WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze"

Transkrypt

1 WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze 1 Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz.U. Z 2009 r. Nr 152, poz z 2009 r. z późn. zm.) ustala się wykaz zbiorów danych tworzących księgę rachunkową użytkowanych w referacie finansowo-budżetowym: 1. System Kadry i płace, opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: grudzień 2008 r. 2. System FK2000 (księgowość budżetowa), opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: lipiec 2006 r. 3. System Podatki (podatki rolny, leśny i od nieruchomości), opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: sierpień 2006 r. 4. System Karty Kontowe (księgowość podatkowa), opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: grudzień 2008 r. 5. System Post (podatek od środków transportu), opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: kwiecień 2007 r. 6. System Środki Trwałe, opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: grudzień 2008 r. 7. System wer. 3.xx, opracowany przez firmę Sputnik Software data rozpoczęcia eksploatacji: 2006 r. 8. Program Płatnik wer. 8.xx, opracowany przez firmę Prokom Software SA (przekazany przez ZUS) data rozpoczęcia eksploatacji: luty 1999 r. 9. System Tytan data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2013 r. 10. System Czynsze mieszkaniowe wer. 7.xx, data rozpoczęcia eksploatacji: luty 2011 r. 11. System Opłata za odpady - data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2013 r. Opis i sposób działania programów 2 Ad. 1. System Kadry i płace umożliwia: czynności związane z wynagradzaniem i ewidencją pracowników. Umożliwia on skomputeryzowanie większości prac ewidencyjnych, rachunkowych i sprawozdawczych realizowanych w działach spraw pracowniczych i rachuby płac. Program odpowiada wymaganiom ustaw i przepisów rachunkowości finansowej. Możliwości Systemu Kadry Płace: Zarządzanie pracownikami: Umożliwia przyjmowanie pracowników, prowadzenie ewidencji danych w trakcie zatrudnienia, zwalnianie, prowadzenie historii zatrudnienia, ewidencji członków rodziny, ewidencje kont, obliczanie stażu pracy np. do nagrody jubileuszowej oraz emitowanie stosownych dokumentów (np. umowy o prace, świadectwa pracy, przeszeregowania, itp.). Tworzenie planu urlopów na dany rok, możliwość wyszukiwania osób według zadanych kryteriów. Ewidencja nieobecności: Pozwala na prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności spowodowane choroba lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi nieobecnościami. Kontrola przekroczenia zasiłku chorobowego, drukowanie raportu o stanie obecności Zarządzanie listami płac: Umożliwia naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gminie, jest możliwość wybrania również list dodatkowych (np. umowa zlecenie). Rozlicza nieobecności na listach płac oraz oblicza wynagrodzenie za czas choroby i zasiłki ZUS. Automatyczne naliczanie stażu pracy, zasiłku chorobowego, premii uznaniowej, składek ZUS, podatku, stawek za nadgodziny Generowanie wydruków: System posiada kreatory do definiowania wydruków list płac, zestawień list płac, wydruki przelewów wynagrodzenia. Możliwość wydruku deklaracji PIT.

2 Współpraca z Płatnikiem: Program współpracuje z rozprowadzanym przez ZUS Programem Płatnika, przesyłając do niego dane niezbędne do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS, rozliczeniowych, zgłoszeniowych płatnika, zgłoszeniowych pracownika. Ochrona danych: Ochronę danych przed dostępem osób niepowołanych zapewnia możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł użytkownika. Możliwość ograniczenia poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych. Parametryzacja programu: System płacowy jest w pełni sparametryzowany. Zdefiniowaniu podlegają tabele "płacowe", teksty stałe, tabele parametrów ogólnych, co stwarza duże możliwości adaptacji systemu dla indywidualnych potrzeb użytkownika.. Ad. 2. System FK2000 umożliwia: obsługę zadań związanych z księgowością syntetyczną i budżetem Gminy. Zastępuje on ręcznie prowadzone kartoteki syntetyczne i analityczne. Program spełnia obowiązującą ustawę o rachunkowości, w szczególności te jej zapisy, które dotyczą komputerowych technik prowadzenia ksiąg rachunkowych. Możliwości Systemu Księgowość budżetowa i budżet: W zakresie PLANU KONT Dopisywanie, edycja, usuwanie pozycji planu kont, Nadawanie oraz modyfikacja parametrów konta, konta syntetycznego wraz z jego analityką; oraz automatyczne uaktualnienie (z zapytaniem), Powiązanie z planem finansowym, powiązanie z zadaniami (domyślny plan finansowy lub zadanie), Powiązanie wybranego kontrahenta z kontem rozrachunkowym, Podgląd obrotów sald na konkretny dzień, miesiąc W zakresie DOKUMENTÓW Dopisywanie wraz z zapisywaniem lub księgowaniem dokumentów z następującą specyfikacją: Uwzględniając podział na dzienniki (główny + pomocnicze), Uwzględniając podział na rodzaje dokumentów (WB, PK, RK, itp.) Uwzględniając zapis na rozrachunki, Uwzględniając zapis do rejestru zakupu i sprzedaży faktur Uwzględniając zapis na klasyfikację budżetową, zadanie, podparagraf, wydział Usuwanie, księgowanie, wyksięgowanie 1-go dokumentu lub całej grupy dokumentów powiązane z automatyczną aktualizacją (rozrachunki, plany finansowe, zadania), Podgląd stanu wybranego konta podczas księgowania, Możliwość indywidualnej numeracji dowodów księgowych Funkcje informujące: np.:ostrzeganie użytkownika (komunikat) przed przekraczaniem planu na daną klasyfikację, podczas księgowania, Funkcje zabezpieczające np.: nie można zapisać dokumentu o tej samej nazwie i numerze. W zakresie ROZRACHUNKÓW Automatyczne rozliczanie faktur o o identycznych numerach, Automatyczne rozliczanie częściowe faktur o identycznych numerach, Możliwość indywidualnego rozliczania faktur (definiowanie powiązań między fakturami), Podgląd rozrachunków: wszystkich, rozliczonych, oraz należności i wierzytelności. W zakresie BUDŻETU Definiowanie planów finansowych, Wprowadzenie Układu Wykonawczego z podziałem na Jednostki, Automatyczne księgowanie Uchwał Budżetowych dla jednostek pracujących na tej samej bazie, Wprowadzanie Uchwała zmieniających przez jednostki, Podgląd planu i wykonania budżetu wg różnej szczegółowości w różnych układach graficznych, Eksport sprawozdań RB27S, RB28S, RB30, RB31, RB32, RB33 do programu Bestia formacie zdefiniowanym w Dz. U. Nr 24 poz. 279 z 13 marca 2001r. W zakresie WYDRUKÓW Wymagane ustawowo (bilans otwarcia, zestawienie obrotów i sald, dzienniki, konta księgi głównej, kartoteka

3 finansowa,) //Ustawa o rachunkowości art. 13 Sprawozdania budżetowe (RB27S, RB28S, RB30, RB31, RB32, RB33 ) Wydruki rozrachunkowe: Wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, polecenia przelewu, potwierdzenia sald, upomnienia Rozrachunki rozliczone i nierozliczone, Rozrachunki przeterminowane X_dni i więcej, Rozrachunki nierozliczone na dzień..., [wszystkie wg faktur lub wg dat]. W zakresie obsługi SŁOWNIKÓW Obsługa słowników budżetowych : działy, rozdziały, paragrafy, podparagrafy, źródła finansowania, grupy paragrafów, plany finansowe, zadania (Budżet zadaniowy), Wydziały, Obsługa słowników wspólnych: miasta, ulice, imiona Ad. 3. System Podatki umożliwia wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. System posiada funkcje obsługujące: Obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, Możliwość prowadzenia ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania ustawowo zwolnionych z podatku, Ewidencja podatku rolnego z uwzględnieniem podziału na nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha, Prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku, Drukowanie decyzji wymiarowych-nakazów płatniczych z możliwością zawężenia drukowania do określonych przypadków (np. dla wybranej ulicy, gdzie wymiar podatku jest większy od oddzielnie dla podatników miejscowych i zamiejscowych, itp.), Możliwość drukowania blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku, Prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, Analiza skutków obniżenia stawek podatku oraz stosowania ulg w różnych aspektach, Możliwość dokonywania zmian decyzji ustalających wymiar podatku, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku, Obliczanie i wystawianie dokumentów tytułem podatku za lata ubiegłe Kompleksowa obsługa procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (Rejestrowanie wniosku, weryfikacja danych, wydanie decyzji ustalającej w całości lub częściowo oraz decyzji odmownej. Raportowanie.) Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, zaświadczeń (dochodowość, "posiadanie", itp...) Rejestracja wydania danych osobowych, Możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień, Możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień. Ad. 4. System Karty Kontowe - Księgowość Podatkowa i Windykacja. Moduł przeznaczony do prowadzenia windykacji należności według unormowań prawa administracyjnego. Możliwości Systemu Karty Kontowe: Współpraca, z jednolitą dla całego systemu ADAS, katoteką osób i firm, Ewidencja kart kontowych, Możliwość dokonywania przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów nadpłat, zarówno za należności bieżące, jak i lata ubiegłe, Wyliczanie odsetek i kosztów egzekucji, Emisja upomnień do rejestru upomnień, Emisja tytułów wykonawczych do rejestru tytułów, Księgowanie wpłat z wyciągów bankowych, Automatyczne zakończenie roku obrachunkowego, Współpraca z modułem kasowym umożliwiająca emisję należności, przyjmowanie wpłat w kasie i automatyczne ich księgowanie, Automatyczna dekretacja dokumentów przekazywanych do systemu FKB, Wydruki informacyjne, upomnień, tytułów wykonawczych, potwierdzeń odbioru, kopert, decyzji, wydruki postanowień wystawianych w trakcie postępowania administracyjnego.

4 Ad. 5. System POST Podatek od środków transportowych. System umożliwia: Redagowanie stawek zgodnie z uchwałą Rady Gminy, Ewidencjonowanie danych zgodnie z danymi napływającymi do urzędu w postaci deklaracji DT-1 i załączników DT-1/A. Rejestrowanie danych o podatnikach, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji, a o których posiadana jest wiedza, Wyliczenie należnego podatku na podstawie wskazanej stawki i okresu opodatkowania, oraz generowanie przypisów z odpowiednimi terminami płatności, Ewidencjonowanie, wyliczane zmian wartości podatku oraz generowanie odpowiednich odpisów, będących skutkiem: czasowego wyrejestrowania, zbycia, lub wyrejestrowania środka transportowego, Prowadzenie ewidencji podatkowej za lata ubiegłe Prowadzenie dodatkowej ewidencji środków transportowych niepodlegających opodatkowaniu, Szczegółową analizę przypisów i odpisów w wielu przekrojach, Szczegółowe zestawienia, prognozowania, rejestry przypisów i odpisów, skutki obniżenia stawek podatkowych, skutki zastosowanych ulg podatkowych i.t.p. System umożliwia automatyczną ocenę wprowadzonych danych, ułatwiając prowadzenia postępowań administracyjnych takich jak: wezwania do złożenia deklaracji postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w zakresie ze branego materiału dowodowego decyzji określających decyzji o umorzeniu Tworzenie tabeli amortyzacji/umorzeń Naliczanie umorzenia w oparciu o obowiązujące współczynniki Ad. 6. System System Środki Trwałe. Program przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych. Możliwości Systemu Ewidencja środków trwałych: Podział ewidencji na następujące podzbiory: Środki trwałe, Wartości niematerialne i prawne, Pozostałe środki trwałe (niskowartościowe/wyposażenie) - ewidencja ilościowa, Pozostałe środki trwałe (niskowartościowe/wyposażenie)- ewidencja ilościowo-wartościowa, Ewidencja pozabilansowa środków trwałych, Ewidencja pozabilansowa wartości niematerialnych i prawnych, Ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych (niskowartościowych/wyposażenie) Operacje na Środkach Trwałych: Przyjęcie środka trwałego, Zwiększenie/zmniejszenie wartości środka trwałego, Likwidacja częściowa lub całkowita środka trwałego, Przeniesienie środka trwałego między wydziałami, Sprzedaż/przekazanie środka trwałego, Tworzenie tabeli amortyzacji/umorzeń, Naliczanie umorzenia w oparciu o obowiązujące współczynniki Dodatkowe operacje: Karta wyposażenia pracownika (ewidencja pozostałych środków trwałych będących na stanie wyposażenia danego pracownika), Wyposażenie wydziału (ewidencja pozostałych środków trwałych będących na stanie wydziału, ale nie przypisanych do konkretnego miejsca), Inwentaryzacja:

5 Drukowanie arkuszy spisów według wybranych parametrów, Rozliczanie amortyzacji : wydruki różnic inwentaryzacyjnych Tworzenie zestawień analitycznych i zbiorczych według różnych parametrów grupowania (miejsca użytkowania, klasyfikacja rodzajowa) Ad. 7. System Program został stworzony w ramach umowy twinningowej (nr PL2002/IB/FI/03) oraz kontraktu na pomoc techniczną (nr ref. EuropeAid/119557/D/SV/PL) w ramach projektu PHARE 2002/ Ma on na celu wsparcie służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań w zakresie planowania i modyfikacji budżetu. Użytkownikami systemu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, regionalne izby obrachunkowe wraz z zespołami zamiejscowymi oraz Ministerstwo Finansów. System wspomaga sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych. Obsługuje także tworzenie bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności, bilansów z wykonania budżetu JST oraz bilansu skonsolidowanego. Wspomaga pracę w zakresie sprawozdawczości i uchwał budżetowych, umożliwia tworzenie raportów w różnych przekrojach na podstawie wprowadzonych danych. Program obsługuje elektroniczne przesyłanie sprawozdań budżetowych do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej. Wymiana danych odbywa się z możliwym wykorzystaniem podpisu elektronicznego i bez użycia zewnętrznych programów pocztowych. Ad. 8. System Program Płatnik. przeznaczony jest do użytkowania przez płatników składek i pozwala na: manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych, import danych z systemu kadrowo-płacowego, automatyczne wykorzystanie danych płatnika do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, wykorzystanie przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, które przechowywane są w kartotece, utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych, weryfikację przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji, tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca, wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych, wyświetlanie zawartości elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych, drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym w nagłówku, drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty, przygotowywanie przelewów bankowych wformacie pliku tekstowego, automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego zawierających m.in. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych, wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów, uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS, tak, aby umożliwiało to przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych). Ad. 9. System Tytan. Program ewidencjonuje odbiorców, wodomierze (konta ryczałtowe), odczyty, wystawione faktury, wpłaty oraz prowadzi windykację należności. Podstawowe cechy systemu Tytan to: wielotaryfowość, rozliczenia na przestrzeni okresu 10 zmian cen (netto lub brutto), szeroki zestaw raportów wg wybranych kryteriów (np. grupa odbiorców, zakres czasowy): - rejestr sprzedaży VAT, sprzedaż w rozbiciu na grupy, cele, ujęcia, symbole, wg cen, - upomnienia-wezwania, wodomierze do legalizacji, konta bez odczytu na podany dzień, - nota odsetkowa, potwierdzenia sald, kartoteka finansowa, wykaz sald na podaną datę, - raport wpłat z podziałem na miejsca (kasa, bank,...) oraz wodę i ścieki, - możliwość definiowania własnych raportów i formularzy,...

6 liczne słowniki umożliwiające szybkie wprowadzanie danych i zapobiegające pomyłkom, wydruk faktury przez inkasenta z możliwością pobrania należności i zadłużenia (odsetek), automatyczne wczytanie danych (odczyty, faktury, wpłaty) do komputera przez RS232, rozliczenie pracy (płacy) miesięcznej inkasenta z akordu (wykonanej na PSION-ie), na PSION-a można pobrać dane max. do 7000 odbiorców pogrupowanych do 6 rejonów, wydruk kodu kreskowego z możliwością wczytywania wpłat czytnikiem kodów kreskowych, masowa identyfikacja wpłat bankowych (wczytanie z dyskietki), gospodarka wodomierzowa (magazyn, sieć, warsztat, legalizacja, kasacja), możliwość pracy w środowisku sieciowym, rozliczanie podliczników (także ryczałtowych), rozliczanie opłaty stałej (komunalnej) miesięcznie lub za odczyt, za gotowość urządzeń wodociągowych, za gotowość urządzeń kanalizacyjnych, za podgrzanie wody /użytkownik definiuje ich tekst/, rozliczanie nieczystości /ryczałtowo lub w module śmieci/, możliwość rozliczania podgrzania ciepłej wody, możliwość eksportu danych do systemu F-K - format plików TXT, współpraca z komputerami PSION (LZ64, Workabout) i TELXON, współpraca z palmtopami - Windows Mobile, zawiera MODUŁ FAKTUROWANIA TOWARÓW I USŁUG. Ad. 10. System Czynsze mieszkaniowe System Czynsze przeznaczony jest do prowadzenia rozrachunków czynszowych z lokatorami, właścicielami czy najemcami jak również do ewidencjonowania danych historycznych dotyczących zarządzanych zasobów. Moduł realizuje wymagania: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy o własności lokali, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. Cechy systemu: Hierarchiczna struktura zasobów w układzie Osiedle-Budynek-Lokal, Historyczność danych o zasobach i opłatach, Pełna definiowalność składników czynszowych, Możliwości konfiguracji Katalogów, Menu, Raportów, Obsługa mechanizmu rozliczania kosztów mediów i innych kosztów, Realizowane Funkcje: Katalogi: Lokatorów (mieszkańców, właścicieli) Firm (Użytkowników lokali), Lokali, Budynków, Osiedli, Jednostek lub Wspólnot, Składników czynszowych, Cenników, Grup Lokali, Budynków i Lokatorów, Pism, Grup Liczników, Formuł rozliczenia kosztów, Słowniki,

7 Naliczanie Czynszów: Naliczenia, Poprawianie naliczeń, Wystawianie dodatkowych faktur, Faktury korygujące, Bonifikaty i zwyżki, w tym: - wg zdefiniowanych kryteriów, - Import z pliku zewnętrznego, - Przeksięgowania, - Noty PK, Obsługa Wpłat: Wpłaty Bankowe, Import wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych, Wpłaty Kasowe, Kwalifikacja wpłat, Obsługa Dodatków mieszkaniowych, Obsługa Odsetek, Obsługa Windykacji, Obsługa Liczników: Wprowadzanie odczytów, Import odczytów z urządzeń zewnętrznych, Rozliczanie liczników, Rozliczenie kosztów mediów i innych, Księgowanie, Wydruki i przeglądy: Raporty i zestawienia, Dla Lokatora, - Analiza konta lokalu, - Zawiadomienie o wysokości opłat, - Wezwanie do zapłaty, - Liczniki, - Legalizacja liczników, - Liczniki bez odczytów, - Bonifikaty i zwyżki po rozliczeniu wodomierzy, Naliczenia, - Naliczenia, - Przeksięgowania za okres, - Składniki naliczeń dla lokalu w zadanym okresie, Rejestry VAT, Rejestr sprzedaży VAT (suma rejestrów), Rejestr sprzedaży VAT (wydruk dokumentów) Wpłaty, - Raport kasowy, - Wpłaty i storna wg rodzaju, - Wpłaty i storna wyciągami, - Inne, Pozostałe zestawienia, - Zaległości lokali, - Zestawienie sald lokali, - Lista zwyżek i zniżek procentowych, - Inne. Zasoby Lokale, Budynki, Lokatorzy,

8 Dokumenty, Pisma, Przeglądanie konta Lokalu, Lokatora. Ad. 11. Na System do naliczania opłat za odpady składają się następujące moduły: Moduł Opłata za odpady ( naliczanie opłat) Moduł Księgowości windykacyjnej ( indywidualne karty kontowe) Moduł Administratora ( zarządza użytkownikami) Portal WWW (komunikacja z mieszkańcami oraz firmami wywozowymi) Moduł oprogramowania Opłata za Odpady współpracuje z modułem Księgowości windykacyjnej (Karty Kontowe). Wszystkie zapłaty, są automatycznie rejestrowane na poszczególnych kontach podatników w module Karty Kontowe. Program Opłata za odpady umożliwia realizację zadań narzuconych ustawowych w tym m.in.: ewidencję nieruchomości na których powstają odpady komunalne rejestr działalności regulowanej bazę danych związanych z odprowadzaniem nieczystości ciekłych do kanalizacji oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, ewidencję deklaracji /decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bazy danych uiszczających opłaty ( podatników) oraz bazy indywidualnych kart kontowych, zgodnie z ordynacją podatkową prowadzenie regularnej weryfikacji danych nieruchomościach, liczbie zamieszkujących osób w oparciu o ewidencję ludności, zużycie wody, powierzchnię mieszkalną ( art. 6j ustawy) z wykorzystaniem danych z innych modułów ( np. Ewidencja Ludności, protokół 1B) windykacji, w tym automatyczne wyliczanie odsetek, emisja upomnień, emisja tytułów wykonawczych. wymiany informacji między firmą wywozową a urzędem sprawozdawczości, zgodnie z ustawą, między innymi : przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od firm wywozowych oraz tworzenie i przesyłanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego Możliwość stosowania kodów kreskowych na deklaracjach / decyzjach / umowach Szczegółowy opis algorytmów i parametrów danych stałych, a także wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych zawierają instrukcje użytkowania poszczególnych programów, znajdujące się przy stanowiskach pracy wyposażonych w poszczególne programy. 4 Wszelkie dane i ustawienia programowe podlegają codziennej archiwizacji i w okresach miesięcznych zapisywane są na nośnikach DVD-R. Archiwizacja poszczególnych zbiorów wykonywana jest automatycznie w godzinach nocnych przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku. Następnie zbiorczo zbiory są nagrywane na Nośniki DVD-R. 5 Kopie zapasowe baz danych oraz programów przechowywane są w metalowej szafie w pokoju nr Wszelkie dane zawarte w powyższych programach zabezpieczone są w następujący sposób: 1) każda osoba uruchamiająca komputer musi wprowadzić hasło na poziomie systemu sieciowego, 2) aby zalogować się do programu, trzeba wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do niego przypisane, co upraw-

9 nia konkretnego użytkownika do korzystania z określonych zasobów udostępnionych na serwerze, Po uruchomieniu odpowiedniego programu użytkownik może korzystać z niego w ramach, które wcześniej zostały ustalone przez administratora programu (poprzez określenie uprawnień dostępu dla każdego zalogowanego użytkownika), 4) wszelkie hasła, wykorzystywane do powyższych czynności, znane są tylko uprawnionym pracownikom urzędu, raz w miesiącu następuje zmiana haseł na inne.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Kotlin i Urzędu Gminy Kotlin. Na podstawie art40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 30 września 2010 r.

Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 30 września 2010 r. Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w urzędzie Gminy w Sadlinkach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont  II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych I. Zakładowy plan kont 1. Ustala konta syntetyczne bilansowe i pozabilansowe. 2. Zawiera nazwy i symbole kont syntetycznych przeznaczonych do rejestrowania operacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Księgi rachunkowe przy użyciu komputera

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu )

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu ) załącznik 1 Załącznik nr l SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAW Charakterystyka systemu. Całość dostawy składać się będzie z: 1. Zakupu kompleksowego oprogramowania które obejmuje następujące moduły: a. Podatki Gminne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości Urzędu Gminy Stara Biała

Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości Urzędu Gminy Stara Biała Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80.2012 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31.12.2012 Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów

Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Wersja archiwalna Dostawa kompleksowegop systemu informatycznego wspierającego obsługę administracyjną w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Grabów Urząd Gminy w Grabowie: Dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 3 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 3 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 124/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 3 października 2014 r. w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Wydziale Finansowym i Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1 Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego Systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie działającego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Czas trwania szkolenia: 3 x 8h Sesje szkoleniowe: jedna trzy dniowa sesja szkoleniowa w sali z dostępem do stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 441/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 441/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 441/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt.

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie PODATKI/KSZOB

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN

ZAMÓWIENIE INFO-SYSTEM. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych. Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN INFOSYSTEM PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPEPN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. Zarządzenie nr BO.0050.12.2013 z dnia 12 lutego 2013 r. Burmistrza Ozimka w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego.

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/10 Wójta Gminy Subkowy z dnia 31 grudnia 2010 r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.160.2013 Wójta Gminy Klucze z dnia 15 lipca 2013r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/4/PK/10 Wójta Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r Ogólne zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek

Aneks nr 1 do zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 0050.338.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31.12.2014 Aneks nr 1 do zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek wydanych Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku. w sprawie zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku. w sprawie zasad rachunkowości. Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości. Na podstawie art.10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ Zarządzenie Nr 0151 / W / 73/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie : instrukcji do systemów - PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ w zakresie

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Ustce z dnia 20 marca 2010

Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Ustce z dnia 20 marca 2010 Zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Ustce z dnia 20 marca 2010 w sprawie wykazu programów komputerowych uŝywanych w Zespole Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW STOSOWANYCH W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W SUBKOWACH

WYKAZ PROGRAMÓW STOSOWANYCH W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W SUBKOWACH Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2004 Wójta Gminy Subkowy z dnia 31.12.2004 roku WYKAZ PROGRAMÓW STOSOWANYCH W REFERACIE FINANSOWYM URZĘDU GMINY W SUBKOWACH Lp. Program Producent Opis Wersja Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 34/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2017 r. Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r.

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo