ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 90/08/09 z dnia r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych... 4 I.1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych 5 I.2. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych I.3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych... 6 I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. 8 II. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych... 9 II.1. Zakładowy plan kont... 9 II.2. Wykaz ksiąg rachunkowych 29 III. Zasady ewidencji kosztów i przychodów. 30 III.1. Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej 30 III.1.1. Zasady ewidencji kosztów pośrednich 33 III.1.2. Zasady ewidencji kosztów zaliczanych do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w tym cross-financingu i innych kosztów zaliczanych do cross-financingu III.1.3. Zasady ewidencji kosztów amortyzacji III.2. Zasady ewidencji przychodów 37 IV. System kontroli i ochrony danych 38 IV.1. System kontroli 38 IV.2. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych IV.3. Okres przechowywania dokumentów IV.4. Udostępnianie danych i dokumentów. 39 Strona 2

3 WSTĘP W związku z realizacją projektów z udziałem środków zagranicznych, tj. Programów Operacyjnych Funduszy Strukturalnych, Programów Ramowych Unii Europejskiej i innych środków pochodzenia zagranicznego wprowadza się zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. nr 76 z 2002 r., poz. 694, z późn. zm.) dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Projekty realizowane są w oparciu o następujące podstawowe akty prawne i dokumenty: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. nr 76 z 2002 r., poz. 694, z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 z 2005 r., poz. 2104, z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. nr 246 z 2006 r., poz.1796), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. nr 223 z 2007 r., poz. 1655, z późn. zm.), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych Funduszy Strukturalnych wprowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658), Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej dotyczące zasad rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych. Projekty są finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Ramowych, Programów Operacyjnych lub innych środków pochodzenia zagranicznego oraz środków budżetu państwa. Za realizację danego projektu w Politechnice Śląskiej odpowiada Rektor lub kierownik projektu, na podstawie udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa. Przedstawiona polityka (zasady) rachunkowości obowiązuje w okresie realizacji projektów, zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie, kontraktów i ewentualnych aneksów. Zmiany do niniejszego dokumentu wprowadzane będą w trybie Zarządzeń zmieniających. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Strona 3

4 Księgi rachunkowe dla projektu prowadzone są w walucie polskiej, w złotych i groszach oraz z zachowaniem zasady podwójnego zapisu każdej operacji gospodarczej. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, do których zalicza się: dowody obce w postaci Faktury VAT, Rachunku lub Noty księgowej, dowody własne w postaci Noty księgowej, Faktury wewnętrznej, rachunki kosztów podróży (delegacje), wyciągi bankowe z wyodrębnionego rachunku projektu, polecenia księgowania (PK), dokument rozchód wewnętrzny (RW) dotyczący obrotu magazynowego, listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych Dowody księgowe podlegają: 1) skompletowaniu według następujących grup: obrót gotówkowy według poszczególnych kas, obrót bezgotówkowy według poszczególnych dowodów obcych i własnych oraz wyciągi bankowe z dołączonymi do nich rachunkami kosztów podróży, polecenia księgowania (PK), dokument rozchód wewnętrzny (RW) dotyczący obrotu magazynowego, listy wypłat pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, listy wypłat honorariów pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. 2) oznaczeniu (ponumerowaniu) symbolami cyfrowymi ustalonymi wewnętrznie dla każdej z wymienionych grup oraz kolejnymi numerami porządkowymi, rzymskimi symbolami miesięcy i numerami pozycji księgowych. Ze względu na dużą ilość dokumentów księgowych przetwarzanych w danym miesiącu i w związku z tym uproszczeniem procedur nadaje się jeden numer księgowy w cyklu miesięcznym wszystkim dokumentom źródłowym w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, 3) zadekretowaniu, tj. oznaczeniu symbolami kont syntetycznych i analitycznych, na których mają zostać zaksięgowane. Ze względu na uproszczenie procedur przy dekrecie nie umieszcza się podpisu osoby odpowiedzialnej rzeczowo za naniesienie dekretu odpowiedzialność ta wynika z karty stanowiska pracy danej osoby. Dekretu Strona 4

5 nie zawierają również dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW), listy wypłat i dokumenty źródłowe (umowy, rachunki), w oparciu o które te listy powstają. Przyjęty System Finansowo - Księgowy (FK) tworzy zbiory źródłowe, które są uzupełniane danymi wprowadzanymi w systemie gospodarki materiałowej Gomat, płacowym Płace, honorariów Honoraria. Zbiory te, którym nadaje się co miesiąc odpowiedni numer ewidencji księgowej zawierają informację o zaksięgowaniu na odpowiednich kontach list wypłat i dokumentów RW, 4) umieszczeniu w segregatorach i przechowywaniu zgodnie z wymogami przepisów dotyczących funduszy strukturalnych. Błędy w zapisach księgowych poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych korekt błędnych księgowań za pomocą dokumentu źródłowego lub PK w następujący sposób: zapisami dodatnimi (tzw. storno czarne) korygującymi błędne księgowania po odwrotnych stronach kont, zapisami ujemnymi (tzw. storno czerwone) korygującymi błędne księgowania po tych samych stronach kont, z równoczesnym wprowadzeniem prawidłowych dodatnich zapisów na właściwych kontach i po właściwych stronach. Koszty uznaje się za kwalifikowane lub niekwalifikowane w projekcie w oparciu o zawartą umowę o realizację projektu i szczegółowy budżet projektu. I.1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Rokiem obrotowym dla projektu jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, tj. 31 grudnia każdego roku, który jest dniem bilansowym. Przyjmuje się, że dane finansowe z realizacji projektu niezbędne do sporządzenia sprawozdań finansowych sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz w terminach określonych przez odrębne przepisy i wewnętrzne potrzeby Uczelni. I.2. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe projektu prowadzone są w siedzibie Administracji Centralnej Kwesturze, w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18. I.3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych Strona 5

6 Księgi rachunkowe projektu prowadzone są w oparciu o: 1. System Finansowo Księgowy (FK) autorstwa mgr Ewy Matuszczak, który jest systemem autonomicznym, mogącym współpracować z innymi systemami zawierającymi informacje księgowe. Przewiduje on rejestrację danych źródłowych, przetwarzanie ich w cyklu miesięcznym, emisję tabulogramów użytkowych oraz archiwizację zbiorów systemu. Rejestracja danych źródłowych prowadzona jest na stanowiskach komputerowych pracujących w sieci i polega na księgowaniu operacji gospodarczych na kontach. System FK tworzy zbiory źródłowe, które są uzupełniane danymi wprowadzanymi w systemie płacowym PŁACE, gospodarki materiałowej GOMAT, honorariów HONORARIA i Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej PKZP. 2. System Gospodarki Materiałowej GOMAT autorstwa Jadwigi Bartosz, przy zastosowaniu którego prowadzona jest ilościowo wartościowa ewidencja analityczna materiałów i wydawnictw według miejsc składowania oraz osób materialnie odpowiedzialnych, przy zastosowaniu ich wewnętrznego indeksu opracowanego na podstawie SWW. Rejestracja transakcji dokonywana jest na podstawie źródłowych dowodów obrotu magazynowego i w jej wyniku możliwy jest: 1) miesięczne zestawienie dokumentów obrotu materiałowego TB-25, 2) wydruk ilościowo-wartościowy na koniec miesiąca oraz na dzień wskazany przez użytkownika TB-26, 3) wydruk obrotów etapami (celem sprawdzenia) oraz na koniec miesiąca TB-24, w wersji: pełnej, obrazującej bilans otwarcia, przychody, rozchody i stany wszystkich materiałów i wydawnictw, skróconej, obrazującej w/w dane w odniesieniu do tych materiałów i wydawnictw, na których występowały obroty w miesiącu sprawozdawczym. System GOMAT jest sprzężony z systemem FK i tworzy dowody księgowe Polecenie księgowania (PK), obejmujące rozdzielnik materiałów według miejsc powstawania kosztów TB-28, rozdzielnik zużycia materiałów według zleceń TB- 30, rozdzielnik dla niskocennych składników TB-31, wykaz materiałów zalegających (dla wszystkich magazynów) TB-03 oraz wydruk skutków przeceny (dotyczy Działu Wydawnictw Naukowych) TB-39. System ponadto umożliwia wydruk stanów na żądany dzień i księgowe rozliczenie inwentaryzacji na Strona 6

7 Zestawieniach zbiorczych spisów z natury, z równoczesną wyceną arkuszy spisowych oraz zawiera program obejmujący księgowe rozliczenie inwentaryzacji materiałów. Uzgadnianie stanów materiałów z osobami odpowiedzialnymi przeprowadza się na koniec każdego półrocza i na dzień inwentaryzacji. Nie obejmuje się obrotem magazynowym i ewidencją materiałów: nabytych w małych ilościach oraz przekazanych do bezpośredniego zużycia w projektach, w odniesieniu, do których stosowane jest limitowanie zużycia, o niskiej wartości i kwalifikujących się wyłącznie do służbowego wykorzystania (np. druków, katalogów, drobnych wydawnictw o charakterze instruktażowym). 3. System Ewidencji Środków Trwałych TRWAŁE, który obejmuje: 1) ilościowo-wartościową ewidencję analityczną środków trwałych oraz ich umorzeń według grup rodzajowych GUS i jednostek organizacyjnych, 2) naliczanie amortyzacji i umorzeń środków trwałych od następnego miesiąca od daty przyjęcia na stan do czasu zrównania umorzeń z wartością początkową, 3) ewidencję analityczną wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie ich amortyzacji i umorzeń, z zachowaniem powyższych parametrów. System pozwala na sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej oraz rodzajów ich przychodu i rozchodu. Nie jest on powiązany z systemem FK, w związku z czym obrót rzeczowymi składnikami majątku trwałego księgowany jest na podstawie dowodów źródłowych odrębnie wartościowo w systemie FK i odrębnie ilościowo i wartościowo w systemie TRWAŁE. Miesięczne naliczenie umorzeń i amortyzacji oraz jej rozdzielnik wynika z tabulogramu PSTB-3, a wynikające z niego dane wprowadzane są do systemu FK na podstawie tabulogramu PSTB-06. Miesięczne przychody i rozchody środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według grup rodzajowych, numerów inwentarzowych oraz jednostek organizacyjnych prezentuje tabulogram PSTB-04. Jednostki prowadzą ewidencję w książkach inwentarzowych w formie elektronicznej lub papierowej. Nie obejmuje się ewidencją rzeczowych składników majątku, lecz odpisuje bezpośrednio w koszty równowartość: Strona 7

8 szklanych urządzeń laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego, które ulegają szybkiemu zużyciu lub uszkodzeniu w warunkach intensywnego wykorzystania w realizacji projektu, przedmiotów, drobnych narzędzi i materiałów, w odniesieniu do których nie jest ekonomiczne i merytorycznie zasadne objęcie ich ewidencją środków trwałych, mebli wbudowanych we wnęki, zlewozmywaków, baterii, lamp oświetleniowych itp. umocowanych na stałe w ścianach i sufitach. Ze względu na bardzo rozbudowaną strukturę wewnętrzną Politechniki Śląskiej i uproszczenie procedur ewidencja środków trwałych jest wyodrębniona dla jednostki, w której realizowany jest projekt (według MPK 1 ), a nie dla projektu. Wartość ewidencyjna stanu księgozbiorów prowadzona jest w systemie FK według poszczególnych bibliotek, natomiast ich ewidencja ilościowo-wartościowa w księgach inwentarzowych księgozbioru w bibliotekach. 4) System PNIET, który obejmuje: ilościowo-wartościową ewidencję analityczną składników niskocennych według jednostek organizacyjnych (MPK). I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych Wycenę aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych przeprowadza się: 1) na dzień bilansowy według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty obowiązującego na ten dzień, 2) w ciągu roku obrotowego: a) w projektach, dla których wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony jest w walucie PLN, operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Uczelnia, b) w projektach, dla których wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony jest w walucie obcej (np. Euro) operacje gospodarcze polegające na: wypłacie zaliczki na wyjazd udokumentowanej zleceniem płatniczym, zapłacie zobowiązania kontrahentowi zagranicznemu za zakup towaru lub usługi na podstawie faktury, 1 według miejsca powstania kosztów Strona 8

9 dokonaniu przedpłaty na wyjazd zagraniczny udokumentowanej zleceniem dewizowym, wpływie środków od kontrahenta zagranicznego, przelicza się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia operacji gospodarczej, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs, refundacji wydatków w walucie PLN lub obcej (np. Euro) według kursu kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Uczelnia. II. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych II.1. Zakładowy plan kont Uczelnia posiada Zakładowy Plan Kont podlegający aktualizacji, który zawiera wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. W dalszej części niniejszego opracowania przedstawiono wybrane elementy Zakładowego Planu Kont Uczelni dotyczące wyłącznie wyodrębnionych kont dla prowadzenia rozliczeń projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (Fundusze Strukturalne, Programy Ramowe) i innych środków pochodzenia zagranicznego. Dla projektów wyodrębniono konta syntetyczne, natomiast ewidencja analityczna prowadzona jest w oparciu o numer wewnętrzny (sygnaturę) projektu nadany w Politechnice Śląskiej, na który składa się: oznaczenie projektu (UE 2, PMW 3, FSB 4, FSD 5, FSP 6, FSINW 7 ), kolejny numer wewnętrzny projektu, numer jednostki realizującej projekt (MPK), oznaczenie roku, w którym rozpoczęto realizację projektu. Ze względu na uproszczenie procedur w Zakładowym Planie Kont nie wyodrębniono dla projektów kont w zespole 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe w części dotyczącej sporządzania odrębnego raportu kasowego, kont w zespole 2 2 projekt ze środków Unii Europejskiej i innych 3 Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków budżetu państwa 4 Projekt z funduszy strukturalnych badawczy 5 Projekt z funduszy strukturalnych dydaktyczny 6 Projekt z funduszy strukturalnych pozostały (nie zaliczony do badawczych i dydaktycznych) 7 Projekt z funduszy strukturalnych inwestycyjny Strona 9

10 Rozrachunki i Roszczenia oraz kont w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Wyodrębnione konta księgowe syntetyczne i analityczne przedstawiają się jak niżej: 4. konta bilansowe: Symbol kont syntetycznych Symbol kont analitycznych Nazwy kont Zespół 0 Aktywa trwałe 082 Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych (FSINW) 9xx 8 000xxx 9 Środki trwałe w budowie xxx 10 x 11 xx 12 xxx 13 Zakupy środków trwałych Zespół 1 Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe 134 Rachunek bankowy krajowych środków pieniężnych dotyczący projektów Funduszy Strukturalnych xxxxxxxxx Ewidencja analityczna wg 9-ciu ostatnich cyfr rachunku bankowego 145 Rachunki bankowe innych zagranicznych środków xxxxxxxxx pieniężnych w walucie krajowej Ewidencja analityczna wg 9-ciu ostatnich cyfr rachunku bankowego Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 507 Koszty pozostałej działalności podstawowej finansowanej przez Unię Europejską (Tempus, CD, Sokrates, Leonardo da Vinci i inne) xxx 14 x 15 x 16 xx 17 xx 18 Ewidencja analityczna 509 Koszty działalności badawczej finansowanej przez Unię Europejską w ramach Programów Ramowych (UE) xxx x x xx xx Ewidencja analityczna jak przy koncie Koszty projektów międzynarodowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych realizowanych w ramach programów UE 8 Kolejny numer realizowanej inwestycji 9 Określenie źródła finansowania: 701-wydatki niekwalifikowane, 702-dotacja budżetu państwa, 704-środki własne jednostki, 705-środki z Rezerwy Rektora, 707-środki z funduszy strukturalnych 10 Symbol jednostki realizującej inwestycję 11 Ostatnia cyfra roku, w którym rozpoczęła się realizacja inwestycji 12 Numer kolejny projektu według indeksu 13 Po stronie Wn konta ewidencja według źródeł finansowania-patrz przypis nr 9; Po stronie Ma konta według grup majątku rzeczowego: 017-budynki_grupa 1, 037-maszyny i urządzenia techniczne_grupa 3-6, 087-wyposażenie, aparatura, sprzęt laboratoryjny_grupa 8, 097-wartości niematerialne i prawne_grupa 0 14 Symbol jednostki realizującej projekt 15 Ostatnia cyfra roku, w którym rozpoczęła się realizacja projektu 16 Numer Programu Ramowego UE- koszty bezpośrednio finansowane przez UE, w przypadku cyfry 2- koszty bezpośrednie - wkład własny finansowany ze środków własnych jednostki, w przypadku innych środków cyfra 0 17 Numer projektu 18 Rodzaj kosztów w układzie kalkulacyjnym wg wykazu w części III.1 Strona 10

11 lub innych (PMW) wkład krajowy xxx x 0xx xx Koszty kwalifikowane projektu raportowane do KEmiejsca 4-7 i 9-12 jak przy koncie 507 xxx x 1xx xx Koszty kwalifikowane projektu nie raportowane do KE- miejsca 4-7 i 9-12 jak przy koncie Koszty projektów badawczych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSB) xxx 19 x 20 0xx 21 xx 22 Koszty kwalifikowane projektu-finansowane z funduszy strukturalnych i budżetu państwa xxx x 1xx xx Koszty niekwalifikowane projektu- finansowane ze środków własnych- miejsca 4-7 i 9-12 jak wyżej xxx x 2xx xx Koszty kwalifikowane projektu- wkład własny jednostki realizującej projekt- finansowane ze środków własnych- miejsca 4-7 i 9-12 jak wyżej 516 Koszty projektów dydaktycznych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSD) xxx x xxx xx Ewidencja analityczna jak przy koncie Koszty projektów pozostałych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSP) xxx x xxx xx Ewidencja analityczna jak przy koncie Koszty wydziałowe jednostek działalności podstawowej xxx x x xx xx Koszty koordynatora płatne z narzutów projektów UE ewidencja analityczna jak przy koncie 507 Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 707 Przychody pozostałej działalności podstawowej finansowanej przez Unię Europejską-(dla konta 507) xxx x x xx xx 23 Ewidencja analityczna 709 Przychody działalności badawczej finansowanej przez Unię Europejską w ramach Programów Ramowych (UE)-(dla konta 509) xxx x x xx 10 Ewidencja analityczna miejsc 4-10 jak przy koncie Koszt własny pozostałej działalności podstawowej finansowanej przez Unię Europejską-(dla konta 507) xxx x x xx xx 24 Ewidencja analityczna 19 Symbol jednostki realizującej projekt 20 Ostatnia cyfra roku, w którym rozpoczęła się realizacja projektu 21 Kolejny numer wewnętrzny projektu 22 Rodzaj kosztów w układzie kalkulacyjnym wg wykazu w części III.1 23 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 507, miejsca oznaczają symbole przychodów: 10 lub 40 w zależności od typu projektu, docelowo na miejscu przyjmuje się oznaczenie o symbolu Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 507, miejsca przyjmują oznaczenia: 10 lub 40 w zależności od typu projektu, docelowo na miejscu przyjmuje się oznaczenie o symbolu 40 - koszty bezpośrednie projektu, 60-narzut kosztów wydziałowych, 65-narzut kosztów wydziałowych dla koordynatora, 70-narzut kosztów ogólnouczelnianych Strona 11

12 719 Koszt własny działalności badawczej finansowanej przez Unię Europejską w ramach Programów Ramowych (UE)-(dla konta 509) xxx x x xx xx 25 Ewidencja analityczna 731 Koszt własny projektów międzynarodowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych realizowanych w ramach programów UE lub innych (PMW) wkład krajowy-(dla konta 511) xxx x xxx xx 26 Ewidencja analityczna 732 Przychody projektów międzynarodowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych realizowanych w ramach programów UE lub innych (PMW) wkład krajowy-(dla konta 511) xxx x xxx 50 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie Koszt własny projektów badawczych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSB)-(dla konta 512) xxx x xxx xx 27 Ewidencja analityczna 734 Przychody projektów badawczych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSB)-(dla konta 512) xxx x xxx 00 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie Koszt własny dotyczący projektów badawczych (FSB) współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych koszty niekwalifikowane i wkład własny finansowane ze środków własnych jednostek- (dla konta 512) xxx x 1xx 00 Koszty niekwalifikowane finansowane ze środków własnych-(miejsca 4-7 i 9-10 jak przy koncie 512) xxx x 2xx xx 28 wkład własny finansowany ze środków własnych - koszty kwalifikowane projektu 780 Koszt własny dotyczący projektów dydaktycznych (FSD) współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych koszty niekwalifikowane i wkład własny finansowane ze środków własnych jednostek- (dla konta 516) xxx x 1xx 00 Koszty niekwalifikowane finansowane ze środków własnych-(miejsca 4-7 i 9-10 jak przy 25 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 717, miejsca przyjmują oznaczenia: 10-koszty bezpośrednie projektu, 60-narzut kosztów wydziałowych, 65-narzut kosztów wydziałowych dla koordynatora, 70-narzut kosztów ogólnouczelnianych 26 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 511, miejsca przyjmują oznaczenia: 50-koszty bezpośrednie, 60- narzut kosztów wydziałowych, 65-narzut kosztów wydziałowych dla koordynatora, 70-narzut kosztów ogólnouczelnianych 27 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 512, miejsca przyjmują oznaczenia: 00-koszty bezpośrednie projektu, 60-narzut kosztów wydziałowych, 65-narzut kosztów wydziałowych dla koordynatora, 70-narzut kosztów ogólnouczelnianych 28 Symbolika miejsc 4-7 i 9-10 jak przy koncie 512, miejsca przyjmują się oznaczenia: 00-koszty bezpośrednie projektu, 60-narzut kosztów wydziałowych, 65-narzut kosztów wydziałowych dla koordynatora, 70-narzut kosztów ogólnouczelnianych Strona 12

13 koncie 516) xxx x 2xx xx 29 wkład własny finansowany ze środków własnych- (koszty kwalifikowane projektu) 781 Koszt własny dotyczący projektów pozostałych (FSP) współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych koszty niekwalifikowane i wkład własny finansowane ze środków własnych jednostek- (dla konta 517) xxx x 1xx 00 Koszty niekwalifikowane finansowanie ze środków własnych-(miejsca 4-7 i 9-10 jak przy koncie 517) xxx x 2xx xx 30 wkład własny finansowany ze środków własnych- (koszty kwalifikowane projektu) 782 Koszt własny projektów dydaktycznych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSD)-(dla konta 516) xxx x xxx xx 31 Ewidencja analityczna 783 Przychody projektów dydaktycznych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSD)-(dla konta 516) xxx x xxx 00 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie Koszt własny projektów pozostałych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSP)-(dla konta 517) xxx x xxx xx 32 Ewidencja analityczna 787 Przychody projektów pozostałych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSP)-(dla konta 517) xxx x xxx 00 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 786 Zespół 8 Kapitały, Fundusze, Rezerwy i Wynik finansowy 847 Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące projektów finansowanych przez Unię Europejską 000 x xxx xx 33 Ewidencja analityczna 848 Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące Funduszy Strukturalnych xxx x xxx xx 34 Ewidencja analityczna 29 Patrz: przypis Patrz: przypis Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 516, miejsca przyjmują oznaczenia: 00-koszty bezpośrednie projektu, 60-narzut kosztów wydziałowych, 65-narzut kosztów wydziałowych dla koordynatora, 70-narzut kosztów ogólnouczelnianych 32 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 517, miejsca przyjmują oznaczenia: 00-koszty bezpośrednie projektu, 60-narzut kosztów wydziałowych, 65-narzut kosztów wydziałowych dla koordynatora, 70-narzut kosztów ogólnouczelnianych 33 Symbolika miejsc 7-10 jak przy koncie 707, 709, 732, miejsca przyjmują oznaczenia: 10-rozliczenie środków na projekty działalności badawczej (z konta 509), 40-rozliczenie środków na projekty pozostałej działalności podstawowej (z konta 507), 50-rozliczenie środków na projekty PMW (z konta 511) 34 Symbolika miejsc 4-10 jak przy koncie 734, 786, 787, miejsca przyjmują oznaczenia: 10-rozliczenie środków na projekty dydaktyczne (FSD), 21-rozliczenie środków na projekty badawcze (FSB), 30-rozliczenie środków na projekty pozostałe (FSP), 40-rozliczenie środków na projekty inwestycyjne (FSINW) Strona 13

14 5. konta pozabilansowe: Symbol kont Symbol kont syntetycznych analitycznych Nazwy kont 199 Rachunki bankowe w walutach zagranicznych Ewidencja analityczna 891 Składniki majątku rzeczowego zakupione ze środków prac badawczych 700 x 35 xxx Składniki majątku rzeczowego 700 x xxx 01 Składniki majątku rzeczowego zaliczane do crossfinancingu -miejsca 7-10 jak wyżej 800 x xxx 01 Inne wydatki zaliczane do cross-financingu miejsca 7-10 jak wyżej 899 do kont pozabilansowych do konta do konta do konta 891-przyjęcie na stan ewidencyjny Uczelni do konta 891- inne wydatki zaliczane do cross-financingu W przypadku projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, ze względu na różnorodność zadań realizowanych w ramach tych projektów, w celu prawidłowego ujęcia tych zadań w ewidencji księgowej dany projekt księguje się w dwóch zespołach. Część projektu dotycząca zadań związanych z obsługą i zarządzaniem projektem ewidencjonowana jest w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, zespole 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, zespole 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem oraz zespole 8 Kapitały, Fundusze, Rezerwy i Wynik finansowy. Część projektu dotycząca zadań związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego zaliczanych do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza wartość określoną w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. nr 54 z 2000 r., poz. 654 z późn. zm. - art.16d, ust.1) oraz budową, rozbudową lub modernizacją budynków i laboratoriów ewidencjonowana jest w zespole 0 Aktywa trwałe. 35 Ostatnia cyfra roku, w którym rozpoczęła się realizacja projektu 36 Kolejny numer wewnętrzny projektu 37 Księgowanie po stronie Wn po wystawieniu protokołu przyjęcia Strona 14

15 082 Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych (FSINW) Na koncie tym ewidencjonuje się koszty nowych inwestycji budowlanych i modernizacji istniejących budynków oraz zakupu środków trwałych i koszty ulepszenia istniejących środków trwałych. 082 może wykazywać wyłącznie saldo Winien, które oznacza koszty inwestycji rozpoczętych. Środki trwałe w budowie rozlicza się i przyjmuje na stan Uczelni po zakończeniu inwestycji, na podstawie druku OT. Te środki trwałe nie są amortyzowane, lecz umarzane. Zakupione składniki majątku trwałego rozlicza się i przyjmuje na stan Uczelni na podstawie druku OT. Są one amortyzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od miesiąca następnego, po miesiącu przyjęcia ich do używania. Kwalifikowanie kosztów projektów do wydatków inwestycyjnych odbywa się na podstawie podpisanych umów o realizację projektów i ich szczegółowe budżety. Typowe zapisy na stronie Wn konta 082 Koszty robót budowlanych, zakupów środków trwałych związanych 1. z realizacją projektu Typowe zapisy na stronie Ma konta Wartość uzyskanych z inwestycji i przyjętych do użytkowania: środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych 201, Rachunek bankowy krajowych środków pieniężnych dotyczący projektów Funduszy Strukturalnych Na koncie tym ewidencjonuje się środki otrzymane od Instytucji Zarządzających, Wdrażających, Pośredniczących lub Koordynatorów projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego oraz wszystkie operacje związane z realizacją projektów. Ewidencję szczegółową prowadzi się dla każdego realizowanego projektu. Typowe zapisy na stronie Wn konta Wpływ środków na realizację projektu 848 Strona 15

16 Wpływ środków z tytułu tymczasowego kredytowania wydatków 2. projektu z rachunku bieżącego Uczelni, refundacja wydatków niekwalifikowanych Naliczone przez bank odsetki (z reguły dodatnie odsetki nie stanowią 3. przychodu projektu, niemniej jednak mogą stanowić podstawę do obniżenia w ich wysokości przekazywanych transz środków) Typowe zapisy na stronie Ma konta Zwrot niewykorzystanych środków, przekazanie środków innym partnerom w przypadku gdy Uczelnia jest Koordynatorem (Liderem) Zwrot kosztów podróży służbowych i innych wydatków Zespół 4, Zapłata zobowiązań: krajowych zagranicznych Zapłata wynagrodzeń dla osób realizujących zadania w projekcie Refundacja wydatków pokrytych z rachunku bieżącego Uczelni, zwrot środków z tytułu tymczasowego kredytowania wydatków 149 projektu z rachunku bieżącego Uczelni 6. Opłata za usługi bankowe, odsetki od zadłużenia 462, Rachunki bankowe innych zagranicznych środków pieniężnych w walucie krajowej Na koncie tym ewidencjonuje się w walucie krajowej równowartość walut obcych otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizację projektów. Ewidencja w otrzymanej walucie obcej prowadzona jest na koncie pozabilansowym 199. Dodatnie różnice kursowe ewidencjonuje się jako przychody finansowe, ujemne różnice kursowe ewidencjonuje się jako koszty finansowe. Typowe zapisy na stronie Wn konta Wpływ środków na realizację projektu, naliczone przez bank odsetki Zwrot niewykorzystanych przez pracowników dewiz Dodatnie różnice kursowe 750 Typowe zapisy na stronie Ma konta Zwrot niewykorzystanych środków, przekazanie środków innym partnerom w przypadku gdy Uczelnia jest Koordynatorem (Liderem) Zwrot kosztów podróży służbowych i innych wydatków, podjęcie dewiz na zapłatę zobowiązań Zapłata zobowiązań: krajowych zagranicznych Strona 16

17 4. Refundacja wydatków pokrytych z rachunku bieżącego Uczelni Opłata za usługi bankowe Ujemne różnice kursowe Koszty pozostałej działalności podstawowej finansowanej przez Unię Europejską Na koncie tym ewidencjonuje się koszty projektów realizowanych w ramach programów Tempus, Centrów Doskonałości, Sokrates, Leonardo da Vinci i inne, które dla celów sprawozdawczych ujmuje się w działalności dydaktycznej. Na wykonywanie tych projektów zawierane są umowy lub kontrakty, zawierające warunki realizacji oraz budżet projektu. Umowom tym nadawana jest przez Biuro Obsługi Programów Europejskich wewnętrzna sygnatura, co stanowi symbol jednostki kalkulacyjnej kosztów. Typowe zapisy na stronie Wn konta Przeniesienie kosztów prostych z zespołu Rozliczenie kosztów pośrednich wydziałowych 521 Typowe zapisy na stronie Ma konta Przeniesienie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym Koszty działalności badawczej finansowanej przez Unię Europejską w ramach Programów Ramowych (UE) Na koncie tym ewidencjonuje się koszty projektów badawczych, realizowanych w ramach Programów Ramowych UE i innych. Na wykonywanie tych projektów zawierane są umowy lub kontrakty, zawierające warunki realizacji oraz budżet projektu. Umowom tym nadawana jest przez Biuro Obsługi Programów Europejskich wewnętrzna sygnatura, co stanowi symbol jednostki kalkulacyjnej kosztów. Typowe zapisy na stronie Wn konta Przeniesienie kosztów prostych z zespołu Rozliczenie kosztów pośrednich wydziałowych 521 Strona 17

18 Typowe zapisy na stronie Ma konta Przeniesienie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym Koszty projektów międzynarodowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych realizowanych w ramach programów UE lub innych (PMW) wkład krajowy Na koncie tym ewidencjonuje się koszty projektów międzynarodowych współfinansowanych, które dla celów sprawozdawczych ujmuje się w działalności badawczej. Na realizację tych projektów środki pochodzą z Ministerstwa właściwego do spraw nauki, czyli budżetu państwa. Wysokość przyznanych środków stanowi wkład budżetu państwa do danego projektu przyznanego ze środków Unii Europejskiej, w zależności od typu działań. Środki te podlegają rozliczeniu zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo a koszty projektów są wykazywane w sprawozdaniach i raportach do Komisji Europejskiej. Umowom tym nadawana jest przez Biuro Obsługi Programów Europejskich wewnętrzna sygnatura, co stanowi symbol jednostki kalkulacyjnej kosztów. Typowe zapisy na stronie Wn konta Przeniesienie kosztów prostych z zespołu Rozliczenie kosztów pośrednich wydziałowych 521 Typowe zapisy na stronie Ma konta Przeniesienie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym Koszty projektów badawczych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSB) Na koncie tym ewidencjonuje się koszty projektów badawczych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych przyznanych przez Instytucje Zarządzające, Wdrażające lub Pośredniczące bezpośrednio jednostkom organizacyjnym Uczelni, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonych przez nie wniosków o dofinansowanie. Ewidencją objęte są koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane i wkład własny finansowany ze środków własnych danej jednostki organizacyjnej (jeśli występują). Na wykonywanie tych projektów zawierane są umowy o dofinansowanie, zawierające warunki realizacji oraz szczegółowy budżet Strona 18

19 projektu w podziale na zadania. Umowom tym nadawana jest przez Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych wewnętrzna sygnatura, co stanowi symbol jednostki kalkulacyjnej kosztów. Typowe zapisy na stronie Wn konta Przeniesienie kosztów prostych z zespołu Rozliczenie kosztów pośrednich wydziałowych 521 Typowe zapisy na stronie Ma konta Przeniesienie kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym Przeniesienie kosztów niekwalifikowanych i wkładu własnego poniesionych w okresie sprawozdawczym Koszty projektów dydaktycznych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSD) Na koncie tym ewidencjonuje się koszty projektów dydaktycznych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych przyznanych przez Instytucje Zarządzające, Wdrażające lub Pośredniczące bezpośrednio jednostkom organizacyjnym Uczelni, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonych przez nie wniosków o dofinansowanie. Ewidencją objęte są koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane i wkład własny finansowany ze środków własnych danej jednostki organizacyjnej (jeśli występują). Na wykonywanie tych projektów zawierane są umowy o dofinansowanie, zawierające warunki realizacji oraz szczegółowy budżet projektu w podziale na zadania. Umowom tym nadawana jest przez Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych wewnętrzna sygnatura, co stanowi symbol jednostki kalkulacyjnej kosztów. Typowe zapisy na stronie Wn konta Przeniesienie kosztów prostych z zespołu Rozliczenie kosztów pośrednich wydziałowych 521 Typowe zapisy na stronie Ma konta Przeniesienie kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym Przeniesienie kosztów niekwalifikowanych i wkładu własnego poniesionych w okresie sprawozdawczym Strona 19

20 517 - Koszty projektów pozostałych współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych (FSP) Na koncie tym ewidencjonuje się koszty projektów, których nie można zaliczyć do projektów dydaktycznych i badawczych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych przyznanych przez Instytucje Zarządzające, Wdrażające lub Pośredniczące bezpośrednio jednostkom organizacyjnym Uczelni, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonych przez nie wniosków o dofinansowanie. Dla celów sprawozdawczych koszty te ujmuje się w działalności dydaktycznej. Ewidencją objęte są koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane i wkład własny finansowany ze środków własnych danej jednostki organizacyjnej (jeśli występują). Na wykonywanie tych projektów zawierane są umowy o dofinansowanie, zawierające warunki realizacji oraz szczegółowy budżet projektu w podziale na zadania. Umowom tym nadawana jest przez Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych wewnętrzna sygnatura, co stanowi symbol jednostki kalkulacyjnej kosztów. Typowe zapisy na stronie Wn konta Przeniesienie kosztów prostych z zespołu Rozliczenie kosztów pośrednich wydziałowych 521 Typowe zapisy na stronie Ma konta Przeniesienie kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym Przeniesienie kosztów niekwalifikowanych i wkładu własnego poniesionych w okresie sprawozdawczym Przychody pozostałej działalności podstawowej finansowanej przez Unię Europejską Na koncie tym ewidencjonuje się przeniesienie z konta 847 przychodów tej działalności w wysokości poniesionych kosztów. Ewidencję szczegółową prowadzi się dla każdego realizowanego projektu. Typowe zapisy na stronie Wn konta Przeniesienie przychodów w wysokości poniesionych kosztów 847 Strona 20

ZARZĄDZENIE Nr 20/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 20/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 20/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AGH z dnia 29 grudnia 2010 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 113/2009

Zarządzenie nr 113/2009 Zarządzenie nr 113/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

które obejmują pozycje określone w 5 i 6 tego Rozporządzenia. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych m.in.

które obejmują pozycje określone w 5 i 6 tego Rozporządzenia. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych m.in. Załącznik nr 7 do Zasad (Polityki) Rachunkowości I. Koszty i przychody oraz ich rozliczanie 1. Ewidencja kosztów działalności i przychodów prowadzona jest zgodnie z zasadą memoriału. Dowody księgowe (

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. ZARZĄDZENIE Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 określające politykę rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW - OW, OWP - OWP) Załącznik 9 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 Kwestura Wrocław, 09.12.2016 KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 dotyczy terminów rozliczeń oraz dostarczania dokumentacji finansowo-księgowej W związku z koniecznością ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE:

Umowa nr UDA-RPSL.05.01.00-00-072/09-00 Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa I. ZASADY OGÓLNE: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 Zasady (polityka ) rachunkowości projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej

Bardziej szczegółowo

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla Projektu Teatralne warsztaty językowe w Szkole Podstawowej w Kończewie" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 85 /2008

Zarządzenie nr 85 /2008 Zarządzenie nr 85 /2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r.

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości)

Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Stosowana w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku Na podstawie postanowień art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont. Zarządzenie nr 40/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/127/2009 Wójta Gminy Łyski z dnia 01 września 2009 r. w sprawie: polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347 STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 90-056 ŁÓDŹ ROOSEVELTA 17 0000124347 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r.

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 17 października 2005r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na podstawie art. 10 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2r. I. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2012

Zarządzenie nr 50/2012 Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 listopada 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 39/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości Załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 czerwca 2009 r. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości środków pomocowych Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 31 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 87/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo