Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA

2 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Koszalin 2011 DM ² Pracownia Projektowania i Dokumentacji Konserwatorskiej Daszczyńska Magdalena ul. Jana z Kolna 4/ Koszalin Tel NIP: PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA

3 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Spis treści WSTĘP PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE UWARUNKOWANIE ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Strategiczne cele polityki paostwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami KRAJOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA , NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA NARODOWY PROGRAM KULTURY OCHRONA ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA LATA : KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU NARODOWY PROGRAM ROZWOJU POLSKI NA LATA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Relacje powiatowego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DO ROKU Analiza strategicznych dokumentów Powiatu Koszalioskiego STARTEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIÑSKIEGO NA LATA UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO RELACJE POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI Z DOKUMENTAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE GMINY GMINA BĘDZINO GMINA BIESIEKIERZ GMINA BOBOLICE GMINA MANOWO GMINA MIELNO GMINA POLANÓW GMINA SIANÓW GMINA ŚWIESZYNO CHARAKTERYSTYKA ZASOBU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POWIATU POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE POWIATU POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POWIATU HISTORIA OBSZARU POWIATU KRAJOBRAZ KULTUROWY Układy przestrzenne i budownictwo ludowe: Architektura sakralna Architektura rezydencjonalna Budynki użyteczności publicznej

4 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zespoły folwarczne Zabytki techniki Zieleo Komponowana Cmentarze Parki Pomniki przyrody i aleje Zestawienie ilościowe zabytków z terenu powiatu koszalioskiego ujętych w rejestrze i oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków Szlaki turystyczne na terenie powiatu wykorzystujące walory dziedzictwa kulturowego ZABYTKI OBJĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY ZABYTKI UJĘTE WPISEM DO REJESTRU ZABYTKÓW ZABYTKI NIERUCHOME ZABYTKI RUCHOME ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ZABYTKI UZNANE ZA POMNIK HISTORII OCHRONA POPRZEZ UTWORZENIE PARKU KULTUROWEGO PROPONOWANE PARKI I SZLAKI KULTUROWE Park kulturowy Święte Góry Pomorza Park kulturowy Kolejką do elektrowni PROPONOWANE SZLAKI KULTUROWE NA TERENIE POWIATU KOSZALIOSKIEGO: USTALENIA OCHRONY W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZABYTKI POWIATU UJĘTE W EWIDENCJI ZABYTKI O NAJWYŻSZYM ZNACZENIU DLA POWIATU OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POWIATU. ANALIZA SZANS I ZAGROŻEO PRIORYTETY, KIERUNKI DZIAŁAO I ZADANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI INSTRUMENTARIUM REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZASADY OCENY REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MONITORING PRZEZ POWIAT ZADAO Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW ZAŁĄCZNIKI

5 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. WSTĘP Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Koszalińskiego na lata został opracowany w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (DZ. U Nr 162 poz z późn. zm.). W art. 87 ustawodawca nałożył na zarząd powiatu obowiązek sporządzania programu opieki nad zabytkami, który po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przyjmuje rada powiatu. Formułując niniejszy program uwzględniono zadania wyznaczone z mocy ustawy do obowiązków powiatu względem zabytków, których powiat jest właścicielem oraz przeanalizowano ogólną politykę powiatu w dziedzinie opieki nad zabytkami, nie naruszając przy tym, kompetencji poszczególnych gmin i praw właścicieli. Ideą programu jest stworzenie spójnego systemu opieki nad zabytkami powiatu, obejmującego ochronę i poprawę stanu zasobów środowiska kulturowego, promocję i turystyczne udostępnienie zabytkowych atrakcji, uwzględnienie otoczenia obiektów zabytkowych, parków kulturowych i krajobrazowych w działaniach samorządów zmierzających do kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, a także edukacji, budowania tożsamości kulturowej i obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego. Rolą władz samorządowych jest prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju podległych terenów, zapewnienie ładu przestrzennego i powiązania ochrony zabytków z ochroną środowiska przyrodniczego. Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Koszalińskiego na lata jest istotnym dokumentem wyznaczającym priorytety i kierunki działań w zakresie opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Stanowi ważny instrument realizacji polityki rozwoju powiatu w perspektywie czterech lat. 5

6 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI Podstawę prawną obowiązku wykonania programu opieki nad zabytkami określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz z późniejszymi zmianami): Art. 87 Zarząd województwa, powiatu lub wójt ( burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności: 1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 2) uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 4) wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Programy, o których mowa w ust. 3, są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 6

7 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM Zakres działania powiatu względem dziedzictwa kulturowego określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.1998 Nr 91 poz. 578). W art. 4 wskazuje powiat jako jednostkę wykonującą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 7

8 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 3. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE. kraju: Obowiązujące uregulowania prawne dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami na terenie KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: W art.5 gwarantuje obronę niepodległości i nienaruszalności terytorium. Obok wolności i poszanowania praw człowieka i obywatela oraz ich bezpieczeństwa, strzeże dziedzictwa narodowego i zapewnia ochronę środowiska. W art 6. zapewnia o stwarzaniu warunków upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. W art. 86 wskazuje, że każdy obywatel obowiązany jest do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie, a zabytki są objęte ochroną zadeklarowaną, jako konstytucyjny obowiązek państwa i każdego człowieka. USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jestustawa z dnia 23 lipca 2003r.o OCHRONIE ZABYTKÓW i OPIECE NAD ZABYTKAMI(Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 18 marca 2010 r o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw(dz. U nr 75 poz. 474). Art. 3 ustawy zawiera definicje: 1) zabytek - nieruchomośd lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartośd historyczną, artystyczną lub naukową; 2) zabytek nieruchomy - nieruchomośd, jej częśd lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1; 3) zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej częśd lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1; 4) zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwieo kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem; 5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami - instytucję kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 8

9 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 6) prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działao; 7) prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działao; 8) roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku; 9) badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich; 10) badania architektoniczne - działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceo; 11) badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 13) historyczny zespół budowlany - powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi; 14) krajobraz kulturowy - przestrzeo historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze; 15) otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. W art. 4.sprecyzowano na czym polega ochrona zabytków, sprawowana przez organy administracji publicznej: 1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodowad uszczerbek dla wartości zabytków; 3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 9

10 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 6) uwzględnianie zadao ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Art. 5odróżnia ochronę zabytków sprawowaną przez organy administracji publicznej od opieki nad zabytkami sprawowanej przez właściciela zabytku, która polega na zapewnieniu warunków: 1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. Art. 6 określa jakie zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania: 1) Zabytki nieruchome będące, w szczególności: a) krajobrazami kulturowymi, b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, c) dziełami architektury i budownictwa, d) dziełami budownictwa obronnego, e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, f) cmentarzami, g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalnośd wybitnych osobistości lub instytucji. 2) Zabytki ruchome będące, w szczególności: a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), f) instrumentami muzycznymi, g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 10

11 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalnośd wybitnych osobistości lub instytucji. 3) Zabytki archeologiczne będące, w szczególności: a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, b) cmentarzyskami, c) kurhanami, d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. W ustępie drugim, informuje, że ochronie mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. Art. 7.wymienia formy ochrony zabytków: 1) wpis do rejestru zabytków 2) uznanie za pomnik historii 3) utworzenie parku kulturowego 4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Art. 16 zawiera opis obowiązujących procedur związanych z tworzeniem parków kulturowych i realizacją zadań związanych z ich ochroną: 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 2. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy. 4. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem. 5. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być utworzony. 6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 11

12 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Art. 17 informuje o zakazach i ograniczeniach obowiązujących na obszarze parku kulturowego: 1. Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące: 1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej; 2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeo reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeostwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; 4) składowania lub magazynowania odpadów. 2. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia zakazów i ograniczeo, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 233, poz oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721). W art. 21gminną ewidencję zabytków określono jako podstawę do sporządzania programów opieki nad zabytkami, przez województwa, powiaty i gminy. Art. 22 uszczegóławia zasady prowadzenia wojewódzkich, gminnych ewidencji zabytków oraz ewidencji zabytków znajdujących się na polskich obszarach morskich. W art. 24 wskazano na ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jako odpowiedzialnego za określenie sposobu prowadzenia rejestru zabytków oraz krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Artykuł 89 wymienia organy ochrony zabytków, którymi są: 1.minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków; 2.wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje wojewódzki konserwator zabytków. Art. 50 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje na Starostę, jako organ właściwy w postępowaniu wywłaszczeniowym podjętym na wniosek właściwego WKZ w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zabytku nieruchomego lub ruchomego. W uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków Starosta ma również prawo do umieszczania na zabytkach znaku zabytku chronionego prawem (art. 12 ustawy), którego forma została określona w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych z dnia 09 lutego 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 650.) 12

13 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. INNE UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI: Ustawa o PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMz dnia 27 marca 2003 (DZ. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) z aktami wykonawczymi. W art. 1 wskazuje wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej jako niezbędne do uwzględnienia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art.2 podaje definicję dóbr kultury współczesnej, które określono jako niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza, że do zadań powiatu należy, prowadzenie w granicach swojej własności rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju. W ustawie o planowaniu przestrzennym wielokrotnie wskazuje się na konieczność uwzględnienia stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej zarówno w studium, w planach jak i w decyzjach o warunkach zabudowy. 13

14 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.PRAWOBUDOWLANE(tekst jednolity DZ. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami) Art. 39 jednoznacznie określa warunki uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku prowadzenia prac budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską. W ust. 1 dotyczącym robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków sformułowano wymóg uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ust. 3 wskazano,żew stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W przypadku robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia właściwy organ może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie, gdy wiąże to się z pogorszeniem stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków. Mówi o tym art. 30 ust. 7 pkt. 2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) Art. 101 określa zachowanie wartości kulturowych z uwzględnieniem zabytków archeologicznych jako jeden z elementów ochrony powierzchni ziemi. A w art. 400a w ust. 1wskazuje zakres finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wymienia w nim działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W art. 400b. wskazuje cel działania Narodowego Funduszu jako finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej m. in. w zakresie działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 14

15 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 880) W ustawie zdefiniowano tereny zieleni tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym; Art. 83 ust. 2 wskazuje, że organem właściwym w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jest Wojewódzki Konserwator Zabytków, który na podstawie art. 84. ust. 2 nalicza opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na podstawie art.86 ust 3-13 odstępuje od pobrania opłaty i określa w wydanym pozwoleniu warunki, jakie należy spełnić, aby zachować prawo do zwolnienia z pobrania opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenach objętych ochroną konserwatorską. W rozdziale drugim w art. 6 określa następujące formy ochrony przyrody 1. Parki narodowe, 2. Rezerwaty przyrody, 3. Parki krajobrazowe, 4. Obszary chronionego krajobrazu, 5. Obszary Natura 2000, 6. Pomniki przyrody, 7. Stanowiska dokumentacyjne, 8. Użytki ekologiczne, 9. Zespoły przyrodniczo krajobrazowe, 10. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI z dnia 21 sierpnia (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.) W art. 6 wymieniono cele publiczne w rozumieniu ustawy jako m. in. opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 13 pkt 4 ustawy (tekst ujednolicony ogłoszony w Dz.U nr 102 poz. 651) wskazuje na konieczność uzyskania pozwolenia właściwego WKZ na sprzedaż, zamianę, 15

16 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Art. 29 wskazuje możliwość nałożenia na nabywcę nieruchomości gruntowej obowiązku odbudowy lub remontu położonych na niej zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określonym w umowie. USTAWA O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ z dnia 25 października 1991r.(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 13, poz.123) W art. 1 ust 2 wskazuje państwo jako mecenasa działalności kulturalnej, którego zadaniem jest wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami. Art. 7b, w ust. 1 i 2 precyzuje, że m. in. jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznawać stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE z dnia 24 kwietnia 2003 r.(dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) W art. 4 do zadań strefy zadań publicznych,które wymienia ustawa zaliczono podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ( )w pkt. 16 zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; USTAWA o UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI o ŚRODOWISKU i JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEOSTWA w OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ o OCENACHODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO z 3 października 2008 r. (Dz nr 199 poz. 1227) Na jej mocy ochrona obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, zabytków i krajobrazu kulturowego, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków otrzymuje dodatkowe umocowanie prawne. 16

17 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach zostały określone w: 1) ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) 2) ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85, poz.539 z późn. zm.). Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy: 1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.673 z późn. zm. 17

18 4. UWARUNKOWANIE ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 4.1. STRATEGICZNE CELE POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI KRAJOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI Krajowy Program Opieki nad Zabytkami jest uchwalany przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Minister inicjuje i opracowuje go przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków w celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. w programie określono cele i kierunki działań, oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób finansowania planowanych działań, oraz harmonogram ich realizacji. Krajowy Program Opieki nad Zabytkami obecnie jest opracowywany. W tezach do opracowania tego programu pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Ochrony Zabytków określono cel programu, jako wzmocnienie ochrony i opieki nad tą istotną częścią dziedzictwa kulturowego oraz poprawa stanu zabytków w Polsce. W założeniach programu podkreślono konieczność stworzenia wykładni porządkującej sferę ochrony poprzez wskazanie siedmiu podstawowych zasad konserwatorskich: 1. zasady primum non nocere, 2. zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych i niematerialnych), 3. zasady minimalnej niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań niekoniecznych), 4. zasady, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco, 5. zasady czytelności i odróżnialności ingerencji, 6. zasady odwracalności metod i materiałów, 7. zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie. Wymienione zasady dotyczą zarówno konserwatorów pracowników urzędów, profesjonalnych konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki, konserwatorów-architektów, urbanistów, budowlanych, archeologów, badaczy, właścicieli i użytkowników, w tym duchownych codziennych konserwatorów zabytkowych świątyń. 18

19 Uwarunkowanie zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. Według przyjętych tez Krajowy Program Opieki nad Zabytkami powinien uwzględniać: - ocenę stanu zachowania poszczególnych grup zabytków, określenie kategorii i stopnia zagrożeń oraz kierunki działań mających na celu pełną inwentaryzację zasobów (krajowa ewidencja w systemie cyfrowym), monitoring stanu i zagrożeń, - funkcjonowanie służb konserwatorskich (kierunek działań wzmocnienie organizacyjne, kadrowe i finansowe na poziomie krajowym i regionalnym), - określenie celów i kierunków działań tworzących systemową ochronę i opiekę nad zabytkami (powiązanie ochrony zabytków z polityką ekologiczną, ochrony przyrody, architektoniczną i przestrzenną, celną i polityką bezpieczeństwa państwa), - ocenę i wytyczne do systemu finansowania ochrony i opieki nad zabytkami (cel: stworzenie sprawnego systemu finansowania ochrony i opieki nad zabytkami), - określenie celów i kierunków edukacji nt. zabytków w szerokim aspekcie. NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA , oraz opracowane rok później uzupełnienie NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA (dokument wdrożeniowy: Narodowy Program Kultury Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego na lata ) Za jedno z założeń do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury w latach , jako strategiczny obszar programowania, uznano ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochronę i rewaloryzacja zabytków. W strategii usytuowano kulturę i jej rozwój w ścisłym powiązaniu z rozwojem ekonomicznym. Stworzono podstawy do traktowania kultury nie tylko jako odbiorcy efektów wzrostu gospodarczego, ale właśnie jako stymulatora rozwoju, m. in. poprzez rosnący udział sektora kultury w PKB. Za misję strategii uznano zrównoważony rozwój kultury, jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów. Cel strategiczny określono jako zrównoważenie rozwoju kultury w regionach. Określono następujące cela cząstkowe: 1. Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury. 2. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury. 3. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury. 19

20 Uwarunkowanie zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. 4. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury. 5. Poprawa warunków działalności artystycznej. 6. Efektywna promocja twórczości. 7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. 8. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury. W uzupełnieniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata , poza przesunięciem daty kierunkowej, wprowadzono programy operacyjnepowiązane z finansowaniem działalności kulturalnej ze środkami znajdującymi się w dyspozycji Ministra Kultury. Dla działań związanych z opieką nad zabytkami powołano program operacyjny Dziedzictwo Kulturowe. NARODOWY PROGRAM KULTURY OCHRONA ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA LATA : Podstawą do sformułowania Narodowego Programu Kultury Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego jest uznanie sfery dziedzictwa za podstawę rozwoju kultury i upowszechniania kultury, a także za potencjał regionów, służący wzrostowi konkurencyjności regionów dla turystów, inwestorów i mieszkańców. Cel strategiczny programu określono jako intensyfikację ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych. Cele cząstkowe programu określono jako: poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony zabytków, kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne, zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych, promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą, w szczególności za pomocą narzędzi społeczeństwa informacyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, tworzenie warunków dla rozwoju i ochrony dziedzictwa kultury ludowej, zabezpieczenie zabytków przed nielegalnym wywozem zagranicę. 20

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Warszawa, 28 listopada 2013 r. www.mwkz.pl KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 2 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 2 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Reda na lata 2015 2018". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2015-2018 DLA GMINY IŁAWA

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2015-2018 DLA GMINY IŁAWA Załącznik do Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 października 2015 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2015-2018 DLA GMINY IŁAWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 117 UCHWAŁA NR XXXI/219/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 117 UCHWAŁA NR XXXI/219/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 117 UCHWAŁA NR XXXI/219/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/94/15 RADY GMINY BUKOWIEC

UCHWAŁA NR XIII/94/15 RADY GMINY BUKOWIEC UCHWAŁA NR XIII/94/15 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 2019 dla Gminy Bukowiec Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Niemodlin na lata 2015-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/130/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIASTO REDA NA LATA 2015-2018 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2221 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY PRZYWIDZ. z dnia 29 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2221 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY PRZYWIDZ. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2221 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY PRZYWIDZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 22.03.2016 r. przygotowanie: arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz BIURO

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata Opracowanie wykonane przez:

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata Opracowanie wykonane przez: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata Opracowanie wykonane przez: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Gminny program opieki nad zabytkami na lata Gmina Niemodlin

Gminny program opieki nad zabytkami na lata Gmina Niemodlin Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2015-2018 Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2015 2018 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Podstawa prawna... 5 3 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/76/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/76/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/76/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2015 roku GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2015-2018 DLA GMINY KRZYWIŃ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STEGNA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stegna na lata

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STEGNA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stegna na lata Projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY STEGNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stegna na lata 2016-2019

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO ŻUROMIN

GMINA I MIASTO ŻUROMIN Załącznik do Uchwały NR 80/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015r. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2015-2018 Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2015-2018 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/241/2014 RADY GMINY W SUSCU z dnia 16 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/241/2014 RADY GMINY W SUSCU z dnia 16 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/241/2014 RADY GMINY W SUSCU z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Susiec na lata 2013 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2015r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2015-2019 DLA GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/XVII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 20 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 88/XVII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 20 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 88/XVII/16 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Siemyśl na lata 2016-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia r. DRUK NR 111 PROJEKT Zatwierdzony przez z up. BURMISTRZA ZASTĘPCA BURMISTRZA Adam Sekmistrz UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 1853 UCHWAŁA NR X/62/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 31 marca 2016 r.

Lublin, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 1853 UCHWAŁA NR X/62/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 1853 UCHWAŁA NR X/62/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018 WĄBRZEŹNO 2014 R. 1 S p i s t r e ś ci Wstęp...4 Rozdział 1. Podstawa prawna opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.5

Bardziej szczegółowo

Gminny program opieki nad zabytkami na lata Gmina Halinów

Gminny program opieki nad zabytkami na lata Gmina Halinów Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2016-2019 Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2016 2019 2 Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez pracownię architektury krajobrazu Marta Miłosz

Bardziej szczegółowo

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 4.1 Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 4.1.1 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Cewice z dnia.r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CEWICE NA LATA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Cewice z dnia.r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CEWICE NA LATA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Cewice z dnia.r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CEWICE NA LATA 2015-2018 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP 1. Zakres i cel opracowania gminnego programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdańsk, 25 września 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Gminny program opieki nad zabytkami na lata

Gminny program opieki nad zabytkami na lata GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA RYDUŁTOWY na lata 2015-2018 Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2015 2018 2 Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez pracownię architektury krajobrazu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2013-2016

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr OR.0007.213.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2013-2016 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

G m i n n y P r o g r a m O p i e k i n a d Z a b y t k a m i n a l a t a 2 0 1 2-2 0 1 5 Gminy Nieporęt

G m i n n y P r o g r a m O p i e k i n a d Z a b y t k a m i n a l a t a 2 0 1 2-2 0 1 5 Gminy Nieporęt G m i n n y P r o g r a m O p i e k i n a d Z a b y t k a m i n a l a t a 2 0 1 2-2 0 1 5 Gminy Nieporęt Projekt Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Myszkowa na lata 2015-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/158/2016 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 21 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/158/2016 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 5448 UCHWAŁA NR XXVIII/158/2016 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA KALISZA NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA KALISZA NA LATA 2013-2016 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA KALISZA NA LATA 2013-2016 KALISZ 2012 2 Spis treści 1. Wstęp 7 2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 8 3. Uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Poz. 1446 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 14 grudnia 2012r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2012-2016 1 Opiece nad zabytkami w Gminie

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Gdańsk, 7 lipca 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Cel spotkania uzyskanie informacji na temat sporządzanych

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W GIŻYCKU. z dnia 29 maja 2013 r.

Olsztyn, dnia 6 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX RADY POWIATU W GIŻYCKU. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 września 2013 r. Poz. 2617 UCHWAŁA NR XXIX.175.2013 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 13 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 2046 UCHWAŁA NR XXXIV/273/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/145/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 4 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/145/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 4 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 6144 UCHWAŁA NR XI/145/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO SOCHACZEW

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO SOCHACZEW Załącznik nr 1 Do Uchwały nr.. Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO SOCHACZEW NA LATA 2016 2020 Opracował: Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR X.78.2015 RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 17 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR X.78.2015 RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR X.78.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia: Programu Opieki

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/271/14 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVII/271/14 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXVII/271/14 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2013-2017" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2008-2012 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2008-2012 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2008-2012 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, czerwiec 2008 Opieka nad zabytkami to działania obejmujące czynną ingerencję w substancję zabytkową,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ARTYKUŁ: OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX.456.2014 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR XLIX.456.2014 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR XLIX.456.2014 RADY MIASTA EŁKU z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/176/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013 2016. Na podstawie art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/136/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 8 września 2015 r.

Wrocław, dnia 17 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/136/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 8 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 września 2015 r. Poz. 3794 UCHWAŁA NR XVI/136/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 198 UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Kielce, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 198 UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 198 UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2018

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2018 Projekt z dnia 12 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Busko-Zdrój na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ORZYSZ NA LATA 2014-2017

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ORZYSZ NA LATA 2014-2017 Załącznik 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia...2014 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ORZYSZ NA LATA 2014-2017 Orzysz, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI 1.WSTĘP... 3 2.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r. Projekt nr 16 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/108/2015 RADY GMINY RUDNA. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/108/2015 RADY GMINY RUDNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 1589 UCHWAŁA NR XIII/108/2015 RADY GMINY RUDNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia r. Projekt z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski na lata

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR ORN.0007.28.2016 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019 Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 24 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/346/2014 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 30 października 2014 r.

Opole, dnia 24 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/346/2014 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 2645 UCHWAŁA NR XLVII/346/2014 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 3181 UCHWAŁA NR XVII/380/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 162 poz z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 162 poz z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 U S T AWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 56 poz. 322 USTAWA z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Popielów. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Popielów. z dnia 25 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019 Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA LATA 2016-2019

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA LATA 2016-2019 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA LATA 2016-2019 OPRACOWANIE: Jakub Danielski ewidencjazabytkow@gmail.com DĄBROWA GÓRNICZA, LIPIEC 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2010 r.

Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2010 r. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 listopada 2010 r. U C H W A Ł Y Nr 169 2164 nr LIV/830/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2010

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/310/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Szczecin, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/310/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 1603 UCHWAŁA NR XXIII/310/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 7048 UCHWAŁA NR XXXII/205/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 7048 UCHWAŁA NR XXXII/205/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 7048 UCHWAŁA NR XXXII/205/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY RAKSZAWA

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY RAKSZAWA GMINA RAKSZAWA POWIAT ŁAŃCUCKI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY RAKSZAWA na lata 2017-2020 kwiecień 2017r. Strona 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1.Podstawa prawna opracowania gminnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MEDYKA NA LATA OPRACOWANIE: Jakub Danielski

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MEDYKA NA LATA OPRACOWANIE: Jakub Danielski GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MEDYKA NA LATA 2016-2019 OPRACOWANIE: Jakub Danielski ewidencjazabytkow@gmail.com MEDYKA, LUTY 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA Załącznik do Uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2015-2018 MAKÓW MAZOWIECKI, Maj 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2012-2015

Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2012-2015 Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIII.83.2016 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Śniadowo na lata 2016-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 2363 UCHWAŁA NR XXXVIII/328/17 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/156/13 RADY GMINY ROZOGI. z dnia 22 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 20 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/156/13 RADY GMINY ROZOGI. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEO Olsztyn, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 1899 UCHWAŁA NR XXII/156/13 RADY MINY ROZOI z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo