Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy"

Transkrypt

1 Lech Formus WSTĘP Pobrano ze strony: Priorytetem i misją każdej placówki świadczącej usługi edukacyjne, niezależnie od tego czy jest ona publiczna czy prywatna, powinna być najwyższa jakość tych usług. Poprzez wysoki poziom kształcenia szkoła wyrabia sobie renomę nie tylko na polu lokalnym, ale również krajowym(a nawet globalnym), gdy absolwenci opuszczający jej mury wykonują podejmowane zadania z najwyższą starannością i dokładnością, dbając o jakość usług. Szkoły policealne mają za zadanie szkolić pod kątem określonych umiejętności, które po zdaniu egzaminu przez absolwenta i uzyskania tytułu technika będzie można bardzo łatwo zweryfikować i określić, na ile placówka ta przygotowała go do pracy. Z kolei prywatne szkoły policealne poza wyżej wymienionymi celami muszą wykazać się dodatkowymi atutami, którymi zachęcą potencjalnych klientów słuchaczy do opłacania czesnego. Uwarunkowaniem osiągnięcia tych celów jest odpowiednie zaprezentowanie placówki oraz jej pracowników poprzez działania promocyjne. Promocja jest ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa, decydującym o jego postrzeganiu przez otoczenie bliższe i dalsze. Celem niniejszej pracy jest ocena działań promocyjnych Prywatnego Policealnego Studium Farmaceutycznego (PPSF) w Toruniu.

2 ROZDZIAŁ I Promocja jako ważny instrument strategicznego planu marketingowego

3 1.1 Strategia jako instrument zarządzania instytucją Najogólniej można strategię pojmować jako pewien program danej organizacji(firmy, przedsiębiorstwa), który ma na celu poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów uzyskanie zaplanowanych efektów(wyników). Parafrazując K. Obłoja strategia jest rzeczą fundamentalną z punktu widzenia życia i śmierci przedsiębiorstwa, decydującą o jego przetrwaniu 1. Wielu autorów próbowało na swój sposób zdefiniować pojęcie strategii: - Strategia jako wyraz celów długoterminowych przedsiębiorstwa, odpowiadających generalnym kierunkom działania, a także przedstawiających alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów A.D. Chandler, - nadrzędny plan, określający korzyści firmy z punku widzenia jej oczekiwań i wyzwań W. F. Gluck; - planowany wynik będący konsekwencją realizacji misji przedsiębiorstwa - P. Wright, Ch. Pringle, M. Kroll; - kombinacja takich czynników jak zasięg, dystrybucja zasobów, kompetencje własne oraz synergia - R.W. Griffin; - szeroki program wytyczania i osiągania celów, a także reakcja w czasie organizacji na otoczenie - J.Stoner, R. Freeman, D. Gilbert. To tylko wybrane definicje obrazujące, jak rozległym pojęciem jest termin strategia oraz zwracające uwagę na jego wieloaspektowość. Strategia to przede wszystkim stałe zadawanie sobie pytań i udzielania odpowiedzi na nie, a następnie takie działania, które będą konsekwencją realizacji tych odpowiedzi. Pytania te mają charakter ogólny, ale odpowiedź jest już kwestią menedżerów i kadry zarządzającej. A oto one: Co organizacja zamierza robić? Co organizacja rzeczywiście robi? Jakie jest jej miejsce w społeczeństwie? Jaka jest jej misja? Co trzeba zrobić, by zrealizować cel(e), a tym samym misję? Oczywiście w gestii odpowiadających leży wybór komu i czemu ma służyć działalność firmy, czy będzie to maksymalizacja zysku czy też satysfakcja klienta lub czy przyświecającemu inne powody. Do ogólnych cech strategii należy zaliczyć : horyzont czasu- odległość od momentu podjęcia działań a zobaczeniem ich efektów skupienie wysiłków na danym zadaniu(jednak w ten sposób ogranicza się zasoby dla innych rodzajów działalności) układ decyzji- stworzenie systemu decyzji wspierających się wzajemnie, a nie wykluczających 1 K. Obłój, Strategia organizacji, Polskie Wyd. Ekonomiczne, W-wa 2001, s. 14

4 wszechobecność- strategia obejmuje szerokie pasmo działań zdolność oceny przez wskaźniki uwzględnienie zasobów konkurencji. Strategia może mieć różne rodzaje : ze względu na kierunek zmian rozwojowe - dowodzi ekspansywności firmy przez inwestycje, udział w rynku, dywersyfikację produkcji stabilizujące - stabilna pozycja firmy w otoczeniu, "gra na zwłokę", oczekiwanie na bardziej sprzyjający moment działania naprawcze- z jednej strony nastawiona na reorganizację(w związku ze stwierdzonymi błędami działania firmy), z drugiej strony ukierunkowana na stworzenia mechanizmów zabezpieczających firmę przed potencjalnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi zakłóceniami defensywne - orientacja nastawiona na przetrwanie kombinowane - połączenie powyższych rodzajów strategii ze względu na rynek i produkt (H.I. Ansoff) penetracja rynku - ekspansja rynkowa rozwój rynku - ekspansja rynkowa rozwój produktu - ekspansja technologiczna dywersyfikacja - ekspansja rynkowa i technologiczna ze względu na relacje między przedsiębiorstwami konkurencji (walka, porozumienie, unikanie, ignorowanie) współpracy Strategia jako reakcja na otoczenie oznacza zachowanie się w obliczu działań podjętych przez konkurentów bądź tworzenie relacji między organizacją a jej otoczeniem. Gdy pojmujemy strategię jako sposób postępowania w obliczu problemów, jest to ciąg decyzji w czasie lub też podążanie za opracowanymi wcześniej procedurami powstałymi na podstawie prognoz i zgodnych z ideami organizacji. Strategia to plan działań, polegający na formułowaniu wiązki długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich zmianie w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, wyborze zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia przedsiębiorstwu korzystnych warunków egzystencji i rozwoju oraz wzrostu ekonomicznego 2. Strategię oraz decyzje z nią związane podejmuje się na podstawie otoczenia bliższego i dalszego. W przypadku makrootoczenia najpopularniejsza jest analiza 2 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, 2001 s. 86

5 PEST, zaś w przypadku mikrootoczenia najczęściej używa się analizy tzw. Pięciu Sił Portera. 1.2 Marketing i jego instrumenty Marketing jest czymś odczuwalnym zawsze w procesie kupna sprzedaży. Działania marketingowe wynikają z chęci, a nawet konieczności oferowania coraz większego wyboru produktów lub usług w celu zaspokojenia preferencji potencjalnego nabywcy. Istotą marketingu jest po pierwsze dostosowanie się do życzeń finalnego odbiorcy, a po drugie pobudzanie i rozwijanie jego potrzeb 3. Oznacza to, że warto wiedzieć co produkować, by móc to potem z zyskiem sprzedać. Z drugiej strony powodzenie i sukces mogą zależeć od umiejętności sprzedaży i wpojeniu przekonania, że właśnie to co firma produkuje jest potrzebne. Dawniej przedsiębiorstwa koncentrowały swoje wysiłki głównie na wytwarzaniu produktu, niespecjalnie przejmując się klientelą. W późniejszym okresie doszło do zmiany koncepcji i firmy musiały zacząć zastanawiać się, jak sprzedać to co już wyprodukowały i komu. Obecnie mamy do czynienia z kolejną filozofią dotyczącą tego czym jest marketing. Klasyczna definicja ujmuje go jako proces, w którym struktura popytu na dobra i usługi jest antycypowana lub rozszerzana i zaspokajana przez innowację, promocję, sprzedaż i wymianę dóbr i usług 4. Według W. J. Santona marketing jest to system działalności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb ich nabywców 5. Bardziej aktualne i bliższy naszym czasom jest pogląd P. Kotlera, który uważał, że marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę produktów mających wartość 6. Można marketing pojmować jako filozofię. W tym wypadku jest to planowanie i realizacja koncepcji, produktów, cen, promocji oraz dystrybucji pomysłów, produktów i usług w celu doprowadzenia do wymiany zapewniającej satysfakcję nabywcom i osiąganie celów przedsiębiorstwu 7. Marketing obecnie jest tak naprawdę systemem, zbiorem elementów wzajemnie powiązanych. Ma on w związku z tym skoordynowany charakter. Współcześnie jest on także interaktywny, polegający na wzajemnym odczytywaniu i interpretowaniu swoich czynów pomiędzy stronami układu. Elementy systemu wynikają bezpośrednio z wymagań nabywcy. Określa je angielska formuła 4C : 3 T. Kramer, Podstawy Marketingu, Polskie Wyd. Ekonomiczne, W-wa Marketing Staff of the Ohio State University: Statement of Marketing Philosophy, Journal of marketing 1965, January, s.43 5 W. J. Santon, Fundamentals of Marketing, McGraw-Hill Inc., New York, 1981, s.4 6 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, W-wa 1994, s.6 7 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wyd. Placet, W-wa 1996, s.39

6 Customer needs and wants potrzeby i wymagania nabywcy, który chce uzyskać możliwie najwyższą wartość tego co kupuje Cost to the customer koszt ponoszony przez nabywcę, który chce wydać jak najmniej Convenience wygoda dla nabywcy, który oczekuje dogodnych warunków dokonywania wyboru i zakupu w odpowiednim dla siebie czasie i miejscach Communication komunikacja z nabywcą, który chce mieć zapewnioną łączność informacyjną z przedsiębiorstwami oferującymi dobra i usługi. Jednak formuła ta z biegiem czasu została wyparta przez koncepcję zintegrowanego zbioru instrumentów marketingowych, nazwanego marketingiem-mix. Jego pierwotne 12 czynników to : produkt, cena, marka, kanał dystrybucji, akwizycja, reklama, promocja, opakowanie, wystawy, usługi, poszukiwanie i analizowanie informacji. I ten pomysł okazał się mieć swojego godniejszego następcę w postaci koncepcji 4P obejmującej rzeczy najistotniejsze, to jest 8 : Produkt produkt i jego wynkowe wyposażenie Price cena i warunki transakcji Produkt distribution (Place) dystrybucja produktu Promotion - Promocja Niektórzy autorzy posuwają się dalej i dodają kolejne punkty : Process - procedury, mechanizmy i wszystkie te działania, dzięki którym świadczy się usługi Personel (People) wszyscy ci, którzy biorą udział w dostarczaniu usług. Oprócz personelu obejmuje klientów Physical Environment otoczenie materialne, w którym organizacja i usługobiorca na siebie oddziałują 9. Szkoła poprzez działania marketingowe zwraca się do wielu grup społecznych 10 : - klientów szkoły: uczniów i ich rodziców - władz oświatowych, samorządowych i państwowych - lokalnej społeczności - potencjalnych sponsorów Wyróżnia się dwa główne podejścia w odniesieniu do klientów: interruption marketing oraz permission marketing, dumnie ochrzczony mianem marketingu nowego millenium. Ten rodzaj skupia się na 3 podstawowych zadaniach: - selekcja osób, które są skłonne do rozmowy i którym warto poświęcić czas - precyzyjna rejestracja tychże 8 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wyd. Placet, W-wa 1996, s.56 9 P. Zeller, Promocja szkoły w środowisku lokalnym, CODN, 2006, s L. Gawrecki, Promocja placówki edukacyjnej, Oficyna Ekonomiczna Wyd. empi 2, Poznań 2008, s.30

7 - utrzymywanie z nimi długotrwałych i bliskich więzi; rzetelna i użyteczna komunikacja, podtrzymująca dalszy kontakt 11 W przypadku szkoły produktem jest świadczenie nauczania. To wokół niego skupiają się prace dotyczące planowania i rozwoju, ustalenie standardów, asortyment. Należy do tego zagadnienia dodać usługi sportowe, rekreacyjne, porady pedagoga i psychologa, a nawet doradztwo zawodowe. Cena dotyczy pozaplanowych zajęć, tj. język obcy, wycieczka, komitety pedagogiczne i rodzicielskie itp. Jest określana przez czesne oraz różnego rodzaju składki (opłaty rekrutacyjne etc.) w przypadku placówek niepublicznych. Punktem wyjścia są zazwyczaj możliwości nabywcze potencjalnych klientów. Dystrybucja produktu następuje poprzez nauczanie na jednostkach lekcyjnych. Właśnie tam odbywa się proces transportu wiedzy. Kanał dystrybucji ma charakter bezpośredni ze względu na bliskość kontaktu nauczyciela (usługodawcy) z uczniem, słuchaczem, studentem (usługobiorcą). Do dystrybucji naturalnie zalicza się też harmonogram zajęć i przerw. Procesy nauczania są uzależnione od umiejętności nauczyciela i ograniczone poprzez minimum programowe realizowane w danym roku szkolnym/akademickim. Wspomniani nauczyciele wraz z dyrekcją oraz innymi pracownikami stanowią personel placówki świadczącej edukację. Materialnym otoczeniem szkoły są : zajmowany lub wynajmowany budynek z salami lekcyjnymi, sala gimnastyczna, baseny, siłownie, boiska, korty oraz tzw. "przybudówki w postaci magazynów, schowków, parkingów itp. Promocja oznacza wszelkie sposoby komunikacji z otoczeniem. Musi być łącznikiem z pozostałymi cechami; poprzez rzetelną i wiarygodną informację zachęcić do zakupu produktu. W przypadku szkoły chodzi o zwrócenie uwagi kandydata i/lub jego rodziców, gdyż oni podejmują decyzję o uczęszczaniu do tej, a nie innej placówki Pojęcie i istota promocji Termin promocja ma swoje korzenie w łacinie i pochodzi od słowa promoveo. Jest to ogół działań mających na celu zwiększenie popularności oraz upowszechnienie kogoś lub czegoś. Promocję należy aktualnie rozumieć jako jeden z elementów rynkowego zarządzania strategicznego firmy lub instytucji, będący jednocześnie elementem marketingu. Ten termin może mieć dwa ujęcia : wąskie i szerokie. W ujęciu wąskim są to działania środki, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje Na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową. Można to ujęcie skojarzyć z popieraniem, lansowaniem, wspieraniem, pobudzaniem. Dołączyć tu można pojęcia aktywizacja sprzedaży, oddziaływanie na rynek. Fachowo określił to H. Meffert jako :tuba marketingu 13. Ujęcie szerokie również posiada swoje liczne 11 W. Jankowski, Sam na sam z klientem, Businessman Magazine, 2001 nr L. Gawrecki, Promocja s H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 446

8 synonimy, takie jak komunikacja marketingowa czy też polityka komunikacyjna przedsiębiorstwa z rynkiem. Zahacza w pewnym stopniu o badania marketingowe, w oparciu o które następuje sprzężenie zwrotne ze strony przedsiębiorstwa do obiektów tychże badań. Promocją jest jednak komunikacja, która wynika z realizacji celów firmy i poprzez swoje instrumenty realizuje proces sprzedaży. Pogląd ten czytelniej zobrazował J. Wiktor, uznając promocję za wynikający z wymagań rynku współcześnie swoisty dialog pomiędzy przedsiębiorstwem i potencjalnymi nabywcami, realizowany z jednej strony przez działania informacyjno-nakłaniające, a drugiej jako sprzężenie zwrotne pomiędzy odbiorcą i nadawcą przekazu, czyli oferty przedsiębiorstwa 14. To dualne rozumienie promocji stawia na równość komunikacji z samym marketingiem. Inni autorzy oddzielają te dwie sfery i wyróżniają komunikację promocyjną zmierzającą do pozyskania klienta, będącą syntezą form wykorzystywanych w procesie kształtowania świadomości i zainteresowania istnieniem organizacji i jej usługami, aktywnym zachęcaniem do korzystania z jej usług lub realizowanych przez nią aktywności 15. Podręczny leksykon promocji definiuje ją jako informacyjne wspieranie firmy. Ogół form i środków oddziaływania na rynek występujących w ramach 4 elementów promocji: - public relations - reklamy - akwizycji - bezpośredniego wspierania sprzedaży Istotą promocji jest komunikacja wynikająca z dążenia do celów firmy 16. Leksykon wspomniane wyżej elementy określa jako narzędzia promocyjne, nie utożsamia ich natomiast z samą promocją, uznając ją za termin szerszy, mający charakter holistyczny. Według T. Sztuckiego, promocję usług można określić jako zintegrowane komunikowanie się z otoczeniem w celu kreowania pozytywnego wizerunku organizacji i zachęcania do nabywania jej produktów usługowych, a także pozyskiwanie informacji o popycie i oczekiwaniach rynku. Jednocześnie warunkuje jej skuteczność poprzez trzy podstawowe czynniki: - znajomość nabywców - motywy decyzyjne nabywców - znajomość uprzedzeń danej grupy klientów Jeśli klient odbierze jakiś sygnał, zainteresuje się ofertą, a następnie podejmie działanie, wówczas można mówić o skuteczności promocji 17. Temat promocji w placówkach świadczących usługi edukacyjne podjął L. Gawrecki. Podzielił on promocję szkoły (a raczej jej oferty) na wewnętrzną i zewnętrzną. Promocja wewnętrzna to celowa komunikacja z uczniami, by zachęcić ich do udziału w lekcjach, zajęciach pozaplanowych, socjalnych, rekreacyjnych i sportowych. 14 J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. PWN, W-wa 2001, s P. Zeller, Promocja s M. Rydel, Podręczny leksykon promocji, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998, s T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, W-wa 1999, s. 16

9 Opiera się to na prostym związku między motywacją a efektywnością podjętych wysiłków. Tylko tak można zwiększyć szansę na realizację celu głównego, jakim jest rozwój wychowanków. Trzeba zwrócić uwagę ucznia poprzez oryginalność, niestereotypowość i innowacyjność. Autor podaje przykłady kół literackich, wizyt w kinie i teatrze, kontakty z ludźmi spoza kraju, sekcje sportowe i inne. Z kolei promocja zewnętrzna polega na komunikacji z potencjalnymi klientami i partnerami oraz osobami niezwiązanymi ze szkołą bezpośrednio. Klientami są uczniowie i ich rodzice, partnerami władze samorządowe i ewentualni sponsorzy. Osoby niezwiązane ze szkołą mogą chodzić na promowane przez nią kursy (informatyczne, językowe, zawodowe) lub też korzystać z usług szkolnej kadry (psycholog, pedagog) 18. Dobrze promowana szkoła potrafi nie tylko swoich uczniów skutecznie zaprosić na festyny, targi, pokazy ratownictwa, zawody sportowe i podobne imprezy. Autor porusza kwestię obiektu promocji czy ma być to głównie oferta edukacyjna, czy też pojedyncze oferty. Zwraca uwagę, że reputacja ma wpływ na przyszłe profity, a reputacja ta wynika głównie z jakości proponowanych przez nią usług. Jednak oddzielanie promocji szkoły od promocji pojedynczych usług nie jest sensowne i się po prostu nie opłaca ze względu na konieczność użycia tych samych środków. Żeby szkoła umiała się wypromować, musi przestrzegać pięciu istotnych zasad: - Strategiczny charakter promocji promocja musi wynikać z przygotowanego wcześniej planu - Traktowanie środowiska jako bytu dynamicznego, zmieniającego się - innymi słowy dostosowanie do potrzeb lokalnych, które często bywają zmienne oraz czasem nawet kreowanie tych potrzeb - Dbałość o informację zwrotną ze środowiska umiejętność odczytywania sygnałów ze strony uczniów, rodziców itp. i podjęcie niezbędnych kroków, by zaszły wymagane zmiany - Identyfikowanie się wszystkich pracowników z promowaną placówką począwszy od dyrekcji po pracowników najniższego szczebla szkoła musi stanowić monolit - Oferta dla szerokiego kręgu zainteresowanych większa ilość propozycji wpływa na atrakcyjność i co za tym idzie na ilość zgłoszeń. Odstępstwem jest sytuacja, gdy szkoła promuje się poprzez swoją elitarność i w ten sposób trafia do wąskiej grupy docelowej (np. młodzież uzdolniona muzycznie) 19 Promocja może także mieć swoje miejsce w internecie, znacznie ułatwiając organizacji dostęp do potencjalnych zainteresowanych jej ofertą (ofertami). Treści te mogą być statyczne lub dynamiczne. Część statyczna skupia się na tekście i grafice, natomiast dynamiczna na obrazie i dźwięku. Jako charakterystyczną cechę tej formy podaje się jej interaktywność i niesekwencyjność. Internetowa promocja obejmuje więc : 18 L. Gawrecki, Promocja s Ibidem s.49-50

10 - własne siedlisko WWW (World Wide Web) - przestrzeń reklamową na innych stronach (tzw. banery) - listy wysyłkowe i dyskusyjne - rejestrację w katalogach tematycznych i systemach wyszukiwawczych 20 Zatem oryginalna, profesjonalnie wykonana strona internetowa szkoły, umiejętnie wykorzystująca kombinację w/w czynników staje się potężnym narzędziem promocyjnym. W przypadku realizacji strony również w językach obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański) staje się nie tylko środkiem przekazu lokalnego, ale już globalnego. 1.4 Cele i funkcje promocji Cel promocji powinien wynikać z misji organizacji i prowadzić pośrednio lub bezpośrednio do realizacji głównego jej celu. Zazwyczaj działania promocyjne realizują cele pośrednie, nie oznacza to jednak że są mniej ważne. Przeciwnie, stanowią one swojego rodzaju fundamenty, w oparciu o które firma buduje swój wizerunek. Z kolei ten przyczynia się do realizacji głównych zamierzeń przedsiębiorstwa. Leksykon promocji z 1998r. podaje, że promocja może pełnić 4 podstawowe funkcje: Po pierwsze informować prezentować dane i parametry Po drugie nakłaniać perswadować i zachęcać do działania Po trzecie utrwalać powodować zapamiętanie informacji lub wizerunku Po czwarte kształcić wzbogacać wiedzę i nakłaniać do zmiany postawy 21 Inny pogląd prezentuje J.W. Wiktor, który zwraca uwagę na większą złożoność funkji promocji, nadając im 3 wymiary (poziomy). Poziom I to funkcja główna, misja promocji. Do poziomu II autor zalicza funkcje podstawowe, tj. informacyjną, perswazyjną i konkurencyjną. Na poziomie III umieszcza funkcje szczegółowe, wyrażające zadania i sposób użycia elementów promocyjnych 22. Funkcja główna to komunikacja, która zapewni trwałą obecność rynkową przedsiębiorstwa. Obecność ta wyraża się nie tylko przez namacalną dostępność produktu, ale również poprzez podmiotowość, instytucjonalność, a najlepszą sytuacją z punktu widzenia organizacji jest postrzeganie jej jako symbolu. Pozwala to zagościć w świadomości odbiorców i dawać podświadome skojarzenia o charakterze pozytywnym M. Rydel, Podręczny s Ibidem s J.W. Wiktor, Promocja. System s J.W. Wiktor, Promocja s. 45

11 Dopiero po niej następują funkcje podstawowe. Autor ma świadomość ich wzajemnego przenikania się i zwraca uwagę na ich umowną strukturę. Funkcja informacyjna jest elementem niezbędnym, który działa na dwóch płaszczyznach: edukacji nabywcy oraz kształtowania świadomości istnienia marki. Właśnie w tym momencie następuje prezentacja tzw. suchych faktów. By bardziej zachęcić do siebie, przedsiębiorstwo używa bardzo często gry słów, tworząc komunikat wyzwalający pewne zachowania, zahaczający czasem nawet o manipulację socjotechniczną. Właśnie to jest zadaniem funkcji perswazyjnej. Jej wyraźna treść może mieć działanie pobudzające, aktywizujące, nakłaniające. Skuteczna perswazja potrafi nie tylko pewne zachowania wywołać, ale też je utrwalić. Proces ten ma miejsce na różnych polach percepcji, takich jak: - ukazywanie potencjalnym nabywcom braków i kształtowanie potrzeb - prezentowanie sposobu ich zaspokojenia - kształtowanie preferencji wyboru potencjalnych nabywców poprzez akcentowanie walorów własnej oferty i dostarczanie im odpowiedniego zestawu przesłanek decyzyjnych i argumentów przemawiających za trafnością decyzji o wyborze produktu organizacji - kształtowanie lojalności wobec firmy, czyli nawiązanie długofalowych relacji przedsiębiorstwa i docelowego segmentu rynku. Natomiast funkcja konkurencyjna to pozacenowe narzędzia rywalizacji. Wiktor podaje za Levittem, że konkurencja już nie dotyczy samych produktów, ale ich dodatków. Walka ta ma miejsce na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich to suma atrakcyjności i siły przebicia. Druga to negatywne wpływanie na kampanie konkurentów, które zakłóci ich komunikację z rynkiem ( szum komunikacyjny ) 24. Celem ogólnym placówki edukacyjnej jest pozyskanie klienta, w szerokim znaczeniu tego słowa. Nie chodzi bowiem o samych słuchaczy, ale też o potencjalnych sponsorów, władze terytorialne. P Zeller zwraca uwagę na dwa rodzaje celów: cele ogólne i szczegółowe. Te pierwsze skupiają się na ogólnych efektach działania, natomiast te drugie precyzują i konkretyzują działania, które szkoła zamierza podjąć 25. Bardzo czytelnie szczegółowe cele promocji szkoły przedstawił L. Gawrecki. Wypunktował on takie cele jak: - budowanie wizerunku szkoły przyjaznej dla uczniów rodziców oraz środowiska społecznego - wzmacnianie prestiżu oraz znaczenia szkoły w opinii władz samorządowych i oświatowych - zwiększenie liczby uczniów - pozyskiwanie najlepszych nauczycieli - pozyskiwanie sponsorów - wzmacnianie przekonania o trafności wyboru dotyczy nie tylko uczniów i rodziców, ale też innych podmiotów 26. Ponadto, według niego promocja powinna obejmować także wszystkie podmioty, z którymi szkoła współpracuje: - w ramach realizacji swoich celów (policja, służba zdrowia, organizacje społeczne, sąd itd.) oraz 24 Ibidem s P. Zeller, Promocja s L. Gawrecki, Promocja s.45-47

12 - dla pozyskania dodatkowych środków finansowych (sponsorzy) Instrumenty promocji Każdy element zestawu promocyjnego, wynikającego z planu marketingowego jest instrumentem składowym, który w połączeniu z innymi da efekt synergii. Do tego zestawu czynników należą, zdaniem T.Sztuckiego: Reklama (advertising) bezosobowy przekaz promocji rozpowszechniany głównie za pomocą masowych środków przekazu, mający na celu ukształtowanie obrazu produktu w świadomości nabywców Aktywizacja sprzedaży (sales promotion) zachęcanie do dokonywania zakupu dzięki stwarzaniu nabywcom specjalnych okazji przez dodanie do produktu wartości emocjonalnych i materialnych w ściśle określonym czasie Reklama pocztowa (direct marketing advertising) przekazywanie do domów nabywców ofert, próbek, katalogów, formularzy zamówień, itp. za pośrednictwem poczty reklama zewnętrzna (outdoor advertising) umieszczana na podestach reklamowych, ścianach domów, tablicach ulicznych i przy drogach, na środkach komunikacji miejskiej itp. sprzedaż osobista (personal selling) osobowa forma przekazywania promocji przez pracowników, przedstawicieli, agentów przedsiębiorstwa podczas oferowania, negocjowania i obsługiwania nabywców w działach sprzedaży, magazynach, sklepach, na targach, pokazach, wystawach itp. promocja handlowa (merchandising) zespół środków promocji detalisty oraz środki promocji dostarczane przez producentów i hurtowników, skupione w miejscach sprzedaży detalicznej sponsoring (sponsoring) patronowanie różnym imprezom kulturalnym, sportowym i rozrywkowym, finansowanie popularnych seriali i programów TV itp. będące pośrednią formą popularyzowania produktów sponsora promocja firmy (public relations) zabieganie o przychylną opinię o firmie w jej środowisku zewnętrznym oraz wśród własnych pracowników dla ściślejszego integrowania ich z celami i działalnością przedsiębiorstwa 28. Te ogólne zestawienie pozwala raczej na lakoniczne zrozumienie poszczególnych instrumentów, zwraca jednak uwagę na ich mnogość. 27 L. Gawrecki, Promocja s T. Sztucki, Marketing s.201

13 Narzędzia promocyjne mimo podobieństwa pełnionych funkcji mogą wyróżniać się między sobą pod względem pewnych kryteriów. Są nimi: - charakter oddziaływania promocja osobowa i nieosobowa - podmiot odniesienia nabywcy indywidualni, instytucjonalni, audytorium masowe - stopień dyferencjacji informacji przekazywanych do poszczególnych sektorów rynku informacje zindywidualizowane lub standardowe - wysokość niezbędnych nakładów finansowych - elastyczność działania instrumenty elastyczne lub sztywne - horyzont czasowy oddziaływania okres między działaniem a efektem Wyżej wymienione kryteria mogą być rozpatrywane dopiero po określeniu wstępnej sytuacji, w jakiej znajduje się dana organizacja. Aby zacząć się promować, musi się wstępnie samookreślić. Do tego procesu należy uwzględnić : - wielkość i sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa - przyjęte strategie rozwoju oraz cele długo-, średnio- i krótkoterminowe - rodzaj i charakter rynku, zwłaszcza siłę aktualnych i potencjalnych konkurentów - rodzaj produktu - charakter popytu i jego elastyczność cenową i dochodową Dopiero na bazie tych fundamentów J.W. Wiktor zbudował generalną macierz elementów promocji mix, do której należą przede wszystkim: Public Relations Reklama Promocja osobista Promocja dodatkowa 29 W odniesieniu do placówki edukacyjnej swego rodzaju kontrapunkt przedstawił L. Gawrecki, który wyróżnił: Public Relations Reklamę Promocja osobistą sprzedaż osobistą Promocję sprzedaży Marketing bezpośredni 30 Na wspomniany efekt synergii promocji placówki edukacyjnej składa się pewna kompozycja narzędzi. Można je przedstawić w formie tabeli. Tab 1. Efekt synergii instrumentów promocyjnych szkoły Charakter narzędzia Narzędzie promocji Kategoria narzędzia 29 J.W. Wiktor,, Promocja s L. Gawrecki, Promocja s.51

14 Podstawowe "Drzwi otwarte" Public relations Wspierające Ulotki Reklama Wspierające Plakaty Reklama Wspierające Banery/standy Reklama Wspierające www(internet-p.aut.) Medium informacyjne Wspierające Prezentacje grupowe Sprzedaż osobista Wspierające Pakiety pocztowe Reklama pocztowa Wspierające Informacja prasowa Public relations Źródło: tabela własna na podst. P. Zeller, Promocja szkoły w środowisku lokalnym, CODN, 2006, s Public Relations (PR, publicity) Analiza mikrootoczenia i makrootoczenia pozwala na ich poznanie przedsiębiorstwu i określeniu, czy umiejscowiło się korzystnie. Od wniosków kadry zarządzającej zależy, czy odczytają czynniki jako sprzyjające lub niesprzyjające trwaniu i rozwojowi firmy. Właśnie do łączności z otoczeniem służy public relations, rozumiany jako zespół celowo zorganizowanych działań, zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się z otoczeniem. 31 PR to swego rodzaju most między organizacją i jej otoczeniem, sprzyjający budowie dobrych relacji, by pomóc jej dbać o interesy. Nie chodzi o prezentowanie poszczególnych produktów, ale o przedstawienie wizerunku przedsiębiorstwa, jego misji i roli w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Są to zatem działania skierowane nie tyle do jednostek, ile do większych zbiorowości, tzn. grup społecznych i instytucji, które mogą ułatwić przedsiębiorstwu osiągnięcie jego celów 32. Można PR rozumieć jako kreowanie i dbanie o wizerunek image firmy. Do tego rozumienia dodaje się jeszcze synonimy takie jak: komunikacja bezpłatna, propaganda marketingowa, komunikacja społecznego zaufania 33. I właśnie zaufanie jest w tym wypadku słowem-kluczem stanowiącym o sukcesie i sensowności PR. W przypadku, gdy przynosi on skutki odwrotne do zamierzonych wymusza zmiany w całej kampanii promocyjnej ze względu na jego szeroki zasięg. Inną sytuacją jest ta, podczas której organizacja mówi i głosi prawdy nie o sobie, ale o konkurencji, nadając im pejoratywny wydźwięk. Proces ten jest zwany czarnym PRem (pijarem). Kolejna definicja rozpatruje PR jako rezultat działań, proces zachodzący w umysłach ludzi.( )Jest to po części filozofia, a po części sposób myślenia.( )W tym zakresie uważam PR za sztukę 34. Właśnie tą definicją zainspirowany Był Sam Black najbardziej, gdy stworzył własną, bardziej obrazową tezę: 31 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, W-wa 2001, s ; F. P. Seidel, Public relations w praktyce, Felberg SJA Wyd., W-wa T. Kramer, Podstawy marketingu, Polskie Wyd. Ekonomiczne, W-wa 2004, s J.W. Wiktor, Promocja s Charles H. Zeanach An American cororate view a perception

15 Public relations jest nauką, ale też sztuką osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji 35. Public relations jest procesem. I jak w każdym procesie, i tu mogą pojawić się przeszkody, komplikacje i błędy. Powstała nawet lista 7 grzechów głównych PR. Należą do niej: Funkcjonalna krótkowzroczność niedocenianie w pełnym zakresie istotnego wpływu PR na zarządzanie Filozofia kurka czyli przekonanie o podjęciu działań dopiero przy pewnej konkretnej potrzebie Niedocenianie konieczności prowadzenia badań Znieczulenie miejscowe - czyli zbytnie skupienie na szczeblu lokalnym Pułapka dobrych wiadomości czyli wiara tylko w dobre wiadomości o sobie Komunikacja jednego strzału niezbyt częste przypominanie istotnych informacji Złudzenie cienia naiwna wiara w możliwość uczynienia firmy niewidzialnej na żądanie 36 Public Relations mimo statusu narzędzia kampanii promocyjnej, samo w sobie dysponuje arsenałem środków przekazu. Tab2. Formy i środki Public Relations Forma PR Przykładowe środki prasowa wywiad, reportaż, rzecznik telewizyjna reportaż, film radiowa reportaż, audycja, wywiad wydawnicza broszury, foldery, ulotki wystawiennicza ekspozycje i wystawy tematyczne pocztowa listy okolicznościowe imprezy konferencje, sympozja zwiedzanie dni otwarte upominkowa gadżety świadczenia darowizny na różne cele sponsorowanie imprez mecze, przedstawienia, festiwale wewnętrzny PR dni firmowe dotacje w zamian za pokazywanie sponsoring logo kluby, stowarzyszenia gromadzenie przychylnych osób Źródło: M. Rydel, Podręczny leksykon promocji, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998, s. 30 Wiele podręczników poświęconych tematyce oświaty zwraca uwagę na istotność PR szkoły (jako budynku, instytucji) oraz związanych z nią ludzi. Niektóre z nich skłaniają się ku tezie, że działania z zakresu promocji publicznej powinny 35 S. Black, Public Relations, przeł Iwona Chlewińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s Na podst. J. F. Awad, The Power of Public Relations Praeger, 1985

16 zajmować pierwsze miejsce, gdyż docierają do umysłów ludzkich budując świadomość i zaufanie. Narzędzia PR można zaliczyć do dwóch grup: media relations i klasyczne narzędzia. W przypadku szkoły narzędzia klasyczne to: Drzwi otwarte Zwiedzanie szkoły Akcje organizowane przez szkoły charytatywne, społeczne, ekologiczne, edukacyjne, kulturalne Targi edukacyjne Konkursy Udział w programach i akcjach o różnym charakterze Zewnętrzne stoiska i namioty informacyjne Wewnętrzne stoiska informacyjne Spotkania z zaproszonymi gośćmi Redagowanie własnych wydawnictw Kreowanie specjalnych wydarzeń medialnych Infolinia Materiały multimedialne 37 L. Gawrecki zwraca uwagę, że promocja szkoły ma charakter zewnętrzny dotyczący i nastawiony bardziej rodziców i organy nadzorujące (kontrolujące) oraz wewnętrzny nastawiony głównie na uczniów, ale też na jej pracowników i, co ciekawe, rodziców. Trzecim fundamentem promocji szkoły wymykającym poza sztywne kategorie zewnętrzności i wewnętrzności jest osoba jej dyrektora z całą jego osobowością 38. Istotne w moim przekonaniu jest, by dyrektor był postrzegany jako osoba sukcesu (albo zrównoważonej, rozsądnej stabilizacji) i postrzegał siebie jako ważny element w procesie promocji identyfikował się ze szkołą, ale nie rościł sobie do niej prawa własności. - Image szkoły można zbudować opierając się na następujących zasadach: - Świadome i planowe dążenie do ukształtowania w otoczeniu optymalnego wizerunku szkoły - Wiarygodność wizerunku - Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku - Udział całej społeczności szkolnej w tworzeniu wizerunku - Znaczenie wyglądu zewnętrznego szkoły - Kreacja wizerunku jako proces - Efekt eksplozji 39 polega on na postrzeganiu znajomego miejsca (usługi, produktu) jako bardziej atrakcyjnego 40. Public relations mocno zazębia się z marketingiem i powoduje to możliwość wzajemnego przenikania się tych sfer. S. Black za dobry pomysł uznaje propozycję, by działy marketingu i PR były niezależne od siebie, przy czym marketing zajmuje się dbaniem o marki i znaki towarowe, natomiast nazwa firmy i jej reputacja-image to już działka public relations. 37 P. Zeller, Promocja s L. Gawrecki, Promocja s L. Gawrecki, Promocja s A. Falkowski, Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, GWP, Gdańsk 2002, s. 31

17 1.5.2 Reklama Reklama jest rzeczą znana każdemu, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, kiedy tak naprawdę mają do czynienia z reklamą. Mniej zorientowani często utożsamiają ją z public relations oraz sponsoringiem, kiedy nie jest to prawda. J. Kall pisze: o reklamie mówimy wówczas, gdy w sposób bezosobowy (bez udziału sprzedawcy) i za pieniądze (w przeciwieństwie do publicity) prezentuje się produkt lub usługę 41. Jako instrument promocyjny reklama jest zobligowania do pełnienia określonych funkcji. Przekazuje informacje o produkcie i przekonuje odbiorców o jego zaletach, wywołuje zainteresowanie towarem, pobudza chęć posiadania i stwarza klimat do realizacji transakcji kupna-sprzedaży 42. Literatura światowa chętnie przyjmuje definicję P. D. Benetta: każda płatna forma prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi określona przez sponsora 43. Tak więc reklamę wyróżniają 3 zasadnicze cechy : bezosobowość, płatność i masowość. Reklama nie jest narzędziem idealnym i posiada swoje wady, tj. bezosobowość (niezależnie od wieku, płci, wykształcenia wszyscy odbierają tę samą wiadomość), opóźnienie i wysoka cena w wymiarze bezwzględnym, trudność pomiaru skuteczności. Ponad wadami stoją jednak zalety i korzyści, a tych jest więcej: - zdolność docierania do olbrzymich mas rozproszonych geograficznie adresatów - zdolność do udramatyzowania treści przekazu - pomoc w długofalowym budowaniu wizerunku marki - możliwość wielokrotnego ponawiania reklamy - przekazywanie argumentów w atmosferze pozbawionej presji - możliwość wzmocnienia efektu przekazu - wywarcie pozytywnego wrażenia 44 Bezosobowość reklamy skłania do rozważań na temat, w jaki sposób odbiorca masowy (a więc niekonkretny) przetwarza informacje. Dzieje się to w trzech systemach : - rejestrze sensorycznym - pamięci krótkotrwałej - pamięci długotrwałej Podobnie do publicity, reklama także dysponuje swoistym zestawem środków. Tab 3. Formy i środki reklamy 41 J. Kall, Reklama, Polskie Wyd. Ekonomiczne, W-wa 2002, s T. Kramer, Podstawy s P.D. Benett, Dictionary of marketing terms zaw. w J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. PWN, W-wa 2001, s J. Kall, Reklama s

18 Forma reklamy Przykładowe środki prasowa ogłoszenie, wkładka, artykuł telewizyjna i filmowa plansza, przeźrocze, film radiowa ogłoszenie, audycja zewnętrzna tablice, gabloty, plansze, szyldy wystawiennicza wystrój stoiska, pokazy, degustacje pocztowa list reklamowy, zaproszenia, wysyłki upominkowa próbka lub miniatura towaru internetowa odnośnik reklamowy, , www wydawnicza broszury, foldery, etykiety, kalendarze Źródło: M. Rydel, Podręczny leksykon promocji, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998, s W odniesieniu do każdej firmy środki te zaczynają mieć charakter bardziej konkretny. Dla placówki świadczącej usługi edukacyjne będą to kolejno: Reklama prasowa ogłoszenie, artykuły sponsorowane, wkładki(inserty), dodatki specjalne, kupony Reklama drukowana ulotka, informator, katalog Reklama średnio i wielkoformatowa plakaty, standy, banery Reklama pocztowa listy teleadresowe 45 Reklama musi być efektem, pochodną przyjętej przez szkołę strategii. Dlatego strategia reklamowa musi uwzględnić: - odbiorców reklamy np. wiek uczniów-kandydatów - cele reklamy np. większy nabór czy elitaryzacja placówki - środki przekazu treści o nich powyżej - zasięg reklamy lokalny, regionalny czy ogólnokrajowy - źródła finansowania budżet szkolny, rada rodziców, środki własne Po uwzględnieniu niezbędnych czynników, należy tak dopasować strategię reklamową, by spełniała następujące warunki: wyróżnienie się wśród reklam innych szkół eksponowanie rzeczywistych walorów (np. dwa języki obce, nowa pracownia informatyczna, nowe laboratorium) eksponowanie korzyści z nauki w wybranej szkole pokazanie przyszłościowych perspektyw posiadanie dowodów uwiarygodniających ofertę przedstawienie prawdziwych danych Sprzedaż osobista 45 P. Zeller, Promocja s L. Gawrecki, Promocja s.60

19 Jest to pojecie utożsamiane ze sprzedażą bezpośrednią. Zachodzi wówczas, gdy procesowi prezentacji towarzyszy werbalny komentarz. Funkcje tej promocji tj. informacyjna, perswazyjna i wizerunkowa mają: - pomóc w podjęciu decyzji - utwierdzić wahających się - przekonać do zmiany poglądów tych, którzy podjęli niekorzystną dla nas decyzję wcześniej Największe znaczenie ma proces wzajemnego komunikowania się 47. W tego typu promocji najważniejsza staje się osoba prezentera i jej język, który musi umiejętnie dostosować do potencjalnego klienta. Pierwszą osobą w placówce edukacyjnej, u której te umiejętności są niezbędne, jest jej dyrektor. Kolejnymi są oczywiście pracownicy faktycznie identyfikujący się z ze szkołą oraz osoby z działu promocji, o ile takowy istnieje. Sprzedaż osobista zachodzi etapowo: określenie szkół i grup uczniów, którzy mogą być zainteresowani rozmowa wstępna w celu rozpoznania szczególnych cech prezentacja oferty wręczanie materiałów informacyjnych utrzymywanie kontaktów z najbardziej zainteresowanymi osobami 48 W procesie bezpośredniego kontaktu klienta można łatwo zrazić poprzez: - unikanie kontaktu - ignorowanie - pokazywanie zniecierpliwienia - niechęć do rozmowy - odnoszenie się do odbiorcy z lekceważeniem - przyjmowanie postawy zamkniętej - nieuważne słuchanie - brak umiejętności odpowiadania na pytania - wprowadzenie w błąd 49 Bezpośredni kontakt nie oznacza od razu spotkania face to face. Można ze swoją ofertą zwrócić się do wybranych grup, by zaoszczędzić na czasie i nie organizować tego typu spotkań dla każdej z nich oddzielnie(jeśli treść przekazu jest zbliżona). Pozwala to jednocześnie na niższy koszt przedsięwzięcia tego typu. Tab 4. Cel i tematyka prezentacji grupowych Odbiorcy prezentacji Cel prezentacji Treść prezentacji Rodzice Zachęcenie rodziców do zapisania swoich dzieci do szkoły, wsparcia inicjatywy itp. Urzędnicy samorządowi zdobycie funduszy, przyjęcie do elitarnego grona, uzasadnienie Główne osiągnięcia, historia, kadra, cele i profil nauczania j.w i/lub problem szkoły, korzyści dla samorządu 47 K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wyd. AE, Poznań 2000, s L. Gawrecki, Promocja s P. Zeller, Promocja s. 135

20 istnienia Urzędnicy Unii Europejskiej j.w. osiągnięcia, historia, kadra, cele i profil nauczania, zasadność przyznania funduszy Uczestnicy konferencji naukowej budowa wizerunku szkoły, pozyskanie cennej wiedzy osiągnięcia, historia, kadra, cele i profil nauczania, nowatorskie rozwiązania Przedstawiciele policji nawiązanie współpracy, główne problemy, możliwości wymiana doświadczeń współpracy Pracownicy szkoły pozyskanie poparcia dla zmian, prezentacja nowych koncepcji problemy szkoły, zmiany, zarządzanie kryzysowe edukacji, konieczność zmian kadrowych Źródło: A. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, CODN, W-wa 2003, s Promocja sprzedaży Ten rodzaj promocji ma charakter pośredni. Nie mówi on o samym produkcie, ale wskazuje na dodatkowe wartości i korzyści w przypadku wyboru zakupu tu i teraz. Tutaj nacisk jest położony przede wszystkim na krótki czas i maksymalnie szybkie powstanie sprzężenia zwrotnego. Wynika jednak z tego konieczność ograniczenia promocji w czasie, by korzyści przez nią oferowane nie zostały wzięte za stałe dodatki. To właśnie ten rodzaj promocji jest często wykorzystywany w pasażach handlowych i bywa utożsamiany z promocją jako całością. Do promocji sprzedaży należą zatem: opromocje cenowe/rabaty zapis w określonym terminie, namówienie rodzeństwa lub znajomych do zajęć oferowanych przez szkołę onagrody standardowe i limitowane okonkursy np. takie które osobom na podium obniżają czesne o 50%, 30% i 20% oloterie np. posiadacz zwycięskiego kuponu zyskuje uprawnienia do kursu multimedialnego ozwiększenie zakresu oferty dodatkowe, darmowe lekcje lub kursy 50 Należy pamiętać, że krótkotrwała akcja może wzbudzić nieufność niektórych odbiorców (np. myślenie że jedzenie jest tanie, bo przeterminowane itp.) Marketing bezpośredni Jest to ten rodzaj komunikacji, w którym transakcja odbywa się twarzą w twarz przynajmniej takie jest założenie twórców definicji 51. W dobie globalizacji 50 P. Zeller, Promocja s L. Gawrecki, Promocja s.66

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej

II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym. 1. Istota strategii marketingowej 51 II. Proces formułowania strategii marketingowej na rynku prasowym 1. Istota strategii marketingowej Dynamika współczesnych rynkowych zmian sprawia, że coraz większe znaczenie przypisywane jest ich antycypowaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo