Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Teresa Jerzykowska-Słupska mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z4.03 Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady ewidencji zakupu i sprzedaży towarów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Reklamacje w obrocie towarowym i zasady ich ewidencji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ogólne zasady ewidencji materiałów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Inwentaryzacja składników majątku Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 66 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu ewidencji majątku przedsiębiorstwa handlowego. Majątek, czyli aktywa kontrolowane przez przedsiębiorstwo, mają przynosić w przyszłości korzyści ekonomiczne. Dokumentowanie ich stanu i ruchu należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę o rachunkowości. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, obejmujący niezbędne umiejętności i wiadomości, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. 4. Pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczeń. 5. Ćwiczenia, które pomogą Ci wykorzystać wiadomości i ukształtować umiejętności praktyczne. 6. Sprawdzian postępów, zawierający zestaw pytań sprawdzających Twoje wiadomości i umiejętności po wykonaniu ćwiczeń. Na pytania sprawdzianu postępów, odpowiadaj tak lub nie. Sam możesz ocenić, czy i w jakim stopniu opanowałeś materiał jednostki modułowej. 7. Sprawdzian osiągnięć w formie testu, którego zaliczenie potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej. 8. Literaturę uzupełniającą. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania lub wykonanie niektórych ćwiczeń sprawi Ci trudność zawsze możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z4 Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.01 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.02 Gospodarowanie zasobami finansowymi 341[03].Z4.03 Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.04 Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.05 Obsługa systemu finansowo-księgowego Schemat układu jednostek modułowych. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości, stosować ogólne zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych, wystawiać faktury VAT, obliczyć wysokość podatku VAT, rozróżnić pojęcie ceny i marży, obliczyć cenę sprzedaży towaru na podstawie podanych założeń. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: udokumentować i zaewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące stanu, ruchu i zużycia środków trwałych zidentyfikować składniki wartości niematerialnych i prawnych, zaewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące zmian stanu i zużycia wartości niematerialnych i prawnych, zaewidencjonować operacje gospodarcze związane z procesem inwestycyjnym, obliczyć i zaewidencjonować VAT naliczony i należny, sporządzić deklarację VAT-7 na podstawie rejestrów VAT, rozliczyć zakup towarów, ustalić saldo konta: Rozliczenie zakupu towarów, zaprojektować i wykonać ewidencję analityczną i syntetyczną towarów, zaewidencjonować sprzedaż towarów, obliczyć marżę zrealizowaną na sprzedaży towarów, zaewidencjonować ruch opakowań, udokumentować i zaewidencjonować obrót materiałami w przedsiębiorstwie handlowym, zaewidencjonować operacje związane z krótkoterminowymi i długoterminowymi aktywami finansowymi, zaewidencjonować przykładowe operacje gospodarcze dotyczące reklamacji towarów, zastosować procedury inwentaryzacyjne, udokumentować i zaewidencjonować wyniki inwentaryzacji. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Materiał nauczania Charakterystyka i klasyfikacja środków trwałych Środki trwałe (ustawa o rachunkowości art. 3 ust. 1 pkt. 15) definiowane są jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. W ewidencji bilansowej jednostki ujmowane są środki trwałe własne, natomiast środki trwałe używane przez jednostkę, np. na podstawie umowy najmu ujmowane są w ewidencji pozabilansowej na koncie Środki trwałe obce. W bilansie środki trwałe ujmowane są w sposób następujący: grunty własne, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe. Obowiązująca Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) składa się z dziesięciu grup od 0 do 9. Tabela 1. Klasyfikacja środków trwałych [KŚT. Grupa Rodzaje środków trwałych i ich przykłady 0 grunty, np. grunty orne, grunty leśne, grunty zabudowane lub zurbanizowane, użytki ekologiczne 1 budynki i lokale, np. budynki niemieszkalne: budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo-usługowe, budynki biurowe, budynki mieszkalne 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej, np. budowle dla górnictwa, elektrownie, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, autostrady 3 kotły i maszyny energetyczne, np. kotły grzejne i parowe, turbiny wodne, silniki prądu stałego 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, np. tokarki, frezarki, pompy wirowe, zespoły komputerowe, roboty 5 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, np. maszyny przędzalnicze, maszyny tkackie, maszyny do robót ziemnych, maszyny do robót drogowych 6 urządzenia techniczne, np. zbiorniki naziemne, urządzenia nadawcze i odbiorcze telewizyjne, urządzenia i aparaty telefonii komórkowej, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, dźwigi i przenośniki, urządzenia przeciwpożarowe 7 środki transportu, np. motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe, naczepy 7

9 Grupa Rodzaje środków trwałych i ich przykłady 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, np. maszyny biurowe i piszące, maszyny biurowe liczące, wyposażenie kin, teatrów, kioski, baraki, domki campingowe 9 inwentarz żywy, np. zwierzęta gospodarskie, zwierzęta cyrkowe Wycena środków trwałych W ewidencji księgowej środki trwałe ujmowane są według wartości początkowej, którą jest: cena nabycia dla środków trwałych zakupionych, koszt wytworzenia dla środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, wartość rynkowa lub określona w umowie dla środków trwałych, które jednostka otrzyma, np. w formie darowizny. Przy ustalaniu ceny nabycia środka trwałego należy uwzględnić cenę zakupu (należną sprzedającemu) i składniki wpływające na jej zwiększenie lub zmniejszenie według tabeli 2. Tabela 2. Zasada ustalania ceny nabycia środka trwałego [opracowanie własne] Składniki zwiększające cenę zakupu Składniki zmniejszające cenę zakup - cło, podatek (przy zakupie z importu) - koszty bezpośrednio związane z zakupem, np. koszty transportu, koszty wyładunku, koszty ubezpieczenia - koszty związane z przystosowaniem środka trwałego do użytkowania, np. koszty montażu - rabaty, upusty - podatek VAT podlegający odliczeniu Przy ustalaniu kosztu wytworzenia środka trwałego uwzględnia się wszystkie koszty, jakie jednostka poniosła na jego wytworzenie, np.: wartość materiałów nabytych do jego wytworzenia, koszty wynagrodzeń i narzutów na płace pracowników zatrudnionych przy jego wytwarzaniu, inne koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z wytworzeniem środka trwałego. Zużycie i amortyzacja środków trwałych Środki trwałe uczestniczące w procesie gospodarczym zużywają się. Zużycie to następuje stopniowo i musi znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu, a tym samym w wartości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Stopniowe zużycie środka trwałego, które koryguje jego wartość początkową nazywane jest umorzeniem. Równowartość zużycia zaliczona w koszty to amortyzacja. Zachodzi równość: umorzenie = amortyzacja. Zasady ewidencji amortyzacji poznałeś w jednostce modułowej Z4.01 (rys. 24 i rys. 26). Stosowane w praktyce metody amortyzacji to: - amortyzacja równomierna - liniowa, - amortyzacja nierównomierna - degresywna, - jednorazowy odpis w koszty, gdy wartość środka trwałego nie przekracza 3500,- zł (wartość ustalona przez przepisy podatkowe). Jednostka gospodarcza określa w zakładowym planie kont stosowane metody amortyzacji, termin rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych na podstawie ustawy o rachunkowości 8

10 oraz przepisy podatkowe. Dokonując wyboru metody amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych, należy stosować ją do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Metoda liniowa W metodzie liniowej odpisy amortyzacyjne są równe przez cały okres użytkowania środka trwałego, aż do jego całkowitego zamortyzowania, czyli zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową bądź do momentu jego likwidacji lub sprzedaży. Roczny odpis amortyzacji (zużycia) ustalany jest według wzoru: Ar = Wp x Sa 100% Ar roczny odpis amortyzacji Wp wartość początkowa środka trwałego Sa roczna stawka amortyzacyjna Miesięczny odpis amortyzacyjny (zużycia) jest 1/12 odpisu rocznego. Roczne podstawowe stawki amortyzacyjne zawarte są w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym. Metoda degresywna Metoda degresywna amortyzacji pozwala na przyspieszenie amortyzacji niektórych środków trwałych w początkowym okresie ich używania. W tej metodzie do obliczenia rocznego odpisu amortyzacyjnego stosuje się obowiązujące stawki amortyzacyjne podwyższone odpowiednim współczynnikiem nie wyższym niż 2. Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych w tej metodzie zawarte są w tabeli 3. Tabela 3. Zasada ustalanie odpisów amortyzacyjnych w metodzie degresywnej [opracowanie własne] W pierwszym roku obowiązująca stawka amortyzacyjna Ar = Wp x Sa podwyższana jest odpowiednim 100% współczynnikiem I etap II etap W roku następnym i kolejnych latach Wp x Sa Ar = 100% W roku następnym po roku, w którym kwota amortyzacji ustalona metodą degresywną miałaby być niższa od kwoty amortyzacji ustalonej metodą liniową, należy stosować metodę liniową aż do całkowitego zamortyzowania środka trwałego. Metoda degresywna może być stosowana do maszyn i urządzeń: zaliczonych do grupy 3, 6, i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, środków transportu z wyjątkiem samochodów osobowych. Amortyzacji nie podlegają: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, obowiązująca stawka amortyzacyjna podwyższona odpowiednim współczynnikiem Wp (wartość początkowa) ustalana na początek roku, pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne przejście na metodę liniową. 9

11 budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu, dzieła sztuki i eksponaty muzealne, składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. Wyżej wymienione składniki majątku są środkami trwałymi, tzn. należy je ujawnić w ewidencji środków trwałych, jednak nie podlegają amortyzacji, czyli dla celów podatkowych nie należy naliczać od nich żadnych odpisów amortyzacyjnych. Wydatki na ich zakup mogą jednak stanowić koszt uzyskania przychodu z ich sprzedaży. Ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych Dokumenty związane z ewidencją środków trwałych są następujące: Dokument zakupu, np. faktura VAT OT przyjęcie środka trwałego do użytkowania LT likwidacja środka trwałego PT przekazanie środka trwałego MT zmiana miejsca użytkowania środka trwałego Ewidencja syntetyczna Ewidencja syntetyczna środków trwałych prowadzona jest na kontach: Środki trwałe To konto syntetyczne, bilansowe, prezentujące wartość brutto środków trwałych czyli według wartości początkowej. Na tym koncie ewidencjonowane są zmiany związane z ruchem środków trwałych, np. przyjęcie do użytkowania, sprzedaż. Umorzenie trwałych środków To konto korygujące do konta Środki trwałe. Na nim ewidencjonowane jest bieżące zużycie środków trwałych. Wartość bilansową środków trwałych ustala się korygując saldo końcowe konta Środki trwałe o wartość salda końcowego konta Umorzenie środków trwałych. Przykład ustalenia wartości bilansowej środków trwałych. Dt Środki trwałe Ct Dt Umorzenie środków trwałych Ct Sp , ,- Sp. Wartość bilansowa środków trwałych wynosi: ,- zł , ,- = ,- zł Ewidencja analityczna środków trwałych Ewidencja analityczna środków trwałych obejmuje: księgę inwentarzową, karty szczegółowe, tabelę amortyzacyjną. W księdze inwentarzowej środków trwałych dokonuje się zapisów w porządku chronologicznym wszystkich przyjętych do użytkowania środków trwałych oraz podstawowych informacji datę przyjęcia do użytkowania, numer inwentarzowy, nazwę, opis, wartość 10

12 początkową. Dokonuje się także zapisów dotyczących likwidacji, sprzedaży lub zmiany miejsca użytkowania środka trwałego na podstawie odpowiednich dokumentów. Karty szczegółowe środków trwałych zakładane są dla poszczególnych środków trwałych i zawierają informacje, takie jak: nazwę, opis, numer inwentarzowy, datę przyjęcia do użytkowania, symbol KŚT, miejsce użytkowania, wartość inwentarzową, stawkę amortyzacji, roczne i miesięczne kwoty umorzenia, przewidywany czas użytkowania. Tabela amortyzacyjna sporządzana jest na początku roku obrotowego. Zawiera informacje o wartości umorzeń wszystkich amortyzowanych środków trwałych w rozbiciu na poszczególne miesiące. Na podstawie danych z tabeli sporządzany jest dokument Pk (polecenie księgowania) stanowiący podstawę księgowania kwoty umorzenia za dany okres sprawozdawczy. Ewidencja i dokumentacja zmian w stanie i wartości środków trwałych Zmiany, jakie między innymi mogą mieć miejsce w stanie i wartości środków trwałych, pokazuje tabela 4. Tabela 4. Wykaz zmian w stanie i wartości środków trwałych [opracowanie własne] zakup lub wytworzenie we własnym zakresie, otrzymanie w formie udziału (aportu), Zwiększenia wartości otrzymanie do użytkowania na podstawie umowy leasingu, środków trwałych ujawnianie nadwyżki, aktualizacja wyceny Zmniejszenia wartości sprzedaż, środków trwałych likwidacja, przekazanie w formie aportu, uznanie za niedobór, aktualizacja wyceny. Ewidencja zakupu środków trwałych niewymagających montażu Ze środkiem trwałym niewymagający montażu mamy do czynienia w przypadku, gdy nie poniesiono żadnych kosztów na przystosowanie środka trwałego do użytkowania. Podstawowe dokumenty do ewidencji środka trwałego to: faktura VAT i OT. Rozrachunki Rozliczenie Dt z dostawcami Ct Dt zakupu Ct Dt Środki trwałe Ct 9 760, , , ,- (1) (2) Dt VAT naliczony Ct 1 760,- 1) dane z faktury VAT za zakupiony środek trwały 9 760,- (8 000,- + VAT 22% 1 760,-) 2) OT wartość początkowa przyjętego środka trwałego 8 000,- oraz przeksięgowanie podatku VAT naliczonego 1 760,- Rys. 1. Przykład ewidencji zakupu środka trwałego [opracowanie własne] Ewidencja środków trwałych w budowie Środki trwałe w budowie obejmują środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. To ogół kosztów poniesionych na zakup, budowę we własnym zakresie środków trwałych oraz kosztów związanych z ulepszeniem już użytkowanych składników aktywów trwałych, do momentu przygotowania budowy, przez cały czas realizacji, aż do przekazania do użytkowania. 11

13 Koszty te gromadzone są na koncie Środki trwałe w budowie a z chwilą zakończenia budowy i przyjęcia środka trwałego do użytkowania przeksięgowane na konto Środki trwałe. Tak samo postępuje się z kosztami ponoszonymi na montaż lub przystosowaniem zakupionego środka trwałego. Zasadę ewidencji środków trwałych wymagających montażu pokazuje rysunek 2. Rozrachunki Rozliczenie Środki trwałe Środki Dt z dostawcami Ct Dt zakupu Ct Dt w budowie Ct Dt trwałe Ct 2 440,- 1) 2 440, ,- 2) 2 000,- 5) 2 400,- 4) 488-3) 488,- 488,- 400,- Dt VAT naliczony CT 440,- 88,- 1) dane z faktury VAT za zakupiony środek trwały wymagający montażu 2 440,- (2 000,- + VAT 22% 440,-) 2) protokół przekazania środka trwałego do montażu 2 000,-, przeksięgowanie podatku VAT naliczonego 440,- 3) faktura za montaż środka trwałego 488,- (400,- + VAT 22% 88,-) 4) protokół odbioru robót montażowych 400,-, przeksięgowanie podatku VAT naliczonego 88,- 5) OT przyjęcie środka trwałego do ewidencji 2 400,- (2 000, ,-) Rys. 2. Przykład ewidencji środka trwałego wymagającego montażu [opracowanie własne] Gospodarka remontowa i ulepszenia środków trwałych Rozróżnienie remontu i ulepszenia środka trwałego jest bardzo istotne z punktu widzenia prawa podatkowego, ponieważ wydatki na remonty zaliczane są w koszty uzyskania przychodów z chwilą ich poniesienia, natomiast nakłady poniesione na ulepszenie powiększają wartość początkową środków trwałych i dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne odnoszone są w koszty uzyskania przychodów. Ulepszenie środka trwałego to zwiększenie jego wartości początkowej poprzez jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję. Ewidencja likwidacji środka trwałego Likwidacja środka trwałego może mieć miejsce z powodu np. całkowitego zużycia środka trwałego, jego zniszczenia. Likwidacja środka trwałego księgowana jest na podstawie dokumentu LT, na podstawie którego należy: ustalić wartość bilansową środka trwałego, czyli skorygować wartość początkową o dotychczasowe umorzenie, ustaloną wartość zaliczyć w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, wprowadzić środek trwały do ewidencji pozabilansowej, ujmując jego wartość początkową po stronie Dt konta Środki trwałe w likwidacji, uznać konto Środki trwałe w likwidacji wartością początkową środka trwałego, po jego fizycznej likwidacji potwierdzonej odpowiednim dowodem. 12

14 Dt Środki trwałe Ct Umorzenia Środki trwałe Dt środków trwałych Ct Dt w likwidacji Ct Sp , ,- 1) 6 000, ,- Sp. 3) 8 000, , ,- (4 2) Pozostałe Dt koszty operacyjne Ct 2 000,- Wartość początkowa środka trwałego 8 000,-, dotychczasowe umorzenie 6 000,- Wartość bilansowa środka trwałego 2 000,- 1) przeksięgowanie dotychczasowego umorzenia 2) zaliczenie wartości bilansowej środka trwałego ciężar pozostałych kosztów operacyjnych 3) wprowadzenie środka trwałego do ewidencji pozabilansowej pod datą postawienia w stan likwidacji 4) wyksięgowanie środka trwałego ewidencji pozabilansowej pod datą zakończenia likwidacji Rys. 3. Przykład ewidencji środka trwałego w likwidacji [opracowanie własne] Umowy leasingu Umowa leasingu jest jedną z możliwości pozyskania środków trwałych. W umowie leasingu określone są strony umowy: leasingobiorca, leasingodawca. Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości leasing to: umowa, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo użytkowania określonego dobra w określonym czasie w zamian za określone płatności. Wyróżnia się dwa rodzaje umowy leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Leasing operacyjny Leasingodawca pozostaje właścicielem środka trwałego, będącego przedmiotem umowy, na warunkach określonych w umowie leasingowej, dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Leasing operacyjny jest formą dzierżawy, leasingobiorca użytkuje środek trwały w zamian za ustalone płatności. Przykład ewidencji środka trwałego u leasingobiorcy leasing operacyjny. Rozrachunki Dt Rachunek bieżący Ct Dt z dostawcami Ct Dt Usługi obce Ct Sp ,- 366,- (3 3) 366,- 366,- (2 2) 300,- Ewidencja pozabilansowa Rozliczenie VAT Dt naliczonego Ct Dt Środki trwałe obce Ct 2) 66,- 1) 8 000, ,- (4 1) Pk przyjęcie środka trwałego do użytkowania (umowa leasingu) 8 000,- 2) Faktura VAT: - rata opłaty leasingowej 300,- - VAT naliczony 22% 66,- - wartość brutto faktury 366,- 3) WB przelew środków pieniężnych na konto leasingodawcy 366,- 4) Pk przekazanie środka trwałego leasingodawcy po zakończeniu umowy wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej 8 000,- Rys. 4. Przykład ewidencji środka trwałego u leasingobiorcy leasing operacyjny [opracowanie własne] 13

15 Leasing finansowy W tej formie umowy leasingowej środki trwałe oddane do użytkowania leasingobiorcy stanowią jego aktywa trwałe, a zatem leasingobiorca ma prawo do ich umarzania i zaliczania amortyzacji w koszty uzyskania przychodu dla celów ustalania wyniku finansowego. Leasingobiorca przejmuje całe ryzyko i pożytki wynikające z posiadania środka trwałego. Leasingodawca udziela kredytu na warunkach ustalonych w umowie. Leasingobiorca przekazuje leasingodawcy ustalone w umowie raty płatności leasingowych. Po wygaśnięciu umowy staje się właścicielem przedmiotu leasingu. W płatności leasingowej ustalonej w umowie wyszczególnione są: wartość przedmiotu leasingu, opłaty leasingowe za cały czas trwania leasingu oprocentowanie kredytu kapitałowego. Przykład ewidencji środka trwałego u leasingobiorcy leasing finansowy. Pozostałe Dt Rachunek bieżący Ct Dt rozrachunki Ct Dt Środki trwałe Ct Sp , ,- (2 2) 1 220, ,- (1a 1a) , ,- (1b 220,- (1c Czynne RMK Dt - finansowych Ct Dt Koszty finansowe Ct 1b) ,- 277,80 (3 3) 277,80 Umorzenie Rozliczenie Dt środków trwałych Ct Dt Amortyzacja Ct Dt naliczonego VAT Ct 325,- (4 4) 325,- 1c) 220,- 1) faktura za środek trwały otrzymany na podstawie umowy leasingu na okres 36 miesięcy: a) wartość środka trwałego ,- b) kwota oprocentowania kredytu leasingowego ,- c) podatek VAT od sumy faktury do rozliczenia w ratach miesięcznych 7 920,- Razem do zapłaty za cały okres trwania umowy: ,- 2) przelew raty leasingowej za bieżący miesiąc 1 220,- w tym: rata czynszu 1 000,- zawierająca spłatę odsetek w wysokości 277,78 + podatek VAT 220,- 3) Pk przeksięgowanie oprocentowania od kredytu zawartego w racie 277,80 4) Pk amortyzacja i umorzenie za bieżący miesiąc naliczone według stawki amortyzacyjnej 15%. 325,- Rys. 5. Przykład ewidencji środka trwałego u leasingobiorcy leasing finansowy [opracowanie własne] Wartości niematerialne i prawne Zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 3 ust. 1 p. 14, do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się: nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystywania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, w tym np.: programy komputerowe, licencje koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, know-how, wartość firmy (jako różnica między ceną nabycia jednostki a jej wartością godziwą), koszty zakończonych prac rozwojowych. 14

16 Wycena wartości niematerialnych i prawnych Zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych są podobne jak przy wycenie środków trwałych. W ciągu roku obrotowego wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, czyli wartości początkowej. Wycena bilansowa podawana jest w wartości netto (bieżącej). Należy wartość początkową pomniejszyć o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Do amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych stosuje się takie same zasady jak do środków trwałych. Zasada ewidencji odpisów amortyzacyjnych pokazana jest na poniższym rysunku. Umorzenie wartości Dt niematerialnych i prawnych Ct Dt Amortyzacja Ct odpis amortyzacyjny Rys. 6. Zasada ewidencji odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych [opracowanie własne] Ewidencja zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na koncie bilansowym Wartości niematerialne i prawne. Do tego konta prowadzone jest konto korygujące Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. Stan wartości niematerialnych i prawnych może ulec zwiększeniu przez zakup, otrzymanie w ramach aportu (wkładu rzeczowego do spółki), nieodpłatne otrzymanie, zakończenie prac rozwojowych, przejęcie w ramach leasingu finansowego. Zmniejszenie stanu wartości niematerialnych i prawnych może nastąpić w wyniku: sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, ujawnionego niedoboru, przekazania jako aportu, odpisów z powodu utraty wartości. Ogólne zasady ewidencji zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie wartości Koszty Wartości niematerialne niematerialnych Dt działalności Ct Dt i prawne Ct Dt. i prawnych Ct 1) 4 a) 4) Rachunek Pozostałe koszty Dt bieżący Ct Dt operacyjne Ct 2) 4 b) Dt Kapitał podstawowy Ct 3) 1) koszty całkowicie zakończonych prac rozwojowych 2) zakup wartości niematerialnych i prawnych, na podstawie faktury VAT (dla uproszczenia pominięto ewidencję VAT) 3) wartości niematerialne i prawne wniesione w ramach aportu 4) zmniejszenie stanu wartości niematerialnych i prawnych w wyniku likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania 4a) dotychczasowe zużycie 4b) wartość bieżąca Rys. 7. Ogólne zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych [opracowanie własne] 15

17 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są grupy rodzajowe środków trwałych w KŚT? 2. Według jakiej wartości w ewidencji księgowej ujmowane są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne? 3. W jaki sposób ustalana jest wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? 4. Co oznacza pojęcie: umorzenie i amortyzacja? 5. Jak wyceniane są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w bilansie? 6. Jaka jest zasada naliczania amortyzacji w metodzie liniowej? 7. Jaka jest zasada naliczania amortyzacji w metodzie degresywnej? 8. Jakie dokumenty związane są z: przyjęciem do użytkowania, likwidacją, przekazaniem lub zmianą miejsca użytkowania środka trwałego? 9. Jakie są zasady prowadzenia ewidencji syntetycznej środków trwałych? 10. Jakie są zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych? 11. Jakie są zasady ewidencji środków trwałych niewymagających montażu? 12. Jakie są zasady ewidencji środków trwałych w budowie? 13. Jakie są zasady ewidencji likwidacji środków trwałych? 14. Jakie są ogólne zasady ewidencji zmian w stanie i ruchu wartości niematerialnych i prawnych? 15. Na czym polega umowa leasingu? 16. Jaka jest różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Ustal wartość początkową środków trwałych oraz zaklasyfikuj je do odpowiedniej grupy według KŚT. 1) Jednostka handlowa niebędąca podatnikiem podatku VAT zakupiła zestaw komputerowy, na który składa się: monitor LCD ,- zł, komputer z systemem operacyjnym ,- zł, drukarka laserowa HP 850,- zł. Składowe zestawu komputerowego opodatkowane są stawką podatku VAT 22%. Koszty transportu wyniosły 200,- zł + 22% VAT. Instalację komputera i przygotowanie do pracy wykonała firma usługowa i wystawiła fakturę na kwotę 320,- zł + podatek VAT 22%. 2) Jednostka handlowa będąca podatnikiem podatku VAT zakupiła wózek widłowy akumulatorowy, wartość według faktury: netto 4 800,- zł + VAT 22%. Koszt transportu 450,- zł + VAT 22%. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, dotyczącym klasyfikacji i wyceny środków trwałych, 2) ustalić wartość początkową i zaklasyfikować do odpowiedniej grupy KŚT środki trwałe określone w punkcie 1) i 2) ćwiczenia, 3) porównać otrzymane wyniki. Wyposażenie stanowiska pracy: klasyfikacja środków trwałych lub komputer z dostępem do Internetu, 16

18 zeszyt przedmiotowy, kalkulator, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Oblicz amortyzację środków trwałych metodą liniową i degresywną. 1) Firma handlowa Altra sp. z o.o. w Kielcach przyjęła w lutym 200x roku do eksploatacji budynek sklepowy o wartości początkowej ,- zł. W zakładowym planie kont jednostka określiła co następuje: stosowana metoda amortyzacji liniowa, rozpoczęcie naliczania amortyzacji w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania, stawki amortyzacji według wykazu publikowanego przez Ministerstwo Finansów. Oblicz roczne i miesięczne stawki amortyzacyjne, sporządź tabelę amortyzacyjną dla tego środka trwałego na okres jego użytkowania według wzoru: Rok Miesiąc Wartość początkowa Amortyzacja roku bieżącego Amortyzacja narastająco Bieżąca księgowa wartość 2) Firma handlowa Primatex sp. z o.o. w Konstantynowie w grudniu 200x r. zakupiła środek trwały o wartości początkowej ,- zł. Według zasad określonych w zakładowym planie kont należy przyjąć go do amortyzacji w styczniu następnego roku. Planowane jest podwyższenie stawki amortyzacyjnej przewidzianej w wykazie stawek amortyzacyjnych dla tego środka trwałego w wysokości 18% współczynnikiem 2. Oblicz roczne i miesięczne odpisy amortyzacyjne na cały okres amortyzowania środka trwałego metodą degresywną i liniową oraz sporządź tabelę amortyzacyjną według wzoru: Rok Odpisy amortyzacyjne według Odpisy amortyzacyjne według metody degresywnej metody liniowej Roczne Miesięczne Roczne Miesięczne Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym metod naliczania amortyzacji, 2) ustalić stawkę amortyzacyjną dla środka trwałego, korzystając z wykazu stawek amortyzacyjnych, 3) obliczyć roczny i miesięczny odpis amortyzacyjny według metody liniowej dla firmy Altra, 4) obliczyć roczne i miesięczne odpisy amortyzacyjne metodą degresywną i liniową dla firmy Primatex, 5) dokonać niezbędnych obliczeń i sporządzić tabelę amortyzacyjną według podanego wzoru dla firmy Altra, 6) dokonać niezbędnych obliczeń i sporządzić tabelę amortyzacyjną według podanego wzoru dla firmy Primatex, 7) porównać otrzymane wyniki. Wyposażenie stanowiska pracy: klasyfikacja środków trwałych lub komputer z dostępem do Internetu, 17

19 załącznik nr 1do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych lub komputer z dostępem do Internetu, zeszyt przedmiotowy, kalkulator, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Dokonaj ewidencji operacji gospodarczych dotyczących umorzenia i amortyzacji środków trwałych. Salda początkowe wybranych kont na x r., PH. Astra-Prim sp. z o.o. w Poznaniu są następujące: Lp. Numer konta Nazwa konta 1 Środki trwałe w tym: budynki środki transportu maszyny i urządzenia pozostałe Stosowana stawka amortyzacyjna w % Wartość trwałych środków ,- 2, , , , ,- 2 Umorzenie środków trwałych ,- 3 Wartości niematerialne i prawne ,- 4 Umorzenie wartości niematerialnych i 4 200,- prawnych Jednostka prowadzi działalność handlową na szczeblu hurtu i detalu. Jest podatnikiem podatku VAT, rozlicza koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (zespól 4 i 5 równocześnie). Prowadzone są dwa konta kosztów handlowych: hurtu i detalu, koszty amortyzacji rozliczane są procentowo: 60% w koszty hurtu, 40% detalu. W zakładowym planie kont jednostka określiła zasady amortyzacji: metoda naliczania amortyzacji liniowa, rozpoczęcie naliczania amortyzacji w miesiącu przyjęcia do użytkowania, stawki amortyzacji według wykazu publikowanego przez Ministerstwo Finansów, środki trwałe o wartości od 2 000,- do 3 500,- zł wprowadzane są na stan środków trwałych i umarzane odpisem jednorazowym w koszty. Operacje gospodarcze: 1 Pk naliczono amortyzację środków trwałych za bieżący miesiąc i zaksięgowano w koszty 2 Pk naliczono amortyzację wartości niematerialnych i prawnych za bieżący miesiąc i zaksięgowano w koszty 3 Zakupiono środek trwały według faktury VAT 221/0x (dla celów detalu) - wartość netto - podatek VAT 22% - razem 3 050,- 671, ,- 4 Pk umorzenie i amortyzacja zakupionego środka trwałego Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym umorzenia i amortyzacji, 2) obliczyć amortyzację dla poszczególnych grup środków trwałych, 3) obliczyć amortyzację dla wartości niematerialnych i prawnych, 18

20 4) wpisać numery kont, 5) otworzyć konta sadami początkowymi, 6) ustalić dekretację operacji gospodarczych, 7) otworzyć konta niezbędne do zaewidencjonowania operacji gospodarczych, 8) zaewidencjonować operacje gospodarcze, 9) porównać ewidencję. Wyposażenie stanowiska pracy: zeszyt przedmiotowy, przykładowy plan kont, kalkulator, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Dokonaj ewidencji operacji gospodarczych związanych ze stanem i ruchem środków trwałych. Salda początkowe wybranych kont na x r., PH. Filemon sp. z o.o. w Kaliszu są następujące: Lp. Numer konta Nazwa konta Kwota w zł 1 Środki trwałe ,- 2 Kasa ,- 3 Umorzenie środków trwałych ,- 4 Rozrachunki z dostawcami 8 000,- 5 VAT należny 6 200,- 6 Usługi obce 1 800,- Jednostka prowadzi działalność handlową, jest podatnikiem podatku VAT, rozlicza koszty w układzie rodzajowym. Operacje gospodarcze: 1 LT postawiono w stan likwidacji środek trwały: wartość początkowa dotychczasowe umorzenie 6 200, ,- 2 Likwidacja środka trwałego (wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej) 3 Zakupiono środek trwały wymagający montażu faktura VAT 324/0x wartość netto podatek VAT 22% razem 4 Faktura VAT 1232/0x za montaż środka trwałego wartość netto podatek VAT 22% razem , , , ,- 462, ,- 5 OT przyjęcie środka trwałego do użytkowania po zakończeniu montażu.. 6 Zakupiono za gotówkę za oprogramowanie komputerów - Faktura VAT 234/0x i przyjęto do użytkowania wartość netto podatek VAT 22% razem 6 800, , ,- 19

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 26 sierpnia 2016 r. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego I. Wycena aktywów i pasywów Aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2

ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw 3 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO ORAZ JEGO REPRODUKCJA. FINANSOWE SKŁADNIKI

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

cza Otwórz konta stanami pocz tkowymi i zaksi guj operacje gospodarcze: Po zaksi

cza Otwórz konta stanami pocz tkowymi i zaksi guj operacje gospodarcze: Po zaksi GR I Salda początkowe wybranych kont w spółce z o.o Tęcza są następujące: Środki trwałe 60 000zł,- Umorzenie środków trwałych 5 000zł,- Wartości niematerialne i prawne 6 000zł,- Umorzenie wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe

Inwestycje. skutki przeklasyfikowania aktywów do inwestycji aktualizacja wartości vs odpisy umorzeniowe Inwestycje 1 Inwestycja art. 3 ust 1 pkt 17. aktywa POSIADANE w celu osiągania korzyści ekonomicznych z: (wytworzone) przyrostu wartości odsetek dywidend transakcji handlowych klasyfikacja inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Czym są środki trwałe? Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, kompletne,

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo