Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. UMOWA zawarta w dniu r. w Nowym Sączu. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY. UMOWA zawarta w dniu... 2010r. w Nowym Sączu. pomiędzy:"

Transkrypt

1 Program Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, Instytucją Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego wpisaną do RIK (Rejestru Instytucji Kultury) pod numerem 8/99, z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Długosza 3, nr NIP: PL , Regon: reprezentowanym przez Dyrektora Antoniego Malczaka, zwanym dalej Zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą Ze względu na wartość zamówienia, przedmiotowa umowa nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 (t. j.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) WyraŜenia uŝyte w niniejszej umowie, mają odpowiednio następujące znaczenia, które obejmować będą zarówno formę liczby pojedynczej jak i mnogiej definiowanych wyraŝeń: Strony oznaczają Zamawiającego i Wykonawcę Projekt pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza nr WTSL /08, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Operacyjnego Polska Republika Słowacka Zamówienie dostawa dla MCK SOKÓŁ sprzętu komputerowego oraz fotograficzno-wizualnego na potrzeby realizacji projektu pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna małopolsko - preszowskiego pogranicza nr WTSL / Oświadczenia Zamawiającego: 1. Zamawiający oświadcza, Ŝe przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Operacyjnego Polska Republika Słowacka

2 Program 2. Zamawiający oświadcza, Ŝe niniejsza umowa realizowana jest w ramach i na potrzeby Projektu pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza nr WTSL / Zamawiający oświadcza, Ŝe przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią 85%, natomiast środki BudŜetu Państwa stanowią 15% ogólnych środków przeznaczonych na jego realizację. 2. Oświadczenia Wykonawcy: 1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszej umowy i akceptuje ją w całości Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz fotograficzno-wizualnego zgodnego ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia zawartą w załączniku nr 1 do zaproszenia do złoŝenia propozycji cenowej / ofertowej. 2. Strony oświadczają, iŝ uzyskały wszystkie inne niezbędne informacje związane z zakresem przedmiotowym umowy Wykonawca obowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy oraz fotograficzno-wizualny w terminie do dnia 15 października 2010r. do godziny 15.00, do siedziby Instytutu Europa Karpat Oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Narutowicza 9 a, Nowy Sącz. 2. Wraz z dostawą sprzętu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta dostarczonego sprzętu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opakowania i zabezpieczenia przedmiotu dostaw, jakie będą niezbędne, by zapobiec jakiemukolwiek uszkodzeniu sprzętu w czasie transportu do miejsca dostawy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu osiągnięcia najlepszego efektu Wykonawca nie moŝe bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy osobom trzecim, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 2. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, za działania i zaniechania osób trzecich Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. 3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności i problemów w trakcie realizacji umowy Wykonawca korzystać będzie ze wskazówek Zamawiającego, którego reprezentować będzie pracownik Zamawiającego, osoba wskazana w 7 ust Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości... PLN brutto, zgodnie z ofertą cenową złoŝoną przez Wykonawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 3. Kwota, o której mowa w ust. 1 nie podlega podwyŝszeniu w przypadku gdy czas realizacji dostaw przedłuŝy się nie więcej niŝ o 1 dzień.

3 Program 4. Podstawę dokonania zapłaty stanowić będzie Protokół odbioru całości dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, po wykonaniu całości dostaw oraz prawidłowo wystawiony przez Wykonawcę rachunek/faktura VAT. 5. Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 6. Przez datę zapłaty rozumie się datę złoŝenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający nie dokona płatności na wskazany rachunek Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy odsetki za zwłokę, w wysokości odsetek ustawowych W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę realizacji obowiązków określonych w niniejszej umowie, w szczególności opóźnienia w dostawie, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości równowartości 1% kwoty brutto, o której mowa w 5 ust. 1 za kaŝdy dzień opóźnienia. 2. Kara, o której mowa w ust. 1 podlega potrąceniu z rachunku/faktury VAT przedstawionego za realizację umowy. 3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość 30% kwoty brutto określonej w 5 ust. 1 tytułem kary umownej. 4. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania niniejszej umowy w terminie określonym w umowie z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, jak równieŝ zaprzestania wykonywania umowy lub w razie zaniedbań po stronie Wykonawcy uniemoŝliwiających dalszą realizację niniejszej umowy, na zasadach w niej określonych, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego wzywania do usunięcia nieprawidłowości. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty w wysokości stanowiącej równowartość 30% kwoty brutto określonej w 5 ust. 1 tytułem kary umownej. 5. Zapłata kar umownych o których mowa w ust. 3 lub 4 winna nastąpić w terminie 14 dni od daty odstąpienia od realizacji umowy. 6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w kwotach przekraczających kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: 2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 8 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej. 3. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy Zamawiający Wykonawca

4 Program Załącznik nr 1 do umowy Protokół odbioru całości dostaw wykonanych przez.. dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, Nowy Sącz zgodnie z zawartą umową z dnia r. w składzie: Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy poświadcza się wykonanie dostawy sprzętu komputerowego oraz fotograficzno-wizualnego na potrzeby realizacji projektu pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna małopolsko - preszowskiego pogranicza nr WTSL /08 Tak Nie Wykonane usługi przyjmuje się bez zastrzeŝeń *) / stwierdza się zastrzeŝenia *) Uwagi Na tym Protokół zakończono. Podpisy Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy..

5 Program *) niepotrzebne skreślić

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: UMOWA nr... NR CRU... zawarta w Szczecinie w dniu... 2012 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, reprezentowaną przez: zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia Tyczyn, dnia 2 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia 1. Zamawiający. ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: 954-22-39-831, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo