MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:"

Transkrypt

1 MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel Poznań i Wrocław Katarzyna Pdelska tel Program obejmje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachnkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z interpretacjami do MSSF 13 włącznie. Profesjonalne materiały. Interaktywne zajęcia oparte na rozwiązywani zadań oraz omawiani rzeczywistych przykładów. Testy sprawdzające wiedzę czestników. Dyplom kończenia krs po zaliczeni egzamin końcowego. Cele i korzyści Zdobycie miejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachnkowych. Ocena i zastosowanie różnych międzynarodowych standardów. Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań finansowych i innych pokrewnych informacji dla różnych grp żytkowników. Zapoznanie osób analizjących i przygotowjących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktalizacjami i wymogami MSSF.

2 "W mojej kilknastoletniej karierze zawodowej, było to najlepiej prowadzone i zorganizowane szkolenie." Danta Gorzkowska Kierownik Bira Controlling Amica Wronki S.A. Dla kogo? Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozmieć, interpretować i stosować MSSF. Program krs zakłada znajomość podstawowych procedr księgowych i zasady podwójnego zapis. Znajomość standardów księgowych nie jest wymagana. Strktra Krs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady oraz samodzielną pracę w dom. Program podzielono na 6 modłów. Każdy modł obejmje dwa dni szkoleniowe, realizowane w odstępach kilktygodniowych. W trakcie przerw pomiędzy zajęciami czestnicy mają możliwość samodzielnej naki w dom oraz rozwiązywania testów. Testy sprawdzane są przez zespół EY Academy of Bsiness, a następnie odsyłane czestnikom wraz z rozwiązaniami. Możliwy jest owy kontakt z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lb pytań dotyczących zadań domowych. Istnieje możliwość wybor pojedynczych modłów. Materiały W ramach opłaty, czestnicy otrzymją materiały szkoleniowe w wersji polskiej, składające się z części teoretycznej, stanowiącej streszczenie klczowych zagadnień w zakresie MSSF oraz z praktycznej w formie przykładów, zadań, testów i ich rozwiązań. Dla klientów tego szkolenia istnieje również możliwość zakp materiałów w język angielskim, za dodatkową opłatą: 200 zł + 23% VAT materiały do całości program Egzamin Krs kończy się pisemnym egzaminem, po zdani, którego czestnicy otrzymją dyplom EY Academy of Bsiness. Warnkiem otrzymania dyplom jest czestnictwo w całym programie oraz zdanie egzamin końcowego, z wynikiem, co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 2,5 godziny i obejmje zagadnienia omawiane podczas krs.

3 Program modł I Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachnkowości na świecie. Strktra komitet ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Eropejskiej i Stanach Zjednoczonych. Proces tworzenia nowych standardów Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachnkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitał. Prezentacja sprawozdań finansowych Obecny format sprawozdania finansowego. Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótkoi dłgoterminowe. Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdani z całkowitego dochod (rachnk zysków i strat) oraz sprawozdani z sytacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Sprawozdawczość śródroczna. Zapasy Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty jmowane w wycenie zapasów. Cena sprzedaży netto definicja oraz praktyczne przykłady wyceny. Uznawanie przychodów Podstawowe kategorie przychodów: ze sprzedaży towarów oraz słg, odsetek tantiem oraz dywidend. Warnki rozpoznania przychodów. Wycena w wartości godziwej - omówienie potrzeby dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych, w przypadk przychodów otrzymywanych w przyszłości; jęcie księgowe przychodów po zdyskontowani. Rzeczowe aktywa trwałe Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowani w ramach jęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z snięciem aktywa na koniec ekonomicznego okres żytkowania). Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, smy cyfr, jednostek prodkcji. Amortyzacja komponentów. Modele wyceny po wstępnym jęci: koszt historycznego oraz wartości przeszacowanej. Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okres żytkowania aktywów trwałych. Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych. Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty) Definicja kosztów finansowania zewnętrznego. Metoda jęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standard MSR 23. Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji. Dotacje państwowe i jawnianie informacji na temat pomocy państwa Dotacje pokrywające koszty oraz nakłady inwestycyjne. Omówienie dwóch metod księgowych jęcia dotacji państwowych zalecanych przez MSR 20. Nierchomości inwestycyjne Definicja i jęcie początkowe nierchomości inwestycyjnych. Kryteria klasyfikacji nierchomości jako inwestycyjnych; zasady reklasyfikacji. Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warnki zastosowania model wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej. Zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego Określenie okres, w którym występją zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego. Zdarzenia po zakończeni okres sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego praktyczne przykłady oraz ich jęcie. Zasady polityki księgowej, zmiany szacnków księgowych, błędy księgowe Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wybor polityki księgowej jednostki. Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe jęcie korekt błędów. Szacnki księgowe oraz ich zmiany.

4 Program modł II Leasing Umowy leasingowe w kontekście wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną. Kategorie mów leasingowych oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe korzystającego i finansjącego. Omówienie, krok po krok, zasad klasyfikacji leasing finansowego i operacyjnego. Niezbędne księgowania. Metody podział raty finansowej na część kapitałową i odsetkową: metoda smy cyfr oraz aktarialna. Metody jęcia transakcji leasing zwrotnego. Obowiązkowe jawnienia w informacji dodatkowej. Przewaga treści ekonomicznej nad formą prawną Najczęściej występjące zagadnienia wymagające analizy treści ekonomicznej: transakcje sprzedaży połączonej z odkpem, sprzedaż komisowa, faktoring należności, sekrytyzacja aktywów. Dłgoterminowe kontrakty bdowlane Natra przychodów i kosztów pojawiających się w ramach kontraktów dłgoterminowych. Metody jęcia przychodów i kosztów w sprawozdani z całkowitych dochodów: zakończonego kontrakt oraz stopnia zaawansowania prac. Praktyczne wskazówki związane z wyborem metody pomiar stopnia zaawansowania prac. Ujęcie kontraktów przynoszących straty. Prezentacja kontraktów dłgoterminowych w sprawozdani z sytacji finansowej. Wymogi związane z jawnieniami i prezentacją informacji w odniesieni do kontraktów dłgoterminowych. Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją Metody jęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdani finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wskazówki dotyczące wybor metody konsolidacyjnej. Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływ oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek. Skonsolidowane sprawozdanie z sytacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. Odpisy z tytł traty wartości aktalizjące wartość firmy. Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich wartością godziwą. Ujęcie działów niekontroljących w sprawozdani z sytacji finansowej. Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji: kapitałów i inwestycji, wzajemnych rozrachnków (handlowych, pożyczek itp.), niezrealizowanego zysk w transakcjach wewnątrzgrpowych dotyczących transfer zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend. Omówienie na przykładach, krok po krok, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Eliminacja z pnk widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrpowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy). Wpływ transakcji na wartość działów niekontroljących. Transakcje ze stronami/ podmiotami powiązanymi Definicja stron powiązanych oraz potrzeby jawnienia informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami powiązanymi. Rodzaje transakcji podlegających jawnieni oraz omówienie wymaganej szczegółowości jawnień.

5 Program modł III Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdani finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochod, sprawozdania z sytacji finansowej oraz informacji dodatkowej. Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład. Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warnkowe Definicje rezerw, zobowiązań warnkowych oraz aktywów warnkowych. Zdarzenia obligjące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy. Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz mowy rodzące obciążenia. Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązk, dyskontowanie, zwijanie dyskonta. Warnki jęcia rezerwy na koszty restrktryzacji. Omówienie warnków jęcia w sprawozdani z sytacji finansowej lb w informacji dodatkowej. Podatek odroczony Identyfikacja jemnych oraz dodatnich różnic przejściowych. Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań. Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań. Aktywa z tytł odroczonego podatk dochodowego. Wycena oraz prezentacja sald z tytł podatk odroczonego. Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdani finansowym. Utrata wartości aktywów Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek traty wartości. Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytacji, w których wymagany jest odpis z tytł traty wartości. Określenie wartości żytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 metody jej obliczenia. Identyfikacja ośrodka wypracowjącego środki pieniężne (OWŚP); alokacja traty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP. Odwrócenie odpis z tytł traty wartości. Wartości niematerialne Omówienie definicji. Warnki jęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena. Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych. Zasady jęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych. Wartość firmy. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy Zakres podmiotowy MSSF 1 definicja jednostek stosjących standardy międzynarodowe po raz pierwszy. Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakltatywnych, wpływ zmian na wartości

6 Program modł IV Zysk przypadający na jedną akcję Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysk na jedną. Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podział akcji, emisji premiowej oraz praw pobor na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne. Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji przywilejowanych oraz zobowiązań i obligacji zamiennych na akcje. Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji. Zysk z działalności kontynowanej przypadający na jedną akcję. Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności Znaczenie sprawozdawczości finansowej wg segmentów działalności. Definicja segmentów działalności oraz Głównego Organ Odpowiedzialnego Za Decyzje Operacyjne. Omówienie kryteriów prezentowania osobnych segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi. Omówienie zmian wymaganych przez MSSF 8: Segmenty operacyjne. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży warnki klasyfikacji. Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji. Ujęcie grp do zbycia. Omówienie moment powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z jawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5. Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych. Metoda praw własności Zasady dotyczące jęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdani jednostkowym i skonsolidowanym. Omówienie na przykładzie jęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdani z sytacji finansowej oraz sprawozdani z całkowitego dochod. Wyłączenia niezrealizowanych zysków w ramach transakcji pomiędzy znaczącym inwestorem i jednostką stowarzyszoną. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia mowne oraz pozostałe fakty i okoliczności. Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności. Przykłady liczbowe ilstrjące zastosowanie omawianych zasad. Połączenia jednostek gospodarczych Omówienie zmian, jakie zaktalizowany MSSF 3 wywołał w konsolidacji / rachnkowości grp kapitałowych. Omówienie podstawowych kwestii reglowanych w MSSF 10: nowa definicja kontroli, potencjalne prawa głos, kontrola de facto, identyfikacja mających znaczenie działań, prawa zabezpieczające, ciągła ocena. Odroczona zapłata oraz zapłata warnkowa. Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warnkowych do wartości godziwej. Wpływ wyceny na dzień nabycia do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na sprawozdanie skonsolidowane korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych. MSSF 12 Ujawnianie informacji dotyczących dział w innych jednostkach Cel oraz zakres jawnień. Ujawnienia wymagane dla istotnych zaangażowań związanych z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi oraz wspólnymi przedsięwzięciami. Pozostałe jawnienia. Sktki zmian krsów wymiany walt obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą Pojęcia walty fnkcjonalnej oraz walty prezentacji. Kryteria brane pod wagę przy określani walty fnkcjonalnej. Ujęcie księgowe transakcji w walcie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okres sprawozdawczego. Ujęcie różnic krsowych. Przeliczanie wynik finansowego oraz sytacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do sprawozdania finansowego skonsolidowanego. Zasady dotyczące przyjętych krsów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitał, przychodów oraz kosztów. Ujęcie różnic krsowych w sprawozdani skonsolidowanym: dział grpy oraz działów niekontroljących. Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym. Przeliczenie wartości firmy. Sprawozdawczość finansowa w warnkach hiperinflacji Kryteria brane pod wagę przy ocenie występowania hiperinflacji. Pozycje sprawozdania finansowego podlegające korekcie ze względ na hiperinflację.

7 Program modł V Instrmenty finansowe: MSR 32 - prezentacja, MSR 39 - jmowanie i wycena, MSSF 7 jawnienia, MSSF 9. Omówienie różnych kategorii instrmentów finansowych takich jak: aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachnek zysków i strat, pożyczki i należności, aktywa finansowe trzymywane do termin wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz pozostałe zobowiązania. Rozpoznanie zysków i strat na wycenie poszczególnych kategorii instrmentów finansowych. Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w oparci o skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany koszt). Wyliczenie efektywnej stopy procentowej. Wycena instrment o stałym oraz zmiennym oprocentowani dokonywana na dzień płatności odsetek. Klasyfikacja pozycji kapitałowych i zobowiązaniowych. Złożone instrmenty finansowe obligacje zamienne na akcje. Zasady tworzenia odpisów aktalizjących wartość aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Utrata wartości aktywów jmowanych wg skorygowanej ceny nabycia oraz dostępnych do sprzedaży. Instrmenty pochodne, w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward, ftres lb opcje. Wycena oraz ewidencja waltowych kontraktów terminowych klasyfikowanych jako przeznaczone do obrot. Kontrakty zabezpieczające wartość godziwą i przyszłe przepływy pieniężne. Definicja i przykłady zabezpieczeń wartości godziwej oraz przepływów pieniężnych. Wymogi formalne stosowania rachnkowości zabezpieczeń. Określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrment zabezpieczającego. Ewidencja księgowa. Instrmenty wbdowane: definicja, identyfikacja, wydzielanie oraz ewidencja. Ujawnienia wymagane przez MSSF 7. Omówienie obecnego stats prac nad standardem MSSF 9. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone działowcom niekontroljącym oraz zakp lb sprzedaż spółki zależnej w ciąg rok. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochod oraz informacji dodatkowej. Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy. Rozliczenie całkowitego lb częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysk na zbyci; jęcie w sprawozdani finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia dział przy jednoczesnym zachowani kontroli, poziom jednostki stowarzyszonej lb inwestycji. Konsolidacja grp kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni - grpy kapitałowe pionowe lb mieszane. Nabycie kilketapowe zgodnie ze z MSSF 10 Kwestie związane z nabyciem i tratą kontroli. Reorganizacja grp kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą.

8 Program modł VI Świadczenia pracownicze Nagrody jbileszowe i odprawy emerytalne. Rezerwy na niewykorzystane rlopy. Zarządzanie pracowniczym fndszem emerytalnym. Programy określonych składek oraz programy określonych świadczeń. Wymogi dotyczące jawnień dotyczących świadczeń pracowniczych w informacji dodatkowej. Powtórzenie najważniejszych zagadnień w cel przygotowania do egzamin końcowego. MSSF 13 Wycena do wartości godziwej Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia. Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny. Koszty transakcyjne. Maksymalny oraz najlepszy sposób wykorzystania. Techniki wyceny. Płatności rozliczane w akcjach Płatności rozliczane w akcjach w formie kapitałowej oraz gotówkowej. Definicje moment przyznania, okres nabywania praw oraz nabycia prawnień. Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warnków nabycia prawnień. Wpływ modyfikacji, anlowania oraz anlowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrmentach kapitałowych. Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytacji, gdy jednostka lb strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lb gotówkowe.

9 Harmonogram zajęć Warszawa gr. 32 Modł 1A 7 maja 2015 Modł 1B 8 maja 2015 Modł 2A 9 czerwca 2015 Modł 2B 10 czerwca 2015 Modł 3A 22 września 2015 Modł 3B 23 września 2015 Modł 4A 13 października 2015 Modł 4B 14 października 2015 Modł 5A 19 listopada 2015 Modł 5B 20 listopada 2015 Modł 6A 16 grdnia 2015 Zajęcia trwają od godziny 9:00 do 17:00. W trakcie krs przewidziane są dwie przerwy na kawę i ciastka, a o godzinie 13:00 zapraszamy czestników na obiad (wliczony w cenę). Wszystkie daty zostaną ostatecznie potwierdzone przed rozpoczęciem szkolenia. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie odrobienie zajęć z inną grpą. W tym cel prosimy o wcześniejszą konsltację z opieknem szkolenia, minimm 7 dni przed datą spotkania. Revision 6B 17 grdnia 2015 Egzamin styczeń 2016 Poznań gr. 13 Wrocław gr. 13 Modł 1A 13 maja października 2015 Modł 1B 14 maja października 2015 Modł 2A 17 czerwca listopada 2015 Modł 2B 18 czerwca listopada 2015 Modł 3A 17 września grdnia 2015 Modł 3B 18 września grdnia 2015 Modł 4A 20 października stycznia 2016 Modł 4B 21 października stycznia 2016 Modł 5A 16 listopada ltego 2016 Modł 5B 17 listopada ltego 2016 Modł 6A 7 grdnia marca 2016 Revision 6B 8 grdnia marca 2016 Egzamin 18 grdnia kwietnia 2016

10 Koszty Każdy dwdniowy modł kosztje 1700 zł + 23% VAT. Dla osób decydjących się i opłacających z góry cały program, cena katalogowa wynosi 9100 zł + 23% VAT za osobę. Zapraszamy do skorzystania z promocji Zgłoszenia Osoby zainteresowane programem prosimy o wypełnienie formlarza zgłoszeniowego znajdjącego się na następnej stronie i przesłanie go najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia. Szczegółowe informacje Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod nmerem telefon lb Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia in company na indywidalne zamówienie klienta. Promocyjna cena za cały program przy zgłoszeni jednej osoby wynosi 8100 zł netto. Cena obejmje koszt wykładów i ćwiczeń wraz z zestawem materiałów do samodzielnej naki w dom. Opłaty wnosi się przed rozpoczęciem każdego modł na podstawie faktry pro-forma. Po dokonani płatności każdy czestnik otrzyma faktrę VAT. Istnieje możliwość wykpienia pojedynczych dni szkoleniowych. Rekomendacje Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków. W cel poszerzenia i zpełnienia zdobytej wiedzy proponjemy Państw: MSSF Aktalizacja krs przeznaczony jest dla osób, które odpowiadają za przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych wedłg MSSF. Celem krs jest zapoznanie się z ostatnimi zmianami w przepisach MSSF. Konsolidacja. Klczowe aspekty w pigłce szkolenie możliwia czestnikom zdobycie podstawowych miejętności jak i zrozmienia skomplikowanych zagadnień dotyczących złożonych konsolidacji. Rachnkowość instrmentów finansowych wedłg MSSF dwdniowe szkolenie, które możliwia poznanie zasad jęcia, pomiar i prezentacji instrmentów finansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosjących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze wątpliwości twórców i analityków sprawozdań finansowych, czyli tych obszarach rachnkowości finansowej, które w największym stopni opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez firmę lb wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami jmowania i pomiar. Utrata wartości aktywów wg MSR 36 jednodniowe szkolenie, które możliwia zdobycie miejętności w zakresie przeprowadzania testów na tratę wartości wymaganych przez MSR 36. Przedstawia podstawowe kwestie odnoszące się do traty wartości, jak i zaawansowane techniki związane z wymaganymi szacnkami oraz obliczeniami. Leasing w jęci rachnkowym, podatkowym i prawnym szkolenie ma za zadanie poszerzenie miejętności w zakresie nadchodzących zmian w jęci leasing w sprawozdawczości zgodnej z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz zapoznanie z jego aspektem prawnym i podatkowym. Prawo dla menedżerów, czyli co każdy menedżer wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika cykl szkoleń, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat fnkcjonowania przedsiębiorstw oraz poznanie praktycznych aspektów prawa, dzięki którym łatwiej fnkcjonować w biznesie i życi prywatnym. Zarządzanie procesowe dwmodłowe szkolenie, które podczas dwóch gier strategicznych sktecznie czy prawidłowego opisania proces biznesowego oraz poprawy zasad fnkcjonowania procesowego

11 Formlarz zgłoszeniowy Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formlarza i przesłanie go faksem na nmer: Wszystkie informacje dotyczące szkolenia będziemy przesyłać drogą ową pod wskazany adres. Imię i nazwisko Stanowisko Adres do korespondencji (najwygodniej firmowy) Nr tel. Adres do faktry z nmerem NIP: Deklarję swój dział w programie szkoleniowym MSSF Warsztaty o W całym programie lb w części: o Modł 1 o Modł 2 o Modł 3 o Modł 4 o Modł 5 o Modł 6 Lokalizacja: o Warszawa o Poznań o Wrocław Proszę o wystawienie faktry na całość program: o TAK o NIE Zamawiam materiały szkoleniowe w wersji angielskiej o do całego program do części: o Modł o Modł Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktry w formie elektronicznej : o NIE o TAK, na adres Warnki czestnictwa w szkoleniach Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.) Warnkiem czestnictwa w szkoleni jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: lb faksem na nr Płatności za dział w szkoleni należy dokonać na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem krs Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezkosztowa anlacja dział w szkoleni możliwa jest po otrzymani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rozpoczęciem krs. W przypadk niedochowania termin, czestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleni nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrot należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego czestnika. Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania lb zmiany termin szkolenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeni słg drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia jak i informacji o innych prodktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., al. Armii Ldowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysłgjącym mi prawie odwołania dzielonej zgody, co spowodje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych Oświadczam, że zapoznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkoleni i je akceptję. Data i podpis Pieczątka firmy EY. Wszystkie prawa zastrzeżone Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. (dawniej Ernst & Yong Academy of Bsiness sp. z o.o.) al. Armii Ldowej Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS: Kapitał zakładowy: zł, NIP

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. O warsztatach

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. O warsztatach MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cele i korzyści Cena Każdy dwdniowy modł kosztje 1700 zł + 23% VAT. Dla osób decydjących się i opłacających z góry cały program, cena

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice MSSF a stawa o rachnkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących sktecznie wdrożyć MSSF Cele Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com Poznań

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Rozwiązanie Program szkoleniowy:

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Cena promocyjna do końca sierpnia: 4950 zł

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Cena promocyjna do końca sierpnia: 4950 zł Adyt wewnętrzny Program przygotowjący do wykonywania zawod Potrzeba Zaczynam pracę w adycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Termin: I modł: 25-27

Bardziej szczegółowo

Letnia Akademia MSSF Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych!

Letnia Akademia MSSF Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych! Warszawa 4-8 sierpnia 2014 r. Specjalna oferta dla zapracowanych! Cele Niniejsze szkolenie koncentruje się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami:

MSSF Warsztaty. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cele i korzyści. Skontaktuj się z nami: MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Skontaktuj się z nami: Warszawa i Kraków Patrycja Herda-Niszcz tel. +48 22 579 82 64 patrycja.herda-niszcz@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP

Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP 8-dniowy kompleksowy program, przygotowjący do stosowania amerykańskich standardów rachnkowości. Opiekn Klienta Małgorzata Tryc tel. +48 22 579 82 42 malgorzata.tryc@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów

Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów Skontaktj się z nami: Warszawa Kladia Pliszka tel. +48 22 579 82 42 kladia.pliszka@pl.ey.com academyofbsiness@pl.ey.com

Bardziej szczegółowo

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

MSSF Warsztaty Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Miejsce: Warszawa Kraków, Poznań Wrocław Harmonogram zajęć strona 10 Opiekun Klienta - dla grup w Warszawie i Krakowie Patrycja Herda-Niszcz Tel. +48 22 579 82 64 patrycja.herda-niszcz@pl.ey.com - dla

Bardziej szczegółowo

MSSF a UoR podstawowe różnice. Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF.

MSSF a UoR podstawowe różnice. Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF. MSSF a UoR podstawowe różnice. Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF. Cele Proces wdrożenia standardów MSSF stanowi dla jednostek spore wyzwanie. Dzieje się tak m.in. ze względu na ogromną ilość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel

Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel Rachnkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel Skontaktj się z nami: Warszawa Małgorzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgorzata.tryc@pl.ey.com Tempo zmian w gospodarce, otaczające każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Sztuka wystąpień publicznych

Sztuka wystąpień publicznych Sztka wystąpień pblicznych Bdowanie wizernk Relacje z mediami Szkolenie jest interaktywną metodą naczania i doskonalenia miejętności z zakres wystąpień pblicznych, bdowania relacji z mediami oraz świadomego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja podstawą pracy audytora

Efektywna komunikacja podstawą pracy audytora Efektywna komnikacja podstawą pracy adytora Termin: 21-22 marca 2016 r. Cena: 1650 zł netto Kontakt: Adriana Radomyska tel. +48 22 579 82 63 adriana.radomyska@pl.ey.com Potrzeba Unikam trdnych rozmów.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Prodktywność osobista, czyli jak zarządzać zadaniami w pracy, aby wyeliminować opóźnienia Różnorodność obowiązków, ich ilość i jednoczesny wzrost wymagań wobec pracowników sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC

Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC Warsztat adresowany jest głównie do absolwentów Akademii Asesora EY. Zapraszamy również osoby zajmjące się prowadzeniem procesów AC i DC, które chcą

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Prodktywność osobista, czyli jak zarządzać zadaniami w pracy, aby wyeliminować opóźnienia Różnorodność obowiązków, ich ilość i jednoczesny wzrost wymagań wobec pracowników sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencje

Rekrutacja i selekcja pracowników w oparciu o kompetencje Rekrtacja i selekcja pracowników w oparci o kompetencje Nasze szkolenia przeprowadzamy metodą warsztatów interaktywnych. Dży nacisk kładziemy na tworzenie przyjaznej atmosfery zachęcającej czestników do

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin:

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Potrzeba. Rozwiązanie. Najbliższy termin: Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce. Najbliższy termin:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Prodktywność osobista, czyli jak zarządzać zadaniami w pracy, aby wyeliminować opóźnienia Różnorodność obowiązków, ich ilość i jednoczesny wzrost wymagań wobec pracowników sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Efektywność osobista

Efektywność osobista Efektywność osobista czyli jak zarządzać swoim czasem oraz zadaniami w pracy, aby osiągnąć skces Zarządzanie czasem a może zarządzanie sobą w czasie? Temat efektywności osobistej wywołał wiele dysksji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny. Program przygotowujący do wykonywania zawodu. Program szkoleniowy: Audyt wewnętrzny Program przygotowujący do wykonywania zawodu Potrzeba Zaczynam pracę w audycie. Przeczytałem standardy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ta praca wygląda w praktyce Data: Od 21 października Miejsce: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo?

Audyt wewnętrzny. Potrzeba. Rozwiązanie. Cele szkolenia. Korzyści. Dla kogo? Początek programu: Poznań: 24 września 2012 Warszawa: 8 listopada 2012 r. Wrocław: 12 grudnia 2012 r. Audyt wewnętrzny Potrzeba Opiekun Klienta - dla Klientów w Warszawie Aleksandra Krempin Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy)

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy) Termin szkolenia: 16 maja 2013 r. Wrocław Opiekun Klienta Beata Kaputa tel. 71 375 10 06 beata.kaputa@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy of Business al. Armii Ludowej 26 00-609

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów

Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów Szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów Szkolenia zgodne z wymogami art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Letnia Akademia Asesora

Letnia Akademia Asesora Letnia Akademia Asesora Program Letniej Akademii Asesora przygotowje do samodzielnej pracy w roli asesora w procesach Assessment Center i Development Center. Przygotj się na poziomie wiedzy, miejętności,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

AGILE Project Management

AGILE Project Management AGILE Project Management Innowacyjne podejście do zarządzania projektami Symlacja projekt od początk do końca Podczas symlacji projekt poznasz techniki i narzędzia wykorzystywane do różnych projektów,

Bardziej szczegółowo

Sztuka wystąpień publicznych

Sztuka wystąpień publicznych Sztuka wystąpień publicznych Budowanie wizerunku Relacje z mediami Szkolenie jest interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, budowania relacji z mediami

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM I PODSTAWY KONSOLIDACJI REGULACJE POLSKIE Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Co wyróżnia nasze szkolenie?

Co wyróżnia nasze szkolenie? Akademia Menedżera Zarządzanie to sztka osiągania wyników poprzez innych ldzi oraz wspólnie z nimi. W rolę menedżera wpisana jest zależność bo skces każdego menedżera jest zależniony nie tylko od jego

Bardziej szczegółowo

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP

Program szkoleniowy Warsztaty US GAAP 8-dniowy kompleksowy program, przygotowujący do stosowania amerykańskich standardów rachunkowości. Data: 27.11.2014 20.03.2015 Miejsce: Warszawa Cena za moduł: 860 PLN + 23% VAT Cena za całość: 6690 PLN

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących skutecznie wdrożyć MSSF MSSF a stawa o rachnkowości - podstawowe różnice Niezbędnik dla chcących sktecznie wdrożyć MSSF O szkoleni Cena 2100 PLN + 23% VAT Terminy Poznań: 11-12 maja Warszawa: 22-23 czerwca Kontakt Warszawa Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo