Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r"

Transkrypt

1 Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV Szkolenia stanowią integralną część projektu: Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII, działanie 7.1 poddziałanie Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w związku z art.5 P.z.p. na: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń: ABC przedsiębiorczości, obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych, projektowanie stron internetowych z grafiką komputerową, kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą, samodzielny księgowy, profesjonalny sprzedawca dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki O wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ogłoszone w Portalu Internetowym BZP oraz na stronie internetowej MOPS oraz w siedzibie zamawiającego Termin składania ofert do dnia r.do godz.9:00 Termin otwarcia ofert w dniu r.o godz. 9:15 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził:

2 I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Reja 2 a Kędzierzyn - Koźle NIP Tel Fax Strona internatowa: II. Informacje ogólne 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t. j.: z 2007roku, Dz. U. Nr 223, poz ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz na zasadach przepisów wykonawczych do wyżej cyt. ustawy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. III. Tryb udzielenia zamówienia 1.Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego. IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń: ABC przedsiębiorczości, obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych, projektowanie stron internetowych z grafiką komputerową,kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą, samodzielny księgowy, profesjonalny sprzedawca dla beneficjentów ostatecznych projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3 Kursy są skierowane do osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu, które są w wieku aktywności zawodowej. Zakres i opis szczegółowy przedmiotu zamówienia: W przedmiocie zamówienia wymieniona jest szacunkowa liczba osób. 1.Część I: ABC przedsiębiorczości liczba osób 5; termin szkolenia czerwiec lipiec 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 40 godzin Celem szkolenia jest zapoznanie zainteresowanych osób bezrobotnych z zagadnieniami i problemami dotyczącymi spraw związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej i przygotowanie ich do wejścia na rynek z własną działalnością gospodarczą. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: I BLOK: Obowiązujące uregulowania prawno-ekonomiczne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: kryteria wyboru rodzaju działalności gospodarczej, procedury prawno -administracyjne dotyczące rejestracji podmiotu gospodarczego - etapy zakładania firmy, analiza rynku, obowiązki przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego i ZUS, wybór formy opodatkowania, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i podatkowej samodzielnego podmiotu gospodarczego, marketing i promocja w prowadzeniu własnej firmy oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na założenie i rozwój działalności. II BLOK: Warsztaty z zakresu tworzenia i analizy biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien przygotować własny biznesplan pod kątem planowanej działalności gospodarczej, wykorzystując opracowany przez tutejszy Urząd wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szczególny nacisk należy położyć na analizę poszczególnych biznesplanów sporządzonych przez uczestników szkolenia oraz wypełnionego wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Warsztaty powinny odbywać się w formie grupowej połączonej z dyskusją oraz indywidualnych konsultacji z wykładowcą. III BLOK: Obsługa komputera w prowadzeniu małego biznesu, w tym: obsługa środowiska Windows, wybrane zagadnienia z pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Excel), obsługa Internetu oraz programów użytkowych wspomagających prowadzenie własnej firmy, m.in. w zakresie prowadzenia księgowości, fakturowania itp. Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. Zajęcia winny być prowadzone z wykorzystaniem komputera i internetu. 2.Część II Profesjonalny sprzedawca liczba osób 13; termin szkolenia lipiec - sierpień 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 60 godzin Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie obsługi klienta jak i urządzeń fiskalnych i sklepowych, które docelowo mają posłużyć pracy na stanowisku sprzedawcy detalicznego. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: - obsługa samej kasy fiskalnej

4 - obsługa terminala płatniczego - obsługę komputerowego programu fiskalnego i drukarki 3.Część III Obsługa programów komputerowych i rządzeń biurowych liczba osób 9; termin szkolenia wrzesień październik 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 80 godzin Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi programów i urządzeń biurowych. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: - obsługa edytora tekstu (MS Word lub OpenOffice Writer) - obsługa arkusza kalkulacyjnego (MS Excel lub OpenOffice Calc) - obsługa programu do prezentacji (MS PowerPoint lub OpenOffice Impress) - obsługa programu do zarządzania czasem i pocztą elektroniczną (MS Outlook, Opera mail lub Thunderbird) - obsługa urządzeń typu: drukarka, skaner, fax i PCfax Wykonawca powinien zagwarantować taką ilość komputerów jednocześnie, aby każdy uczestnik szkolenia miał zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. 4.Część IV Kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą liczba osób 10; termin szkolenia czerwiec lipiec 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 80 godzin Szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy z osobami samotnymi i schorowanymi, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o własne gospodarstwo domowe lub/ i spełniać podstawowe funkcje życiowe. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: - anatomia i fizjologia człowieka - dolegliwości wieku starczego - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - choroby psychoorganiczne w okresie starczym - psychologiczne i pedagogiczne aspekty opieki nad osobą starszą - higiena żywienia - diety - zagadnienia higieny osobistej pielęgnowanie chorego w domu - metodyka organizacji czasu wolnego - zajęcia praktyczne

5 5.Część V Kurs samodzielny księgowy liczba osób 3; termin szkolenia sierpień - październik 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 160 godzin Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego oraz nabycie obsługi komputera, w tym aktualnie stosowanych programów komputerowych finansowo księgowych i programów płacowych. Tematyka jaką należy uwzględnić w programie szkolenia: Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem modułowego programu szkolenia zawodowego dla zawodu Księgowy (samodzielny) - kod zawodu: w zakresie pracy Księgowy bilansista, dostępnego w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: l BLOK: Trening interpersonalny, w tym metody i techniki poszukiwania pracy oraz trening gotowości do zmian, nastawiony na zmianę postaw i wzrost motywacji oraz przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia te powinny odbywać się w formie ćwiczeń, warsztatów. II BLOK: Aktualne zagadnienia obejmujące wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu księgowości, w tym: - ogólne zasady rachunkowości; - środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; - ewidencja operacji gospodarczych; - organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych; - ogólne zasady inwentaryzacji; -ewidencja obrotu gotówkowego; - ewidencja obrotu bezgotówkowego; - ewidencja innych środków pieniężnych; - sporządzanie list płac i rozdzielników; - sporządzanie list zasiłków i deklaracji ZUS; - rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych; - ewidencja rozrachunków z tytułu VAT; - ewidencja rozrachunków z dostawcami; - ewidencja rozrachunków z odbiorcami; - ewidencja rozrachunków z pracownikami; - ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych; - ewidencja pozostałych rozrachunków; - ewidencja roszczeń; - ewidencja roszczeń barterowych; - ewidencja inwestycji; - ewidencja środków trwałych; - ewidencja finansowego majątku trwałego; - ewidencja wartości niematerialnych i prawnych; - ewidencja leasingu; - ewidencja i rozliczanie zakupu towarów i opakowań; - ewidencja zakupu usług; - ewidencja i rozliczanie zakupu materiałów; - ewidencja zużycia materiałów; - rozliczenie kosztów handlowych; - ewidencja i rozliczenie kosztów przedsiębiorstwa; - kalkulacja kosztu jednostkowego produktu; - ewidencja wyrobów gotowych; - ewidencja sprzedaży towarów; - ewidencja sprzedaży usług; - ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych; - ustalenie wyniku finansowego; - ewidencja wyniku finansowego; - podział wyniku finansowego; - ewidencja funduszy i kapitałów własnych; -ewidencja funduszy specjalnych; - sporządzanie sprawozdań; - sporządzanie bilansu; - sporządzanie sprawozdań z przepływu środków pieniężnych; - sporządzanie rachunku zysków i strat; - analiza podstawowych wskaźników finansowych; - elementy etyki zawodowej. III BLOK: Obsługa komputera w pracy samodzielnego księgowego, w tym: - obsługa komputera w zakresie podstawowym (środowisko Windows, Pakiet Microsoft Office, Internet); - arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach finansowo-księgowych; - obsługa programów placowych i programów komputerowych finansowo-księgowych (minimum dwa programy finansowo-księgowe i jeden program placowy - często stosowane przez firmy z sektora MSP oraz jednostki budżetowe) oraz obsługa programu Płatnik. IV BLOK: Zajęcia praktyczne na zasadzie firmy symulacyjnej prowadzone przez instruktorów - specjalistów w danej dziedzinie. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się na symulacyjnym stanowisku pracy, z wykorzystaniem dokumentów finansowo-ksiegowych, obowiązujących druków i dowodów księgowych stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach budżetowych. Zakres programowy powinien odpowiadać czynnościom wykonywanym przez samodzielnego księgowego-bilansistę.

6 6.Część VI Kurs projektowania stron internetowych z grafiką komputerową liczba osób 1; termin szkolenia sierpień październik 2010 Wymagana minimalna ilość godzin: 180 godzin Celem kursu jest przygotowanie BO do pracy w zawodach: Projektant stron internetowych (webmaster) w zakresie pracy HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych oraz grafik komputerowy w zakresie pracy: Zastosowanie grafiki w reklamie i wydawnictwach. Szkolenie powinno zostać zrealizowane z wykorzystaniem modułowego programu, szkolenia zawodowego dla zawodu Projektant stron internetowych (webmaster) - kod zawodu: oraz dla zawodu Grafik komputerowy - kod zawodu: , dostępnych w bazie danych prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej: Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: l BLOK: Projektowanie stron internetowych, w tym: - wykorzystanie HTML w budowie stron internetowych; - wykorzystanie CSS w budowie stron internetowych. Wymagana liczba godzin: 120 godzin. II BLOK: Zastosowanie grafiki komputerowej w reklamie i wydawnictwach, w tym: - posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej z wykorzystaniem powszechnie używanych programów graficznych CorelDRAW oraz Adobe Photoshop; - przygotowanie wydruków czarno -białych i wyciągów barwnych w czterech podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych; - automatyzacja pracy podczas opracowywania grafiki bitmapowej; - projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach. Zajęcia powinny być realizowane głównie w formie pokazów, ćwiczeń i zadań projektowych. 7. Wymagania dla wszystkich w/w szkoleń: 7.1 Wymagania dotyczące kadry: Zajęcia teoretyczne winny być prowadzone przez osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, z uprawnieniami pedagogicznymi do wykładów przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne winny być prowadzone przez osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, specjalistami dziedziny min: ekonomii, finansów, prawa, pozyskiwania funduszy unijnych na działalność gospodarczą. 7.2 Program szkolenia: winien być zgodny z 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r, Nr 31, póz. 216). Program nauczania każdej formy winien zawierać: nazwę formy kształcenia; czas trwania i sposób jej organizacji; wymagania wstępne dla uczestników; cele kształcenia; plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz jej wymiar; treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;

7 wykaz literatury oraz niezbędnych środków i zajęć dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów kształcenia. Program szkolenia powinien zawierać ponadto harmonogram zajęć w poszczególnych dniach i tygodniach szkolenia, z wyszczególnieniem dokładnych godzin dydaktycznych. 7.3 Wykonawca winien stosownie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności z art. 20. ust. 1, przedstawić aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 7.4 Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej wynosi 45 min, czas trwania jednostki lekcyjnej praktycznej wynosi 60 min. 7.5 Cena za przeszkolenie jednego Uczestnika Projektu musi obejmować: koszty kursu, koszty dodatkowych zajęć, koszty badania lekarskiego, materiałów szkoleniowych, dyplomów, zaświadczeń, koszty egzaminu wewnętrznego i państwowego oraz ubezpieczenia NNW. 8. Ponad to Wykonawca będzie zobowiązany do: a) przeprowadzenia szkoleń od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych nie dłużej niż 7 godzin dziennie; zajęcia nie mogą trwać dłużej niż do godz.18:00 b) wydania każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych, związanych z tematyką szkolenia wskazanych przez Wykonawcę w ofercie; c) zakupu materiałów do realizacji szkolenia, prowadzenia dokumentacji wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. d) Wydania każdemu uczestnikowi danego szkolenia zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej ( Dz.U. z 2006r. Nr 31 poz.216), oznaczonego logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i emblematem Unii Europejskiej oraz sformułowaniem Projekt Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse (wzór logo dostępny u zamawiającego). e) Wykonawca winien zapewnić dla zamiejscowych uczestników szkolenia zimne i gorące napoje. f) Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji zamówienia w całości lub części podwykonawcom. g) Wykonawca winien zapewnić odpowiednie warunki lokalowe. Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, w tym aparaturę audiowizualną, kserokopiarkę, rzutnik pisma, tablicę naścienną lub informacyjną, biurka, krzesła. Wykonawca winien umożliwić swobodne uczestnictwo każdego kursanta w zajęciach praktyczne - dydaktycznych. h) Przeprowadzenia szkoleń w systemie stacjonarnym. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-lerningu itp. i) Zapewnienia uczestnikom szkolenia warunków nauki zgodnie z przepisami BHP. j) Odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji i promocji projektów w ramach POKL m.in. oznaczenia sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów np.: certyfikatów, dyplomów, programów szkolenia w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. k) Informowania telefonicznie Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestnika szkolenia na zajęciach.

8 V. Miejsce i termin wykonania zamówienia Miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Kędzierzyna Koźla. W przypadku realizacji zamówienia poza miastem Kędzierzyn - Koźle Wykonawca zapewni dowóz i odwóz kursantów do i z miejsca szkolenia, którego koszty należy uwzględnić w przedkładanej ofercie; dojazd jednak nie powinien trwać dłużej niż 2 godziny łącznie tam i powrót. Termin realizacji zamówienia: czerwiec - październik 2010r. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: Lp. Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku 1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z art. 22 ust. 1, pkt. 1 ustawy Pzp. 1. Posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. (Dz. U. z 2004, Nr 236, poz. 2365). W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. 2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z art. 22 ust. 1, pkt. 1 ustawy Pzp. Posiadanie uprawnień przez osoby wymienione w warunku >>Posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia<<. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. 3 Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy Pzp), przez co nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień 1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tj. od do a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług (dla świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) o charakterze: przeszkolenia co najmniej 100 osób w zakresie w/w kursów z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu na warunkach jak niżej: Wymaga się, aby jeden z Wykonawców występujących wspólnie posiadał, co najmniej 50% doświadczenia w wykonawstwie robót o charakterze minimalnego doświadczenia określonego

9 publicznych. (Wykonawca musi spełniać wymienione warunki łącznie) w SIWZ. Sumowaniu doświadczenia podlegają wartości wykazane przez Wykonawcę posiadającego, co najmniej 50% doświadczenia oraz wartości pozostałych Wykonawców występujących wspólnie, którzy posiadają nie mniej niż 20% wymaganego doświadczenia. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. 2. Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, jak niżej: - dysponowanie salą wykładową na 30 osób (Wykonawca musi podać gdzie się sala znajduje dokładny adres) dotyczy wszystkich części - dysponowanie telefonem komórkowym, faxem, kserokopiarką, rzutnikiem lub projektorem dotyczy wszystkich części - dysponowanie fantomem - dotyczy części IV - dysponowanie co najmniej 10 komputerami stacjonarnymi lub przenośnymi z monitorem z legalnym oprogramowaniem systemowym, jednakowym dla wszystkich uczestników, z dostępem do Internetu dotyczy części I, II, III, V, - dysponowanie co najmniej 1 kasą fiskalną, która spełnia wymagania Ministerstwa Finansów z dnia r w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania/dz.u. nr 222, poz. 1338/ oraz czytnik kodów kreskowych, czytnik karty płatniczej, wagę elektroniczną, metkownicę, drukarkę fiskalną dotyczy części II Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia 3. Wykaże, że dysponuje kadrą:

10 4 5 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 4, zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo - doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą, posiadającą kierunkowe wykształcenie, kierunkowe doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia związane z przedmiotem zamówienia - posiadające minimum roczny staż zawodowy na przestrzeni ostatnich 3 lat w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, który będzie wykładał w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 50000,- zł. i ważnego, co najmniej przez cały okres związania ofertą. W dokumencie ubezpieczeniowym musi być uwidoczniony jednoznaczny zapis, że jest to ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej z jednoczesną informacją o opłaceniu składki ubezpieczenia (zapis w dokumencie, kopia przelewu lub inny dokument potwierdzający opłacenie). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wartości polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej nie podlegają sumowaniu. Wymaga się, aby każdy z Wykonawców występujących wspólnie posiadał pełną polisę ubezpieczeniową wymaganą w SIWZ Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1

11 6 7 8 zamówień publicznych (dotyczy osób prawnych). Nie podleganie wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych). Nie podleganie wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy zarówno osób prawnych jak i fizycznych). WARUNKI OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Złożenie oświadczenia o braku podstaw do likwidacji i upadłości składane przez osoby fizyczne zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 2. W przypadku ofert wspólnych, składanych przez osoby fizyczne, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. 1. Załączenie do oferty lub wniosku aktualnego dokumentu (dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych), z którego wynika uprawnienie do zaciągania zobowiązań, składania oświadczenia woli i podpisywania oferty lub wniosku o dopuszczenie do postępowania (np. wypis z ewidencji działalności gospodarczej). 2. Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pkt. III.4.1 ogłoszenia) wymienionych w art. 22 ust. 1, przez co oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 1. Dokument ten składany jest niezależnie od dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio do art. 44, 50, 56, 60c, 68, 73 ustawy Pzp). W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider. 2. Zamawiający wymaga aby zająca odbywały się na terenie miasta Kędzierzyn Koźle. W innym przypadku Wykonawca zapewni dowóz i odwóz kursantów do i z miejsca szkolenia. 4.Wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od daty zawarcia umowy do dnia Akceptowanie warunków płatności określonych w ogólnych warunkach umowy. 6. Akceptowanie terminu związania ofertą wynoszącego 30 dni liczonych od daty składania ofert. 7. Wykonanie przedmiotu zamówienia w całości siłami własnymi. 8. Akceptowanie bez zastrzeżeń i uwag załączonych do SIWZ ogólnych warunków umowy.

12 9. Ustanowienie pełnomocnika w przypadku składania ofert wspólnych oraz ofert składanych przez spółki cywilne oraz innych pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy. 2. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie wg zasady: spełnia / nie spełnia 2.2.Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie sprawdzone czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zostaną ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia. 2.3.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. l lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli te oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust. 1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 2.4.Oświadczenie lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 2.5.Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. l p.z.p. 2.6.W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert (art.87ust.l p.z.p.). VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1.Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami odbywać się będzie za pomocą faksu. Potwierdzeniem otrzymania wiadomości zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest raport faksu, z którego nadano wiadomość, potwierdzający prawidłową transmisję danych. W przypadku uzupełniania dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca przesyłając uzupełnienie faksem, potwierdza go pisemnie przez dostarczenie wymaganych dokumentów pocztą. W zakresie pytań i wyjaśnień (m.in. do SIWZ lub wniosków o dopuszczenie do postępowania) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adresy: za potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez Wykonawcę. Ponadto zgodnie z ustawą Pzp zawsze dopuszczalny jest pisemny sposób porozumiewania się z dopiskiem Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń: ABC przedsiębiorczości, obsługa programów komputerowych i urządzeń biurowych, projektowanie stron internetowych z grafiką komputerową, kurs opieki nad osobami starszymi połączony z pierwszą pomocą, samodzielny księgowy, profesjonalny sprzedawca dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo