Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r"

Transkrypt

1 Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV Szkolenia stanowią integralną część projektu: Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII, działanie 7.1 poddziałanie Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w związku z art.5 P.z.p. na: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń: ABC przedsiębiorczości, obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych, projektowanie stron internetowych z grafiką komputerową, kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą, samodzielny księgowy, profesjonalny sprzedawca dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ogłoszone w Portalu Internetowym BZP oraz na stronie internetowej MOPS oraz w siedzibie zamawiającego Termin składania ofert do dnia r.do godz.9:00 Termin otwarcia ofert w dniu r.o godz. 9:15 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził:

2 I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Reja 2 a Kędzierzyn - Koźle NIP Tel Fax Strona internatowa: II. Informacje ogólne 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t. j.: z 2007roku, Dz. U. Nr 223, poz ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz na zasadach przepisów wykonawczych do wyżej cyt. ustawy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. III. Tryb udzielenia zamówienia 1.Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego. IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń: ABC przedsiębiorczości, obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych, projektowanie stron internetowych z grafiką komputerową,kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą, samodzielny księgowy, profesjonalny sprzedawca dla beneficjentów ostatecznych projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3 Kursy są skierowane do osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu, które są w wieku aktywności zawodowej. Zakres i opis szczegółowy przedmiotu zamówienia: W przedmiocie zamówienia wymieniona jest szacunkowa liczba osób. 1.Część I: ABC przedsiębiorczości liczba osób 5; termin szkolenia czerwiec lipiec 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 40 godzin Celem szkolenia jest zapoznanie zainteresowanych osób bezrobotnych z zagadnieniami i problemami dotyczącymi spraw związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej i przygotowanie ich do wejścia na rynek z własną działalnością gospodarczą. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: I BLOK: Obowiązujące uregulowania prawno-ekonomiczne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: kryteria wyboru rodzaju działalności gospodarczej, procedury prawno -administracyjne dotyczące rejestracji podmiotu gospodarczego - etapy zakładania firmy, analiza rynku, obowiązki przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego i ZUS, wybór formy opodatkowania, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i podatkowej samodzielnego podmiotu gospodarczego, marketing i promocja w prowadzeniu własnej firmy oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na założenie i rozwój działalności. II BLOK: Warsztaty z zakresu tworzenia i analizy biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien przygotować własny biznesplan pod kątem planowanej działalności gospodarczej, wykorzystując opracowany przez tutejszy Urząd wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szczególny nacisk należy położyć na analizę poszczególnych biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia oraz wypełnionego wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Warsztaty powinny odbywać się w formie grupowej połączonej z dyskusją oraz indywidualnych konsultacji z wykładowcą. III BLOK: Obsługa komputera w prowadzeniu małego biznesu, w tym: obsługa środowiska Windows, wybrane zagadnienia z pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Excel), obsługa Internetu oraz programów użytkowych wspomagających prowadzenie własnej firmy, m.in. w zakresie prowadzenia księgowości, fakturowania itp. Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. Zajęcia winny być prowadzone z wykorzystaniem komputera i internetu. 2.Część II Profesjonalny sprzedawca liczba osób 13; termin szkolenia lipiec - sierpień 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 60 godzin Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie obsługi klienta jak i urządzeń fiskalnych i sklepowych, które docelowo mają posłużyć pracy na stanowisku sprzedawcy detalicznego. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: - obsługa samej kasy fiskalnej

4 - obsługa terminala płatniczego - obsługę komputerowego programu fiskalnego i drukarki 3.Część III Obsługa programów komputerowych i rządzeń biurowych liczba osób 9; termin szkolenia wrzesień październik 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 80 godzin Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi programów i urządzeń biurowych. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: - obsługa edytora tekstu (MS Word lub OpenOffice Writer) - obsługa arkusza kalkulacyjnego (MS Excel lub OpenOffice Calc) - obsługa programu do prezentacji (MS PowerPoint lub OpenOffice Impress) - obsługa programu do zarządzania czasem i pocztą elektroniczną (MS Outlook, Opera mail lub Thunderbird) - obsługa urządzeń typu: drukarka, skaner, fax i PCfax Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. 4.Część IV Kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą liczba osób 10; termin szkolenia czerwiec lipiec 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 80 godzin Szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy z osobami samotnymi i schorowanymi, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o własne gospodarstwo domowe lub/ i spełniać podstawowe funkcje życiowe. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: - anatomia i fizjologia człowieka - dolegliwości wieku starczego - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - choroby psychoorganiczne w okresie starczym - psychologiczne i pedagogiczne aspekty opieki nad osobą starszą - higiena żywienia - diety - zagadnienia higieny osobistej pielęgnowanie chorego w domu - metodyka organizacji czasu wolnego - zajęcia praktyczne

5 5.Część V Kurs samodzielny księgowy liczba osób 3; termin szkolenia sierpień - październik 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 160 godzin Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego oraz nabycie obsługi komputera, w tym aktualnie stosowanych programów komputerowych finansowo księgowych i programów płacowych. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodu Księgowy (samodzielny) - kod zawodu: w zakresie pracy Księgowy bilansista, dostępnego w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: l BLOK: Trening interpersonalny, w tym metody i techniki poszukiwania pracy oraz trening gotowości do zmian, nastawiony na zmianę postaw i wzrost motywacji oraz przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia te powinny odbywać się w formie ćwiczeń, warsztatów. II BLOK: Aktualne zagadnienia obejmujące wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu księgowości, w tym: - ogólne zasady rachunkowości; - środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; - ewidencja operacji gospodarczych; - organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych; - ogólne zasady inwentaryzacji; -ewidencja obrotu gotówkowego; - ewidencja obrotu bezgotówkowego; - ewidencja innych środków pieniężnych; - sporządzanie list płac i rozdzielników; - sporządzanie list zasiłków i deklaracji ZUS; - rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych; - ewidencja rozrachunków z tytułu VAT; - ewidencja rozrachunków z dostawcami; - ewidencja rozrachunków z odbiorcami; - ewidencja rozrachunków z pracownikami; - ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych; - ewidencja pozostałych rozrachunków; - ewidencja roszczeń; - ewidencja roszczeń barterowych; - ewidencja inwestycji; - ewidencja środków trwałych; - ewidencja finansowego majątku trwałego; - ewidencja wartości niematerialnych i prawnych; - ewidencja leasingu; - ewidencja i rozliczanie zakupu towarów i opakowań; - ewidencja zakupu usług; - ewidencja i rozliczanie zakupu materiałów; - ewidencja zużycia materiałów; - rozliczenie kosztów handlowych; - ewidencja i rozliczenie kosztów przedsiębiorstwa; - kalkulacja kosztu jednostkowego produktu; - ewidencja wyrobów gotowych; - ewidencja sprzedaży towarów; - ewidencja sprzedaży usług; - ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych; - ustalenie wyniku finansowego; - ewidencja wyniku finansowego; - podział wyniku finansowego; - ewidencja funduszy i kapitałów własnych; -ewidencja funduszy specjalnych; - sporządzanie sprawozdań; - sporządzanie bilansu; - sporządzanie sprawozdań z przepływu środków pieniężnych; - sporządzanie rachunku zysków i strat; - analiza podstawowych wskaźników finansowych; - elementy etyki zawodowej. III BLOK: Obsługa komputera w pracy samodzielnego księgowego, w tym: - obsługa komputera w zakresie podstawowym (środowisko Windows, Pakiet Microsoft Office, Internet); - arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach finansowo-księgowych; - obsługa programów placowych i programów komputerowych finansowo-księgowych (minimum dwa programy finansowo-księgowe i jeden program placowy - często stosowane przez firmy z sektora MSP oraz jednostki budżetowe) oraz obsługa programu Płatnik. IV BLOK: Zajęcia praktyczne na zasadzie firmy symulacyjnej prowadzone przez instruktorów - specjalistów w danej dziedzinie. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się na symulacyjnym stanowisku pracy, z wykorzystaniem dokumentów finansowo-ksiegowych, obowiązujących druków i dowodów księgowych stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach budżetowych. Zakres programowy powinien odpowiadać czynnościom wykonywanym przez samodzielnego księgowego-bilansistę.

6 6.Część VI Kurs projektowania stron internetowych z grafiką komputerową liczba osób 1; termin szkolenia sierpień październik 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 180 godzin Celem kursu jest przygotowanie BO do pracy w zawodach: Projektant stron internetowych (webmaster) w zakresie pracy HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych oraz grafik komputerowy w zakresie pracy: Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach. Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem modułowego programu, szkolenia zawodowego dla zawodu Projektant stron internetowych (webmaster) - kod zawodu: oraz dla zawodu Grafik komputerowy - kod zawodu: , dostępnych w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: l BLOK: Projektowanie stron internetowych, w tym: - wykorzystanie HTML w budowie stron internetowych; - wykorzystanie CSS w budowie stron internetowych. Wymagana liczba godzin: 120 godzin. II BLOK: Zastosowanie grafiki komputerowej w reklamie i wydawnictwach, w tym: - posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej z wykorzystaniem powszechnie używanych programów graficznych CorelDRAW oraz Adobe Photoshop; - przygotowanie wydruków czarno -białych i wyciągów barwnych w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych; - automatyzacja pracy podczas opracowywania grafiki bitmapowej; - projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach. Zajęcia powinny być realizowane głównie w formie pokazów, ćwiczeń i zadań projektowych. 7. Wymagania dla wszystkich w/w szkoleń: 7.1 Wymagania dotyczące kadry: Zajęcia teoretyczne winny być prowadzone przez osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, z uprawnieniami pedagogicznymi do wykładów przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne winny być prowadzone przez osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, specjalistami dziedziny min: ekonomii, finansów, prawa, pozyskiwania funduszy unijnych na działalność gospodarczą. 7.2 Program szkolenia: winien być zgodny z 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r, Nr 31, póz. 216). Program nauczania każdej formy winien zawierać: nazwę formy kształcenia; czas trwania i sposób jej organizacji; wymagania wstępne dla uczestników; cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz jej wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;

7 wykaz literatury oraz niezbędnych środków i zajęć dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów kształcenia. Program szkolenia powinien zawierać ponadto harmonogram zajęć w poszczególnych dniach i tygodniach szkolenia, z wyszczególnieniem dokładnych godzin dydaktycznych. 7.3 Wykonawca winien stosownie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności z art. 20. ust. 1, przedstawić aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 7.4 Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej wynosi 45 min, czas trwania jednostki lekcyjnej praktycznej wynosi 60 min. 7.5 Cena za przeszkolenie jednego Uczestnika Projektu musi obejmować: koszty kursu, koszty dodatkowych zajęć, koszty badania lekarskiego, materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń, koszty egzaminu wewnętrznego i państwowego oraz ubezpieczenia NNW. 8. Ponad to Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przeprowadzenia szkoleń od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych nie dłużej niż 7 godzin dziennie; zajęcia nie mogą trwać dłużej niż do godz.18:00 b) wydania każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych, związanych z tematyką szkolenia wskazanych przez Wykonawcę w ofercie; c) zakupu materiałów do realizacji szkolenia, prowadzenia dokumentacji wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. d) Wydania każdemu uczestnikowi danego szkolenia zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej ( Dz.U. z 2006r. Nr 31 poz.216), oznaczonego logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i emblematem Unii Europejskiej oraz sformułowaniem Projekt Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse (wzór logo dostępny u zamawiającego). e) Wykonawca winien zapewnić dla zamiejscowych uczestników szkolenia zimne i gorące napoje. f) Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji zamówienia w całości lub części podwykonawcom. g) Wykonawca winien zapewnić odpowiednie warunki lokalowe. Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, w tym aparaturę audiowizualną, kserokopiarkę, rzutnik pisma, tablicę naścienną lub informacyjną, biurka, krzesła. Wykonawca winien umożliwić swobodne uczestnictwo każdego kursanta w zajęciach praktyczne - dydaktycznych. h) Przeprowadzenia szkoleń w systemie stacjonarnym. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-lerningu itp. i) Zapewnienia uczestnikom szkolenia warunków nauki zgodnie z przepisami BHP. j) Odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji i promocji projektów w ramach POKL m.in. oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów np.: certyfikatów, dyplomów, programów szkolenia w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. k) Informowania telefonicznie Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestnika szkolenia na zajęciach.

8 V. Miejsce i termin wykonania zamówienia Miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Kędzierzyna Koźla. W przypadku realizacji zamówienia poza miastem Kędzierzyn - Koźle Wykonawca zapewni dowóz i odwóz kursantów do i z miejsca szkolenia, którego koszty należy uwzględnić w przedkładanej ofercie; dojazd jednak nie powinien trwać dłużej niż 2 godziny łącznie tam i powrót. Termin realizacji zamówienia: czerwiec - październik 2010r. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: Lp. Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku 1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z art. 22 ust. 1, pkt. 1 ustawy Pzp. 1. Posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. (Dz. U. z 2004, Nr 236, poz. 2365). W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. 2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z art. 22 ust. 1, pkt. 1 ustawy Pzp. Posiadanie uprawnień przez osoby wymienione w warunku >>Posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia<<. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. 3 Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy Pzp), przez co nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień 1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tj. od do a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług (dla świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) o charakterze: przeszkolenia co najmniej 100 osób w zakresie w/w kursów z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu na warunkach jak niżej: Wymaga się, aby jeden z Wykonawców występujących wspólnie posiadał, co najmniej 50% doświadczenia w wykonawstwie robót o charakterze minimalnego doświadczenia określonego

9 publicznych. (Wykonawca musi spełniać wymienione warunki łącznie) w SIWZ. Sumowaniu doświadczenia podlegają wartości wykazane przez Wykonawcę posiadającego, co najmniej 50% doświadczenia oraz wartości pozostałych Wykonawców występujących wspólnie, którzy posiadają nie mniej niż 20% wymaganego doświadczenia. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. 2. Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, jak niżej: - dysponowanie salą wykładową na 30 osób (Wykonawca musi podać gdzie się sala znajduje dokładny adres) dotyczy wszystkich części - dysponowanie telefonem komórkowym, faxem, kserokopiarką, rzutnikiem lub projektorem dotyczy wszystkich części - dysponowanie fantomem - dotyczy części IV - dysponowanie co najmniej 10 komputerami stacjonarnymi lub przenośnymi z monitorem z legalnym oprogramowaniem systemowym, jednakowym dla wszystkich uczestników, z dostępem do Internetu dotyczy części I, II, III, V, - dysponowanie co najmniej 1 kasą fiskalną, która spełnia wymagania Ministerstwa Finansów z dnia r w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania/dz.u. nr 222, poz. 1338/ oraz czytnik kodów kreskowych, czytnik karty płatniczej, wagę elektroniczną, metkownicę, drukarkę fiskalną dotyczy części II Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia 3. Wykaże, że dysponuje kadrą:

10 4 5 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 4, zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo - doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą, posiadającą kierunkowe wykształcenie, kierunkowe doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia związane z przedmiotem zamówienia - posiadające minimum roczny staż zawodowy na przestrzeni ostatnich 3 lat w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, który będzie wykładał w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 50000,- zł. i ważnego, co najmniej przez cały okres związania ofertą. W dokumencie ubezpieczeniowym musi być uwidoczniony jednoznaczny zapis, że jest to ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej z jednoczesną informacją o opłaceniu składki ubezpieczenia (zapis w dokumencie, kopia przelewu lub inny dokument potwierdzający opłacenie). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wartości polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej nie podlegają sumowaniu. Wymaga się, aby każdy z Wykonawców występujących wspólnie posiadał pełną polisę ubezpieczeniową wymaganą w SIWZ Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1

11 6 7 8 zamówień publicznych (dotyczy osób prawnych). Nie podleganie wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych). Nie podleganie wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych). WARUNKI OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Złożenie oświadczenia o braku podstaw do likwidacji i upadłości składane przez osoby fizyczne zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 2. W przypadku ofert wspólnych, składanych przez osoby fizyczne, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. 1. Załączenie do oferty lub wniosku aktualnego dokumentu (dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych), z którego wynika uprawnienie do zaciągania zobowiązań, składania oświadczenia woli i podpisywania oferty lub wniosku o dopuszczenie do postępowania (np. wypis z ewidencji działalności gospodarczej). 2. Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pkt. III.4.1 ogłoszenia) wymienionych w art. 22 ust. 1, przez co oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 1. Dokument ten składany jest niezależnie od dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio do art. 44, 50, 56, 60c, 68, 73 ustawy Pzp). W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider. 2. Zamawiający wymaga aby zająca odbywały się na terenie miasta Kędzierzyn Koźle. W innym przypadku Wykonawca zapewni dowóz i odwóz kursantów do i z miejsca szkolenia. 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od daty zawarcia umowy do dnia Akceptowanie warunków płatności określonych w ogólnych warunkach umowy. 6. Akceptowanie terminu związania ofertą wynoszącego 30 dni liczonych od daty składania ofert. 7. Wykonanie przedmiotu zamówienia w całości siłami własnymi. 8. Akceptowanie bez zastrzeżeń i uwag załączonych do SIWZ ogólnych warunków umowy.

12 9. Ustanowienie pełnomocnika w przypadku składania ofert wspólnych oraz ofert składanych przez spółki cywilne oraz innych pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy. 2. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie wg zasady: spełnia / nie spełnia 2.2.Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie sprawdzone czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zostaną ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia. 2.3.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. l lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli te oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust. 1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 2.4.Oświadczenie lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 2.5.Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. l p.z.p. 2.6.W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert (art.87ust.l p.z.p.). VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1.Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami odbywać się będzie za pomocą faksu. Potwierdzeniem otrzymania wiadomości zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest raport faksu, z którego nadano wiadomość, potwierdzający prawidłową transmisję danych. W przypadku uzupełniania dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca przesyłając uzupełnienie faksem, potwierdza go pisemnie przez dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą. W zakresie pytań i wyjaśnień (m.in. do SIWZ lub wniosków o dopuszczenie do postępowania) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adresy: za potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez Wykonawcę. Ponadto zgodnie z ustawą Pzp zawsze dopuszczalny jest pisemny sposób porozumiewania się z dopiskiem Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń: ABC przedsiębiorczości, obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych, projektowanie stron internetowych z grafiką komputerową, kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą, samodzielny księgowy, profesjonalny sprzedawca dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 2. Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień jest: Katarzyna Weklicz wew. 31 i Justyna Mach Informacje będą udzielane w dniach pn. - pt. w godz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia określającą przedmiot zamówienia można odebrać osobiście (bezpłatnie) na podstawie pisemnego wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ul. Reja 2 a, Kędzierzyn - Koźle pok. 8 lub na stronie internetowej 4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: Dopuszcza się zmniejszenie ilości osób uczestniczących w szkoleniach w zależności od liczby podpisanych kontraktów socjalnych, rezygnacji ze szkoleń osób skierowanych oraz braku zainteresowania proponowanymi zajęciami, w takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę za faktyczną liczbę osób uczestniczących w zajęciach. VIII. Wadium Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia wadium ( art. 45 ust.1 p.z.p.). IX. Termin związania ofertą Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni od terminu pierwotnego. Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (art.24 ust.2 pkt.2 ustawy Pzp). X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub poszczególne części tj. na część pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą lub szóstą. 2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 8. Oferty wspólne składane przez wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) winny spełniać następujące wymagania:

14 a) Wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników. Pełnomocnictwo to, należy załączyć do składanej oferty. Wzór takiego pełnomocnictwa druk Nr 11 b) Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej. c) Wszyscy wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z wykonawców / wspólników musi być częścią omawianego wcześniej pełnomocnictwa. W przypadku wygrania przetargu pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy. d) Oferta wspólna niezależnie od kompletu dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, jakie składa Pełnomocnik winna dodatkowo zawierać od poszczególnych wykonawców występujących wspólnie, następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub aktualny dokument (dotyczy osób fizycznych), z którego wynika uprawnienie do składania woli (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji i upadłości (składają osoby fizyczne przedsiębiorcy); wykaz zrealizowanych usług (składany przez każdego wykonawcę, jeżeli żaden z nich nie posiada pełnego, wymaganego doświadczenia); oraz opłacony dokument ubezpieczenia OC działalności gospodarczej. Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1, składa i podpisuje Pełnomocnik. Natomiast oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub aktualny dokument (dotyczy osób fizycznych), z którego wynika uprawnienie do składania woli (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu likwidacji i upadłości. e) Dane dotyczące poszczególnych wykonawców występujących wspólnie, (jeżeli takich danych wymaga SIWZ w pkt. 6 i 7) - nie dotyczy to spółek cywilnych - w zakresie zdolności technicznych (sprzęt, potencjał ludzki), zdolności finansowo-ekonomicznych i doświadczenia, podlegają sumowaniu. W zakresie doświadczenia wymagane jest, aby jeden z Wykonawców występujących wspólnie posiadał, co najmniej 50% doświadczenia w wykonawstwie robót o charakterze minimalnego doświadczenia określonego w niniejszej SIWZ. Sumowaniu doświadczenia podlegają wartości wykazane przez Wykonawcę posiadającego, co najmniej 50% doświadczenia oraz wartości pozostałych Wykonawców występujących wspólnie, którzy posiadają nie mniej niż 20% wymaganego doświadczenia. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego niniejszą SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. f) Nie podlegają sumowaniu wartości polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej. Wymaga się, aby każdy z Wykonawców występujących wspólnie posiadał pełną polisę ubezpieczeniową wymaganą niniejszą SIWZ. 9. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

15 12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 13. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. 14. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy niniejszej SIWZ. 15. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem dopiskiem Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń: ABC przedsiębiorczości, obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych, projektowanie stron internetowych z grafiką komputerową, kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą, samodzielny księgowy, profesjonalny sprzedawca dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" -NIE OTWIERAĆ PRZED: 26 maj 2010r. godz Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy, aby wykazać spełnienie wymaganych warunków Warunki wymagane do spełnienia przez Nazwa dokumentu (Jego rodzaj) i jego cechy LP wykonawcę Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy Pzp), przez co nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 (druk nr 4 jest dodatkiem do SWIZ) W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider. Wykaz zadań (sporządzony wg wzoru druk nr 6) wykonanych okresie od do , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem przez zamawiających (na wykazie lub odrębnymi dokumentami), że zadania te zostały wykonane należycie. Załączone do wykazu dokumenty muszą obowiązkowo potwierdzać, co najmniej takie dane zawarte w wykazie jak: nazwa zadania, zamawiający, okres realizacji. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zadań mogą być referencje lub bezusterkowe protokoły odbioru. Dokumentami potwierdzającymi czas realizacji i wartość mogą być umowy, faktury itp.

16 1.3 Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy Pzp), przez co nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia (sporządzony według wzoru druk nr 8), jakimi dysponuje Wykonawca, z podziałem na sprzęt własny oraz sprzęt, którym na podstawie innych tytułów prawnych wykonawca dysponuje lub będzie mógł dysponować. W przypadku określenia >>będzie dysponował<< należy przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia określonych narzędzi i urządzeń w okresie realizacji zadania Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy Pzp), przez co nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 4, zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust. l ustawy p.z.p Oświadczenie o przewozie kursantów. Dokument składany w przypadku prowadzenia szkolenia poza terenem powiatu kędzierzyńskokozielskiego. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (sporządzony wg wzoru druk nr 7 wraz z oświadczeniem druk nr 7a),wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Opłacona polisa, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum zł. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności instytucji szkoleniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. (Dz. U. z 2004, Nr 236, poz. 2365) wystawione (zaktualizowane, potwierdzone) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagany dokument. Oświadczenie o zapewnieniu dowozu i odwozu kursantów. przypadku (sporządzony według wzoru druk nr 17) Wykazanie braku podstaw do wykluczenia Z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. l ustawy p.z.p. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. l ustawy p.z.p. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (druk nr 3 jest dodatkiem do SWIZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu a art.24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o

17 Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. l pkt 2 ustawy. Dokument potwierdzający prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadającym prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy (np. wypis z ewidencji działalności gospodarczej) Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Data wystawienia lub aktualizacji (potwierdzenia) dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagany dokument. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej, jeżeli takie dokumenty są wystawiane w jego kraju zamieszkania. W innym przypadku składa równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa Złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające osobę/osoby do reprezentowania Wykonawcy (druk nr 5 jest dodatkiem do SWIZ) Projekt umowy parafowany na każdej stronie Oświadczenie o udziale podwykonawców (druk nr 10 jest dodatkiem do SWIZ) Formularz ofertowy (druk nr 1 jest dodatkiem do SWIZ) Oświadczenie dot. nadzoru wewnętrznego (druk nr 11 jest dodatkiem do SWIZ) Oświadczenie dotyczące promocji projektów współfinansowanych z EFS (druk nr 12 jest dodatkiem do SWIZ)

18 Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwie poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii) spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty. Dokumenty wymienione w punktach 1,2,3,4,7,8,11,12,13,14,15,16 oraz druk nr 16 i 17 muszą być dostarczone w formie oryginałów pozostałe dokumenty mogą być kserokopiami poświadczonymi przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokumenty takie jak zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS-u i KRUS-u muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia w przypadku kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (uwierzytelnione) notarialnie. Zamawiający w przypadku nieczytelnych kopii dokumentów w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Dokumenty napisane w języku obcym jak: certyfikaty, deklaracje, oświadczenia, wydruki internetowe itp. są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. PRZELICZANIE WALUT OBCYCH NA WALUTĘ PLN W przypadku podania w załączonych do oferty dokumentach określonych wartości w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia na walutę PLN wg poniższej zasady: 1. Wartość polisy ubezpieczeniowej wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy. 2. Wartość doświadczenia (wykonanych zadań) wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia roku wykonania dostawy. XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Ceny jednostkowe i cena całkowita w ofercie muszą być przedstawione przez Wykonawcę w walucie polskiej. Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez firmę zagraniczną), której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów. XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Znakowanie oferty Oferty w postaci pisemnej w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy) należy składać w kopercie zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy. W celu odróżnienia oferty od zwykłej korespondencji należy na kopercie obowiązkowo umieścić napis jak niżej:

19 Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń: ABC przedsiębiorczości, obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych, projektowanie stron internetowych z grafiką komputerową, kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą, samodzielny księgowy, profesjonalny sprzedawca dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Miejsce składania ofert Oferty należy składać w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Reja 2a Kędzierzyn - Koźle, do dnia do godz. 9: Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio złożonej oferty, jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem Zmiana oferty 3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem Wycofanie oferty 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 5.Oferty, które wpłyną do zamawiającego należy oznakować Nie otwierać przed godz. 9:15 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z uwagi na dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano powyżej zostaną: a) W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. Miejsce otwarcia Jawne otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul Reja 2 a w Kędzierzynie - Koźlu pokój nr 8 (I piętro). XIV. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności Ceny za poszczególne części zamówienia w postaci ceny całkowitej brutto - zawierającej należny podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty jest kwotą zryczałtowaną dla poszczególnej części zamówienia (bez względu na sposób jej obliczenia) za całość oferowanych usług w danej części zamówienia zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, kosztów kursu, koszty badania lekarskiego, materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń, koszty egzaminu wewnętrznego i państwowego oraz ubezpieczenia NNW itp.). Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba, że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów prawa.

20 Ostateczne rozliczenie następować będzie oparciu o ceny za poszczególne osoby przeszkolone i ilość faktycznie przeszkolonych osób w danej części zamówienia. Oferowaną cenę w postaci ceny ryczałtowanej za wykonanie całości usług, (bez względu na sposób jej obliczenia) należy wyliczyć w oparciu o dane z pkt. IV SIWZ opis przedmiotu zamówienia, jego zakres oraz koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. XV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XVI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 1.Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert Lp. Kryterium w% 1 Cena brutto całości zamówienia 100 % RAZEM 100% -cena - w kryterium tym, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: Cena (brutto) oferty najniższej Cena x 100 x 100% Cena (brutto) oferty badanej Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i będzie spełniać warunki ustawy, a także wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz będzie proponować najniższą cenę. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. Istotne dla stron postanowienia 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym druk nr 9 do SIWZ. 2. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kędzierzyn-Koźle: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B, C, D dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/3/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 31.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/3/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 31.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/3/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 31.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

połączony z pierwszą pomocą; część 3 - florystyczny podstawowy; część 4 - operator koparki, część 5 - operator koparko - ładowarki,

połączony z pierwszą pomocą; część 3 - florystyczny podstawowy; część 4 - operator koparki, część 5 - operator koparko - ładowarki, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops-kkozle.pl Kędzierzyn-Koźle: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Badanie podsumowujące

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj. 1 z 7 2010-07-12 08:39 Oława: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie pod nazwą Zainwestuj w lepsze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie - ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą komputera - w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Remont bieżący Izby Przyjęć w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup-bielsko.pl Bielsko-Biała: Usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chrostkowo.bipgmina.pl; www.gopschrostkowo.pl Chrostkowo: Kompleksowe usługi w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Warszawa: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena najważniejszych problemów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Zamawiający: tel. 068 3762681 fax 068 3762699, e-mail: pozaroszczykt@ops-szprotawa.pl. III. Opis przedmiotu zamówienia: SIWZ dot. OPS.K.0723-4/08 Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 5 67 300 Szprotawa pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.lask.ibip.pl/public Łask: Szkolenie: ABC przedsiębiorczości Numer ogłoszenia: 135425-2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczutowo: Wsparcie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu Aktywność w gminie Szczutowo Numer ogłoszenia: 251592-2012; data zamieszczenia: 13.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiotem, którego jest prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczestników biorących udział w Projekcie pn: Technik geodeta twój wymarzony zawód. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Zespół

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: ZP-2-2013 Obsługa serwisowa aparatury medycznej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl 1 z 5 2014-04-03 15:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl Starogard Gdański: usługa szkoleniowa pn.:grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer postępowania: 1/ZO/SZKOLENIE/SPRZEDAWCA/RpD/2011 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo