ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010r. Nr 128, poz. 861, Dz.U. z 2012r. poz. 121) zarządzam co następuje: 1.1. Wprowadza się zakładowy plan kont stanowiący załącznik do zarządzenia, obejmujący sposoby prowadzenia rachunkowości oraz zasad ewidencji księgowej. 2. Konta analityczne podlegają aktualizacji raz na kwartał. 2. Za prawidłowe przestrzeganie zarządzenia odpowiedzialny jest Skarbnik Gminy. 3. Traci moc Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. ZAKŁADOWY PLAN KONT - PRZEPISY OGÓLNE 1. Zakładowy plan kont określa zasady rachunkowości oraz plany kont dla 1) Jednostki samorządu terytorialnego (budżetu gminy), 2) Jednostki budżetowej (urzędu gminy), Przyjęte w zakładowym planie kont zasady prowadzenia przez jednostkę ksiąg rachunkowych regulują: 1) Zasady tworzenia i prowadzenia kont pomocniczych do określonych kont syntetycznych, 2) Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba jednostki. 2. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych do zakładowego planu kont oznaczają: 1) Ustawa o rachunkowości - ustawy o rachunkowości z dnia 29 września1994r. tekst jednolity z 2009 roku (Dz.U.Nr 152 poz.1223 ze zm.). 2) Ustawa o finansach publicznych art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.). 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010r. Nr 128, poz. 861, Dz.U. z 2012r. poz. 121 ) 4) rok obrotowy rok kalendarzowy, 5) okres sprawozdawczy okres wynikający z obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości, 6) dzień bilansowy dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 grudzień, 7) sprawozdanie finansowe bilans sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych, 8) jednostka budżetowa Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 9) kierownik jednostki Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, 10) działalność podstawowa działalność stanowiąca główny cel utworzenia jednostki określony w statucie, 11) działalność pomocnicza działalność, której celem jest przede wszystkim świadczenie usług na potrzeby działalności podstawowej, a także działalność bytowa, zakładowa działalność socjalna, 12) plan kont wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi i zasady funkcjonowania oraz wykaz kont analitycznych, 13) konto syntetyczne urządzenie do ewidencji księgowej operacji gospodarczych, zgodnie z zasadą podwójnego księgowania tak, aby zapewnione było bilansowanie się danych ujętych na wszystkich prowadzonych przez jednostkę kontach syntetycznych, 2

3 14) konto analityczne urządzenie do szczegółowej ewidencji księgowej danych, podlegających ewidencji na kontach syntetycznych, 15) księgi rachunkowe wszystkie, służące do ewidencji działalności jednostki, konta syntetyczne i analityczne, a także zestawienia sald kont sporządzane w sposób zapewniający ich trwałość, 16) środki trwałe to środki, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy Mirsk, w stosunku, do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, a w szczególności: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych, Pozostałe nazwy pojęć użyte w zarządzeniu zdefiniowane zostały w art. 3 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 3. Szczegółowe zasady rachunkowości Ewidencję operacji gospodarczych dotyczących dochodów i wydatków budżetu (kasowo zrealizowanych wpływów i wydatków) ujmuje się w księgach rachunkowych na kontach wynikających z planu kont. W celu ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu gminy operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznych /kasowo zrealizowanych/ wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetu, z wyjątkiem operacji dotyczących rozliczeń z budżetem Unii Europejskiej oraz operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach. Operacje gospodarcze dotyczące zmiany w stanie aktywów i pasywów ujmowane są w księgach rachunkowych budżetu gminy i jednostki budżetowej. Jednostka budżetowa do ewidencji operacji gospodarczych stosuje plan kont dla jednostek budżetowych. Rozwiązanie to powoduje, że Burmistrz prowadzi osobne księgi do ewidencji wykonania budżetu i osobne do ewidencji zmian w aktywach i pasywach zachodzących w Urzędzie Miasta i Gminy jako jednostce budżetowej. Sporządzane są również dwa bilanse na różnych wzorach formularzy sprawozdawczych. W księgach rachunkowych operacje dotyczące faktycznie zrealizowanych wpływów i wydatków (kasowo zrealizowanych) dokonuje się na rachunkach budżetu (konto 133 Rachunek budżetu). Wydatki i dochody księgowane są na koncie 130, analityka prowadzona jest wg klasyfikacji budżetowej, a sprawozdania o wykonaniu dochodów i wydatków ( Rb-...) księgowane są odpowiednio na koncie 901, 902. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe księgowane są na podstawie sprawozdań ( Rb-...) sporządzanych przez Urzędy w księgach rachunkowych budżetu gminy na kontach Wn 224 i Ma 901. Na podstawie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy ustala się niedobór lub nadwyżkę budżetu w ramach konta 961 wynik wykonania budżetu. 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości w tym: 1) Środki trwałe 3

4 a) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenianie są wg wartości określonej w decyzji, b) przyjęte z zakończonej i rozliczonej inwestycji wyceniane wg kosztu wytworzenia, c) zakup gotowych środków trwałych wyceniany wg ceny nabycia (zakupu), d) ujawniona nadwyżka wyceniana na podstawie kosztorysów lub według ceny godziwej ustalonej przez komisję szacunkową. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych lub prawnych dokonuje się jednorazowa na koniec roku obrachunkowego wg zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity. Dz.U.2011 Nr 74, poz.397 ze zmianami). Burmistrz może ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne w przypadku gdy stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalone są stawki od... do.... Od środków trwałych ulepszonych lub używanych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji umorzenie i amortyzacja może być naliczona według indywidualnej stawki ustalanej przez Burmistrza. Umorzeniu nie podlegają grunty oraz dobra kultury. Ewidencja analityczna mienia komunalnego prowadzona jest na stanowisku pracy ds. księgowości. Szczegółowa ewidencja ilościowo wartościowa prowadzona jest na stanowisku d/s mienia komunalnego i rolnictwa na kartach ewidencyjnych oraz dokonywane są wpisy w księgach wieczystych znajdujących się w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim. 2) Należności i udzielone pożyczki - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 3) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe wg wartości godziwej. W kwocie wymagalnej zapłaty (należności lub zobowiązania) uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka nie zrezygnowała z ich dochodzenia i tylko wówczas, gdy w tym celu zostanie wystawiona nota księgowa lub gdy w umowie (np.: pożyczki) odsetki takie zostały przewidziane. 4) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg wartości ewidencyjnej. 5) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się : a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) meble i dywany, c) odzież i umundurowanie, d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 6) Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie. 7) Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. 5. Szczegółowe ustalenia zakładowego planu kont uwzględniają, że przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniają: 4

5 1) ujęcie operacji w sposób rzetelny i sprawdzalny, przedstawiający jasno stan wykonania budżetu i realizacji planu finansowego oraz stan aktywów, pasywów i wynik finansowy jednostki, 2) dane niezbędne do wszelkich rozliczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz rozrachunków z pracownikami i kontrahentami, 3) skuteczną kontrolę wewnętrzną dokonywanych operacji gospodarczych i stanu składników majątkowych, będących w posiadaniu i dyspozycji jednostki, 4) możliwość sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach jak również deklaracji podatkowych i innych wymagalnych informacji. W księgach roku obrachunkowego należy ujmować wszystkie przychody dotyczące danego roku obrotowego oraz obciążające je koszty, niezależnie od terminu zapłaty. Do kosztów roku obrotowego należy zakwalifikować faktury które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego a dotyczące zobowiązań danego roku obrotowego. 6. Zakładowy plan kont zawiera następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Ewidencję księgową prowadzi się techniką komputerową zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów księgowych wykazem programów komputerowych dopuszczonych przez kierownika jednostki. 5

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zakładowy plan kont zawiera: 1. wykaz kont księgi głównej budżetu gminy załącznik nr 1, 2. wykaz ksiąg księgi głównej jednostki budżetowej oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz metod wyceny aktywów i pasywów załącznik nr 2, 3.Wykaz programów komputerowych oraz zasady obiegu dokumentów księgowych za pomocą komputera. Dokumentacja systemu przetwarzania danych. Wykaz programów komputerowych pracujących w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk pod systemami operacyjnymi WINDOWS na komputerach typu IMB DC opracowanych przez Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. Poznań, ul.grimma 38: 1.Księgowość budżetowa jednostki. 2.Ewidencja i rozliczenie podatku VAT. 3.Kadry i płace. 4.Płatnik- przekaz elektroniczny. 5.Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji. 6.Podatek rolny, leśny i od nieruchomości osoby fizyczne. 7.Podatek od nieruchomości osoby prawne. 8.Podatek od środków transportowych. 9.Sprzedaż kredytowa. 10.Wieczyste użytkowanie. 11.Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. 12.IPKO biznes bankowość elektronicczna. 13.Kasa. Opis oraz sposób działania w/w programów: 1.Księgowość budżetowa jednostki Dostępne dla użytkownika funkcje to: -obsługa planu kont czyli funkcje umożliwiające założenie w komputerze słownika kont analitycznych do kont syntetycznych, -złożenie i obsługa kont w ciągu roku, -rejestracja dokumentów czyli wprowadzenie do ewidencji komputera danych o dokumentach oraz danych z dokumentów, które to dane będą na polecenie operatora zaksięgowane na kontach, -księgowanie dokumentów czyli funkcje pozwalające operatorowi wydać polecenie, -wykonanie zaksięgowania danych wprowadzonych podczas rejestracji, -zamykanie miesiąca, -zamykanie roku i automatyczne generowanie bilansu otwarcia na rok następny, 6

7 -wprowadzanie planu wydatków w przekrojach według jednostek organizacyjnych, oraz klasyfikacji budżetowej, czyli funkcje pozwalające na wyświetlenie i wydruk zestawień służących do sporządzania sprawozdań wewnętrznych w Urzędzie, jak i sprawozdań dla jednostek nadrzędnych. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 2.Ewidencja i rozliczenie podatku VAT. Program pozwala na kompleksowe prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT. Zestawienie wykonane w programie opiera się każdorazowo na komplecie informacji z danego miesiąca, za które jest robione i przedstawia sumaryczne wartości, potrzebne do prawidłowego wypełnienia formularza podatkowego. Każda zarejestrowana sprzedaż bądź zakup, wprowadzona jest w sposób analityczny, z dokładnym podziałem na rodzaj danej pozycji, podatku VAT. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 3.Kadry i płace. Program pozwala skomputeryzować rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Program umożliwia podział pracowników na poszczególne wydziały. Również umożliwią naliczanie potrąceń, składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie niezbędnych informacji wprowadzonych do programu naliczane są wszystkie pozycje wchodzące w skład wynagrodzeń. W ramach programu sporządzane są zbiorcze zestawienia wynagrodzeń łącznie z naliczeniem podatku dochodowego i składek ZUS. Program pozwala zliczyć dochody pracowników z dowolnego okresu czasu. Umożliwiają drukowanie rocznego rozliczenia podatku i drukowanie PIT-ów, przekazywanie danych do programu Płatnika. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 4.Płatnik przekaz elektroniczny. Program umożliwia przekazywanie danych zawartych w programie Płatnik do ZUS drogą elektroniczną. 5.Ewidencja środków trwałych. Program pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych użytkowanych w jednostce budżetowej, zawierającej dla każdego środka trwałego m.in. jego wartość początkową, naliczone umorzenia roczne i narastające, miejsce użytkowania oraz na tworzenie dla potrzeb programu księgowości budżetowej jednostki raportów o naliczonych umorzeniach. Ponadto program pozwala na prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych użytkowanych w jednostce budżetowej. 7

8 System prowadzi ewidencję zmian w rejestrze środków trwałych oraz dla zapisanych zmian, generuje polecenia księgowania dla wskazanych kont w księgowości. Dla każdej z kartotek środków trwałych uzyskać można szereg zestawień, pozwalających w łatwy sposób podzielić ich stan, oraz dokonujące się w nich zmiany. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 6.Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych. a) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Programy obsługują szczegółową ewidencje i rozliczenia osób fizycznych i prawnych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Program umożliwia m.in.: - zarejestrowanie deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych wraz z danymi osobowymi i adresami właścicieli, współwłaścicieli i adresem nieruchomości; - obliczenie indywidualne lub grupowe podatku za cały rok, wydrukowanie nakazu podatkowego indywidualnie lub grupowo na formularzu jedno lub dwustronnym; - zarejestrowanie i wydrukowanie decyzji przypisowej, odpisowej i umorzeniowej za rok bieżący lub ubiegły. - automatyczne przekazywanie danych do księgowości podatkowej danych z wymiaru; - wieloletnie rejestry wymiarowe; - wprowadzenie zmian w podstawach opodatkowania i ewidencjonowanie tych zmian; - symulowanie wysokości dochodów gminy zależnie od wielkości użytych stawek do symulacji dochodów. Programy są w pełni sparametryzowane. Definiują nie tylko stawki i teksty prawne drukowane na nakazach i decyzjach. Programy wymiarowe są instalowane wraz z programami księgowości podatkowej gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczenie odsetek, sald zaległości i nadpłat wydruk upomnień ). Dostępne są dodatkowe opcje pozwalające na wyświetlenie (wydrukowanie szeregu informacji o charakterze statystycznym i zbiorczym). b) Podatek rolny- osoby fizyczne. Program obsługuje szczegółową ewidencje i rozliczenie osób fizycznych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości (K1) lub podatku rolnego na dany rok podatkowy zgodnie z ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym. Program umożliwia m.in.: - zarejestrowanie gruntów (wg klasyfikacji gruntów obowiązujących okręgów podatkowych), zarejestrowanie deklaracji (wykazu nieruchomości wraz z danymi osobowymi właściciela, współwłaściciela i adresem gospodarstwa rolnego czy nieruchomości; - obliczenie indywidualne lub grupowe podatku za cały rok; - wydrukowanie nakazu podatkowego indywidualnie lub grupowo na formularzu jedno lub dwustronnym; - zarejestrowanie poboru i zaniechania za rok bieżący lub ubiegły; - automatyczne przekazywanie danych o księgowości podatkowej danych z wymiaru; - wieloletnie rejestry wymiarowe; - wprowadzenie zmian w podstawach wymiarowych opodatkowania i ewidencjonowanie tych zmian; - symulowanie wysokości dochodów Gminy zależnie od wielkości stawek użytych do symulacji dochodów. 8

9 Programy są w pełni sparametryzowane. Definiują nie tylko stawki i teksty prawne na nakazach i decyzjach. Programy wymiarowe są instalowane wraz z programami księgowości podatkowej, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczenie odsetek, sald zaległości i nadpłat, wydruk upomnień). Dostępne są dodatkowe informacje o charakterze statystycznym i zbiorczym. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 7.Podatek od środków transportowych Program obsługi podatku od środków transportowych pozwala na prowadzenie ewidencji podatników i posiadanych przez nich środków transportowych, oraz naliczenie należnych podatków. Program pozwala na rejestrowanie należnych ulg oraz wszelkich zmian mających wpływ na wielkość należnego podatku. Składa się on z dwóch podstawowych modułów, a mianowicie: - wymiar podatku; - księgowość podatkowa. W ramach pierwszego modułu tj. wymiaru podatku, użytkownik prowadzi kartotekę pojazdów (i ich użytkowników), rejestr stawek podatku oraz ulg.na podstawie tych danych przekazane są do księgowości podatkowej informacje o kwotach naliczonego podatku (lub ewentualnych przypisów/odpisów), oraz terminach płatności. Drugi moduł, tj. księgowość podatkowa, prowadzi dla każdego podatnika na indywidualnych kontach rejestr płatności, umożliwia naliczenia odsetek od niezapałaconych rat itp. Program umożliwia aktualizacje stawek, dopisanie nowego pojazdu, grupowanie pojazdu podatnika, zmiany w opisie pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, zmiana danych podatnika, zmiana numeru rejestracyjnego, usunięcie pojazdu z rejestru, wydruk pojazdów podatnika, wycofanie pojazdów nie opodatkowanych oraz archiwizacja pojazdów. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 8.Sprzedaż kredytowa. Program umożliwia automatyczne utworzenie i wydrukowanie harmonogramu spłat oraz automatyczne wyliczenie należnych odsetek. Daty spłat są generowane przez program, w oparciu o wprowadzone przez użytkownika (jako parametry programu) terminy spłat w postaci miesiąca i dnia spłaty, przy czym program sygnalizuje, jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w niedzielę. Utworzony automatycznie harmonogram może być ręcznie zmodyfikowany przez użytkownika. Można wybrać tryb spłaty w układzie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym z maksymalna ilością rat 99. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 9.Użytkowanie wieczyste. 9

10 Program obsługuje szczegółową ewidencje i rozliczenie płatności wynikających z zawartych między stronami umów. Program umożliwia m.in.: - datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, kwota i termin płatności, dokonanie pierwszej wpłaty, dokonanie wpłat, zaliczek z góry za dowolna ilość lat; - strony umowy wraz z danymi adresowymi; - przedmiot umowy nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej, nr aktu notarialnego, adres działki. Program dokonuje wyliczeń kolejnych płatności, księguje na kontach do rozliczeń każda z umów, dokonanie po wprowadzeniu korekty płatności, przypisu, nalicza odsetki, wystawia upomnienia, automatycznie prowadzi umowę z roku na rok do czasu wygaśnięcia. Dostępne są dodatkowe opcje na wprowadzenie aneksów do umów, drukowanie dowolnych pism. Wyświetlenie, wydrukowanie szeregu informacji o charakterze statystycznym i zbiorczym. Dokumentacja wraz ze szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 10.Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. Program ewidencjonuje i drukuje faktury VAT i rachunki uproszczone. Program umożliwia m.in.: - pełną ewidencję sprzedaży, osobno na podstawie faktur VAT oraz rachunków uproszczonych, prowadzonych w układzie miesięcznym oraz za dowolny okres; - wydruk zestawienia faktur; - sprawdza zgodność łącznej sumy brutto z sumą kwot cząstkowych; - zarejestrowanie sprzedaży i analityka z dokładnym podziałem na rodzaj obciążenia danej pozycji podatkiem VAT ; - prowadzi rejestracje osobno dla faktur VAT i rachunków uproszczonych; - prowadzi faktury korygujące dla faktur VAT. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 11. ipkobiznes bankowość elektroniczna. Program umożliwia przekazywanie przelewów oraz pobieranie wyciągów bankowych drogą elektroniczną. 12.Kasa Program ewidencjonuje i drukuje dokonane wpłaty, oraz wypłaty z kasy. Program umożliwia m.in.: - współpracę z programami SIGID pracującymi w księgowości; - pobieranie danych z programów w księgowości; - przesyłanie informacji o wpłatach. Oprócz tego możliwe jest drukowanie zestawień, raportów. Umożliwia szybszą obsługę kasową oraz szybsze przetwarzanie danych. 10

11 Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w kasie. Rozpoczęcie eksploatacji r. Mając na celu zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami nieuprawnionymi na poszczególnych stanowiskach pracy wprowadzone zostały hasła blokujące dostęp do poszczególnych programów. Tym samym nie naruszone zostają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( teks jednolity: Dz.U 2002.Nr 101, poz. 926). 13.Ogólne zasady, struktura i formy organizacyjne rachunkowości informatycznej. Przy prowadzeniu rachunkowości komputerowej nie ulegają zmianie tradycyjne zasady jak podział na aktywa i pasywa, równowaga bilansowa, podział na konta syntetyczne i analityczne, konta bilansowe i wycinkowe, sprawozdawczość finansowa itp. Obowiązują zasady i założenia rachunkowości, zasady sporządzania sprawozdań finansowych, podział kont, dokumentacja księgowa, plany kont, przedmiot i metody rachunkowości. W ramach opracowywania dokumentów księgowych czynność dekretowania dokonywana jest w sposób tradycyjny tzn. ręcznie (bezpośrednio na dowodach księgowych lub zbiorówkach dekretacyjnych). Dane wejściowe przekazane do dalszego przetwarzania musza być poddane procesowi kontroli. Kontrola realizowana jest przez służby księgowe oraz jako tzw. Kontrola programowa, podczas wprowadzania danych do komputera, która przeprowadzana jest: - na poziomie pola (badanie rodzaju pola, ilości znaków, czy konkretnych wartości); - po wprowadzeniu wszystkich pól, sprawdzane są powiązania logiczne z polami w dowodach z miesiącem obrachunkowym; - podczas księgowania dekretów badana jest zgodność symboli kont z danymi w wykazie danych. Księgi rachunkowe i wydruki komputerowe powinny spełniać m.in. następujące warunki: - muszą być trwale oznaczone (pełna nazwa jednostki oraz nazwa danego rodzaju księgi rachunkowej, których dotyczą lub z którą są związane); - muszą mieć wskazany okres, którego dotyczą; - musi być umieszczona data wydruku; - powinny być oznaczone nazwą programu przetwarzania; - powinny mieć automatycznie numerowane strony, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w miesiącach i roku obrotowym; - w dzienniku powinny być ujmowane zapisy tylko sprawdzone; - zbiór dziennika musi być niedostępny do modyfikacji poza wprowadzeniem dowodów, korekt; - musi być zapewniona automatyczna kontrola ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów. Zbiory danych w dziennikach są sprawdzeniem kompletności ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku obrotowym. Zbiory danych kont księgi głównej zawierają zapisy uporządkowane systematycznie tj. zgodnie z zarachowaniem ich nas kontach syntetycznych. Sprawdzianem zgodności zapisów w księgach jest równość narastających od początku roku obrotów wszystkich kont z obrotami z dziennika, który należy prowadzić w ujęciu chronologicznym. 14.Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe prowadzone są w pamięci komputera. Zbiory danych na nośnikach komputerowych muszą być oznaczone: 11

12 - nazwą jednostki; - nazwą księgi, której dotyczy; - datą początku i końca roku obrotowego. Księgi rachunkowe obejmują: - dzienniki; - konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna); - konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna); i powinny zawierać m.in.: - nazwę jednostki, której dotyczą; - nazwę rodzaju księgi rachunkowej; - nazwę programu przetwarzania danych; - datę sporządzenia zestawienia; - oznaczenie roku obrotowego i okresu sprawozdawczego; - automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej; - sumy narastające od początku roku na każdej stronie. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w całości lub w części przy użyciu komputera należy stosować poniższe zasady: - ujmować w dzienniku wyłącznie zapisy sprawdzone; - nie udostępniać zbioru dla modyfikacji (czyli dla dokonywania jakichkolwiek zmian) poza wprowadzeniem w razie potrzeby dowodów korekt księgowych; - zapewnić automatyczna kontrolę całości zapisów i przenoszenia obrotów; - dokonywać wydruków dziennika zgodnie z zasadami. Zapisy w dzienniku dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku obrotowym. Dziennik powinien zawierać: - kolejną numerację dziennika; - obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym; - jeżeli jest prowadzonych kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na stronach przewidzianych w zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub równolegle dokonane z zapisami w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w zakładowym planie kont co najmniej ze szczegółowością z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika. Obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być co najmniej dla: - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych; - rozrachunki z kontrahentami; - rozrachunki z pracownikami; 12

13 - operacje sprzedaży i zakupu, kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku; - dochodów i wydatków z podziałem na klasyfikacje budżetową co najmniej ze szczegółowością z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi głównej prowadzi się w porządku systematycznym jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej. Wydruki komputerowe. Wydruki komputerowe powinny być: - trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą oraz zrozumiałą nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej; -wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i co do daty sporządzenia; - powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej ( koniec wydruku ) oraz sumowane w sposób ciągły w miesiącach i w roku obrotowym, oznaczone nazwą programu przetwarzania. Zapisy księgowe powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych zapewniający trwałość zapisów (ośnik trwały) nie rzadziej niż: - dziennik na koniec roku obrotowego i powinien zawierać : sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku, kolejna numeracje stron i poszczególnych pozycji, date miesiąca, którego operacje dotyczą; - zapisów na kontach księgi głównej na koniec roku obrotowego; - zapisów na kontach ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego; - zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi głównej na koniec miesiąca, które powinno zawierać: symbole lub nazwy poszczególnych kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald, obroty Wn i Ma miesięcznie oraz sumę obrotów, obroty Wn i Ma od początku roku obrotowego oraz ich sumę, salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald. - zestawienia sald ksiąg pomocniczych na koniec roku oraz na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji w odniesieniu do inwentaryzowanej grupy majątkowej, - sprawozdania miesięczne dla wydatków i odpowiednio dochodów. Narastająco od początku roku obrotowego obroty tego zestawienia powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika. Powyższe wydruki powinny zawierać: -nazwę jednostki, której dotyczą; - nazwę rodzaju księgi rachunkowej; - symbole lub nazwy poszczególnych kont; - salda kont na początek roku; - daty początku i końca okresu, którego dotyczą; - nazwę programu przetwarzania danych, - faktyczną datę sporządzenia zestawienia; - automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej; - zapisy na poszczególnych kontach oznaczone numerem pozycji, pod która zostały zaksięgowane w dzienniku; - obroty Wn i Ma miesięcznie oraz narastająco od początku roku i sumę obrotów; - salda kont na koniec okresu na jaki sporządzany jest wydruk oraz sumę ogółem salda Wn i Ma. 13

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ALBIT Software 25-628 Kielce ul. Naruszewicza 38 FAX/TEL 041-368-02-44; 041-241-36-66; 041-344-50-35 GSM 662-246-800 www.albit.eu ; poczta@albit.eu Dokumentacja techniczna OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Potwierdzamy, że moduły o nazwie Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo