PRACA BIUROWA Poradnik metodyczny dla nauczyciela Część 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA BIUROWA Poradnik metodyczny dla nauczyciela Część 1"

Transkrypt

1 RENATA KRET PRACA BIUROWA Poradnik metodyczny dla nauczyciela Część 1 OBSŁUGA KLAWIATURY REA

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , Podręcznik i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Struktura wewnętrzna podręcznika dla ucznia i poradnika metodycznego dla nauczyciela 5 Jak korzystać z podręcznika dla ucznia i poradnika metodycznego dla nauczyciela? 6 ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 7 1. Ogólne cele kształcenia 7 2. Wybrane zasady organizacji zajęć dydaktycznych 7 3. Pomiar osiągnięć szkolnych ucznia 8 4. Możliwości realizacji ścieżek edukacyjnych w module OBSŁUGA KLAWIATURY Plan nauczania w module OBSŁUGA KLAWIATURY Plan wynikowy kształcenia 14 METODYCZNE WSKAZÓWKI DO REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH 19 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy z klawiaturą 19 Wskazówki organizacyjne 19 Rozdział 2. Kształtowanie umiejętności pisania metodą mnemotechniczną 22 Wskazówki organizacyjne 22 Wybrane techniki kształtowania umiejętności pisania metodą bezwzrokową 22 Techniki wspomagające biegłość pisania 24 Uwagi do realizacji ćwiczeń 25 Analiza osiągnięć uczniów 25 Propozycja tekstów do badań sumatywnych 29 Rozdział 3. Układ graf iczny tekstu 31 Wskazówki organizacyjne 31 Uwagi dotyczące realizacji ćwiczeń Forma układu tekstu 31 3

4 3.2. Ustawianie marginesu oraz dobranie odpowiedniego kroju i rozmiaru czcionki Sposób rozmieszczenia tekstu na stronie Wyróżnianie elementów tekstu Numerowanie i punktowanie Pisanie tekstu w układzie tabelarycznym 38 Propozycja zadania sprawdzającego 40 Rozdział 4. Doskonalenie umiejętności pisania metodą mnemotechniczną 44 Wskazówki organizacyjne 44 Propozycja tekstu do zadania sprawdzającego 44 BIBLIOGRAF IA 46 4

5 WSTĘP Prawidłowa obsługa klawiatury komputera to zespół umiejętności bardzo ważnych i wysoko cenionych, np. w zawodach ekonomicznych i administracyjno-biurowych. Wśród tych umiejętności na szczególne wyróżnienie zasługuje umiejętność szybkiego pisania (biegłość) czyli wszystkimi palcami obu rąk oraz bezwzrokowo. Zajęcia z zakresu obsługi klawiatury dają możliwość zdobycia takich umiejętności, a podręcznik stanowi doskonałą pomoc w osiąganiu celów kształcenia. Zarówno podręcznik, jak i niniejszy poradnik napisane zostały w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania PRACY BIUROWEJ dla liceum prof ilowanego prof il ekonomiczno-administracyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, numer dopuszczenia: LP-EA/MENiS/ Struktura wewnętrzna podręcznika dla ucznia i poradnika metodycznego dla nauczyciela Podręcznik dla ucznia składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i dostarcza niezbędnych wiadomości w zakresie przygotowania ucznia do pracy z klawiaturą. Rozdział drugi to opis zasad pisania poszczególnych liter, cyfr i znaków oraz propozycje ćwiczeń, kształtujących umiejętności profesjonalnego wykorzystania klawiatury podczas pracy z komputerem. W rozdziale trzecim uczeń znajduje informacje i ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności pisania tekstu zwartego, poprawnego rozmieszczenia go na stronie, z uwzględnieniem wyróżniania wybranych elementów i dobierania odpowiedniego sposobu numerowania lub punktowania, a także pisania tekstu w układzie tabelarycznym. Ostatni rozdział podręcznika zawiera teksty pomocne w doskonaleniu umiejętności pisania metodą mnemotechniczną. 5

6 Poradnik metodyczny dla nauczyciela zawiera: wskazówki dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych, układ wynikowych celów kształcenia, uwagi dotyczące ewaluacji dydaktycznej, krótkie wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów, propozycje ćwiczeń zawartych w podręczniku wraz ze wskazówkami metodycznymi i uwagami dotyczącymi organizacji zajęć, bibliograf ię. Jak korzystać z podręcznika dla ucznia i poradnika dla nauczyciela? W planowaniu pracy dydaktycznej obydwie pozycje stanowią zintegrowaną całość. W pierwszej części poradnika nauczyciel znajdzie wskazówki dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych, oraz rozszerzony program nauczania, uwzględniający logiczny układ wynikowych celów kształcenia, wyszczególnionych według poziomów wymagań. Treści oraz propozycje ćwiczeń w podręczniku służyć mają kształtowaniu pożądanych umiejętności i osiąganiu założonych celów kształcenia. Druga część poradnika ma taki sam układ jak podręcznik, aby łatwiej było znaleźć odpowiednie wskazówki i informacje dla poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów oraz opisy realizacji ćwiczeń i zadań dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługują informacje dotyczące organizacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, gdyż ich opis w poradniku może się różnić od opisu zawartego w podręczniku. W poradniku podane zostały rozszerzone wskazówki metodyczne i sugestie dotyczące organizacji pracy uczniów i nauczyciela. Może się również zdarzyć, że w poradniku znajdą się propozycje dodatkowych ćwiczeń, ale zawsze numery ćwiczeń w podręczniku będą takie same jak poradniku. Nowe ćwiczenia zostały podane na końcu z odpowiednimi numerami lub jeżeli są związane z wprowadzeniem do zajęć, oznaczone zostały cyfrą 0, np. Ćwiczenie 2.0. Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie opisy ćwiczeń stanowią jedynie propozycję, którą nauczyciel może wykorzystać w całości lub też może (a nawet powinien) modyf ikować, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych. 6

7 ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Ogólne cele kształcenia Celem głównym kształcenia w bloku tematycznym PRACA BIUROWA jest kształtowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych do sprawnego wykonywania czynności biurowych oraz organizacji stanowiska pracy biurowej. Moduł OBSŁUGA KLAWIATURY pełni szczególną rolę w tym procesie. Z jednej strony ma na celu zaznajomienie ucznia z podstawowymi zasadami profesjonalnego wykorzystania klawiatury oraz kształtowanie umiejętności praktycznych opartych na tych zasadach, z drugiej natomiast przygotowuje do prawidłowej pracy z komputerem, niezależnie od miejsca i charakteru pracy. Celem głównym modułu OBSŁUGA KLAWIATURY jest zdobycie przez uczniów umiejętności obsługi klawiatury metodą mnemotechniczną, to znaczy pisania bez patrzenia na klawiaturę (bezwzrokowo) oraz z wykorzystaniem wszystkich palców obu dłoni. Realizacja zadań dydaktycznych, doprowadzających do osiągnięcia tego celu, odbywa się poprzez dobór odpowiednich pod względem stopnia trudności ćwiczeń, które uczeń wykonuje, korzystając z klawiatury komputera lub elektronicznej maszyny do pisania. Główny nacisk powinien być położony na poprawność pisania, natomiast biegłość pisania to cel wtórny. Umiejętność obsługi klawiatury jest punktem wyjśca do profesjonalnej pracy z komputerem oraz sporządzania maszynopisów w różnych układach graf icznych tekstu, formatowania tekstów, sporządzania pism itp. 2. Wybrane zasady organizacji zajęć dydaktycznych Zgodnie z programem nauczania w procesie planowania i organizacji pracy dydaktycznej w module OBSŁUGA KLAWIATURY należy uwzględnić następujące zasady: 1. Zajęcia powinny być prowadzone systemem laboratoryjnym w pracowni przedmiotowej wyposażonej w stanowiska komputerowe lub w maszyny elektroniczne w grupach liczących około 15 osób. 7

8 2. Inne urządzenia, np. mechaniczne maszyny do pisania, nie są wskazane ze względu na różnice w układzie klawiszy, używaniu wierszaka oraz odmiennych zadań niektórych klawiszy funkcyjnych. 3. Ze względu na szczególną rolę modułu w przygotowaniu uczniów do profesjonalnej obsługi klawiatury komputera zajęcia z technologii informacyjnej nie powinny wyprzedzać realizacji zajęć niniejszego modułu. 4. Znacznie lepsze rezultaty w osiąganiu założonych celów kształcenia dają dwie jednostki dydaktyczne, następujące bezpośrednio po sobie, aniżeli pojedyncze realizowane w różne dni tygodnia. 5. Po zakończeniu ćwiczeń każdej lekcji uczniowie powinni wydrukować wykonane zadania i kompletować je w specjalnej teczce lub segregatorze. 6. Jeżeli pracownia komputerowa, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne, podłączona jest do sieci wewnętrznej, uczniowie mogą przesyłać swoje prace do pliku nauczyciela, co ułatwi mu wgląd w efekty pracy uczniów i umożliwi ocenę ich postępów. Umiejętność wykonania tego zadania uczniowie powinni wynieść z gimnazjum. 7. Na każdej lekcji zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności pisania metodą bezwzrokową i z wykorzystaniem wszystkich palców obu dłoni, a także na prawidłową postawę podczas pracy z komputerem oraz ćwiczenia dłoni. 8. Podstawową metodą kształcenia są ćwiczenia, ale dopełniają je inne metody aktywizujące, takie jak: pokaz, objaśnienie, pogadanka heurystyczna, dyskusja. 3. Pomiar osiągnięć szkolnych ucznia Ocena poziomu osiągnięć ucznia jest integralną częścią procesu kształcenia i może mieć formę: badania diagnostycznego, np. na wstępie, przy podziale klasy na grupy, poprzez test diagnostyczny oceniający poziom umiejętności, np. z zakresu obsługi komputera lub biegłości pisania, badania kształtującego (bieżącego) w trakcie realizowania kolejnych zadań edukacyjnych, badania sumującego, np. po zakończeniu jednostki szkoleniowej lub całego modułu. 8

9 Ewaluacja diagnostyczna może pełnić następujące funkcje: pozwoli ustalić stopień przygotowania uczniów do pracy z klawiaturą, będzie mogła stanowić czynnik motywacyjny oraz punkt odniesienia w procesie ewaluacji bieżącej, mierzącej postępy w nauce. Można jej dokonać podczas jednej z pierwszych lekcji, przygotowując wcześniej dla wszystkich uczniów krótki, prosty tekst do przepisania lub dyktując im jego treść. Sprawdzian nie powinien trwać dłużej niż dwie minuty. Ewaluacja bieżąca daje możliwość analizowania postępów w procesie kształtowania i doskonalenia umiejętności pracy metodą mnemotechniczną, a sprowadza się w głównej mierze do obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz utrwalania nawyku prawidłowego przyporządkowania palców do odpowiednich klawiszy i przestrzegania prawidłowej postawy. Wymierne efekty przyrostu umiejętności zmierzymy poprzez sukcesywne obliczanie wskaźników biegłości i jakości pisania. Sposób obliczania tych wskaźników został podany w podręczniku na stronach 17 18, a narzędziem pomocnym w rejestrowaniu i analizie wyników jest arkusz jakości pisania zamieszczony na końcu podręcznika. Tam uczniowie powinni wpisywać wyniki swojej pracy po realizacji poszczególnych jednostek lekcyjnych lub szkoleniowych i wykonaniu odpowiednich ćwiczeń. Taka forma ewaluacji dydaktycznej pozwala na dokonywanie przez uczniów samooceny, a także wyzwala motywację do doskonalenia swoich umiejętności i rywalizacji z kolegami. Nauczyciel powinien na bieżąco zwracać uwagę na najczęściej popełniane przez uczniów błędy i starać się znaleźć sposób na wyeliminowanie ich. Uczniom, których postępy w biegłości pisania są małe lub którzy robią dużo błędów, zaleca się dodatkowe ćwiczenia do wykonania w domu lub w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni PRACY BIUROWEJ. Ewaluacja sumująca pozwoli na dokonanie oceny końcowej osiągnięć uczniów. Stanem zadowalającym będzie osiągnięcie przez ucznia biegłości netto wynoszącej co najmniej uderzeń na minutę. Dla zainteresowanych uczniów, osiągających wyniki powyżej 180 uderzeń na minutę, w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub inną instytucją uprawnioną do wydawania świadectw umiejętności zawodowych (np. ze Stowarzyszeniem Stenografów Polskich i Maszynistek) można zorganizować egzamin, potwierdzający kwalif ikacje w zakresie stosowania metody mnemotechnicznej w pracy biurowej, z uwzględnieniem wskaźnika biegłości. Takie świadectwo może okazać się w przyszłości bardzo przydatne przy ubieganiu się o pracę w sekretariacie lub na stanowiskach pracy administracyjno-biurowej. 9

10 4. Możliwości realizacji ścieżek edukacyjnych w module OBSŁUGA KLAWIATURY Niezależnie od głównych celów kształcenia, program Obsługa klawiatury pozwala na osiągnięcie celów przyporządkowanych międzyprzedmiotowym ścieżkom edukacyjnym. Mogą być one osiągane poprzez: pracę uczniów w systemie pozalekcyjnym, np. metodą projektów i zaprezentowania danego tematu (projektu) podczas lekcji, zajęć fakultatywnych lub innej formy aktywności szkolnej, uwzględnienie wybranego problemu podczas lekcji bieżącej poprzez dyskusję, pogadankę heurystyczną lub krótki referat przygotowany indywidualnie lub zespołowo. Poniżej podana została propozycja zakresu ścieżek edukacyjnych i tematyki, która może im towarzyszyć. EDUKACJA PROZDROWOTNA Higiena pracy biurowej stwarzanie odpowiednich warunków pracy, gwarantujących wysoką wydajność pracy, stworzenie sprzyjających warunków psychicznych, mających wpływ na właściwą atmosferę pracy zadowolenie z pracy lub jego brak, stres, frustrację itp., stwarzanie ergonomicznych warunków pracy. F izjologia pracy biurowej uświadomienie zmian, zachodzących w organizmie przy wykonywaniu pracy biurowej, zagrożenie chorobami zawodowymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę w pozycji siedzącej i pracę z komputerem, organizowanie właściwego wypoczynku w czasie pracy, po pracy i dłuższego wypoczynku. EDUKACJA EKOLOGICZNA papier podstawowy materiał biurowy, racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi, problem recyklingu. 10

11 5. Plan nauczania w module OBSŁUGA KLAWIATURY Proponowany plan nauczania został opracowany zgodnie z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, numer dopuszczenia: LP-EA/MENiS/ , z uwzględnieniem struktury podręcznika oraz wyodrębnieniem jednostek szkoleniowych i jednostek lekcyjnych. Tabela 1. Uszczegółowiony plan nauczania Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej Liczba godzin Propozycja tematów lekcji I. PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z KLAWIATURĄ 1. Przygotowanie do pracy z klawiaturą 5 1. Organizacja pracy podczas zajęć w module Obsługa klawiatury. 2. Organizacja stanowiska pracy. 3. Przerwy w pracy oraz ćwiczenia relaksacyjne. 4. Układ klawiatury. 5. Przygotowanie klawiatury do pisania. II. KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI PISANIA METODĄ MNEMOTECHNICZNĄ 2. Zasady pracy metodą mnemotechniczną 2 6. Podstawowe zasady pisania metodą mnemotechniczną. 7. Obliczanie wskaźników poprawności oraz biegłości pisania. 3. Obsługa klawiszy rzędu zasadniczego 4 8. Pisanie liter j i f oraz k i d. 9. Pisanie liter s, l i a oraz znaku średnika. 10. Pisanie liter g i h. 11. Doskonalenie umiejętności pisania liter zasadniczego rzędu. 11

12 Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej Liczba godzin 4. Pisanie liter górnego i dolnego rzędu Pisanie wielkich liter 2 6. Wykorzystanie klawiszy funkcyjnych do pisania polskich liter i znaków 4 7. Pisanie cyfr 3 8. Pisanie znaków różnych i symboli 4 Propozycja tematów lekcji 12. Pisanie liter e i i. 13. Pisanie liter r i u. 14. Pisanie liter t i y. 15. Pisanie litery c oraz znaku przecinka. 16. Pisanie liter v i m. 17. Pisanie liter b i n. 18. Pisanie liter w i o. 19. Pisanie liter q i p. 20. Pisanie liter x i z oraz znaku kropki i ukośnika. 21. Doskonalenie umiejętności pisania liter górnego i dolnego rzędu. 22. Pisanie wielkich liter z zastosowaniem zmieniaka rejestru. 23. Pisanie wielkich liter z wykorzystaniem ustalaka rejestru. 24. Pisanie liter ą i ę oraz znaku dwukropka. 25. Pisanie liter ż i ź. 26. Pisanie liter ó, ł, ń. 27. Utrwalenie umiejętności pisania liter. 28. Pisanie cyfr rzymskich. 29. Pisanie cyfr arabskich z wykorzystaniem zasadniczej części klawiatury. 30. Pisanie cyfr arabskich z wykorzystaniem numerycznej części klawiatury. 31. Pisanie różnych znaków i symboli. 32. Zasady pisania różnych znaków i symboli w tekście. 33. Zastosowanie znaków szczególnych w tekstach obcojęzycznych. 34. Utrwalenie umiejętności pisania cyfr, znaków różnych i symboli. 12

13 Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej Liczba godzin Propozycja tematów lekcji III. UKŁAD GRAFICZNY TEKSTU 9. Forma układu tekstu Pisanie tekstu w układzie a linea. 36. Pisanie tekstu w układzie blokowym. 10. Rozmieszczenie tekstu na stronie Ustawienie marginesu oraz dobór kroju i rozmiaru czcionki. 38. Sposoby rozmieszczania tekstu na stronie. 11. Wyróżnianie tekstu Wyróżnianie elementów tekstu. 40. Wyróżnianie tekstu przez numerację. 41. Wyróżnianie tekstu przez punktowanie. 12. Pisanie tekstu w układzie tabelarycznym Pisanie tekstu z wykorzystaniem tabulatora. 43. Wpisywanie tekstu do tabeli. 44. Wpisywanie tekstu w poszczególne rubryki tabeli. 45. Utrwalenie umiejętności pisania tekstu w układzie tabelarycznym. IV. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA METODĄ MNEMOTECHNICZNĄ 13. Doskonalenie biegłości i poprawności pisania Ćwiczenia w utrwalaniu zasad pisania metodą mnemotechniczną RAZEM GODZIN 50 13

14 6. Plan wynikowy kształcenia Kategorie celów kształcenia: A zapamiętanie C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych B rozumienie D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Lp. Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: poziom podstawowy poziom rozszerzający poziom dopełniający Treści kształcenia I. PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z KLAWIATURĄ 1. Nazwa jednostki szkoleniowej Przygotowanie do pracy z klawiaturą wymienić najważniejsze czynniki ergonoiczne, warunkujące dobrą organizację komputerowego stanowiska pracy (A), wyszczególnić podstawowe zasady pracy z komputerem(a), identyf ikować podstawowe zakresy ćwiczeń relaksacyjnyc(b), rozróżnić główne częci klawiatury (B), wymienić rodzaje klawiszy występujące w zęści zasadniczej oraz numerycznej klawiatury (A), wyjaśnić sposób ustawiania marginesu, rozmiaru czcionki oraz odstępu między wierszami(b). scharakteryzować, jak prawidłowo powinny być ustawione: biurko, monitor, oświetlenie oraz klawiatura i myszk(c), przyjąć prawidłową postawę siedzącą podczas pracy z komputerem(b), wykonać relaksacyjne ćwiczenia kręgosłupa, dłoni i palcó(c), ustawić marginesy, rozmiar czcionki oraz odstępy między wierszami, zgodnie z przyjętymi zasadami(c), wyszczególnić podstwowe przepisy bhp w zakresie pracy z komputerem (B). uzasadnić wpływ czynników ergonmicznych na jakość i wydajność pracy na stanowisku komputerowy- (C), oszacować stopień prawidłowości organizacji staowiska pracy w pracowni przedmiotowej (D). 1. Podstawowe czynniki i zasady organizacji komputerowego stanowiska pracy. 2. Postawa podczas pracy z klawiaturą komputera. 3. Przepisy bhp w zakresie pracy na stanowisku komputerowym. 4. Przerwy w pracy oraz ćwiczenia relasacyjne. 5. Układ klawiatury. 6. Marginesy, wielkość i rodzaj czcionki oraz odstępy między wierszami. 14

15 Lp. Nazwa jednostki szko- Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: Treści kształcenia leniowej poziom podstawowy poziom rozszerzający poziom dopełniający II. KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI PISANIA METODĄ MNEMOTECHNICZNĄ Zasady pracy metodą mnemotechniczną Obsługa klawiszy rzędu zasadniczego wyjaśnić, na czym polega metoda mnemotechniczna(b), wymienić podstawowe zasady obsługi klawiatury według metody mnemotechnicznej(a), podać wzór służący do obliczania procentu błędów oraz dopuszczalny wskaźnik błędów(a), wskazać rząd zasadniczy klawiszy na klawiaturze komputera(a), poprawnie ułożyć palce w pozycji wyjściowej(a), przyporządkować palce obu dłoni do odpowiednich klawiszy na klawiaturze(b), wyjaśnić zasady obliczania liczby uderzeńbrutto i netto (B), przy pomocy nauczyciela obliczyć wskaźnik błędów oraz liczbę uderzeń(c), pisać litery i znaki rzędu zasadniczego z pozycji wyjściowej(c), pisać literyg i h, zachowując pozostałe palce w pozycji wyjściowej (A), bezwzrokowo przyporządkować odpowiednie palce do klawiszy rzędu zasadniczego i poprawnie pisać znaki tego rzęd(d), 1. Zasady pisania metodą mnemotechniczną. 2. Układ palców na klawia-turze komputera. 3. Wskaźniki poprawności i biegłości pisania. 1. Układ palców na klawiszach rzędu zasadniczego. 2. Zasada przemieszczania palców wskazujących przy pisaniu liter g i h. 3. Rola rzędu zasadniczego. 4. Pisanie liter z górnego i dolnego rzędu wskazać rząd górny i dolny klawiszy(a), wymienić litery i znaki znajdujące się w górnym i dolnym rzędzie(a). prawidłowo przenosić palce na poszczególne klawisze, pozostawiając pozostałe w pozycji wyjściowej(c), pisać poprawnie litery i znaki górnego i dolnego rzędu(c). pisać słowa i zwroty z wykorzystaniem liter oraz znaków górnego i dolnego rzędu, nie patrząc na klawiaturę(d), 1. Układ palców na klawiszach górnego i dolnego rzędu. 2. Zasady pisania liter i znaków górnego i dolnego rzędu według metody mnemotechnicznej. 15

16 5. Lp. Nazwa jednostki szkole- Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: Treści kształcenia niowej poziom podstawowy poziom rozszerzający poziom dopełniający Pisanie wielkich liter wskazać miejsce zmieniaka i ustalaka na klawiaturze komputera(b), identyf ikować funkcje zmieniaka i ustalaka rejestru(b), pisać wielkie litery z zastosowaniem zmieniaka i ustalaka rejestru(c), przepisać tekst zawierający wielkie litery z zachowaniem zasad metody mnemotechnicznej(d), 1. Położenie klawiszy zmieniaka i ustalaka rejestru. 2. Zasady pisania wielkich liter. 6. Wykorzystanie klawiszy funkcyjnych do pisania polskich liter i znaków 7. Pisanie cyfr dobrać prawidłowo klawsze w celu uzyskania odpowiednich niestandardowych polskich liter i znaków (B), przyporządkować odpowiednie palce do klawiszy funkcyjnych stosowanych do pisania polskich niestandardowych liter i znaków(b), wyjaśnić, jak się uzyskuje cyfry rzymskie(b), identyf ikować sposoby pisania cyfr arabskich(b), prawidłowo przyporządkować palce do odpowiednich klawiszy piątego rzędu części zasadniczej klawiatury(b). pisać małe i duże niestandardowe polskie litery oraz znaki przy użyciu klawiszy funkcyjnych(c), prawidłowo przenosić palce z pozycji wyjściwej na klawisze piątego rzędu zasadniczej części klawiatury (C) pisać cyfry rzymskie i arabskie zgodnie z zasadami metody mnemotechnicznej(c) przepisać tekst zawierający niestandadowe polskie litery z zachowaniem metody mnemotechnicznej (D), osiągnąć biegłość pisania powyżej stu uderzeń oraz wskaźnik błędów w granicach 0,4 0,6(D), przepisać tekst zawierający cyfry rzymski i arabskie z zachowaniem metody mnemotechnicznej (D), osiągnąć biegłość pisania powyżej stu uderzeń oraz wskaźnik błędów w granicach 0,4 0,6(D). 1. Klawisze funkcyjne stosowane do pisania niestandardowych polskich liter i znaków znajdujących się w rzędzie zasadniczym oraz w dolnym i górnym rzędzie. 2. Zasady pisania niestandardowych polskich liter i znaków przy użyciu klawiszy funkcyjnych. 1. Zasady pisania cyfr rzymskich. 2. Sposoby i zasady pisania liczb cyframi arabskimi. 16

17 Lp. 8. Nazwa jednostki szkoleniowej poziom podstawowy Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: poziom rozszerzający poziom dopełniający Treści kształcenia Pisanie znaków różnych i symboli identyf ikować klawisze do pisania znaków różnych i symboli(a), przyporządkować palce do pisania poszczególnych znaków i symboli(b), pisać znaki różne i symbole zgodnie z zasadami metody mnemotechnicznej(c), wyszukać odpowiedni znak w pasku narzędzi Wstaw Symbol (D), biegle przepisywać tekst w językach obcych, zawierający znaki różne i symbole(d), 1. Znaki różne i symbole na klawiaturze komputera. 2. Zasady pisania znaków różnych i symboli. 3. Znaki różne w tekstach obcojęzycznych. III. UKŁAD GRAFICZNY TEKSTU 9. Forma układu tekstu rozróżnić układ blokowy tekstu i układa linea (A), scharakteryzować poszczególne formy układu tekstu(c), napisać tekst w układzie blokowym ia linea (C), rozmieścić tytuły i podtytuły w układach graf icznych(c), wskazać zastosowanie poszczególnych form układu pisma(d), 1. Układ blokowy tekstu. 2. Układ a linea. 3. Zasady pisania tekstu w układzie blokowym i a linea. 10. Rozmieszczenie tekstu na stronie wyszczególnić elementy mające wpływ na odpo-wiednie rozmieszczenie tekstu na stronie(a), ustawić odpowiedni margines, krój i rozmiar czcionki(b), rozróżnić sposoby rozmieszczenia tekstu na stronie(b). dobrać odpowiedni margines, krój, rozmiar czcionki i opcję wyrównywania, w zależności od rodzaju pisma i tekstu(c), przenieść pojedyncze litery z końca wiersza do wiersza następnego(c). samodzielnie rozmieścić estetycznie tekst na stronie(d). 1. Dobór i ustawienie marginesu oraz kroju i rozmiaru czcionki. 2. Sposoby rozmieszczania tekstu na stronie. 3. Estetyczny wygląd tekstu. 4. Przenoszenie pojedynczych liter z końca wiersza. 17

18 Lp. Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: poziom podstawowy poziom rozszerzający poziom dopełniający Treści kształcenia Nazwa jednostki szkoleniowej Wyróżnianie tekstu rozróżnić sposoby wyróżniania elementów tekstu(b), wykazać różnicę między wersalikami i kapitalikami(b), wyróżnić elementy tekstu przez odpowiedni dobór stylu czcionki(c), dobrać odpowiedni sposób wyróżniania tekstu(c), przepisać tekst, samodzielnie dobierając odpowiednie sposoby jego wyróżniania oraz uwzględniając estetyczne rozmieszczenie tekstu(d), 1. Wyróżnianie tekstu za pomocą stylu czcionki. 2. Wersaliki i kapitaliki. 3. Numeracja wielostopniowa i dziesiętna. 4. Wyróżnianie przez punktowanie. 12. Pisanie tekstu w układzie tabelarycznym wyszczególnić sposoby pisania tekstu w układzie tabelarycznym(a), rozróżnić główkę i bok tabeli- (B), pisać tekst w kolumnach z wykorzystaniem tabulatora(c), zbudować tabelę zawierjącą proste (pojedyncze) elementy główki i boku tabeli (C), wpisać tekst w poszczgólne pola tabeli (C), samodzielnie zbudować tabelę o nietypowej strukturze i prawidłowo wypełnić treścią jej pola (D), 1. Pisanie tekstu z wykorzystaniem tabulatora. 2. Budowa tabeli. 3. Wypełnianie tabeli treścią. IV. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA METODĄ MNEMOTECHNICZNĄ Doskonalenie biegłości i poprawności pisania pisać metodą mnemotechniczną, uzyskując wskaźnik błędów nie większy niż 0,40% oraz wskaźnik biegłości brutto w granicach uderzeń na minutę (C). biegle przepisywać teksty w języku polskim i obcym, przestrzegając zasad metody mnemotechnicznej(c), uzyskać wskaźnik błędu nie większy niż 0,20% oraz wskaźnik biegłości brutto w granicach uderzeń na minutę (C). biegle przepisywać i pisać ze słuchu tekstw języku polskim i obcym, przestrzegając zasady metody mnemotechnicznej (D), uzyskać wskaźnik błędu nie większy niż 0,10% oraz wskaźnik biegłości brutto powyżej 180 uderzeń na minutę(d). 1. Różne metody doskonalenia biegłości i poprawności pisania. 2. Ćwiczenia w utrwalaniu zasad pisania metodą mnemotechniczną. 18

19 METODYCZNE WSKAZÓWKI DO REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1. Przygotowanie do pracy z klawiaturą Wskazówki organizacyjne Pierwsza lekcja każdego przedmiotu zazwyczaj poświęcona jest omówieniu zasad organizacji zajęć dydaktycznych, doboru podręcznika i sposobu korzystania z niego, kryteriów wymagań i oceniania osiągnięć. Do najważniejszych zasad organizacji zajęć z obsługi klawiatury należy zaliczyć to, że: 1) każdy uczeń posiada swój podręcznik oraz może prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym na bieżąco odnotowuje datę i temat lekcji lub dodatkowe informacje dotyczące tematu, wykonania ćwiczeń albo zadań domowych, 2) wszystkie prace wykonane podczas lekcji będą po wydruku odpowiednio gromadzone w tzw. teczce dowodów ; przy dobrej organizacji pracy uczniów teczki dowodów w zupełności mogą zastąpić zeszyty przedmiotowe, 3) wskazane jest ustawiczne, elektroniczne zapisywanie ww. efektów pracy w komputerze lub na dyskietce, 4) ze względu na praktyczny charakter zajęć obecność na lekcji jest konieczna, 5) w przypadku losowej lub chorobowej absencji należy podkreślić, że uczeń zobowiązany jest do osiągania określonej umiejętności w ramach samokształcenia w domu lub w szkolnej pracowni komputerowej oraz oddania nauczycielowi wydruku wykonanych ćwiczeń, 6) ze względu na ograniczoną powierzchnię blatu biurka komputerowego, spiralny grzbiet podręcznika pozwala na swobodne korzystanie z niego tylko na tej stronie, która akurat jest potrzebna, 19

20 7) od pierwszej lekcji wszyscy uczniowie powinni zwracać uwagę na właściwą postawę podczas pracy z klawiaturą komputera, 8) każdy uczeń wykonuje wszystkie ćwiczenia samodzielnie oraz na bieżąco dokonuje pomiaru swoich osiągnięć i zapisuje je w arkuszu jakości pisania, który znajduje się na końcu podręcznika, 9) o ocenie końcowej decyduje jakość i biegłość obsługi klawiatury, mierzona liczbą popełnionych błędów i liczbą uderzeń na minutę. Po zakończonym procesie nauczania uczenia się uczeń powinien wykazać się biegłością co najmniej 120 uderzeń na minutę, a jego wskaźnik błędów nie powinien być większy niż 0,5%. W zależności od standardu wyposażenia pracowni i możliwości organizacyjnych powyższe zasady powinny być odpowiednio uszczegółowione przez nauczyciela i przekazane tak, aby zbudować odpowiednią motywację do pracy oraz podstawę do zawarcia konstruktywnego kontaktu z uczniami. Omawiając zasady organizacji stanowiska pracy należy zwrócić uwagę, czy wszyscy uczniowie mają odpowiednio ustawiony monitor oraz czy światło pada prawidłowo. Warto również wprowadzić zasadę, aby uczeń podczas zajęć dydaktycznych zawsze siedział przy tym samym biurku. Jeżeli w wyposażeniu sali znajdują się krzesła z regulowaną wysokością siedzenia, uczniowie powinni ją dostosować do własnego wzrostu. Podczas omawiania zasad utrzymania właściwej postawy podczas pracy należy praktycznie przećwiczyć każdą zasadę, aby od początku uczniowie poczuli, jak są one ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu człowieka i efektów jego pracy. Przerwy w pracy oraz ćwiczenia relaksacyjne stanowią temat lekcji, podczas której występują elementy edukacji prozdrowotnej. Od początku uczniowie powinni kształtować nawyk nie tylko właściwiej postawy, ale również prowadzenia ćwiczeń relaksacyjnych, pozwalających odciążyć organizm od następstw pozostawania przez dłuższy czas w pozycji siedzącej. Praktyczne poznanie ćwiczeń relaksacyjnych pozwoli na szybkie ich zastosowanie podczas późniejszych lekcji. Dla lepszego ich zapamiętania można nadać poszczególnym ćwiczeniom nazwy, aby potem łatwo było je kojarzyć. Relaksacja wzroku 1. Otwieranie i zamykanie oczu. 2. Masaż powiek. 3. Przemywanie oczu. 20

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe atrybuty czcionki; scharakteryzować pojęcia indeksu górnego i dolnego; wymienić rodzaje wyrównywania tekstu;

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe atrybuty czcionki; scharakteryzować pojęcia indeksu górnego i dolnego; wymienić rodzaje wyrównywania tekstu; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Podstawy redagowania tekstu 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: wyjaśnić pojęcie czcionki, opisać podstawowe atrybuty czcionki; scharakteryzować pojęcia indeksu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004

Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Konspekt lekcji informatyki 2003/2004 Temat: Formatowanie akapitów. Tabulatory Hasło programowe: Czas: Klasa: Nauczyciel: Redagowanie dokumentów tekstowych 45 min II Gimnazjum mgr inż. Alina Rajca 1. CELE

Bardziej szczegółowo

Temat 5. Programowanie w języku Logo

Temat 5. Programowanie w języku Logo Temat 5. Programowanie w języku Logo Realizacja podstawy programowej 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych 2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA INFORMATYKA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z matematyki

Przedmiotowe ocenianie z matematyki Szkoła Podstawowa w Niemczu Przedmiotowe ocenianie z matematyki 1) Cele oceniania w przedmiocie. uświadamianie uczniom braków w procesie uczenia się - określenie indywidualnych przyczyn, trudności, motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Rozporządzenie z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjna z przedmiotu informatyka Klasa I III gimnazjum

Wymagania Edukacyjna z przedmiotu informatyka Klasa I III gimnazjum Radosław Pawlak nauczyciel techniki w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim Wymagania Edukacyjna z przedmiotu informatyka Klasa I III gimnazjum I. METODY I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu. procesy technologiczne w gastronomii. w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu procesy technologiczne w gastronomii w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Opracowanie: Alicja Wojnach Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU PROCES TWORZENIA DOKUMENTU 1. PLANOWANIE 2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH 3. GROMADZENIE INFORMACJI 4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) INFORMACJI 5. TWORZENIE PLANU (STRUKTURY) DOKUMENTU 6.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

WEWNĄTRZSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Ocenianiu podlegają: a) Osiągnięcia edukacyjne. b) Zachowanie ucznia. KLASYFIKACJA: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum realizowana jest w oparciu o podręcznik autorstwa Jarosława Słomy i Grzegorza Zająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych dla klas 4 6 Szkoły Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach opracowany w oparciu o: - podstawę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 1 ZASADY OGÓLNE Na lekcje historii i społeczeństwa uczeń przychodzi właściwie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III opracowany przez :. Martyna Kossakowska I. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Urszuli Białki, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI PREZENTACJI. wstęp. Ogólne charakterystyka i podstawowe informacje o przedmiocie

TECHNIKI PREZENTACJI. wstęp. Ogólne charakterystyka i podstawowe informacje o przedmiocie TECHNIKI PREZENTACJI wstęp Ogólne charakterystyka i podstawowe informacje o przedmiocie 18 stycznia 2016 Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności tworzenia dokumentów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany Nauczyciel: Mirosława Gosa Wyposażenie ucznia na zajęciach: Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY I. Zadania przedmiotowych zasad oceniania: 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji do nauki. 2. Wskazanie kierunku dalszej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE WYNIKOWE. Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7. Zawód: Technik informatyk 312[01]

PLANOWANIE WYNIKOWE. Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7. Zawód: Technik informatyk 312[01] Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7 PLANOWANIE WYNIKOWE Zawód: Technik informatyk 312[01] PRZEDMIOT: Urządzenia techniki komputerowej Rzeszów 2010 CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka

Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Kryteria wymagań z przedmiotu: Informatyka Ocenianie osiągnięć uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności. To rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO

ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O KULTURZE ZSZ MRĄGOWO 1. Każdy uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i przynosić go na lekcje. 2. Uczniowie muszą przychodzić na lekcje punktualnie. 3. Ze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE Opracowała: mgr Alina Jakubiec 2015/2016 1 I. CELE OCENIANIA: 1. Gromadzenie informacji o uczniu i procesie nauczania 2. Określanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Przedmiot Rachunkowość i analiza finansowa klasa: IV TE Nauczyciel: mgr Wiesława Lech 1 Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne 1. W celu otrzymania pozytywnej oceny - oprócz spełnienia

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ Jednym z najważniejszych zadań szkoły powinno być nauczenie uczniów

ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ Jednym z najważniejszych zadań szkoły powinno być nauczenie uczniów Daria Kraus, sp29@sp29.waw.ids.pl informatyka Szkoła Podstawowa nr 29 w Warszawie Halina Kowalska, informatyka8@wp.pl informatyka, chemia Zespół Szkół nr 8 w Warszawie ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

PROFIL USŁUGOWO-GOSPODARCZY

PROFIL USŁUGOWO-GOSPODARCZY ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM KLASA II LICEUM PROFILOWANE DZIAŁ wiadomości o edytorze tekstu. Zapoznanie z klawiaturą. Podstawowe wiadomości o programie MS Word. Formatowanie tekstu i u dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Ekran tytułowy (menu główne)

Ekran tytułowy (menu główne) Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Oferując ciekawe zadania tekstowe, służy przede wszystkim doskonaleniu umiejętności matematycznych. Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki

Konspekt lekcji matematyki Konspekt lekcji matematyki 1) Nauczyciel: Ewelina Śliż ) Przedmiot: Matematyka 3) Szkoła: Gimnazjum 4) Klasa: III 5) Czas trwania lekcji: 45 min 6) Nr programu nauczania: DPN 500 17 /08 7) Jednostka metodyczna:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo