REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Zamieszkajmy razem ("Promocja" lub Program") jest firma Indesit Company Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kod: , przy ul. Dąbrowskiego 216, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego, nr o kapitale zakładowym ,00 PLN ( Organizator ). 2. Podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za realizację promocji konsumenckiej Zamieszkajmy razem jest CHILLI Agencja Marketingu I Reklamy s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gromadzkiej 14a, Poznao; działającą w formie spółki cywilnej (Ewa Lewandowska wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu pod numerem 35414/2004/s; Jarosław Dąbrowski wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w dniu pod numerem 35413/2004/s) ("Agencja"). Agencja odpowiedzialna jest za przyjmowanie i przechowywanie zgłoszeo uczestników sprzedaży promocyjnej oraz dokonanie przelewu na konto bankowe podane przez uczestnika w kwocie i na zasadach określonych przez Organizatora w niniejszym regulaminie. 2. Termin i miejsce Promocji 1. Promocja trwa od 6 lutego 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. Organizator zastrzega sobie możliwośd przedłużenia lub skrócenia akcji. 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski. 3. Uczestnicy Promocji 1. Uczestnikami Promocji mogą byd: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwane dalej Uczestnikami lub Nabywcami. 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 3. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w par. 4 ust W Promocji nie mogą brad udziału osoby prowadzące działalnośd gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją bezpośrednio od Organizatora ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją. 4. Zasady Promocji 1. Program promocyjny Zamieszkajmy razem obejmuje wyłącznie produkty Organizatora marki HOTPOINT i HOTPOINT-ARISTON 2. Organizator zastrzega sobie prawo do: a. rozszerzenia zakresu Promocji na inne produkty, b. podejmowania innych działao promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Promocji.

2 3. Programem objęte są wyłącznie produkty nowe w stosunku, do których gwarantem jest Organizator zakupione w okresie od dnia 6 lutego 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. przez Nabywców w punktach detalicznych sprzedaży, prowadzących działalnośd pod szyldem Media Markt, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. W Promocji biorą udział osoby, które oprócz wymagao, o których mowa w 3 spełnią łącznie poniższe warunki: a. dokonają zakupu produktu promocyjnego określonego w 4 pkt 1 w terminie od 6 lutego 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. b. nie później niż 14 dni od daty zakupu, dokonają rejestracji na stronie 5. Każdy uczestnik może wziąd udział w Promocji tylko jeden raz (może wypełnid tylko jeden Formularz uczestnictwa na osobę). 6. Zgłoszenie zamiaru zwrócenia zakupionego sprzętu uczestnik promocji może dokonad wyłącznie: a. w terminie 30 dni od daty zakupu, b. pocztą elektroniczną wysyłając na adres: c. w terminie do 31 maja 2012 r. włącznie. 7. Uczestnik promocji, dokonując zgłoszenia zwrotu sprzętu zobowiązany jest: a. podad numer otrzymany podczas rejestracji b. w przypadku zagubienia przez uczestnika numeru podad swoje dane: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr faktury lub paragonu, dokładną datę zakupu sprzętu, model i numer seryjny sprzętu oraz adres punktu sprzedaży, w którym sprzęt został zakupiony. c. przesład do Agencji kopię dowodu zakupu ( d. podad numer konta bankowego oraz danych właściciela konta (w przypadku gdy przelew dokonywany jest na konto należące do innej osoby) 8. W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zwrotu sprzętu Organizator Promocji dokonuje sprawdzenia autentyczności dowodu zakupu. 9. W ciągu 3 dni od sprawdzenia autentyczności dowodu zakupu na podany podczas rejestracji numer telefonu zadzwoni przedstawiciel serwisu Indesit Company Polska, celem umówienia terminu odbioru sprzętu. W przypadku braku uzyskania połączenia, zostaną wysłane przez Agencję wiadomości (sms i ) z prośbą o kontakt pod wskazany przy rejestracji numer telefonu. Równolegle zostaną podjęte kolejne 2 próby nawiązania połączenia. 10. Odbiór sprzętu oraz związane z nim formalności odbywają się bezpłatnie, na koszt Organizatora, w przypadku dostarczenia sprzętu przez Nabywcę do wskazanego przez Indesit Company Polska Autoryzowanego Punktu Gwarancyjnego. 11. W przypadku wizyty Serwisu Indesit u Nabywcy w celu odebrania produktu, będzie pobierana opłata dojazdowa w wysokości 100 PLN brutto. 12. Opłata dojazdowa na podstawie pisemnego potwierdzenia przez Nabywcę i przedstawiciela Serwisu wizyty i odbioru sprzętu przez Serwis Indesit zostanie potrącona od kwoty zwrotu ceny produktu.

3 13. Zwrotowi poza ceną nie podlegają żadne dodatkowe koszty poniesione przez Konsumenta w związku z nabyciem sprzętu, w szczególności koszty transportu sprzętu czy zakupu w systemie ratalnym (prowizje, odsetki, koszty ubezpieczenia kredytu itp.) 14. W przypadku gdy odbiór sprzętu będzie nieskuteczny z powodu nieobecności w ustalonym terminie uczestnika promocji, wówczas podjęta zostanie druga próba odbioru. Każdorazowa ustalona wizyta w celu odbioru sprzętu również odbędzie się na koszt uczestnika promocji w wysokości 100 PLN brutto 15. Warunkiem odbioru sprzętu przez serwis Indesit jest posiadanie przez Uczestnika: a. sprawnego, działającego sprzętu bez fizycznych uszkodzeo, b. wszystkich akcesoriów, które otrzymano wraz z zakupionym sprzętem, zgodnie z listą wymienioną w instrukcji obsługi dołączonej do zakupionego modelu, c. oryginału dowodu zakupu, tj. paragonu lub faktury, d. prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej z wpisanym modelem sprzętu, numerem seryjnym podanym na opakowaniu, datą sprzedaży oraz stemplem i podpisem sprzedawcy. 16. Uczestnik musi otrzymad potwierdzenie odbioru sprzętu ze strony Autoryzowanego Punktu Serwisowego Indesit. 17. Uczestnik wysyła zeskanowany dokument mailem do Agencji. 18. Promocja nie dotyczy sytuacji, gdy zakupiony został sprzęt II gatunku lub gdy uszkodzenia bądź niesprawnośd sprzętu powstały po dokonaniu zakupu a wynikają z: a. czynności przewidzianych w Instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. instalacja sprzętu, sprawdzenie działania, instruktaż, konserwacja, przygotowanie instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej), b. uszkodzeo mechanicznych, chemicznych, termicznych, korozji lub spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi, c. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu. 19. Po odebraniu przez serwis Indesit sprzętu i spełnieniu warunków wymienionych w pkt Organizator zwróci cenę zakupu sprzętu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. Kwota dokonanego zwrotu będzie równa kwocie brutto podanej na paragonie, przy czym cena zakupu podana na paragonie nie może byd wyższa niż cena za dany model sprzętu podana w cenniku sprzętów Indesit Company Polska, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, nie wyższa niż cena obowiązująca w cenniku całej sieci detalicznej objętej promocją, i nie wyższa niż 4000 PLN. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przez Agencję potwierdzenia dokonania odbioru przez Autoryzowany Serwis Indesit Company Polska w postaci skanu ( 20. Skorzystanie przez nabywcę z uprawnieo przewidzianych w gwarancji serwisowej zakupionego sprzętu, nie pozbawia go prawa do zwrotu sprzętu w warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie. 21. Do okresu czasu określanego w punkcie 6a nie wlicza się czasu naprawy, wymiany sprzętu lub innych usług wykonanych w ramach gwarancji serwisowej.

4 22. W razie stwierdzenia uszkodzeo wynikających z winy użytkownika Organizator odmówi przyjęcia sprzętu w ramach promocji. 23. Uczestnik traci prawo do zwrotu wartości zakupu sprzętu, jeżeli: a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub b. odmówi podania wymaganych danych koniecznych do realizacji promocji lub c. posiadany przez niego dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub d. na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej przelewu bankowego w ramach promocji; lub e. dane osobowe Uczestnika będą niepełne lub nieprawdziwe. 24. Uczestnik sprzedaży promocyjnej nie może skutecznie domagad się od Organizatora Promocji dokonania przelewu, jeżeli przelew nie został odebrany z przyczyn leżących po stronie uczestnika. 25. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą byd zgłaszane najpóźniej do dnia 31 maja 2012 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Agencji nie później niż do dnia 10 listopada 2011 roku. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 26. Reklamacje mogą byd zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej, na adres Agencji: Chilli Agencja Marketingu i Reklamy, Poznao, ul. Gromadzka 14a 27. Reklamacje rozpatruje komisja złożona z 3 osób pracowników Agencji i Organizatora. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia niezwłocznie uczestnika sprzedaży promocyjnej w formie pisemnej listem poleconym wysłanym w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 28. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora promocji. 29. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami Organizatora, lub organizowanymi na jego zlecenie. 5. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator. 2. Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych Agencji w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania oraz usunięcia 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chod niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji.

5 6. Postanowienia koocowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. za działania poczty, banków czy operatorów telekomunikacyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 2. Informacje o produktach marki Organizatora są dostępne na stronie internetowej 3. Organizator zastrzega sobie możliwośd dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu oraz odwołania Promocji bez podawania przyczyn. 4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowieo. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócid się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowieo. 5. W wypadku zmiany regulaminu jego nowa wersja zostanie niezwłocznie udostępniona w punktach sprzedaży objętych promocją oraz na stronie 6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

6

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo