PRACA BIUROWA Poradnik metodyczny dla nauczyciela Część 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA BIUROWA Poradnik metodyczny dla nauczyciela Część 1"

Transkrypt

1 RENATA KRET PRACA BIUROWA Poradnik metodyczny dla nauczyciela Część 1 OBSŁUGA KLAWIATURY REA

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) , Podręcznik i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Struktura wewnętrzna podręcznika dla ucznia i poradnika metodycznego dla nauczyciela 5 Jak korzystać z podręcznika dla ucznia i poradnika metodycznego dla nauczyciela? 6 ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 7 1. Ogólne cele kształcenia 7 2. Wybrane zasady organizacji zajęć dydaktycznych 7 3. Pomiar osiągnięć szkolnych ucznia 8 4. Możliwości realizacji ścieżek edukacyjnych w module OBSŁUGA KLAWIATURY Plan nauczania w module OBSŁUGA KLAWIATURY Plan wynikowy kształcenia 14 METODYCZNE WSKAZÓWKI DO REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH 19 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy z klawiaturą 19 Wskazówki organizacyjne 19 Rozdział 2. Kształtowanie umiejętności pisania metodą mnemotechniczną 22 Wskazówki organizacyjne 22 Wybrane techniki kształtowania umiejętności pisania metodą bezwzrokową 22 Techniki wspomagające biegłość pisania 24 Uwagi do realizacji ćwiczeń 25 Analiza osiągnięć uczniów 25 Propozycja tekstów do badań sumatywnych 29 Rozdział 3. Układ graf iczny tekstu 31 Wskazówki organizacyjne 31 Uwagi dotyczące realizacji ćwiczeń Forma układu tekstu 31 3

4 3.2. Ustawianie marginesu oraz dobranie odpowiedniego kroju i rozmiaru czcionki Sposób rozmieszczenia tekstu na stronie Wyróżnianie elementów tekstu Numerowanie i punktowanie Pisanie tekstu w układzie tabelarycznym 38 Propozycja zadania sprawdzającego 40 Rozdział 4. Doskonalenie umiejętności pisania metodą mnemotechniczną 44 Wskazówki organizacyjne 44 Propozycja tekstu do zadania sprawdzającego 44 BIBLIOGRAF IA 46 4

5 WSTĘP Prawidłowa obsługa klawiatury komputera to zespół umiejętności bardzo ważnych i wysoko cenionych, np. w zawodach ekonomicznych i administracyjno-biurowych. Wśród tych umiejętności na szczególne wyróżnienie zasługuje umiejętność szybkiego pisania (biegłość) czyli wszystkimi palcami obu rąk oraz bezwzrokowo. Zajęcia z zakresu obsługi klawiatury dają możliwość zdobycia takich umiejętności, a podręcznik stanowi doskonałą pomoc w osiąganiu celów kształcenia. Zarówno podręcznik, jak i niniejszy poradnik napisane zostały w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania PRACY BIUROWEJ dla liceum prof ilowanego prof il ekonomiczno-administracyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, numer dopuszczenia: LP-EA/MENiS/ Struktura wewnętrzna podręcznika dla ucznia i poradnika metodycznego dla nauczyciela Podręcznik dla ucznia składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i dostarcza niezbędnych wiadomości w zakresie przygotowania ucznia do pracy z klawiaturą. Rozdział drugi to opis zasad pisania poszczególnych liter, cyfr i znaków oraz propozycje ćwiczeń, kształtujących umiejętności profesjonalnego wykorzystania klawiatury podczas pracy z komputerem. W rozdziale trzecim uczeń znajduje informacje i ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności pisania tekstu zwartego, poprawnego rozmieszczenia go na stronie, z uwzględnieniem wyróżniania wybranych elementów i dobierania odpowiedniego sposobu numerowania lub punktowania, a także pisania tekstu w układzie tabelarycznym. Ostatni rozdział podręcznika zawiera teksty pomocne w doskonaleniu umiejętności pisania metodą mnemotechniczną. 5

6 Poradnik metodyczny dla nauczyciela zawiera: wskazówki dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych, układ wynikowych celów kształcenia, uwagi dotyczące ewaluacji dydaktycznej, krótkie wprowadzenia do poszczególnych rozdziałów, propozycje ćwiczeń zawartych w podręczniku wraz ze wskazówkami metodycznymi i uwagami dotyczącymi organizacji zajęć, bibliograf ię. Jak korzystać z podręcznika dla ucznia i poradnika dla nauczyciela? W planowaniu pracy dydaktycznej obydwie pozycje stanowią zintegrowaną całość. W pierwszej części poradnika nauczyciel znajdzie wskazówki dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych, oraz rozszerzony program nauczania, uwzględniający logiczny układ wynikowych celów kształcenia, wyszczególnionych według poziomów wymagań. Treści oraz propozycje ćwiczeń w podręczniku służyć mają kształtowaniu pożądanych umiejętności i osiąganiu założonych celów kształcenia. Druga część poradnika ma taki sam układ jak podręcznik, aby łatwiej było znaleźć odpowiednie wskazówki i informacje dla poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów oraz opisy realizacji ćwiczeń i zadań dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługują informacje dotyczące organizacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, gdyż ich opis w poradniku może się różnić od opisu zawartego w podręczniku. W poradniku podane zostały rozszerzone wskazówki metodyczne i sugestie dotyczące organizacji pracy uczniów i nauczyciela. Może się również zdarzyć, że w poradniku znajdą się propozycje dodatkowych ćwiczeń, ale zawsze numery ćwiczeń w podręczniku będą takie same jak poradniku. Nowe ćwiczenia zostały podane na końcu z odpowiednimi numerami lub jeżeli są związane z wprowadzeniem do zajęć, oznaczone zostały cyfrą 0, np. Ćwiczenie 2.0. Jednocześnie należy podkreślić, że wszystkie opisy ćwiczeń stanowią jedynie propozycję, którą nauczyciel może wykorzystać w całości lub też może (a nawet powinien) modyf ikować, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych. 6

7 ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Ogólne cele kształcenia Celem głównym kształcenia w bloku tematycznym PRACA BIUROWA jest kształtowanie praktycznych umiejętności, niezbędnych do sprawnego wykonywania czynności biurowych oraz organizacji stanowiska pracy biurowej. Moduł OBSŁUGA KLAWIATURY pełni szczególną rolę w tym procesie. Z jednej strony ma na celu zaznajomienie ucznia z podstawowymi zasadami profesjonalnego wykorzystania klawiatury oraz kształtowanie umiejętności praktycznych opartych na tych zasadach, z drugiej natomiast przygotowuje do prawidłowej pracy z komputerem, niezależnie od miejsca i charakteru pracy. Celem głównym modułu OBSŁUGA KLAWIATURY jest zdobycie przez uczniów umiejętności obsługi klawiatury metodą mnemotechniczną, to znaczy pisania bez patrzenia na klawiaturę (bezwzrokowo) oraz z wykorzystaniem wszystkich palców obu dłoni. Realizacja zadań dydaktycznych, doprowadzających do osiągnięcia tego celu, odbywa się poprzez dobór odpowiednich pod względem stopnia trudności ćwiczeń, które uczeń wykonuje, korzystając z klawiatury komputera lub elektronicznej maszyny do pisania. Główny nacisk powinien być położony na poprawność pisania, natomiast biegłość pisania to cel wtórny. Umiejętność obsługi klawiatury jest punktem wyjśca do profesjonalnej pracy z komputerem oraz sporządzania maszynopisów w różnych układach graf icznych tekstu, formatowania tekstów, sporządzania pism itp. 2. Wybrane zasady organizacji zajęć dydaktycznych Zgodnie z programem nauczania w procesie planowania i organizacji pracy dydaktycznej w module OBSŁUGA KLAWIATURY należy uwzględnić następujące zasady: 1. Zajęcia powinny być prowadzone systemem laboratoryjnym w pracowni przedmiotowej wyposażonej w stanowiska komputerowe lub w maszyny elektroniczne w grupach liczących około 15 osób. 7

8 2. Inne urządzenia, np. mechaniczne maszyny do pisania, nie są wskazane ze względu na różnice w układzie klawiszy, używaniu wierszaka oraz odmiennych zadań niektórych klawiszy funkcyjnych. 3. Ze względu na szczególną rolę modułu w przygotowaniu uczniów do profesjonalnej obsługi klawiatury komputera zajęcia z technologii informacyjnej nie powinny wyprzedzać realizacji zajęć niniejszego modułu. 4. Znacznie lepsze rezultaty w osiąganiu założonych celów kształcenia dają dwie jednostki dydaktyczne, następujące bezpośrednio po sobie, aniżeli pojedyncze realizowane w różne dni tygodnia. 5. Po zakończeniu ćwiczeń każdej lekcji uczniowie powinni wydrukować wykonane zadania i kompletować je w specjalnej teczce lub segregatorze. 6. Jeżeli pracownia komputerowa, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne, podłączona jest do sieci wewnętrznej, uczniowie mogą przesyłać swoje prace do pliku nauczyciela, co ułatwi mu wgląd w efekty pracy uczniów i umożliwi ocenę ich postępów. Umiejętność wykonania tego zadania uczniowie powinni wynieść z gimnazjum. 7. Na każdej lekcji zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności pisania metodą bezwzrokową i z wykorzystaniem wszystkich palców obu dłoni, a także na prawidłową postawę podczas pracy z komputerem oraz ćwiczenia dłoni. 8. Podstawową metodą kształcenia są ćwiczenia, ale dopełniają je inne metody aktywizujące, takie jak: pokaz, objaśnienie, pogadanka heurystyczna, dyskusja. 3. Pomiar osiągnięć szkolnych ucznia Ocena poziomu osiągnięć ucznia jest integralną częścią procesu kształcenia i może mieć formę: badania diagnostycznego, np. na wstępie, przy podziale klasy na grupy, poprzez test diagnostyczny oceniający poziom umiejętności, np. z zakresu obsługi komputera lub biegłości pisania, badania kształtującego (bieżącego) w trakcie realizowania kolejnych zadań edukacyjnych, badania sumującego, np. po zakończeniu jednostki szkoleniowej lub całego modułu. 8

9 Ewaluacja diagnostyczna może pełnić następujące funkcje: pozwoli ustalić stopień przygotowania uczniów do pracy z klawiaturą, będzie mogła stanowić czynnik motywacyjny oraz punkt odniesienia w procesie ewaluacji bieżącej, mierzącej postępy w nauce. Można jej dokonać podczas jednej z pierwszych lekcji, przygotowując wcześniej dla wszystkich uczniów krótki, prosty tekst do przepisania lub dyktując im jego treść. Sprawdzian nie powinien trwać dłużej niż dwie minuty. Ewaluacja bieżąca daje możliwość analizowania postępów w procesie kształtowania i doskonalenia umiejętności pracy metodą mnemotechniczną, a sprowadza się w głównej mierze do obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz utrwalania nawyku prawidłowego przyporządkowania palców do odpowiednich klawiszy i przestrzegania prawidłowej postawy. Wymierne efekty przyrostu umiejętności zmierzymy poprzez sukcesywne obliczanie wskaźników biegłości i jakości pisania. Sposób obliczania tych wskaźników został podany w podręczniku na stronach 17 18, a narzędziem pomocnym w rejestrowaniu i analizie wyników jest arkusz jakości pisania zamieszczony na końcu podręcznika. Tam uczniowie powinni wpisywać wyniki swojej pracy po realizacji poszczególnych jednostek lekcyjnych lub szkoleniowych i wykonaniu odpowiednich ćwiczeń. Taka forma ewaluacji dydaktycznej pozwala na dokonywanie przez uczniów samooceny, a także wyzwala motywację do doskonalenia swoich umiejętności i rywalizacji z kolegami. Nauczyciel powinien na bieżąco zwracać uwagę na najczęściej popełniane przez uczniów błędy i starać się znaleźć sposób na wyeliminowanie ich. Uczniom, których postępy w biegłości pisania są małe lub którzy robią dużo błędów, zaleca się dodatkowe ćwiczenia do wykonania w domu lub w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni PRACY BIUROWEJ. Ewaluacja sumująca pozwoli na dokonanie oceny końcowej osiągnięć uczniów. Stanem zadowalającym będzie osiągnięcie przez ucznia biegłości netto wynoszącej co najmniej uderzeń na minutę. Dla zainteresowanych uczniów, osiągających wyniki powyżej 180 uderzeń na minutę, w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub inną instytucją uprawnioną do wydawania świadectw umiejętności zawodowych (np. ze Stowarzyszeniem Stenografów Polskich i Maszynistek) można zorganizować egzamin, potwierdzający kwalif ikacje w zakresie stosowania metody mnemotechnicznej w pracy biurowej, z uwzględnieniem wskaźnika biegłości. Takie świadectwo może okazać się w przyszłości bardzo przydatne przy ubieganiu się o pracę w sekretariacie lub na stanowiskach pracy administracyjno-biurowej. 9

10 4. Możliwości realizacji ścieżek edukacyjnych w module OBSŁUGA KLAWIATURY Niezależnie od głównych celów kształcenia, program Obsługa klawiatury pozwala na osiągnięcie celów przyporządkowanych międzyprzedmiotowym ścieżkom edukacyjnym. Mogą być one osiągane poprzez: pracę uczniów w systemie pozalekcyjnym, np. metodą projektów i zaprezentowania danego tematu (projektu) podczas lekcji, zajęć fakultatywnych lub innej formy aktywności szkolnej, uwzględnienie wybranego problemu podczas lekcji bieżącej poprzez dyskusję, pogadankę heurystyczną lub krótki referat przygotowany indywidualnie lub zespołowo. Poniżej podana została propozycja zakresu ścieżek edukacyjnych i tematyki, która może im towarzyszyć. EDUKACJA PROZDROWOTNA Higiena pracy biurowej stwarzanie odpowiednich warunków pracy, gwarantujących wysoką wydajność pracy, stworzenie sprzyjających warunków psychicznych, mających wpływ na właściwą atmosferę pracy zadowolenie z pracy lub jego brak, stres, frustrację itp., stwarzanie ergonomicznych warunków pracy. F izjologia pracy biurowej uświadomienie zmian, zachodzących w organizmie przy wykonywaniu pracy biurowej, zagrożenie chorobami zawodowymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę w pozycji siedzącej i pracę z komputerem, organizowanie właściwego wypoczynku w czasie pracy, po pracy i dłuższego wypoczynku. EDUKACJA EKOLOGICZNA papier podstawowy materiał biurowy, racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi, problem recyklingu. 10

11 5. Plan nauczania w module OBSŁUGA KLAWIATURY Proponowany plan nauczania został opracowany zgodnie z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, numer dopuszczenia: LP-EA/MENiS/ , z uwzględnieniem struktury podręcznika oraz wyodrębnieniem jednostek szkoleniowych i jednostek lekcyjnych. Tabela 1. Uszczegółowiony plan nauczania Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej Liczba godzin Propozycja tematów lekcji I. PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z KLAWIATURĄ 1. Przygotowanie do pracy z klawiaturą 5 1. Organizacja pracy podczas zajęć w module Obsługa klawiatury. 2. Organizacja stanowiska pracy. 3. Przerwy w pracy oraz ćwiczenia relaksacyjne. 4. Układ klawiatury. 5. Przygotowanie klawiatury do pisania. II. KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI PISANIA METODĄ MNEMOTECHNICZNĄ 2. Zasady pracy metodą mnemotechniczną 2 6. Podstawowe zasady pisania metodą mnemotechniczną. 7. Obliczanie wskaźników poprawności oraz biegłości pisania. 3. Obsługa klawiszy rzędu zasadniczego 4 8. Pisanie liter j i f oraz k i d. 9. Pisanie liter s, l i a oraz znaku średnika. 10. Pisanie liter g i h. 11. Doskonalenie umiejętności pisania liter zasadniczego rzędu. 11

12 Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej Liczba godzin 4. Pisanie liter górnego i dolnego rzędu Pisanie wielkich liter 2 6. Wykorzystanie klawiszy funkcyjnych do pisania polskich liter i znaków 4 7. Pisanie cyfr 3 8. Pisanie znaków różnych i symboli 4 Propozycja tematów lekcji 12. Pisanie liter e i i. 13. Pisanie liter r i u. 14. Pisanie liter t i y. 15. Pisanie litery c oraz znaku przecinka. 16. Pisanie liter v i m. 17. Pisanie liter b i n. 18. Pisanie liter w i o. 19. Pisanie liter q i p. 20. Pisanie liter x i z oraz znaku kropki i ukośnika. 21. Doskonalenie umiejętności pisania liter górnego i dolnego rzędu. 22. Pisanie wielkich liter z zastosowaniem zmieniaka rejestru. 23. Pisanie wielkich liter z wykorzystaniem ustalaka rejestru. 24. Pisanie liter ą i ę oraz znaku dwukropka. 25. Pisanie liter ż i ź. 26. Pisanie liter ó, ł, ń. 27. Utrwalenie umiejętności pisania liter. 28. Pisanie cyfr rzymskich. 29. Pisanie cyfr arabskich z wykorzystaniem zasadniczej części klawiatury. 30. Pisanie cyfr arabskich z wykorzystaniem numerycznej części klawiatury. 31. Pisanie różnych znaków i symboli. 32. Zasady pisania różnych znaków i symboli w tekście. 33. Zastosowanie znaków szczególnych w tekstach obcojęzycznych. 34. Utrwalenie umiejętności pisania cyfr, znaków różnych i symboli. 12

13 Lp. Nazwa jednostki szkoleniowej Liczba godzin Propozycja tematów lekcji III. UKŁAD GRAFICZNY TEKSTU 9. Forma układu tekstu Pisanie tekstu w układzie a linea. 36. Pisanie tekstu w układzie blokowym. 10. Rozmieszczenie tekstu na stronie Ustawienie marginesu oraz dobór kroju i rozmiaru czcionki. 38. Sposoby rozmieszczania tekstu na stronie. 11. Wyróżnianie tekstu Wyróżnianie elementów tekstu. 40. Wyróżnianie tekstu przez numerację. 41. Wyróżnianie tekstu przez punktowanie. 12. Pisanie tekstu w układzie tabelarycznym Pisanie tekstu z wykorzystaniem tabulatora. 43. Wpisywanie tekstu do tabeli. 44. Wpisywanie tekstu w poszczególne rubryki tabeli. 45. Utrwalenie umiejętności pisania tekstu w układzie tabelarycznym. IV. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA METODĄ MNEMOTECHNICZNĄ 13. Doskonalenie biegłości i poprawności pisania Ćwiczenia w utrwalaniu zasad pisania metodą mnemotechniczną RAZEM GODZIN 50 13

14 6. Plan wynikowy kształcenia Kategorie celów kształcenia: A zapamiętanie C stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych B rozumienie D stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Lp. Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: poziom podstawowy poziom rozszerzający poziom dopełniający Treści kształcenia I. PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z KLAWIATURĄ 1. Nazwa jednostki szkoleniowej Przygotowanie do pracy z klawiaturą wymienić najważniejsze czynniki ergonoiczne, warunkujące dobrą organizację komputerowego stanowiska pracy (A), wyszczególnić podstawowe zasady pracy z komputerem(a), identyf ikować podstawowe zakresy ćwiczeń relaksacyjnyc(b), rozróżnić główne częci klawiatury (B), wymienić rodzaje klawiszy występujące w zęści zasadniczej oraz numerycznej klawiatury (A), wyjaśnić sposób ustawiania marginesu, rozmiaru czcionki oraz odstępu między wierszami(b). scharakteryzować, jak prawidłowo powinny być ustawione: biurko, monitor, oświetlenie oraz klawiatura i myszk(c), przyjąć prawidłową postawę siedzącą podczas pracy z komputerem(b), wykonać relaksacyjne ćwiczenia kręgosłupa, dłoni i palcó(c), ustawić marginesy, rozmiar czcionki oraz odstępy między wierszami, zgodnie z przyjętymi zasadami(c), wyszczególnić podstwowe przepisy bhp w zakresie pracy z komputerem (B). uzasadnić wpływ czynników ergonmicznych na jakość i wydajność pracy na stanowisku komputerowy- (C), oszacować stopień prawidłowości organizacji staowiska pracy w pracowni przedmiotowej (D). 1. Podstawowe czynniki i zasady organizacji komputerowego stanowiska pracy. 2. Postawa podczas pracy z klawiaturą komputera. 3. Przepisy bhp w zakresie pracy na stanowisku komputerowym. 4. Przerwy w pracy oraz ćwiczenia relasacyjne. 5. Układ klawiatury. 6. Marginesy, wielkość i rodzaj czcionki oraz odstępy między wierszami. 14

15 Lp. Nazwa jednostki szko- Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: Treści kształcenia leniowej poziom podstawowy poziom rozszerzający poziom dopełniający II. KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI PISANIA METODĄ MNEMOTECHNICZNĄ Zasady pracy metodą mnemotechniczną Obsługa klawiszy rzędu zasadniczego wyjaśnić, na czym polega metoda mnemotechniczna(b), wymienić podstawowe zasady obsługi klawiatury według metody mnemotechnicznej(a), podać wzór służący do obliczania procentu błędów oraz dopuszczalny wskaźnik błędów(a), wskazać rząd zasadniczy klawiszy na klawiaturze komputera(a), poprawnie ułożyć palce w pozycji wyjściowej(a), przyporządkować palce obu dłoni do odpowiednich klawiszy na klawiaturze(b), wyjaśnić zasady obliczania liczby uderzeńbrutto i netto (B), przy pomocy nauczyciela obliczyć wskaźnik błędów oraz liczbę uderzeń(c), pisać litery i znaki rzędu zasadniczego z pozycji wyjściowej(c), pisać literyg i h, zachowując pozostałe palce w pozycji wyjściowej (A), bezwzrokowo przyporządkować odpowiednie palce do klawiszy rzędu zasadniczego i poprawnie pisać znaki tego rzęd(d), 1. Zasady pisania metodą mnemotechniczną. 2. Układ palców na klawia-turze komputera. 3. Wskaźniki poprawności i biegłości pisania. 1. Układ palców na klawiszach rzędu zasadniczego. 2. Zasada przemieszczania palców wskazujących przy pisaniu liter g i h. 3. Rola rzędu zasadniczego. 4. Pisanie liter z górnego i dolnego rzędu wskazać rząd górny i dolny klawiszy(a), wymienić litery i znaki znajdujące się w górnym i dolnym rzędzie(a). prawidłowo przenosić palce na poszczególne klawisze, pozostawiając pozostałe w pozycji wyjściowej(c), pisać poprawnie litery i znaki górnego i dolnego rzędu(c). pisać słowa i zwroty z wykorzystaniem liter oraz znaków górnego i dolnego rzędu, nie patrząc na klawiaturę(d), 1. Układ palców na klawiszach górnego i dolnego rzędu. 2. Zasady pisania liter i znaków górnego i dolnego rzędu według metody mnemotechnicznej. 15

16 5. Lp. Nazwa jednostki szkole- Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: Treści kształcenia niowej poziom podstawowy poziom rozszerzający poziom dopełniający Pisanie wielkich liter wskazać miejsce zmieniaka i ustalaka na klawiaturze komputera(b), identyf ikować funkcje zmieniaka i ustalaka rejestru(b), pisać wielkie litery z zastosowaniem zmieniaka i ustalaka rejestru(c), przepisać tekst zawierający wielkie litery z zachowaniem zasad metody mnemotechnicznej(d), 1. Położenie klawiszy zmieniaka i ustalaka rejestru. 2. Zasady pisania wielkich liter. 6. Wykorzystanie klawiszy funkcyjnych do pisania polskich liter i znaków 7. Pisanie cyfr dobrać prawidłowo klawsze w celu uzyskania odpowiednich niestandardowych polskich liter i znaków (B), przyporządkować odpowiednie palce do klawiszy funkcyjnych stosowanych do pisania polskich niestandardowych liter i znaków(b), wyjaśnić, jak się uzyskuje cyfry rzymskie(b), identyf ikować sposoby pisania cyfr arabskich(b), prawidłowo przyporządkować palce do odpowiednich klawiszy piątego rzędu części zasadniczej klawiatury(b). pisać małe i duże niestandardowe polskie litery oraz znaki przy użyciu klawiszy funkcyjnych(c), prawidłowo przenosić palce z pozycji wyjściwej na klawisze piątego rzędu zasadniczej części klawiatury (C) pisać cyfry rzymskie i arabskie zgodnie z zasadami metody mnemotechnicznej(c) przepisać tekst zawierający niestandadowe polskie litery z zachowaniem metody mnemotechnicznej (D), osiągnąć biegłość pisania powyżej stu uderzeń oraz wskaźnik błędów w granicach 0,4 0,6(D), przepisać tekst zawierający cyfry rzymski i arabskie z zachowaniem metody mnemotechnicznej (D), osiągnąć biegłość pisania powyżej stu uderzeń oraz wskaźnik błędów w granicach 0,4 0,6(D). 1. Klawisze funkcyjne stosowane do pisania niestandardowych polskich liter i znaków znajdujących się w rzędzie zasadniczym oraz w dolnym i górnym rzędzie. 2. Zasady pisania niestandardowych polskich liter i znaków przy użyciu klawiszy funkcyjnych. 1. Zasady pisania cyfr rzymskich. 2. Sposoby i zasady pisania liczb cyframi arabskimi. 16

17 Lp. 8. Nazwa jednostki szkoleniowej poziom podstawowy Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: poziom rozszerzający poziom dopełniający Treści kształcenia Pisanie znaków różnych i symboli identyf ikować klawisze do pisania znaków różnych i symboli(a), przyporządkować palce do pisania poszczególnych znaków i symboli(b), pisać znaki różne i symbole zgodnie z zasadami metody mnemotechnicznej(c), wyszukać odpowiedni znak w pasku narzędzi Wstaw Symbol (D), biegle przepisywać tekst w językach obcych, zawierający znaki różne i symbole(d), 1. Znaki różne i symbole na klawiaturze komputera. 2. Zasady pisania znaków różnych i symboli. 3. Znaki różne w tekstach obcojęzycznych. III. UKŁAD GRAFICZNY TEKSTU 9. Forma układu tekstu rozróżnić układ blokowy tekstu i układa linea (A), scharakteryzować poszczególne formy układu tekstu(c), napisać tekst w układzie blokowym ia linea (C), rozmieścić tytuły i podtytuły w układach graf icznych(c), wskazać zastosowanie poszczególnych form układu pisma(d), 1. Układ blokowy tekstu. 2. Układ a linea. 3. Zasady pisania tekstu w układzie blokowym i a linea. 10. Rozmieszczenie tekstu na stronie wyszczególnić elementy mające wpływ na odpo-wiednie rozmieszczenie tekstu na stronie(a), ustawić odpowiedni margines, krój i rozmiar czcionki(b), rozróżnić sposoby rozmieszczenia tekstu na stronie(b). dobrać odpowiedni margines, krój, rozmiar czcionki i opcję wyrównywania, w zależności od rodzaju pisma i tekstu(c), przenieść pojedyncze litery z końca wiersza do wiersza następnego(c). samodzielnie rozmieścić estetycznie tekst na stronie(d). 1. Dobór i ustawienie marginesu oraz kroju i rozmiaru czcionki. 2. Sposoby rozmieszczania tekstu na stronie. 3. Estetyczny wygląd tekstu. 4. Przenoszenie pojedynczych liter z końca wiersza. 17

18 Lp. Cele szczegółowe według poziomów wymagań Po zakończonym procesie kształcenia uczeń będzie umiał: poziom podstawowy poziom rozszerzający poziom dopełniający Treści kształcenia Nazwa jednostki szkoleniowej Wyróżnianie tekstu rozróżnić sposoby wyróżniania elementów tekstu(b), wykazać różnicę między wersalikami i kapitalikami(b), wyróżnić elementy tekstu przez odpowiedni dobór stylu czcionki(c), dobrać odpowiedni sposób wyróżniania tekstu(c), przepisać tekst, samodzielnie dobierając odpowiednie sposoby jego wyróżniania oraz uwzględniając estetyczne rozmieszczenie tekstu(d), 1. Wyróżnianie tekstu za pomocą stylu czcionki. 2. Wersaliki i kapitaliki. 3. Numeracja wielostopniowa i dziesiętna. 4. Wyróżnianie przez punktowanie. 12. Pisanie tekstu w układzie tabelarycznym wyszczególnić sposoby pisania tekstu w układzie tabelarycznym(a), rozróżnić główkę i bok tabeli- (B), pisać tekst w kolumnach z wykorzystaniem tabulatora(c), zbudować tabelę zawierjącą proste (pojedyncze) elementy główki i boku tabeli (C), wpisać tekst w poszczgólne pola tabeli (C), samodzielnie zbudować tabelę o nietypowej strukturze i prawidłowo wypełnić treścią jej pola (D), 1. Pisanie tekstu z wykorzystaniem tabulatora. 2. Budowa tabeli. 3. Wypełnianie tabeli treścią. IV. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA METODĄ MNEMOTECHNICZNĄ Doskonalenie biegłości i poprawności pisania pisać metodą mnemotechniczną, uzyskując wskaźnik błędów nie większy niż 0,40% oraz wskaźnik biegłości brutto w granicach uderzeń na minutę (C). biegle przepisywać teksty w języku polskim i obcym, przestrzegając zasad metody mnemotechnicznej(c), uzyskać wskaźnik błędu nie większy niż 0,20% oraz wskaźnik biegłości brutto w granicach uderzeń na minutę (C). biegle przepisywać i pisać ze słuchu tekstw języku polskim i obcym, przestrzegając zasady metody mnemotechnicznej (D), uzyskać wskaźnik błędu nie większy niż 0,10% oraz wskaźnik biegłości brutto powyżej 180 uderzeń na minutę(d). 1. Różne metody doskonalenia biegłości i poprawności pisania. 2. Ćwiczenia w utrwalaniu zasad pisania metodą mnemotechniczną. 18

19 METODYCZNE WSKAZÓWKI DO REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1. Przygotowanie do pracy z klawiaturą Wskazówki organizacyjne Pierwsza lekcja każdego przedmiotu zazwyczaj poświęcona jest omówieniu zasad organizacji zajęć dydaktycznych, doboru podręcznika i sposobu korzystania z niego, kryteriów wymagań i oceniania osiągnięć. Do najważniejszych zasad organizacji zajęć z obsługi klawiatury należy zaliczyć to, że: 1) każdy uczeń posiada swój podręcznik oraz może prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym na bieżąco odnotowuje datę i temat lekcji lub dodatkowe informacje dotyczące tematu, wykonania ćwiczeń albo zadań domowych, 2) wszystkie prace wykonane podczas lekcji będą po wydruku odpowiednio gromadzone w tzw. teczce dowodów ; przy dobrej organizacji pracy uczniów teczki dowodów w zupełności mogą zastąpić zeszyty przedmiotowe, 3) wskazane jest ustawiczne, elektroniczne zapisywanie ww. efektów pracy w komputerze lub na dyskietce, 4) ze względu na praktyczny charakter zajęć obecność na lekcji jest konieczna, 5) w przypadku losowej lub chorobowej absencji należy podkreślić, że uczeń zobowiązany jest do osiągania określonej umiejętności w ramach samokształcenia w domu lub w szkolnej pracowni komputerowej oraz oddania nauczycielowi wydruku wykonanych ćwiczeń, 6) ze względu na ograniczoną powierzchnię blatu biurka komputerowego, spiralny grzbiet podręcznika pozwala na swobodne korzystanie z niego tylko na tej stronie, która akurat jest potrzebna, 19

20 7) od pierwszej lekcji wszyscy uczniowie powinni zwracać uwagę na właściwą postawę podczas pracy z klawiaturą komputera, 8) każdy uczeń wykonuje wszystkie ćwiczenia samodzielnie oraz na bieżąco dokonuje pomiaru swoich osiągnięć i zapisuje je w arkuszu jakości pisania, który znajduje się na końcu podręcznika, 9) o ocenie końcowej decyduje jakość i biegłość obsługi klawiatury, mierzona liczbą popełnionych błędów i liczbą uderzeń na minutę. Po zakończonym procesie nauczania uczenia się uczeń powinien wykazać się biegłością co najmniej 120 uderzeń na minutę, a jego wskaźnik błędów nie powinien być większy niż 0,5%. W zależności od standardu wyposażenia pracowni i możliwości organizacyjnych powyższe zasady powinny być odpowiednio uszczegółowione przez nauczyciela i przekazane tak, aby zbudować odpowiednią motywację do pracy oraz podstawę do zawarcia konstruktywnego kontaktu z uczniami. Omawiając zasady organizacji stanowiska pracy należy zwrócić uwagę, czy wszyscy uczniowie mają odpowiednio ustawiony monitor oraz czy światło pada prawidłowo. Warto również wprowadzić zasadę, aby uczeń podczas zajęć dydaktycznych zawsze siedział przy tym samym biurku. Jeżeli w wyposażeniu sali znajdują się krzesła z regulowaną wysokością siedzenia, uczniowie powinni ją dostosować do własnego wzrostu. Podczas omawiania zasad utrzymania właściwej postawy podczas pracy należy praktycznie przećwiczyć każdą zasadę, aby od początku uczniowie poczuli, jak są one ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu człowieka i efektów jego pracy. Przerwy w pracy oraz ćwiczenia relaksacyjne stanowią temat lekcji, podczas której występują elementy edukacji prozdrowotnej. Od początku uczniowie powinni kształtować nawyk nie tylko właściwiej postawy, ale również prowadzenia ćwiczeń relaksacyjnych, pozwalających odciążyć organizm od następstw pozostawania przez dłuższy czas w pozycji siedzącej. Praktyczne poznanie ćwiczeń relaksacyjnych pozwoli na szybkie ich zastosowanie podczas późniejszych lekcji. Dla lepszego ich zapamiętania można nadać poszczególnym ćwiczeniom nazwy, aby potem łatwo było je kojarzyć. Relaksacja wzroku 1. Otwieranie i zamykanie oczu. 2. Masaż powiek. 3. Przemywanie oczu. 20

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Agnieszka Rozwadowska Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Alfred Czermiński Kazimierz Dendura Bogdan Nogalski Gdynia 1996 1. SEMINARIUM DYPLOMOWE 7 1.1. Cel seminarium dyplomowego 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82

Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82 Projekt okładki: Studio GAVITE, Olsztyn edakcja: Bożenna Chicińska edaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo EA, Warszawa 2009 ISBN 978-83-7544-169-7 Wydawnictwo EA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją STANISŁAWY MIELIMĄKI KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo