Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XI/92/11 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 26 października 2011 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA

2 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Koszalin 2011 DM ² Pracownia Projektowania i Dokumentacji Konserwatorskiej Daszczyńska Magdalena ul. Jana z Kolna 4/ Koszalin Tel NIP: PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA

3 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Spis treści WSTĘP PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE UWARUNKOWANIE ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Strategiczne cele polityki paostwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami KRAJOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA , NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA NARODOWY PROGRAM KULTURY OCHRONA ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA LATA : KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU NARODOWY PROGRAM ROZWOJU POLSKI NA LATA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Relacje powiatowego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DO ROKU Analiza strategicznych dokumentów Powiatu Koszalioskiego STARTEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIÑSKIEGO NA LATA UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO RELACJE POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI Z DOKUMENTAMI WYKONANYMI NA POZIOMIE GMINY GMINA BĘDZINO GMINA BIESIEKIERZ GMINA BOBOLICE GMINA MANOWO GMINA MIELNO GMINA POLANÓW GMINA SIANÓW GMINA ŚWIESZYNO CHARAKTERYSTYKA ZASOBU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POWIATU POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE POWIATU POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POWIATU HISTORIA OBSZARU POWIATU KRAJOBRAZ KULTUROWY Układy przestrzenne i budownictwo ludowe: Architektura sakralna Architektura rezydencjonalna Budynki użyteczności publicznej

4 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zespoły folwarczne Zabytki techniki Zieleo Komponowana Cmentarze Parki Pomniki przyrody i aleje Zestawienie ilościowe zabytków z terenu powiatu koszalioskiego ujętych w rejestrze i oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków Szlaki turystyczne na terenie powiatu wykorzystujące walory dziedzictwa kulturowego ZABYTKI OBJĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY ZABYTKI UJĘTE WPISEM DO REJESTRU ZABYTKÓW ZABYTKI NIERUCHOME ZABYTKI RUCHOME ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE ZABYTKI UZNANE ZA POMNIK HISTORII OCHRONA POPRZEZ UTWORZENIE PARKU KULTUROWEGO PROPONOWANE PARKI I SZLAKI KULTUROWE Park kulturowy Święte Góry Pomorza Park kulturowy Kolejką do elektrowni PROPONOWANE SZLAKI KULTUROWE NA TERENIE POWIATU KOSZALIOSKIEGO: USTALENIA OCHRONY W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZABYTKI POWIATU UJĘTE W EWIDENCJI ZABYTKI O NAJWYŻSZYM ZNACZENIU DLA POWIATU OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POWIATU. ANALIZA SZANS I ZAGROŻEO PRIORYTETY, KIERUNKI DZIAŁAO I ZADANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI INSTRUMENTARIUM REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI ZASADY OCENY REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MONITORING PRZEZ POWIAT ZADAO Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW ZAŁĄCZNIKI

5 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. WSTĘP Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Koszalińskiego na lata został opracowany w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (DZ. U Nr 162 poz z późn. zm.). W art. 87 ustawodawca nałożył na zarząd powiatu obowiązek sporządzania programu opieki nad zabytkami, który po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przyjmuje rada powiatu. Formułując niniejszy program uwzględniono zadania wyznaczone z mocy ustawy do obowiązków powiatu względem zabytków, których powiat jest właścicielem oraz przeanalizowano ogólną politykę powiatu w dziedzinie opieki nad zabytkami, nie naruszając przy tym, kompetencji poszczególnych gmin i praw właścicieli. Ideą programu jest stworzenie spójnego systemu opieki nad zabytkami powiatu, obejmującego ochronę i poprawę stanu zasobów środowiska kulturowego, promocję i turystyczne udostępnienie zabytkowych atrakcji, uwzględnienie otoczenia obiektów zabytkowych, parków kulturowych i krajobrazowych w działaniach samorządów zmierzających do kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, a także edukacji, budowania tożsamości kulturowej i obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego. Rolą władz samorządowych jest prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju podległych terenów, zapewnienie ładu przestrzennego i powiązania ochrony zabytków z ochroną środowiska przyrodniczego. Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Koszalińskiego na lata jest istotnym dokumentem wyznaczającym priorytety i kierunki działań w zakresie opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Stanowi ważny instrument realizacji polityki rozwoju powiatu w perspektywie czterech lat. 5

6 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI Podstawę prawną obowiązku wykonania programu opieki nad zabytkami określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz z późniejszymi zmianami): Art. 87 Zarząd województwa, powiatu lub wójt ( burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności: 1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 2) uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 4) wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Programy, o których mowa w ust. 3, są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 6

7 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM Zakres działania powiatu względem dziedzictwa kulturowego określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.1998 Nr 91 poz. 578). W art. 4 wskazuje powiat jako jednostkę wykonującą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 7

8 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 3. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE. kraju: Obowiązujące uregulowania prawne dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami na terenie KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: W art.5 gwarantuje obronę niepodległości i nienaruszalności terytorium. Obok wolności i poszanowania praw człowieka i obywatela oraz ich bezpieczeństwa, strzeże dziedzictwa narodowego i zapewnia ochronę środowiska. W art 6. zapewnia o stwarzaniu warunków upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. W art. 86 wskazuje, że każdy obywatel obowiązany jest do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie, a zabytki są objęte ochroną zadeklarowaną, jako konstytucyjny obowiązek państwa i każdego człowieka. USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jestustawa z dnia 23 lipca 2003r.o OCHRONIE ZABYTKÓW i OPIECE NAD ZABYTKAMI(Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 18 marca 2010 r o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw(dz. U nr 75 poz. 474). Art. 3 ustawy zawiera definicje: 1) zabytek - nieruchomośd lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartośd historyczną, artystyczną lub naukową; 2) zabytek nieruchomy - nieruchomośd, jej częśd lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1; 3) zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej częśd lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1; 4) zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwieo kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem; 5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami - instytucję kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 8

9 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 6) prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działao; 7) prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działao; 8) roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku; 9) badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich; 10) badania architektoniczne - działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceo; 11) badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 13) historyczny zespół budowlany - powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi; 14) krajobraz kulturowy - przestrzeo historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze; 15) otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. W art. 4.sprecyzowano na czym polega ochrona zabytków, sprawowana przez organy administracji publicznej: 1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodowad uszczerbek dla wartości zabytków; 3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 9

10 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 6) uwzględnianie zadao ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Art. 5odróżnia ochronę zabytków sprawowaną przez organy administracji publicznej od opieki nad zabytkami sprawowanej przez właściciela zabytku, która polega na zapewnieniu warunków: 1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. Art. 6 określa jakie zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania: 1) Zabytki nieruchome będące, w szczególności: a) krajobrazami kulturowymi, b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, c) dziełami architektury i budownictwa, d) dziełami budownictwa obronnego, e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, f) cmentarzami, g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalnośd wybitnych osobistości lub instytucji. 2) Zabytki ruchome będące, w szczególności: a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), f) instrumentami muzycznymi, g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 10

11 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalnośd wybitnych osobistości lub instytucji. 3) Zabytki archeologiczne będące, w szczególności: a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, b) cmentarzyskami, c) kurhanami, d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. W ustępie drugim, informuje, że ochronie mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. Art. 7.wymienia formy ochrony zabytków: 1) wpis do rejestru zabytków 2) uznanie za pomnik historii 3) utworzenie parku kulturowego 4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Art. 16 zawiera opis obowiązujących procedur związanych z tworzeniem parków kulturowych i realizacją zadań związanych z ich ochroną: 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 2. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy. 4. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem. 5. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być utworzony. 6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 11

12 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Art. 17 informuje o zakazach i ograniczeniach obowiązujących na obszarze parku kulturowego: 1. Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące: 1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej; 2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeo reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeostwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; 4) składowania lub magazynowania odpadów. 2. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia zakazów i ograniczeo, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 233, poz oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721). W art. 21gminną ewidencję zabytków określono jako podstawę do sporządzania programów opieki nad zabytkami, przez województwa, powiaty i gminy. Art. 22 uszczegóławia zasady prowadzenia wojewódzkich, gminnych ewidencji zabytków oraz ewidencji zabytków znajdujących się na polskich obszarach morskich. W art. 24 wskazano na ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jako odpowiedzialnego za określenie sposobu prowadzenia rejestru zabytków oraz krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Artykuł 89 wymienia organy ochrony zabytków, którymi są: 1.minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków; 2.wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje wojewódzki konserwator zabytków. Art. 50 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje na Starostę, jako organ właściwy w postępowaniu wywłaszczeniowym podjętym na wniosek właściwego WKZ w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zabytku nieruchomego lub ruchomego. W uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków Starosta ma również prawo do umieszczania na zabytkach znaku zabytku chronionego prawem (art. 12 ustawy), którego forma została określona w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych z dnia 09 lutego 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 650.) 12

13 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. INNE UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI: Ustawa o PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMz dnia 27 marca 2003 (DZ. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) z aktami wykonawczymi. W art. 1 wskazuje wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej jako niezbędne do uwzględnienia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art.2 podaje definicję dóbr kultury współczesnej, które określono jako niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza, że do zadań powiatu należy, prowadzenie w granicach swojej własności rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju. W ustawie o planowaniu przestrzennym wielokrotnie wskazuje się na konieczność uwzględnienia stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej zarówno w studium, w planach jak i w decyzjach o warunkach zabudowy. 13

14 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.PRAWOBUDOWLANE(tekst jednolity DZ. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami) Art. 39 jednoznacznie określa warunki uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku prowadzenia prac budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską. W ust. 1 dotyczącym robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków sformułowano wymóg uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ust. 3 wskazano,żew stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W przypadku robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia właściwy organ może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na ich wykonanie, gdy wiąże to się z pogorszeniem stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków. Mówi o tym art. 30 ust. 7 pkt. 2. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) Art. 101 określa zachowanie wartości kulturowych z uwzględnieniem zabytków archeologicznych jako jeden z elementów ochrony powierzchni ziemi. A w art. 400a w ust. 1wskazuje zakres finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wymienia w nim działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W art. 400b. wskazuje cel działania Narodowego Funduszu jako finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej m. in. w zakresie działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 14

15 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 880) W ustawie zdefiniowano tereny zieleni tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym; Art. 83 ust. 2 wskazuje, że organem właściwym w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jest Wojewódzki Konserwator Zabytków, który na podstawie art. 84. ust. 2 nalicza opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na podstawie art.86 ust 3-13 odstępuje od pobrania opłaty i określa w wydanym pozwoleniu warunki, jakie należy spełnić, aby zachować prawo do zwolnienia z pobrania opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenach objętych ochroną konserwatorską. W rozdziale drugim w art. 6 określa następujące formy ochrony przyrody 1. Parki narodowe, 2. Rezerwaty przyrody, 3. Parki krajobrazowe, 4. Obszary chronionego krajobrazu, 5. Obszary Natura 2000, 6. Pomniki przyrody, 7. Stanowiska dokumentacyjne, 8. Użytki ekologiczne, 9. Zespoły przyrodniczo krajobrazowe, 10. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI z dnia 21 sierpnia (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.) W art. 6 wymieniono cele publiczne w rozumieniu ustawy jako m. in. opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 13 pkt 4 ustawy (tekst ujednolicony ogłoszony w Dz.U nr 102 poz. 651) wskazuje na konieczność uzyskania pozwolenia właściwego WKZ na sprzedaż, zamianę, 15

16 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Art. 29 wskazuje możliwość nałożenia na nabywcę nieruchomości gruntowej obowiązku odbudowy lub remontu położonych na niej zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określonym w umowie. USTAWA O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ z dnia 25 października 1991r.(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 13, poz.123) W art. 1 ust 2 wskazuje państwo jako mecenasa działalności kulturalnej, którego zadaniem jest wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami. Art. 7b, w ust. 1 i 2 precyzuje, że m. in. jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznawać stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, polega na przyznaniu środków finansowych osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE z dnia 24 kwietnia 2003 r.(dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) W art. 4 do zadań strefy zadań publicznych,które wymienia ustawa zaliczono podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ( )w pkt. 16 zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; USTAWA o UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI o ŚRODOWISKU i JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEOSTWA w OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ o OCENACHODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO z 3 października 2008 r. (Dz nr 199 poz. 1227) Na jej mocy ochrona obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, zabytków i krajobrazu kulturowego, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków otrzymuje dodatkowe umocowanie prawne. 16

17 Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach zostały określone w: 1) ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) 2) ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85, poz.539 z późn. zm.). Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy: 1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.673 z późn. zm. 17

18 4. UWARUNKOWANIE ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 4.1. STRATEGICZNE CELE POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI KRAJOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI Krajowy Program Opieki nad Zabytkami jest uchwalany przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Minister inicjuje i opracowuje go przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków w celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. w programie określono cele i kierunki działań, oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób finansowania planowanych działań, oraz harmonogram ich realizacji. Krajowy Program Opieki nad Zabytkami obecnie jest opracowywany. W tezach do opracowania tego programu pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Ochrony Zabytków określono cel programu, jako wzmocnienie ochrony i opieki nad tą istotną częścią dziedzictwa kulturowego oraz poprawa stanu zabytków w Polsce. W założeniach programu podkreślono konieczność stworzenia wykładni porządkującej sferę ochrony poprzez wskazanie siedmiu podstawowych zasad konserwatorskich: 1. zasady primum non nocere, 2. zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych i niematerialnych), 3. zasady minimalnej niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań niekoniecznych), 4. zasady, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco, 5. zasady czytelności i odróżnialności ingerencji, 6. zasady odwracalności metod i materiałów, 7. zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie. Wymienione zasady dotyczą zarówno konserwatorów pracowników urzędów, profesjonalnych konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki, konserwatorów-architektów, urbanistów, budowlanych, archeologów, badaczy, właścicieli i użytkowników, w tym duchownych codziennych konserwatorów zabytkowych świątyń. 18

19 Uwarunkowanie zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. Według przyjętych tez Krajowy Program Opieki nad Zabytkami powinien uwzględniać: - ocenę stanu zachowania poszczególnych grup zabytków, określenie kategorii i stopnia zagrożeń oraz kierunki działań mających na celu pełną inwentaryzację zasobów (krajowa ewidencja w systemie cyfrowym), monitoring stanu i zagrożeń, - funkcjonowanie służb konserwatorskich (kierunek działań wzmocnienie organizacyjne, kadrowe i finansowe na poziomie krajowym i regionalnym), - określenie celów i kierunków działań tworzących systemową ochronę i opiekę nad zabytkami (powiązanie ochrony zabytków z polityką ekologiczną, ochrony przyrody, architektoniczną i przestrzenną, celną i polityką bezpieczeństwa państwa), - ocenę i wytyczne do systemu finansowania ochrony i opieki nad zabytkami (cel: stworzenie sprawnego systemu finansowania ochrony i opieki nad zabytkami), - określenie celów i kierunków edukacji nt. zabytków w szerokim aspekcie. NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA , oraz opracowane rok później uzupełnienie NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA (dokument wdrożeniowy: Narodowy Program Kultury Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego na lata ) Za jedno z założeń do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury w latach , jako strategiczny obszar programowania, uznano ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochronę i rewaloryzacja zabytków. W strategii usytuowano kulturę i jej rozwój w ścisłym powiązaniu z rozwojem ekonomicznym. Stworzono podstawy do traktowania kultury nie tylko jako odbiorcy efektów wzrostu gospodarczego, ale właśnie jako stymulatora rozwoju, m. in. poprzez rosnący udział sektora kultury w PKB. Za misję strategii uznano zrównoważony rozwój kultury, jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów. Cel strategiczny określono jako zrównoważenie rozwoju kultury w regionach. Określono następujące cela cząstkowe: 1. Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury. 2. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury. 3. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury. 19

20 Uwarunkowanie zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. 4. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury. 5. Poprawa warunków działalności artystycznej. 6. Efektywna promocja twórczości. 7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. 8. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury. W uzupełnieniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata , poza przesunięciem daty kierunkowej, wprowadzono programy operacyjnepowiązane z finansowaniem działalności kulturalnej ze środkami znajdującymi się w dyspozycji Ministra Kultury. Dla działań związanych z opieką nad zabytkami powołano program operacyjny Dziedzictwo Kulturowe. NARODOWY PROGRAM KULTURY OCHRONA ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA LATA : Podstawą do sformułowania Narodowego Programu Kultury Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego jest uznanie sfery dziedzictwa za podstawę rozwoju kultury i upowszechniania kultury, a także za potencjał regionów, służący wzrostowi konkurencyjności regionów dla turystów, inwestorów i mieszkańców. Cel strategiczny programu określono jako intensyfikację ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych. Cele cząstkowe programu określono jako: poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony zabytków, kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne, zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych, promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą, w szczególności za pomocą narzędzi społeczeństwa informacyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego, tworzenie warunków dla rozwoju i ochrony dziedzictwa kultury ludowej, zabezpieczenie zabytków przed nielegalnym wywozem zagranicę. 20

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OCHRONA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Warszawa, 28 listopada 2013 r. www.mwkz.pl KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2015-2018 DLA GMINY IŁAWA

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2015-2018 DLA GMINY IŁAWA Załącznik do Uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 października 2015 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2015-2018 DLA GMINY IŁAWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Niemodlin na lata 2015-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2221 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY PRZYWIDZ. z dnia 29 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2221 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY PRZYWIDZ. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2221 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY PRZYWIDZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata Opracowanie wykonane przez:

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata Opracowanie wykonane przez: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata Opracowanie wykonane przez: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 1853 UCHWAŁA NR X/62/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 31 marca 2016 r.

Lublin, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 1853 UCHWAŁA NR X/62/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 1853 UCHWAŁA NR X/62/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO na lata 2015-2018 WĄBRZEŹNO 2014 R. 1 S p i s t r e ś ci Wstęp...4 Rozdział 1. Podstawa prawna opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.5

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Węgrowa na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

G m i n n y P r o g r a m O p i e k i n a d Z a b y t k a m i n a l a t a 2 0 1 2-2 0 1 5 Gminy Nieporęt

G m i n n y P r o g r a m O p i e k i n a d Z a b y t k a m i n a l a t a 2 0 1 2-2 0 1 5 Gminy Nieporęt G m i n n y P r o g r a m O p i e k i n a d Z a b y t k a m i n a l a t a 2 0 1 2-2 0 1 5 Gminy Nieporęt Projekt Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2013-2016

POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr OR.0007.213.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU LIDZBARSKIEGO NA LATA 2013-2016 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA KALISZA NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA KALISZA NA LATA 2013-2016 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA KALISZA NA LATA 2013-2016 KALISZ 2012 2 Spis treści 1. Wstęp 7 2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami 8 3. Uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2008-2012 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2008-2012 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2008-2012 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, czerwiec 2008 Opieka nad zabytkami to działania obejmujące czynną ingerencję w substancję zabytkową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2018

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2018 Projekt z dnia 12 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Busko-Zdrój na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Poz. 1446 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 2046 UCHWAŁA NR XXXIV/273/14 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX.456.2014 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR XLIX.456.2014 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR XLIX.456.2014 RADY MIASTA EŁKU z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR X.78.2015 RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 17 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR X.78.2015 RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR X.78.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia: Programu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r. Projekt nr 16 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/271/14 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVII/271/14 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXVII/271/14 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2013-2017" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA LATA 2016-2019

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA LATA 2016-2019 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA NA LATA 2016-2019 OPRACOWANIE: Jakub Danielski ewidencjazabytkow@gmail.com DĄBROWA GÓRNICZA, LIPIEC 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ARTYKUŁ: OCHRONA ZABYTKÓW PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ORZYSZ NA LATA 2014-2017

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ORZYSZ NA LATA 2014-2017 Załącznik 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia...2014 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ORZYSZ NA LATA 2014-2017 Orzysz, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI 1.WSTĘP... 3 2.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 7048 UCHWAŁA NR XXXII/205/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 7048 UCHWAŁA NR XXXII/205/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 7048 UCHWAŁA NR XXXII/205/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 198 UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Kielce, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 198 UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 198 UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2015-2018. OPRACOWANIE: Jakub Danielski ewidencjazabytkow@gmail.com

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2015-2018. OPRACOWANIE: Jakub Danielski ewidencjazabytkow@gmail.com GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2015-2018 OPRACOWANIE: Jakub Danielski ewidencjazabytkow@gmail.com KAWĘCZYN, MARZEC 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY SOMIANKA NA LATA 2013 2016 GMINA SOMIANKA

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY SOMIANKA NA LATA 2013 2016 GMINA SOMIANKA GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY SOMIANKA NA LATA 2013 2016 GMINA SOMIANKA marzec, 2013 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 2 2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami... 2

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POŁCZYNA-ZDROJU. na lata 2015 2019

MIASTO i GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POŁCZYNA-ZDROJU. na lata 2015 2019 MIASTO i GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POŁCZYNA-ZDROJU na lata 2015 2019 Połczyn-Zdrój 2015 GMINA i MIASTO POŁCZYN-ZDRÓJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE GMINNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2012-2015

Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2012-2015 Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR XLVIII/265/14 RADY GMINY SROKOWO. z dnia 26 września 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR XLVIII/265/14 RADY GMINY SROKOWO. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 listopada 2014 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR XLVIII/265/14 RADY GMINY SROKOWO z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2789 UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 26 września 2012 r.

Olsztyn, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2789 UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2789 UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. na lata 2012-2016. Gmina Tarczyn

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. na lata 2012-2016. Gmina Tarczyn Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2016 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2016 2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 PODSTAWA PRAWNA... 4 3 UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina 18 czerwca 2015 KONWENCJA KRAJOBRAZOWA RADY EUROPY KRAJOBRAZ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 USTAWA. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 USTAWA. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a potencjał dziedzictwa. Warszawa, 16.09.2010

Innowacyjność a potencjał dziedzictwa. Warszawa, 16.09.2010 Innowacyjność a potencjał dziedzictwa Warszawa, 16.09.2010 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA Nasza misja: Narodowy Instytut Dziedzictwa to narodowa instytucja kultury, która tworzy podstawy dla zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY STAWIGUDA NA LATA 2012-2015

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY STAWIGUDA NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr XIX/135/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26.09.2012 r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY STAWIGUDA NA LATA 2012-2015 Zawartość opracowania: 1. Wstęp 2. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY TARNÓW OPOLSKI

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY TARNÓW OPOLSKI Gmina Tarnów Opolski PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY TARNÓW OPOLSKI NA LATA 2013-2016 Tarnów Opolski 2013 Spis treści: 1. Wstęp (s. 3) 2. Podstawa prawna opracowania Programu (s. 4) 3. System ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/784/2012 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 23 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XLI/784/2012 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 23 października 2012 r. UCHWAŁA NR XLI/784/2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016 Na podstawie art. 87 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM na lata 2006-2009

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM na lata 2006-2009 Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim 1 Załącznik do Uchwały nr... Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia... PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM na

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XXXIX/445/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 18 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XXXIX/445/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 18 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XXXIX/445/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2194 UCHWAŁA NR XLI/784/2012 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 23 października 2012 r.

Rzeszów, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2194 UCHWAŁA NR XLI/784/2012 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 23 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2194 UCHWAŁA NR XLI/784/2012 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA CHEŁMŻA NA LATA 2015-2018

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA CHEŁMŻA NA LATA 2015-2018 Załącznik do uchwały nr IV/24/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA CHEŁMŻA NA LATA 2015-2018 OPRACOWANIE: Jakub Danielski ewidencjazabytkow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2015-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. projekt UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

GMINA BIERAWA ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

GMINA BIERAWA ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI Załącznik do Uchwały nr XXX/ 207/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 marca 2013r. GMINA BIERAWA ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2013-2016 Bierawa 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015 CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA Zarząd województwa artykułem 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zabytkami Gminy Przechlewo na lata 2014-2017

Program opieki nad zabytkami Gminy Przechlewo na lata 2014-2017 Załącznik do Uchwały Nr 261/LIII/2014 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19/05/2014 roku Program opieki nad zabytkami Gminy Przechlewo na lata 2014-2017 PP Dariusz Szopiński Inspektor ds. inicjatyw gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo