Wstęp Re-Wizje i Re-Orient-acje: myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp Re-Wizje i Re-Orient-acje: myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych"

Transkrypt

1 Wstęp Re-Wizje i Re-Orient-acje: myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych Sukcesom gospodarczym państw Południa towarzyszy dążenie do emancypacji w sferze kultury i nauki. Państwa te, niwelując powoli dystans w sferze materialnej wobec Zachodu, starają się także podkreślić swoje osiągnięcia w sferze niematerialnej, gdyż wiele z nich to państwa o bogatej tradycji kulturowo-cywilizacyjnej i historycznej. Sprzyja to kształtowaniu się nowej jakościowo relacji Północ Południe, która przejawia się w sferze nauki i badań stosunków międzynarodowych. Każda ze stron oferuje własne przemyślenia, koncepcje odnoszące się do tego zagadnienia. Wydaje się zatem, że problem ten jest ważny i inicjatywa zbadania jego wydaje się uzasadniona. Dotąd wkład koncepcji pozaeuropejskich do nauki o stosunkach międzynarodowych był marginalizowany. Zakończenie zimnej wojny, a jednocześnie wzrost atrybutów mocarstwowych państw pozaeuropejskich spowodował, że problematyka dotycząca porządku międzynarodowego jest jednym z głównych tematów, poruszanych przez badaczy stosunków międzynarodowych z tych państw. Decydują o tym względy poznawcze, a także polityczne, związane z uzasadnieniem ich aspiracji do odgrywania większej roli w stosunkach międzynarodowych. Ważnym motywem rozwijania w tych państwach badań stosunków międzynarodowych jest kontestacja zachodniej, głównie amerykańskiej, wizji porządku międzynarodowego. Należy je zatem traktować jako część przełamania amerykańskiego monopolu na wyjaśnianie obrazu świata. Przykładem prac badaczy pozaeuropejskich na temat teoretycznych aspektów stosunków międzynarodowych były publikacje: Navnity Chadhy Behery (red.), International Relations in South Asia. Search for an Alternative

2 8 Wstęp Paradigm (Sage, New Delhi 2008); Kanti Bajpai, Siddharth Mallavarapu (red.), International Relations in India. Bringing Theory Back Home (Orient Longman, New Delhi 2005), Geeta Chowdhry, Sheili Nair (red.), Power, Postcolonialism and International Relations (Routledge, New York 2002), Ranabira Samaddara (red.), Space, Territory and the State. New Readings in International Relations (Orient Longman, New Delhi 2002). W publikacjach tych autorzy zwracali uwagę, że rozważając zagadnienia porządku międzynarodowego, bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej państw pozaeuropejskich należy brać pod uwagę ich specyfikę i wynikające z tego ograniczenia i wyzwania dla badaczy europejskich. O znaczeniu niezachodnich wizji i koncepcji stosunków międzynarodowych może świadczyć wzrost publikacji na ten temat wydanych przez zachodnich autorów, którzy pełnią rolę promotorów tej problematyki. Należy w tym kontekście wymienić opublikowaną w 2010 roku, pod redakcją Barry ego Buzana i Amitava Acharyi książkę Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia (Routledge, London). Ponadto, trzeba wskazać publikacje: Arlene B. Tickner, Olego Wævera (red.), International Relations Scholarship Around the World (Routledge, London 2009); Robbiego Shillima (red.), International Relations and Non-Western Thought. Imperialism, Colonialism and Investigations of Global Modernity (Routledge, London 2010), a w 2011 roku ukazała się książka Pierre a P. Lizée, A Whole New World: Reinventing International Studies for the Post-Western World (Palgrave Macmillan, Basingstoke). Giorgio Shani w artykule Toward a Post-Western IR: The Umma, Khalsa Panth, and Critical International Relations Theory zamieszczonym w International Studies Review (2008) podkreśla, że uwzględnienie tradycji pozaeuropejskiej, takiej jak islamskiej koncepcji umma czy sikhijskiej khalsa panth, w nauce o stosunkach międzynarodowych przyczyni się do jej wzbogacenia, zmniejszenia monopolu myśli zachodniej 1. Problematyka koncepcji i myśli pozaeuropejskiej została także podjęta przez badaczy Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (ISM UW). W tym miejscu warto podkreślić fakt, że już w pracy Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, opublikowanej w 2005 roku (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa) pod redakcją Romana Kuźniara, będącej pokłosiem konferencji zorganizowanej przez ISM UW, zwrócono uwagę na znaczenie pozaeuropejskich wizji stosunków międzynarodowych dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych. Znalazły się tam bowiem opracowania poświęcone wybranym państwom pozaeuropejskim, takie jak: Marcina 1 G. Shani, Toward a Post-Western IR: The Umma, Khalsa Panth, and Critical International Relations Theory, International Studies Review 2008, nr 10, s. 722.

3 Wstęp 9 Floriana Gawryckiego (Latynoamerykańska wizja pozimnowojennego porządku międzynarodowego i jej funkcje polityczne), Aleksandry Kołodziejczyk (Chińskie wizje rzeczywistości międzynarodowej), Jakuba Zajączkowskiego (Indyjska wizja porządku międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny). Świadczy to o tym, że warszawskie środowisko badaczy stosunków międzynarodowych od wielu lat dostrzega wzrost znaczenia państw niezachodnich dla rozwoju badań nad stosunkami międzynarodowymi i widzi konieczność pogłębienia wiedzy w tym zakresie, jednocześnie wpisując się w podobne trendy występujące w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych oraz w państwach pozaeuropejskich. Dowodem na to są także publikacje: Marcina Floriana Gawryckiego, Andrzeja Szeptyckiego, Podporządkowanie niedorozwój wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011) oraz Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, pod redakcją Mirosława Sułka i Janusza Symonidesa (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009), w której znajdują się również artykuły poświęcone refleksji o państwie i o pozimnowojennym porządku międzynarodowym, próby jego teoretycznego wyjaśnienia z perspektywy pozaeuropejskiej. Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań, prowadzonych przez pracowników ISM UW oraz przedstawianych przez badaczy zachodnich i z państw pozaeuropejskich. Jest ona efektem projektu badawczego, realizowanego w ramach Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW pod kierownictwem naukowym dra hab. Marcina Floriana Gawryckiego, dr Agnieszki Bógdał-Brzezińskiej i dra Jakuba Zajączkowskiego. Problematyce projektu poświęcona była coroczna konferencja ISM UW (współorganizowana przez Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami ISM UW), która odbyła się w październiku 2011 roku. Konferencja i publikacja powstały dzięki współpracy ISM UW z prestiżowym europejskim konsorcjum badawczym (Standing Group on International Relations of the European Consortium for Political Research ECPR) oraz z renomowanymi uczelniami europejskimi, a także indyjskimi, takimi jak: University of Oxford, Aarhus University, Indian Institute of Management-Lucknow (Noida Campus), Jawaharlal Nehru University. Wzięli w niej udział autorzy z ISM UW oraz zaproszeni badacze z ośrodków krajowych i wspomnianych wyżej placówek zagranicznych. Udział tych ostatnich w konferencji i publikacji dowodzi innowacyjności i umiędzynarodowienia projektu. Ponadto, jest dowodem uznania przez nich dorobku polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych i prowadzonych przez badaczy ISM UW nowych kierunków badań, takich jak studia regionalne, problematyka państw pozaeuropejskich. Główną przesłanką podjęcia przez redaktorów tomu problemu badawczego dotyczącego wkładu myśli pozaeuropejskiej w rozwój nauki o stosun-

4 10 Wstęp kach międzynarodowych jest próba poszukiwania nowych inspiracji, które mogą przyczynić się do postępu naukowego. Autorzy uważają, że europocentryzm uniemożliwia pełne wyjaśnianie stosunków międzynarodowych. Książka ta nie jest jednak próbą zanegowania zachodniej nauki o stosunkach międzynarodowych i jej głównych nurtów badawczych. Stawia ona na otwarcie się na dialog z innymi koncepcjami pozaeuropejskimi. Autorzy publikacji próbują odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: na ile pozaeuropejskie koncepcje stosunków międzynarodowych mają charakter wtórny (sięgają korzeniami do nauki zachodniej), a na ile są autentycznym, nowatorskim wkładem w badanie stosunków międzynarodowych? jakie są propozycje rozwiązań najważniejszych problemów współczesne- go świata przedstawiane w pozaeuropejskiej myśli politycznej? czy koncepcje formułowane w niektórych państwach pozaeuropejskich mogą zostać zaakceptowane i zinternalizowane na poziomie danego regionu? Odpowiedź na te pytania pozwoli na realizację głównych celów książki, jakimi są: rekonstrukcja głównych nurtów myśli pozaeuropejskiej; przeanalizowanie wzajemnego oddziaływania zachodniej i pozaeuropejskiej nauki o stosunkach międzynarodowych. W związku z tym przyjęto następujące założenia: zachodnia nauka o stosunkach międzynarodowych nie ma charakteru uniwersalnego. W wielu krajach pozaeuropejskich poszukuje się alternatyw dla dotychczasowego rozumienia stosunków międzynarodowych, co ze wzrostem znaczenia takich państw, jak Chiny czy Indie, będzie oznaczać pluralizm odnośnie do wizji i koncepcji stosunków międzynarodowych; zachodnia nauka o stosunkach międzynarodowych ma charakter do- minujący i wywiera duży wpływ na badania, prowadzone w państwach pozaeuropejskich; zachodnie modele są adaptowane do specyfiki kulturowo-cywilizacyjnej tych państw. W badaniu problematyki wkładu myśli pozaeuropejskiej w rozwój stosunków międzynarodowych zwrócono uwagę na trzy wymiary, które potraktowane łącznie umożliwią lepsze zrozumienie i uchwycenie specyfiki oraz charakteru koncepcji, wizji pozaeuropejskich. Po pierwsze, jest to wymiar regionalny i narodowy, gdzie przedstawiane są tezy i założenia poszczególnych szkół pozaeuropejskich oraz trendy i charakterystyka myśli pozaeuropejskiej w poszczególnych regionach. Druga płaszczyzna ma charakter funkcjonalny. Obejmuje bowiem analizę myśli pozaeuropejskiej w kontekście problemów i wyzwań współczesnego świata. Trzeci wymiar ukazuje zagadnienia myśli

5 Wstęp 11 pozaeuropejskiej w szerszym kontekście badań stosunków międzynarodowych, głównie rozwoju i postępu naukowego w nauce o stosunkach międzynarodowych. Struktura publikacji przedstawia się następująco: Artykuły prof. Andrew Hurrella (University of Oxford) The Study of International Relations in a Global Age: Beyond the Western/Non-Western Divide oraz prof. Knuda Erika Jørgensena (Aarhus University, przewodniczącego Standing Group on International Relations of the European Consortium for Political Research ECPR), After Hegemony: Varieties of International Relations Discipline ukazują znaczenie wizji i koncepcji pozaeuropejskich w nauce o stosunkach międzynarodowych. Autorzy analizują problematykę w kontekście dyskursu naukowego, prowadzonego zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, a dotyczącego transformacji porządku międzynarodowego i związanych z tym wyzwań dla badaczy nauki o stosunkach międzynarodowych. Tezy przedstawiane przez badaczy zachodnich stanowią wstęp do dalszych rozważań nad istotą myśli pozaeuropejskiej i jej wkładu w rozwój teorii stosunków międzynarodowych. Dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska (ISM UW) próbuje określić, jak doświadczenia kolonialne państw pozaeuropejskich rzutują na rozwój postkolonialnej myśli teoretycznej i postkolonialnej tożsamości badacza stosunków międzynarodowych. Ukazuje genezę tradycji postkolonialnej, podkreślając, że narodziła się ona w obrębie antropologii, nauki o kulturze, studiów językowych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Autorka przedstawia założenia postkolonializmu i omawia tezy głównych przedstawicieli tego nurtu (m.in. Gayatri Chakravorty Spivak, Homi C. Bhabha). Zaznacza, że postkolonialna świadomość zdominowała twórczość krytyków relacji między Europą i jej dawnymi posiadłościami zamorskimi, aby zaistnieć w dyskursie naukowym jako synonim wykluczenia, nieprzerwanej opresji i nienaprawionej krzywdy. Następnie dr Bógdał-Brzezińska próbuje ukazać znaczenie dziedzictwa postkolonialnego w teorii stosunków międzynarodowych. W tym kontekście koncentruje się na omówieniu tez grupy badaczy o postkolonialnych poglądach, którzy są Europejczykami, Amerykanami oraz obywatelami dawnych kolonii brytyjskich, których drogi życiowe, korzenie etniczne czy tradycja rodzinna połączyły z krajami postkolonialnymi. W tej grupie dominują politolodzy i antropolodzy, którzy akceptują dorobek nauki o stosunkach międzynarodowych, ale pragną poszerzać go i przeobrażać w duchu studiów postkolonialnych. Autorka zwraca jednak uwagę, że mimo wzrostu zainteresowania studiami postkolonialnymi po 1989 roku oraz pomimo faktu, że tradycja realistyczna i liberalna stały się niewystarczające dla wyjaśnienia wielowątkowych, coraz mniej hierarchicznych, zależności międzynarodowych, to wizje niezachodnie odgrywają marginalne znaczenie w nauce o stosunkach

6 12 Wstęp międzynarodowych. Wciąż występuje deficyt myśli niezachodniej w badaniach głównego nurtu teorii stosunków międzynarodowych. Mgr Paweł Sokala (ISM UW) koncentruje się na omówieniu głównych trendów i specyfiki chińskiej szkoły badań stosunków międzynarodowych. Przedstawia źródła i uwarunkowania jej zaistnienia, jak również ewolucję od etapu poszukiwania chińskich cech charakterystycznych w latach osiemdziesiątych XX wieku, po przepełnione pewnością siebie zapowiedzi stworzenia całkowicie oryginalnej teorii dyscypliny w okresie współczesnym. Autor dokonuje też prezentacji wybranych, specyficznych dla chińskiej akademii komponentów dyskursu o stosunkach międzynarodowych. Dr Anita Oberda-Monkiewicz (ISM UW) omawia koncepcje i nurty badawcze w latynoamerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Autorka zaznacza, że Ameryka Łacińska w dużej mierze pozostaje w strefie wpływów północnoamerykańskiej szkoły stosunków międzynarodowych, aczkolwiek można zauważyć próby tworzenia własnej wizji świata i rządzących nim relacji na bazie kategorii zaczerpniętych z klasycznych teorii. Łatwość łączenia zróżnicowanych percepcji i dostosowywania ich do lokalnych realiów sprawia, że pojawiają się głosy, mówiące o hybrydowych, latynoamerykańskich teoriach stosunków międzynarodowych, stanowiących fuzję koncepcji zaczerpniętych z teorii zależności, realizmu czy kompleksowej współzależności. Autorka przedstawia również uwarunkowania rozwoju badań nad stosunkami międzynarodowymi w Ameryce Łacińskiej. Podkreśla, że doświadczenia kolonizacji są nieodłącznym elementem latynoamerykańskiej tożsamości, która przekłada się na nie zawsze uświadamiane poczucie niższości w południowoamerykańskim dyskursie intelektualnym. Realistycznej ocenie zajmowanego miejsca na politycznej i gospodarczej mapie świata towarzyszy coraz częściej swoisty optymizm i przekonanie, że jest to sytuacja, którą można przezwyciężyć. Prof. dr hab. Jerzy Zdanowski (ISM UW, PAN) odnosi się do wizji stosunków i ładu międzynarodowego w myśli arabsko-muzułmańskiej. Myśl ta jest głęboko zakorzeniona w świadomości mieszkańców Bliskiego i Środkowego Wschodu i wywodzi się z interpretacji dogmatów przez jurystów w pierwszych wiekach islamu. Interpretacje te przedstawiają świat jako dwubiegunowy, w którym świat islamu, określany jako dom islamu, zderza się ze światem niemuzułmańskim, nazywanym domem wojny. Dynamika stosunków międzynarodowych sprowadza się w tych interpretacjach do przesuwania granic między dwoma światami, a więc do islamizacji domu wojny w drodze bądź pokojowego nawracania niemuzułmanów na islam, bądź też rewolucyjnego eksportu islamu. Jednocześnie prof. J. Zdanowski zwraca uwagę, że od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwować można istotne zmiany w widzeniu stosunków międzynarodowych przez kolejne po-

7 Wstęp 13 kolenia ideologów społeczno-politycznej myśli islamu. Zmiany te wyrażają się w przechodzeniu od wizji świata dwubiegunowego do wielobiegunowego i łagodzeniu stanowiska o nieuchronnej konfrontacji między domem islamu a domem wojny ; postrzegane są pozytywne elementy w rozwoju tego drugiego, np. przedstawicielski system sprawowania władzy, a także istotny wkład Zachodu w tworzenie cywilizacji globalnej. Dr Wiesław Lizak (ISM UW) i dr Anna M. Solarz (ISM UW) omawiają zaś rolę czynnika religijnego i świeckiego w rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Izraelu. Zdaniem badaczy, od lat siedemdziesiątych XX wieku obserwuje się wzrost znaczenia czynnika religijnego wśród Żydów, zarówno w Izraelu, jak i w diasporze. Przekłada się to m.in. na izraelskie życie polityczne i społeczne, ale także znajduje wyraz w filozofii i naukach społecznych, rozwijanych w tym państwie. Dotyczy to również badań nad stosunkami międzynarodowymi, które w Izraelu najczęściej mają charakter nauki zaangażowanej. Służą bowiem usprawiedliwieniu i realizacji określonej, od lat dominującej, opcji izraelskiej polityki zagranicznej, którą niektórzy obserwatorzy z pewną przesadą utożsamiają z polityką bezpieczeństwa. Izraelscy naukowcy są znani ze swojego przywiązania do paradygmatu realistycznego, w którym niewiele jest miejsca na miękką siłę religii w stosunkach międzynarodowych. Ostatnio jednak na gruncie izraelskim (choć trzeba podkreślić, że w szerszym kontekście nowego trendu, obserwowanego w zachodniej nauce o stosunkach międzynarodowych), podejmowane są próby włączenia religii do badań nad tą sferą relacji społecznych. Dr Krzysztof Trzciński (Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych UW) omawia wybrane zagadnienia w afrykańskiej myśli o stosunkach międzynarodowych na przykładzie analizy poglądów George a M. Carewa, sierraleońskiego filozofa, będącego autorem tez, składających się na jedną z szerszych współczesnych wizji politycznej przyszłości Afryki. W opinii myśliciela, dla budowy i utrwalenia demokracji w afrykańskim państwie niezbędna jest jednak demokratyzacja istniejącego obecnie porządku światowego. W konsekwencji postuluje daleko idącą demokratyzację międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Powinna ona polegać na ich reformowaniu w zgodzie z trzema podstawowymi ideałami demokracji deliberacyjnej: rozumnej deliberacji, polityki uczestnictwa oraz rządów obywatelskich. Zdaniem G.M. Carewa, dla państw afrykańskich, które obecnie nie posiadają efektywnych instrumentów działania w środowisku globalnym, koncepcja demokracji deliberacyjnej pozwala zabezpieczyć im własne interesy. Dr Anna Wojciuk (ISM UW) dokonuje analizy pojęcia power w myśli i praktyce politycznej państw pozaeuropejskich na przykładzie Chin i Indii. Analiza pokazuje, że w obydwu przypadkach pojęcie to jest negocjowane między trzema obszarami: tradycją strategiczną, teorią stosunków międzyna-

8 14 Wstęp rodowych oraz bieżącą debatą polityczną i jej doraźnymi zapotrzebowaniami. Autorka podkreśla, że zapotrzebowania współczesnej debaty politycznej wyraźnie warunkują rozwój teorii stosunków międzynarodowych w obydwu państwach. W tym kontekście najistotniejszym czynnikiem jest tu oczywiście dynamiczny wzrost ich znaczenia i potrzeba naukowego opisu tego zjawiska. Zwiększyło to zainteresowanie zachodnim dorobkiem naukowym i znacząco przyspieszyło tempo recepcji po zimnej wojnie, a zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Przy tym szczególnym zainteresowaniem cieszą się te wątki bogatej myśli zachodniej, które mogą opisać bieżącą sytuację Chin i Indii. Dr hab. Marcin Florian Gawrycki (ISM UW) analizuje poglądy latynoamerykańskich badaczy dotyczące problematyki rozwoju (m.in. Arturo Escobara i Gustavo Estevy, Aníbala Quijano, Orlando Fals Bordy, Waltera Mignolo, Enrique Dussela). Autor zwraca uwagę na najważniejsze argumenty wskazywane przez zwolenników odrzucenia dotychczasowego modelu rozwoju. Przedstawia również założenia szkoły zależnościowej. Podkreśla, że nie odrzucała ona rozwoju jako takiego, a jedynie krytykowała teorię modernizacji. Współcześnie latynoamerykańscy badacze są bardziej radykalni w ocenie koncepcji rozwoju i szans jego powodzenia (czyli rozwinięcia nierozwiniętego świata). Dr Jakub Zajączkowski (ISM UW) podejmuje problematykę demokracji nieliberalnej w regionie Azji i Pacyfiku. Autor próbuje dokonać kompleksowej i wielowymiarowej rekonstrukcji wartości, konstytuujących model demokracji nieliberalnej i przedstawić funkcję, jaką pełni ten model w stosunkach międzynarodowych. W tym kontekście, odwołuje się do paradygmatu liberalnego w nauce o stosunkach międzynarodowych. Dzięki temu próbuje zidentyfikować, w jakim stopniu model demokracji nieliberalnej odwołuje się do klasycznych teorii stosunków międzynarodowych, a w jakim zakresie model ten ma charakter innowacyjny, stanowi istotny wkład w rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. Autor podkreśla, że paradygmat demokracji nieliberalnej ożywił debatę w nauce o stosunkach międzynarodowych, wskazał na niedoskonałości tradycyjnych podejść badawczych. Jednocześnie model demokracji nieliberalnej nie dokonał rewolucji w nauce o stosunkach międzynarodowych. Był on raczej syntezą i zarazem modyfikacją podejścia liberalnego, ale także realizmu z pewnymi innowacyjnymi elementami. Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala (ISM UW) omawia problematykę praw człowieka w koncepcjach pozaeuropejskich. Zaznacza jednak, że podział na europejskie i pozaeuropejskie koncepcje praw człowieka jest uzasadniony tylko częściowo. Może być badany z perspektywy prawa międzynarodowego, dyskusji międzyrządowej, filozofii, religii itd. i dotyczyć kwestii: pochodzenia praw człowieka, katalogu praw i ich realizacji i innych. Analizując najważniejsze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku idee, wizje praw człowieka

9 Wstęp 15 w kontekście pozaeuropejskim zwraca uwagę na koncepcję wartości azjatyckich (propagowaną przez Malezję i Singapur sprzyjały jej Chiny). Pod wpływem koncepcji wartości azjatyckich pojawiły się próby formułowania odrębnych koncepcji w Afryce (pojęcie afrykańska etno-filozofia praw człowieka ). Wskazywano, że koncepcja praw człowieka, która odnosi się do relacji jednostka państwo, nie istniała w tradycyjnych społeczeństwach afrykańskich. Nie wykształciła się zatem w Afryce koncepcja jednostki ludzkiej, której przynależą niezbywalne prawa. Jednostka była definiowana przez status społeczny i przynależność do grupy. Zabezpieczenie egzystencji w społeczeństwie odbywa się przez obowiązki, a nie przez prawa. Prawo nie stanowi zabezpieczenia dla pozycji społecznej jednostki. Prof. dr hab. Edward Haliżak (ISM UW) porusza problematykę postępu naukowego w badaniach stosunków międzynarodowych. Dokonuje próby definicji pojęcia postępu naukowego i jego główne determinanty. Problem postępu w nauce o stosunkach międzynarodowych ujawniał swoje znaczenie w miarę rozwoju i nabywania tożsamości teoretyczno-metodologicznej tej dyscypliny. Po raz pierwszy z całą swoją mocą dał o sobie znać na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w postaci tzw. rewolucji behawioralnej w rodzącej się nowej dyscyplinie stosunków międzynarodowych. Autor przytacza definicje postępu naukowego i jego istotę przedstawiane przez takich badaczy, jak: Sławomira Sałajczyka, Michaela Brechera, Patricka Jamesa. Omawiając formy postępu naukowego, podkreśla, że o postępie badań stosunków międzynarodowych zasadniczo decydują parametry jakościowo związane z: (a) konceptualizacją nowych pojęć i tworzeniem siatki kategorii pojęciowych; (b) debatami teoretycznymi i metodologicznymi, czyli organiczny rozwój teorii dyscypliny; (c) dostępem do adekwatnych danych ich mierzenia, szacowania i ewaluacji, czyli to, co określa się mianem operacjonalizacji zmiennych. Autor wskazuje, że istota postępu w nauce o stosunkach międzynarodowych polega także na uwolnieniu jej od sądów wartościujących. W tym kontekście należy odwołać się do trzech uniwersalnych, właściwych naukom społecznym, metodologicznych modeli, tj. logiki odkrycia naukowego Karla Poppera, koncepcji paradygmatu Thomasa Kuhna i programów naukowych Imre Lakatosa. Omawia następnie procedury i kryteria postępu naukowego. Podkreśla przy tym, że badanie wpływu niezachodniej myśli na naukę o stosunkach międzynarodowych, wpisuje się w logikę międzycywilizacyjnego dialogu, a nie konfrontacji i starcia, i w tym kontekście ujawnia się wyjątkowe znaczenie procedury badawczej, jaką jest kontekstualizacja. Autor opisuje debatę dotyczącą znaczenia konfucjanizmu w rozwoju gospodarczo- -społecznym Azji Wschodniej. Podkreśla, że kontekstualizacja zachodnich paradygmatów teoretycznych jest niezbędnym warunkiem ich użyteczności w badaniu stosunków międzynarodowych w regionie Azji Wschodniej. Taka

10 16 Wstęp kontekstualizacja polega na uwzględnieniu wartości konstytuujących konfucjanizm, takich jak: ustalenie prawdy na podstawie faktów, pierwszeństwo dla życia ludzkiego, holistyczne myślenie, moralny rząd, dobre rządzenie lepsze niż demokratyzacja, legitymizacja z tytułu dobrego rządzenia, selektywna adaptacja, harmonia w różnorodności. Podsumowaniem rozważań poruszanych w książce jest rozdział zakończenie autorstwa dr Agnieszki Bógdał-Brzezińskiej i dra hab. Marcina Floriana Gawryckiego. Autorzy przedstawiają uwarunkowania oraz dokonują próby oceny znaczenia myśli pozaeuropejskiej dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych. Problematyka objęta tematem pracy nie znalazła dotychczas pełnego naświetlenia w literaturze przedmiotu, zwłaszcza polskiej. Brak jest jednej, całościowej publikacji, która przedstawiałaby zagadnienia pozaeuropejskie koncepcji i wizji stosunków międzynarodowych. Wciąż występuje deficyt niezachodniej refleksji teoretycznej w książkach dotyczących teorii stosunków międzynarodowych. Dorobek naukowy państw Południa jest pomijany, albo przedstawiany w świetle politycznego zimnowojennego układu sił (np. teoria zależności) jako niedoskonały, pod względem warsztatu naukowego, doktryny. Mimo że od 2001 roku obserwuje się wzrost zainteresowania myślą pozaeuropejską, to wciąż w obecnym kształcie teoria stosunków międzynarodowych pomija dzieje, opinie i doświadczenia świata niezachodniego. Niniejsza publikacja jest próbą uzupełnienia tej luki. Wyrazy podziękowania pragniemy złożyć Koleżankom i Kolegom z ISM UW za aktywny udział w projekcie i konferencji naukowej, która odbyła się w październiku 2011 roku, oraz dyrektorowi ISM UW, prof. dr hab. Edwardowi Haliżakowi, za wsparcie naszej inicjatywy. Chcielibyśmy podziękować także recenzentom, prof. dr hab. Grażynie Michałowskiej i prof. dr. hab. Arkadiuszowi Żukowskiemu. Jakub Zajączkowski

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Piotr Szczypka Sposoby zarządzania organizacjami sportowymi na przykładzie klubów tenisowych Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. prof. UW Beaty

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym się świecie. Zygmunt Bauman swoją uwagę poświęca nowoczesności

Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym się świecie. Zygmunt Bauman swoją uwagę poświęca nowoczesności Joanna Zygmunt Jancz Ba Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym się świecie 44 listy ze świata płynnej nowoczesności Zygmunt Bauman Kraków 2011, ss. 302.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych

Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych ROZPRAWY HABILITACYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO EWA MARIA ŚNIEŻEK Sprawozdawczosc przeplywów pienieznych krytyczna ocena i propozycja modelu WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2008 RECENZENT Anna Karmańska

Bardziej szczegółowo

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker vol. 22/2009 RADA PROGRAMOWA: Roman Bäcker (UMK) teoria polityki, Jan Błuszkowski (UW) socjologia polityki, Andrzej Furier (US) stosunki międzynarodowe, Jan Grosfeld (UKSW) etyka polityczna, Ryszard Herbut

Bardziej szczegółowo

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale Monika Gładoch Jarosław Kulbat Michał Kuszyk Maciej Olejnik Jacek

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE

VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE Szymon Piotrowski VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA MŚP W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI UE Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym pod redakcją Martyny Plucińskiej Poznań 2014 Komitet

Bardziej szczegółowo

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Dr Magdalena Dudkiewicz Dr Paweł Tomanek Zakład Metod Badania Kultury ISNS UW Ryszard Michalski, CEIiK KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

R eligia. w kontekście społecznym

R eligia. w kontekście społecznym R eligia w kontekście społecznym Tytuł oryginału: Religion: The Social Context. Fifth Edition Copyright 2002 by Meredith B. McGuire The English language edition of this book is published by Waveland

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 11 (1) 008 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych Raport z badań 2 Autorzy: Miłosława Fijałkowska Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i

Bardziej szczegółowo

Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii wyborów

Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii wyborów Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Adam Mąka Nr albumu: 261793 Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii

Bardziej szczegółowo

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net codziennie nowe informacje nt. e-edukacji.

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net codziennie nowe informacje nt. e-edukacji. SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Witam w nowym roku akademickim i zachęcam do lektury październikowego numeru pisma. Bieżące wydanie rozpoczyna analiza bardzo ważnego problemu,

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy poradnik pod redakcją Stanisława Mazura i Agnieszki Pacut Publikacja współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo