Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY"

Transkrypt

1 Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY

2 1. Przedmiot Regulaminu 1. Kaliope Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-634), przy ul. Racławickiej 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP: , REGON: , kapitał zakładowy zł realizuje w Warszawie, w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Słowackiego inwestycję SŁODOWIEC CITY w postaci budowy budynku mieszkalnego 9 i 11 - kondygnacyjnego, wielorodzinnego z częścią usługową, handlową, administracyjną oraz garażem podziemnym. 2. Dla wygody Klientów, którzy podpisali lub podpiszą z Kaliope Sp. o.o.: umowę deweloperską w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz.1377) i/lub przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą lokalu mieszkalnego jedno i dwu pokojowego, który zostanie wybudowany w ramach inwestycji SŁODOWIEC CITY, Kaliope Sp. z o.o. oferuje możliwość przystąpienia na warunkach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem do Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY, zwanego dalej Programem. 2. Przedmiot Programu 1. W ramach Programu Kaliope Sp. z o.o. oferuje wykonanie prac wykończeniowych w każdym lokalu mieszkalnym jedno i dwu pokojowym wybudowanym w ramach inwestycji SŁODOWIEC CITY. Program obejmuje 3 (trzy) alternatywne programy wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego: LONDYN - za cenę w wysokości 550 zł brutto za m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego; Szczegółowy zakres programu oraz dopuszczalne odstępstwa od programu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Program LONDYN wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, PARYŻ - za cenę w wysokości 750 zł brutto za m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego; Szczegółowy zakres programu oraz dopuszczalne odstępstwa od programu określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Program PARYŻ wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, RZYM - za cenę w wysokości 980 zł brutto za m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego; Szczegółowy zakres programu oraz dopuszczalne odstępstwa od programu określa Załącznik nr 3 do Regulaminu Program RZYM wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego. 2. Wszystkie materiały proponowane do wykończenia lokalu mieszkalnego według programów, o których mowa w ust. 1 powyżej określa Katalog Wykończenia Wnętrz, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 3. Pokazowe wersje materiałów wskazanych w Katalogu Wykończenia Wnętrz będą dostępne dla Klientów w showroom w Warszawie przy ul. Racławickiej 114 w każdą sobotę od godziny do

3 3. Warunki przystąpienia do Programu 1. Do Programu uprawniony jest przystąpić Klient, który w okresie obowiązywania Regulaminu i nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia podpisania z Kaliope Sp. z o.o. umowy deweloperskiej i / lub przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej lokalu mieszkalnego, który zostanie wybudowany w ramach inwestycji SŁODOWIEC CITY zgłosi się do Biura Sprzedaży Kaliope Sp. z o.o. zlokalizowanego w Warszawie (róg Matysiakówny i Broniewskiego) i na piśmie potwierdzi zainteresowanie przystąpieniem do Programu, zwany dalej Klientem. Wzór oświadczenia Klienta stanowi Załącznik Nr 5 do Regulaminu. 2. Na życzenie Klienta Kaliope Sp. z o.o. wyda nieodpłatnie płytę CD zawierającą Regulamin wraz z załącznikami. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest również na stronie internetowej: 3. Klient będzie uprawniony skorzystać z konsultacji architekta. Termin konsultacji będzie mógł być ustalony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pierwsza konsultacja będzie nieodpłatna, o ile czas jej trwania nie przekroczy 90 (dziewięćdziesięciu) minut. Każda kolejna konsultacja będzie odpłatna według stawki 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych) brutto za 60 minut konsultacji. 4. Na potrzeby konsultacji z architektem pożądane jest, aby Klient: okonał wyboru jednego programu aranżacji wnętrza lokalu mieszkalnego spośród wskazanych w 2 ust. 1 Regulaminu, dysponował zestawieniem wybranych przez siebie materiałów spośród zaproponowanych w Katalogu Wykończenia Wnętrz dla wybranego zgodnie z pkt 1) powyżej programu wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego. 5. Ustalenia poczynione podczas konsultacji z architektem zostaną potwierdzone podpisanym przez architekta oraz Klienta protokołem, zwanym dalej Protokołem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu. Protokół zawiera w szczególności: oświadczenie Klienta potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem, wskazanie jednego wybranego przez Klienta programu wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego spośród wskazanych w 2 ust. 1 Regulaminu, zestawienie wybranych przez Klienta materiałów spośród zaproponowanych w Katalogu Wykończenia Wnętrz dla programu aranżacji wnętrza lokalu mieszkalnego wskazanego zgodnie z pkt 2) powyżej, termin oraz czas trwania konsultacji, koszt konsultacji. 6. W terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia podpisania Protokołu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, zostanie opracowana: wycena wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, 3

4 projekt wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego zawierający: rzut lokalu mieszkalnego z zaznaczonym kierunkiem ułożenia podłogi, 2 (dwa) widoki łazienki. 7. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na odstępstwa od zakresu wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego przewidziane dla danego programu, wycena oraz projekt, o których mowa w ust. 6 powyżej zostaną opracowane w terminie 8 (ośmiu) dni roboczych od dnia podpisania Protokołu. 8. Wycena oraz projekt wymagają pisemnej akceptacji Klienta. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje pierwszej wyceny i projektu w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ich otrzymania możliwe jest przygotowanie drugiej wyceny i projektu. W takim przypadku opisana powyżej procedura znajduje zastosowanie, z tym zastrzeżeniem, że koszt każdej konsultacji z architektem jest odpłatny według stawki 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych) brutto za 60 minut konsultacji. W ramach Programu wycena i projekt mogą zostać opracowane nie więcej niż dwukrotnie. 9. W terminie 3 (dni) roboczych od dnia zaakceptowania przez Klienta na piśmie wyceny oraz projektu (pierwszej lub drugiej), Klient zobowiązuje się zawrzeć z Kaliope Sp. o.o. Umowę o przystąpieniu do Programu, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu. Regulamin, Protokół oraz zaakceptowana przez Klienta wycena i projekt będą stanowić załączniki do umowy o przystąpieniu do Programu. 10. Na warunkach określonych w Umowie o przystąpieniu do Programu, Kaliope Sp. z o.o. wykona na rzecz Klienta prace wykończeniowe lokalu mieszkalnego w zakresie ustalonym zgodnie z zaakceptowaną przez Klienta wyceną oraz projektem z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 11. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Kaliope Sp. z o.o. w trakcie wykonywania prac, o których mowa w ust. 10 powyżej, materiały wybrane przez Klienta do wykonania prac okażą się niedostępne, Kaliope Sp. z o.o. oraz Klient dołożą wszelkich niezbędnych starań, aby uzgodnić na piśmie zestawienie materiałów zastępczych. Powyższe zestawienie będzie stanowić załącznik do Umowy o przystąpieniu do Programu. 12. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kaliope Sp. z o.o. kosztów konsultacji z architektem w wysokości określonej w Protokole. Zapłata powinna nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, przelewem w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Klientowi prawidłowo wystawionej przez Kaliope Sp. z o.o. faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na powyższej fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Kaliope Sp. z o.o. 13. Podstawę do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 12 powyżej stanowi Protokół. 14. W przypadku, gdy Klient zawrze z Kaliope Sp. z o.o. Umowę o przystąpieniu do Programu w terminie określonym w ust. 9 powyżej, kwota należna Kaliope Sp. z o.o. z tytułu konsultacji z architektem zostanie rozliczona w ramach powyższej umowy. 4

5 15. W przypadku, gdy pomimo zaakceptowania wyceny i projektu, Klient nie zawrze z Kaliope Sp. z o.o. Umowy o przystąpieniu do Programu w terminie określonym w ust. 9 powyżej, Klient nie jest: zwolniony z obowiązku zapłaty na rzecz Kaliope Sp. z o.o. kosztów konsultacji z architektem wynikających z Protokołu, uprawniony żądać od Kaliope Sp. z o.o. zwrotu zapłaconych kosztów konsultacji z architektem wynikających z Protokołu. 4. Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia rezygnacji przez Kaliope Sp. z o.o. z oferowania Programu. 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Rezygnacja z oferowania Programu oraz zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć Klienta, który zaakceptował na piśmie wycenę oraz projekt opracowane na podstawie Regulaminu, chyba, że Klient ten nie zawrze z Kaliope Sp. z o.o. umowy o przystąpieniu do Programu w terminie określonym w 3 ust. 9 Regulaminu. 4. Wszelkie załączniki do Programu stanowią jego integralną część. 5. We wszelkich sprawach dotyczących Regulaminu i Programu można kontaktować się z Biurem Sprzedaży Kaliope Sp. z o.o. : tel W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Załączniki: zał. nr 1 - Program LONDYN wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, zał. nr 2 - Program PARYŻ wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, zał. nr 3 - Program RZYM wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, zał. nr 4 - Katalog Wykończenia Wnętrz, zał. nr 5 - wzór Oświadczenia Klienta, zał. nr 6 - wzór Protokołu Spotkania z Architektem, zał. nr 7 - wzór Umowy o przystąpieniu do Programu, zał. nr 8 - wzór Aneksu do Umowy Deweloperskiej, zał. nr 9 - wzór Aktu Notarialnego. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 Program LONDYN wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego SALON SYPIALNIE PRZEDPOKÓJ KUCHNIA ANEKS KUCHENNY ŁAZIENKA PODŁOGA paneli lub z płytek ceramicznych / gresowych. W salonie i sypialniach wyłącznie panele. PANELE PODŁOGOWE - określone w wykazie materiałów, układane na gotowym podłożu. Układanie paneli wg instrukcji producenta. Kierunek układania równoległy do ścian. Listwy przypodłogowe PCV wysokości 6 cm w kolorze podłogi. PŁYTKI CERAMICZNE/GRESOWE - określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. Cokół z płytek tego samego typu co na posadzce, wysokości do 6 cm, z fugą firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta lub listwy przypodłogowe PCV wysokości 6 cm w kolorze podłogi. ŚCIANY I SUFITY - malowane farbami akrylowymi firmy DEKORAL w kolorze białym. Malowanie na gotowych tynkach gipsowych wykonanych w procesie wznoszenia budynku. Wyprawa malarska składa się z dwóch warstw farby. Istnieje możliwość zmiany (za dodatkową opłatą) malowania ścian i sufitów w całym lokalu (dotyczy również łazienki): malowanie farbami akrylowymi firmy DEKORAL. Kolory ścian do wyboru określone w wykazie materiałów. Kolor sufitu biały. Wyprawa malarska składa się z dwóch warstw farby. Malowanie ścian do styku z sufitem. Wszystkie ściany poszczególnych pomieszczeń w jednym kolorze. PODŁOGA - płytki ceramiczne / gresowe, określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. ŚCIANY - płytka ścienna, określona w wykazie materiałów, układana pionowo lub poziomo do wysokości opaski drzwi. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO, w kolorze wybranym z próbnika kolorów producenta. Płytki w narożnikach zewnętrznych szlifowane pod kątem 45º. Narożniki wewnętrzne wypełnione silikonem. Lustro o wymiarach max 100x70 cm, klejone do ściany nad umywalką w licu glazury. Ściany powyżej glazury malowane na biało. Możliwość łączenia max. dwóch rodzajów płytek w ramach jednej kolekcji. Program nie przewiduje wykonywania półek i wnęk ściennych. SUFIT - malowany farbami akrylowymi firmy DEKORAL w kolorze białym. WANNA - akrylowa biała, określona w wykazie materiałów, obudowana i obłożona glazurą określoną w wykazie materiałów, z zamontowaną baterią wannową chromowaną ścienną i zestawem natryskowym określonymi w wykazie materiałów. Istnieje możliwość zamiany wanny na brodzik za dodatkową opłatą, jeśli pozwala na to układ łazienki. BRODZIK - biały zintegrowany z panelem, z tworzywa ABS, z kabiną natryskową, z baterią chromowaną ścienną i zestawem natryskowym. Kabina, brodzik, bateria i zestaw natryskowy określone w wykazie materiałów programu RZYM. UMYWALKA ceramiczna biała, określona w wykazie materiałów, w wersji z półpostumentem lub bez. Bateria umywalkowa chromowana stojącą na umywalce, określona w wykazie materiałów. Syfon umywalkowy PCV biały w wersji z półpostumentem lub chromowany w wersji bez półpostumentu. 1

7 ŁĄCZNIK NR 3 ŁAZIENKA - c.d. DRZWI WEWNĘTRZNE MISKA WC ceramiczna biała, typu kompakt, określona w wykazie materiałów, z deską duroplastową. Podłączenia wod.-kan. do urządzeń - obudowane ściankami gips-kartonowymi, gr. ok. 12 cm i wysokości cm, w zależności od rozkładu płytek na ścianach, obłożone glazurą. W przypadku miski kompaktowej próg obłożony glazurą. Zawory kątowe przyłączeniowe baterii umywalkowej i spłuczki WC - standard chromowane. Izolacja podłogi z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm oraz strefy wanny i brodzika do wysokości 2 m. SKRZYDŁA DRZWIOWE z ościeżnicami regulowanymi i klamkami, określone w wykazie materiałów. Drzwi pokojowe z zamkiem na klucz. Drzwi łazienkowe w dolnej części z dopływem powietrza i blokadą WC. Szyby w skrzydłach drzwiowych zgodnie z katalogiem producenta. W przypadku wystąpienia progów przy wejściach na balkony lub tarasy wykonanie ich zabudowy wg protokołu za dopłatą. Wszystkie elementy wyposażenia w ilościach zgodnych z projektem aranżacji mieszkania. 2

8 ZAŁĄCZNIK NR 2 Program PARYŻ wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego SALON SYPIALNIE PRZEDPOKÓJ KUCHNIA ANEKS KUCHENNY PODŁOGA z deski warstwowej, z paneli lub z płytek ceramicznych / gresowych. W salonie i sypialniach wyłącznie deska warstwowa lub panele. DESKA WARSTWOWA - określona w wykazie materiałów, lakierowana półmatowa, klejona do gotowego podłoża. Układanie deski wg instrukcji producenta, we wzór okrętowy. Listwy przypodłogowe drewniane / drewnopodobne, białe lub fornirowane w kolorze podłogi wysokości 6 cm. Do wyboru również listwy PCV wysokości 6 cm w kolorze podłogi. PANELE PODŁOGOWE - określone w wykazie materiałów, układane na gotowym podłożu. Układanie paneli wg instrukcji producenta. Kierunek układania równoległy do ścian. Listwy przypodłogowe drewniane/drewnopodobne, białe lub fornirowane w kolorze podłogi wysokości 6 cm. Do wyboru również listwy PCV wysokości 6cm w kolorze podłogi. PŁYTKI CERAMICZNE/GRESOWE - określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. Cokół z płytek tego samego typu co na posadzce, wysokości do 6 cm, z fugą firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Zamiast cokołu z płytek możliwość wyboru listwy przypodłogowej drewnianej/drewnopodobnej, białej lub fornirowanej w kolorze podłogi wysokości 6 cm, bądź listwy PCV wysokości 6 cm w kolorze podłogi. ŚCIANY - malowane farbami akrylowymi firmy SIGMA. Kolory do wyboru określone w wykazie materiałów. Malowanie na gotowych tynkach gipsowych wykonanych w procesie wznoszenia budynku. Wyprawa malarska składa się z dwóch warstw farby. Malowanie ścian do styku z sufitem. Wszystkie ściany poszczególnych pomieszczeń w jednym kolorze. ŁAZIENKA SUFITY malowane farbami akrylowymi firmy SIGMA w kolorze białym. PODŁOGA - płytki ceramiczne / gresowe, określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. ŚCIANY - płytka ścienna, określona w wykazie materiałów, układana pionowo lub poziomo do wysokości opaski drzwi. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO, w kolorze wybranym z próbnika kolorów producenta. Płytki w narożnikach zewnętrznych szlifowane pod katem 45º. Narożniki wewnętrzne wypełnione silikonem. Lustro o wymiarach max. 100x70 cm, klejone do ściany nad umywalką w licu glazury. Ściany powyżej glazury malowane na biało. Możliwość łączenia max. dwóch rodzajów płytek w ramach jednej kolekcji. Program nie przewiduje wykonywania półek i wnęk ściennych. SUFIT - malowany farbami akrylowymi firmy SIGMA w kolorze białym. WANNA - akrylowa lub stalowa biała, określona w wykazie materiałów, obudowana i obłożona glazurą określoną w wykazie materiałów, z zamontowaną baterią wannową chromowaną ścienną i zestawem natryskowym określonymi w wykazie materiałów. Istnieje możliwość zamiany wanny na brodzik za dodatkową opłatą, jeśli pozwala na to układ łazienki. 1

9 ŁAZIENKA - c.d. BRODZIK - biały zintegrowany z panelem, z tworzywa ABS, z kabiną natryskową, z baterią chromowaną ścienną i zestawem natryskowym. Kabina, brodzik, bateria i zestaw natryskowy określone w wykazie materiałów programu RZYM. UMYWALKA - ceramiczna biała, określona w wykazie materiałów z półpostumentem lub szafką. Bateria umywalkowa chromowana stojąca na umywalce, określona w wykazie materiałów. Syfon umywalkowy PCV biały w wersji z półpostumentem/szafką lub chromowany w wersji bez półpostumentu /szafki. MISKA WC ceramiczna biała, wisząca z zabudowanym zbiornikiem podtynkowym, określona w wykazie materiałów, z deską sedesową duroplastową. DRZWI WEWNĘTRZNE Podłączenia wod.-kan. do urządzeń - obudowane ściankami gips-kartonowymi, gr. ok. 12 cm i wysokości cm, w zależności od rozkładu płytek na ścianach, obłożone glazurą. Zawory kątowe przyłączeniowe baterii umywalkowej - standard chromowane. Izolacja podłogi z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm oraz strefy wanny i brodzika do wysokości 2 m. Spłuczki podtynkowe w stelażu wraz z zabudową i płytką sterującą wyszczególnione w wykazie materiałów. SKRZYDŁA DRZWIOWE z ościeżnicami regulowanymi i klamkami, określone w wykazie materiałów. Drzwi pokojowe z zamkiem na klucz. Drzwi łazienkowe w dolnej części z dopływem powietrza i blokadą WC. Szyby w skrzydłach drzwiowych zgodnie z katalogiem producenta. W przypadku wystąpienia progów przy wejściach na balkony lub tarasy wykonanie ich zabudowy wg protokołu za dopłatą. Wszystkie elementy wyposażenia w ilościach zgodnych z projektem aranżacji mieszkania. 2

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 Program RZYM wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego SALON SYPIALNIE PRZEDPOKÓJ KUCHNIA ANEKS KUCHENNY PODŁOGA z deski warstwowej lub z płytek ceramicznych / gresowych. W salonie i sypialniach wyłącznie deska. DESKA WARSTWOWA - określona w wykazie materiałów, lakierowana półmatowa, klejona do gotowego podłoża. Układanie deski wg instrukcji producenta, we wzór okrętowy. Listwy przypodłogowe drewniane / drewnopodobne, białe lub fornirowane wysokości 6cm w kolorze podłogi. PŁYTKI CERAMICZNE/GRESOWE - określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. Cokół z płytek tego samego typu co na posadzce, wysokości do 6 cm, z fugą firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Zamiast cokołu z płytek możliwość wyboru listwy przypodłogowej drewnianej / drewnopodobnej, białej wysokości 6 cm lub fornirowanej w kolorze podłogi. ŚCIANY - malowane farbami akrylowymi firmy FLÜGER. Kolory do wyboru określone w wykazie materiałów. Malowanie na gotowych tynkach gipsowych wykonanych w procesie wznoszenia budynku. Wyprawa malarska składa się z dwóch warstw farby. Malowanie ścian do styku z sufitem. Wszystkie ściany poszczególnych pomieszczeń w jednym kolorze. ŁAZIENKA SUFITY malowane farbami akrylowymi firmy FLÜGER w kolorze białym. PODŁOGA - płytki ceramiczne/gresowe, określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. ŚCIANY - płytka ścienna, określona w wykazie materiałów, układana pionowo lub poziomo do wysokości sufitu. Fugą firmy ATLAS lub SOPRO, w kolorze wybranym z próbnika kolorów producenta. Płytki w narożnikach zewnętrznych szlifowane pod katem 45º. Narożniki wewnętrzne wypełnione silikonem. Lustro o wymiarach max 100x70 cm, klejone do ściany nad umywalką w licu glazury. Możliwość łączenia max. dwóch rodzajów płytek w ramach jednej kolekcji. Program nie przewiduje wykonywania półek i wnęk ściennych. SUFIT - malowany farbami akrylowymi firmy FLÜGER w kolorze białym. WANNA - akrylowa biała, określona w wykazie materiałów, obudowana i obłożona glazurą określoną w wykazie materiałów, z zamontowaną baterią wannową chromowaną ścienną i zestawem natryskowym określonymi w wykazie materiałów. Istnieje możliwość zamiany wanny na brodzik, jeśli pozwala na to układ łazienki. BRODZIK - biały zintegrowany z panelem, z tworzywa ABS, z kabiną natryskową, z baterią chromowaną ścienną i zestawem natryskowym. Kabina, brodzik, bateria i zestaw natryskowy określone w wykazie materia. UMYWALKA - ceramiczna biała, określona w wykazie materiałów z półpostumentem lub szafką. Bateria umywalkowa chromowana stojąca na umywalce, określona w wykazie materiałów. Syfon umywalkowy PCV biały w wersji z półpostumentem / szafką lub chromowany w wersji bezpółpostumentu / szafki. 1

11 ŁAZIENKA - c.d. DRZWI WEWNĘTRZNE MISKA WC ceramiczna biała, wisząca z zabudowanym zbiornikiem podtynkowym, określona w wykazie materiałów, z deską sedesową duroplastową. Podłączenia wod.-kan. do urządzeń - obudowane ściankami gips-kartonowymi, gr. ok. 12cm i wysokości cm, w zależności od rozkładu płytek na ścianach, obłożone glazurą. Zawory kątowe przyłączeniowe baterii umywalkowej - standard chromowane. Izolacja podłogi z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm oraz strefy wanny i brodzika do wysokości 2 m. Spłuczki podtynkowe w stelażu wraz z zabudową i płytką sterującą wyszczególnione w wykazie materiałów. SKRZYDŁA DRZWIOWE z ościeżnicami regulowanymi i klamkami, określone w wykazie materiałów. Drzwi pokojowe z zamkiem na klucz. Drzwi łazienkowe w dolnej części z dopływem powietrza i blokadą WC. Szyby w skrzydłach drzwiowych zgodnie z katalogiem producenta. W przypadku wystąpienia progów przy wejściach na balkony lub tarasy wykonanie ich zabudowy wg protokołu za dopłatą. Wszystkie elementy wyposażenia w ilościach zgodnych z projektem aranżacji mieszkania. 2

12 ZAŁĄCZNIK NR 5 Warszawa, dnia. roku Oświadczenie Klienta potwierdzające zainteresowanie przystąpieniem do Programu Ja, niżej podpisana/podpisany*., zamieszkała / zamieszkały* w. ( - ), przy ul..., legitymująca się /l egitymujący się* dowodem osobistym numer.., wydanym przez.., ważnym do dnia. roku, prowadząca/prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą.. w. ( - ), przy ul.., numer NIP:, REGON: * w związku z zawarciem z Kaliope Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu roku umowy deweloperskiej (Rep. A nr / ) dotyczącej lokalu mieszkalnego numer., który zostanie wybudowany w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego SŁODOWIEC CITY w Warszawie w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Słowackiego, niniejszym oświadczam, że: jestem zainteresowana / zainteresowany* przystąpieniem do Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY na warunkach określonych Regulaminem oraz jest mi wiadome, że Program ten nie dotyczy wprowadzenia w lokalu zmian polegających w szczególności na zmianie aranżacji lokalu w zakresie usytuowania ścian, rozmieszczenia sieci elektrycznych i wodnokanalizacyjnych (zmiany lokatorskie). lub z siedzibą w (... - ), przy ul.., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.,. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., numer NIP:, REGON: ( Spółka ), reprezentowana przez. jako, w związku z zawarciem przez Spółkę z Kaliope Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu roku umowy przedwstępnej sprzedaży dotyczącej lokalu mieszkalnego numer., który zostanie wybudowany w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego SŁODOWIEC CITY w Warszawie w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Słowackiego, niniejszym oświadczam/oświadczamy*, że: Spółka jest zainteresowana przystąpieniem do Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY na warunkach określonych Regulaminem oraz jest jej wiadome, że Program ten nie dotyczy wprowadzenia w lokalu zmian polegających w szczególności na zmianie aranżacji lokalu w zakresie usytuowania ścian, rozmieszczenia sieci elektrycznych i wodnokanalizacyjnych (zmiany lokatorskie). Klient *niepotrzebne skreślić 1

13 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA Z ARCHITEKTEM NR LOKALU PROGRAM WYKOŃCZENIA POWIERZCHNIA TEL. KLIENTA ARCHITEKT NR SPOTKANIA ŁAZIENKA WANNA BATERIA WANNOWA ZESTAW NATRYSKOWY UMYWALKA BATERIA UMYWALKOWA WYPOSAŻENIE PÓŁPOSTUMENT SZAFKA MISKA USTĘPOWA PRZYCISK DO MISKI USTĘPOWEJ BRODZIK + KABINA BATERIA NATRYSKOWA GLAZURA 1 ŚCIANY GLAZURA 2 SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym KOLOR FUGI 1

14 PODŁOGA TERAKOTA / GRES KOLOR FUGI TYP DRZWI OKLEINA KLAMKA UWAGI HALL KOLOR ŚCIAN TERAKOTA / GRES PODŁOGA KOLOR FUGI PODŁOGA DREWNIANA SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym UWAGI POKÓJ 1 KOLOR ŚCIAN PODŁOGA TYP SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym TYP DRZWI OKLEINA KLAMKA UWAGI 2

15 POKÓJ 2 KOLOR ŚCIAN PODŁOGA TYP SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym TYP DRZWI OKLEINA KLAMKA UWAGI KUCHNIA / ANEKS KUCHENNY KOLOR ŚCIAN TERAKOTA / GRES SPOSÓB UŁOŻENIA PODŁOGA KOLOR FUGI PODŁOGA DREWNIANA SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym TYP DRZWI OKLEINA KLAMKA UWAGI Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY. Zatwierdzam wybór materiałów wykończeniowych zawartych w niniejszym załączniku. MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINY SPOTKANIA CENA KONSULTACJI PODPIS KLIENTA PODPIS ARCHITEKTA 3

16 ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU ZAWARTA W WARSZAWIE, W DNIU. ROKU pomiędzy:, zwaną / zwanym dalej Zamawiającym a Kaliope Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-634), przy ul. Racławickiej 114, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP: , REGON: , kapitał zakładowy zł, reprezentowaną przez.., zwaną dalej Wykonawcą. 1. Przedmiot Umowy Wykonawca oświadcza, że: realizuje w Warszawie, w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Słowackiego inwestycję SŁODOWIEC CITY w postaci budowy budynku mieszkalnego 9 i 11 - kondygnacyjnego, wielorodzinnego z częścią usługową, handlową, administracyjną oraz garażem podziemnym, zwaną dalej Inwestycją, w związku z Inwestycją oferuje wykonanie prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych, które zostaną wybudowane w ramach Inwestycji na warunkach określonych w Regulaminie Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY, zwanym dalej Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu roku zawarły umowę deweloperską/przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą lokalu mieszkalnego numer, o powierzchni.. m 2, do którego przylegać będzie loggia o powierzchni.. m 2 /ogródek o powierzchni m 2 / taras o powierzchni m 2, zwanego dalej Lokalem, który zostanie wybudowany w ramach Inwestycji. Rzut Lokalu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że w związku z przystąpieniem na warunkach określonych Regulaminem do Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY zleca Wykonawcy na warunkach określonych niniejszą umową, zwaną dalej Umową wykonanie prac wykończeniowych w Lokalu, zwanych dalej Pracami w zakresie określonym: wyceną, która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, projektem, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy 1

17 a Wykonawca zobowiązuje się Prace wykonać. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym do wykonania Prac. Wykonawca uprawniony jest wykonać Prace z udziałem podwykonawców, przy czym za ich działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania. 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia Prac Wykonawca rozpocznie Prace nie wcześniej niż: po zapłacie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pierwszej raty wynagrodzenia wskazanej w 4 ust. 4 pkt 1) Umowy oraz kosztów konsultacji z architektem wskazanych w 4 ust. 3 Umowy, po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy wskazanej w 1 ust. 2 powyżej uwzględniającego zawarcie niniejszej Umowy, po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru technicznego Lokalu, o którym mowa w aneksie wskazanym w pkt 2 powyżej. Prace zostaną zakończone w terminie Odbiór Prac Odbiór Prac nastąpi w terminie oraz na warunkach określonych w umowie, o której mowa w 1 ust. 2 powyżej dla odbioru Lokalu. 4. Wynagrodzenie Z tytułu wykonania Prac Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie w łącznej wysokości... zł (... złotych) brutto. Poszczególne składniki wynagrodzenia określa wycena stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy. Strony zgodnie potwierdzają, że z tytułu konsultacji Zamawiającego z architektem odbytych w trybie określonym Regulaminem, Zamawiający zgodnie z Protokołem z powyższych konsultacji, który stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w łącznej wysokości... zł (... złotych) brutto. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy w następujących ratach oraz terminach: 20 % (dwadzieścia procent) wynagrodzenia, tj. kwotę w wysokości... zł (... złotych) brutto w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy, 2

18 30 % (trzydzieści procent) wynagrodzenia, tj. kwotę w wysokości... zł (... złotych) brutto w terminie do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2015 r., 50 % (pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia, tj. kwotę w wysokości... zł (... złotych) brutto w terminie. Koszty, o których mowa w ust. 3 powyżej płatną będą w terminie płatności pierwszej raty wynagrodzenia określonej w ust. 4 pkt 1) powyżej. Wykonawca będzie wystawiać Zleceniodawcy odpowiednie pokwitowania (faktury VAT) kolejnych wpłat dokonywanych na podstawie Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na Rachunek Wyodrębnionych Wpływów numer prowadzony przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W przypadku, gdy Prace zostaną wykonane w całości, a Wykonawca odstąpi od umowy deweloperskiej/przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej Lokalu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający nie jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zwrotu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 5. Rękojmia Wykonawca udziela na wykonane Prace oraz materiały wykończeniowe rocznej rękojmi, liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Lokalu. 6. Postanowienia końcowe Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: Regulamin, rzut Lokalu, wycena, projekt, protokół z konsultacji Zamawiającego z architektem. 3

19 ZAŁĄCZNIK NR 8 ANEKS NR... DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ 1.1. Strony zgodnie oświadczają, że: w dniu. (..).. roku przed.. notariuszem w.. za Repertorium A nr / zawarły w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) umowę deweloperską, zwaną dalej Umową Deweloperską na podstawie, której Deweloper zobowiązał się w szczególności do wybudowania w ramach realizowanego w Warszawie w rejonie ulic Żeromskiego oraz Słowackiego przedsięwzięcia deweloperskiego Słodowiec City budynku mieszkalnego 9 i 11 (dziewięcio i jedenasto) kondygnacyjnego, wielorodzinnego z częścią usługową, handlową, częścią administracyjną, garażem podziemnym na kondygnacji minus jeden, minus dwa, minus trzy oraz z wjazdami (kategoria obiektu XIII i XVII), w którym będzie się znajdował lokal mieszkalny oznaczony numerem, o powierzchni.. m 2 ( metrów kwadratowych), usytuowany na (.) piętrze, na... (...) kondygnacji, w ( ) klatce, składający się z: o powierzchni.. m 2 ( metrów kwadratowych), zwany dalej Lokalem, do którego przylegać będzie loggia o powierzchni.. m2 ( metrów kwadratowych) / ogródek o powierzchni m 2 ( metrów kwadratowych) / taras o powierzchni m 2 ( metrów kwadratowych), w dniu. (..).. roku zawarły Umowę o przystąpieniu do Programu na podstawie, której Nabywca zlecił, a Deweloper zobowiązał się wykonać na rzecz Nabywcy prace wykończeniowe w Lokalu, zwane dalej Pracami Strony zgodnie oświadczają, że w celu wykonania Prac przez Dewelopera zmieniają Umowę Deweloperską w ten sposób, że: dodają nowy 51 w brzmieniu następującym: 1. Nie wcześniej niż po zapłacie przez Nabywcę ceny wskazanej w 5 ust. 1 Umowy wraz z ewentualnymi odsetkami i nie później niż do dnia ( ).. (dwa tysiące..) roku, Deweloper zobowiązuje się wyznaczyć termin odbioru technicznego Lokalu. Deweloper zawiadomi Nabywcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem o proponowanym terminie odbioru Lokalu. 2. Odbiór techniczny Lokalu będzie miał miejsce wyłącznie w celu potwierdzenia przez Strony wykonania Lokalu przez Dewelopera według zakresu oraz standardu określonego w Załączniku Nr 4 do Prospektu Informacyjnego Zakres i standard prac wykończeniowych w Lokalu.. Powyższy odbiór nie oznacza wydania Lokalu Nabywcy w posiadanie. 3. W dniu odbioru technicznego Lokalu Strony zobowiązane są sporządzić i podpisać protokół odbioru technicznego Lokalu. 1

20 4. Żądania Nabywcy dotyczące usunięcia ewentualnych wad Lokalu powinny być zgłoszone podczas odbioru technicznego Lokalu i zostać zawarte w protokole odbioru technicznego Lokalu. Po usunięciu wad Deweloper zawiadomi Nabywcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem o terminie pousterkowego odbioru technicznego Lokalu. Podpisanie przez Strony pousterkowego protokołu odbioru technicznego Lokalu stanowi warunek rozpoczęcia wykonania Prac przez Dewelopera. nadają 6 ust. 1 następujące brzmienie: 1. W terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku i nie później niż do dnia 15 (piętnastego) czerwca 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku, Deweloper zobowiązuje się wyznaczyć termin odbioru Lokalu oraz Prac, zwany dalej odbiorem Lokalu. Deweloper zawiadomi Nabywcę na piśmie, listem poleconym lub pocztą kurierską lub osobiście z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem o proponowanym terminie odbioru Lokalu. nadają 10 ust. 2 następujące brzmienie: 2. W przypadku odstąpienia Dewelopera od Umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Nabywcę obciążają ponadto wszelkie koszty przywrócenia Lokalu do stanu uwzględniającego wykonane przez Dewelopera na rzecz Nabywcy Prace w Lokalu Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. W zakresie nieuregulowanym Aneksem, Umowa Deweloperska pozostaje bez zmian. 3. Wszelkie zmiany do Aneksu wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. 4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Nabywca. 5. Pobrano:. Łącznie:. zł (.. złotych). Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 2

REGULAMIN PROMOCJI Wykończenie w cenie mieszkania

REGULAMIN PROMOCJI Wykończenie w cenie mieszkania REGULAMIN PROMOCJI Wykończenie w cenie mieszkania 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji Wykończenie w cenie mieszkania zwanej dalej Promocją, jest spółka Investicity Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Katalog. aranżacji wnętrz PAKIET. www.adammartens.pl

Katalog. aranżacji wnętrz PAKIET. www.adammartens.pl Katalog aranżacji wnętrz www.adammartens.pl PAKIET Silver 1 * wizualizacja przykładowa * wizualizacja przykładowa PAKIETSilver 4 Nasi partnerzy Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Montaż ceramiki łazienkowej: umywalka z postumentem lub półpostumentem, miska WC kompakt. Montaż armatury łazienkowej

Montaż ceramiki łazienkowej: umywalka z postumentem lub półpostumentem, miska WC kompakt. Montaż armatury łazienkowej PAKIET SILVER Zakres wykonywanych prac Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów w kolorze ( farby Dulux lub Śnieżka) Montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica, skrzydło laminowane) Montaż klamek Ułożenie

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Korzyści z zakupu pakietu wykończenia wnętrz firmy GetHouse Developer:

Szanowni Państwo, Korzyści z zakupu pakietu wykończenia wnętrz firmy GetHouse Developer: NASI PARTNERZY Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, Firma GetHouse Developer ma przyjemność zaprezentowania katalogu Programu Aranżacji Wnętrz, zawierającego pełną gamę dostępnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 2 LUTEGO

ZARZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 2 LUTEGO ZARZĄDZENIE NR 3 /2009 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH Z DNIA 2 LUTEGO 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

mieszkanie pod klucz kompleksowy program wykończenia mieszkań

mieszkanie pod klucz kompleksowy program wykończenia mieszkań Wykończenie mieszkania to prawdziwe wyzwanie. Łatwiej jest mu sprostać, mając za sobą doświadczonych fachowców, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa usługę wykończenia mieszkań pod klucz. Aby z niej skorzystać,

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYKOŃCZENIA BASIC

KATALOG WYKOŃCZENIA BASIC REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA JAK PRACUJEMY? KROK 1 SPOTKANIE Zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie, na którym omówimy naszą ofertę i dopasujemy najlepsze rozwiązanie do Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW

ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Zakres pakietów STYLE i STYLE + 1 STYLE STYLE + Projekt Podłogi (salon, sypialnia, garderoba) Podłogi (przedpokój) Ściany i sufity (malowanie dwukrotne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

PAKIET WYKOŃCZENIOWY ŚLICZNA 34

PAKIET WYKOŃCZENIOWY ŚLICZNA 34 ŚLICZNA 34 NA START Zakres prac wykończeniowych ujętych w ofercie: Oferta zawiera profesjonalny projekt łazienki oraz nadzór nad całością realizacji inwestycji. Łazienka o układanie płytek ściennych w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : LUX. KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD r.

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : LUX. KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD r. STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : LUX KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD 5.04.2016 r. UWAGA 1 : Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym. Ze względu na technikę druku rzeczywisty wyglad materiałów,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW

ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Zakres pakietów DESIGN i DESIGN + 1 DESIGN DESIGN + Projekt Podłogi (salon, sypialnia, garderoba) Podłogi (przedpokój) Ściany i sufity (malowanie dwukrotne)

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy. Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus

BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy. Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus 1 Spis treści 1.1 Spis treści 2 2.1 Definicja Standardu Podstawowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK sp. z o.o. w Zblewie, ul. Kościerska 37 C. Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

www.przykrasinskiego.pl PAKIET SILVER

www.przykrasinskiego.pl PAKIET SILVER www.przykrasinskiego.pl PAKIET SILVER 2 * wizualizacja przykładowa * wizualizacja przykładowa Pakiet Silver 4 Nasi partnerzy Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, Firma Decoroom

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Krakowską Fundacją Filmową z siedzibą w Krakowie (30-364), zarejestrowaną w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : PREMIUM. KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD r.

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : PREMIUM. KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD r. STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : PREMIUM KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD 5.04.2016 r. UWAGA 1 : Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym. Ze względu na technikę druku rzeczywisty wyglad materiałów,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe. z dnia. zawarta w.

Umowa o prace projektowe. z dnia. zawarta w. Umowa o prace projektowe z dnia. zawarta w. pomiędzy.. (imię i nazwisko), zamieszkałym/ą w.. (miejscowość) przy ulicy. (ulica), legitymującym/ą dowodem osobistym seria (seria dowodu osobistego) numer.

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA PRESTIGE. Realizacja własna, zakres indywidualny

REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA PRESTIGE. Realizacja własna, zakres indywidualny REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA Realizacja własna, zakres indywidualny JAK PRACUJEMY? KROK 1 SPOTKANIE Zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie, na którym omówimy naszą ofertę i dopasujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2017 o wykonawstwo robót modernizacyjnych

UMOWA NR./2017 o wykonawstwo robót modernizacyjnych UMOWA NR./2017 o wykonawstwo robót modernizacyjnych zawarta w dniu. 2017 r, w Krakowie pomiędzy: AMW Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Gertrudy 26-29, działającą na podstawie wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM.

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM. UMOWA REZERWACYJNA NR. lokalu mieszkalnego nr ST położonego we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej, Osiedle Mieszkaniowe Małe Stabłowice dz. nr 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 62/1, 62/2, 62/3 zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wprowadzenia procedury rozłożenia na raty płatności za wykonanie przyłącza wod-kan

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu.. w

Umowa zawarta w dniu.. w Umowa zawarta w dniu.. w pomiędzy: PB Studio Piotr Bobeł, Nosówka 378B, 36-046 Zgłobień wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Boguchwały., pod numerem 3552, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1, kod pocztowy 81-103, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PAKIETÓW RYNEK WTÓRNY FRESH LIVE STANDARD PREMIUM - + + +

PORÓWNANIE PAKIETÓW RYNEK WTÓRNY FRESH LIVE STANDARD PREMIUM - + + + PORÓWNANIE PAKIETÓW RYNEK WTÓRNY FRESH LIVE STANDARD PREMIUM ŁAZIENKA Umywalka z pół postumentem lub postumentem - + + + Umywalka z szafką umywalkową - - + + Bateria umywalkowa i wannowa lub umywalkowa

Bardziej szczegółowo

Program wykończenia wnętrz PAKIET PRESTIŻ

Program wykończenia wnętrz PAKIET PRESTIŻ Program wykończenia wnętrz Wychodząc na przeciw potrzebom klientów ceniących swój czas i chcących w sposób szybki, kompleksowy i estetyczny wykończyć swój lokal proponujemy wykonanie kompleksowego wykończenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!!

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!! WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RYDYGIERA 15 ul. Rydygiera 15; 01-793 Warszawa REGON: 142433275 NIP: 525-248-56-20 UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!! Szanowni Państwo, Z uwagi na liczne usterki w nieruchomości i opieszałość

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR..

UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR.. Załącznik nr 4 do Regulaminu WZÓR UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR.. została zawarta w dniu roku w Sulechowie pomiędzy:.. reprezentowaną przez:.... zwaną w treści umowy PRZEKAZUJĄCYM, a Sulechowskim

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Wykończenie mieszkania w cenie Osiedle Zielona Italia

Regulamin Programu Wykończenie mieszkania w cenie Osiedle Zielona Italia Regulamin Programu mieszkania w cenie Osiedle Zielona Italia 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące pojęcia oznaczają one: 1) Organizator Zielona Italia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

RIGRiOŚ Borki, r.

RIGRiOŚ Borki, r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Odbierz Voucher (tekst jednolity 16.06.2014 r.)

Regulamin Promocji. Odbierz Voucher (tekst jednolity 16.06.2014 r.) Regulamin Promocji Odbierz Voucher (tekst jednolity 16.06.2014 r.) 1. Organizatorem promocji jest ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. L. Rydygiera 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 033-82-349-22, 033-82-335-43, fax 033-82-349-22. REGON 000486340; NIP 551-00-70-38

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu KUCHNIA W CENIE MIESZKANIA

Regulamin Programu KUCHNIA W CENIE MIESZKANIA Regulamin Programu KUCHNIA W CENIE MIESZKANIA Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie KUCHNIA

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie Regulamin Promocji Moje Mieszkanie Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania Promocji...3 6.

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Odbierz Voucher (tekst jednolity 11.07.2014 r.)

Regulamin Promocji. Odbierz Voucher (tekst jednolity 11.07.2014 r.) Regulamin Promocji Odbierz Voucher (tekst jednolity 11.07.2014 r.) 1. Organizatorem promocji jest ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. L. Rydygiera 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. UMOWA nr.

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4.8. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 zawarta w Katowicach, pomiędzy : Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

AKT NOTARIALNY OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Numer Repertorium A. /2016 AKT NOTARIALNY Dnia. (..) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy., przed notariuszem, stawił się -------------------------------------------., syn., według oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/ZO/Au/2013. zawarta w dniu pomiędzy:

Umowa Nr 2/ZO/Au/2013. zawarta w dniu pomiędzy: Umowa Nr 2/ZO/Au/2013 zawarta w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo