szkoleniowe w wersji polskiej, składające się z części teoretycznej, stanowiącej streszczenie klczowych zagadnień w zakresie MSSF oraz z praktycznej w formie przykładów, zadań, testów i ich rozwiązań. Dla klientów tego szkolenia istnieje również możliwość zakp materiałów w język angielskim, za dodatkową opłatą: 200 zł + 23% VAT materiały do całości program Egzamin Krs kończy się pisemnym egzaminem, po zdani, którego czestnicy otrzymją dyplom EY Academy of Bsiness. Warnkiem otrzymania dyplom jest czestnictwo w całym programie oraz zdanie egzamin końcowego, z wynikiem, co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 2,5 godziny i obejmje zagadnienia omawiane podczas krs.

3 Program modł I Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachnkowości na świecie. Strktra komitet ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Eropejskiej i Stanach Zjednoczonych. Proces tworzenia nowych standardów Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachnkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitał. Prezentacja sprawozdań finansowych Obecny format sprawozdania finansowego. Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótkoi dłgoterminowe. Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdani z całkowitego dochod (rachnk zysków i strat) oraz sprawozdani z sytacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdawczość śródroczna. Zapasy Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty jmowane w wycenie zapasów. Cena sprzedaży netto definicja oraz praktyczne przykłady wyceny. Uznawanie przychodów Podstawowe kategorie przychodów: ze sprzedaży towarów oraz słg, odsetek tantiem oraz dywidend. Warnki rozpoznania przychodów. Wycena w wartości godziwej - omówienie potrzeby dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych, w przypadk przychodów otrzymywanych w przyszłości; jęcie księgowe przychodów po zdyskontowani. Rzeczowe aktywa trwałe Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowani w ramach jęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z snięciem aktywa na koniec ekonomicznego okres żytkowania). Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, smy cyfr, jednostek prodkcji. Amortyzacja komponentów. Modele wyceny po wstępnym jęci: koszt historycznego oraz wartości przeszacowanej. Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okres żytkowania aktywów trwałych. Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych. Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty) Definicja kosztów finansowania zewnętrznego. Metoda jęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standard MSR 23. Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji. Dotacje państwowe i jawnianie informacji na temat pomocy państwa Dotacje pokrywające koszty oraz nakłady inwestycyjne. Omówienie dwóch metod księgowych jęcia dotacji państwowych zalecanych przez MSR 20. Nierchomości inwestycyjne Definicja i jęcie początkowe nierchomości inwestycyjnych. Kryteria klasyfikacji nierchomości jako inwestycyjnych; zasady reklasyfikacji. Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warnki zastosowania model wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej. Zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego Określenie okres, w którym występją zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego. Zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego praktyczne przykłady oraz ich jęcie. Zasady polityki księgowej, zmiany szacnków księgowych, błędy księgowe Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wybor polityki księgowej jednostki. Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe jęcie korekt błędów. Szacnki księgowe oraz ich zmiany.

4 Program modł II Leasing Umowy leasingowe w kontekście wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną. Kategorie mów leasingowych oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe korzystającego i finansjącego. Omówienie, krok po krok, zasad klasyfikacji leasing finansowego i operacyjnego. Niezbędne księgowania. Metody podział raty finansowej na część kapitałową i odsetkową: metoda smy cyfr oraz aktarialna. Metody jęcia transakcji leasing zwrotnego. Obowiązkowe jawnienia w informacji dodatkowej. Przewaga treści ekonomicznej nad formą prawną Najczęściej występjące zagadnienia wymagające analizy treści ekonomicznej: transakcje sprzedaży połączonej z odkpem, sprzedaż komisowa, faktoring należności, sekrytyzacja aktywów. Dłgoterminowe kontrakty bdowlane Natra przychodów i kosztów pojawiających się w ramach kontraktów dłgoterminowych. Metody jęcia przychodów i kosztów w sprawozdani z całkowitych dochodów: zakończonego kontrakt oraz stopnia zaawansowania prac. Praktyczne wskazówki związane z wyborem metody pomiar stopnia zaawansowania prac. Ujęcie kontraktów przynoszących straty. Prezentacja kontraktów dłgoterminowych w sprawozdani z sytacji finansowej. Wymogi związane z jawnieniami i prezentacją informacji w odniesieni do kontraktów dłgoterminowych. Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją Metody jęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdani finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wskazówki dotyczące wybor metody konsolidacyjnej. Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływ oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek. Skonsolidowane sprawozdanie z sytacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. Odpisy z tytł traty wartości aktalizjące wartość firmy. Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich wartością godziwą. Ujęcie działów niekontroljących w sprawozdani z sytacji finansowej. Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji: kapitałów i inwestycji, wzajemnych rozrachnków (handlowych, pożyczek itp.), niezrealizowanego zysk w transakcjach wewnątrzgrpowych dotyczących transfer zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend. Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Eliminacja z pnk widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrpowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy). Wpływ transakcji na wartość działów niekontroljących. Transakcje ze stronami/ podmiotami powiązanymi Definicja stron powiązanych oraz potrzeby jawnienia informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami powiązanymi. Rodzaje transakcji podlegających jawnieni oraz omówienie wymaganej szczegółowości jawnień.

5 Program modł III Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdani finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochod, sprawozdania z sytacji finansowej oraz informacji dodatkowej. Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład. Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warnkowe Definicje rezerw, zobowiązań warnkowych oraz aktywów warnkowych. Zdarzenia obligjące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy. Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz mowy rodzące obciążenia. Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązk, dyskontowanie, zwijanie dyskonta. Warnki jęcia rezerwy na koszty restrktryzacji. Omówienie warnków jęcia w sprawozdani z sytacji finansowej lb w informacji dodatkowej. Podatek odroczony Identyfikacja jemnych oraz dodatnich różnic przejściowych. Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań. Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań. Aktywa z tytł odroczonego podatk dochodowego. Wycena oraz prezentacja sald z tytł podatk odroczonego. Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdani finansowym. Utrata wartości aktywów Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek traty wartości. Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytacji, w których wymagany jest odpis z tytł traty wartości. Określenie wartości żytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 metody jej obliczenia. Identyfikacja ośrodka wypracowjącego środki pieniężne (OWŚP); alokacja traty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP. Odwrócenie odpis z tytł traty wartości. Wartości niematerialne Omówienie definicji. Warnki jęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena. Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych. Zasady jęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych. Wartość firmy. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Zakres podmiotowy MSSF 1 definicja jednostek stosjących standardy międzynarodowe po raz pierwszy. Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakltatywnych, wpływ zmian na wartości

6 Program modł IV Zysk przypadający na jedną akcję Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysk na jedną. Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podział akcji, emisji premiowej oraz praw pobor na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne. Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji przywilejowanych oraz zobowiązań i obligacji zamiennych na akcje. Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji. Zysk z działalności kontynowanej przypadający na jedną akcję. Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności Znaczenie sprawozdawczości finansowej wg segmentów działalności. Definicja segmentów działalności oraz Głównego Organ Odpowiedzialnego Za Decyzje Operacyjne. Omówienie kryteriów prezentowania osobnych segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi. Omówienie zmian wymaganych przez MSSF 8: Segmenty operacyjne. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży warnki klasyfikacji. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji. Ujęcie grp do zbycia. Omówienie moment powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z jawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5. Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych. Metoda praw własności Zasady dotyczące jęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdani jednostkowym i skonsolidowanym. Omówienie na przykładzie jęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdani z sytacji finansowej oraz sprawozdani z całkowitego dochod. Wyłączenia niezrealizowanych zysków w ramach transakcji pomiędzy znaczącym inwestorem i jednostką stowarzyszoną. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia mowne oraz pozostałe fakty i okoliczności. Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności. Przykłady liczbowe ilstrjące zastosowanie omawianych zasad. Połączenia jednostek gospodarczych Omówienie zmian, jakie zaktalizowany MSSF 3 wywołał w konsolidacji / rachnkowości grp kapitałowych. Omówienie podstawowych kwestii reglowanych w MSSF 10: nowa definicja kontroli, potencjalne prawa głos, kontrola de facto, identyfikacja mających znaczenie działań, prawa zabezpieczające, ciągła ocena. Odroczona zapłata oraz zapłata warnkowa. Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warnkowych do wartości godziwej. Wpływ wyceny na dzień nabycia do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na sprawozdanie skonsolidowane korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych. MSSF 12 Ujawnianie informacji dotyczących dział w innych jednostkach Cel oraz zakres jawnień. Ujawnienia wymagane dla istotnych zaangażowań związanych z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi oraz wspólnymi przedsięwzięciami. Pozostałe jawnienia. Sktki zmian krsów wymiany walt obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą Pojęcia walty fnkcjonalnej oraz walty prezentacji. Kryteria brane pod wagę przy określani walty fnkcjonalnej. Ujęcie księgowe transakcji w walcie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okres sprawozdawczego. Ujęcie różnic krsowych. Przeliczanie wynik finansowego oraz sytacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do sprawozdania finansowego skonsolidowanego. Zasady dotyczące przyjętych krsów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitał, przychodów oraz kosztów. Ujęcie różnic krsowych w sprawozdani skonsolidowanym: dział grpy oraz działów niekontroljących. Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym. Przeliczenie wartości firmy. Sprawozdawczość finansowa w warnkach hiperinflacji Kryteria brane pod wagę przy ocenie występowania hiperinflacji. Pozycje sprawozdania finansowego podlegające korekcie ze względ na hiperinflację.

7 Program modł V Instrmenty finansowe: MSR 32 - prezentacja, MSR 39 - jmowanie i wycena, MSSF 7 jawnienia, MSSF 9. Omówienie różnych kategorii instrmentów finansowych takich jak: aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachnek zysków i strat, pożyczki i należności, aktywa finansowe trzymywane do termin wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz pozostałe zobowiązania. Rozpoznanie zysków i strat na wycenie poszczególnych kategorii instrmentów finansowych. Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w oparci o skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany koszt). Wyliczenie efektywnej stopy procentowej. Wycena instrment o stałym oraz zmiennym oprocentowani dokonywana na dzień płatności odsetek. Klasyfikacja pozycji kapitałowych i zobowiązaniowych. Złożone instrmenty finansowe obligacje zamienne na akcje. Zasady tworzenia odpisów aktalizjących wartość aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Utrata wartości aktywów jmowanych wg skorygowanej ceny nabycia oraz dostępnych do sprzedaży. Instrmenty pochodne, w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward, ftres lb opcje. Wycena oraz ewidencja waltowych kontraktów terminowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrot. Kontrakty zabezpieczające wartość godziwą i przyszłe przepływy pieniężne. Definicja i przykłady zabezpieczeń wartości godziwej oraz przepływów pieniężnych. Wymogi formalne stosowania rachnkowości zabezpieczeń. Określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrment zabezpieczającego. Ewidencja księgowa. Instrmenty wbdowane: definicja, identyfikacja, wydzielanie oraz ewidencja. Ujawnienia wymagane przez MSSF 7. Omówienie obecnego stats prac nad standardem MSSF 9. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone działowcom niekontroljącym oraz zakp lb sprzedaż spółki zależnej w ciąg rok. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochod oraz informacji dodatkowej. Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy. Rozliczenie całkowitego lb częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysk na zbyci; jęcie w sprawozdani finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia dział przy jednoczesnym zachowani kontroli, poziom jednostki stowarzyszonej lb inwestycji. Konsolidacja grp kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni - grpy kapitałowe pionowe lb mieszane. Nabycie kilketapowe zgodnie ze z MSSF 10 Kwestie związane z nabyciem i tratą kontroli. Reorganizacja grp kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą.

8 Program modł VI Świadczenia pracownicze Nagrody jbileszowe i odprawy emerytalne. Rezerwy na niewykorzystane rlopy. Zarządzanie pracowniczym fndszem emerytalnym. Programy określonych składek oraz programy określonych świadczeń. Wymogi dotyczące jawnień dotyczących świadczeń pracowniczych w informacji dodatkowej. Powtórzenie najważniejszych zagadnień w cel przygotowania do egzamin końcowego. MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia. Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny. Koszty transakcyjne. Maksymalny oraz najlepszy sposób wykorzystania. Techniki wyceny. Płatności rozliczane w akcjach Płatności rozliczane w akcjach w formie kapitałowej oraz gotówkowej. Definicje moment przyznania, okres nabywania praw oraz nabycia prawnień. Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warnków nabycia prawnień. Wpływ modyfikacji, anlowania oraz anlowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrmentach kapitałowych. Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytacji, gdy jednostka lb strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lb gotówkowe.

9 Harmonogram zajęć Warszawa gr. 32 Modł 1A 7 maja 2015 Modł 1B 8 maja 2015 Modł 2A 9 czerwca 2015 Modł 2B 10 czerwca 2015 Modł 3A 22 września 2015 Modł 3B 23 września 2015 Modł 4A 13 października 2015 Modł 4B 14 października 2015 Modł 5A 19 listopada 2015 Modł 5B 20 listopada 2015 Modł 6A 16 grdnia 2015 Zajęcia trwają od godziny 9:00 do 17:00. W trakcie krs przewidziane są dwie przerwy na kawę i ciastka, a o godzinie 13:00 zapraszamy czestników na obiad (wliczony w cenę). Wszystkie daty zostaną ostatecznie potwierdzone przed rozpoczęciem szkolenia. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie odrobienie zajęć z inną grpą. W tym cel prosimy o wcześniejszą konsltację z opieknem szkolenia, minimm 7 dni przed datą spotkania. Revision 6B 17 grdnia 2015 Egzamin styczeń 2016 Poznań gr. 13 Wrocław gr. 13 Modł 1A 13 maja października 2015 Modł 1B 14 maja października 2015 Modł 2A 17 czerwca listopada 2015 Modł 2B 18 czerwca listopada 2015 Modł 3A 17 września grdnia 2015 Modł 3B 18 września grdnia 2015 Modł 4A 20 października stycznia 2016 Modł 4B 21 października stycznia 2016 Modł 5A 16 listopada ltego 2016 Modł 5B 17 listopada ltego 2016 Modł 6A 7 grdnia marca 2016 Revision 6B 8 grdnia marca 2016 Egzamin 18 grdnia kwietnia 2016

10 Koszty Każdy dwdniowy modł kosztje 1700 zł + 23% VAT. Dla osób decydjących się i opłacających z góry cały program, cena katalogowa wynosi 9100 zł + 23% VAT za osobę. Zapraszamy do skorzystania z promocji Zgłoszenia Osoby zainteresowane programem prosimy o wypełnienie formlarza zgłoszeniowego znajdjącego się na następnej stronie i przesłanie go najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia. Szczegółowe informacje Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod nmerem telefon lb Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia in company na indywidalne zamówienie klienta. Promocyjna cena za cały program przy zgłoszeni jednej osoby wynosi 8100 zł netto. Cena obejmje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów do samodzielnej naki w dom. Opłaty wnosi się przed rozpoczęciem każdego modł na podstawie faktry pro-forma. Po dokonani płatności każdy czestnik otrzyma faktrę VAT. Istnieje możliwość wykpienia pojedynczych dni szkoleniowych. Rekomendacje Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków. W cel poszerzenia i zpełnienia zdobytej wiedzy proponjemy Państw: MSSF Aktalizacja krs przeznaczony jest dla osób, które odpowiadają za przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych wedłg MSSF. Celem krs jest zapoznanie się z ostatnimi zmianami w przepisach MSSF. Konsolidacja. Klczowe aspekty w pigłce szkolenie możliwia czestnikom zdobycie podstawowych miejętności jak i zrozmienia skomplikowanych zagadnień dotyczących złożonych konsolidacji. Rachnkowość instrmentów finansowych wedłg MSSF dwdniowe szkolenie, które możliwia poznanie zasad jęcia, pomiar i prezentacji instrmentów finansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosjących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze wątpliwości twórców i analityków sprawozdań finansowych, czyli tych obszarach rachnkowości finansowej, które w największym stopni opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez firmę lb wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami jmowania i pomiar. Utrata wartości aktywów wg MSR 36 jednodniowe szkolenie, które możliwia zdobycie miejętności w zakresie przeprowadzania testów na tratę wartości wymaganych przez MSR 36. Przedstawia podstawowe kwestie odnoszące się do traty wartości, jak i zaawansowane techniki związane z wymaganymi szacnkami oraz obliczeniami. Leasing w jęci rachnkowym, podatkowym i prawnym szkolenie ma za zadanie poszerzenie miejętności w zakresie nadchodzących zmian w jęci leasing w sprawozdawczości zgodnej z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz zapoznanie z jego aspektem prawnym i podatkowym. Prawo dla menedżerów, czyli co każdy menedżer wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika cykl szkoleń, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat fnkcjonowania przedsiębiorstw oraz poznanie praktycznych aspektów prawa, dzięki którym łatwiej fnkcjonować w biznesie i życi prywatnym. Zarządzanie procesowe dwmodłowe szkolenie, które podczas dwóch gier strategicznych sktecznie czy prawidłowego opisania proces biznesowego oraz poprawy zasad fnkcjonowania procesowego

11 Formlarz zgłoszeniowy Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formlarza i przesłanie go faksem na nmer: Wszystkie informacje dotyczące szkolenia będziemy przesyłać drogą ową pod wskazany adres. Imię i nazwisko Stanowisko Adres do korespondencji (najwygodniej firmowy) Nr tel. Adres do faktry z nmerem NIP: Deklarję swój dział w programie szkoleniowym MSSF Warsztaty o W całym programie lb w części: o Modł 1 o Modł 2 o Modł 3 o Modł 4 o Modł 5 o Modł 6 Lokalizacja: o Warszawa o Poznań o Wrocław Proszę o wystawienie faktry na całość program: o TAK o NIE Zamawiam materiały szkoleniowe w wersji angielskiej o do całego program do części: o Modł o Modł Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktry w formie elektronicznej : o NIE o TAK, na adres Warnki czestnictwa w szkoleniach Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.) Warnkiem czestnictwa w szkoleni jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: lb faksem na nr Płatności za dział w szkoleni należy dokonać na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem krs Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezkosztowa anlacja dział w szkoleni możliwa jest po otrzymani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rozpoczęciem krs. W przypadk niedochowania termin, czestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleni nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrot należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego czestnika. Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania lb zmiany termin szkolenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeni słg drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia jak i informacji o innych prodktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., al. Armii Ldowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysłgjącym mi prawie odwołania dzielonej zgody, co spowodje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych Oświadczam, że zapoznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkoleni i je akceptję. Data i podpis Pieczątka firmy EY. Wszystkie prawa zastrzeżone Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.) al. Armii Ldowej Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS: Kapitał zakładowy: zł, NIP

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo