REGULAMIN PROGRAMU REKLAMOWO-PROMOCYJNEGO GRUPY HOTELI WAM Sp. z o.o. NA 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU REKLAMOWO-PROMOCYJNEGO GRUPY HOTELI WAM Sp. z o.o. NA 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU REKLAMOWO-PROMOCYJNEGO GRUPY HOTELI WAM Sp. z o.o. NA 2015 r. ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU REKLAMOWO-PROMOCYJNEGO GRUPY HOTELI WAM Sp. z o.o. 1 Program Reklamowo-Promocyjny powstał w celu promocji i reklamy Spółki oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2 Zasady ewidencji oraz dysponowania KARTAMI PODARUNKOWO PROMOCYJNYMI określa niniejszy Regulamin. 3 KARTY PODARUNKOWO - PROMOCYJNE przeznaczone są do wydawania w ramach prowadzonego programu Reklamowo-Promocyjnego GRUPY HOTELI WAM Sp. z o.o. dla: - stałych klientów ze względu na osiągnięcie określonego pułapu zakupów usług hotelowych w terenowych jednostkach organizacyjnych należących do Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o., wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wymieniony minimalny pułap wynosi ,00 złotych brutto, - podmiotów współpracujących z Grupą Hoteli WAM Sp. z o.o., w ramach akcji reklamowopromocyjnych, - podmiotów, z którymi prowadzone są rozmowy handlowe, w celu pozyskania przez potencjalnego kontrahenta informacji o jakości i standardzie świadczonych usług przez Grupę Hoteli WAM Sp. z o.o. /tzw. nocleg testowy/, - podmiotów będących uczestnikami postępowania reklamacyjnego, w ramach zakończenia postępowania reklamacyjnego i budowania pozytywnego wizerunku Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o., - służb mundurowych, - podmiotów w ramach działań związanych z realizacją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 4 Warunkiem udziału w programie Reklamowo-Promocyjnym jest brak zaległości finansowych wobec Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o.. 5 W programie Reklamowo-Promocyjnym nie mogą brać udziału podmioty powiązane, zgodnie z art. 9 A, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym: pracownicy Terenowych Jednostek Organizacyjnych i Spółek należących do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną. ROZDIAŁ II: KARTA PODARUNKOWO - PROMOCYJNA 6 W ramach programu funkcjonują 2 rodzaje KART PODARUNKOWO - PROMOCYJNYCH: - KARTA PODARUNKOWO - PROMOCYJNA JEDNODNIOWA - KARTA PODARUNKOWO - PROMOCYJNA DWUDNIOWA

2 7 KARTA PODARUNKOWO PROMOCYJNA JEDNODNIOWA to karta upoważniająca Okaziciela karty wraz z osobą towarzyszącą, do wykorzystania jednego noclegu, w pokoju dwuosobowym, ze śniadaniami i darmowym miejscem parkingowym, w ramach dostępnych miejsc parkingowych, w Terenowej Jednostce Organizacyjnej należącej do Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o., po dokonaniu rezerwacji drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach dostępnych miejsc noclegowych. 8 KARTA PODARUNKOWO PROMOCYJNA DWUDNIOWA to karta upoważniająca Okaziciela wraz z osobą towarzyszącą, do wykorzystania łącznie dwóch noclegów /w terminach następujących po sobie/ w pokoju dwuosobowym, ze śniadaniami i darmowym miejscem parkingowym, w ramach dostępnych miejsc parkingowych, w Terenowej Jednostce Organizacyjnej należącej do Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o., po dokonaniu rezerwacji drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach dostępnych miejsc noclegowych. 9 Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w ramach programu Reklamowo-Promocyjnego przeznaczyła na działania reklamowo-promocyjne w roku 2015: 1. KARTY PODARUNKOWO - PROMOCYJNE JEDNODNIOWE - numerowane od nr 2015/JD/1 Wzór Karty Podarunkowo - Promocyjnej Jednodniowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią. 2. KARTY PODARUNKOWO - PROMOCYJNE DWUDNIOWE - numerowane od nr 2015/DD/1 Wzór Karty Podarunkowo Promocyjnej Dwudniowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią. 10 Program Reklamowo-Promocyjny rozpoczyna się 1 stycznia 2015 r., a kończy 31 grudnia 2015 r. (z wyłączeniem Nocy Sylwestrowej z dnia 31 grudnia na 1 stycznia) Wartość KARTY PODARUNKOWO - PROMOCYJNEJ JEDNODNIOWEJ uprawniającej do pobytu w pokoju dwuosobowym przez jedną dobę, wraz ze śniadaniami i miejscem parkingowym, wynosi 97,00 zł brutto (dziewięćdziesiąt siedem złotych brutto). 2. Wartość KARTY PODARUNKOWO - PROMOCYJNEJ DWUDNIOWEJ uprawniającej do pobytu w pokoju dwuosobowym przez dwie doby, wraz ze śniadaniami i miejscem parkingowym, wynosi 194,00 zł brutto (sto dziewięćdziesiąt cztery złote brutto). 12 W ramach pojedynczego świadczenia podmioty wymienione w 3 niniejszego Regulaminu, mogą wykorzystać maksymalnie dwie KARTY PODARUNKOWO PROMOCYJNE JEDNODNIOWE (maksymalnie 2 doby dla 1 osoby). Okaziciel karty nie ponosi kosztów noclegów, śniadań i miejsca parkingowego oraz nie jest zobowiązany do składania zeznania podatkowego z racji uzyskania przychodu z tytułu wykorzystania KARTY PODARUNKOWO PROMOCYJNEJ, w ramach programu Reklamowo- Promocyjnego Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. 13 KARTY PODARUNKOWO PROMOCYJNE DWUDNIOWE nie łączą się.

3 14 1. Podmioty wymienione w 3 niniejszego Regulaminu mogą otrzymać więcej niż 2 KARTY PODARUNKOWO PROMOCYJNE na noclegi następujące po sobie, za zgodą dwóch Członków Zarządu. 2. Jeżeli łączna wartość kart przekroczy wartość 200,00 zł brutto (dwieście złotych brutto), ww. podmioty są zobowiązane do odprowadzenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 3. Druk Pit 8C wystawia Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zawierającego dane osobowe Okaziciela karty, stanowiącego załącznik nr 4. Pracownik Terenowej Jednostki Organizacyjnej, który melduje ww. podmioty ma obowiązek dopilnować, aby Gość wypełnił ww. formularz. 15 Wartość KART PODARUNKOWO PROMOCYJNYCH, wymieniona w 11, nie podlega wymianie na gotówkę. 16 KARTY PODARUNKOWO - PROMOCYJNE są kartami na Okaziciela. ROZDZIAŁ III: WYDANIE I EWIDENCJA KART PODARUNKOWO - PROMOCYJNYCH 17 Ewidencja, obrót oraz archiwizacja KART PODARUNKOWO PROMOCYJNYCH należy do Zespołu Sprzedaży Usług Hotelowych Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o., w ramach prowadzonych działań reklamowopromocyjnych. 18 KARTA PODARUNKOWO PROMOCYJNA zostaje wydana: 1) na pisemny wniosek: a) Dyrektora Terenowej Jednostki Organizacyjnej wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, skierowany do Zarządu Spółki, za pośrednictwem Zespołu Sprzedaży Usług Hotelowych. b) Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Handlowego lub Kierownika Zespołu Sprzedaży Usług Hotelowych. Wniosek powinien określać imię i nazwisko odbiorcy KARTY PODARUNKOWO PROMOCYJNEJ lub nazwę firmy, przyczynę uzasadniającą wydanie KARTY PODARUNKOWO PROMOCYJNEJ jedno- lub dwudniowej, potencjalny termin i miejsce rezerwacji. 2) na mocy samodzielnej, decyzji każdego z Członków Zarządu. 19 Wzór wniosku o wydanie KARTY PODARUNKOWO PROMOCYJNEJ stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 20 Wniosek o wydanie KARTY PODARUNKOWO - PROMOCYJNEJ wraz ze zgodą lub decyzją Członka Zarządu w sprawie wydania, zostaje przekazany do Zespołu Sprzedaży Usług Hotelowych, który prowadzi ewidencję KART PODARUNKOWO - PROMOCYJNYCH. Wzory kart Podarunkowo - Promocyjnych stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszego Regulaminu.

4 21 Dane Odbiorcy KARTY PODARUNKOWO - PROMOCYJNEJ będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 22 Regulamin programu Reklamowo-Promocyjnego Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. zamieszczony został do wglądu na stronie internetowej Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. pod adresem 23 Wykorzystana KARTA PODARUNKOWO PROMOCYJNA wraz z fakturą wewnętrzną wystawioną przez Terenową Jednostkę Organizacyjną oraz w przypadkach określonych w 14 wraz z formularzem zawierającym dane osobowe Okaziciela karty na cele podatkowe (zał. nr 4), po wykonaniu usługi, zostają niezwłocznie przekazane w oryginale do Zespołu Sprzedaży Usług Hotelowych. W przypadku konieczności wystawienia druku PIT8C Kierownik Zespołu Sprzedaży Usług Hotelowych przekaże tę informację do Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, do dnia 30 stycznia 2016 r.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Reklamowo-Promocyjnego na 2015r. Terenowe Jednostki Organizacyjne należące do Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. 1. Hotel Belwederski, ul. Sulkiewicza 11, Warszawa 2. Hotel Mazowiecki, ul. Mazowiecka 10, Warszawa 3. Hotel Bliza, os. Przyjaźni 1, Wejherowo 4. Obiekt Hotelowo-Internatowy Cassubia, ul. Boczna 11, Hel 5. Hotel Dedal, ul. Gen. de Gaulle'a 5, Malbork 6. Hotel Hetman, ul. Langiewicza 29 B, Rzeszów 7. Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, Lublin 8. Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118, Poznań 9. Hotel Iskra, ul. Planty 4, Radom 10. Hotel Kapitan, ul. Narutowicza 17 D, Szczecin 11. Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1A, Szczecin 12. Hotel Kopernik, ul. Wola Zamkowa 16, Toruń 13. Hotel Neptun, ul. Jana z Kolna 8, Gdynia 14. Hotel Reymont, ul. Legionów 81, Łódź 15. Hotel Royal, ul. św. Gertrudy 26-29, Kraków 16. Hotel Wieniawa, ul. Gajowicka 130, Wrocław 17. Zamek Czocha, Sucha, Leśna

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Reklamowo-Promocyjnego na 2015r. Wzór Karty Podarunkowo - Promocyjnej Jednodniowej.

7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Reklamowo-Promocyjnego na 2015r. Wzór Karty Podarunkowo -Promocyjnej Dwudniowej.

8 Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Reklamowo-Promocyjnego na 2015r. FORMULARZ /DANE PODATNIKA - prosimy o wypełnienie pismem drukowanym: 1. Dane identyfikacyjne: 1) numer identyfikacji podatkowej (NIP). 2) numer PESEL. 3) nazwisko. 4) pierwsze imię. 5) data urodzenia. 2. Adres zamieszkania: 1) kraj. 2) województwo. 3) powiat. 4) gmina. 5) ulica. 6) nr domu. 7) nr lokalu. 8) miejscowość. 9) kod pocztowy. 10) poczta. 11) urząd skarbowy.. Niniejszym potwierdzam realizację noclegu na podstawie Karty Podarunkowo-Promocyjnej nr... o wartości.. zł w dniu r..... (czytelny podpis Okaziciela karty).... (czytelny podpis przyjmującego formularz)

9 Załącznik nr 5 do Regulaminu programu Reklamowo-Promocyjnego na 2015r. Wzór wniosku o wydanie KARTY PODARUNKOWO PROMOCYJNEJ... Miejscowość i data Wnioskodawca.. o KARTA PODARUNKOWO - PROMOCYJNA JEDNODNIOWA ILOŚĆ KART o KARTA PODARUNKOWO - PROMOCYJNA DWUDNIOWA ILOŚĆ KART L.P. IMIĘ I NAZWISKO ODBIORCY KARTY TERMIN REZERWACJI MIEJSCE REZERWACJI Uzasadnienie:

10 Kraków, ul. Św. Gertrudy 26-29, tel.: , fax: , Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu Reklamowo-Promocyjnego na 2015r. Karta ewidencji Kart Podarunkowo - Promocyjnych Jednodniowych GRUPY HOTELI WAM Sp. z o.o. L.p. Nr karty Data wydania Wnioskodawca Imię i nazwisko odbiorcy karty Data planowanego przyjazdu Powód przyznania karty Uwagi REGON: , NIP: , KAPITAŁ ZAKŁADOWY: ,00 PLN,

11 Kraków, ul. Św. Gertrudy 26-29, tel.: , fax: , Załącznik nr 7 do Regulaminu Programu Reklamowo-Promocyjnego na 2015r. Karta ewidencji Kart Podarunkowo - Promocyjnych Dwudniowych GRUPY HOTELI WAM Sp. z o.o. L.p. Nr karty Data wydania Wnioskodawca Imię i nazwisko odbiorcy karty Data planowanego przyjazdu Powód przyznania karty Uwagi REGON: , NIP: , KAPITAŁ ZAKŁADOWY: ,00 PLN,

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu 1. Informacje ogólne Terminem ogłoszenia oferty jest 8 listopada 2007 roku. Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL 1. Definicje 1. Program Partnerski uti.pl /Program Partnerski - oznacza program lojalnościowy organizowany przez Operatora mający na celu polecanie przez Partnerów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 Datą niniejszej Oferty jest dzień 3 lutego 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ( Oferta ) spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul.

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 Datą niniejszej Oferty jest dzień 16 sierpnia 2013 roku W ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji )

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji ) Gdańsk, 24.03.2014r. Szanowna Pani/Pan Dyrektor/Prezes Biura/Domu Maklerskiego Departamentu Usług Powierniczych Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot Regulamin Programu Lojalnościowego ispot 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego ispot (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo