WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze"

Transkrypt

1 WYKAZ i OPIS DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH STOSOWANYCH w URZĘDZIE GMINY w Kamiennej Górze 1 Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz.U. Z 2009 r. Nr 152, poz z 2009 r. z późn. zm.) ustala się wykaz zbiorów danych tworzących księgę rachunkową użytkowanych w referacie finansowo-budżetowym: 1. System Kadry i płace, opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: grudzień 2008 r. 2. System FK2000 (księgowość budżetowa), opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: lipiec 2006 r. 3. System Podatki (podatki rolny, leśny i od nieruchomości), opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: sierpień 2006 r. 4. System Karty Kontowe (księgowość podatkowa), opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: grudzień 2008 r. 5. System Post (podatek od środków transportu), opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: kwiecień 2007 r. 6. System Środki Trwałe, opracowany przez firmę Tensoft data rozpoczęcia eksploatacji: grudzień 2008 r. 7. System wer. 3.xx, opracowany przez firmę Sputnik Software data rozpoczęcia eksploatacji: 2006 r. 8. Program Płatnik wer. 8.xx, opracowany przez firmę Prokom Software SA (przekazany przez ZUS) data rozpoczęcia eksploatacji: luty 1999 r. 9. System Tytan data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2013 r. 10. System Czynsze mieszkaniowe wer. 7.xx, data rozpoczęcia eksploatacji: luty 2011 r. 11. System Opłata za odpady - data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 2013 r. Opis i sposób działania programów 2 Ad. 1. System Kadry i płace umożliwia: czynności związane z wynagradzaniem i ewidencją pracowników. Umożliwia on skomputeryzowanie większości prac ewidencyjnych, rachunkowych i sprawozdawczych realizowanych w działach spraw pracowniczych i rachuby płac. Program odpowiada wymaganiom ustaw i przepisów rachunkowości finansowej. Możliwości Systemu Kadry Płace: Zarządzanie pracownikami: Umożliwia przyjmowanie pracowników, prowadzenie ewidencji danych w trakcie zatrudnienia, zwalnianie, prowadzenie historii zatrudnienia, ewidencji członków rodziny, ewidencje kont, obliczanie stażu pracy np. do nagrody jubileuszowej oraz emitowanie stosownych dokumentów (np. umowy o prace, świadectwa pracy, przeszeregowania, itp.). Tworzenie planu urlopów na dany rok, możliwość wyszukiwania osób według zadanych kryteriów. Ewidencja nieobecności: Pozwala na prowadzenie ewidencji nieobecności z podziałem na nieobecności spowodowane choroba lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi nieobecnościami. Kontrola przekroczenia zasiłku chorobowego, drukowanie raportu o stanie obecności Zarządzanie listami płac: Umożliwia naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gminie, jest możliwość wybrania również list dodatkowych (np. umowa zlecenie). Rozlicza nieobecności na listach płac oraz oblicza wynagrodzenie za czas choroby i zasiłki ZUS. Automatyczne naliczanie stażu pracy, zasiłku chorobowego, premii uznaniowej, składek ZUS, podatku, stawek za nadgodziny Generowanie wydruków: System posiada kreatory do definiowania wydruków list płac, zestawień list płac, wydruki przelewów wynagrodzenia. Możliwość wydruku deklaracji PIT.

2 Współpraca z Płatnikiem: Program współpracuje z rozprowadzanym przez ZUS Programem Płatnika, przesyłając do niego dane niezbędne do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS, rozliczeniowych, zgłoszeniowych płatnika, zgłoszeniowych pracownika. Ochrona danych: Ochronę danych przed dostępem osób niepowołanych zapewnia możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł użytkownika. Możliwość ograniczenia poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych. Parametryzacja programu: System płacowy jest w pełni sparametryzowany. Zdefiniowaniu podlegają tabele "płacowe", teksty stałe, tabele parametrów ogólnych, co stwarza duże możliwości adaptacji systemu dla indywidualnych potrzeb użytkownika.. Ad. 2. System FK2000 umożliwia: obsługę zadań związanych z księgowością syntetyczną i budżetem Gminy. Zastępuje on ręcznie prowadzone kartoteki syntetyczne i analityczne. Program spełnia obowiązującą ustawę o rachunkowości, w szczególności te jej zapisy, które dotyczą komputerowych technik prowadzenia ksiąg rachunkowych. Możliwości Systemu Księgowość budżetowa i budżet: W zakresie PLANU KONT Dopisywanie, edycja, usuwanie pozycji planu kont, Nadawanie oraz modyfikacja parametrów konta, konta syntetycznego wraz z jego analityką; oraz automatyczne uaktualnienie (z zapytaniem), Powiązanie z planem finansowym, powiązanie z zadaniami (domyślny plan finansowy lub zadanie), Powiązanie wybranego kontrahenta z kontem rozrachunkowym, Podgląd obrotów sald na konkretny dzień, miesiąc W zakresie DOKUMENTÓW Dopisywanie wraz z zapisywaniem lub księgowaniem dokumentów z następującą specyfikacją: Uwzględniając podział na dzienniki (główny + pomocnicze), Uwzględniając podział na rodzaje dokumentów (WB, PK, RK, itp.) Uwzględniając zapis na rozrachunki, Uwzględniając zapis do rejestru zakupu i sprzedaży faktur Uwzględniając zapis na klasyfikację budżetową, zadanie, podparagraf, wydział Usuwanie, księgowanie, wyksięgowanie 1-go dokumentu lub całej grupy dokumentów powiązane z automatyczną aktualizacją (rozrachunki, plany finansowe, zadania), Podgląd stanu wybranego konta podczas księgowania, Możliwość indywidualnej numeracji dowodów księgowych Funkcje informujące: np.:ostrzeganie użytkownika (komunikat) przed przekraczaniem planu na daną klasyfikację, podczas księgowania, Funkcje zabezpieczające np.: nie można zapisać dokumentu o tej samej nazwie i numerze. W zakresie ROZRACHUNKÓW Automatyczne rozliczanie faktur o o identycznych numerach, Automatyczne rozliczanie częściowe faktur o identycznych numerach, Możliwość indywidualnego rozliczania faktur (definiowanie powiązań między fakturami), Podgląd rozrachunków: wszystkich, rozliczonych, oraz należności i wierzytelności. W zakresie BUDŻETU Definiowanie planów finansowych, Wprowadzenie Układu Wykonawczego z podziałem na Jednostki, Automatyczne księgowanie Uchwał Budżetowych dla jednostek pracujących na tej samej bazie, Wprowadzanie Uchwała zmieniających przez jednostki, Podgląd planu i wykonania budżetu wg różnej szczegółowości w różnych układach graficznych, Eksport sprawozdań RB27S, RB28S, RB30, RB31, RB32, RB33 do programu Bestia formacie zdefiniowanym w Dz. U. Nr 24 poz. 279 z 13 marca 2001r. W zakresie WYDRUKÓW Wymagane ustawowo (bilans otwarcia, zestawienie obrotów i sald, dzienniki, konta księgi głównej, kartoteka

3 finansowa,) //Ustawa o rachunkowości art. 13 Sprawozdania budżetowe (RB27S, RB28S, RB30, RB31, RB32, RB33 ) Wydruki rozrachunkowe: Wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, polecenia przelewu, potwierdzenia sald, upomnienia Rozrachunki rozliczone i nierozliczone, Rozrachunki przeterminowane X_dni i więcej, Rozrachunki nierozliczone na dzień..., [wszystkie wg faktur lub wg dat]. W zakresie obsługi SŁOWNIKÓW Obsługa słowników budżetowych : działy, rozdziały, paragrafy, podparagrafy, źródła finansowania, grupy paragrafów, plany finansowe, zadania (Budżet zadaniowy), Wydziały, Obsługa słowników wspólnych: miasta, ulice, imiona Ad. 3. System Podatki umożliwia wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. System posiada funkcje obsługujące: Obliczanie wymiaru podatku i jego podział na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, Możliwość prowadzenia ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania ustawowo zwolnionych z podatku, Ewidencja podatku rolnego z uwzględnieniem podziału na nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha, Prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku, Drukowanie decyzji wymiarowych-nakazów płatniczych z możliwością zawężenia drukowania do określonych przypadków (np. dla wybranej ulicy, gdzie wymiar podatku jest większy od oddzielnie dla podatników miejscowych i zamiejscowych, itp.), Możliwość drukowania blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz blankietów umożliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu lub w banku, Prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, Analiza skutków obniżenia stawek podatku oraz stosowania ulg w różnych aspektach, Możliwość dokonywania zmian decyzji ustalających wymiar podatku, wydawanie i drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku, Obliczanie i wystawianie dokumentów tytułem podatku za lata ubiegłe Kompleksowa obsługa procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (Rejestrowanie wniosku, weryfikacja danych, wydanie decyzji ustalającej w całości lub częściowo oraz decyzji odmownej. Raportowanie.) Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, zaświadczeń (dochodowość, "posiadanie", itp...) Rejestracja wydania danych osobowych, Możliwość wielopłaszczyznowej analizy wprowadzonych danych za pomocą odpowiednich zestawień, Możliwość modyfikacji szablonów istniejących decyzji i zestawień oraz tworzenie nowych zestawień. Ad. 4. System Karty Kontowe - Księgowość Podatkowa i Windykacja. Moduł przeznaczony do prowadzenia windykacji należności według unormowań prawa administracyjnego. Możliwości Systemu Karty Kontowe: Współpraca, z jednolitą dla całego systemu ADAS, katoteką osób i firm, Ewidencja kart kontowych, Możliwość dokonywania przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów nadpłat, zarówno za należności bieżące, jak i lata ubiegłe, Wyliczanie odsetek i kosztów egzekucji, Emisja upomnień do rejestru upomnień, Emisja tytułów wykonawczych do rejestru tytułów, Księgowanie wpłat z wyciągów bankowych, Automatyczne zakończenie roku obrachunkowego, Współpraca z modułem kasowym umożliwiająca emisję należności, przyjmowanie wpłat w kasie i automatyczne ich księgowanie, Automatyczna dekretacja dokumentów przekazywanych do systemu FKB, Wydruki informacyjne, upomnień, tytułów wykonawczych, potwierdzeń odbioru, kopert, decyzji, wydruki postanowień wystawianych w trakcie postępowania administracyjnego.

4 Ad. 5. System POST Podatek od środków transportowych. System umożliwia: Redagowanie stawek zgodnie z uchwałą Rady Gminy, Ewidencjonowanie danych zgodnie z danymi napływającymi do urzędu w postaci deklaracji DT-1 i załączników DT-1/A. Rejestrowanie danych o podatnikach, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji, a o których posiadana jest wiedza, Wyliczenie należnego podatku na podstawie wskazanej stawki i okresu opodatkowania, oraz generowanie przypisów z odpowiednimi terminami płatności, Ewidencjonowanie, wyliczane zmian wartości podatku oraz generowanie odpowiednich odpisów, będących skutkiem: czasowego wyrejestrowania, zbycia, lub wyrejestrowania środka transportowego, Prowadzenie ewidencji podatkowej za lata ubiegłe Prowadzenie dodatkowej ewidencji środków transportowych niepodlegających opodatkowaniu, Szczegółową analizę przypisów i odpisów w wielu przekrojach, Szczegółowe zestawienia, prognozowania, rejestry przypisów i odpisów, skutki obniżenia stawek podatkowych, skutki zastosowanych ulg podatkowych i.t.p. System umożliwia automatyczną ocenę wprowadzonych danych, ułatwiając prowadzenia postępowań administracyjnych takich jak: wezwania do złożenia deklaracji postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w zakresie ze branego materiału dowodowego decyzji określających decyzji o umorzeniu Tworzenie tabeli amortyzacji/umorzeń Naliczanie umorzenia w oparciu o obowiązujące współczynniki Ad. 6. System System Środki Trwałe. Program przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych. Możliwości Systemu Ewidencja środków trwałych: Podział ewidencji na następujące podzbiory: Środki trwałe, Wartości niematerialne i prawne, Pozostałe środki trwałe (niskowartościowe/wyposażenie) - ewidencja ilościowa, Pozostałe środki trwałe (niskowartościowe/wyposażenie)- ewidencja ilościowo-wartościowa, Ewidencja pozabilansowa środków trwałych, Ewidencja pozabilansowa wartości niematerialnych i prawnych, Ewidencja pozabilansowa pozostałych środków trwałych (niskowartościowych/wyposażenie) Operacje na Środkach Trwałych: Przyjęcie środka trwałego, Zwiększenie/zmniejszenie wartości środka trwałego, Likwidacja częściowa lub całkowita środka trwałego, Przeniesienie środka trwałego między wydziałami, Sprzedaż/przekazanie środka trwałego, Tworzenie tabeli amortyzacji/umorzeń, Naliczanie umorzenia w oparciu o obowiązujące współczynniki Dodatkowe operacje: Karta wyposażenia pracownika (ewidencja pozostałych środków trwałych będących na stanie wyposażenia danego pracownika), Wyposażenie wydziału (ewidencja pozostałych środków trwałych będących na stanie wydziału, ale nie przypisanych do konkretnego miejsca), Inwentaryzacja:

5 Drukowanie arkuszy spisów według wybranych parametrów, Rozliczanie amortyzacji : wydruki różnic inwentaryzacyjnych Tworzenie zestawień analitycznych i zbiorczych według różnych parametrów grupowania (miejsca użytkowania, klasyfikacja rodzajowa) Ad. 7. System Program został stworzony w ramach umowy twinningowej (nr PL2002/IB/FI/03) oraz kontraktu na pomoc techniczną (nr ref. EuropeAid/119557/D/SV/PL) w ramach projektu PHARE 2002/ Ma on na celu wsparcie służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań w zakresie planowania i modyfikacji budżetu. Użytkownikami systemu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, regionalne izby obrachunkowe wraz z zespołami zamiejscowymi oraz Ministerstwo Finansów. System wspomaga sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych. Obsługuje także tworzenie bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności, bilansów z wykonania budżetu JST oraz bilansu skonsolidowanego. Wspomaga pracę w zakresie sprawozdawczości i uchwał budżetowych, umożliwia tworzenie raportów w różnych przekrojach na podstawie wprowadzonych danych. Program obsługuje elektroniczne przesyłanie sprawozdań budżetowych do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej. Wymiana danych odbywa się z możliwym wykorzystaniem podpisu elektronicznego i bez użycia zewnętrznych programów pocztowych. Ad. 8. System Program Płatnik. przeznaczony jest do użytkowania przez płatników składek i pozwala na: manualną rejestrację danych do dokumentów ubezpieczeniowych, import danych z systemu kadrowo-płacowego, automatyczne wykorzystanie danych płatnika do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, wykorzystanie przy tworzeniu nowych dokumentów zgłoszeniowych danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, które przechowywane są w kartotece, utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych, weryfikację przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji, tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesiąca, wyliczanie wartości w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych, wyświetlanie zawartości elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych, drukowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym w nagłówku, drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty, przygotowywanie przelewów bankowych wformacie pliku tekstowego, automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonego zawierających m.in. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie i weryfikację zestawów dokumentów ubezpieczeniowych, wysyłkę i potwierdzenie zestawów dokumentów, uzyskanie i obsługę certyfikatów niezbędnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS, tak, aby umożliwiało to przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych). Ad. 9. System Tytan. Program ewidencjonuje odbiorców, wodomierze (konta ryczałtowe), odczyty, wystawione faktury, wpłaty oraz prowadzi windykację należności. Podstawowe cechy systemu Tytan to: wielotaryfowość, rozliczenia na przestrzeni okresu 10 zmian cen (netto lub brutto), szeroki zestaw raportów wg wybranych kryteriów (np. grupa odbiorców, zakres czasowy): - rejestr sprzedaży VAT, sprzedaż w rozbiciu na grupy, cele, ujęcia, symbole, wg cen, - upomnienia-wezwania, wodomierze do legalizacji, konta bez odczytu na podany dzień, - nota odsetkowa, potwierdzenia sald, kartoteka finansowa, wykaz sald na podaną datę, - raport wpłat z podziałem na miejsca (kasa, bank,...) oraz wodę i ścieki, - możliwość definiowania własnych raportów i formularzy,...

6 liczne słowniki umożliwiające szybkie wprowadzanie danych i zapobiegające pomyłkom, wydruk faktury przez inkasenta z możliwością pobrania należności i zadłużenia (odsetek), automatyczne wczytanie danych (odczyty, faktury, wpłaty) do komputera przez RS232, rozliczenie pracy (płacy) miesięcznej inkasenta z akordu (wykonanej na PSION-ie), na PSION-a można pobrać dane max. do 7000 odbiorców pogrupowanych do 6 rejonów, wydruk kodu kreskowego z możliwością wczytywania wpłat czytnikiem kodów kreskowych, masowa identyfikacja wpłat bankowych (wczytanie z dyskietki), gospodarka wodomierzowa (magazyn, sieć, warsztat, legalizacja, kasacja), możliwość pracy w środowisku sieciowym, rozliczanie podliczników (także ryczałtowych), rozliczanie opłaty stałej (komunalnej) miesięcznie lub za odczyt, za gotowość urządzeń wodociągowych, za gotowość urządzeń kanalizacyjnych, za podgrzanie wody /użytkownik definiuje ich tekst/, rozliczanie nieczystości /ryczałtowo lub w module śmieci/, możliwość rozliczania podgrzania ciepłej wody, możliwość eksportu danych do systemu F-K - format plików TXT, współpraca z komputerami PSION (LZ64, Workabout) i TELXON, współpraca z palmtopami - Windows Mobile, zawiera MODUŁ FAKTUROWANIA TOWARÓW I USŁUG. Ad. 10. System Czynsze mieszkaniowe System Czynsze przeznaczony jest do prowadzenia rozrachunków czynszowych z lokatorami, właścicielami czy najemcami jak również do ewidencjonowania danych historycznych dotyczących zarządzanych zasobów. Moduł realizuje wymagania: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy o własności lokali, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. Cechy systemu: Hierarchiczna struktura zasobów w układzie Osiedle-Budynek-Lokal, Historyczność danych o zasobach i opłatach, Pełna definiowalność składników czynszowych, Możliwości konfiguracji Katalogów, Menu, Raportów, Obsługa mechanizmu rozliczania kosztów mediów i innych kosztów, Realizowane Funkcje: Katalogi: Lokatorów (mieszkańców, właścicieli) Firm (Użytkowników lokali), Lokali, Budynków, Osiedli, Jednostek lub Wspólnot, Składników czynszowych, Cenników, Grup Lokali, Budynków i Lokatorów, Pism, Grup Liczników, Formuł rozliczenia kosztów, Słowniki,

7 Naliczanie Czynszów: Naliczenia, Poprawianie naliczeń, Wystawianie dodatkowych faktur, Faktury korygujące, Bonifikaty i zwyżki, w tym: - wg zdefiniowanych kryteriów, - Import z pliku zewnętrznego, - Przeksięgowania, - Noty PK, Obsługa Wpłat: Wpłaty Bankowe, Import wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych, Wpłaty Kasowe, Kwalifikacja wpłat, Obsługa Dodatków mieszkaniowych, Obsługa Odsetek, Obsługa Windykacji, Obsługa Liczników: Wprowadzanie odczytów, Import odczytów z urządzeń zewnętrznych, Rozliczanie liczników, Rozliczenie kosztów mediów i innych, Księgowanie, Wydruki i przeglądy: Raporty i zestawienia, Dla Lokatora, - Analiza konta lokalu, - Zawiadomienie o wysokości opłat, - Wezwanie do zapłaty, - Liczniki, - Legalizacja liczników, - Liczniki bez odczytów, - Bonifikaty i zwyżki po rozliczeniu wodomierzy, Naliczenia, - Naliczenia, - Przeksięgowania za okres, - Składniki naliczeń dla lokalu w zadanym okresie, Rejestry VAT, Rejestr sprzedaży VAT (suma rejestrów), Rejestr sprzedaży VAT (wydruk dokumentów) Wpłaty, - Raport kasowy, - Wpłaty i storna wg rodzaju, - Wpłaty i storna wyciągami, - Inne, Pozostałe zestawienia, - Zaległości lokali, - Zestawienie sald lokali, - Lista zwyżek i zniżek procentowych, - Inne. Zasoby Lokale, Budynki, Lokatorzy,

8 Dokumenty, Pisma, Przeglądanie konta Lokalu, Lokatora. Ad. 11. Na System do naliczania opłat za odpady składają się następujące moduły: Moduł Opłata za odpady ( naliczanie opłat) Moduł Księgowości windykacyjnej ( indywidualne karty kontowe) Moduł Administratora ( zarządza użytkownikami) Portal WWW (komunikacja z mieszkańcami oraz firmami wywozowymi) Moduł oprogramowania Opłata za Odpady współpracuje z modułem Księgowości windykacyjnej (Karty Kontowe). Wszystkie zapłaty, są automatycznie rejestrowane na poszczególnych kontach podatników w module Karty Kontowe. Program Opłata za odpady umożliwia realizację zadań narzuconych ustawowych w tym m.in.: ewidencję nieruchomości na których powstają odpady komunalne rejestr działalności regulowanej bazę danych związanych z odprowadzaniem nieczystości ciekłych do kanalizacji oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, ewidencję deklaracji /decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bazy danych uiszczających opłaty ( podatników) oraz bazy indywidualnych kart kontowych, zgodnie z ordynacją podatkową prowadzenie regularnej weryfikacji danych nieruchomościach, liczbie zamieszkujących osób w oparciu o ewidencję ludności, zużycie wody, powierzchnię mieszkalną ( art. 6j ustawy) z wykorzystaniem danych z innych modułów ( np. Ewidencja Ludności, protokół 1B) windykacji, w tym automatyczne wyliczanie odsetek, emisja upomnień, emisja tytułów wykonawczych. wymiany informacji między firmą wywozową a urzędem sprawozdawczości, zgodnie z ustawą, między innymi : przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od firm wywozowych oraz tworzenie i przesyłanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego Możliwość stosowania kodów kreskowych na deklaracjach / decyzjach / umowach Szczegółowy opis algorytmów i parametrów danych stałych, a także wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych zawierają instrukcje użytkowania poszczególnych programów, znajdujące się przy stanowiskach pracy wyposażonych w poszczególne programy. 4 Wszelkie dane i ustawienia programowe podlegają codziennej archiwizacji i w okresach miesięcznych zapisywane są na nośnikach DVD-R. Archiwizacja poszczególnych zbiorów wykonywana jest automatycznie w godzinach nocnych przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku. Następnie zbiorczo zbiory są nagrywane na Nośniki DVD-R. 5 Kopie zapasowe baz danych oraz programów przechowywane są w metalowej szafie w pokoju nr Wszelkie dane zawarte w powyższych programach zabezpieczone są w następujący sposób: 1) każda osoba uruchamiająca komputer musi wprowadzić hasło na poziomie systemu sieciowego, 2) aby zalogować się do programu, trzeba wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do niego przypisane, co upraw-

9 nia konkretnego użytkownika do korzystania z określonych zasobów udostępnionych na serwerze, Po uruchomieniu odpowiedniego programu użytkownik może korzystać z niego w ramach, które wcześniej zostały ustalone przez administratora programu (poprzez określenie uprawnień dostępu dla każdego zalogowanego użytkownika), 4) wszelkie hasła, wykorzystywane do powyższych czynności, znane są tylko uprawnionym pracownikom urzędu, raz w miesiącu następuje zmiana haseł na inne.

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Funkcje Systemu oraz Cennik

Funkcje Systemu oraz Cennik Funkcje Systemu oraz Cennik RAD SP. Z O.O. ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa tel.: (22) 245 24 72 fax: (22) 203 40 23 kom.: +48 795 45 55 02 www: www.raddev.pl e-mail: sekretariat@raddev.pl 1 Cechy systemu

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo