z suplementem elektronicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z suplementem elektronicznym"

Transkrypt

1 Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

2 VAT czynnego na podatnika VAT zwolnionego), to liczy się stan na moment wykonania czynności. W przypadku przekroczenia przez małego podatnika kwoty wyrażonej w złotych, a odpowiadającej równowartości euro, traci on prawo do rozliczania podatku VAT metodą kasową. Mały podatnik ma również prawo, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą. Mały podatnik, który wybrał metodę kasową, składa w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (art. 99 ust. 2 ustawy o VAT). 18. Usługi elektroniczne Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawodawca dokonał zmiany definicji usług elektronicznych 35. Modyfikacja ta ma jedynie charakter kosmetyczny i nie niesie za sobą żadnych konsekwencji merytorycznych. Do dnia 31 grudnia 2014 r. usługi elektroniczne były określane jako usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. L 288 z , str. 1 9), podczas gdy na mocy przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r. usługami elektronicznymi są usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011. Definiując usługi elektroniczne, ustawodawca nadal odwołuje się do przepisu art. 7 rozporządzenia 282/2011, który uległ zmianie od dnia 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. do usług świadczonych drogą elektroniczną należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie ze względu na ich charakter jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. W szczególności są nimi: a) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami; b) usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa; c) usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane Internetem lub siecią elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę; d) odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towaru lub usługi za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek on-line, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu 35 Zmiana została dokonana na mocy przepisów ustawy zmieniającej z dnia 25 lipca 2014 r.

3 automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer; e) pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy lub drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych itp.); f) usługi wyszczególnione w załączniku I. Załącznik I zawiera następujący katalog usług: 1. Punkt 1 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE: a) tworzenie i hosting witryn internetowych, b) automatyczna konserwacja oprogramowania, zdalnie i on-line, c) zdalne zarządzanie systemami, d) hurtownie danych on-line, umożliwiające elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie konkretnych danych, e) dostarczanie on-line przestrzeni na dysku na żądanie. 2. Punkt 2 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE: a) uzyskiwanie dostępu on-line i pobieranie oprogramowania (w szczególności programy w zakresie zamówień publicznych/księgowości, programy antywirusowe) oraz jego uaktualnień, b) oprogramowanie blokujące pojawianie się banerów reklamowych, c) sterowniki do pobierania, takie jak programy ustawiające interfejsy komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarek), d) automatyczna instalacja on-line filtrów na witrynach internetowych, e) automatyczna instalacja on-line zabezpieczeń typu firewalls. 3. Punkt 3 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE: a) uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów, b) uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu, c) zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych, d) prenumerata gazet i czasopism on-line, e) dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych, f) wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody on-line, g) informacje generowane automatycznie on-line przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe), h) dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych, i) korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych.

4 4. Punkt 4 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE: a) uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe, b) uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków, c) uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie, d) pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe, e) uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier on-line, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni, f) odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą sieci radiowej lub telewizyjnej, Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, tj. słuchanie lub oglądanie programów w momencie wybranym przez użytkownika, na jego indywidualne życzenie, na podstawie katalogu programów wybranych przez dostawcę usług medialnych, np. telewizja lub wideo na życzenie, g) odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pomocą sieci radiowych lub telewizyjnych, h) dostawa treści audio i audiowizualnych za pomocą sieci komunikacyjnych, które to treści nie są udostępniane przez dostawcę usług medialnych i nie są objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną, i) dalsza dostawa treści audio i audiowizualnych należących do dostawcy usług medialnych, lecz dostarczanych przez inny podmiot za pomocą sieci komunikacyjnych. 5. Punkt 5 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE: a) automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem, b) ćwiczenia wypełniane przez ucznia on-line i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Jednocześnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 282/2011 wskazuje, iż usługami elektronicznymi nie są: 1) usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, 2) usługi telekomunikacyjne, 3) dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług: a) towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie, b) płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne,

5 c) materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma, d) płyty CD, kasety magnetofonowe, e) kasety wideo, płyty DVD, f) gry na płytach CD-ROM, g) usługi świadczone przez specjalistów takich jak prawnicy lub doradcy finansowi, którzy udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej, h) usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie), i) usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego, j) hurtownie danych off-line, k) usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji, l) usługi centrum wsparcia telefonicznego (helpdesk), m) usługi edukacyjne obejmujące wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy za pośrednictwem poczty, n) konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest bezpośredni udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert, o) bilety wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, zarezerwowane on-line, p) zakwaterowanie, wynajem samochodów, usługi restauracyjne, przewóz osób lub podobne usługi zarezerwowane on-line. Wykładni pojęcia usług elektronicznych dokonywały także sądy administracyjne. W wyroku z dnia 10 czerwca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 319/08) WSA w Warszawie stwierdził, iż: usługa elektroniczna, to usługa spełniająca łącznie następujące warunki: jest świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną i wymaga niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy, polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (czyli jest zindywidualizowana), jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie). W związku z powyższym, w procesie świadczenia usługi elektronicznej przynajmniej pewnie etap (a najlepiej całość) musi się odbywać automatycznie, czyli bez udziału człowieka po drugiej stronie, oraz na odległość (czyli zdalnie), co z zasady odróżnia usługę elektroniczną od usługi świadczonej w sposób tradycyjny, manualny, osobisty. Musi także stanowić indywidualną odpowiedź na indywidualnie sformułowane zapytanie.

6 Sam fakt komunikowania się usługodawcy z usługobiorcą np. za pomocą poczty elektronicznej nie jest tożsamy ze świadczeniem usługi elektronicznej. Jak podkreślił WSA w Warszawie w wyżej cytowanym wyroku: nie wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem dróg elektronicznych stanowią usługi elektroniczne, zwłaszcza gdy są to usługi jedynie ogłaszane i zamawiane tą drogą, a faktycznie realizowane manualnie, w sposób tradycyjny, bez automatyzacji za pomocą technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposób komunikacji między stronami nie czyni danego świadczenia usługą elektroniczną. Powodem zdefiniowania usług elektronicznych dla potrzeb ustawy o VAT jest fakt, iż ustawa ta w art. 28k i 28l przewiduje szczególne zasady świadczenia, a tym samym opodatkowania, usług elektronicznych. Jak wynika z cytowanego wcześniej wyroku: wyodrębnienie usług elektronicznych ma znaczenie tylko dla celów ustalania miejsca ich świadczenia i miejsca opodatkowania. Wynika to bezpośrednio z przepisów unijnych. VI dyrektywa mówi o usługach świadczonych drogą elektroniczną jedynie w art. 9(2)(e), dotyczącym właśnie ustalania miejsca świadczenia (odsyłając do załącznika L, gdzie zostały one przykładowo wymienione). Podobnie rozporządzenie nr 1777/2005 mówi o usługach elektronicznych określonych w przepisach o miejscu świadczenia. Ustawa o VAT powinna być zgodna z dyrektywą, należy więc uznać, że także przepisy polskie wyodrębniają usługi elektroniczne wyłącznie dla celu ustalenia miejsca ich świadczenia. Dla innych celów niezwiązanych z ustalaniem miejsca świadczenia, np. ustalenia właściwej stawki VAT, prawa do zwolnienia pozostają one innymi usługami kwalifikowanymi ze względu na ich materialną treść (zawartość). 19. Usługi telekomunikacyjne i nadawcze Z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawodawca, wprowadzając do ustawy o VAT uproszczenie w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (konsumentów) w państwach ich konsumpcji, dodał do słowniczka ustawowego pojęcia usług telekomunikacyjnych oraz usług nadawczych 36. Zabieg ten ma na celu jasne i klarowne wskazanie usług objętych tą regulacją. Zgodnie z art. 2 pkt 25a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. usługami telekomunikacyjnymi są usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia nr 282/2011. W myśl art. 6a rozporządzenia 36 Zmiana została dokonana na mocy przepisów ustawy zmieniającej z dnia 25 lipca 2014 r.

7 nr 282/2011 usługi telekomunikacyjne obejmują w szczególności następujące usługi: a) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i obrazu, łącznie z usługami telefonicznymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami wideotelefonicznymi; b) usługi telefoniczne świadczone przez Internet, łącznie z usługami telefonii internetowej (VoIP); c) poczta głosowa, oczekiwanie na połączenie, przekazywanie połączenia, identyfikacja dzwoniącego, telekonferencja i inne usługi obsługiwania połączeń; d) usługi przywoływania; e) usługi audiotekst ; f) faks, telegraf i teleks; g) dostęp do Internetu i stron World Wide Web; h) prywatne połączenia sieciowe oddające łącza telekomunikacyjne do wyłącznego użytku usługobiorcy. Pojęciem usług telekomunikacyjnych nie są natomiast objęte następujące usługi: a) usługi świadczone drogą elektroniczną, b) usługi nadawcze radiowe i telewizyjne. Na podstawie definicji ustawowej zawartej w art. 2 pkt 25b ustawy o VAT usługami nadawczymi są usługi nadawcze zdefiniowane w art. 6b rozporządzenia nr 282/2011. Usługi nadawcze obejmują usługi zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub telewizyjne dostarczane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług medialnych i objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania zgodnie z zaplanowanym programem. W szczególności są nimi: a) programy radiowe lub telewizyjne transmitowane lub retransmitowane za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej; b) programy radiowe lub telewizyjne rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), jeżeli są nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej. Do usług nadawczych nie zalicza się: a) usług telekomunikacyjnych, b) usług świadczonych drogą elektroniczną, c) podawania informacji o wybranych programach na żądanie, d) przenoszenia praw do nadawania lub transmisji, e) dzierżawy sprzętu technicznego lub instalacji wykorzystywanych do odbioru nadawanych treści;

8 f) programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowych lub telewizyjnych. 20. Wyroby akcyzowe Przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu w systemie gazowym oraz energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy. Wyrobami akcyzowymi nie są natomiast gaz dostarczany w systemie gazowym oraz energia elektryczna dostarczana w systemie elektroenergetycznym. 21. System gazowy i system elektroenergetyczny Zgodnie z art. 2 pkt 26a ustawy o VAT systemem gazowym jest system gazowy znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej lub jakakolwiek sieć połączona z takim systemem. System gazowy musi być zatem położony na terytorium Unii Europejskiej. Dodatkowo za system gazowy uznaje się także dowolną sieć połączoną z systemem gazowym biegnącym przez terytorium Unii Europejskiej. W myśl art. 2 pkt 27a ustawy o VAT przez system elektroenergetyczny rozumie się system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 23 tej ustawy system gazowy albo elektroenergetyczny oznacza sieci gazowe albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią. Sieciami są instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa (art. 3 pkt 11 Prawa energetycznego). Instalacje natomiast stanowią w myśl art. 3 pkt 10 tej ustawy urządzenia z układami połączeń między nimi. Definiując system gazowy, ustawodawca nie odwołuje się do przepisów Prawa energetycznego. 22. Wartość rynkowa Zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy o VAT przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

9 miejsce ich budowy, położone na terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialne to państwo członkowskie, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. W konsekwencji, czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej dokonywane w miejscu budowy lub utrzymania takich mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg uznawanych, dla potrzeb określenia miejsca świadczenia w podatku od wartości dodanej, za terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej w tym państwie członkowskim. W myśl art. 2a ust. 3 ustawy o VAT w przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg za terytorium tego państwa trzeciego uznaje się most lub wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy, położone na terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialne to państwo trzecie, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. W efekcie, czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej (lub podatkiem o podobnym charakterze), dokonywane w miejscu budowy lub utrzymania takich mostów transgranicznych bądź wspólnych odcinków dróg uznawanych, dla potrzeb określenia miejsca świadczenia w podatku od wartości dodanej (lub w podatku o podobnym charakterze), za terytorium państwa trzeciego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej (lub podatkiem o podobnym charakterze) w tym państwie trzecim. Art. 3 [Właściwość miejscowa organów podatkowych] 1. Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla: 1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej ze względu na adres siedziby; 2) osób fizycznych ze względu na miejsce zamieszkania. 3. W przypadku podatników: 1) o których mowa w art. 16 i w art. 17, niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, właściwym organem podatkowym jest: a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby,

10 b) dla osób fizycznych naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania; 2) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- -Śródmieście, zwany dalej naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego ; 3) o których mowa w art. 130a pkt 2, i podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. 3a. Przepisy ust. 1 3 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.). 4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1 3a, właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu skarbowego. 5. Przepisy ust. 1 4 nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 33, 34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art Zasada ogólna Zasady szczególne Kilka miejsc wykonywania czynności opodatkowanych Podatnicy rozliczający podatek VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych i importu Podmioty zagraniczne Pozostałe przypadki Właściwość tzw. dużych urzędów skarbowych Wyłączenie zastosowania przepisów art. 3 ustawy o VAT Katarzyna Judkowiak 1. Zasada ogólna Właściwość organów podatkowych została określona w przepisach Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art o.p., jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta. W ustawie o VAT kwestie właściwości miejscowej organów podatkowych zostały uregulowane w art. 3. Zgodnie z tym przepisem właściwym dla podatnika organem podatkowym jest co do zasady naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o VAT, w odróżnieniu od przepisów Ordynacji podatkowej, w kwestii ustalenia właściwości miejscowej organów podatkowych odnoszą się przede wszystkim do miejsca wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, rozumianego jako miejsce prowa-

11 dzenia działalności, a nie do miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Zatem miejsce prowadzenia działalności ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia właściwości organów podatkowych dla celów opodatkowania podatkiem VAT. Miejsce to określa się na podstawie dokumentów rejestracyjnych podatnika 39. Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału). Jako że podatek VAT jest rozliczany za dany okres, istotne znaczenie dla określenia właściwości miejscowej organów podatkowych ma chwila zamknięcia danego okresu rozliczeniowego (tak też m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 11 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Po 406/08). Wynika to z faktu, iż podatek VAT jest należny za dany okres rozliczeniowy. Bez znaczenia pozostaje moment wszczęcia postępowania podatkowego czy też kontroli podatkowej bądź skarbowej. W piśmiennictwie wskazuje się ponadto, iż: właściwość miejscowa w podatku od towarów i usług ma charakter właściwości utrwalonej. Raz bowiem ustalona właściwość miejscowa w tym podatku nie może ulec zmianie, choćby po ustaleniu właściwości miejscowej miały miejsce zdarzenia, które wpłynęłyby na ustalenie innej właściwości miejscowej. Powyższa zasada nazywana również zasadą ciągłości właściwości (łac. perpetuatio fori) występuje w zasadzie we wszystkich rodzajach postępowania (w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym). W przypadku podatku od towarów i usług inny jest natomiast moment czasowy, w którym właściwość miejscowa nabiera charakteru utrwalonej. O ile bowiem w większości przypadków następuje to w związku z dokonaniem określonych czynności o charakterze procesowym (np. w postępowaniu cywilnym z chwilą wniesienia pozwu), to w przypadku podatku od towarów i usług jest to zamknięcie danego okresu rozliczeniowego (zob. R. Kubacki, Glosa do wyroku NSA z dnia 30 września 2002 r., I SA/ŁD 431/01, Państwo i Prawo 2003/9/47). Zmiana miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu bądź zmiana siedziby (miejsca zamieszkania) podatnika, dokonane po upływie danego okresu rozliczeniowego, nie powodują zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług za ten okres (zob. wyrok NSA z dnia 30 września 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 431/2001). W sytuacji gdy podatnik podatku VAT zmieni siedzibę (miejsce zamieszkania) po zakończeniu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwym miejscowo do wszczęcia postępowania wymiarowego w zakresie podatku VAT jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce siedziby (miejsce zamieszkania) tego podatnika w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, z upływem którego nastąpiło zakończenie przez niego działalności gospodarczej (zob. wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt I FSK 726/12). 39 Terytorialny zasięg działania urzędów i izb skarbowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1441).

12 2. Zasady szczególne 2.1. Kilka miejsc wykonywania czynności opodatkowanych W przypadku jeżeli podatnik wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, organem podatkowym właściwym dla podatnika jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub ze względu na miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych. W praktyce mogą pojawić się wątpliwości, jakie miejsce należy uznać za miejsce wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT na potrzeby ustalenia właściwości organów podatkowych. Miejscem takim mogą być przykładowo placówki sprzedażowe sklepy lub zakłady produkcyjne. W przypadku gdy miejsca te znajdują się w różnych miastach, o właściwości organu podatkowego decyduje siedziba (miejsce zamieszkania) podatnika. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy podatnik posiada siedzibę, która jest de facto wyłącznie skrzynką pocztową (podatnik korzysta wyłącznie z adresu dla potrzeb rejestracyjnych). W ocenie autorek taka siedziba nie stanowi miejsca prowadzenia działalności. Przykład Podatnik posiada adres siedziby, tj. korzysta wyłącznie ze skrzynki pocztowej, w Warszawie, oraz jest właścicielem centrum handlowego położonego w Krakowie, który to obiekt wynajmuje. Poza wynajmem pomieszczeń podatnik nie prowadzi żadnej innej działalności. W takiej sytuacji przyjmuje się, naszym zdaniem, iż podatnik posiada jedno miejsce prowadzenia działalności, które jest położone w Krakowie. Zatem organem podatkowym właściwym dla tego podatnika jest naczelnik krakowskiego urzędu skarbowego Podatnicy rozliczający podatek VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych i importu W przypadku podatników określonych w art. 16 i 17, którzy nie są podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika ze względu na adres jego siedziby, jeżeli podatnikami są osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. W sytuacji natomiast, kiedy podatnikami są osoby fizyczne, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Artykuł 16 ustawy o VAT odnosi się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych niebędących podatnikami, o których mowa w art. 15, dokonujących okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Są to zatem osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są podatnikami podatku VAT, a sporadycznie,

13 nawet jednorazowo, dokonały lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Artykuł 17 ustawy o VAT dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych: 1) na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną; 2) uprawnionych do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osób, na które zgodnie z odrębnymi przepisami zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami; 3) dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 4) nabywających usługi świadczone przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju; 5) nabywających towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju; 6) obowiązanych do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10 (dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu). Wyżej wymienione podmioty nie są podatnikami podatku VAT dokonującymi czynności opodatkowane, z tytułu wykonania których mają obowiązek rozliczenia podatku VAT, a jedynie osobami zobowiązanymi do rozliczenia podatku VAT w związku z określonymi zdarzeniami. Dla podmiotów zobowiązanych do rozliczenia podatku VAT, określonych w art. 16 i 17 ustawy o VAT, właściwość organów podatkowych ustala się zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Regulacja ta nie dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są zarejestrowani dla celów podatku VAT. Dla nich właściwym organem jest co do zasady naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności Podmioty zagraniczne W przypadku podmiotów zagranicznych, zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce, nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwany dalej: naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego. Z dniem 1 stycznia 2015 r. przepis ten uległ kosmetycznej zmianie mającej na celu uproszczenie zapisów ustawowych 40. Zamiast posługiwać się mianem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, ustawodawca przyjął oznaczenie naczelnik drugiego urzędu skarbowego. 40 Zmiana została dokonana na mocy przepisów ustawy zmieniającej z dnia 25 lipca 2014 r.

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej Opublikowane w dniu 3 kwietnia 2014 r. Noty wyjaśniające dotyczące zmian

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo