Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ"

Transkrypt

1 PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków

2

3 Szanowni Państwo! Przed Państwem czwarty tom z serii podręczników opracowanych w ramach projektu: Narzędzia oceny i analizy priorytetów zdrowotnych w sektorze ochrony zdrowia. Tom ten jest w zasadzie specyficzny dla warunków występuja cych w Polsce. Wynika to z założenia, że opracowanie zasad i procedur rozliczania kosztów interwencji medycznych musi być zwia zane z obowia zuja cym prawem. Rachunek kosztów procedur medycznych w naszym kraju jest wcia ż zjawiskiem nowym. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że usługa zdrowotna zaczęła być traktowana w naszym kraju podobnie jak każdy inny towar w zasadzie dopiero od połowy lat dziewięćdziesia tych ubiegłego stulecia, przestaje dziwić fakt, że tak mało projektów zdrowotnych posiada odpowiednia kwalifikację kosztowa. Po wielu latach zakłady opieki zdrowotnej maja narzędzie pozwalaja ce na dokładne kalkulowanie kosztów świadczeń zdrowotnych. Jest nim rachunek kosztów wprowadzony rozporza dzeniem MZiOS z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Rozporza dzenie to określa zasady i konstrukcję systemu rachunku kosztów, który po dostosowaniu do indywidualnej działalności poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwia kalkulacje kosztów zarówno najdrobniejszych świadczeń zdrowotnych, jakimi sa procedury medyczne, jak i świadczeń bardziej zagregowanych takich jak cały proces leczenia pacjenta w zakładzie ochrony zdrowia czy też leczenie konkretnej jednostki chorobowej. Umożliwia także kalkulację innych przedmiotów kosztów będa cych agregatem nośników kosztów występuja cych w zakładach opieki zdrowotnej, takich jak różnie definiowane programy zdrowotne. Programy zdrowotne oraz wszystkie inne zamówienia w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych sa w zakładzie opieki zdrowotnej wyodrębnionym zakresem działalności i powinny być ujmowane w postaci ośrodka kosztów w celu ewidencjonowania i kalkulowania ich kosztów. Dlatego obecnie bardzo ważne jest wskazanie sposobu kalkulacji tych kosztów oraz konstruowania procedur zamawiania świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych w oparciu o nowe możliwości wynikaja ce z dokładnego kalkulowania kosztów w ochronie zdrowia. Każdy zakład opieki zdrowotnej prowadza cy prawidłowo rachunek kosztów, zgodny z obowia zuja cymi przepisami prawa oraz dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb, wynikaja cych ze specyfiki prowadzo-

4 nej działalności w zakresie rodzajów i sposobów wykonywania świadczeń zdrowotnych, a także przyjętych rozwia zań organizacyjnych, jest w stanie z duża dokładnościa określić planowane koszty zwia zane z realizacja programu zdrowotnego oraz wyliczać rzeczywiste koszty w trakcie jego realizacji. W naszym przekonaniu tom ten może posłużyć zarówno Czytelnikom zaawansowanym we wdrażaniu szacowania kosztów w działalności medycznej, jak i tym którzy stawiaja pierwsze kroki na tym polu. Waldemar Stylo Kierownik Zadania Zbigniew J. Król Kierownik Projektu

5 Spis treści 1. Analiza formalnoprawna 7 2. Identyfikacja możliwych w ramach rachunku kosztów rozwiązań ewidencyjnych Ewidencja kosztów tylko w układzie rodzajowym Ewidencja kosztów tylko w układzie podmiotowo-przedmiotowym Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i podmiotowo- -przedmiotowym Analiza możliwych, w ramach rachunku kosztów, metod rozliczania kosztów Ewidencja i rozliczanie kosztów tylko w układzie podmiotowo- -przedmiotowym (na kontach zespołu 5) Ewidencja i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym (na kontach zespołu 4) oraz wtórnie w układzie podmiotowoprzedmiotowym (na kontach zespołu 5) Przegląd poszczególnych etapów rachunku kosztów z punktu widzenia ich wpływu na poprawność kalkulacji kosztów jednostkowych Etap pierwszy Etap drugi Etap trzeci Etap czwarty Etap piąty Przegląd informacji o kosztach jednostkowych nośników kosztów występujących w rachunku kosztów zakładów opieki zdrowotnej Analiza etapu czwartego rachunku kosztów Przedmiot rachunku kosztów Przejściowe nośniki kosztów w ośrodkach kosztów działalności podstawowej Pacjent jako nośnik kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej Zdefiniowanie sposobu odnoszenia kosztów na przedmioty kosztów, które mogą być wykorzystane jako mierniki działalności na potrzeby kontraktów Zdefiniowanie możliwych do zastosowania mierników działalności na potrzeby kontraktowania usług zdrowotnych Kalkulacja kosztów jednostkowych różnych mierników działalności metody i rodzaje Analiza możliwości prowadzenia systematycznej ewidencji i kalkulacji kosztów mierników działalności na potrzeby kontraktów w połączeniu z systemem rachunku kosztów 42

6 Priorytety zdrowotne narzędzia oceny i analizy 8. Propozycje dotyczące sposobów generowania w zakładach opieki zdrowotnej informacji dla potrzeb ustalania cen mierników działalności do kontraktów z kasami chorych oraz metod ich monitorowania Procedura zamawiania i rozliczania programów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy Wybrane regulacje dotyczące zamówień publicznych Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych wybrane zagadnienia Zasady scentralizowanego i zdecentralizowanego zarządzania kontraktem Procedury wyłaniania świadczeniobiorcy według regulacji dotyczących zamówień publicznych Procedury przetargu ograniczonego Przetarg dwustopniowy Kryteria kwalifikacyjne dotyczące wyboru świadczeniodawców Wykluczenie wykonawców Wykluczenie pracowników zamawiającego Kryteria selekcji i wyłanianie świadczeniodawców Unieważnienie procedury wyłaniania kontrahenta Zakres zadań Procedury dla programu zdrowotnego Przygotowanie do programu Etap wstępny Etap I Etap II Budżet programu zdrowotnego Budżetowanie metoda pomiaru kosztów Konstrukcja budżetu Budżet programu zdrowotnego Etapy procesu budżetowania Identyfikacja celów programu zdrowotnego Prognoza działań zadania Budżet ilościowy Budżet inwestycyjny Budżet kosztów operacyjnych Budżet zadań i całościowy programu zdrowotnego Budżet przychodów, rachunek przepływów pieniężnych pro forma Sprawozdania z wykonania budżetu kosztów programów zdrowotnych Sprawozdanie z realizacji wydatków kapitałowych Sprawozdanie z realizacji wydatków operacyjnych 90 Aneks 1 Wzory sprawozdań 92 Aneks 2 Wzory formularzy do procedury wyboru wykonawcy programu zdrowotnego 104 6

7 Zasady rozliczania kosztów i zamówień 1 Analiza formalnoprawna Wprowadzony w 1999 roku system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego rozdzielił funkcje płatnika i właściciela zakładów opieki zdrowotnej. Podstawowym płatnikiem w nowym systemie są kasy chorych, właścicielami zakładów opieki zdrowotnej samorządy, Ministerstwo Zdrowia, osoby fizyczne lub też inne podmioty. Kto może utworzyć zakład opieki zdrowotnej szczegółowo precyzuje Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z dnia 14 października 1991 r. z późniejszymi zmianami), mówiąca, iż: Art Zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez: 1) ministra lub centralny organ administracji rządowej, a) przedsiębiorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe reprezentowane przez Zarząd PKP, 2) wojewodę, w przypadkach określonych w ustawie o Inspekcji Sanitarnej, 3) jednostkę samorządu terytorialnego, 4) Kościół lub związek wyznaniowy, 5) pracodawcę, 6) fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, 7) inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną z zastrzeżeniem ust. 1a, 8) spółkę nie mającą osobowości prawnej. a) zakładu opieki zdrowotnej nie może utworzyć samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 2. Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez: a) organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, 3. Niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2. Kasy chorych nie mogą na mocy prawa tworzyć zakładów opieki zdrowotnej. Zabrania tego Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU z dnia 26 marca 1997 r. z późniejszymi zmianami). 7

8 Priorytety zdrowotne narzędzia oceny i analizy Art Kasa chorych nie może prowadzić zakładów opieki zdrowotnej, nie może być ich właścicielem ani nie może posiadać w jakiejkolwiek formie praw własności w stosunku do podmiotów prawnych prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności nie może być akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prowadzących zakłady opieki zdrowotnej. Jest to bardzo istotne, gdyż zadaniem płatnika jest zakupienie świadczeń zdrowotnych, w celu zapewnienia ubezpieczonym niezbędnej opieki zdrowotnej, a nie dbałość o byt zakładów opieki zdrowotnej. Właściciele zakładów opieki zdrowotnej odpowiedzialni są zaś za zapewnienie funkcjonowania swoich zakładów, co powinno doprowadzić do racjonalizacji wykorzystania środków finansowych znajdujących się w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ustawodawca w art. 4 pkt 2 Ustawy o PUZ określił też, w jaki sposób kasy chorych mają realizować swoje zadania. Mają to robić gromadząc środki finansowe, zarządzając nimi oraz zawierając umowy ze świadczeniodawcami. Ustawodawca zadbał również o zdefiniowanie, kogo rozumie się pod pojęciem świadczeniodawcy. Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym w art. 7, mającym charakter słowniczka wyjaśniającego stosowane pojęcia, mówi między innymi: Art. 7 pkt 23 Ilekroć w ustawie jest mowa o: świadczeniodawcy rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie oraz osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki albo osobę, która uzyskała fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Szczegółowa definicja zakładu opieki zdrowotnej została zawarta w Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, która mówi: Art Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 2. Zakład opieki zdrowotnej może być również utworzony i utrzymywany w celu: 1) prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, 2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 3. Zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1, może uczestniczyć, a zakłady określone w ust. 2 uczestniczą w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 8

9 Zasady rozliczania kosztów i zamówień Art Zakładem opieki zdrowotnej jest: 1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, 2) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, 3) pogotowie ratunkowe, 4) pracownia diagnostyczna, 5) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, 6) zakład rehabilitacji leczniczej, 7) żłobek, 8) inny zakład, spełniający warunki określone w ustawie. 2. Zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej. 3. Zakładem opieki zdrowotnej jest również zespół zakładów, o których mowa w ust. 1. Zakład opieki zdrowotnej wchodzący w skład zespołu zakładów staje się jednostką organizacyjną zespołu. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej są podstawowymi aktami prawnymi opisującymi zasady funkcjonowania dwóch podmiotów, które podpisywać mają pomiędzy sobą umowy o udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych. Kasa chorych występuje w tych umowach jako strona zamawiająca, będąca równocześnie płatnikiem. Zakład opieki zdrowotnej występuje jako wykonawca, będąc świadczeniodawcą usług zdrowotnych. Mówi o tym art. 53 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym mówi o tym, że kasy chorych mają na podstawie zawieranych umów zapewnić ubezpieczonym świadczenia, o których mówi art. 3. W słowniczku, który znalazł się w Ustawie o PUZ zdefiniowano świadczenie zdrowotne w art. 7, odnosząc się do Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a także opisując cel tych świadczeń w art. 31 pkt 1. Art.7 pkt 16 Ilekroć w ustawie jest mowa o: świadczeniu zdrowotnym rozumie się przez to świadczenie określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408, z 1992 r. nr 63, poz. 315, z 1994 r. nr 121, poz. 591, z 1995 r. nr 138, poz. 682 oraz z 1996 r. nr 24, poz. 110). Art. 31 pkt 1 Osobom ubezpieczonym przysługują, na zasadach określonych w ustawie, świadczenia zdrowotne mające na celu: 9

10 Priorytety zdrowotne narzędzia oceny i analizy 1) zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom, 2) wczesne wykrywanie chorób, 3 ) leczenie, 4) zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Dokładniej definiuje świadczenie zdrowotne Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej w art. 3. Art. 3 Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z: 1) badaniem i poradą lekarską, 2) leczeniem, 3) badaniem i terapią psychologiczną, 4) rehabilitacją leczniczą, 5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 6) opieką nad zdrowym dzieckiem, 7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, 8) pielęgnacją chorych, 9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 10) opieką paliatywno-hospicyjną, 11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, 13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, 14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze orzeczenia. Z zapisów Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wynika, jakie świadczenia zdrowotne powinien w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zapewnić ubezpieczonym ubezpieczyciel, czyli kasy chorych. Art Osobom ubezpieczonym przysługują, na zasadach określonych w ustawie, świadczenia zdrowotne mające na celu: 1) zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom, 2) wczesne wykrywanie chorób, 3) leczenie, 4) zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. 2. W celu realizacji uprawnień określonych w ust. 1 kasa chorych zapewnia ubezpieczonemu w szczególności: 1) badanie i poradę lekarską, 2) badanie diagnostyczne, 3) leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pomocy doraźnej), 10

11 Zasady rozliczania kosztów i zamówień 4) rehabilitację leczniczą, 5) świadczenie pielęgniarskie, 6) opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem, 7) opiekę profilaktyczną, 8) zaopatrzenie w leki i materiały medyczne, 9) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz lecznicze środki techniczne, 10) orzekanie o stanie zdrowia, 11) opiekę paliatywno-hospicyjną. Obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych w kasach chorych, na mocy zawieranych przez kasy chorych umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych, spoczywać powinien na zakładach opieki zdrowotnej lub osobach wykonujących zawody medyczne. Zapisy, które powinny znajdować się w tego typu umowach, zwanych też kontraktami, określa art. 53 pkt 4 Ustawy o PUZ. Art. 53 pkt 4 Umowy między kasą chorych a świadczeniodawcami powinny określać w szczególności: 1) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń, 2) warunki i zasady udzielania świadczeń, 3) zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami, 4) maksymalną kwotę zobowiązania kasy chorych wobec świadczeniodawcy, 5) zasady kontroli jakości, zasadności i dostępności świadczeń oraz realizacji umów, 6) zasady rozpatrywania kwestii spornych, zażaleń, przeprowadzania i udokumentowania postępowania kontrolnego oraz wydawania wniosków pokontrolnych, 7) zasady prowadzenia dokumentacji przez świadczeniodawców na potrzeby realizacji ubezpieczenia zdrowotnego i jej udostępniania kasie chorych. Ustawa nie precyzuje dokładniej, jakie mierniki działalności powinny być stosowane do udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zostawia w tej kwestii dowolność, co oznacza, że kasy chorych powinny stosować mierniki, które będą najlepiej oddawały rodzaje wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń, a zarazem będą uwzględniały aspekty ekonomiczne i jakościowe z nimi związane. Kasy chorych muszą przy ustalaniu mierników działalności, będących dla nich przedmiotem finansowania, uwzględniać również swoje możliwości gromadzenia, przetwarzania, analizowania i kontroli danych z nimi związanych. Muszą również brać pod uwagę możliwości świadczeniodawców, co do przygotowania niezbędnych danych ilościowych i wartościowych oraz ich przetwarzania celem uzyskania informacji o wymaganych przez płatnika miernikach działalności. W związku z powyższym wydaje się konieczne przeanalizowanie, jakie świadczeniodawcy mogą uzyskiwać informacje, głównie kosztowe, dotyczące różnych możliwych do stosowania mierników działalności. Jest to o tyle istotne, że płatnik finansujący wykonywanie świadczeń zdrowotnych powinien wiedzieć, jaka jest kultura informacyjna tych, którym powierza środki, na ile są oni przygotowani do racjonalnego ich wykorzystywania i na ile rzetelna może być oferta, którą składają starając się o podpisanie umowy. 11

12 Priorytety zdrowotne narzędzia oceny i analizy Metodologia ewidencjonowania i rozliczania kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a więc również niepublicznych, ale finansowanych ze środków publicznych, została wskazana w rozporządzeniu MZiOS z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, wydanym na podstawie art. 62 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Art. 62 Minister zdrowia i opieki społecznej określa, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Jest to nowoczesna metodologia, która umożliwia z dużą dokładnością kalkulację wielu różnorodnych przedmiotów kosztów, od najprostszych zdarzeń medycznych, po bardzo złożone świadczenia zdrowotne. Dlatego też umożliwia kalkulację kosztów różnych typów mierników działalności, które mogą być przedmiotem finansowania ze strony kas chorych. Projekt ten jest analizą możliwości przygotowania przez świadczeniodawców kalkulacji poszczególnych kosztów stosowanych obecnie oraz potencjalnych mierników działalności, będących bardzo istotną częścią umowy o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej Rachunek kosztów jest podstawowym narzędziem generowania informacji kosztowej. Jako podsystem systemu informacyjnego rachunkowości jest on bardzo ważnym elementem rachunkowości finansowej, ponieważ umożliwia uzyskanie poprawnych wielkości, niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych. Do tych wielkości zaliczane są przede wszystkim: koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wartość czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, wartość produkcji w toku. Są to informacje płynące z rachunku kosztów, a wykorzystywane do przygotowania sprawozdawczości zewnętrznej. W zakładach opieki zdrowotnej rachunek kosztów, na potrzeby sprawozdawczości finansowej, daje informacje o koszcie wytworzenia sprzedanych usług zdrowotnych (usługa zdrowotna jest produktem zakładu opieki zdrowotnej), o kosztach ogólnego zarządu (zawiera koszty zarządu, koszty sprzedaży i koszty ogólnozakładowe) oraz o wartości czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. To są podstawowe zadania, jakie stawia rachunkowość finansowa przed rachunkiem kosztów zakładów opieki zdrowotnej. Jest to jednak tylko niewielka część tego, czego od rachunku kosztów oczekuje rachunkowość zarządcza oraz szeroko rozumiane zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej. Dla 12

13 Zasady rozliczania kosztów i zamówień przedstawienia zadań, jakie stawia się rachunkowi kosztów w procesie zarządzania, przedstawione zostaną najpopularniejsze definicje rachunku kosztów: Rachunek kosztów można definiować na wiele sposobów, oto kilka z jego definicji: 1. Rachunek kosztów to ogół działań zachodzących w jednostce, zmierzających do ustalenia wysokości kosztów własnych wytworzonych świadczeń zdrowotnych, poniesionych w określonym czasie. 2. Rachunek kosztów jest podsystemem systemu informacyjnego rachunkowości obejmującym planowanie, ewidencję, kalkulację i analizę kosztów. 3. Rachunek kosztów to ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów działalności medycznej, zachodzących w jednostce poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w określonych przekrojach kosztów własnych wytwarzania i zbytu świadczeń zdrowotnych, będących efektem działalności zakładu opieki zdrowotnej, mierzonych ilościowo i wartościowo za pewien okres, w celu uzyskania możliwie wszechstronnych informacji potrzebnych do ustalenia wyników i kierowania zakładem. Systemy rachunku kosztów Celem rozwijających się stale rachunków kosztów jest jak najdokładniejsze wyliczanie przeciętnego pełnego kosztu realnego poprzez uwzględnienie najbliższego rzeczywistości zachowania się kosztów i minimalizowanie odchyleń od kosztów postulowanych, aż do wielowymiarowego rachunku kosztów i przychodów. Obecnie równolegle rozwijają się dwa systemy rachunku kosztów, pierwszy z nich tzw. tradycyjny rachunek kosztów nazywany rachunkiem kosztów pełnych faktycznych oraz coraz częściej stosowany rachunek kosztów zmiennych. W publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce stosowany jest obecnie rachunek kosztów pełnych. Rachunek kosztów pełnych przy kalkulacji pełnych kosztów wytworzenia produktu lub usługi odnosi koszty działalności, na podstawie dokumentacji źródłowej, na produkty lub usługi. Są to tzw. koszty bezpośrednie, do których zalicza się w zakładach opieki zdrowotnej koszty materiałów bezpośrednich, koszty pracy bezpośredniej wyrażone wynagrodzeniami wraz z narzutami oraz inne koszty bezpośrednie, takie jak koszty usług obcych lub koszty energii technologicznej i zużycie sprzętu wykorzystywanego bezpośrednio do wykonywania świadczeń zdrowotnych (bez amortyzacji środków trwałych). Pozostałe koszty, czyli tzw. pośrednie ośrodka kosztów, w którym wykonywane są usługi medyczne (koszty wydziałowe) oraz koszty alokowane na ośrodek, rozliczane są następnie na jednostkowo wykonane świadczenia zdrowotne za pomocą przyjętych wskaźników narzutu kosztów pośrednich. Model rachunku kosztów pełnych zakłada, że na poziom kosztów bezpośrednich i pośrednich wpływają tylko rozmiary produkcji, co ma swoje odbicie w przyjmowanych dla kosztów pośrednich kluczach podziałowych. Schemat rachunku kosztów pełnych przedstawia zamieszczony rysunek. 13

14 Priorytety zdrowotne narzędzia oceny i analizy Koszty KOSZTY PRODUKCJI KOSZTY NIEPRODUKCYJNE (OGÓLNEGO ZARZąDU) Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty pośrednie produkcji K Produkcja w toku (zapas) USŁUGA ZDROWOTNA (PRODUKT) sprzedaż Rachunek wyników zapasy Bilans Ryc. 1. Model rachunku kosztów pełnych Wynikiem tak przeprowadzonego rachunku, nie uwzględniającego właściwego rozliczania na produkty finalne kosztów pośrednich, może być zniekształcona informacja kosztowa. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy uwzględnić fakt znacznej wieloasortymentowości usług medycznych świadczonych w zakładach ochrony zdrowia. Konieczność alokacji kosztów pośrednich na poszczególne wytworzone świadczenia zdrowotne, w celu ustalenia ich pełnych jednostkowych kosztów wytworzenia, niesie ze sobą ryzyko tego, iż część wykonywanych świadczeń zdrowotnych może być niedoszacowana, inne zaś zbyt wysoko wycenione. Stwarza to ogromne zagrożenie dla zakładów opieki zdrowotnej, które zaczynają coraz ostrzejszą walkę o środki finansowe, na prowadzenie przez siebie działalności medycznej. Walka ta widoczna na rodzącym się rynku usług medycznych, coraz częściej oparta jest o informacje ekonomiczne uzyskiwane z rachunku kosztów. Aby eliminować te zagrożenia, rachunek kosztów pełnych ulega stałym zmianom i wciąż jest udoskonalany, gdyż poza bezsprzecznymi niedoskonałościami, ma również wiele zalet. 14

15 Zasady rozliczania kosztów i zamówień Wymienić należy dwie z nich, a mianowicie fakt, że rachunek kosztów pełnych nie umniejsza znaczenia kosztów stałych oraz unika fikcyjnych strat w sprawozdaniach wewnętrznych. Stosowanie rachunku kosztów pełnych zapewnia pokrycie wszystkich kosztów działalności. W przypadku sezonowości sprzedaży lepiej odzwierciedla on sytuację finansową, gdyż aktywuje koszty stałe w zapasach i równomiernie rozkłada na okresy, w których następuje spadek sprzedaży. Generalnie stwierdzić można, iż rachunek kosztów pełnych uwzględnia fakt, że nie jest możliwe wytworzenie produktów czy usług bez ponoszenia kosztów stałych produkcji, dlatego też rozlicza te koszty na wytworzone wyroby i usługi. Odmianami tradycyjnego rachunku kosztów pełnych jest rachunek kosztów normatywnych, postulowanych czy też standardowych. Rachunek kosztów pełnych normatywnych, zwany jest też często rachunkiem absorpcyjnym, gdyż w miejsce faktycznych stawek kosztów wprowadza on stawki normatywne, oparte na rocznym planie produkcji i rocznym planie kosztów pośrednich produkcji, które produkcja na planowanym poziomie może wchłonąć. Koszty KOSZTY PRODUKCJI KOSZTY NIEPRODUKCYJNE (OGÓLNEGO ZARZąDU) Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty pośrednie produkcji Zmienne koszty produkcji Stałe koszty pośrednie produkcji Produkcja w toku (zapas) USłUGA ZDROWOTNA (PRODUKT) sprzedaż Rachunek wyników zapasy Bilans Ryc. 2. Model rachunku kosztów zmiennych 15

16 Priorytety zdrowotne narzędzia oceny i analizy Rachunek kosztów zmiennych nazywany jest również rachunkiem kosztów krańcowych lub rachunkiem kosztów bezpośrednich. Przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych produkt lub usługa wyceniane są po zmiennym koszcie wytworzenia, natomiast koszty stałe, czyli część kosztów pośrednich w tym rachunku, są w całości odnoszone na wynik finansowy i traktowane jako koszty okresu. Różnica pomiędzy rachunkiem kosztów pełnych a rachunkiem kosztów zmiennych polega na tym, że choć oba te rachunki koszty nieprodukcyjne traktują jako koszty okresu, które nie są rozliczane na produkty wytworzone, to różnie podchodzą do kosztów pośrednich. W rachunku kosztów zmiennych stałe koszty pośrednie produkcji są traktowane jako koszty nieprodukcyjne i nie są odnoszone na wytworzoną produkcję, a od razu na rachunek wyników. Schemat rachunku kosztów zmiennych przedstawia kolejny rysunek. Ponieważ rachunek kosztów zmiennych wszystkie koszty stałe traktuje jako koszty okresu, dlatego też wartość zapasów nie sprzedanych wyrobów będą tworzyć jedynie zmienne koszty ich produkcji. W przypadku działalności usługowej, a taką jest działalność zdrowotna, sytuacja nieco się komplikuje, zwłaszcza gdy struktura kosztowa różnych usług zdrowotnych jest odmienna. Dla każdej z wykonywanych usług należałoby określić jej koszty zmienne i ustalić, jaką są częścią kosztu jednostkowego pełnego. Marża na pokrycie stanowić powinna różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi. Zawierać powinna przede wszystkim koszty stałe oraz, jeżeli to możliwe, również nadwyżkę. Marża powinna być więc proporcjonalna do kosztów stałych, jednak gdy każda usługa posiada inny udział kosztów stałych w koszcie całkowitym, sytuacja staje się znacznie trudniejsza. Podział kosztów na stałe i zmienne ułatwia generowanie istniejących informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji. Rozporządzenie MZiOS z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej zawiera model rachunku kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej, oparty na rachunku kosztów pełnych, ale dostosowany do potrzeb informacyjnych wynikających ze specyfiki wykonywanej przez zakłady opieki zdrowotnej działalności. Opisany w tym rozporządzeniu rachunek kosztów pozwala zminimalizować wiele niedoskonałości, które wiążą się z rachunkiem kosztów pełnych i uzyskiwać informacje o kosztach jednostkowych świadczeń zdrowotnych na wystarczającym poziomie szczegółowości, gdyż w odpowiedni sposób radzi sobie z problemem wieloasortymentowości produkcji w sektorze ochrony zdrowia. Uregulowaniami prawnymi dotyczącymi rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej są: Ustawa o rachunkowości. Rozporządzenie MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa o rachunkowości nie odnosi się wprost do zasad rachunku kosztów, ale zasady ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowić powinny integralną część zakładowego planu kont, który z kolei wymagany jest w dokumentacji określonej w art. 10 ust. 1 tej ustawy. 16

17 Zasady rozliczania kosztów i zamówień Art Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności: 1) zakładowy plan kont, obejmujący wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi głównej, 2) wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, a w razie ich prowadzenia przy użyciu komputera wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera, 3) dokumentację systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera i jej zmiany, obejmującą poza opisem zbiorów, o których mowa w pkt 2, co najmniej: a) wykaz programów wraz z pisemnym stwierdzeniem dopuszczenia przez jednostkę każdego nowego lub zmienionego programu do stosowania, b) opis przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania (reguły obliczeń, ewidencji, kontroli i wydruku danych) oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych, c) zasady ochrony danych, d) sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów, e) zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych. 2. Zakładowy plan kont ustala i aktualizuje kierownik jednostki z uwzględnieniem przepisów Art. 83. Rozwiązania przyjęte w rachunku kosztów powinny zabezpieczać sporządzenie rachunku zysków i strat, umożliwić kalkulację kosztu jednostkowego świadczenia zdrowotnego oraz zabezpieczyć potrzeby jednostki w zakresie informacji kosztowych dotyczących poszczególnych rodzajów i odmian prowadzonej działalności medycznej. Rozporządzenie MZiOS z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej znacznie dokładniej precyzuje wymogi dotyczące prowadzenia rachunku kosztów. Obliguje ono do prowadzenia układu rodzajowego kosztów oraz układu podmiotowo-przedmiotowego. Pośrednio wskazuje zasady rozliczania kosztów pomiędzy ośrodkami kosztów w celu określenia całkowitych kosztów ośrodków kosztów działalności podstawowej. Ponadto rozporządzenie definiuje, w jaki sposób powinny być kalkulowane koszty jednostkowe poszczególnych przedmiotów kosztów i jakich przedmiotów kosztów, w minimalnym zakresie, powinny one być wyliczane. 17

18 Priorytety zdrowotne narzędzia oceny i analizy 2 Identyfikacja możliwych w ramach rachunku kosztów rozwiązań ewidencyjnych W zakładach opieki zdrowotnej możliwe są trzy podstawowe rozwiązania w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów zwykłej działalności operacyjnej: tylko w układzie rodzajowym, tylko w układzie podmiotowo-przedmiotowym, w układzie rodzajowym i podmiotowo-przedmiotowym Ewidencja kosztów tylko w układzie rodzajowym Ewidencja kosztów tylko w układzie rodzajowym polega na księgowaniu na bieżąco wszystkich kosztów działalności operacyjnej, na podstawie dokumentacji źródłowej na kontach wynikowych zespołu 4 kont Koszty według rodzaju. Rozliczanie tak zaksięgowanych kosztów dokonywane jest wprost na konto 860 Wynik finansowy, gdzie są przeciwstawione odpowiednim przychodom. Ewidencja kosztów tylko w układzie rodzajowym jest zgodna z wymogami Ustawy o rachunkowości, przy stosowaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat, będącego załącznikiem do tej ustawy. Jednak, aby być w zgodzie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 22 grudnia 1998, rozwiązanie to może być stosowane tylko przez niewielkie zakłady opieki zdrowotnej, które prowadzą w miarę jednorodną działalność medyczną. Przykładem takich zakładów opieki zdrowotnej mogą być laboratoria analityczne lub inne pracownie (np. RTG, USG, tomografii komputerowej, mammografii), które prowadzą jednorodną działalność medyczną. Są to najczęściej te zakłady opieki zdrowotnej, które mogłyby wyodrębnić tylko jeden ośrodek kosztów działalności podstawowej albo też kilka takich ośrodków kosztów, ale prowadzących ten sam typ działalności medycznej. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności medycznej, a zwłaszcza od jej rozmiarów oraz wykorzystywanego do jej realizacji majątku, stosowane mogą być różne warianty ewidencyjne, od najprostszych do nieco bardziej skomplikowanych. 18

19 Zasady rozliczania kosztów i zamówień 2.2. Ewidencja kosztów tylko w układzie podmiotowo-przedmiotowym Ewidencja kosztów tylko w układzie podmiotowo-przedmiotowym polega na ujmowaniu kosztów tylko w układzie kalkulacyjnym na odpowiednich kontach w zespole 5. Można wkomponować do ewidencji w zespole 5 również ujęcie rodzajowe kosztów, co pozwala wyeliminować zespół 4 kont. Zespół 5 łączy w tym przypadku w sobie podział kosztów według kilku klasyfikacji, a mianowicie według rodzaju kosztów, według miejsc powstawania kosztów ośrodków kosztów, według realizowanych funkcji oraz według związku kosztów z nośnikiem kosztów, czyli przedmiotem kalkulacji. Takie rozwiązanie ewidencyjne jest zgodne zarówno z Ustawą o rachunkowości, w przypadku wykorzystywania kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat, jak też z rozporządzeniem MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Może ono być stosowane nawet w największych zakładach opieki zdrowotnej, zarówno tych, których działalność jest w miarę jednorodna, jak i tych, które wykonują wiele rodzajów działalności medycznej. Aby go stosować, niezbędny wydaje się jednak odpowiedni finansowo-księgowy program komputerowy. Nie musi to być specjalny program pisany dla zakładów opieki zdrowotnej, ale jeden z wielu obecnych na rynku dobrych i elastycznych programów finansowo-księgowych, spełniających wymogi Ustawy o rachunkowości i pozwalający na jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb jednostek Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i podmiotowo- -przedmiotowym Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i podmiotowo-przedmiotowym przeprowadzana jest z wykorzystaniem dodatkowego etapu, w którym koszty zgrupowane na kontach układu rodzajowego wtórnie przenoszone są na konta zespołu. Koszty z kont zespołu 5 przenoszone są na koszt własny sprzedaży w zespole. Na dzień bilansowy z zespołu 7 koszt własny sprzedaży przeksięgowywany jest, w zależności od przyjętego wariantu rachunku zysków i strat, na wynik finansowy w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat lub na rozliczenie kosztów w przypadku stosowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat. Stosowanie tego rozwiązania ewidencyjnego było powszechnie praktykowane dotychczas w zakładach opieki zdrowotnej i obecnie również wiele jednostek go wykorzystuje. Jest ono jednak bardzo pracochłonne, gdyż wymaga dwukrotnego księgowania kosztów, zarówno w zespole 4, jak i w zespole 5. W związku z faktem, iż w zakładach opieki zdrowotnej prowadzących równocześnie wiele rodzajów działalności medycznej, dokładna kalkulacja kosztów poszczególnych z tych rodzajów wymaga stosowania rozbudowanego układu podmiotowo-przedmiotowego dla jednostek tych zalecane jest stosowanie drugiego rozwiązania ewidencyjnego, polegającego na ewidencjonowaniu kosztów prostych od razu na kontach zespołu, z uwzględnieniem ich rodzajowej klasyfikacji. Nowy model rachunku kosztów, opisany w rozporządzeniu MZiOS, przy prawidłowym wdrożeniu, daje dużo dokładniejsze informacje zarówno o kosztach poszczególnych rodzajów działalności medycznej, jak i o kosztach jednostkowych świadczeń zdrowotnych, 19

20 Priorytety zdrowotne narzędzia oceny i analizy ale jest on równocześnie bardziej pracochłonny. Dlatego też warto przy większej ilości pracy na kontach zespołu 5, wyeliminować całkowicie ewidencjonowanie kosztów na kontach zespołu 4. Rozporządzenie MZiOS z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej dodatkowo stawia pewne minimalne wymagania, zarówno wobec ujęcia rodzajowego kosztów, jak i ich ewidencji w układzie podmiotowo-przedmiotowym. W 2 ust. 2 dla układu rodzajowego wymienia rodzaje kosztów, które w minimalnym zakresie powinny być wyodrębniane. 2 ust. 2 Ewidencja kosztów według kryterium rodzajowego obejmuje: 1) zużycie materiałów, w tym: a) leków, b) żywności, c) sprzętu jednorazowego użytku, d) odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, e) paliwa, 2) zużycie energii, w tym: a) energii elektrycznej, b) energii cieplnej, 3) usługi obce, w tym: a) remontowe, b) transportowe, c) medyczne obce, d) pozostałe usługi, 4) podatki i opłaty, 5) wynagrodzenia, w tym: a) wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wynagrodzenia z umów-zleceń i o dzieło, 6) świadczenia na rzecz pracowników, w tym: a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 7) amortyzację, 8) pozostałe koszty, w tym: a) podróże służbowe, b) ubezpieczenia OC i majątkowe. Rozporządzenie zawiera też w 1 wytyczne, co do konstrukcji układu podmiotowo-przedmiotowego, gdyż definiuje ośrodki kosztów, które powinny być rozróżniane i wyodrębniane w tym układzie. Definiuje też nośniki kosztów w poszczególnych typach ośrodków kosztów działalności podstawowej, natomiast w ośrodkach kosztów działalności pomocniczej zostawia to w gestii dyrektora. 20

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA

ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW INDYWIDUALNYCH LECZENIA PACJENTA Kraków marzec 2002 1 1. Wprowadzenie (Kluczowe znaczenie kosztów dla tworzenia systemów Jednorodnych Grup Pacjentów). 2. 3.!# grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 381 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973 UCHWAŁA Nr XXI/166/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA WYBRANE PROBLEMY 1

KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA WYBRANE PROBLEMY 1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 679 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 44 2011 MAŁGORZATA CYGAŃSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA PACJENTA

Bardziej szczegółowo

W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną.

W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną. W placówce lecznictwa zamkniętego, stosuje się dwie podstawowe metody finansowania: retrospektywną i prospektywną. Metoda retrospektywna polega na zwrocie kosztów poniesionych przez podmiot leczniczy w

Bardziej szczegółowo

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w Polsce 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjna ochrona zdrowia Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piastun zwany dalej Zakładem jest samodzielnym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie - zwany dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XII/194/99 Rady Miasta Opola z dnia 29 lipca 1999 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE. I. Postanowienia ogólne

S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE. I. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XXI/366/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2004 Projekt z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia

RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia Dwutygodnik nr 12 (396) ISSN 1429-396X 20.06.2015 r. 11 RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia I. EWIDENCJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ... str. 3 1. Kiedy jednostka produkcyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/89/2012 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 6 lipca 2012 roku

UCHWAŁA NR XIV/89/2012 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 6 lipca 2012 roku UCHWAŁA NR XIV/89/2012 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej. Na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. III. IV. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX-186/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.06.2012r. S t a t u t S z p i t a l a P o w i a t o w e g o w W o ł o m i n i e S a m o d z i e l n e g o Z e s p o ł u P

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/ 105 / 2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym statucie jest

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za Gminny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zespołem z siedzibą w Łasku przy ulicy Polnej 12, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo