PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI 2015-2016"

Transkrypt

1 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚWIADCZENIE KANDYDATA ROK AKADEMICKI Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie dla celów postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, t.j.). 2 Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z dyspozycją art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r, Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w razie przyjęcia mnie na między mną a Uczelnią Łazarskiego w Warszawie zostanie zawarta umowa określająca warunki odpłatności za, której istotne postanowienia będą następujące: 3 1. Odpłatność za : 1) wpisowe przy zapisaniu się na w języku polskim oraz w języku angielskim dla obywateli polskich 400 zł, 2) wpisowe przy zapisaniu się na w języku polskim oraz w języku angielskim dla kandydatów z Unii Europejskiej (UE), 450 zł, 3) wpisowe przy zapisaniu się na w języku polskim dla kandydatów spoza Unii Europejskiej (UE), 450 zł, 4) wpisowe przy zapisaniu się na w języku angielskim dla kandydatów spoza Unii Europejskiej (UE), 150 EUR, 5) opłata za semestr nauki na ch w języku polskim: I stopnia licencjackie Ekonomia Analiza ekonomiczna i biznesowa Ekonomia energetyki Zarządzanie Innowacje i przedsiębiorczość Komunikacja w biznesie Marketing interaktywny Zarządzanie organizacją Zarządzanie sprzedażą Zarządzanie zasobami ludzkimi Finanse i Rachunkowość Bankowość Doradztwo finansowe i podatkowe Księgowość w małych i średnich firmach Rachunkowość finansowa Stosunki międzynarodowe Handel zagraniczny w dobie globalizacji Studia europejskie Transport, spedycja, logistyka nie zł zł Administracja zł zł Zarządzanie ( przez Internet) Marketing interaktywny Organizacja i zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi zł

2 jednolite magisterskie nie Prawo zł zł II stopnia magisterskie Administracja Administracja europejska, rządowa i samorządowa Gospodarowanie nieruchomościami Zamówienia publiczne Zarządzanie ochroną zdrowia Ekonomia Biznes na rynkach wschodnich Finanse i bankowość Praktyka zarządzania ludźmi Zarządzanie projektami Stosunki międzynarodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym Ekonomia ( przez Internet) Praktyka zarządzania ludźmi nie zł zł zł zł zł 6) opłata za semestr nauki na ch w języku angielskim dyplom Uczelni Łazarskiego: I stopnia licencjackie Business E-business European studies Management Tourism and Travel Management Logistics II stopnia magisterskie International Business European Administration Contemporary Politics 7) opłata za semestr nauki na ch w języku angielskim dyplom Uczelni Łazarskiego oraz Coventry University: I stopnia licencjackie 6660 zł 2250 EUR BA in Business BA in and European Studies II stopnia magisterskie MSc In International Business MA In - European Administration MA In - Contemporary Politics

3 2. Czesne za każdy semestr studiów obejmuje opłatę za 30 punktów ECTS, co oznacza zajęcia, zaliczenia i egzaminy objęte zwykłym planem studiów dla każdego semestru. 3. Jeżeli tok studiów ulegnie zakłóceniu, opłaty za kolejne semestry stanowią równowartość ilości punktów ECTS przewidzianych w indywidualnym planie studenta pomnożoną przez jedną trzydziestą opłaty za standardowy semestr Opłaty czesnego za semestr, dla studentów z Unii Europejskiej,, mogą być wnoszone w czterech ratach. 1) W semestrze jesiennym raty opłaty za semestr płatne są w następujących terminach: pierwsza rata do 5 września, druga rata do 5 października, trzecia rata do 5 listopada, czwarta rata do 5 grudnia. 2) W semestrze wiosennym raty opłaty za semestr płatne są w następujących terminach: pierwsza rata do 5 stycznia, druga rata do 5 lutego, trzecia rata do 5 marca czwarta rata do 5 kwietnia. 2. Opłaty czesnego za semestr dla studentów spoza Unii Europejskiej, powinny być wniesione za semestr jesienny nie później niż do dnia 5 września, a za semestr wiosenny nie później niż do dnia 5 stycznia roku kalendarzowego, w którym dany semestr się rozpoczyna. 3. Na pisemny wniosek Studenta złożony do Wiceprezydenta ds. Operacyjnych Uczelni Łazarskiego możliwe jest indywidualne ustalenie harmonogramu opłat. 4. Raty uiszczane w terminach określonych w ustępach poprzednich nie są opłatami za miesiące, w których są wnoszone, lecz są kolejnymi ratami opłaty za semestr. 5. Uznaje się, że termin wpłaty został dotrzymany, jeżeli wpłacone pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy Uczelni Łazarskiego nie później niż w ostatnim dniu kończącego się terminu. 6. W przypadku opóźnienia się Studenta z wnoszeniem rat opłat czesnego w terminach określonych w ust. 1 lub w harmonogramie opłat ustalonym zgodnie z ust. 3, Uczelnia może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia Opłaty wpisowego w PLN wnosi się na rachunek bankowy Uczelni: PKO BP XVI Oddział w Warszawie, ul. Wałbrzyska 11 nr rachunku: Opłaty wpisowego w EUR wnosi się na rachunek bankowy Uczelni: PKO BP S.A. III Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35/41 nr rachunku: PL SWIFT BPKOPLPW 3. Opłaty czesnego za semestr wnosi się na rachunek bankowy Uczelni widoczny w Wirtualnej Uczelni w menu "Twoje -> Twoje dane" w polu Subkonto. Dostęp do Wirtualnej Uczelni uzyskuje się po zapisie na. 4. Zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat nie stanowi zmiany umowy. 6

4 1. Uczelnia Łazarskiego nie może podnieść wysokości opłat związanych z odbywaniem studiów o więcej niż 5% lub w granicach inflacji, jeżeli jej poziom przekracza 5%, za każdy rok obowiązywania umowy licząc od jej podpisania lub od ostatniej podwyżki opłat. 2. W przypadku podniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, Student ma prawo w terminie 30 dni od daty ich ogłoszenia w sposób określony Regulaminem studiów, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od kontynuacji umowy o warunkach odpłatności za. W takim wypadku umowa o warunkach odpłatności za ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Uczelnię Łazarskiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 7 Uczelnia pobiera opłaty za wydanie: 1) legitymacji studenckiej (elektronicznej) 17zł, 2) duplikatu legitymacji studenckiej 25,50zł, 3) dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60zł, 4) duplikatu dyplomu ukończenia studiów 90zł, 5) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40zł, 6) wyciągu z karty przebiegu studiów 40zł. 8 W przypadku przeniesienia się Studenta z innej uczelni Dziekan określa warunki, terminy i zasady uzupełnienia różnic programowych. Dziekan podejmuje decyzje o przyjęciu na podstawie wykazu przedmiotów zaliczonych przez Studenta w poprzedniej uczelni oraz określa warunki, terminy i zasady uzupełnienia różnic programowych Po wpłaceniu po raz pierwszy wpisowego uzyskuje się status kandydata na w Uczelni Łazarskiego. 2. Przez zapis na rozumie się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, złożenie wymaganych dokumentów oraz otrzymanie numeru albumu. 3. Wstąpienie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania Student ma prawo do zrezygnowania z kontynuowania studiów w każdym czasie. Zawiadomienie o rezygnacji należy złożyć w Dziekanacie Wydziału za pisemnym pokwitowaniem. Rezygnacja wywołuje skutek na koniec tego miesiąca kalendarzowego, w którym dziekanat pokwitował pismo zawiadamiające o rezygnacji. 2. Uczelnia jest uprawniona do skreślenia studenta z listy studentów zgodnie z art. 190 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 3. Studentowi skreślonemu z listy skutkiem rezygnacji lub w ramach uprawnień Uczelni przysługuje zwrot tylko tej raty opłaty czesnego, której termin wpłaty w momencie skreślenia z listy jeszcze nie upłynął. Wpisowego nie zwraca się. 4. Student wznawiający po skreśleniu zobowiązany jest do zapłacenia wpisowego. 5. Student ponownie wpisany na listę studentów po wznowieniu uiszcza opłaty obowiązujące w chwili ponownego przyjęcia na Oświadczam, że zapoznałem/am się z: - terminami postępowania rekrutacyjnego, - warunkami naboru na dany kierunek studiów, - zasadami weryfikacji znajomości języka wykładowego (dotyczy kandydatów dla których język wykładowy nie jest językiem ojczystym). 2. Przyjmuję do wiadomości, że:

5 W przypadku skreślenia z listy studentów mam obowiązek niezwłocznie zwrócić legitymację studencką i otrzymany dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz uregulować wszystkie zobowiązania cywilnoprawne wobec Uczelni Łazarskiego. W przypadku zmiany danych osobowych wpisanych do formularza rekrutacyjnego przy zapisie na, zobowiązuję się do zgłoszenia aktualnych danych we właściwym Dziekanacie, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany. Warunkiem rozpoczęcia kształcenia jest dokonanie wyboru kierunku lub specjalności przez, co najmniej 30 studentów. Oferta specjalności jest elastyczna i może ulec zmianom, w zależności od zainteresowań studentów oraz potrzeb rynku pracy.

UMOWA UCZELNIA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku

UMOWA UCZELNIA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku UMOWA UCZELNA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku zawarta między Collegium Civitas, uczelnią niepubliczną, z siedzibą w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

na studia, b. wpisowe, o którym mowa w 8, wpłacane jednorazowo przy ubieganiu się

na studia, b. wpisowe, o którym mowa w 8, wpłacane jednorazowo przy ubieganiu się Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 3 czerwca 2014 r. Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice tel. (32) 207 27 00, fax (32) 207 27 05 www.swsm.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo