ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010r. Nr 128, poz. 861, Dz.U. z 2012r. poz. 121) zarządzam co następuje: 1.1. Wprowadza się zakładowy plan kont stanowiący załącznik do zarządzenia, obejmujący sposoby prowadzenia rachunkowości oraz zasad ewidencji księgowej. 2. Konta analityczne podlegają aktualizacji raz na kwartał. 2. Za prawidłowe przestrzeganie zarządzenia odpowiedzialny jest Skarbnik Gminy. 3. Traci moc Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia r. ZAKŁADOWY PLAN KONT - PRZEPISY OGÓLNE 1. Zakładowy plan kont określa zasady rachunkowości oraz plany kont dla 1) Jednostki samorządu terytorialnego (budżetu gminy), 2) Jednostki budżetowej (urzędu gminy), Przyjęte w zakładowym planie kont zasady prowadzenia przez jednostkę ksiąg rachunkowych regulują: 1) Zasady tworzenia i prowadzenia kont pomocniczych do określonych kont syntetycznych, 2) Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba jednostki. 2. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych do zakładowego planu kont oznaczają: 1) Ustawa o rachunkowości - ustawy o rachunkowości z dnia 29 września1994r. tekst jednolity z 2009 roku (Dz.U.Nr 152 poz.1223 ze zm.). 2) Ustawa o finansach publicznych art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.). 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010r. Nr 128, poz. 861, Dz.U. z 2012r. poz. 121 ) 4) rok obrotowy rok kalendarzowy, 5) okres sprawozdawczy okres wynikający z obowiązujących przepisów w zakresie sprawozdawczości, 6) dzień bilansowy dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 grudzień, 7) sprawozdanie finansowe bilans sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych, 8) jednostka budżetowa Urząd Miasta i Gminy Mirsk, 9) kierownik jednostki Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, 10) działalność podstawowa działalność stanowiąca główny cel utworzenia jednostki określony w statucie, 11) działalność pomocnicza działalność, której celem jest przede wszystkim świadczenie usług na potrzeby działalności podstawowej, a także działalność bytowa, zakładowa działalność socjalna, 12) plan kont wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi i zasady funkcjonowania oraz wykaz kont analitycznych, 13) konto syntetyczne urządzenie do ewidencji księgowej operacji gospodarczych, zgodnie z zasadą podwójnego księgowania tak, aby zapewnione było bilansowanie się danych ujętych na wszystkich prowadzonych przez jednostkę kontach syntetycznych, 2

3 14) konto analityczne urządzenie do szczegółowej ewidencji księgowej danych, podlegających ewidencji na kontach syntetycznych, 15) księgi rachunkowe wszystkie, służące do ewidencji działalności jednostki, konta syntetyczne i analityczne, a także zestawienia sald kont sporządzane w sposób zapewniający ich trwałość, 16) środki trwałe to środki, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy Mirsk, w stosunku, do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, a w szczególności: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych, Pozostałe nazwy pojęć użyte w zarządzeniu zdefiniowane zostały w art. 3 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 3. Szczegółowe zasady rachunkowości Ewidencję operacji gospodarczych dotyczących dochodów i wydatków budżetu (kasowo zrealizowanych wpływów i wydatków) ujmuje się w księgach rachunkowych na kontach wynikających z planu kont. W celu ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu gminy operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznych /kasowo zrealizowanych/ wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetu, z wyjątkiem operacji dotyczących rozliczeń z budżetem Unii Europejskiej oraz operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach. Operacje gospodarcze dotyczące zmiany w stanie aktywów i pasywów ujmowane są w księgach rachunkowych budżetu gminy i jednostki budżetowej. Jednostka budżetowa do ewidencji operacji gospodarczych stosuje plan kont dla jednostek budżetowych. Rozwiązanie to powoduje, że Burmistrz prowadzi osobne księgi do ewidencji wykonania budżetu i osobne do ewidencji zmian w aktywach i pasywach zachodzących w Urzędzie Miasta i Gminy jako jednostce budżetowej. Sporządzane są również dwa bilanse na różnych wzorach formularzy sprawozdawczych. W księgach rachunkowych operacje dotyczące faktycznie zrealizowanych wpływów i wydatków (kasowo zrealizowanych) dokonuje się na rachunkach budżetu (konto 133 Rachunek budżetu). Wydatki i dochody księgowane są na koncie 130, analityka prowadzona jest wg klasyfikacji budżetowej, a sprawozdania o wykonaniu dochodów i wydatków ( Rb-...) księgowane są odpowiednio na koncie 901, 902. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe księgowane są na podstawie sprawozdań ( Rb-...) sporządzanych przez Urzędy w księgach rachunkowych budżetu gminy na kontach Wn 224 i Ma 901. Na podstawie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy ustala się niedobór lub nadwyżkę budżetu w ramach konta 961 wynik wykonania budżetu. 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości w tym: 1) Środki trwałe 3

4 a) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenianie są wg wartości określonej w decyzji, b) przyjęte z zakończonej i rozliczonej inwestycji wyceniane wg kosztu wytworzenia, c) zakup gotowych środków trwałych wyceniany wg ceny nabycia (zakupu), d) ujawniona nadwyżka wyceniana na podstawie kosztorysów lub według ceny godziwej ustalonej przez komisję szacunkową. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych lub prawnych dokonuje się jednorazowa na koniec roku obrachunkowego wg zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity. Dz.U.2011 Nr 74, poz.397 ze zmianami). Burmistrz może ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne w przypadku gdy stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalone są stawki od... do.... Od środków trwałych ulepszonych lub używanych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji umorzenie i amortyzacja może być naliczona według indywidualnej stawki ustalanej przez Burmistrza. Umorzeniu nie podlegają grunty oraz dobra kultury. Ewidencja analityczna mienia komunalnego prowadzona jest na stanowisku pracy ds. księgowości. Szczegółowa ewidencja ilościowo wartościowa prowadzona jest na stanowisku d/s mienia komunalnego i rolnictwa na kartach ewidencyjnych oraz dokonywane są wpisy w księgach wieczystych znajdujących się w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim. 2) Należności i udzielone pożyczki - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 3) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe wg wartości godziwej. W kwocie wymagalnej zapłaty (należności lub zobowiązania) uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka nie zrezygnowała z ich dochodzenia i tylko wówczas, gdy w tym celu zostanie wystawiona nota księgowa lub gdy w umowie (np.: pożyczki) odsetki takie zostały przewidziane. 4) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg wartości ewidencyjnej. 5) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się : a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) meble i dywany, c) odzież i umundurowanie, d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 6) Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie. 7) Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. 5. Szczegółowe ustalenia zakładowego planu kont uwzględniają, że przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniają: 4

5 1) ujęcie operacji w sposób rzetelny i sprawdzalny, przedstawiający jasno stan wykonania budżetu i realizacji planu finansowego oraz stan aktywów, pasywów i wynik finansowy jednostki, 2) dane niezbędne do wszelkich rozliczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz rozrachunków z pracownikami i kontrahentami, 3) skuteczną kontrolę wewnętrzną dokonywanych operacji gospodarczych i stanu składników majątkowych, będących w posiadaniu i dyspozycji jednostki, 4) możliwość sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach jak również deklaracji podatkowych i innych wymagalnych informacji. W księgach roku obrachunkowego należy ujmować wszystkie przychody dotyczące danego roku obrotowego oraz obciążające je koszty, niezależnie od terminu zapłaty. Do kosztów roku obrotowego należy zakwalifikować faktury które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego a dotyczące zobowiązań danego roku obrotowego. 6. Zakładowy plan kont zawiera następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Ewidencję księgową prowadzi się techniką komputerową zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów księgowych wykazem programów komputerowych dopuszczonych przez kierownika jednostki. 5

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zakładowy plan kont zawiera: 1. wykaz kont księgi głównej budżetu gminy załącznik nr 1, 2. wykaz ksiąg księgi głównej jednostki budżetowej oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz metod wyceny aktywów i pasywów załącznik nr 2, 3.Wykaz programów komputerowych oraz zasady obiegu dokumentów księgowych za pomocą komputera. Dokumentacja systemu przetwarzania danych. Wykaz programów komputerowych pracujących w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk pod systemami operacyjnymi WINDOWS na komputerach typu IMB DC opracowanych przez Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. Poznań, ul.grimma 38: 1.Księgowość budżetowa jednostki. 2.Ewidencja i rozliczenie podatku VAT. 3.Kadry i płace. 4.Płatnik- przekaz elektroniczny. 5.Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji. 6.Podatek rolny, leśny i od nieruchomości osoby fizyczne. 7.Podatek od nieruchomości osoby prawne. 8.Podatek od środków transportowych. 9.Sprzedaż kredytowa. 10.Wieczyste użytkowanie. 11.Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. 12.IPKO biznes bankowość elektronicczna. 13.Kasa. Opis oraz sposób działania w/w programów: 1.Księgowość budżetowa jednostki Dostępne dla użytkownika funkcje to: -obsługa planu kont czyli funkcje umożliwiające założenie w komputerze słownika kont analitycznych do kont syntetycznych, -złożenie i obsługa kont w ciągu roku, -rejestracja dokumentów czyli wprowadzenie do ewidencji komputera danych o dokumentach oraz danych z dokumentów, które to dane będą na polecenie operatora zaksięgowane na kontach, -księgowanie dokumentów czyli funkcje pozwalające operatorowi wydać polecenie, -wykonanie zaksięgowania danych wprowadzonych podczas rejestracji, -zamykanie miesiąca, -zamykanie roku i automatyczne generowanie bilansu otwarcia na rok następny, 6

7 -wprowadzanie planu wydatków w przekrojach według jednostek organizacyjnych, oraz klasyfikacji budżetowej, czyli funkcje pozwalające na wyświetlenie i wydruk zestawień służących do sporządzania sprawozdań wewnętrznych w Urzędzie, jak i sprawozdań dla jednostek nadrzędnych. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 2.Ewidencja i rozliczenie podatku VAT. Program pozwala na kompleksowe prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT. Zestawienie wykonane w programie opiera się każdorazowo na komplecie informacji z danego miesiąca, za które jest robione i przedstawia sumaryczne wartości, potrzebne do prawidłowego wypełnienia formularza podatkowego. Każda zarejestrowana sprzedaż bądź zakup, wprowadzona jest w sposób analityczny, z dokładnym podziałem na rodzaj danej pozycji, podatku VAT. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 3.Kadry i płace. Program pozwala skomputeryzować rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Program umożliwia podział pracowników na poszczególne wydziały. Również umożliwią naliczanie potrąceń, składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie niezbędnych informacji wprowadzonych do programu naliczane są wszystkie pozycje wchodzące w skład wynagrodzeń. W ramach programu sporządzane są zbiorcze zestawienia wynagrodzeń łącznie z naliczeniem podatku dochodowego i składek ZUS. Program pozwala zliczyć dochody pracowników z dowolnego okresu czasu. Umożliwiają drukowanie rocznego rozliczenia podatku i drukowanie PIT-ów, przekazywanie danych do programu Płatnika. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 4.Płatnik przekaz elektroniczny. Program umożliwia przekazywanie danych zawartych w programie Płatnik do ZUS drogą elektroniczną. 5.Ewidencja środków trwałych. Program pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych użytkowanych w jednostce budżetowej, zawierającej dla każdego środka trwałego m.in. jego wartość początkową, naliczone umorzenia roczne i narastające, miejsce użytkowania oraz na tworzenie dla potrzeb programu księgowości budżetowej jednostki raportów o naliczonych umorzeniach. Ponadto program pozwala na prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych użytkowanych w jednostce budżetowej. 7

8 System prowadzi ewidencję zmian w rejestrze środków trwałych oraz dla zapisanych zmian, generuje polecenia księgowania dla wskazanych kont w księgowości. Dla każdej z kartotek środków trwałych uzyskać można szereg zestawień, pozwalających w łatwy sposób podzielić ich stan, oraz dokonujące się w nich zmiany. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 6.Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych. a) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Programy obsługują szczegółową ewidencje i rozliczenia osób fizycznych i prawnych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Program umożliwia m.in.: - zarejestrowanie deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych wraz z danymi osobowymi i adresami właścicieli, współwłaścicieli i adresem nieruchomości; - obliczenie indywidualne lub grupowe podatku za cały rok, wydrukowanie nakazu podatkowego indywidualnie lub grupowo na formularzu jedno lub dwustronnym; - zarejestrowanie i wydrukowanie decyzji przypisowej, odpisowej i umorzeniowej za rok bieżący lub ubiegły. - automatyczne przekazywanie danych do księgowości podatkowej danych z wymiaru; - wieloletnie rejestry wymiarowe; - wprowadzenie zmian w podstawach opodatkowania i ewidencjonowanie tych zmian; - symulowanie wysokości dochodów gminy zależnie od wielkości użytych stawek do symulacji dochodów. Programy są w pełni sparametryzowane. Definiują nie tylko stawki i teksty prawne drukowane na nakazach i decyzjach. Programy wymiarowe są instalowane wraz z programami księgowości podatkowej gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczenie odsetek, sald zaległości i nadpłat wydruk upomnień ). Dostępne są dodatkowe opcje pozwalające na wyświetlenie (wydrukowanie szeregu informacji o charakterze statystycznym i zbiorczym). b) Podatek rolny- osoby fizyczne. Program obsługuje szczegółową ewidencje i rozliczenie osób fizycznych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości (K1) lub podatku rolnego na dany rok podatkowy zgodnie z ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym. Program umożliwia m.in.: - zarejestrowanie gruntów (wg klasyfikacji gruntów obowiązujących okręgów podatkowych), zarejestrowanie deklaracji (wykazu nieruchomości wraz z danymi osobowymi właściciela, współwłaściciela i adresem gospodarstwa rolnego czy nieruchomości; - obliczenie indywidualne lub grupowe podatku za cały rok; - wydrukowanie nakazu podatkowego indywidualnie lub grupowo na formularzu jedno lub dwustronnym; - zarejestrowanie poboru i zaniechania za rok bieżący lub ubiegły; - automatyczne przekazywanie danych o księgowości podatkowej danych z wymiaru; - wieloletnie rejestry wymiarowe; - wprowadzenie zmian w podstawach wymiarowych opodatkowania i ewidencjonowanie tych zmian; - symulowanie wysokości dochodów Gminy zależnie od wielkości stawek użytych do symulacji dochodów. 8

9 Programy są w pełni sparametryzowane. Definiują nie tylko stawki i teksty prawne na nakazach i decyzjach. Programy wymiarowe są instalowane wraz z programami księgowości podatkowej, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczenie odsetek, sald zaległości i nadpłat, wydruk upomnień). Dostępne są dodatkowe informacje o charakterze statystycznym i zbiorczym. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 7.Podatek od środków transportowych Program obsługi podatku od środków transportowych pozwala na prowadzenie ewidencji podatników i posiadanych przez nich środków transportowych, oraz naliczenie należnych podatków. Program pozwala na rejestrowanie należnych ulg oraz wszelkich zmian mających wpływ na wielkość należnego podatku. Składa się on z dwóch podstawowych modułów, a mianowicie: - wymiar podatku; - księgowość podatkowa. W ramach pierwszego modułu tj. wymiaru podatku, użytkownik prowadzi kartotekę pojazdów (i ich użytkowników), rejestr stawek podatku oraz ulg.na podstawie tych danych przekazane są do księgowości podatkowej informacje o kwotach naliczonego podatku (lub ewentualnych przypisów/odpisów), oraz terminach płatności. Drugi moduł, tj. księgowość podatkowa, prowadzi dla każdego podatnika na indywidualnych kontach rejestr płatności, umożliwia naliczenia odsetek od niezapałaconych rat itp. Program umożliwia aktualizacje stawek, dopisanie nowego pojazdu, grupowanie pojazdu podatnika, zmiany w opisie pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, zmiana danych podatnika, zmiana numeru rejestracyjnego, usunięcie pojazdu z rejestru, wydruk pojazdów podatnika, wycofanie pojazdów nie opodatkowanych oraz archiwizacja pojazdów. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 8.Sprzedaż kredytowa. Program umożliwia automatyczne utworzenie i wydrukowanie harmonogramu spłat oraz automatyczne wyliczenie należnych odsetek. Daty spłat są generowane przez program, w oparciu o wprowadzone przez użytkownika (jako parametry programu) terminy spłat w postaci miesiąca i dnia spłaty, przy czym program sygnalizuje, jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w niedzielę. Utworzony automatycznie harmonogram może być ręcznie zmodyfikowany przez użytkownika. Można wybrać tryb spłaty w układzie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym z maksymalna ilością rat 99. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 9.Użytkowanie wieczyste. 9

10 Program obsługuje szczegółową ewidencje i rozliczenie płatności wynikających z zawartych między stronami umów. Program umożliwia m.in.: - datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, kwota i termin płatności, dokonanie pierwszej wpłaty, dokonanie wpłat, zaliczek z góry za dowolna ilość lat; - strony umowy wraz z danymi adresowymi; - przedmiot umowy nr działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej, nr aktu notarialnego, adres działki. Program dokonuje wyliczeń kolejnych płatności, księguje na kontach do rozliczeń każda z umów, dokonanie po wprowadzeniu korekty płatności, przypisu, nalicza odsetki, wystawia upomnienia, automatycznie prowadzi umowę z roku na rok do czasu wygaśnięcia. Dostępne są dodatkowe opcje na wprowadzenie aneksów do umów, drukowanie dowolnych pism. Wyświetlenie, wydrukowanie szeregu informacji o charakterze statystycznym i zbiorczym. Dokumentacja wraz ze szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 10.Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. Program ewidencjonuje i drukuje faktury VAT i rachunki uproszczone. Program umożliwia m.in.: - pełną ewidencję sprzedaży, osobno na podstawie faktur VAT oraz rachunków uproszczonych, prowadzonych w układzie miesięcznym oraz za dowolny okres; - wydruk zestawienia faktur; - sprawdza zgodność łącznej sumy brutto z sumą kwot cząstkowych; - zarejestrowanie sprzedaży i analityka z dokładnym podziałem na rodzaj obciążenia danej pozycji podatkiem VAT ; - prowadzi rejestracje osobno dla faktur VAT i rachunków uproszczonych; - prowadzi faktury korygujące dla faktur VAT. Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w referacie finansowym. Rozpoczęcie eksploatacji programu r. 11. ipkobiznes bankowość elektroniczna. Program umożliwia przekazywanie przelewów oraz pobieranie wyciągów bankowych drogą elektroniczną. 12.Kasa Program ewidencjonuje i drukuje dokonane wpłaty, oraz wypłaty z kasy. Program umożliwia m.in.: - współpracę z programami SIGID pracującymi w księgowości; - pobieranie danych z programów w księgowości; - przesyłanie informacji o wpłatach. Oprócz tego możliwe jest drukowanie zestawień, raportów. Umożliwia szybszą obsługę kasową oraz szybsze przetwarzanie danych. 10

11 Dokumentacja wraz z szczegółowym opisem programu znajduje się na stanowisku pracy w kasie. Rozpoczęcie eksploatacji r. Mając na celu zagwarantowanie nienaruszalności danych i ich zabezpieczenie przed osobami nieuprawnionymi na poszczególnych stanowiskach pracy wprowadzone zostały hasła blokujące dostęp do poszczególnych programów. Tym samym nie naruszone zostają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( teks jednolity: Dz.U 2002.Nr 101, poz. 926). 13.Ogólne zasady, struktura i formy organizacyjne rachunkowości informatycznej. Przy prowadzeniu rachunkowości komputerowej nie ulegają zmianie tradycyjne zasady jak podział na aktywa i pasywa, równowaga bilansowa, podział na konta syntetyczne i analityczne, konta bilansowe i wycinkowe, sprawozdawczość finansowa itp. Obowiązują zasady i założenia rachunkowości, zasady sporządzania sprawozdań finansowych, podział kont, dokumentacja księgowa, plany kont, przedmiot i metody rachunkowości. W ramach opracowywania dokumentów księgowych czynność dekretowania dokonywana jest w sposób tradycyjny tzn. ręcznie (bezpośrednio na dowodach księgowych lub zbiorówkach dekretacyjnych). Dane wejściowe przekazane do dalszego przetwarzania musza być poddane procesowi kontroli. Kontrola realizowana jest przez służby księgowe oraz jako tzw. Kontrola programowa, podczas wprowadzania danych do komputera, która przeprowadzana jest: - na poziomie pola (badanie rodzaju pola, ilości znaków, czy konkretnych wartości); - po wprowadzeniu wszystkich pól, sprawdzane są powiązania logiczne z polami w dowodach z miesiącem obrachunkowym; - podczas księgowania dekretów badana jest zgodność symboli kont z danymi w wykazie danych. Księgi rachunkowe i wydruki komputerowe powinny spełniać m.in. następujące warunki: - muszą być trwale oznaczone (pełna nazwa jednostki oraz nazwa danego rodzaju księgi rachunkowej, których dotyczą lub z którą są związane); - muszą mieć wskazany okres, którego dotyczą; - musi być umieszczona data wydruku; - powinny być oznaczone nazwą programu przetwarzania; - powinny mieć automatycznie numerowane strony, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w miesiącach i roku obrotowym; - w dzienniku powinny być ujmowane zapisy tylko sprawdzone; - zbiór dziennika musi być niedostępny do modyfikacji poza wprowadzeniem dowodów, korekt; - musi być zapewniona automatyczna kontrola ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów. Zbiory danych w dziennikach są sprawdzeniem kompletności ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku obrotowym. Zbiory danych kont księgi głównej zawierają zapisy uporządkowane systematycznie tj. zgodnie z zarachowaniem ich nas kontach syntetycznych. Sprawdzianem zgodności zapisów w księgach jest równość narastających od początku roku obrotów wszystkich kont z obrotami z dziennika, który należy prowadzić w ujęciu chronologicznym. 14.Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe prowadzone są w pamięci komputera. Zbiory danych na nośnikach komputerowych muszą być oznaczone: 11

12 - nazwą jednostki; - nazwą księgi, której dotyczy; - datą początku i końca roku obrotowego. Księgi rachunkowe obejmują: - dzienniki; - konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna); - konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna); i powinny zawierać m.in.: - nazwę jednostki, której dotyczą; - nazwę rodzaju księgi rachunkowej; - nazwę programu przetwarzania danych; - datę sporządzenia zestawienia; - oznaczenie roku obrotowego i okresu sprawozdawczego; - automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej; - sumy narastające od początku roku na każdej stronie. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w całości lub w części przy użyciu komputera należy stosować poniższe zasady: - ujmować w dzienniku wyłącznie zapisy sprawdzone; - nie udostępniać zbioru dla modyfikacji (czyli dla dokonywania jakichkolwiek zmian) poza wprowadzeniem w razie potrzeby dowodów korekt księgowych; - zapewnić automatyczna kontrolę całości zapisów i przenoszenia obrotów; - dokonywać wydruków dziennika zgodnie z zasadami. Zapisy w dzienniku dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku obrotowym. Dziennik powinien zawierać: - kolejną numerację dziennika; - obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym; - jeżeli jest prowadzonych kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na stronach przewidzianych w zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub równolegle dokonane z zapisami w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w zakładowym planie kont co najmniej ze szczegółowością z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika. Obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być co najmniej dla: - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych; - rozrachunki z kontrahentami; - rozrachunki z pracownikami; 12

13 - operacje sprzedaży i zakupu, kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku; - dochodów i wydatków z podziałem na klasyfikacje budżetową co najmniej ze szczegółowością z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi głównej prowadzi się w porządku systematycznym jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej. Wydruki komputerowe. Wydruki komputerowe powinny być: - trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą oraz zrozumiałą nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej; -wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i co do daty sporządzenia; - powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej ( koniec wydruku ) oraz sumowane w sposób ciągły w miesiącach i w roku obrotowym, oznaczone nazwą programu przetwarzania. Zapisy księgowe powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych zapewniający trwałość zapisów (ośnik trwały) nie rzadziej niż: - dziennik na koniec roku obrotowego i powinien zawierać : sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku, kolejna numeracje stron i poszczególnych pozycji, date miesiąca, którego operacje dotyczą; - zapisów na kontach księgi głównej na koniec roku obrotowego; - zapisów na kontach ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego; - zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi głównej na koniec miesiąca, które powinno zawierać: symbole lub nazwy poszczególnych kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald, obroty Wn i Ma miesięcznie oraz sumę obrotów, obroty Wn i Ma od początku roku obrotowego oraz ich sumę, salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald. - zestawienia sald ksiąg pomocniczych na koniec roku oraz na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji w odniesieniu do inwentaryzowanej grupy majątkowej, - sprawozdania miesięczne dla wydatków i odpowiednio dochodów. Narastająco od początku roku obrotowego obroty tego zestawienia powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika. Powyższe wydruki powinny zawierać: -nazwę jednostki, której dotyczą; - nazwę rodzaju księgi rachunkowej; - symbole lub nazwy poszczególnych kont; - salda kont na początek roku; - daty początku i końca okresu, którego dotyczą; - nazwę programu przetwarzania danych, - faktyczną datę sporządzenia zestawienia; - automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej; - zapisy na poszczególnych kontach oznaczone numerem pozycji, pod która zostały zaksięgowane w dzienniku; - obroty Wn i Ma miesięcznie oraz narastająco od początku roku i sumę obrotów; - salda kont na koniec okresu na jaki sporządzany jest wydruk oraz sumę ogółem salda Wn i Ma. 13

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 82 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 82 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.06.2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.06.2008 r. ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.06.2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 47 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 128 10702 Poz. 861 861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/10 Wójta Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2010 r. Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE Załączniki do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE 1. Rokiem obrotowym jest okres

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1) Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/43/2012 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/43/2012 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr VI/43/2012 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: Zakładowego Planu Kont oraz zasad rachunkowości ( polityki rachunkowości ) w Urzędzie Gminy Tarnów Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni.

Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni. Strona1 Zarządzenie Nr 225/10 Wójta Gminy Żołynia z dnia 2 października 2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w Urzędzie Gminy w Żołyni. Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008r w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2012 Starosty Staszowskiego z dnia 22 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2r. I. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.38.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej 1 Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej Rachunkowość budżetowa jest specyficzną odmianą rachunkowości, bazuje na ogólnych zasadach rachunkowości, ale równocześnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 575/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 06 października 2006 roku

ZARZĄDZENIE NR 575/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 06 października 2006 roku ZARZĄDZENIE NR 575/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 06 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad rachunkowości dla Gminy Nowa Ruda, Urzędu Gminy Nowa Ruda i funduszy celowych Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia

Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 96/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.09 2005 r. Zakładowy Plan Kont Gminy i Miasta Bogatynia 1 Ustala się plan kont dla budżetu Gminy wg którego Urząd

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 30 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 47.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 30 września 2011 r. Zarządzenie Nr 47.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r.

Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli finansowej obowiązujących w Starostwie

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka ) rachunkowości

Zasady (Polityka ) rachunkowości Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6 /2013 Wójta Gminy Stopnica z dnia 12 lutego 2013 r. Zasady (Polityka ) rachunkowości dla budżetu i Urzędu Gminy Stopnica CZĘŚĆ I Ustalenia ogólne 1 Zasady (politykę)

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/09 Starosty Staszowskiego z dnia 26 marca 2009 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. Wprowadzić plan kont dla budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. UCHWAŁA NR 19-2/99 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Kłodzkiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo