MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:"

Transkrypt

1 MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel Poznań i Wrocław Katarzyna Pdelska tel Program obejmje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachnkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z interpretacjami do MSSF 13 włącznie. Profesjonalne materiały. Interaktywne zajęcia oparte na rozwiązywani zadań oraz omawiani rzeczywistych przykładów. Testy sprawdzające wiedzę czestników. Dyplom kończenia krs po zaliczeni egzamin końcowego. Cele i korzyści Zdobycie miejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachnkowych. Ocena i zastosowanie różnych międzynarodowych standardów. Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań finansowych i innych pokrewnych informacji dla różnych grp żytkowników. Zapoznanie osób analizjących i przygotowjących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktalizacjami i wymogami MSSF.

2 "W mojej kilknastoletniej karierze zawodowej, było to najlepiej prowadzone i zorganizowane szkolenie." Danta Gorzkowska Kierownik Bira Controlling Amica Wronki S.A. Dla kogo? Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozmieć, interpretować i stosować MSSF. Program krs zakłada znajomość podstawowych procedr księgowych i zasady podwójnego zapis. Znajomość standardów księgowych nie jest wymagana. Strktra Krs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady oraz samodzielną pracę w dom. Program podzielono na 6 modłów. Każdy modł obejmje dwa dni szkoleniowe, realizowane w odstępach kilktygodniowych. W trakcie przerw pomiędzy zajęciami czestnicy mają możliwość samodzielnej naki w dom oraz rozwiązywania testów. Testy sprawdzane są przez zespół EY Academy of Bsiness, a następnie odsyłane czestnikom wraz z rozwiązaniami. Możliwy jest owy kontakt z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lb pytań dotyczących zadań domowych. Istnieje możliwość wybor pojedynczych modłów. Materiały W ramach opłaty, czestnicy otrzymją materiały szkoleniowe w wersji polskiej, składające się z części teoretycznej, stanowiącej streszczenie klczowych zagadnień w zakresie MSSF oraz z praktycznej w formie przykładów, zadań, testów i ich rozwiązań. Dla klientów tego szkolenia istnieje również możliwość zakp materiałów w język angielskim, za dodatkową opłatą: 200 zł + 23% VAT materiały do całości program Egzamin Krs kończy się pisemnym egzaminem, po zdani, którego czestnicy otrzymją dyplom EY Academy of Bsiness. Warnkiem otrzymania dyplom jest czestnictwo w całym programie oraz zdanie egzamin końcowego, z wynikiem, co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 2,5 godziny i obejmje zagadnienia omawiane podczas krs.

3 Program modł I Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachnkowości na świecie. Strktra komitet ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Eropejskiej i Stanach Zjednoczonych. Proces tworzenia nowych standardów Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachnkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitał. Prezentacja sprawozdań finansowych Obecny format sprawozdania finansowego. Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótkoi dłgoterminowe. Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdani z całkowitego dochod (rachnk zysków i strat) oraz sprawozdani z sytacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdawczość śródroczna. Zapasy Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty jmowane w wycenie zapasów. Cena sprzedaży netto definicja oraz praktyczne przykłady wyceny. Uznawanie przychodów Podstawowe kategorie przychodów: ze sprzedaży towarów oraz słg, odsetek tantiem oraz dywidend. Warnki rozpoznania przychodów. Wycena w wartości godziwej - omówienie potrzeby dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych, w przypadk przychodów otrzymywanych w przyszłości; jęcie księgowe przychodów po zdyskontowani. Rzeczowe aktywa trwałe Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowani w ramach jęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z snięciem aktywa na koniec ekonomicznego okres żytkowania). Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, smy cyfr, jednostek prodkcji. Amortyzacja komponentów. Modele wyceny po wstępnym jęci: koszt historycznego oraz wartości przeszacowanej. Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okres żytkowania aktywów trwałych. Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych. Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty) Definicja kosztów finansowania zewnętrznego. Metoda jęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standard MSR 23. Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji. Dotacje państwowe i jawnianie informacji na temat pomocy państwa Dotacje pokrywające koszty oraz nakłady inwestycyjne. Omówienie dwóch metod księgowych jęcia dotacji państwowych zalecanych przez MSR 20. Nierchomości inwestycyjne Definicja i jęcie początkowe nierchomości inwestycyjnych. Kryteria klasyfikacji nierchomości jako inwestycyjnych; zasady reklasyfikacji. Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warnki zastosowania model wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej. Zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego Określenie okres, w którym występją zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego. Zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego praktyczne przykłady oraz ich jęcie. Zasady polityki księgowej, zmiany szacnków księgowych, błędy księgowe Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wybor polityki księgowej jednostki. Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe jęcie korekt błędów. Szacnki księgowe oraz ich zmiany.

4 Program modł II Leasing Umowy leasingowe w kontekście wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną. Kategorie mów leasingowych oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe korzystającego i finansjącego. Omówienie, krok po krok, zasad klasyfikacji leasing finansowego i operacyjnego. Niezbędne księgowania. Metody podział raty finansowej na część kapitałową i odsetkową: metoda smy cyfr oraz aktarialna. Metody jęcia transakcji leasing zwrotnego. Obowiązkowe jawnienia w informacji dodatkowej. Przewaga treści ekonomicznej nad formą prawną Najczęściej występjące zagadnienia wymagające analizy treści ekonomicznej: transakcje sprzedaży połączonej z odkpem, sprzedaż komisowa, faktoring należności, sekrytyzacja aktywów. Dłgoterminowe kontrakty bdowlane Natra przychodów i kosztów pojawiających się w ramach kontraktów dłgoterminowych. Metody jęcia przychodów i kosztów w sprawozdani z całkowitych dochodów: zakończonego kontrakt oraz stopnia zaawansowania prac. Praktyczne wskazówki związane z wyborem metody pomiar stopnia zaawansowania prac. Ujęcie kontraktów przynoszących straty. Prezentacja kontraktów dłgoterminowych w sprawozdani z sytacji finansowej. Wymogi związane z jawnieniami i prezentacją informacji w odniesieni do kontraktów dłgoterminowych. Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją Metody jęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdani finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wskazówki dotyczące wybor metody konsolidacyjnej. Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływ oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek. Skonsolidowane sprawozdanie z sytacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. Odpisy z tytł traty wartości aktalizjące wartość firmy. Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich wartością godziwą. Ujęcie działów niekontroljących w sprawozdani z sytacji finansowej. Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji: kapitałów i inwestycji, wzajemnych rozrachnków (handlowych, pożyczek itp.), niezrealizowanego zysk w transakcjach wewnątrzgrpowych dotyczących transfer zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend. Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Eliminacja z pnk widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrpowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy). Wpływ transakcji na wartość działów niekontroljących. Transakcje ze stronami/ podmiotami powiązanymi Definicja stron powiązanych oraz potrzeby jawnienia informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami powiązanymi. Rodzaje transakcji podlegających jawnieni oraz omówienie wymaganej szczegółowości jawnień.

5 Program modł III Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdani finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochod, sprawozdania z sytacji finansowej oraz informacji dodatkowej. Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład. Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warnkowe Definicje rezerw, zobowiązań warnkowych oraz aktywów warnkowych. Zdarzenia obligjące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy. Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz mowy rodzące obciążenia. Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązk, dyskontowanie, zwijanie dyskonta. Warnki jęcia rezerwy na koszty restrktryzacji. Omówienie warnków jęcia w sprawozdani z sytacji finansowej lb w informacji dodatkowej. Podatek odroczony Identyfikacja jemnych oraz dodatnich różnic przejściowych. Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań. Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań. Aktywa z tytł odroczonego podatk dochodowego. Wycena oraz prezentacja sald z tytł podatk odroczonego. Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdani finansowym. Utrata wartości aktywów Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek traty wartości. Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytacji, w których wymagany jest odpis z tytł traty wartości. Określenie wartości żytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 metody jej obliczenia. Identyfikacja ośrodka wypracowjącego środki pieniężne (OWŚP); alokacja traty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP. Odwrócenie odpis z tytł traty wartości. Wartości niematerialne Omówienie definicji. Warnki jęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena. Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych. Zasady jęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych. Wartość firmy. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Zakres podmiotowy MSSF 1 definicja jednostek stosjących standardy międzynarodowe po raz pierwszy. Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakltatywnych, wpływ zmian na wartości

6 Program modł IV Zysk przypadający na jedną akcję Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysk na jedną. Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podział akcji, emisji premiowej oraz praw pobor na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne. Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji przywilejowanych oraz zobowiązań i obligacji zamiennych na akcje. Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji. Zysk z działalności kontynowanej przypadający na jedną akcję. Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności Znaczenie sprawozdawczości finansowej wg segmentów działalności. Definicja segmentów działalności oraz Głównego Organ Odpowiedzialnego Za Decyzje Operacyjne. Omówienie kryteriów prezentowania osobnych segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi. Omówienie zmian wymaganych przez MSSF 8: Segmenty operacyjne. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży warnki klasyfikacji. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji. Ujęcie grp do zbycia. Omówienie moment powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z jawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5. Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych. Metoda praw własności Zasady dotyczące jęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdani jednostkowym i skonsolidowanym. Omówienie na przykładzie jęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdani z sytacji finansowej oraz sprawozdani z całkowitego dochod. Wyłączenia niezrealizowanych zysków w ramach transakcji pomiędzy znaczącym inwestorem i jednostką stowarzyszoną. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia mowne oraz pozostałe fakty i okoliczności. Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności. Przykłady liczbowe ilstrjące zastosowanie omawianych zasad. Połączenia jednostek gospodarczych Omówienie zmian, jakie zaktalizowany MSSF 3 wywołał w konsolidacji / rachnkowości grp kapitałowych. Omówienie podstawowych kwestii reglowanych w MSSF 10: nowa definicja kontroli, potencjalne prawa głos, kontrola de facto, identyfikacja mających znaczenie działań, prawa zabezpieczające, ciągła ocena. Odroczona zapłata oraz zapłata warnkowa. Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warnkowych do wartości godziwej. Wpływ wyceny na dzień nabycia do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na sprawozdanie skonsolidowane korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych. MSSF 12 Ujawnianie informacji dotyczących dział w innych jednostkach Cel oraz zakres jawnień. Ujawnienia wymagane dla istotnych zaangażowań związanych z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi oraz wspólnymi przedsięwzięciami. Pozostałe jawnienia. Sktki zmian krsów wymiany walt obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą Pojęcia walty fnkcjonalnej oraz walty prezentacji. Kryteria brane pod wagę przy określani walty fnkcjonalnej. Ujęcie księgowe transakcji w walcie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okres sprawozdawczego. Ujęcie różnic krsowych. Przeliczanie wynik finansowego oraz sytacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do sprawozdania finansowego skonsolidowanego. Zasady dotyczące przyjętych krsów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitał, przychodów oraz kosztów. Ujęcie różnic krsowych w sprawozdani skonsolidowanym: dział grpy oraz działów niekontroljących. Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym. Przeliczenie wartości firmy. Sprawozdawczość finansowa w warnkach hiperinflacji Kryteria brane pod wagę przy ocenie występowania hiperinflacji. Pozycje sprawozdania finansowego podlegające korekcie ze względ na hiperinflację.

7 Program modł V Instrmenty finansowe: MSR 32 - prezentacja, MSR 39 - jmowanie i wycena, MSSF 7 jawnienia, MSSF 9. Omówienie różnych kategorii instrmentów finansowych takich jak: aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachnek zysków i strat, pożyczki i należności, aktywa finansowe trzymywane do termin wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz pozostałe zobowiązania. Rozpoznanie zysków i strat na wycenie poszczególnych kategorii instrmentów finansowych. Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w oparci o skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany koszt). Wyliczenie efektywnej stopy procentowej. Wycena instrment o stałym oraz zmiennym oprocentowani dokonywana na dzień płatności odsetek. Klasyfikacja pozycji kapitałowych i zobowiązaniowych. Złożone instrmenty finansowe obligacje zamienne na akcje. Zasady tworzenia odpisów aktalizjących wartość aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Utrata wartości aktywów jmowanych wg skorygowanej ceny nabycia oraz dostępnych do sprzedaży. Instrmenty pochodne, w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward, ftres lb opcje. Wycena oraz ewidencja waltowych kontraktów terminowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrot. Kontrakty zabezpieczające wartość godziwą i przyszłe przepływy pieniężne. Definicja i przykłady zabezpieczeń wartości godziwej oraz przepływów pieniężnych. Wymogi formalne stosowania rachnkowości zabezpieczeń. Określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrment zabezpieczającego. Ewidencja księgowa. Instrmenty wbdowane: definicja, identyfikacja, wydzielanie oraz ewidencja. Ujawnienia wymagane przez MSSF 7. Omówienie obecnego stats prac nad standardem MSSF 9. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone działowcom niekontroljącym oraz zakp lb sprzedaż spółki zależnej w ciąg rok. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochod oraz informacji dodatkowej. Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy. Rozliczenie całkowitego lb częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysk na zbyci; jęcie w sprawozdani finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia dział przy jednoczesnym zachowani kontroli, poziom jednostki stowarzyszonej lb inwestycji. Konsolidacja grp kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni - grpy kapitałowe pionowe lb mieszane. Nabycie kilketapowe zgodnie ze z MSSF 10 Kwestie związane z nabyciem i tratą kontroli. Reorganizacja grp kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą.

8 Program modł VI Świadczenia pracownicze Nagrody jbileszowe i odprawy emerytalne. Rezerwy na niewykorzystane rlopy. Zarządzanie pracowniczym fndszem emerytalnym. Programy określonych składek oraz programy określonych świadczeń. Wymogi dotyczące jawnień dotyczących świadczeń pracowniczych w informacji dodatkowej. Powtórzenie najważniejszych zagadnień w cel przygotowania do egzamin końcowego. MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia. Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny. Koszty transakcyjne. Maksymalny oraz najlepszy sposób wykorzystania. Techniki wyceny. Płatności rozliczane w akcjach Płatności rozliczane w akcjach w formie kapitałowej oraz gotówkowej. Definicje moment przyznania, okres nabywania praw oraz nabycia prawnień. Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warnków nabycia prawnień. Wpływ modyfikacji, anlowania oraz anlowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrmentach kapitałowych. Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytacji, gdy jednostka lb strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lb gotówkowe.

9 Harmonogram zajęć Warszawa gr. 32 Modł 1A 7 maja 2015 Modł 1B 8 maja 2015 Modł 2A 9 czerwca 2015 Modł 2B 10 czerwca 2015 Modł 3A 22 września 2015 Modł 3B 23 września 2015 Modł 4A 13 października 2015 Modł 4B 14 października 2015 Modł 5A 19 listopada 2015 Modł 5B 20 listopada 2015 Modł 6A 16 grdnia 2015 Zajęcia trwają od godziny 9:00 do 17:00. W trakcie krs przewidziane są dwie przerwy na kawę i ciastka, a o godzinie 13:00 zapraszamy czestników na obiad (wliczony w cenę). Wszystkie daty zostaną ostatecznie potwierdzone przed rozpoczęciem szkolenia. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie odrobienie zajęć z inną grpą. W tym cel prosimy o wcześniejszą konsltację z opieknem szkolenia, minimm 7 dni przed datą spotkania. Revision 6B 17 grdnia 2015 Egzamin styczeń 2016 Poznań gr. 13 Wrocław gr. 13 Modł 1A 13 maja października 2015 Modł 1B 14 maja października 2015 Modł 2A 17 czerwca listopada 2015 Modł 2B 18 czerwca listopada 2015 Modł 3A 17 września grdnia 2015 Modł 3B 18 września grdnia 2015 Modł 4A 20 października stycznia 2016 Modł 4B 21 października stycznia 2016 Modł 5A 16 listopada ltego 2016 Modł 5B 17 listopada ltego 2016 Modł 6A 7 grdnia marca 2016 Revision 6B 8 grdnia marca 2016 Egzamin 18 grdnia kwietnia 2016

10 Koszty Każdy dwdniowy modł kosztje 1700 zł + 23% VAT. Dla osób decydjących się i opłacających z góry cały program, cena katalogowa wynosi 9100 zł + 23% VAT za osobę. Zapraszamy do skorzystania z promocji Zgłoszenia Osoby zainteresowane programem prosimy o wypełnienie formlarza zgłoszeniowego znajdjącego się na następnej stronie i przesłanie go najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia. Szczegółowe informacje Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod nmerem telefon lb Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia in company na indywidalne zamówienie klienta. Promocyjna cena za cały program przy zgłoszeni jednej osoby wynosi 8100 zł netto. Cena obejmje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów do samodzielnej naki w dom. Opłaty wnosi się przed rozpoczęciem każdego modł na podstawie faktry pro-forma. Po dokonani płatności każdy czestnik otrzyma faktrę VAT. Istnieje możliwość wykpienia pojedynczych dni szkoleniowych. Rekomendacje Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków. W cel poszerzenia i zpełnienia zdobytej wiedzy proponjemy Państw: MSSF Aktalizacja krs przeznaczony jest dla osób, które odpowiadają za przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych wedłg MSSF. Celem krs jest zapoznanie się z ostatnimi zmianami w przepisach MSSF. Konsolidacja. Klczowe aspekty w pigłce szkolenie możliwia czestnikom zdobycie podstawowych miejętności jak i zrozmienia skomplikowanych zagadnień dotyczących złożonych konsolidacji. Rachnkowość instrmentów finansowych wedłg MSSF dwdniowe szkolenie, które możliwia poznanie zasad jęcia, pomiar i prezentacji instrmentów finansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosjących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze wątpliwości twórców i analityków sprawozdań finansowych, czyli tych obszarach rachnkowości finansowej, które w największym stopni opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez firmę lb wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami jmowania i pomiar. Utrata wartości aktywów wg MSR 36 jednodniowe szkolenie, które możliwia zdobycie miejętności w zakresie przeprowadzania testów na tratę wartości wymaganych przez MSR 36. Przedstawia podstawowe kwestie odnoszące się do traty wartości, jak i zaawansowane techniki związane z wymaganymi szacnkami oraz obliczeniami. Leasing w jęci rachnkowym, podatkowym i prawnym szkolenie ma za zadanie poszerzenie miejętności w zakresie nadchodzących zmian w jęci leasing w sprawozdawczości zgodnej z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz zapoznanie z jego aspektem prawnym i podatkowym. Prawo dla menedżerów, czyli co każdy menedżer wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika cykl szkoleń, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat fnkcjonowania przedsiębiorstw oraz poznanie praktycznych aspektów prawa, dzięki którym łatwiej fnkcjonować w biznesie i życi prywatnym. Zarządzanie procesowe dwmodłowe szkolenie, które podczas dwóch gier strategicznych sktecznie czy prawidłowego opisania proces biznesowego oraz poprawy zasad fnkcjonowania procesowego

11 Formlarz zgłoszeniowy Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formlarza i przesłanie go faksem na nmer: Wszystkie informacje dotyczące szkolenia będziemy przesyłać drogą ową pod wskazany adres. Imię i nazwisko Stanowisko Adres do korespondencji (najwygodniej firmowy) Nr tel. Adres do faktry z nmerem NIP: Deklarję swój dział w programie szkoleniowym MSSF Warsztaty o W całym programie lb w części: o Modł 1 o Modł 2 o Modł 3 o Modł 4 o Modł 5 o Modł 6 Lokalizacja: o Warszawa o Poznań o Wrocław Proszę o wystawienie faktry na całość program: o TAK o NIE Zamawiam materiały szkoleniowe w wersji angielskiej o do całego program do części: o Modł o Modł Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktry w formie elektronicznej : o NIE o TAK, na adres Warnki czestnictwa w szkoleniach Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.) Warnkiem czestnictwa w szkoleni jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: lb faksem na nr Płatności za dział w szkoleni należy dokonać na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem krs Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezkosztowa anlacja dział w szkoleni możliwa jest po otrzymani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rozpoczęciem krs. W przypadk niedochowania termin, czestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleni nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrot należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego czestnika. Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania lb zmiany termin szkolenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeni słg drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia jak i informacji o innych prodktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., al. Armii Ldowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysłgjącym mi prawie odwołania dzielonej zgody, co spowodje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych Oświadczam, że zapoznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkoleni i je akceptję. Data i podpis Pieczątka firmy EY. Wszystkie prawa zastrzeżone Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.) al. Armii Ldowej Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS: Kapitał zakładowy: zł, NIP

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. O warsztatach

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. O warsztatach MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cele i korzyści Cena Każdy dwdniowy modł kosztje 1700 zł + 23% VAT. Dla osób decydjących się i opłacających z góry cały program, cena

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice MSSF a stawa o rachnkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących sktecznie wdrożyć MSSF Cele Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com Poznań

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Cena promocyjna do końca sierpnia: 4950 zł

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Cena promocyjna do końca sierpnia: 4950 zł Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Termin: I modł: 25-27

Bardziej szczegółowo

Letnia Akademia MSSF Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych!

Letnia Akademia MSSF Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych! Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele Niniejsze szkolenie koncentruje się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP

Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP 8-dniowy kompleksowy program, przygotowjący do stosowania amerykańskich standardów rachnkowości. Opiekn Klienta Małgorzata Tryc tel. +48 22 579 82 42 malgorzata.tryc@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami: MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktuj się z nami: Warszawa i Kraków Patrycja Herda-Niszcz tel. +48 22 579 82 64 patrycja.herda-niszcz@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa

Bardziej szczegółowo

Letnia Akademia MSSF. w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści. Zalety szkolenia

Letnia Akademia MSSF. w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści. Zalety szkolenia Letnia Akademia MSSF w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści Szkolenie skpia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilstrjąc wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Letnia Akademia MSSF. w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści. Zalety szkolenia

Letnia Akademia MSSF. w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści. Zalety szkolenia Letnia Akademia MSSF w Warszawie Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele i korzyści Szkolenie skpia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilstrjąc wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów

Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com academyofbsiness@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Miejsce: Warszawa Kraków, Poznań Wrocław Harmonogram zajęć strona 10 Opiekun Klienta - dla grup w Warszawie i Krakowie Patrycja Herda-Niszcz Tel. +48 22 579 82 64 patrycja.herda-niszcz@pl.ey.com - dla

Bardziej szczegółowo

MSSF a UoR podstawowe różnice. Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF.

MSSF a UoR podstawowe różnice. Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF. MSSF a UoR podstawowe różnice. Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF. Cele Proces wdrożenia standardów MSSF stanowi dla jednostek spore wyzwanie. Dzieje się tak m.in. ze względu na ogromną ilość

Bardziej szczegółowo

US GAAP a ustawa o rachunkowości - główne różnice

US GAAP a ustawa o rachunkowości - główne różnice US GAAP a ustawa o rachunkowości - główne różnice Cena 2100 PLN + 23% VAT Najbliższe zajęcia Warszawa 26-27 czerwca 2017 Kontakt Aleksandra Trych tel. +48 505 171 636 aleksandra.trych@pl.ey.com Cele u

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków: - inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych - faktoringowych według MSSF oraz ustawy o rachunkowości Termin i miejsce: 20-21 marca 2017, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy.

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy. Szczegółowy opis MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. MSR-MSSF-kompendium wiedzy. Miejsce Wrocław Termin 2015-10-10-2015-11-15 Prowadzący Czas trwania Cena* AKK Zespół

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Harmonogram zajęć: strona 10 Szkolenie prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu Program obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel

Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel Rachnkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel Skontaktj się z nami: Warszawa Małgorzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgorzata.tryc@pl.ey.com Tempo zmian w gospodarce, otaczające każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Sztuka wystąpień publicznych

Sztuka wystąpień publicznych Sztka wystąpień pblicznych Bdowanie wizernk Relacje z mediami Szkolenie jest interaktywną metodą naczania i doskonalenia miejętności z zakres wystąpień pblicznych, bdowania relacji z mediami oraz świadomego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF MSSF a stawa o rachnkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących sktecznie wdrożyć MSSF O szkoleni Cena 2100 PLN + 23% VAT Terminy Warszawa: 20-21 października Wrocław: 7-8 listopada Kontakt Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Leasing. - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne. Cele

Leasing. - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne. Cele Leasing - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami MSSF, regulacjami podatkowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja podstawą pracy audytora

Efektywna komunikacja podstawą pracy audytora Efektywna komnikacja podstawą pracy adytora Termin: 21-22 marca 2016 r. Cena: 1650 zł netto Kontakt: Adriana Radomyska tel. +48 22 579 82 63 adriana.radomyska@pl.ey.com Potrzeba Unikam trdnych rozmów.

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Prodktywność osobista, czyli jak zarządzać zadaniami w pracy, aby wyeliminować opóźnienia Różnorodność obowiązków, ich ilość i jednoczesny wzrost wymagań wobec pracowników sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Warsztat adresowany jest głównie do absolwentów Akademii Asesora EY. Zapraszamy również osoby zajmjące się prowadzeniem procesów AC i DC, które chcą

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Utrata wartości aktywów wg MSR 36

Utrata wartości aktywów wg MSR 36 Utrata wartości aktywów wg MSR 36 Kontakt Warszawa Aleksandra Trych tel. +48 505 171 636 aleksandra.trych@pl.ey.com Poznań Katarzyna Pudelska tel. +48 510 201 305 katarzyna.pudelska@pl.ey.com Wrocław Renata

Bardziej szczegółowo

Leasing. - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne. Cele

Leasing. - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne. Cele Leasing - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami MSSF, regulacjami podatkowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Fundacja Rozwoju Rach unkowości w Polsce Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Andre Helin BDD Polska Sp. z 0.0. Warszawa 2000 SPIS TREŚCI. 5 WSTĘP 11 CZ~ŚĆI., OGOLNE

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 627716 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Prodktywność osobista, czyli jak zarządzać zadaniami w pracy, aby wyeliminować opóźnienia Różnorodność obowiązków, ich ilość i jednoczesny wzrost wymagań wobec pracowników sprawiają,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Prodktywność osobista, czyli jak zarządzać zadaniami w pracy, aby wyeliminować opóźnienia Różnorodność obowiązków, ich ilość i jednoczesny wzrost wymagań wobec pracowników sprawiają,

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny. Skontaktuj się z nami:

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny. Skontaktuj się z nami: Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Efektywność osobista

Efektywność osobista Efektywność osobista czyli jak zarządzać swoim czasem oraz zadaniami w pracy, aby osiągnąć skces Zarządzanie czasem a może zarządzanie sobą w czasie? Temat efektywności osobistej wywołał wiele dysksji

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencje

Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencje Rekrtacja i selekcja pracowników w oparci o kompetencje Nasze szkolenia przeprowadzamy metodą warsztatów interaktywnych. Dży nacisk kładziemy na tworzenie przyjaznej atmosfery zachęcającej czestników do

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin:

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin: Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Najbliższy termin:

Bardziej szczegółowo

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MSR/MSSF Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/18/8058/24014 Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Cena netto za godzinę 312,38 zł Cena brutto za godzinę 312,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Utrata wartości aktywów wg MSR 36

Utrata wartości aktywów wg MSR 36 Utrata wartości aktywów wg MSR 36 Kontakt Warszawa Aleksandra Trych tel. +48 505 171 636 aleksandra.trych@pl.ey.com Poznań Katarzyna Pudelska tel. +48 510 201 305 katarzyna.pudelska@pl.ey.com Wrocław Renata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

US GAAP - Warsztaty. 8-dniowy kompleksowy program, przygotowujący do stosowania amerykańskich standardów rachunkowości. Cele.

US GAAP - Warsztaty. 8-dniowy kompleksowy program, przygotowujący do stosowania amerykańskich standardów rachunkowości. Cele. US GAAP - Warsztaty 8-dniowy kompleksowy program, przygotowjący do stosowania amerykańskich standardów rachnkowości Cena Cena promocyjna dla Klientów EY Academy Udział w wybranym modle (1 dzień) w cenie

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 8810 Temat: Instrumenty finansowe w praktyce - warsztaty 2-12 Marzec Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 8810 Koszt szkolenia: 1890.00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce Data: Od 21 października Miejsce: Warszawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Leasing. - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne. EY Academy of Business

Leasing. - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne. EY Academy of Business EY Academy of Business Leasing - nowe podejście rachunkowe: MSSF 16 - ujęcie podatkowe i prawne Kontakt Warszawa Aleksandra Trych tel. +48 505 171 636 aleksandra.trych@pl.ey.com Poznań Katarzyna Pudelska

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo?

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo? Początek programu: Poznań: 24 września 2012 Warszawa: 8 listopada 2012 r. Wrocław: 12 grudnia 2012 r. Audyt wewnętrzny Potrzeba Opiekun Klienta - dla Klientów w Warszawie Aleksandra Krempin Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo