1. Analiza rynku oprogramowania dla rolnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Analiza rynku oprogramowania dla rolnictwa"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Analiza rynku oprogramowania dla rolnictwa Oprogramowanie wspomagające produkcję roślinną AgroAsystent Agrar-Office FarmWorks BitFarma Oprogramowanie wspomagające produkcję zwierzęcą Agroboss FERMA Agroboss TRZODA Agroboss DRÓB Agroboss WYLĘGARNIA AnaPig OBORA SYMLEK ZOOTECHNIK BYDŁO Oprogramowanie wspomagające zarządzanie produkcją oraz technologią w gospodarstwie rolnym AgroSystem RamzesAgro OTR PlanoRS NawSald WinPasze DoZeM Herbicyd Nawozy Maszyny ZeaSoft MPPBC Model procesu produkcji buraka cukrowego Podsumowanie

2 2

3 1. Analiza rynku oprogramowania dla rolnictwa 1.1 Oprogramowanie wspomagające produkcję roślinną AgroAsystent AgroAsystent firmy AgroPower jest systemem oferującym szeroki wachlarz opcji w zakresie rejestrowania zdarzeo w gospodarstwie rolniczym. Ewidencja prac polowych oraz kosztów. Program pozwala rejestrowad zabiegi wykonywane na działkach rolnych z uwzględnieniem poszczególnych jednostek produkcyjnych tj.: maszyna, urządzenie, pracownik, materiał siewny, środek ochrony roślin, nawóz i inne. * 3 marca W celu ułatwienia pracy z systemem można stworzyd predefiniowane zestawy środków produkcji jak również dodawad jednocześnie zabiegi wykonywane na wielu obszarach pól. Każdemu z wykorzystywanych środków produkcji można przypisad koszt, np. motogodziny dla maszyny lub tony dla nawozu. * 3 marca Koszty następnie są zliczane i wyświetlane przez system w postaci zestawienia koocowego, co pozwala na łatwą kontrolę wydatków. Widok list. Listy w programie AgroAsystent, czyli po prostu wykazy działek ewidencyjnych, maszyn, nawozów, pracowników, operacji maszynowych itd. * 3 marca można filtrowad oraz sortowad w zależności od potrzeb, jak również użytkownik decyduje o tym, które dane mają zostad wyświetlone w danej liście. Każde z zestawieo można wydrukowad lub dokonad eksportu zestawienia do formatów takich jak: PDF, RTF, HTML, CHM. Raporty. Szerokośd gamy raportów dostępnych w programie zależy od wykupionej przez użytkownika wersji. Raporty są zobrazowaniem analiz gospodarstwa. Raporty w wersji Standard: Analiza finansowa gospodarstwa podsumowuje wszystkie przychody i wydatki w gospodarstwie 3

4 Praca maszyn / urządzeo / osób podsumowuje wykonaną pracę wybranych jednostek w wyznaczonym czasie na danej powierzchni; Prace polowe dokonuje prezentacji zabiegów wykonanych na wybranych powierzchniach; Stan prac polowych podsumowuje wykonane prace w wyznaczonym czasie na wybranych powierzchniach; Struktura gospodarstwa prezentuje strukturę gospodarstwa, podział na działki ewidencyjne i znajdujące się na nich obszary zasiewów; Uprawy podsumowuje wszystkie uprawy w oznaczonych przez użytkownika sezonach na wybranych powierzchniach; Użycie chemii podsumowuje zużycie środków ochrony roślin oraz nawozów, grupując je względem nazwy lub upraw. Raporty w wersji Plus (wszystkie raporty, które były dostępne w wersji Standard oraz): Obroty z kontrahentami podsumowuje obroty i bilans transakcji z wybranymi kontrahentami; Obserwacje wykaz obserwacji danego rodzaju na wybranych uprawach; Raport dzierżaw podsumowuje dzierżawy wybranych gospodarstw; Raport pracy pracowników podsumowuje czas przepracowany przez pracowników oraz wylicza koszty wykonanej przez nich pracy; Rejestr działao agrotechnicznych wykaz prac agrotechnicznych do programu rolno środowiskowego; Użycie nawozów / środków ochrony roślin / materiału siewnego podsumowanie zużycia zasobów we wskazanym okresie czasu na danych powierzchniach. Raporty w wersji Ekspert (wszystkie raporty dostępne w wersjach Standard i Plus oraz): Zdarzenia maszyn / urządzeo podsumowuje zużycie wybranych maszyn / urządzeo w danym okresie czasu; Zestawienie finansowe w czasie bilans przychodów i kosztów poniesionych w danych sezonach; Zestawienie gatunków / odmian podsumowanie gatunków / odmian w sezonach (koszty, przychody, powierzchnia); Zestawienie porównawcze użycia maszyn / urządzeo porównuje użycie maszyn / urządzeo w danym okresie czasu; Zlecenie / wykonanie pracy polowej prezentuje szczegółowe zestawienie zlecenia i raport z wykonanej pracy. 4

5 Automatyczne aktualizacje i podstawowa pomoc techniczna przez Internet. W momencie kiedy komputer jest podłączony do Internetu program automatycznie wyszukuje nowszych wersji programu. Inteligentne słowniki środków do produkcji synchronizacja z bazą danych. W celu ułatwienia użytkownikowi dodawania własnych maszyn, środków ochrony roślin, nawozów itd. do programu powstała baza danych, z której można skorzystad za pośrednictwem Internetu, są w niej zapisane już gotowe do pobrania kompletne rekordy. Jednakże oczywiście użytkownik ma możliwośd dodawania maszyn, których szczegółowe dane sam definiuje. Wiadomości moduł do komunikacji z AgroPower i innymi użytkownikami programu. Moduł oferujący wysyłanie wiadomości, w ten sposób można zadad pytanie dotyczące użytkowania lub przesład sugestię co do działania oprogramowania. 5

6 Obsługa baz danych. System oferuje obsługę baz produkcyjnych ( przechowujących dane dotyczące rzeczywistych zdarzeo w gospodarstwie rolnym) oraz baz testowych ( służących poznawaniu, testowaniu oprogramowania). W wersjach Standard oraz Plus użytkownik ma do użytku jedną bazę produkcyjną i dwie bazy testowe. W wersji Ekspert jest dostęp na dodatkowo jeszcze jedna baza produkcyjna, umożliwiająca prowadzenie odrębnego gospodarstwa rolnego. Na potrzeby prowadzenia usług istnieje możliwośd zakupu dodatkowych baz od firmy. Magazyn. Moduł magazynu jest zaimplementowany w systemie jak opcja, czyli użytkownik ma możliwośd korzystania z tego zasobu lub jego wyłączenia. W przypadku kiedy opcja magazynu jest wyłączona, użytkownik podaje domyślny koszt jednostkowy dla danej jednostki (istnieje możliwośd późniejszej modyfikacji danych) i jest on wykorzystywany przy obliczaniu następnych kosztów. Program nie przechowuje wtedy obecnego stanu magazynowego danej jednostki. W momencie, kiedy użytkownik decyduje się na korzystania z modułu magazyn, jest on wtedy zobowiązany do podania kosztu jednostkowego danego zasobu oraz stanu początkowego. Następnie na bieżąco należy wprowadzad do bazy zakupy danej jednostki (zakupiona ilośd, cena). Program przelicza wtedy automatycznie ceny danych zasobów, bez możliwości manualnej zmiany ceny. W przypadku popełnienia błędu przy wprowadzaniu danego zasobu, można dokonad korekty, co automatycznie wpłynie na zmianę kosztów użycia zasobu produkcji na polu. 6

7 Ewidencja badao gleby, planowanie nawożenia. Program umożliwia rejestrację wyników badao gleby dla danych działek. Dane określające zawartośd w glebie składników pokarmowych (N, P, K, Mg) oraz poziom Ph są przypisywane do danej powierzchni. Program na podstawie tych danych tworzy następnie plan nawożenia dla poszczególnych obszarów polowych gospodarstwa. Dokumenty i wnioski. System na podstawie danych z bazy może wygenerowad Wniosek o dopłaty obszarowe z Unii Europejskiej. Program rolnośrodowiskowy. Moduł kontrolujący, który na podstawie wprowadzonych w gospodarstwie pakietów programu rolnośrodowiskowego oraz wykonanych zabiegów i użytych środków w razie potrzeby informuje użytkownika o ewentualnych nieprawidłowościach w uprawie. Wszystkie wymogi zawarte w tym module są zgodne z zarządzeniami Ministra Rolnictwa. 7

8 Fakturowanie. Jest modułem wspomagającym wystawianie faktur VAT, VAT RR i Pro-forma. Faktury dotyczą sprzedaży płodów rolnych na podstawie wcześniej wprowadzonych do modułu magazynowego transakcji z kontrahentami. Mapa, import pomiarów GPS. Przy pomocy tego modułu użytkownik programu ma możliwośd stworzenia cyfrowej mapy swojego gospodarstwa. Tworzenie obrysów zasiewów czy działek ewidencyjnych odbywa się ręcznie lub poprzez importowanie z plików, w których są zawarte pomiary GPS. Program obsługuje formaty takie jak: APM AgroPomiarGPS, GPX Garmin, DAG Mierniczy, SHP ShapeFile. Program posiada zdefiniowane widoki tj.: ogólny, zasiewy, prace polowe, koszty, przychody, bilans. *www.agroasystent.pl, 3 marca

9 1.1.2 Agrar-Office Agrar-Office to program dla rolnictwa do pełnego zarządzania gospodarstwem. Współpracuje z maszynami wielu producentów. Korzystając z programu mogą Paostwo wprowadzid duże oszczędności na różnych etapach produkcji. Agrar-Office jest prostym w obsłudze narzędziem usprawniającym pracę. Program składa się z 4 części i poniżej znajdą Paostwo opisy tych właśnie części programu Agrar-Office. *http://www.agrar-office.pl/, 3 marca 2011] Moduł księga polowa. Wspomaga zarządzanie działkami ewidencyjnymi znajdującymi się w gospodarstwie. Umożliwia porównanie działek ewidencyjnych z działkami rolnymi, wspomagając wypełnianie wniosku o dopłaty obszarowe, po podłączeniu do laptopa anteny istnieje możliwośd wyjścia na pole i spędzenia granic zadeklarowanych działek. Główne funkcje modułu: Systematyzacja działek ewidencyjnych; Możliwośd porównania działek ewidencyjnych i rolnych Pomaga podczas wymierzania części działek potrzebnych do wniosku; Umożliwia przyporządkowanie działek do województw, powiatów, gmin i obrębów; Wspomaga zarządzanie działkami dzierżawionymi; Udostępnia możliwośd konfrontacji wiedzy zawartej w programie z stanem rzeczywistym na polu poprzez wyjście z laptopem na pole. Źródło: Moduł GIS. Moduł wspomagający zarządzenie powierzchniami gospodarstwa. Umożliwia dzielenie pól pod zasiewy. Pozwala na wgrywanie do programu map plonowania i analizowania wysokości plonu w konkretnych lokalizacjach. Dzięki temu modułowi można pracowad na ortofotomapach lotniczych i satelitarnych. Główne funkcje modułu: Podział pól pod zasiewy; Obsługa map plonowania; Pomiary odcinków oraz powierzchni; 9

10 Możliwośd wydruku map; Wgrywanie i obsługa pomiarów wykonanych na urządzeniach z modułem GPS; Obsługa ortofotomap lotniczych i satelitarnych. Źródło: Źródło: Dziennik polowy. Jest kartą pola umożliwiającą rejestrowanie zabiegów na danym polu. Zabieg zapisywany jest jako kompleksowa wiadomośd z wykonanego zadania, zawiera dane takie jak: pracownik wykonujący zabieg, datę wykonania, maszynę, środek ochrony roślin czy nawóz oraz koszt wykonania tego zabiegu. Moduł udostępnia również różne zestawienia danych i kalkulacji. Główne funkcje modułu: Możliwośd kontroli zasiewów i zmianowania; Automatyczne księgowanie zleceo i prac polowych; Wycena zadao; Prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych; Chronologia pól; Wgląd w bilans nawożenia; Prowadzenie magazynu; Zbieranie i wykorzystywanie danych pogodowych; 10

11 Wyliczenia zużytych środków; Tworzenie statystyk dotyczących maszyn i urządzeo; Wyliczenia dotyczące gatunków i odmian roślin; Przedstawianie rachunku zysków i strat. Źródło: Rolnictwo precyzyjne. Moduł odpowiada za tworzenie map precyzyjnego nawożenia, wysiewu i oprysku oraz umożliwia komunikację i współpracę z różnymi maszynami rolniczymi. Poprzez komunikację za pomocą karty pamięci istnieje możliwośd wgrania do komputera maszyny danych odpowiadających za poprawny dobór dawki podczas zabiegu nawożenia, oprysku czy w trakcie siewu. Po wykonaniu zabiegu można odczytad z karty pamięci wszystkie parametry dotyczące maszyny w trakcie wykonywania pracy. Kompletna lista maszyn, z którymi program współpracuje znajduje się na stronie producenta - 11

12 Główne funkcje modułu: Tworzenie map precyzyjnego nawożenia na podstawie cyfrowych map badao gleby; Tworzenie map precyzyjnego oprysku; Tworzenie map precyzyjnego siewu; Ustalanie pracy rozrzutników, które współpracują z systemem precyzyjnego rozsiewania; Obsługa map zasobności gleb w składniki pokarmowe. Źródło: FarmWorks Oprogramowanie FarmWorks jest zbiorem 3 współpracujących ze sobą programów biurowych oraz kilku rozwiązao mobilnych. W zakres oprogramowania biurowego wchodzą 3 systemy Farm Trac, Farm Site oraz Surface. Farm Trac, najnowszej generacji oprogramowanie do zarządzania uprawami, zostało napisane dla systemu Windows (w tym Windows Vista), zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb i wymagao jego użytkowników - rolników. Farm Trac pozwala zarządzad uprawami, dokonywad automatycznych zapisów na temat wykonywanych działao, użycia środków chemicznych, kosztów i planowania zadao rolniczych. *http://www.farmworks.pl, 4 marca 2011] 12

13 Główne funkcje programu Farm Trac: Źródło: Śledzenie wpływów, zbiorów i wykorzystania środków produkcji w gospodarstwie; Możliwośd tworzenia planów dawkowania środków ochrony roślin; Możliwośd zapisu wykorzystanych nawozów, nasion, środków ochrony roślin, warunków pogodowych oraz zbiorów poszczególnych upraw; Możliwośd kontroli stanu maszyn, przeglądów okresowych oraz działao serwisowych; Możliwośd automatycznej rejestracji i druku wymagao dla środków niebezpiecznych; Możliwośd łączenia i dzielenia poszczególnych działek i upraw na potrzeby zmian w strukturze zasiewów; Możliwośd wydruku notatek i uwag dla poszczególnych działek oraz dat. Dostosowywanie raportów i list do potrzeb gospodarstwa; Możliwośd połączenia z programem Farm Site w celu uzyskania danych mapowych GPD, danych dotyczących zbiorów, próbek gleby oraz dawkowania nawozów; Możliwośd określenia kosztów i zużycia środków produkcji; Tworzenie zestawieo kosztów stosowania środków produkcji, plonów, pól, analiz oraz pracy maszyn; Tworzenie list zadao dla pracowników i rozsyłanie list na konkretne PocketPC (po synchronizacji z rozwiązaniem mobilnym Trac Mate). 13

14 Źródło: Farm Site wzbogaca Farm Trac o obsługę warstw i współpracę z danymi GPS. Wykorzystanie realnych koordynatów pozwala na pozycjonowanie doskonałej dokładności. Farm Site obsługuje nieograniczoną ilośd warstw, od warstw zawierających dane dotyczące rodzaju gleby, próbek glebowych, poprzez dane o zbiorach z zeszłego roku do planowanych zbiorów w latach kolejnych. Farm Site współpracuje z wszystkimi głównymi monitorami plonowymi a Farm Works został zaplanowany aby współpracowad z możliwie szerokim spektrum wyposażenia. [http://www.farmworks.pl, 4 marca 2011] Główne funkcje programu Farm Site: Rozszerza możliwości programu Farm Trac o obsługę danych GPS; Umożliwia rysowania własnych obrysów pól i działek; Umożliwia wyświetlanie planów ulic oraz terenu z danych dostępnych w Internecie lub z danych na płytach CD od firmy Farmworks; Dodatkowo program Calibrate umożliwia przygotowanie mapy w pliku graficznym i użycie jej jako podkładu do pomiarów GPS. Wymaga to od użytkownika przypisania współrzędnych trzech punktów na mapie, według których program następnie dokona kalibracji do właściwych koordynatów GPS; Istnieje możliwośd użycia funkcji automatycznego obrysu pól na podstawie dostarczonych danych; 14

15 Istnieje możliwośd utworzenia dowolnej liczby warstw w celu dokonywania różnych analiz dotyczących działek; Możliwośd tworzenia wydruków map gospodarstwa jak również poszczególnych pól; Możliwośd używania narzędzi do rysowania odręcznego; Możliwośd importu danych dotyczących plonów, wilgotności, wysokości jak również całej gamy danych dostarczanych poprzez monitory plonów; Tworzenie szczegółowych map jednej lub więcej zmiennych na podstawie danych dostarczonych do programu; Ręczne lub automatyczne tworzenie legend do map; Możliwośd exportu i importu danych mapowych w różnych formatach plików; Możliwośd wykorzystania zeskanowanych map lub zdjęd lotniczych w celu tworzenia podkładów do map; Możliwośd analizy aktualnie interesujących użytkownika części dostępnych danych. Źródło: 15

16 Surface moduł FarmWorks pozwalający na projektowanie i wykonywanie melioracji. [http://www.farmworks.pl, 4 marca 2011] Źródło: 16

17 1.1.4 BitFarma Program komputerowy Bitfarma jest narzędziem informatycznym służącym do ewidencjonowania zdarzeo gospodarczych w gospodarstwach rolnych a także do wspomagania procesu planowania i podejmowania decyzji z zakresu bieżącego zarządzania produkcją roślinną.oprogramowanie zostało przygotowane przez firmę Bitcomp Polska (www.bitcomppolska.pl) i Centrum Doradztwa Rolniczego (www.cdr.gov.pl). Program Bitfarma jest przeznaczony zarówno dla rolników jak i dla doradców rolniczych. Przy użyciu jednej instalacji programu można prowadzid zapisy dla wielu gospodarstw rolnych co jest szczególnie istotne z punktu widzenia doradców rolniczych. Bitfarma jest programem działającym na lokalnym komputerze użytkownika i dla sprawnego działania nie wymaga w trakcie użytkowania połączenia z Internetem. Połączenie internetowe jest wymagane dla aktualizacji programu oraz do przesyłania danych do Hurtowni Danych. Obecnie program składa się z następujących głównych elementów: Rejestr działek ewidencyjnych, Rejestr działek rolnych, Karta działki rolnej, Moduł ekonomiczny, Moduł magazynowy, Moduł map, Raporty [http://www.bitfarma.pl/, 4 marca 2011] Źródło: 17

18 Rejestr działek ewidencyjnych. Moduł pozwalający na wprowadzanie do bazy danych szczegółowych informacji o działkach ewidencyjnych w gospodarstwie takich jak: gmina (program posiada wbudowaną listę gmin, łącznie z obszarami ONW), obręb (lista obrębów jest tworzona przez użytkownika programu) oraz numeru działki ewidencyjnej, istnieje również opcja wprowadzenia klasy bonitacyjnej dla danej działki. Źródło: Rejestr działek rolnych. Jest modułem umożliwiającym wyodrębnienie obszaru przeznaczonego pod uprawę danej rośliny. Tworzenie działek rolnych jest możliwe dopiero po utworzeniu co najmniej jednej działki ewidencyjnej. Karta działki rolnej. Jest tworzona automatycznie dla każdej utworzonej przez użytkownika działki rolnej. Zawiera następujące zakładki: a) Działka zawiera informacje dotyczące powierzchni działki, uprawy prowadzonej na działce (aktualnie ponad 300 możliwości wyboru z rozwijanej listy), przysługujących dopłat do uprawy w ramach WPR, w przypadku uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym również o rodzaju działalności prowadzonej na danej działce, informacje o spodziewanej wysokości plonu, typie produkcji oraz oznaczeniu działki w ramach gospodarstwa. b) Klasa żyzności zakładka odpowiadająca za wprowadzenie do programu informacji o rodzaju gleby, jak i jej zasobności w składniki pokarmowe. Informacje, które zawiera zakładka to: rok wykonania analizy, z której aktualnie korzysta program, typ gleby na działce rolnej, zawartośd makroelementów w glebie oraz odczyn kwasowości gleby. Dane dotyczące zasobności gleby w makroelementy mogą byd wprowadzane do programu w postaci konkretnych danych lub według 5-cio stopniowej skali. c) Odmiana jest zakładką, która zbiera dane dotyczące odmian roślin uprawianych na konkretnej działce jak również o ilości wysianego materiału siewnego, jego jakości, terminie wykonania siewu oraz informacje dotyczące kosztu wykonania siewu. Program posiada wbudowaną bazę danych dotyczącą odmian roślin i ich najważniejszych cech, co 18

19 pozwala użytkownikowi dobrad odpowiednią dla siebie odmianę podczas planowania uprawy. d) Nawożenie zakładka wspomagająca przygotowywanie planów nawozowych oraz ewidencji wykonywania nawożenia. Na podstawie wprowadzonych do programu danych dotyczących przedplonu program umożliwia przygotowanie zaleceo co do nawożenia i wapnowania. Zakładka prezentuje również dane dotyczące oczekiwanej wysokości plonu. Moduł umożliwia monitorowanie ilości stosowanych nawozów oraz ostrzega w przypadku przekroczeo wynikających z uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym czy przy uprawie ekologicznej. Tak samo jak w zakładce Odmiana można znaleźd informacje dotyczące terminów oraz kosztów wykonywania zabiegów. e) Obserwacje moduł, który wspomaga zbieranie informacji dotyczących zaobserwowanych przez rolnika szkodników i chorób na plantacjach łącznie z datami obserwacji, intensywnością występowania oraz fazą rozwojową szkodnika. f) Ochrona roślin zakładka wspomagająca rejestrację zabiegów ochrony roślin na danej działce rolnej. Na podstawie wbudowanej bazy danych środków ochrony roślin użytkownik ma możliwośd wyboru odpowiedniego środka zwalczającego danego szkodnika. W ewidencji zabiegów znajdują się dane takie jak: nazwa użytego do oprysku środka, dawka, ilośd zużytej wody, powierzchnia zabiegu, data zabiegu oraz jego koszt. g) Zbiory moduł wspomagający zbieranie danych dotyczących zbioru roślin z danej działki. Kompletuje informacje takie jak: typ plonu, wielkośd plonu, powierzchni z której zbierano płody rolne, dacie wykonania zbioru oraz cenie którą uzyskano za poszczególne plony. Dodatkowo pozwala on na gromadzenie danych dotyczących jakości plonu (np. wilgotnośd podczas zbioru, sposób suszenia itp.). h) Agrotechnika moduł pozwalający użytkownikowi na wprowadzanie danych dotyczących wykonywanych zabiegów agrotechnicznych na działkach rolnych. Gromadzone dane: data wykonania zabiegu, typ zabiegu, powierzchnia na której był wykonywany zabieg oraz głębokośd uprawy. Źródło: 19

20 Źródło: Wykorzystanie map. Bitfarma współpracuje z mapami cyfrowymi w formacie shape oraz skanowanymi mapami ewidencyjnymi mającymi jedynie charakter informacyjny służący orientacji w terenie. Oprócz obliczania powierzchni poszczególnych upraw moduł oferuje możliwośd przygotowania map tematycznych. Mapą tematyczną w tym przypadku może byd oznaczenie każdej z dostępnych danych w karcie pola na poszczególnych powierzchniach. Istnieje również importu map z przenośnych urządzeo GPS. Moduł magazynowy. Umożliwia ewidencjonowanie obrotu płodami rolnymi i środkami produkcji rolnej znajdującymi się w gospodarstwie. Ewidencji podlegają takie zdarzenia jak: zakup, sprzedaż, zużycie w gospodarstwie itp. Dane na temat wytworzonych w gospodarstwie płodów rolnych są wpisywane w moduł magazynowy automatycznie po wypełnieniu odpowiedniego pola w zakładkach karty pola. W ten sam sposób ewidencjonowane jest zużycie np. nawozów w gospodarstwie. 20

21 Źródło: Moduł ekonomiczny. Wszystkie dane dotyczące przychodów i kosztów wykonania produkcji mogą byd analizowane przy pomocy tego modułu. Dane do modułu ekonomicznego są automatycznie importowane z karty pola. Raporty. W programie została zagnieżdżona gama raportów takich jak: technologia produkcji, plan upraw, zużycie środków produkcji, wysokośd plonów czy też ekonomika produkcji. Istnieje również możliwośd wygenerowanie wniosków o płatności bezpośrednie i wniosku z tytułu ONW. Jak również program oferuje wygenerowanie zestawienia ewidencji zabiegów ochrony roślin. Rys. dodatkowy katalog maszyn Maszyny-2. Źródło: 21

22 Obliczenia. W tej części programu znajdują się ekonomiczne wyniki produkcji, niezbędna ilośd maszyn do wykonania danego zadania, robocizna jaka została włożona w wykonanie zadania oraz oczywiście zestawienie kosztów i dochodów. Projektowanie usług mechanizacyjnych. W tym module program umożliwia prawidłowe zaplanowanie usług dla gospodarstwa świadczenie/zakup usług. Ma to na celu maksymalizację wydajności i minimalizację kosztów poniesionych na uprawę. Program OTR-7 poza wcześniej wspomnianym dodatkiem Maszyny-2 współpracuje również z programami takimi jak: NPK Nawozy 2 aplikacja służąca wyliczaniu dawek nawozów; Agregat-2 aplikacja wspomaga obsługę obliczeo dotyczących pracy agregatów; Herbicyd-2 aplikacja zawierająca dane dotyczące roślin, szkodników oraz środków ochrony roślin i ich stosowania; Bilenero wspomaga obliczanie niezbędnej mocy dla maszyny. 1.2 Oprogramowanie wspomagające produkcję zwierzęcą Agroboss FERMA FERMA jest systemem obsługi hodowli bydła, wspomaga zarządzanie stadem krów. Program umożliwia obsługę baz danych związanych z krowami, buhajami i cielętami. Główne funkcje programu: obsługa i przechowywanie danych dotyczących zdarzeo w stadzie, takich jak: o laktacje i wycielenia; o dane dotyczące badao powycieleniowych; o przebyte choroby; o pomiary mas; o inseminacje; o rodowody; o termin i powód brakowania sztuk; o udoje kontrolne wraz z dokładną analizą mleka; 22

23 o wydajności laktacyjne, roczne i życiowe; obsługa bazy danych dotyczącej cieląt: o dane dotyczące ewidencji cieląt; o dane o przebytych chorobach; o dane dotyczące pomiarów masy ciała i przyrostów; generowanie oraz druk raportów definiowanych przez użytkownika; ewidencja uzyskanych jednostek mleka w cyklach: dziennym, miesięcznym oraz rocznym; stany magazynowe oraz obrót nasieniem; współpraca z bazą dotyczącą buhajów: o informacje ewidencyjne; o dane dotyczące rodowodu; o ocena wartości buhaja; współpraca z systemem SYMLEK Agroboss TRZODA Agroboss TRZODA. Program TRZODA oferuje zarządzanie hodowlą trzody chlewnej. Jest przystosowany do pracy z fermami hodowlanymi jak również z fermami typowo towarowymi. Główne funkcje programu: obsługa wielu stad; możliwośd wprowadzania danych indywidualnych dla każdej sztuki; obsługa zdarzeo takich jak: o pokrycia; o oproszenie; o poronienia; o ważenie w 21 dniu; o remont stada; o odsadzenia; o kontrola ciąży; o zakup/sprzedaż; o przeklasowania; o brakowanie i upadki; o zużycie oraz koszty paszy; o koszty dodatkowe oraz dochody; generowanie oraz druk raportów definiowanych przez użytkownika oraz wstępnie zdefiniowanych w programie; możliwośd wydruku zestawieo również w postaci wykresów; obsługa oraz generowanie dokumentów dla Okręgowych Stacji Hodowli Zwierząt; współpraca z programem OptiMate. 23

24 Rys. Główne okno programu. Źródło: wersja demonstracyjna oprogramowania Agroboss TRZODA Agroboss DRÓB Program DRÓB wspomaga prowadzenie fermy drobiu, wspomaga zarządzenie stadem drobiu nieśnego i mięsnego. Program umożliwia: obsługę wielu budynków, kurników oraz magazynów (jaj, opakowao, pasz czy piskląt; obsługa sortowni jaj; po założeniu kartotek dla budynków istnieje możliwośd rejestracji codziennych danych dotyczących budynków (temperatura, wentylacja, upadki, zużycia pasz oraz wody); generowanie oraz wydruk raportów w formie pisemnej oraz graficznej dotyczących tempa przyrostów, tempa nieśności, zużycia paszy na kg przyrostu lub na kg masy jaj (agroboss, 14 marca 2011); ewidencja obrotów wraz z aktualnymi stanami magazynowymi; obsługa faktur VAR, RR oraz faktur korygujących jak i rachunków uproszczonych; możliwośd analizy aktualnego stanu kalkulacji kosztów i dochodów. 24

25 Rys. Główne okno programu. Źródło: wersja demonstracyjna programu Agroboss DRÓB Agroboss WYLĘGARNIA Program WYLĘGARNIA umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych, które dotyczą procesu wylęgu. Umożliwia śledzenie procesu produkcyjnego drobiu od przyjęcia jaj na magazyn do sprzedaży piskląt. Użytkownik ma możliwośd zdefiniowania kategorii jaj oraz piskląt, jak również stworzenie bazy dostawców oraz odbiorców. Główne funkcje programu: obsługa bazy danych: o przyjęcie jaj na magazyn; o obsługa magazynu środków do dezynfekcji; o wprowadzanie wszystkich danych dotyczących wylęgu; Generowanie oraz wydruk raportów i zestawieo takich jak: o zestawienia zapisów temperatury i wilgotności za wybrany okres lęgu oraz przegląd całego okresu lęgu z informacjami o oświetleniach (agroboss, 14 marca 2011); o Raporty dotyczące stanu maszyn; o Raporty koocowe dotyczące ilości jaj wyprodukowanych; Generowanie i wydruk dokumentów : o Dowód przyjęcia jaj, pokwitowanie wydania jaj pękniętych, sprzedaż piskląt; o Faktury VAT, RR, rachunki uproszczone; 25

26 Kontraktacje (agroboss, 14 marca 2011) moduł umożliwia dokonanie obliczeo oraz optymalizację produkcji pod względem relacji produkcja- sprzedaż. Rys. Główne okno programu. Źródło: wersja demonstracyjna programu Agroboss WYLĘGARNIA AnaPig 2.0 AnaPig 2.0 jest systemem komputerowym wspomagającym obsługę hodowli trzody chlewnej, przeznaczony dla hodowców i producentów świo. Główne funkcje programu: Obsługa wielu stad; Obsługa stad zarodowych i towarowych; Możliwośd prowadzenia kartotek dla każdej sztuki zawierających: zdarzenia produkcyjne, hodowlane, leczenia, zabiegi i inne; Obliczanie produkcyjności stada; Współpraca z bazą Polsus ; Generowanie oraz wydruk raportów w wersji tekstowej oraz graficznej; Generowanie oraz wydruk zgłoszeo do ARiMR; 26

27 Rys. Główne okno programu. Źródło: dokumentacja programu AnaPig OBORA OBORA. Program do obsługi stad bydła mlecznego. Umożliwiający obsługę baz danych dotyczących zwierząt, kontrolę wydajności stada, kontrolę zdrowia zwierząt, planowanie brakowao i remontów stada, dobór buhajów do inseminacji, planowanie żywienia, kontrolę rui oraz tworzenie dokumentów do ARiMR. Główne funkcje programu: Karta krowy/jałówki: o Dane dotyczące pochodzenia zwierzęcia; o Dane dotyczące produkcji (wyniki udojów próbnych, wydajności laktacyjne, życiowe, miesięczne roczne, porównanie ze średnią dla stada); o Dane dotyczące ostatnich zdarzeo; o Dane dotyczące potomstwa; o Dane dotyczące oceny sztuki; Karta obory: o Średnie wyniki roczne; o Średnie wyniki laktacyjne; o Wyniki produkcyjne dla obory oraz całego gospodarstwa; Karta zdrowia: 27

28 o o Prowadzenie ewidencji wszystkich zdarzeo dotyczących sztuki; Możliwośd dokonania przeglądu zapisanej ewidencji; Karta buhaja: o Dane pochodzeniowe; o Wszystkie dostępne wartości hodowlane; Raporty i zestawienia generowanie i druk zestawieo. Program umożliwia wygenerowanie zestawieo oraz raportów dotyczących najważniejszych cech zwierząt, całego stada lub gospodarstwa. Księga rejestracji bydła: o Księga jest wypełniana automatycznie przy wprowadzaniu do systemu kolejnych sztuk; o Tworzenie dokumentów do ARiMR; o Generowanie zgłoszeo: rejestracji bydła, przemieszczenia, upadku SYMLEK Symlek jest programem wspomagającym ocenę użytkowości krów oraz ocenę hodowlaną krów i buhajów. Wszystkie realizowane w nim zadania są zgodne z wymogami ICAR (International Committee for Animal Recording) oraz z obowiązującymi przepisami polskimi oraz unijnymi. Główne funkcje systemu: Genetyka rasa, rodowód, testy zdrowotne, choroby genetyczne; Środowisko moduł zajmujący się identyfikacją danej sztuki oraz miejsca jej aktualnego pobytu jak również historią przemieszczania; Cechy produkcyjne wyniki wydajności mlecznej, podział poszczególnych frakcji w mleku; Cechy funkcjonalne moduł wspomaga rejestrację w systemie wszystkich danych dotyczących produktu koocowego, którym jest mleko oraz cechy charakterystyczne poszczególnych sztuk; Wartości hodowlane moduł umożliwiające rejestrację cech charakterystycznych dla danej rasy oraz cech, które mogą mied wpływ na kolejne pokolenia krów; Księgi zwierząt hodowlanych częśd programu wspomagająca prowadzenie ewidencji zwierząt; Kontrola rozrodu rejestracja zabiegów sztucznej inseminacji oraz pokryd naturalnych; Ocena użytkowości mlecznej moduł wspomagający wszelkie obliczenia oraz analizy dokonywane na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów. Ta częśd wspomaga również tworzenie raportów koocowych dotyczących wielkości jak i jakości produktu koocowego; Ocena hodowlana bydła moduł umożliwia kwalifikowanie bydła do rozrodu (na podstawie wprowadzonych przez użytkownika cech poszczególnych ras oraz sztuk) oraz wystawianie świadectw hodowlanych. 28

29 1.2.8 ZOOTECHNIK BYDŁO Zootechnik bydło wspomaga zarządzanie stadem bydła w produkcji mlecznej i mięsnej, przeznaczony jest do użytku w gospodarstwach rolnych każdej wielkości. Program kompleksowo wspomaga produkcję zwierzęcą umożliwiając takie funkcje jak: Prowadzenie kompletnych kartotek bydła; Prowadzenie obrotu bydłem; Prowadzenie terminarza zadao do wykonania; Tworzenie oraz druk dokumentów do ARiMR; Tworzenie oraz druk raportów zdefiniowanych w programie oraz definiowanych bezpośrednio przez użytkownika; Tworzenie grup bydła; Rejestrację danych dotyczących mleka; Obsługa słowników związanych z produkcją zwierzęcą. Rys. Widok kartoteki. Źródło: Instrukcja obsługi programu ZOOTECHNIK Bydło. 29

30 1.3 Oprogramowanie wspomagające zarządzanie produkcją oraz technologią w gospodarstwie rolnym AgroSystem 1 AgroSystem Wielofunkcyjny program zapewniający całościową obsługę gospodarstw rolnych. AgroSystem obejmuje swoim zasięgiem funkcyjnym zarówno produkcję roślinną, zwierzęcą jak i wypełnianie wniosków do ARiMR oraz ARR. Korzystanie z programu może realizowane w dwóch trybach: dla jednej firmy (obsługa jednego gospodarstwa) oraz w trybie usługowym (obsługa wielu jednostek). Producent AgroSystemu firma Cees podkreśla modułową budowę systemu, w której skład wchodzą następujące części: Wnioski składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Wnioski składane do Agencji Rynku Rolnego; Księgi zwierząt: bydła, trzody, owiec i kóz; Rzeźnia; Handel; Cross; Moduł wnioski ARiMR. Użytkownik ma do wyboru takie wnioski jak: Przyznanie płatności bezpośrednich, Rolnośrodowiskowy, Zalesienie, Modernizacja, Renty strukturalne, Młody Rolnik i inne (www.cees.pl, 12 marca 2011). Moduł ten obsługuje również różnego typu oświadczenia składane w ARiMR np.: Oświadczenie o gatunkach zbóż, Wpis do ewidencji producentów. Firma Cees udostępnia możliwośd wykupu dodatkowej opcji modułu, która gwarantuje aktualizację każdego z możliwych udostępnianych przez Agencję wniosków. Rys. Widok przygotowania wniosku o dopłaty obszarowe. Źródło: Moduł wnioski ARR. Jednym z najważniejszych wniosków oferowanych przez ten moduł jest Materiał siewny oraz wszystkie niezbędne do niego załączniki. 30

31 Wszystkie wnioski generowane przez AgroSystem przechodzą kontrolę poprawności wypełnienia, ponadto oprogramowanie zapewnia aktualnośd wniosku w danym roku. Istnieje możliwośd zobaczenia podglądu wniosku oraz wydruku gotowego wniosku. Moduł księgi zwierząt (bydło, trzoda, owce, kozy). Moduł funkcjonuje jako Księga Rejestracji Zwierząt jest ona prowadzona zgodnie z normami ARiMR. Dostępne opcje: prowadzenie ewidencji, kontrole dat urodzeo, wydruk ksiąg, wydruk zgłoszeo do ARiMR, możliwośd filtrowania ewidencji (wg. Kryteriów użytkownika), szybki podgląd aktualnego stada, podgląd zdarzeo, które muszą byd zgłoszone w ARiMR. Moduł Handel zwierzętami. Umożliwia obsługę zdarzeo typu zakup/sprzedaż zwierząt. Zapewnia możliwośd wprowadzania danych dotyczących zdarzeo oraz ich korekty, w sposób automatyczny aktualizuje i generuje księgi zwierząt. Zapewnia możliwośd tworzenia i druku dokumentów wywozowych. Rys. Widok dodawania danych kontrahenta. Źródło: Moduł Rzeźnia. Jest on wykorzystywany w ubojniach zwierząt. Pozwala na rejestrację oraz wydruk dokumentów przeznaczonych do złożenia w ARiMR związanych z ubojem zwierząt. Dane te również zbierane są w pliku XML, który można dostarczyd w tej wersji bezpośrednio do ARiMR. Moduł zajmuje się również kontrolą poprawności kolczyków oraz numerów gospodarstw rolnych. Moduł CROSS. Przechowuje rejestry prowadzone przez użytkownika zgodnych z WWZ (Wymogami Wzajemnej Zgodności): Rejestr środków biobójczych/dezynfekcyjnych; Rejestr pasz produkowanych / zakupionych i stosowanych w gospodarstwie; Rejestr sprzedaży produktów z gospodarstwa; Rejestr zakupów produktów roślinnych i zwierzęcych, których przeznaczeniem jest dalsza produkcja żywności. Wymienione powyżej moduły wymagają oczywiście wcześniej wprowadzonych przez użytkownika danych do programu. Pod pojęciem dane w tym wypadku należy rozumied: działki ewidencyjne, działki rolne, nazwy uprawianych roślin, powierzchnie upraw itd. 31

32 Rys. Widok zestawienia działek w programie. Źródło: RamzesAgro Jest to zestaw programów RAMZES-Magazyn i RAMZES-PKPiR przeznaczony dla producentów rolnych będących płatnikami VAT. Umożliwia generowanie dokumentów typu: Faktura VAT oraz faktura RR, jak również obliczanie VAT-u należnego i naliczonego, wspomaga księgowanie kosztów oraz przychodów gospodarstwa, umożliwia generowanie VAT-7 oraz VAT-7K. System wspomaga również bieżącą kontrolę kosztów. RAMZES-PKPiR główne funkcje: Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów gospodarstwa oraz rejestrów VAT; Obsługuje rejestry WDT, WNT; Oblicza i umożliwia druk deklaracji podatku od towarów i usług; Druk Księgi według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów; Ewidencja przebiegu i kosztów użytkowania pojazdów; Tworzenie i druk raportów dotyczących: księgi głównej, pojazdów, przychodów, zestawienia rocznego oraz wyposażenia w gospodarstwie; Obsługa zdarzeo najmu w granicach firmy; Generowanie i druk deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych; RAMZES-Magazyn. Zajmuje się kompleksową obsługą kasy, dokumentów kasowych, raportów, rabatów oraz cenników. Umożliwia współpracę z czytnikiem kodów kreskowych. Wspomaga tworzenie różnego typu raportów np.: rejestr sprzedaży, rejestr zakupów, raporty kasowe i magazynowe. 32

33 Rys. Widok głównego okna programu. Źródło: OTR-7 Program służy do obsługi i projektowania techniki stosowanej w gospodarstwie rolnym. Może służyd również do obliczania kosztów przeznaczonych na produkcję oraz do inwentaryzacji dochodów z produkcji. Za jego pomocą można również dokonad analizy opłacalności danych działów produkcji w gospodarstwie. Dodatkową możliwością oferowaną przez to oprogramowanie jest wskazanie sposobów minimalizacji kosztów a zarazem maksymalizacji dochodów. OTR-7 umożliwia również planowanie korzystania oraz świadczenia usług. Rys. Widok głównego okna programu. Źródło: Pracę z programem rozpoczyna się od wprowadzenia ogólnych danych dotyczących gospodarstwa, jego powierzchni, budynków, pracowników zatrudnionych w gospodarstwie, zwierząt, roślin oraz oczywiście dane właściciela gospodarstwa. Karty technologiczne. Ta częśd programu pozwala opracowywad technologię upraw roślin, poprze dodawanie czynności na poszczególnych powierzchniach. 33

34 Karty czynności codziennych. Przeznaczone do czynności wykonywanych regularnie np. codziennie czy co kilka dni. Karty czynności okresowych. Przeznaczone do oznaczania czynności występujących w konkretnych dekadach. Park maszynowy. Ten moduł programu udostępnia możliwości obliczania i planowania zestawów maszyn, które mają zostad wykorzystane w czynnościach. Obliczenia dotyczą zużycia paliwa oraz wykorzystana mocy silników maszyn. Moduł parku maszynowego udostępnia użytkownikowi również przechowywanie danych dotyczących maszyn w gospodarstwie. Istnieje możliwośd podłączenia zewnętrznej bazy danych z maszynami (Maszyny-2), jest to obszerny katalog maszyn dostępnych na rynku PlanoRS Plano RS. Program Plano RS jest narzędziem wspomagającym tworzenie programów nawozowych w gospodarstwach rolnych, które uczestniczą w programie rolnośrodowiskowym rolnictwo zrównoważone. Użytkownik wprowadza do programu dane takie jak: Powierzchnia poszczególnych działek; Zasobności gleby w składniki pokarmowe dla roślin; Nawożenie w danych latach; Uprawiana roślina; Obsada zwierzęca w gospodarstwie; Oraz inne. Na podstawie tych danych program oblicza i generuje raporty dotyczące wykonania nawożenia na dane lata produkcji, uwzględniając przy tym prowadzone uprawy, udział zbóż oraz pól zielonych w strukturze upraw jak również dopuszczalną obsadę zwierząt w gospodarstwie. 34

35 Rys. widok informacji o polach w programie. Źródło: Instrukcja obsługi programu PlanoRS NawSald NawSald. NawSald jest systemem mającym za zadanie wspomagad producenta rolnego poprzez wyliczanie niezbędnych dawek nawozowych przeznaczonych na konkretne pola i uprawy. Na podstawie zadanej programowi obsady zwierzęcej w gospodarstwie moduł symulujący produkcję nawozów naturalnych w gospodarstwie wylicza dostępne zasoby nawozów naturalnych. Dawki nawozów mineralnych traktowanych jako uzupełniające dla danych upraw są wyliczane jako różnica wartości pomiędzy zapotrzebowaniem roślin, a ilością dostarczanych nawozów naturalnych w wielu postaciach (obornik, gnojowica) oraz innych źródeł (przyorane produkty uboczne, wiązanie azotu przez rośliny, opady atmosferyczne). Wynikiem koocowym działania program poza wskazaniem dawek nawozowych jest również wstępna prognoza plonowania roślin oraz saldo nawozów po danym okresie wegetacyjnym. Użytkownik ma możliwośd ingerencji w wyliczone przez program dawki nawozowe np. w przypadku uprawy roślin o większych lub mniejszych wymaganiach lub gdy podejmie inne decyzje w przypadku badao zasobności gleby w gospodarstwie. 35

36 Rys. widok głównego okna programu. Źródło: instrukcja obsługi programu NawSald WinPasze 3.0. WinPasze jest programem wspomagającym bilansowanie oraz optymalizację receptur paszowych. W program wbudowana jest obsługa różnych gatunków zwierząt. W zależności od potrzeb gospodarstwa program wspomaga modyfikację receptur paszowych, mieszanek treściwych, dawek pokarmowych, koncentratów, superkoncentratów oraz premiksów (WinPasze 3.0). Główne funkcje programu: Optymalizacja wytworzenia pasz pod względem kryterium kosztu; Obsługa bazy receptur wraz z ich wydrukiem oraz eksportem do plików zewnętrznych; Obsługa bazy danych surowców do produkcji pasz; System umożliwia wprowadzanie ograniczeo oraz zaleceo przy produkcji konkretnych mieszanek. Rys. główne okno programu. Źródło: dokumentacja programu WinPasze

37 1.3.7 DoZeM 2 DoZeM 2 jest systemem wspomagającym ocenę inwestycji mechanizacyjnych. Wydany w katedrze Inżynierii Rolniczej i Informatyki AR w Krakowie (M. Ciupał, S. Tabor, Inżynieria Rolnicza 6/2005). Program ma na celu wyliczenie wskaźników opłacalności danych inwestycji w park maszynowy oraz informuje o występujących nieprawidłowościach w wykorzystaniu danych maszyn np. zbyt niskie wykorzystanie maszyny (M. Ciupał, S. Tabor, Inżynieria Rolnicza 6/2005). Dane pobiera od użytkownika lub bezpośrednio z bazy danych. DoZeM 2 udostępnia również opcję eksportu danych do pliku tekstowego. Rys. Okno z obliczeniami pomocniczymi DoZeM2. Źródło: M. Ciupał, S. Tabor, Inżynieria Rolnicza 6/ Herbicyd-2 Herbicyd-2 jest programem bazodanowym zawierającym informacje o roślinach uprawnych, agrofagach, środkach ochrony roślin i dotyczących ich informacjach. Pracę z programem rozpoczyna się do wybrania interesującej użytkownika rośliny i agrofaga, na podstawie tych danych program udostępnia osobie obsługującej program dostępne środki ochrony roślin oraz zdjęcia i krótki opis. Dodatkowo jest możliwośd wyświetlenia pełnego opisu w formie pliku PDF. Rys. Widok okna programu. Źródło: M. Ciupał, Komputerowe wspomaganie chemicznej ochrony roślin przy pomocy programu HERBICYD-2, Inżynieria Rolnicza 6(94)/

FreshManager podzielony został na moduły a te z kolei składają się z wielu funkcji.

FreshManager podzielony został na moduły a te z kolei składają się z wielu funkcji. Program FreshManager od momentu opublikowania wersji 3.0 stał się wielofunkcyjnym programem komputerowym przeznaczonym dla rolników (przede wszystkim ogrodników w tym sadowników i warzywników), którzy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób

Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób Szkolenie 030 1. Tytuł szkolenia: Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób 2. Zakres tematyczny szkolenia: Kurs: Optymalizacja żywienia drobiu (kurs 066) 1. Podstawy paszoznawstwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO. Programy komputerowe w rolnictwie

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO. Programy komputerowe w rolnictwie CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Programy komputerowe w rolnictwie Wybór, opracowanie i aktualizacja (styczeń 2015): Jolanta Borczyńska-Żbikowska Anna Korczykowska Paweł Pruszek CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument.

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Podejmowanie decyzji i procesy w gospodarstwie Prowadzenie firmy to ciągłe podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Na osiągnięty wynik ekonomiczny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa Załącznik nr do Regulaminu FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ochrona środowiska i ekologia* Ekologiczna produkcja towarowa Imię.... Nazwisko... Nazwa gospodarstwa... Numer ewidencyjny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min)

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min) Lp. Zakres programowy szkolenia Liczba godzin szkolenia Planowane środki dydaktyczne Planowane materiały szkoleniowe Formy i metody szkolenia (kursy/warsztaty/wyjazd studyjny/inne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1

Bardziej szczegółowo

Cennik podstawowy

Cennik podstawowy Cennik podstawowy 28.01.2013. Nowe zasady licencjonowania modułów - Księgi zwierząt - Handel zwierzętami - Ubój zwierząt: 1. Po zakupie programu otrzymują Państwo licencję na rok czasu od daty płatności.

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym

Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym Janina Szewczyk 1 Agnieszka Tulkis 2 Jaworska Monika 3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym Wstęp Po wejściu Polski do grupy krajów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Dostępne wnioski

Dostępne wnioski Dostępne wnioski 27.01.2010. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Nazwa Skrót Data obowiązy- wania Opis Przyznanie płatności bezpośrednich - Przeniesienie przyznania płatności POB 2006-01-01 Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN. Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN. Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Ewidencja przychodów kategorie produkcji Dla poprawnego prowadzenia ewidencji w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Podstawy

Bardziej szczegółowo

Opłacalność uprawy soi w Polsce

Opłacalność uprawy soi w Polsce https://www. Opłacalność uprawy soi w Polsce Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 27 kwietnia 2017 Zmiany w przepisach dotyczące skarmiania pasz GMO, które mają nastąpić 2019 roku oraz konieczność zastąpienia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja na KL 4TR Marlena Żywicka - Czaja Moduł dział L.p zakres treści Osiągnięcia ucznia Poziom Poziom podstawowy ponadpodstawowy I.Rośliny Lekcja -znać PSO

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo precyzyjne R.D2.6

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo precyzyjne R.D2.6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

Technikum - informacje

Technikum - informacje Technikum - informacje Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich kwalifikacji, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Spis treści MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 1. Wstęp 13 2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 15 2.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Zajęcia 2 Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Plan zajęć: 1. Cechy różnicujące organizację produkcji w gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 3 Metodyka... 3 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 6 Jęczmień ozimy... 7 Pszenżyto ozime... 8 Żyto ozime... 9 Pszenica jara...10 Jęczmień jary...11

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207)

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207) WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu Prowadzenie produkcji rolniczej kl. I, II, III w zawodzie technik rolnik (314207) Dział programowy - Prowadzenie produkcji roślinnej - zna pojęcia z zakresu charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Wybór i opracowanie: Jolanta Borczyńska-śbikowska Paweł Pruszek ----------------------------------------------- CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Ocena użytkowości mlecznej

Ocena użytkowości mlecznej Ocena użytkowości mlecznej System identyfikacji i rejestracji zwierząt Podstawą prowadzenia oceny użytkowości mlecznej jest oznakowanie każdej krowy. Do roku 2001 oznakowane były tylko krowy objęte oceną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z programu XML Maker służącego do przygotowywania plików XML z danymi zgłoszeo przemieszczeo zwierząt poprzez targi

Instrukcja korzystania z programu XML Maker służącego do przygotowywania plików XML z danymi zgłoszeo przemieszczeo zwierząt poprzez targi Instrukcja korzystania z programu XML Maker służącego do przygotowywania plików XML z danymi zgłoszeo przemieszczeo zwierząt poprzez targi Wersja 2.0 1. Informacje ogólne Program XML Maker jest programem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi 1 32-020 Wieliczka Telefon: 12 340 94 37 E-mail:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej WYMAGANIA EDUKACYJNE Prowadzenie produkcji rolniczej. Technikum Rolniczego 9.2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej Według przedmiotowego programu nauczania 314207 KOWEZIU na podbudowie gimnazjum opracował:

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoły.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO W ŻYWIENIU DROBIU I ŚWIO PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I GOSPODARKI PASZOWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU CECHA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi.

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Produkcja Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna.

-pojęcie normy żywieniowej je Wewnatrzszkolny konkurs prodokcja roślinna. Zajęcia praktyczne w klasie II TR w roku szkolnym 2014/15 Moduł, dział, Temat: Zapoznanie z programem nauczania z PSO oraz z standardami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe BHP, normy żywieniowe,

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 26.08

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 26.08 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 26.08 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 26.08. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK 314207 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, 95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel. 42/719 89 83, faks 42/719 66 77 2 I. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta. 1. Na początek musimy założyć konto użytkownika. W tym celu musimy kliknąć w lewym górnym rogu przycisk "Załóż konto" rys.

Zakładanie konta. 1. Na początek musimy założyć konto użytkownika. W tym celu musimy kliknąć w lewym górnym rogu przycisk Załóż konto rys. Zakładanie konta Na początek musimy założyć konto użytkownika. W tym celu musimy kliknąć w lewym górnym rogu przycisk "Załóż konto" rys. 1 Rys. 1 Wyświetlił nam się następujący widok: Rys. 2 Na górze wybieramy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo