ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ"

Transkrypt

1 I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie 490 zł Firma posiada Certyfikat ISO, wydaje zaświadczenia MEN. Kurs adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcą pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę. Cechą charakterystyczną szkolenia odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie solidnych podstaw, które pozwolą na podjęcie pracy w księgowości bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień z tego zakresu. Uczymy w łatwy, przystępny sposób. Wiedzę, również teoretyczną, przekazujemy w oparciu o praktyczne przykłady z "życia" księgowego. Kurs ma przygotować Państwa nie tylko do ogólnego zaznajomienia się z terminologią księgową. Jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę praktyczną. Pragniemy nauczyć Państwa poruszać się po programie Symfonia Finanse i Księgowość Premium Warsztaty praktyczne obejmować więc będą prawdziwe zdarzenia i sytuacje księgowe, z którymi można zapoznać się na własnym stanowisku komputerowym. Kadra dydaktyczna Wykładowcami na szkoleniu księgowości są osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym: Rachunkowość, Ekonomia, często po studiach podyplomowych lub doktoranckich o kierunku rachunkowości, finansów, podatków. Stawiamy na praktyków! Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w działach księgowości, jako główni księgowi lub dyrektorzy finansowi w spółkach z polskim lub zagranicznym kapitałem, w biurach rachunkowych, dzięki czemu posiadają oni wiedzę z zakresu różnych branż, zdobytą na wielu różnych przypadkach. Egzamin Kurs kończy się egzaminem, który obejmuje część praktyczną i część teoretyczną. Po zdanym egzaminie, którego cena wchodzi w skład ceny kursu uczestnik otrzymuje dyplom oraz zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia MEN (Ministra Edukacji i Nauki) z dnia 3 lutego 2006r (Dz. U. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Na dyplomie wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin. Taka informacja z pewnością będzie niezbędna dla Twojego przyszłego pracodawcy. plan szkolenia: PROGRAM: 32 h lekcyjnych 1. Podstawowe pojęcia i zasady w rachunkowości. 2. Ustawa o rachunkowości: -polityka rachunkowości, - wewnętrzne regulacje, - dokumentacja księgowa, - obieg dokumentów.

2 3. Ogólne zasady i wymogi prowadzenia ewidencji na kontach. 4. Ewidencja zdarzeń gospodarczych: - konta księgowe jako podstawowe narzędzie rejestracji zdarzeń, plan kont omówienie zasady tworzenia,- klasyfikacja zdarzeń gospodarczych. 5. Księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów zasady prowadzenia. 6. Aktywa i pasywa: - aktywa ( zakres przedmiotowy, ewidencja zdarzeń zakup, amortyzacja, sprzedaż ) rzeczowe trwałe niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, rzeczowe obrotowe ( zapasy, obrót materiałowy i towarowy, rozrachunki, aktywa finansowe krótkoterminowe). - pasywa ( kapitał własny, kapitał obcy: rezerwy i zobowiązania ) 7. Podatki: -podatek dochodowy od osób fizycznych, - podatek dochodowy od osób prawnych, - podatek od towarów i usług ( rozrachunki, faktury VAT, ewidencja księgowa, deklaracja VAT 7 ) - inne ( np. cywilno prawne, lokalne ). 8. Wynagrodzenia (+ ćwiczenia w programie Płatnik): - tworzenie listy płac, - tworzenie list wypłat, - rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, - rozliczenia z Urzędem Skarbowym, - rozliczenia z pracownikami. 9. Obrót pieniężny ( dokumentowanie i ewidencja) 10. Obrót towarowy i materiałowy ( ewidencja zakupów, rozliczenie zakupów, rozchód materiałów, obrót towarowy, ewidencja sprzedaży ) 11. Rozrachunki ( klasyfikacja, wycena i ewidencja ): - z dostawcami, -z odbiorcami, - z pracownikami, -pozostałe ( np. z ZUS, publiczno prawne ). 12. Podstawowe deklaracje i dokumenty zgłaszane do ZUS. 13. Podstawowe deklaracje PIT i CIT. 14. Rachunek zysków i strat ( przychód, koszt, wynik a podstawa opodatkowania ) 15. Sprawozdanie finansowe jednostki: - istota i charakter, - składniki ( bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i objaśnienia,

3 zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych). 16. Praktyczne wprowadzenie do programu Symfonia Finanse i Księgowość. Zapoznanie z głównymi funkcjami programu. Przykładowe wprowadzanie dokumentówdo systemu księgowego na każdych zajęciach wraz z nowym zadaniem. Grupy Ilość osób w grupie nie przekracza 6 os. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. na stanowisku samodzielnej ksiegowej firmy. II.PROFESJONALNY KURS KADR I PŁAC Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na kadrową z zaświadczeniem MEN, Certyfikatem. Programy: OPTIMA Kadry i Płace, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie 490 zł Firma posiada Certyfikat ISO, wydaje zaświadczenia MEN. Kurs kadrowo - płacowy od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcą poznać, pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac. Cechą charakterystyczną szkolenia kadry odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie solidnych podstaw do podjęcia pracy w działach kadry i płace bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień w tym zakresie. Kadra dydaktyczna Wykładowcami na szkoleniu kadrowym są osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym. Stawiamy na praktyków! Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w działach kadr, jako główni specjaliści do spraw kadr w spółkach z polskim lub zagranicznym kapitałem,, dzięki czemu posiadają oni wiedzę z zakresu różnych branż, zdobytą na wielu różnych przypadkach. Warsztaty- zajęcia praktyczne podczas kursu Kadry i Płace obejmują aż podczas których pragniemy nauczyć Państwa poruszać się po programie kadrowo płacowym Optima Kadry i Płace oraz po programach Płatnik. Warsztaty praktyczne obejmować więc będą prawdziwe zdarzenia i sytuacje kadrowo płacowe.. Każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe. PROGRAM: 32 h lekcyjnych Temat: Zagadnienia kadrowe Zawarcie umowy o pracę 1. Rekrutacja 1.1. Umowa o pracę czy umowa zlecenia

4 1.2. Przed zawarciem umowy o pracę 2. Prawa i obowiązki związane z zawarciem umowy o pracę 2.1. Zapoznanie z regulaminem pracy 2.2. Zaznajamianie pracownika z jego obowiązkami i sposobem ich wykonania 2.3. Informacja o ryzyku zawodowym 2.4. Wstępne szkolenie Bhp 2.5. Zasady szkolenia pracodawcy 2.6. Wyposażenie w narzędzia, odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej 2.7. Założenie akt osobowych 2.8. Wydanie legitymacji służbowej 2.9. Zapoznanie z tajemnicą Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych (zapoznanie pracownika z porządkiem pracy) 3. Rodzaje umów o pracę 4. Przepisy ułatwiające zawieranie kolejnych umów o pracę 5. Kumulacja umów 6. Treść umowy o pracę 7. Zgłoszenie do ZUS terminy, dokumenty 8. Przechowywanie dokumentacji Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno - prawne 1. Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą 2. Emeryt, rencista w firmie 3. Niepełnosprawni 4. Młodociani 5. Cudzoziemcy 6. Umowa o dzieło 7. Umowa zlecenie 8. Kontrakt menedżerski 9. Umowa o zarządzanie 10. Samozatrudnienie Zajęcia III Studium przypadków pracowniczych 1. Zmiana umowy o pracę (jej rodzaju lub warunków) 1.1. Porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające 1.2. Powierzenie innej pracy 2. Szczególne formy zmiany warunków umów o pracę w przypadku likwidacji pracodawcy, przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę 3. Zwolnienia grupowe 4. Związki zawodowe w zakładzie pracy i wynikające z ich istnienia konsekwencje 5. Pracodawcy u których brak związków zawodowych 6. Kary, nagany i wyróżnienia 7. Terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu

5 czas pracy: 1. Definicja czasu pracy (w tym także: czas pracy a szkolenia oraz czas pracy a podróże służbowe pracowników). 2. Wymiar czasu pracy. 3. Systemy czasu pracy. 4. Praca w godzinach nadliczbowych. 5. Praca w niedziele i święta. 6. Praca w nocy. 7. Okresy odpoczynku. 8. Dokumentacja związana z czasem pracy m.in. ewidencja czasu pracy, wnioski o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach, polecenie pracy w nadgodzinach Zasady wyliczania wynagrodzeń 1. Pojęcie brutto netto 2. Płaca minimalna 3. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu 4. Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 5. Zasady ustalania podatku dochodowego 6. Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna 7. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne 8. Kwota wolna od potrąceń 9. Zasady wyliczania Warsztaty praktyczne 1. Zakładanie akt osobowych 2. Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków 3. Wprowadzenie danych pracownika w programie Optima 4. Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik 5. Szczególne formy dokumentów dla poszczególnych grup pracowniczych 6. Zawieranie umów cywilno-prawnych 7. Wprowadzanie do systemu kadrowo płacowego innych grup pracowniczych oraz pracowników obcych 8. Zgłaszanie do ZUS inne formy kodów pracowniczych 9. Wzory dokumentów, aspekty prawne 10. Przykłady pism powodujących konieczność zajęcia wynagrodzenia 11. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji administracyjnych i skarbowych- przykłady 12. Wzory pism pracowniczych dotyczących potrąceń 13. Wprowadzenie zajęcia do systemu kadrowo-płacowego- procentowe, kwotowe Warsztaty praktyczne 1. Zapoznanie się z przykładowym regulaminem wynagradzania 2. Wpływ zapisów regulaminowych na ustalanie składników wynagrodzeń dla pracowników 3. Tworzenie aneksów do regulaminu wprowadzających likwidujących składnik wynagrodzeń 4. Przypisanie składników wynagrodzeń w systemie kadrowo płacowym 5. Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty 6. Zasady ustalania podstawy 7. Wypełnianie dokumentów do ZUS 8. Zapoznanie się z kodami ZUS

6 9. Wprowadzanie nieobecności do systemu Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne 1. Zasady odpowiedzialności. 2. Wysokość odszkodowania. 3. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie 4. Inne formy zabezpieczeń weksel 5. Zajęcia komornicze, możliwość egzekucji 6. Potrącenia dobrowolne, formy, kolejność potrąceń Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa 1. Ochrona pracownic w ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego przed zwolnieniem z pracy 2. Ochrona przed niekorzystnym wypowiedzeniem warunków pracy i płacy 3. Przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu 4. Urlop wychowawczy 5. Obniżenie wymiaru czasu pracy 6. Niezbędne dokumenty poświadczające prawo do urlopów 7. Inne dokumenty uprawniające do pozostałych przywilejów rodzicielskich 8. Uprawnienia matki i ojca 9. Prawo do świadczeń rodzicielskich przejętych przez Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej Urlopy pracowników: 1. Urlop wypoczynkowy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Pierwszy urlop 1.3. Wykorzystanie urlopu 1.4. Urlop pracownika niepełnoetatowego 1.5. Urlop proporcjonalny 1.6. Urlop uzupełniający 1.7. Przesunięcie urlopu 1.8. Przerwanie urlopu 1.9. Odwołanie pracownika z urlopu Urlop na żądanie Plan urlopów 1.12 Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu 1.13 Urlop osób niepełnosprawnych Temat: Zagadnienia płacowe Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania 1. Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń

7 2. Regulamin wynagradzania obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian. 3. Formy wynagrodzeń zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy-rodzaje ( premie nagrody dodatki ) 5. Inne składniki ( odprawy, gratyfikacje, odszkodowania) 6. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ( wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop 7. Zasady ustalania składników wynagrodzeń Warsztaty praktyczne 1. Tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc 2. Tworzenie listy płac w przypadku choroby 3. Karta zasiłkowa 4. Tworzenie listy płac za przepracowaną część miesiąca 5. Wypłata dodatkowych składników wynagrodzeń Wydruki z systemu listy płac, paski wynagrodzeń, zestawienia 6. Sporządzanie list płac - aspekt składkowy i podatkowy Wypłata świadczenia urlopowego zasady, terminy, kwoty 7. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych 8. Sposób ustalenia wartości świadczenia 9. Zasady ustalania podstawy emerytalno - rentowej w przypadku dodatkowych świadczeń 10. Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego 11. Sporządzanie list rachunków za używanie samochodu prywatnego umowa o używaniu samochodu, wprowadzenie do systemu 12. Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego 5. PEFRON 6. Wypełnianie dokumentacji związanej z rodzicielstwem 7. Sporządzanie zgłoszeń do ZUS członków rodziny Program Płatnik 8. Obowiązki pracodawcy wynikające z przyznaniem świadczeń rodzinnych przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej 9. Wprowadzanie do systemu członków rodziny konsekwencje 10. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik Wynagrodzenie za czas choroby 1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie 2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu 3. Wynagrodzenie za czas choroby 4. Zasiłek chorobowy 5. Zasiłek opiekuńczy 6. Zasiłek macierzyński 7. Świadczenie rehabilitacyjne 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe-zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu 9. Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych 10. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1. Zasady tworzenia funduszu 2. Regulamin ZFŚS. Świadczenia z ZFŚS

8 3. Regulamin ZFŚS. 4. Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników. 5. Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie tworzą ZFŚS Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy 1. Odszkodowania przysługujące pracownikom 2. Rola PIP 3. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 4. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 5. Odszkodowanie-zakaz konkurencji Świadczenia pozapłacowe 1. Wprowadzenie do świadczeń pozapłacowych 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu - ryczałt samochodowy - telefon prywatny - łącze internetowe 3. Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach 4. Inne świadczenia pozapłacowe - samochód służbowy - służbowy telefon komórkowy - komputer - ubranie służbowe - kurs języka obcego - świadczenia medyczne - wydatki na rekreacje ( basen) - posiłki pracownicze, bony żywieniowe - dokształcanie pracownika 5. Podróże służbowe - pojęcie podróży służbowej - należności za czas podróży służbowej - podróż służbowa osób nie będących pracownikami Konsekwencje wypłaty wynagrodzeń na rozrachunki z instytucjami publiczno prawnymi 1. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne. 2. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne 3. Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP 4. Rozliczenia z ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat 5. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy 6. Rozliczenia z PFRON zasady ustalania należnej wpłaty Rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę 1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 3. Wypowiedzenie umowy na okres próbny 4. Wypowiedzenie umowy na czas określony 5. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas zastępstwa 6. Wypowiedzenie umowy na czas wykonania określonej pracy

9 7. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony 8. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę 9. Ustawa o zwolnieniach grupowych 10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne) 11.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę bez winy pracownika 12. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 13. Wygaśnięcie umowy o pracę 14. Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu umowy o pracę 15. Zakończenie umów cywilno-prawnych Grupy Ilość osób w grupie nie przekracza 6 os. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. na stanowisku samodzielnej kadrowej firmy. III PROFESJONALNY KURS NA GŁÓWNA KSIEGOWĄ- Nauczymy atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu na praktycznych kursach: PROFESJONALNY KURS NA GŁÓWNA KSIEGOWĄ zaświadczeniem MEN i Certyfikatem. Kursy prowadzone przez Centrum Szkolenia Praktycznego Księgowych. Zapraszamy na kursy z zakresu księgowości komputerowej z następujących programów: 1. SYMFONIA moduł Finanse i Księgowość 2. OPTIMA moduł Kadry i Płace 3. SYMFONIA Mała Księgowość 4. Płatnik, do rozliczania z ZUS-em. Program kursu: Z racji złożoności programu, po 24 godziny przeznaczamy na program Symfonia Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace. Jest przewidzianych parę zestawów zadań, które obejmują bilans otwarcia, księgowanie dokumentów obiegu w firmie (wyciągi bankowe, faktury sprzedażowe/zakupowe, dokumenty proste, raporty kasowe i inne), sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie rachunków zysków i strat oraz sporządzanie bilansu. Następnym programem jest: Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR). Na każdym kolejnym spotkaniu zakładamy firmę (osoba fizyczna/prawna), uczymy: jak księgować dokumenty obiegu w firmie, zaksięgować środki trwałe, ewidencję przebiegu pojazdu, zrobić listę płac dla pracowników zatrudnionych w firmie, sporządzać deklaracje VAT oraz deklaracje zaliczki na podatek dochodowy. Jako ostatni jest program Płatnik do rozliczania z ZUS-em. Po zapoznaniu się z programem, kursanci uczą się jak zarejestrować/wyrejestrować firmę oraz pracowników, sporządzać comiesięczne deklaracje zusowskie, zasady naliczania składek. Po ukończonym kursie, uczestnik posiada wiedzę z zakresu: - zasad prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,

10 - ewidencji komputerowej zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów - prowadzenia rejestru VAT sprzedaży i zakup - sporządzania deklaracji podatkowych - ewidencji komputerowej zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych - zasad ustalania wyniku finansowego - sporządzenia rachunku zysków i strat - sporządzenia deklaracji podatkowych - sporządzenia bilansu - przepisów dotyczących spraw kadrowych oraz prowadzenia ewidencji pracowników - rejestracji pracowników w ZUS oraz omówienie działania programu Płatnik - sporządzenia deklaracji rozliczeniowych ZUS za pomocą programu Płatnik - terminów oraz zasady prowadzenia dokumentacji ZUS Moduł Kadrowy Różne rodzaje umów o pracę (zawieranie-rozwiązywanie, tryby wypowiedzenia), odpowiedzialność materialna, okresy ochronne, sprawy sądowe i ugody), Urlopy pracownicze (wypoczynkowe, na żądanie, macierzyńskie i wychowawcze, bezpłatne, ekwiwalenty, wyliczanie wymiaru urlopowego), Czas pracy ewidencja i rozliczanie, praca w nocy i w święta, godziny nadliczbowe, praca zmianowa, Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ( karty urlopowe, czasu pracy, zasiłkowe, wynagrodzeń, świadectwa pracy), Obowiązki pracodawcy i pracownika, regulaminy, nagrody i wyróżnienia, zakaz konkurencji, podnoszenie kwalifikacji, współpraca ze związkami zawodowymi, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, BHP (obowiązki pracodawcy, szkolenia bhp, profilaktyka zdrowotna, wypadki przy pracy, choroby zawodowe) Małe grupy (max 6 osób), każdy z uczestników ma własne stanowisko komputerowe. U nas Nauczysz się nie tylko teorii, ale także praktyki. Spotkania 2 razy w tygodniu, w godzinach przez okres dwóch miesięcy. (łącznie 16 spotkań po 4 godziny lekcyjne). Oraz w soboty (4 kolejne spotkania w godz ) W sumie kurs trwa 70godziny. Zajęcia odbywają się we Włocławku ul Wronia 23 lok 16 Każdy uczestnik po ukończeniu kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: - obsługi programu Symfonia pełna księgowość - obsługi programu Optima- kadry i płace - obsługi programu Płatnik deklaracje ZUS - obsługi programu Symfonia prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz Zaświadczenie MEN i Certyfikat Grupy Za bardzo atrakcyjną cenę zdobędziesz atrakcyjny zawód na intensywnym kursie. otrzymując zaświadczenie MEN i Certyfikat oraz możliwość pracy. Koszt zł Ilość osób w grupie nie przekracza 6 os. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. na stanowisku głównego ksiegowego firmy.

11 IV. JEDNODNIOWY KURS PŁATNIK 150 zł-8 g Szybko pozyskasz wiedzę na temat: Tworzenia dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZU Dodawania pracownika do rejestru ubezpieczonych Zgłaszania pracowników do ubezpieczeń - ZUA i ZZA Wyrejestrowania ubezpieczonego ZWUA Ubezpieczenia członka rodziny ZCZA Dodania miejsca prowadzenia działalności ZAA Dodania rachunku bankowego ZBA Sporządzania deklaracji miesięcznych ZUS RCA, RZA, DRA Tworzenia zestawu do wysłania do ZUS Tworzenia raportu miesięcznego RMUA program Płatnik do rozliczania z ZUS-em. Po zapoznaniu się z programem, kursanci uczą się jak zarejestrować/wyrejestrować firmę oraz pracowników, sporządzać comiesięczne deklaracje zusowskie, zasady naliczania składek Grupy Ilość osób w grupie nie przekracza 6 os. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą. Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. na stanowisku specjalisty ds. PŁATNIKA w firmie.. V. WINDYKACJA WIERZYTELNOSCI Kwalifikacje: WINDYKATOR TERENOWY Cel kursu: przygotowanie do wykonywania obowiązków w zakresie windykacji terenowej dla zlecających podmiotów :firm windykacyjnych i wywiadu,banków, firm prywatnych w działach windykacji itp Program szkolenia: 1. Windykacja przed sądowa: - wezwania do zapłaty, - negocjacje (dobrowolne poddanie się egzekucji, ugoda sądowa, przyznanie długu, rozłożenie na raty), - windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie komornicze, firmy detektywistyczne.. -dokumentacja Liczba godzin wykładów teoretycznych 20 Liczba godzin wykładów praktycznych 4 Cykl szkolenia zjazd sobota niedziela WAKACYJNA PROMOCJA!!! NIE ZWLEKAJ!! DZWOŃ!! Koszt 490 zł możliwość rozłożenia na raty w ramach promocji : KURS Małej Księgowości (KPiR) wraz ze sporządzaniem faktur VAT

12 Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. windykator terenowy firmy VI. Kurs: MARKETINGOWE TECHNIKI SPRZEDAZY Kwalifikacje: HANDLOWIEC Cel kursu: Kurs dla osób, które wiążą swoją przyszłość z szeroko pojętą sprzedażą i które chcą w wygodny sposób zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje z zakresu technik sprzedaży, pozyskiwania klientów, organizowania spotkań biznesowych i przeprowadzania prezentacji produktu. Kurs dostarcza wiedzy na temat efektywnego wykorzystywania elementów marketingu w procesie sprzedaży, prezentuje też praktyczne rozwiązania usprawniające pracę przedstawiciela handlowego. Liczba godzin wykładów teoretycznych 30 Liczba godzin wykładów praktycznych 0 Cykl szkolenia dwa zjazdy sobota niedziela Koszt 690zł PROMOCJA możliwość rozłożenia na raty Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i uprawnia do podjecia pracy w danym kierunku tj. technik handlowiec firmy VI.I Kurs: PRYWATNY DETEKTYW Kwalifikacje: DETEKTYW Cel kursu: przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego na licencje detektywa zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 16 lipca 2001r o usługach detektywistycznych/dziennik Ustaw z 2002r nr2 poz110/ Program szkolenia: zagadnienia z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów dotyczących Policji,ABW, Straży Granicznej,ochrony danych osobowych,ochrony informacji niejawnych,a także z zakresu prawa cywilnego,karnego/materialnego i procesowego/kryminalistyki,kryminologi i wiktymologi oraz psychologi sądowej,ustawy o usługach detektywistycznych Liczba godzin wykładów teoretycznych 30 Liczba godzin wykładów praktycznych 0 Cykl szkolenia zjazd sobota - niedziela Koszt 2000 zł możliwość rozłożenia na raty dla absolwentów kursu po uzyskaniu licencji istnieje możliwość zatrudnienia lub współpracy Po ukończeniu kursu otrzymują państwo zaświadczenie Ministersta Edukacjii Narodowej, który honorowany jest przez każdego pracodawcę i pomaga w uzyskaniu licencji detektywa VIII.WARSZTATY PRAKTYCZNE - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Co zrobić, żeby zostać zapamiętanym jako niezbędny firmie profesjonalista?

13 Opis warsztatu /Cel: Opanowanie sposobów prowadzenia rozmowy łącznie z zadawaniem własnych pytań Dla kogo? Osoby szukające pracy lub przygotowujące się do jej zmiany Osoby, które chcą umieć rozmawiać w każdej sytuacji Korzyści, efekty Na praktycznym treningu dowiesz się: jak się przygotować do rozmowy kto wygrywa i jak to robi co ze sobą zabrać, a czego nie jakie są kryteria oceny kandydatów jakie pytania padają na rozmowie i jaki jest ich cel jakie Ty powinieneś (powinnaś) zadać pytania jak można kontrolować rozmowę sprawdzisz, czy Twoja mowa ciała, głos i słowa są spójne z Twoim wizerunkiem zawodowym kiedy rozpocząć i jak prowadzić negocjacje płacowe weźmiesz udział w symulowanej rozmowie kwalifikacyjnej Cena: 50 zł /godz. lekcyjną

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG Warszawa, 2014 O Kancelarii Nasza firma została założona w 1991 roku. Współwłaściciele firmy to doradcy podatkowi o wieloletnim doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo