Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY"

Transkrypt

1 Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY

2 1. Przedmiot Regulaminu 1. Kaliope Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-634), przy ul. Racławickiej 114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP: , REGON: , kapitał zakładowy zł realizuje w Warszawie, w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Słowackiego inwestycję SŁODOWIEC CITY w postaci budowy budynku mieszkalnego 9 i 11 - kondygnacyjnego, wielorodzinnego z częścią usługową, handlową, administracyjną oraz garażem podziemnym. 2. Dla wygody Klientów, którzy podpisali lub podpiszą z Kaliope Sp. o.o.: umowę deweloperską w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz.1377) i/lub przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą lokalu mieszkalnego jedno i dwu pokojowego, który zostanie wybudowany w ramach inwestycji SŁODOWIEC CITY, Kaliope Sp. z o.o. oferuje możliwość przystąpienia na warunkach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem do Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY, zwanego dalej Programem. 2. Przedmiot Programu 1. W ramach Programu Kaliope Sp. z o.o. oferuje wykonanie prac wykończeniowych w każdym lokalu mieszkalnym jedno i dwu pokojowym wybudowanym w ramach inwestycji SŁODOWIEC CITY. Program obejmuje 3 (trzy) alternatywne programy wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego: LONDYN - za cenę w wysokości 550 zł brutto za m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego; Szczegółowy zakres programu oraz dopuszczalne odstępstwa od programu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Program LONDYN wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, PARYŻ - za cenę w wysokości 750 zł brutto za m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego; Szczegółowy zakres programu oraz dopuszczalne odstępstwa od programu określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Program PARYŻ wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, RZYM - za cenę w wysokości 980 zł brutto za m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego; Szczegółowy zakres programu oraz dopuszczalne odstępstwa od programu określa Załącznik nr 3 do Regulaminu Program RZYM wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego. 2. Wszystkie materiały proponowane do wykończenia lokalu mieszkalnego według programów, o których mowa w ust. 1 powyżej określa Katalog Wykończenia Wnętrz, który stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 3. Pokazowe wersje materiałów wskazanych w Katalogu Wykończenia Wnętrz będą dostępne dla Klientów w showroom w Warszawie przy ul. Racławickiej 114 w każdą sobotę od godziny do

3 3. Warunki przystąpienia do Programu 1. Do Programu uprawniony jest przystąpić Klient, który w okresie obowiązywania Regulaminu i nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia podpisania z Kaliope Sp. z o.o. umowy deweloperskiej i / lub przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej lokalu mieszkalnego, który zostanie wybudowany w ramach inwestycji SŁODOWIEC CITY zgłosi się do Biura Sprzedaży Kaliope Sp. z o.o. zlokalizowanego w Warszawie (róg Matysiakówny i Broniewskiego) i na piśmie potwierdzi zainteresowanie przystąpieniem do Programu, zwany dalej Klientem. Wzór oświadczenia Klienta stanowi Załącznik Nr 5 do Regulaminu. 2. Na życzenie Klienta Kaliope Sp. z o.o. wyda nieodpłatnie płytę CD zawierającą Regulamin wraz z załącznikami. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest również na stronie internetowej: 3. Klient będzie uprawniony skorzystać z konsultacji architekta. Termin konsultacji będzie mógł być ustalony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pierwsza konsultacja będzie nieodpłatna, o ile czas jej trwania nie przekroczy 90 (dziewięćdziesięciu) minut. Każda kolejna konsultacja będzie odpłatna według stawki 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych) brutto za 60 minut konsultacji. 4. Na potrzeby konsultacji z architektem pożądane jest, aby Klient: okonał wyboru jednego programu aranżacji wnętrza lokalu mieszkalnego spośród wskazanych w 2 ust. 1 Regulaminu, dysponował zestawieniem wybranych przez siebie materiałów spośród zaproponowanych w Katalogu Wykończenia Wnętrz dla wybranego zgodnie z pkt 1) powyżej programu wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego. 5. Ustalenia poczynione podczas konsultacji z architektem zostaną potwierdzone podpisanym przez architekta oraz Klienta protokołem, zwanym dalej Protokołem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Regulaminu. Protokół zawiera w szczególności: oświadczenie Klienta potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem, wskazanie jednego wybranego przez Klienta programu wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego spośród wskazanych w 2 ust. 1 Regulaminu, zestawienie wybranych przez Klienta materiałów spośród zaproponowanych w Katalogu Wykończenia Wnętrz dla programu aranżacji wnętrza lokalu mieszkalnego wskazanego zgodnie z pkt 2) powyżej, termin oraz czas trwania konsultacji, koszt konsultacji. 6. W terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia podpisania Protokołu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, zostanie opracowana: wycena wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, 3

4 projekt wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego zawierający: rzut lokalu mieszkalnego z zaznaczonym kierunkiem ułożenia podłogi, 2 (dwa) widoki łazienki. 7. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na odstępstwa od zakresu wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego przewidziane dla danego programu, wycena oraz projekt, o których mowa w ust. 6 powyżej zostaną opracowane w terminie 8 (ośmiu) dni roboczych od dnia podpisania Protokołu. 8. Wycena oraz projekt wymagają pisemnej akceptacji Klienta. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje pierwszej wyceny i projektu w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ich otrzymania możliwe jest przygotowanie drugiej wyceny i projektu. W takim przypadku opisana powyżej procedura znajduje zastosowanie, z tym zastrzeżeniem, że koszt każdej konsultacji z architektem jest odpłatny według stawki 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych) brutto za 60 minut konsultacji. W ramach Programu wycena i projekt mogą zostać opracowane nie więcej niż dwukrotnie. 9. W terminie 3 (dni) roboczych od dnia zaakceptowania przez Klienta na piśmie wyceny oraz projektu (pierwszej lub drugiej), Klient zobowiązuje się zawrzeć z Kaliope Sp. o.o. Umowę o przystąpieniu do Programu, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu. Regulamin, Protokół oraz zaakceptowana przez Klienta wycena i projekt będą stanowić załączniki do umowy o przystąpieniu do Programu. 10. Na warunkach określonych w Umowie o przystąpieniu do Programu, Kaliope Sp. z o.o. wykona na rzecz Klienta prace wykończeniowe lokalu mieszkalnego w zakresie ustalonym zgodnie z zaakceptowaną przez Klienta wyceną oraz projektem z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 11. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Kaliope Sp. z o.o. w trakcie wykonywania prac, o których mowa w ust. 10 powyżej, materiały wybrane przez Klienta do wykonania prac okażą się niedostępne, Kaliope Sp. z o.o. oraz Klient dołożą wszelkich niezbędnych starań, aby uzgodnić na piśmie zestawienie materiałów zastępczych. Powyższe zestawienie będzie stanowić załącznik do Umowy o przystąpieniu do Programu. 12. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kaliope Sp. z o.o. kosztów konsultacji z architektem w wysokości określonej w Protokole. Zapłata powinna nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, przelewem w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Klientowi prawidłowo wystawionej przez Kaliope Sp. z o.o. faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na powyższej fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Kaliope Sp. z o.o. 13. Podstawę do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 12 powyżej stanowi Protokół. 14. W przypadku, gdy Klient zawrze z Kaliope Sp. z o.o. Umowę o przystąpieniu do Programu w terminie określonym w ust. 9 powyżej, kwota należna Kaliope Sp. z o.o. z tytułu konsultacji z architektem zostanie rozliczona w ramach powyższej umowy. 4

5 15. W przypadku, gdy pomimo zaakceptowania wyceny i projektu, Klient nie zawrze z Kaliope Sp. z o.o. Umowy o przystąpieniu do Programu w terminie określonym w ust. 9 powyżej, Klient nie jest: zwolniony z obowiązku zapłaty na rzecz Kaliope Sp. z o.o. kosztów konsultacji z architektem wynikających z Protokołu, uprawniony żądać od Kaliope Sp. z o.o. zwrotu zapłaconych kosztów konsultacji z architektem wynikających z Protokołu. 4. Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia rezygnacji przez Kaliope Sp. z o.o. z oferowania Programu. 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Rezygnacja z oferowania Programu oraz zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć Klienta, który zaakceptował na piśmie wycenę oraz projekt opracowane na podstawie Regulaminu, chyba, że Klient ten nie zawrze z Kaliope Sp. z o.o. umowy o przystąpieniu do Programu w terminie określonym w 3 ust. 9 Regulaminu. 4. Wszelkie załączniki do Programu stanowią jego integralną część. 5. We wszelkich sprawach dotyczących Regulaminu i Programu można kontaktować się z Biurem Sprzedaży Kaliope Sp. z o.o. : tel W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Załączniki: zał. nr 1 - Program LONDYN wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, zał. nr 2 - Program PARYŻ wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, zał. nr 3 - Program RZYM wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego, zał. nr 4 - Katalog Wykończenia Wnętrz, zał. nr 5 - wzór Oświadczenia Klienta, zał. nr 6 - wzór Protokołu Spotkania z Architektem, zał. nr 7 - wzór Umowy o przystąpieniu do Programu, zał. nr 8 - wzór Aneksu do Umowy Deweloperskiej, zał. nr 9 - wzór Aktu Notarialnego. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 Program LONDYN wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego SALON SYPIALNIE PRZEDPOKÓJ KUCHNIA ANEKS KUCHENNY ŁAZIENKA PODŁOGA paneli lub z płytek ceramicznych / gresowych. W salonie i sypialniach wyłącznie panele. PANELE PODŁOGOWE - określone w wykazie materiałów, układane na gotowym podłożu. Układanie paneli wg instrukcji producenta. Kierunek układania równoległy do ścian. Listwy przypodłogowe PCV wysokości 6 cm w kolorze podłogi. PŁYTKI CERAMICZNE/GRESOWE - określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. Cokół z płytek tego samego typu co na posadzce, wysokości do 6 cm, z fugą firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta lub listwy przypodłogowe PCV wysokości 6 cm w kolorze podłogi. ŚCIANY I SUFITY - malowane farbami akrylowymi firmy DEKORAL w kolorze białym. Malowanie na gotowych tynkach gipsowych wykonanych w procesie wznoszenia budynku. Wyprawa malarska składa się z dwóch warstw farby. Istnieje możliwość zmiany (za dodatkową opłatą) malowania ścian i sufitów w całym lokalu (dotyczy również łazienki): malowanie farbami akrylowymi firmy DEKORAL. Kolory ścian do wyboru określone w wykazie materiałów. Kolor sufitu biały. Wyprawa malarska składa się z dwóch warstw farby. Malowanie ścian do styku z sufitem. Wszystkie ściany poszczególnych pomieszczeń w jednym kolorze. PODŁOGA - płytki ceramiczne / gresowe, określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. ŚCIANY - płytka ścienna, określona w wykazie materiałów, układana pionowo lub poziomo do wysokości opaski drzwi. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO, w kolorze wybranym z próbnika kolorów producenta. Płytki w narożnikach zewnętrznych szlifowane pod kątem 45º. Narożniki wewnętrzne wypełnione silikonem. Lustro o wymiarach max 100x70 cm, klejone do ściany nad umywalką w licu glazury. Ściany powyżej glazury malowane na biało. Możliwość łączenia max. dwóch rodzajów płytek w ramach jednej kolekcji. Program nie przewiduje wykonywania półek i wnęk ściennych. SUFIT - malowany farbami akrylowymi firmy DEKORAL w kolorze białym. WANNA - akrylowa biała, określona w wykazie materiałów, obudowana i obłożona glazurą określoną w wykazie materiałów, z zamontowaną baterią wannową chromowaną ścienną i zestawem natryskowym określonymi w wykazie materiałów. Istnieje możliwość zamiany wanny na brodzik za dodatkową opłatą, jeśli pozwala na to układ łazienki. BRODZIK - biały zintegrowany z panelem, z tworzywa ABS, z kabiną natryskową, z baterią chromowaną ścienną i zestawem natryskowym. Kabina, brodzik, bateria i zestaw natryskowy określone w wykazie materiałów programu RZYM. UMYWALKA ceramiczna biała, określona w wykazie materiałów, w wersji z półpostumentem lub bez. Bateria umywalkowa chromowana stojącą na umywalce, określona w wykazie materiałów. Syfon umywalkowy PCV biały w wersji z półpostumentem lub chromowany w wersji bez półpostumentu. 1

7 ŁĄCZNIK NR 3 ŁAZIENKA - c.d. DRZWI WEWNĘTRZNE MISKA WC ceramiczna biała, typu kompakt, określona w wykazie materiałów, z deską duroplastową. Podłączenia wod.-kan. do urządzeń - obudowane ściankami gips-kartonowymi, gr. ok. 12 cm i wysokości cm, w zależności od rozkładu płytek na ścianach, obłożone glazurą. W przypadku miski kompaktowej próg obłożony glazurą. Zawory kątowe przyłączeniowe baterii umywalkowej i spłuczki WC - standard chromowane. Izolacja podłogi z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm oraz strefy wanny i brodzika do wysokości 2 m. SKRZYDŁA DRZWIOWE z ościeżnicami regulowanymi i klamkami, określone w wykazie materiałów. Drzwi pokojowe z zamkiem na klucz. Drzwi łazienkowe w dolnej części z dopływem powietrza i blokadą WC. Szyby w skrzydłach drzwiowych zgodnie z katalogiem producenta. W przypadku wystąpienia progów przy wejściach na balkony lub tarasy wykonanie ich zabudowy wg protokołu za dopłatą. Wszystkie elementy wyposażenia w ilościach zgodnych z projektem aranżacji mieszkania. 2

8 ZAŁĄCZNIK NR 2 Program PARYŻ wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego SALON SYPIALNIE PRZEDPOKÓJ KUCHNIA ANEKS KUCHENNY PODŁOGA z deski warstwowej, z paneli lub z płytek ceramicznych / gresowych. W salonie i sypialniach wyłącznie deska warstwowa lub panele. DESKA WARSTWOWA - określona w wykazie materiałów, lakierowana półmatowa, klejona do gotowego podłoża. Układanie deski wg instrukcji producenta, we wzór okrętowy. Listwy przypodłogowe drewniane / drewnopodobne, białe lub fornirowane w kolorze podłogi wysokości 6 cm. Do wyboru również listwy PCV wysokości 6 cm w kolorze podłogi. PANELE PODŁOGOWE - określone w wykazie materiałów, układane na gotowym podłożu. Układanie paneli wg instrukcji producenta. Kierunek układania równoległy do ścian. Listwy przypodłogowe drewniane/drewnopodobne, białe lub fornirowane w kolorze podłogi wysokości 6 cm. Do wyboru również listwy PCV wysokości 6cm w kolorze podłogi. PŁYTKI CERAMICZNE/GRESOWE - określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. Cokół z płytek tego samego typu co na posadzce, wysokości do 6 cm, z fugą firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Zamiast cokołu z płytek możliwość wyboru listwy przypodłogowej drewnianej/drewnopodobnej, białej lub fornirowanej w kolorze podłogi wysokości 6 cm, bądź listwy PCV wysokości 6 cm w kolorze podłogi. ŚCIANY - malowane farbami akrylowymi firmy SIGMA. Kolory do wyboru określone w wykazie materiałów. Malowanie na gotowych tynkach gipsowych wykonanych w procesie wznoszenia budynku. Wyprawa malarska składa się z dwóch warstw farby. Malowanie ścian do styku z sufitem. Wszystkie ściany poszczególnych pomieszczeń w jednym kolorze. ŁAZIENKA SUFITY malowane farbami akrylowymi firmy SIGMA w kolorze białym. PODŁOGA - płytki ceramiczne / gresowe, określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. ŚCIANY - płytka ścienna, określona w wykazie materiałów, układana pionowo lub poziomo do wysokości opaski drzwi. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO, w kolorze wybranym z próbnika kolorów producenta. Płytki w narożnikach zewnętrznych szlifowane pod katem 45º. Narożniki wewnętrzne wypełnione silikonem. Lustro o wymiarach max. 100x70 cm, klejone do ściany nad umywalką w licu glazury. Ściany powyżej glazury malowane na biało. Możliwość łączenia max. dwóch rodzajów płytek w ramach jednej kolekcji. Program nie przewiduje wykonywania półek i wnęk ściennych. SUFIT - malowany farbami akrylowymi firmy SIGMA w kolorze białym. WANNA - akrylowa lub stalowa biała, określona w wykazie materiałów, obudowana i obłożona glazurą określoną w wykazie materiałów, z zamontowaną baterią wannową chromowaną ścienną i zestawem natryskowym określonymi w wykazie materiałów. Istnieje możliwość zamiany wanny na brodzik za dodatkową opłatą, jeśli pozwala na to układ łazienki. 1

9 ŁAZIENKA - c.d. BRODZIK - biały zintegrowany z panelem, z tworzywa ABS, z kabiną natryskową, z baterią chromowaną ścienną i zestawem natryskowym. Kabina, brodzik, bateria i zestaw natryskowy określone w wykazie materiałów programu RZYM. UMYWALKA - ceramiczna biała, określona w wykazie materiałów z półpostumentem lub szafką. Bateria umywalkowa chromowana stojąca na umywalce, określona w wykazie materiałów. Syfon umywalkowy PCV biały w wersji z półpostumentem/szafką lub chromowany w wersji bez półpostumentu /szafki. MISKA WC ceramiczna biała, wisząca z zabudowanym zbiornikiem podtynkowym, określona w wykazie materiałów, z deską sedesową duroplastową. DRZWI WEWNĘTRZNE Podłączenia wod.-kan. do urządzeń - obudowane ściankami gips-kartonowymi, gr. ok. 12 cm i wysokości cm, w zależności od rozkładu płytek na ścianach, obłożone glazurą. Zawory kątowe przyłączeniowe baterii umywalkowej - standard chromowane. Izolacja podłogi z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm oraz strefy wanny i brodzika do wysokości 2 m. Spłuczki podtynkowe w stelażu wraz z zabudową i płytką sterującą wyszczególnione w wykazie materiałów. SKRZYDŁA DRZWIOWE z ościeżnicami regulowanymi i klamkami, określone w wykazie materiałów. Drzwi pokojowe z zamkiem na klucz. Drzwi łazienkowe w dolnej części z dopływem powietrza i blokadą WC. Szyby w skrzydłach drzwiowych zgodnie z katalogiem producenta. W przypadku wystąpienia progów przy wejściach na balkony lub tarasy wykonanie ich zabudowy wg protokołu za dopłatą. Wszystkie elementy wyposażenia w ilościach zgodnych z projektem aranżacji mieszkania. 2

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 Program RZYM wykończenia wnętrza lokalu mieszkalnego SALON SYPIALNIE PRZEDPOKÓJ KUCHNIA ANEKS KUCHENNY PODŁOGA z deski warstwowej lub z płytek ceramicznych / gresowych. W salonie i sypialniach wyłącznie deska. DESKA WARSTWOWA - określona w wykazie materiałów, lakierowana półmatowa, klejona do gotowego podłoża. Układanie deski wg instrukcji producenta, we wzór okrętowy. Listwy przypodłogowe drewniane / drewnopodobne, białe lub fornirowane wysokości 6cm w kolorze podłogi. PŁYTKI CERAMICZNE/GRESOWE - określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. Cokół z płytek tego samego typu co na posadzce, wysokości do 6 cm, z fugą firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Zamiast cokołu z płytek możliwość wyboru listwy przypodłogowej drewnianej / drewnopodobnej, białej wysokości 6 cm lub fornirowanej w kolorze podłogi. ŚCIANY - malowane farbami akrylowymi firmy FLÜGER. Kolory do wyboru określone w wykazie materiałów. Malowanie na gotowych tynkach gipsowych wykonanych w procesie wznoszenia budynku. Wyprawa malarska składa się z dwóch warstw farby. Malowanie ścian do styku z sufitem. Wszystkie ściany poszczególnych pomieszczeń w jednym kolorze. ŁAZIENKA SUFITY malowane farbami akrylowymi firmy FLÜGER w kolorze białym. PODŁOGA - płytki ceramiczne/gresowe, określone w wykazie materiałów, układane w układzie równoległym do ścian. Fuga firmy ATLAS lub SOPRO wg próbnika kolorów producenta. Cała podłoga układana z jednego rodzaju płytki. ŚCIANY - płytka ścienna, określona w wykazie materiałów, układana pionowo lub poziomo do wysokości sufitu. Fugą firmy ATLAS lub SOPRO, w kolorze wybranym z próbnika kolorów producenta. Płytki w narożnikach zewnętrznych szlifowane pod katem 45º. Narożniki wewnętrzne wypełnione silikonem. Lustro o wymiarach max 100x70 cm, klejone do ściany nad umywalką w licu glazury. Możliwość łączenia max. dwóch rodzajów płytek w ramach jednej kolekcji. Program nie przewiduje wykonywania półek i wnęk ściennych. SUFIT - malowany farbami akrylowymi firmy FLÜGER w kolorze białym. WANNA - akrylowa biała, określona w wykazie materiałów, obudowana i obłożona glazurą określoną w wykazie materiałów, z zamontowaną baterią wannową chromowaną ścienną i zestawem natryskowym określonymi w wykazie materiałów. Istnieje możliwość zamiany wanny na brodzik, jeśli pozwala na to układ łazienki. BRODZIK - biały zintegrowany z panelem, z tworzywa ABS, z kabiną natryskową, z baterią chromowaną ścienną i zestawem natryskowym. Kabina, brodzik, bateria i zestaw natryskowy określone w wykazie materia. UMYWALKA - ceramiczna biała, określona w wykazie materiałów z półpostumentem lub szafką. Bateria umywalkowa chromowana stojąca na umywalce, określona w wykazie materiałów. Syfon umywalkowy PCV biały w wersji z półpostumentem / szafką lub chromowany w wersji bezpółpostumentu / szafki. 1

11 ŁAZIENKA - c.d. DRZWI WEWNĘTRZNE MISKA WC ceramiczna biała, wisząca z zabudowanym zbiornikiem podtynkowym, określona w wykazie materiałów, z deską sedesową duroplastową. Podłączenia wod.-kan. do urządzeń - obudowane ściankami gips-kartonowymi, gr. ok. 12cm i wysokości cm, w zależności od rozkładu płytek na ścianach, obłożone glazurą. Zawory kątowe przyłączeniowe baterii umywalkowej - standard chromowane. Izolacja podłogi z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm oraz strefy wanny i brodzika do wysokości 2 m. Spłuczki podtynkowe w stelażu wraz z zabudową i płytką sterującą wyszczególnione w wykazie materiałów. SKRZYDŁA DRZWIOWE z ościeżnicami regulowanymi i klamkami, określone w wykazie materiałów. Drzwi pokojowe z zamkiem na klucz. Drzwi łazienkowe w dolnej części z dopływem powietrza i blokadą WC. Szyby w skrzydłach drzwiowych zgodnie z katalogiem producenta. W przypadku wystąpienia progów przy wejściach na balkony lub tarasy wykonanie ich zabudowy wg protokołu za dopłatą. Wszystkie elementy wyposażenia w ilościach zgodnych z projektem aranżacji mieszkania. 2

12 ZAŁĄCZNIK NR 5 Warszawa, dnia. roku Oświadczenie Klienta potwierdzające zainteresowanie przystąpieniem do Programu Ja, niżej podpisana/podpisany*., zamieszkała / zamieszkały* w. ( - ), przy ul..., legitymująca się /l egitymujący się* dowodem osobistym numer.., wydanym przez.., ważnym do dnia. roku, prowadząca/prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą.. w. ( - ), przy ul.., numer NIP:, REGON: * w związku z zawarciem z Kaliope Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu roku umowy deweloperskiej (Rep. A nr / ) dotyczącej lokalu mieszkalnego numer., który zostanie wybudowany w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego SŁODOWIEC CITY w Warszawie w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Słowackiego, niniejszym oświadczam, że: jestem zainteresowana / zainteresowany* przystąpieniem do Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY na warunkach określonych Regulaminem oraz jest mi wiadome, że Program ten nie dotyczy wprowadzenia w lokalu zmian polegających w szczególności na zmianie aranżacji lokalu w zakresie usytuowania ścian, rozmieszczenia sieci elektrycznych i wodnokanalizacyjnych (zmiany lokatorskie). lub z siedzibą w (... - ), przy ul.., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.,. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., numer NIP:, REGON: ( Spółka ), reprezentowana przez. jako, w związku z zawarciem przez Spółkę z Kaliope Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu roku umowy przedwstępnej sprzedaży dotyczącej lokalu mieszkalnego numer., który zostanie wybudowany w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego SŁODOWIEC CITY w Warszawie w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Słowackiego, niniejszym oświadczam/oświadczamy*, że: Spółka jest zainteresowana przystąpieniem do Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY na warunkach określonych Regulaminem oraz jest jej wiadome, że Program ten nie dotyczy wprowadzenia w lokalu zmian polegających w szczególności na zmianie aranżacji lokalu w zakresie usytuowania ścian, rozmieszczenia sieci elektrycznych i wodnokanalizacyjnych (zmiany lokatorskie). Klient *niepotrzebne skreślić 1

13 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA Z ARCHITEKTEM NR LOKALU PROGRAM WYKOŃCZENIA POWIERZCHNIA TEL. KLIENTA ARCHITEKT NR SPOTKANIA ŁAZIENKA WANNA BATERIA WANNOWA ZESTAW NATRYSKOWY UMYWALKA BATERIA UMYWALKOWA WYPOSAŻENIE PÓŁPOSTUMENT SZAFKA MISKA USTĘPOWA PRZYCISK DO MISKI USTĘPOWEJ BRODZIK + KABINA BATERIA NATRYSKOWA GLAZURA 1 ŚCIANY GLAZURA 2 SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym KOLOR FUGI 1

14 PODŁOGA TERAKOTA / GRES KOLOR FUGI TYP DRZWI OKLEINA KLAMKA UWAGI HALL KOLOR ŚCIAN TERAKOTA / GRES PODŁOGA KOLOR FUGI PODŁOGA DREWNIANA SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym UWAGI POKÓJ 1 KOLOR ŚCIAN PODŁOGA TYP SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym TYP DRZWI OKLEINA KLAMKA UWAGI 2

15 POKÓJ 2 KOLOR ŚCIAN PODŁOGA TYP SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym TYP DRZWI OKLEINA KLAMKA UWAGI KUCHNIA / ANEKS KUCHENNY KOLOR ŚCIAN TERAKOTA / GRES SPOSÓB UŁOŻENIA PODŁOGA KOLOR FUGI PODŁOGA DREWNIANA SPOSÓB UŁOŻENIA zgodnie z załącznikiem graficznym TYP DRZWI OKLEINA KLAMKA UWAGI Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY. Zatwierdzam wybór materiałów wykończeniowych zawartych w niniejszym załączniku. MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINY SPOTKANIA CENA KONSULTACJI PODPIS KLIENTA PODPIS ARCHITEKTA 3

16 ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU ZAWARTA W WARSZAWIE, W DNIU. ROKU pomiędzy:, zwaną / zwanym dalej Zamawiającym a Kaliope Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-634), przy ul. Racławickiej 114, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP: , REGON: , kapitał zakładowy zł, reprezentowaną przez.., zwaną dalej Wykonawcą. 1. Przedmiot Umowy Wykonawca oświadcza, że: realizuje w Warszawie, w rejonie ulicy Żeromskiego oraz Słowackiego inwestycję SŁODOWIEC CITY w postaci budowy budynku mieszkalnego 9 i 11 - kondygnacyjnego, wielorodzinnego z częścią usługową, handlową, administracyjną oraz garażem podziemnym, zwaną dalej Inwestycją, w związku z Inwestycją oferuje wykonanie prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych, które zostaną wybudowane w ramach Inwestycji na warunkach określonych w Regulaminie Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY, zwanym dalej Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Strony zgodnie oświadczają, że w dniu roku zawarły umowę deweloperską/przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą lokalu mieszkalnego numer, o powierzchni.. m 2, do którego przylegać będzie loggia o powierzchni.. m 2 /ogródek o powierzchni m 2 / taras o powierzchni m 2, zwanego dalej Lokalem, który zostanie wybudowany w ramach Inwestycji. Rzut Lokalu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że w związku z przystąpieniem na warunkach określonych Regulaminem do Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY zleca Wykonawcy na warunkach określonych niniejszą umową, zwaną dalej Umową wykonanie prac wykończeniowych w Lokalu, zwanych dalej Pracami w zakresie określonym: wyceną, która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, projektem, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy 1

17 a Wykonawca zobowiązuje się Prace wykonać. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym do wykonania Prac. Wykonawca uprawniony jest wykonać Prace z udziałem podwykonawców, przy czym za ich działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania. 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia Prac Wykonawca rozpocznie Prace nie wcześniej niż: po zapłacie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pierwszej raty wynagrodzenia wskazanej w 4 ust. 4 pkt 1) Umowy oraz kosztów konsultacji z architektem wskazanych w 4 ust. 3 Umowy, po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy wskazanej w 1 ust. 2 powyżej uwzględniającego zawarcie niniejszej Umowy, po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru technicznego Lokalu, o którym mowa w aneksie wskazanym w pkt 2 powyżej. Prace zostaną zakończone w terminie Odbiór Prac Odbiór Prac nastąpi w terminie oraz na warunkach określonych w umowie, o której mowa w 1 ust. 2 powyżej dla odbioru Lokalu. 4. Wynagrodzenie Z tytułu wykonania Prac Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie w łącznej wysokości... zł (... złotych) brutto. Poszczególne składniki wynagrodzenia określa wycena stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy. Strony zgodnie potwierdzają, że z tytułu konsultacji Zamawiającego z architektem odbytych w trybie określonym Regulaminem, Zamawiający zgodnie z Protokołem z powyższych konsultacji, który stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w łącznej wysokości... zł (... złotych) brutto. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy w następujących ratach oraz terminach: 20 % (dwadzieścia procent) wynagrodzenia, tj. kwotę w wysokości... zł (... złotych) brutto w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy, 2

18 30 % (trzydzieści procent) wynagrodzenia, tj. kwotę w wysokości... zł (... złotych) brutto w terminie do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2015 r., 50 % (pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia, tj. kwotę w wysokości... zł (... złotych) brutto w terminie. Koszty, o których mowa w ust. 3 powyżej płatną będą w terminie płatności pierwszej raty wynagrodzenia określonej w ust. 4 pkt 1) powyżej. Wykonawca będzie wystawiać Zleceniodawcy odpowiednie pokwitowania (faktury VAT) kolejnych wpłat dokonywanych na podstawie Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na Rachunek Wyodrębnionych Wpływów numer prowadzony przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W przypadku, gdy Prace zostaną wykonane w całości, a Wykonawca odstąpi od umowy deweloperskiej/przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej Lokalu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający nie jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zwrotu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 5. Rękojmia Wykonawca udziela na wykonane Prace oraz materiały wykończeniowe rocznej rękojmi, liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Lokalu. 6. Postanowienia końcowe Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca Załączniki: Regulamin, rzut Lokalu, wycena, projekt, protokół z konsultacji Zamawiającego z architektem. 3

19 ZAŁĄCZNIK NR 8 ANEKS NR... DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ 1.1. Strony zgodnie oświadczają, że: w dniu. (..).. roku przed.. notariuszem w.. za Repertorium A nr / zawarły w trybie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) umowę deweloperską, zwaną dalej Umową Deweloperską na podstawie, której Deweloper zobowiązał się w szczególności do wybudowania w ramach realizowanego w Warszawie w rejonie ulic Żeromskiego oraz Słowackiego przedsięwzięcia deweloperskiego Słodowiec City budynku mieszkalnego 9 i 11 (dziewięcio i jedenasto) kondygnacyjnego, wielorodzinnego z częścią usługową, handlową, częścią administracyjną, garażem podziemnym na kondygnacji minus jeden, minus dwa, minus trzy oraz z wjazdami (kategoria obiektu XIII i XVII), w którym będzie się znajdował lokal mieszkalny oznaczony numerem, o powierzchni.. m 2 ( metrów kwadratowych), usytuowany na (.) piętrze, na... (...) kondygnacji, w ( ) klatce, składający się z: o powierzchni.. m 2 ( metrów kwadratowych), zwany dalej Lokalem, do którego przylegać będzie loggia o powierzchni.. m2 ( metrów kwadratowych) / ogródek o powierzchni m 2 ( metrów kwadratowych) / taras o powierzchni m 2 ( metrów kwadratowych), w dniu. (..).. roku zawarły Umowę o przystąpieniu do Programu na podstawie, której Nabywca zlecił, a Deweloper zobowiązał się wykonać na rzecz Nabywcy prace wykończeniowe w Lokalu, zwane dalej Pracami Strony zgodnie oświadczają, że w celu wykonania Prac przez Dewelopera zmieniają Umowę Deweloperską w ten sposób, że: dodają nowy 51 w brzmieniu następującym: 1. Nie wcześniej niż po zapłacie przez Nabywcę ceny wskazanej w 5 ust. 1 Umowy wraz z ewentualnymi odsetkami i nie później niż do dnia ( ).. (dwa tysiące..) roku, Deweloper zobowiązuje się wyznaczyć termin odbioru technicznego Lokalu. Deweloper zawiadomi Nabywcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem o proponowanym terminie odbioru Lokalu. 2. Odbiór techniczny Lokalu będzie miał miejsce wyłącznie w celu potwierdzenia przez Strony wykonania Lokalu przez Dewelopera według zakresu oraz standardu określonego w Załączniku Nr 4 do Prospektu Informacyjnego Zakres i standard prac wykończeniowych w Lokalu.. Powyższy odbiór nie oznacza wydania Lokalu Nabywcy w posiadanie. 3. W dniu odbioru technicznego Lokalu Strony zobowiązane są sporządzić i podpisać protokół odbioru technicznego Lokalu. 1

20 4. Żądania Nabywcy dotyczące usunięcia ewentualnych wad Lokalu powinny być zgłoszone podczas odbioru technicznego Lokalu i zostać zawarte w protokole odbioru technicznego Lokalu. Po usunięciu wad Deweloper zawiadomi Nabywcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem o terminie pousterkowego odbioru technicznego Lokalu. Podpisanie przez Strony pousterkowego protokołu odbioru technicznego Lokalu stanowi warunek rozpoczęcia wykonania Prac przez Dewelopera. nadają 6 ust. 1 następujące brzmienie: 1. W terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku i nie później niż do dnia 15 (piętnastego) czerwca 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku, Deweloper zobowiązuje się wyznaczyć termin odbioru Lokalu oraz Prac, zwany dalej odbiorem Lokalu. Deweloper zawiadomi Nabywcę na piśmie, listem poleconym lub pocztą kurierską lub osobiście z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem o proponowanym terminie odbioru Lokalu. nadają 10 ust. 2 następujące brzmienie: 2. W przypadku odstąpienia Dewelopera od Umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Nabywcę obciążają ponadto wszelkie koszty przywrócenia Lokalu do stanu uwzględniającego wykonane przez Dewelopera na rzecz Nabywcy Prace w Lokalu Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. W zakresie nieuregulowanym Aneksem, Umowa Deweloperska pozostaje bez zmian. 3. Wszelkie zmiany do Aneksu wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. 4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Nabywca. 5. Pobrano:. Łącznie:. zł (.. złotych). Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 2

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo