PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 816003 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr inż. Joanna Kośka, mgr inż. Jadwiga Sowińska Recenzenci:mgr Barbara Sołtysiak, mgr inż. Elżbieta Szudrowicz Konsultanci: mgr inż. Danuta Bajor 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃRZEMYSŁU SOŻYWZEGO opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia17 listopada 2010r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. z późn, zmianami Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o aństwowej Inspekcji Sanitarnej. 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 W programie nauczania dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. Z przedmiotu matematyka podbudową do kształcenia w zawodzie istotne są umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych, stosowania obliczeń procentowych i rachunku prawdopodobieństwa oraz rozwiązywania równań, przedstawienia liczb rzeczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg). Z przedmiotu chemia podbudowę do kształcenia w zawodzie stanowią treści nauczania dotyczące substancji i ich właściwości, powietrza i innych gazów, wody i roztworów wodnych, kwasów, zasad i soli, pochodnych węglowodorów, substancji chemicznych o znaczeniu biologicznym, chemii środków czystości, chemii wspomagającej nasze zdrowie oraz chemii opakowań i odzieży. Z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podbudową do kształcenia w zawodzie są zagadnienia dotyczące komunikacji i podejmowania decyzji, zasad funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstwa, planowania własnej kariery zawodowej oraz stosowania zasad etycznych w biznesie. Z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa istotne dla kształcenia jest przygotowanie do działania ratowniczego i nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 7. INFORMAJA O ZAWODZIE OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych. Dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych i przygotowuje do produkcji, dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych. Użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych, ich konfekcjonowania, pakowania i magazynowania, a także środki transportu wewnętrznego. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych. Ocenia organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe i dodatki do żywności. Dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami HA, przestrzega zasad GM i GH w procesie produkcji, magazynowania i przygotowania do wysyłki wyrobów spożywczych. Ze względu na różnorodność produkcji w przemyśle spożywczym, na początku okresu kształcenia ukierunkowuje się na obsługę maszyn i urządzeń związanych wybranym działem produkcji artykułów spożywczych. Ukierunkowanie to jest związane z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zainteresowaniami uczniów, np. obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców i warzyw, obsługa maszyn i urządzeń do produkcji cukierniczej, obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleczarskiego. 8. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE rzetwórstwo spożywcze jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja i automatyzacja produkcji. Nowe techniki i technologie produkcji wkraczają nie tylko do dużych zakładów przetwórczych typu cukrownie, mleczarnie, przetwórnie owocowo-warzywne itp., ale także do niewielkich zakładów typu rzemieślniczego, np. piekarnie, cukiernie. racodawcy poszukują pracowników, którzy będą potrafili obsługiwać nowoczesne maszyny i urządzenia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 9. OWIĄZANIA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego wyodrębniona została kwalifikacja T.2., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodach technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego. Zarówno technik technologii żywności jak i technik przetwórstwa mleczarskiego mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej T.2. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(T.b). Kwalifikacja T.2. rodukcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń T.3. rodukcja wyrobów piekarskich T.4. rodukcja wyrobów cukierniczych T.5. rodukcja przetworów mięsnych i tłuszczowych T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych T.17 rowadzenie działalności handlowej Symbol Zawód zawodu Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego iekarz ukiernik Wędliniarz Technik technologii żywności Technik przetwórstwa mleczarskiego Elementy wspólne BH DG JOZ KS KZ(T.b) BH DG JOZ KS OMZ KZ(T.b) KZ(T.i) KZ(T.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego. technik rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 10. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowanie surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; 2) wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; 3) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych; 4) magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ, KS); efekty kształcenia wspólne dla zawodów: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(T.b.); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie T.2.rodukcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 11. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzinna kształcenie zawodowe wynosi1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji T.2. przeznaczono minimum 650 godzin. na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 350 godzin. Tabela 3. lan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej Klasa Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I II III I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Technika w przetwórstwie spożywczym rzetwórstwo spożywcze Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym Język obcy w przetwórstwie spożywczym rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 Łączna liczba godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym ** 1 Gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa spożywczego zajęcia praktyczne rocesy produkcji wyrobów spożywczych Łączna liczba godzin Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych Egzamin potwierdzający kwalifikację T.2. odbywa się pod koniec drugiego semestru trzeciej klasy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 12. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego zastosowano taksonomię celów ABD B. Niemierko 1. Technika w przetwórstwie spożywczym 160 godzin 1.1. BH w zakładzie spożywczym 8 godzin 1.2. Maszyny i urządzenia 152 godziny 2. rzetwórstwo spożywcze 352 godziny 2.1. rzygotowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do przetwórstwa spożywczego 92 godziny 2.2. Utrwalanie żywności 80 godzin 2.3. Technologie produkcji wyrobów spożywczych 180 godzin 3. Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym 96 godziny 3.1. odejmowanie działalności gospodarczej w przetwórstwie spożywczym 56 godzin 3.2. Funkcjonowanie zakładu przetwórstwa spożywczego 40 godzin 4. Język obcy w przetwórstwie spożywczym 32 godziny 4.1. Słownictwo i terminologia w przetwórstwie spożywczym 16 godzin 4.2. orozumiewanie się w zakładzie przetwórstwa spożywczego oraz na rynku pracy 16 godzin 5. Gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa spożywczego zajęcia praktyczne 138 godzin 5.1. Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej 60 godzin 5.2. Organizacja pracy w magazynie zakładu przetwórstwa spożywczego 78 godzin 6. rocesy produkcji wyrobów spożywczych 832 godziny 6.1. BH na stanowiskach pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego 6 godzin 6.2. rzygotowanie surowców do produkcji 240 godzin 6.3. rodukcja wyrobów spożywczych 586 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 1. Technika w przetwórstwie spożywczym 1.1. BH w zakładzie spożywczym 1.2. Maszyny i urządzenia 1.1. BH w zakładzie spożywczym Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał kształcenia oziom wymagań programowych ( lub ) KZ(T.b)(1)1. określić rodzaje aktów prawnych obowiązujących w produkcji wyrobów spożywczych KZ(T.b)(1)2.zastosować przepisy prawa w zakładzie przetwórstwa spożywczego odstawowe akty prawne obowiązujące w produkcji wyrobów spożywczych. Zasady ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w zakładach spożywczych. BH(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i ochrony odstawowe wiadomości o ergonomii. środowiska obowiązujące w zakładzie przetwórstwa spożywczego Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i BH(1) 2. wyjaśnić zasady ergonomii B ochrony środowiska w olsce. BH(1) 3. rozróżnić środki gaśnicze B rawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. BH(2)1. wskazać instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i A Zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i ochrony środowiska w olsce środowiska w zakładzie spożywczym. BH(2)2. scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb Zagrożenia występujące przy obsłudze działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym. BH(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy prawne dotyczące prawnej zynniki szkodliwe dla organizmu człowieka ochrony pracy występujące przy produkcji wyrobów spożywczych. BH(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego A Organizacja stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i Kategoria taksonomiczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 BH(3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(4)1.rozpoznać zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska w zakładzie przetwórstwa spożywczego BH(4)2. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(5)1. zidentyfikować zagrożenia występujące przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(5)2. rozróżnić typowe choroby zawodowe związane z wykonywaniem zadań zawodowych BH(5)3. określić sposoby zapobiegania zagrożeniom występującym przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(6)1. zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy produkcji wyrobów spożywczych; BH(6)2. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm pracownika zakładów przetwórstwa spożywczego BH(7)1. dokonać analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy BH(7)2.zastosować zasady ergonomii, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas planowania stanowisk pracy BH(9)1.dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładzie przetwórstwa spożywczego A A higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakładzie spożywczym. Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w zakładzie spożywczym. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. D D BH(9) 2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego BH(10)1. zidentyfikować stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego BH(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 lanowane 1.1. BH w zakładzie zadanie: spożywczym Zbieranie Uszczegółowione i selekcjonowanie efekty kształcenia informacji dotyczących wymagań sanitarnych w stosunku do nowego pracownika zakładu przetwórstwa Materiał kształcenia spożywczego. rzeprowadź Uczeń po zrealizowaniu analizę wymagań zajęć potrafi: w zakresie higieny pracy dla nowego pracownika zatrudnianego w zakładzie przetwórstwa spożywczego. Informacje zbierz w tabeli i krótko je scharakteryzuj, zwracając uwagę, czy Twoje warunki zdrowotne pozwalają na pracę w tym zawodzie. Zadanie wykonaj samodzielnie korzystając z dostępnych informacji internetowych. Opracowane zadanie przedstawisz na forum klasy oraz przekażesz w postaci wydruku do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W dziale programowym BH w zakładzie spożywczym powinny być kształtowane umiejętności analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu bezpiecznej i higienicznej pracy w zakładach spożywczych. Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych, drukarki (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Środki dydaktyczne W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w oziom wymagań programowych ( lub ) zakładach KZ(T.b)(1)1. spożywczych, określić rodzaje schematy aktów instalacji prawnych technicznej obowiązujących w zakładach w produkcji produkujących wyroby spożywcze, schematy i katalogi urzadzeń odstawowe energetycznych, akty prawne do obowiązujące uzdatniania wody, w produkcji oczyszczania ścieków wyrobów i powietrza. spożywczych Zalecane KZ(T.b)(1)2.zastosować metody dydaktyczne przepisy prawa w zakładzie przetwórstwa spożywczego wyrobów spożywczych. Zasady ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i ochrony Realizację zamierzonych celów można osiagnąć stosując w głównej mierze metody aktywizujące. Dominującymi metodami środowiska powinny obowiązujące być metoda w zakładach ćwiczeń spożywczych. lub metoda tekstu przewodniego. BH(1)1. wyjaśnić Metody zasady te ochrony zawierają przeciwpożarowej, opisy czynności niezbędne higieny pracy do wykonania i ochrony zadania. odstawowe wiadomości o ergonomii. Formy środowiska organizacyjne obowiązujące w zakładzie przetwórstwa spożywczego Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i Zajęcia BH(1) powinny 2. wyjaśnić być zasady prowadzone ergonomii z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: indywidualnej zróżnicowanej. B ochrony środowiska w olsce. ropozycje BH(1) 3. rozróżnić kryteriów środki oceny gaśnicze i metod sprawdzania efektów kształcenia B rawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i Sprawdzanie efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania zadań. Na zakończenie higieny pracy. proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego BH(2)1. wskazać wyboru. instytucje Ocena oraz powinna służby uwzględniać działające w zakresie następujące ochrony kryteria pracy ogólne: i A Zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i - ochrony wartość środowiska merytoryczna, w olsce środowiska w zakładzie spożywczym. - BH(2)2. poprawność scharakteryzować wnioskowania, zadania i uprawnienia instytucji oraz służb Zagrożenia występujące przy obsłudze - działających umiejętność w zakresie rozwiązywania ochrony problemów. pracy i ochrony środowiska w olsce maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym. W BH(2)3. procesie zidentyfikować oceniania należy podstawowe uwzględnić przepisy wszystkie prawne efekty dotyczące kształcenia prawnej przewidziane w dziale BH w zakładzie spożywczym. Szczególną zynniki szkodliwe uwagę należy dla organizmu zwrócić na: człowieka - ochrony rozróżnianie pracy pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, występujące przy produkcji wyrobów spożywczych. - BH(3)1. identyfikowanie rozpoznać zagrożeń prawa i obowiązki dla życia i pracownika zdrowia człowieka, w zakresie bezpieczeństwa i A Organizacja stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi - higieny zasady pracy zachowania w zakładach bezpiecznych przetwórstwa i higienicznych spożywczego warunków pracy oraz warunków ochrony przeciwpożarowej wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i - BH(3)2. udzielanie rozpoznać pierwszej obowiązki pomocy pracodawcy poszkodowanym w zakresie w wypadkach bezpieczeństwa przy pracy i higieny oraz stanach zagrożenia życia i zdrowia. A higieny pracy, Szczegółowe pracy w zakładach kryteria przetwórstwa oceniania na spożywczego poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe ochrony przeciwpożarowej oraz możliwości edukacyjne i ochrony środowiska uczniów. w Formy BH(4)1.rozpoznać indywidualizacji zagrożenia pracy uczniów dla zdrowia uwzględniające: i życia pracownika oraz mienia i A zakładzie spożywczym. środowiska dostosowanie w zakładzie warunków, przetwórstwa środków, spożywczego metod i form kształcenia do potrzeb ucznia Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w zakładzie dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia spożywczym. BH(4)2. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i pracą w zakładach przetwórstwa spożywczego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12 Kategoria taksonomiczna

13 BH(5)1. zidentyfikować zagrożenia występujące przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(5)2. rozróżnić typowe choroby zawodowe związane z wykonywaniem zadań zawodowych BH(5)3. określić sposoby zapobiegania zagrożeniom występującym przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(6)1. zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy produkcji wyrobów spożywczych; BH(6)2. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm pracownika zakładów przetwórstwa spożywczego BH(7)1. dokonać analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy BH(7)2.zastosować zasady ergonomii, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas planowania stanowisk pracy BH(9)1.dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładzie przetwórstwa spożywczego zdrowia. D D BH(9) 2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego BH(10)1. zidentyfikować stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego BH(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 lanowane zadanie: Zbieranie i selekcjonowanie informacji dotyczących wymagań sanitarnych w stosunku do nowego pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego. rzeprowadź analizę wymagań w zakresie higieny pracy dla nowego pracownika zatrudnianego w zakładzie przetwórstwa spożywczego. Informacje zbierz w tabeli i krótko je scharakteryzuj, zwracając uwagę, czy Twoje warunki zdrowotne pozwalają na pracę w tym zawodzie. Zadanie wykonaj samodzielnie korzystając z dostępnych informacji internetowych. Opracowane zadanie przedstawisz na forum klasy oraz przekażesz w postaci wydruku do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W dziale programowym BH w zakładzie spożywczym powinny być kształtowane umiejętności analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu bezpiecznej i higienicznej pracy w zakładach spożywczych. Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych, drukarki (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Środki dydaktyczne W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w zakładach spożywczych, schematy instalacji technicznej w zakładach produkujących wyroby spożywcze, schematy i katalogi urzadzeń energetycznych, do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza. Zalecane metody dydaktyczne Realizację zamierzonych celów można osiagnąć stosując w głównej mierze metody aktywizujące. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń lub metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: indywidualnej zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania zadań. Na zakończenie proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: - wartość merytoryczna, - poprawność wnioskowania, - umiejętność rozwiązywania problemów. W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w dziale BH w zakładzie spożywczym. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - rozróżnianie pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, - identyfikowanie zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, - zasady zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz warunków ochrony przeciwpożarowej - udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz stanach zagrożenia życia i zdrowia. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 1.2. Maszyny i urządzenia Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał kształcenia KZ(T.b)(6)1. rozróżnić elementy rysunku technicznego B Elementy rysunku technicznego. oziom wymagań programowych ( lub ) KZ(T.b) (6)2. narysować elementy maszyn i urządzeń KZ(T.b) (6)3. narysować schematy linii technologicznych KZ(T.b)(7)1. scharakteryzować części maszyn i urządzeń KZ(T.b)(7)2. rozpoznać części i zespoły w maszynach i urządzeniach stosowanych w zakłądach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(7)3. określić przeznaczenie części maszyn KZ(T.b)(8)1. sklasyfikować maszyny i urządzenia do produkcji spożywczej KZ(T.b)(8)2. rozpoznać elementy budowy maszyn i urządzeń przetwórstwa spożywczego Kategoria taksonomiczna A A zęści maszyn. Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym. Dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń. Instalacje. Aparatura kontrolno-pomiarowa. Maszyny i urządzenia do przygotowania surowców do produkcji wyrobów spożywczych. Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów spożywczych. Warunki magazynowania wyrobów gotowych. Urządzenia magazynowe. Urządzenia do ekspedycji wyrobów gotowych. Środki transportu wewnętrznego w zakładzie przetwórstwa spożywczego. KZ(T.b)(8)3. określić zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 KZ(T.b)(9)1. wyjaśnić znaczenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń KZ(T.b)(9)2. wyjaśnić zasady obsługi maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej KZ(T.b)(9)3. zaplanować czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym B D KZ(T.b)(10)1. sklasyfikować instalacje niezbędne w zakładach spożywczych KZ(T.b)(10)2. dokonać analizy zastosowania poszczególnych instalacji technicznych KZ(T.b)(10)3. scharakteryzować instalacje techniczne stosowane w zakładach spożywczych KZ(T.b)(11)1. rozróżnić urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne D B KZ(T.b)(11)2. scharakteryzować urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne KZ(T.b)(12)1. sklasyfikować aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym KZ(T.b)(12)2. scharakteryzować metody pomiarów parametrów aparaturą kontrolno-pomiarową KZ(T.b)(12)3. dobrać aparaturę kontrolno-pomiarową do mierzonego parametru KZ(T.b)(12)4. odczytać parametry na aparaturze kontrolno-pomiarowej B T.2.1(4)1. scharakteryzować budowę maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji T.2.1(4)2. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 T.2.1(4)3. dobrać maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji T.2.1(4)4. zaplanować czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji T.2.1(4)5 wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do mycia i czyszczenia opakowań, maszyn, urządzeń, narzędzi i pomieszczeń produkcyjnych T.2.1(4)6. dobrać maszyny i urządzenia domycia i czyszczenia opakowań, maszyn, urządzeń, narzędzi i pomieszczeń produkcyjnych T.2.1(4)7. zaplanować czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń do mycia i czyszczenia opakowań, maszyn, urządzeń, narzędzi i pomieszczeń produkcyjnych D D T.2.2(5)1.sklasyfikować maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów spożywczych T.2.2(5)2. scharakteryzować budowę maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych T.2.2(5)3. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych T.2.2(5)4. zaplanować czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń do D produkcji wyrobów spożywczych T.2.3(1)1. sklasyfikować wyroby spożywcze ze względu na warunki przechowywania T.2.3(2)1. rozróżnić urządzenia używane w magazynie wyrobów gotowych B T.2.3(2)2. wyjaśnić zasadę działania urządzeń chłodniczych T.2.3(2)3. wskazać aparaturę kontrolno pomiarową stosowaną B w magazynach wyrobów gotowych T.2.3(2)4. zaplanować rozmieszczenie wyrobów gotowych w magazynie B T.2.3(2)5.zaplanować czynności związane z obsługą urządzeń magazynowych B rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 T.2.3(3)1. wskazać urządzenia używane do ekspedycji wyrobów gotowych T.2.3(3)2. zaplanować czynności związane z obsługą urządzeń do ekspedycji D T.2.3(4)1. sklasyfikować środki transportu wewnętrznego używane w zakładzie przetwórstwa spożywczego T.2.3(4)2. scharakteryzować zasadę działania poszczególnych rodzajów środków transportu T.2.3(4)3. zaplanować czynności związane z obsługą środków transportu wewnętrznego KS(4)1. analizować zmiany zachodzące w branży KS(4)2. wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych KS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne KS(10)2. uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu lanowane zadania 1. Zastosowanie rysunku technicznego w praktyce. Znając urządzenia występujące w zakładzie przetwórstwa spożywczego zestaw je w linię technologiczną do produkcji wybranego wyrobu spożywczego. Linię tę narysuj na przygotowanym papierze rysunkowym w postaci schematu. W pracy możesz korzystać z zasobów internetowych oraz plansz, podręczników i innych pomocy dydaktycznych. 2. Rozpoznawanie części maszyn. rzeanalizuj schematy wybranych maszyn stosowanych w przetwórstwie spożywczym. Zaznacz zasadnicze części maszyn na schemacie i podaj ich nazwy, a następnie wskaż je na modelu maszyny (lub w maszynie). 3. Zastosowanie aparatury kontrolno pomiarowej w magazynie gotowych wyrobów spożywczych. Dobierz aparaturę kontrolno pomiarową niezbędną w magazynie wyrobów spożywczych. Uzasadnij swój wybór. Odczytaj wskazania wybranych urządzeń kontrolno - pomiarowych Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni technologicznej, wyposażonej w makiety oraz modele maszyn i urządzeń oraz aparaturę kontrolno-pomiarową, stosowaną w zakładach przetwórstwa spożywczego, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z pakietem programów biurowych, drukarki (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Środki dydaktyczne W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: kredki, ołówki, papier rysunkowy, plansze ze schematami maszyn i urządzeń, oraz zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 Zalecane metody dydaktyczne Dział Maszyny i urządzenia wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ponieważ należy w nim ukształtować umiejętności, które pozwolą na bezpieczne obsługiwanie maszyn i urządzeń w zakładzie spożywczym oraz obcowania z maszynami, urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową. Należy zwrócić uwagę, że od początku kształcenia wymagane jest ukierunkowanie na obsługę maszyn i urządzeń związanych z wybranym działem produkcji wyrobów spożywczych. ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego,. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy myśli, dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: indywidualnej zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania zadań, prezentacji rozwiązań zadań proponowanych przez uczniów. Na zakończenie proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: - wartość merytoryczna, - posługiwanie się terminologią zawodową, - poprawność wnioskowania, - umiejętność rozwiązywania problemów. W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w dziale Maszyny i urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - interpretowanie rysunków technicznych, schematów maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym, - rozróżnianie części i zespołów maszyn i urządzeń, - rozróżnianie maszyn i urządzeń oraz instalacji stosowanych w zakładzie przetwórstwa spożywczego. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 2. rzetwórstwo spożywcze 2.1. rzygotowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do przetwórstwa spożywczego Utrwalanie żywności Technologie produkcji wyrobów spożywczych rzygotowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do przetwórstwa spożywczego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) KZ(T.b)(2).1. sklasyfikować składniki odżywcze w żywności Składniki odżywcze żywności. KZ(T.b)(2)2. Scharakteryzować składniki odżywcze w żywności KZ(T.b)(4)1.określić zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne, zachodzące podczas produkcji i przechowywania żywności KZ(T.b)(4)2. wskazać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym, zachodzącym podczas produkcji i przechowywania żywności KZ(T.b)(13)1. zidentyfikować zagrożenia dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(13)2. wskazać sposoby zapobiegania zagrożeniom dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(14)1. rozróżnić zagrożenia w procesie produkcji żywności B Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia Ocena wartości odżywczej żywności. Znaczenie składników żywnościowych dla organizmu człowieka. Rodzaje surowców i ich charakterystyka. zynniki warunkujące bazę surowcową. Związek bazy surowcowej z przetwórstwem spożywczym. Ocena surowców według norm. Rodzaje dodatków do żywności ich charakterystyka. Ocena dodatków do żywności. Metodyka pobierania próbek do analizy i oceny. Organizacja skupu, transportu i magazynowania. rzepisy bhp, ppoż. w obrocie surowcami żywnościowymi. rzechowywanie surowców. Zmiany zachodzące podczas przechowywania. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 KZ(T.b)(14)2. wskazać krytyczne punkty kontroli w procesie produkcji żywności KZ(T.b)(14)3. wskazać sposoby korygowania nieprawidłowego Obróbka wstępna surowców. Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych. Systemy jakościowe bezpieczeństwa zdrowotnego żywności przebiegu procesu produkcji żywności zgodnie z zasadami GM, GH i HA (HA, GM, GH). Zapotrzebowanie na surowce, dodatki do żywności, materiały KZ(T.b)(15)1. zastosować programy komputerowe wspomagające pomocnicze. Dokumentacja technologiczna. gospodarowanie surowcami, dodatkami do żywności i materiałami odstawowe pojęcia z towaroznawstwa. odział i pomocniczymi klasyfikacja towarów: T.2.1(1)1. sklasyfikować surowce, dodatki do żywności i materiały - materiały pomocnicze pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych według różnych - dodatki do żywności kryteriów -surowce roślinne i zwierzęce. T.2.1(1)2. rozróżnić surowce, dodatki do żywności i materiały odział j charakterystyka dodatków do żywności. B pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych ele stosowania dodatków oraz przepisy prawne regulujące ich T.2.1(1)3. określić czynniki wpływające na jakość surowców stosowanie. żywnościowych harakterystyka towaroznawcza surowców dla przetwórstwa spożywczego. T.2.1(1)4. określić kierunki wykorzystania surowców żywnościowych Kryteria jakości i wartości handlowej produktów spożywczych w przetwórstwie spożywczym według norm. T.2.1(2)1. wskazać metody pobierania do oceny jakości prób Wartość odżywcza produktów spożywczych. Ocena surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do sensoryczna i organoleptyczna surowców i produktów. produkcji wyrobów spożywczych Opakowania - podział, funkcje, wymagania, normalizacja T.2.1(2)2. zastosować ocenę organoleptyczną surowców, dodatków i znakowanie. Tendencje rozwojowe opakowalnictwa. do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych T.2.1(2)3.ocenić surowce na podstawie norm D T.2.1(2)4. określić przydatność surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych na podstawie analizy organoleptycznej T.2.1(3)1. zaplanować obróbkę wstępną surowców D T.2.1(3)2. przygotować surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 T.2.2(3)1. obliczyć zapotrzebowanie na surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją technologiczną T.2.2(3)2. zastosować dokumentację technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych T.2.2(3)3. Zinterpretować dokumentację technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych lanowane zadanie: Dobierz, dokonaj oceny organoleptycznej, oraz oblicz ilości surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych niezbędnych do produkcji 5 ton koncentratu pomidorowego 30%-owego, pakowanego w słoiki szklane a 160g. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne racownia technologiczna i pracownia analizy żywności wyposażone w lodówkę, modele maszyn i urządzeń i narzędzi do obróbki wstępnej, próbniki. rzyrządy kontrolno - pomiarowe: wilgotnościomierze, termometry. Stanowisko komputerowe ( jedno na 2 uczniów) z pakietem programów biurowych, drukarką (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Sprzęt audiowizualny. Środki dydaktyczne Filmy dydaktyczne obrazujące: organizację skupu różnych surowców, ocenę surowców w skupie i ich klasyfikację, środki transportu przeznaczone dla różnych surowców, magazynowanie różnych surowców żywnościowych. róbki surowców. Substancje dodatkowe i pomagające w przetwarzaniu: barwniki, substancje słodzące, substancje konserwujące, przeciwutleniacze, kwasy i regulatory kwasowości, stabilizatory, emulgatory i sole emulgujące, zagęstniki, substancje żelujące, substancje wzmacniające smak, skrobie modyfikowane, substancje wypełniające, substancje wiążące, substancje utrzymujące wilgoć, substancje spulchniające, substancje glazurujące, substancje zapobiegające zbrylaniu, gazy nośne, substancje pianotwórcze, substancje zapobiegające pienieniu, aromaty, substancje klarujące i filtrujące, rozpuszczalniki. Środki myjące i dezynfekujące wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym. Opakowania stosowane w przetwórstwie spożywczym: metalowe, szklane, drewniane, papierowe, z tkanin, tworzyw syntetycznych. Opakowania do aseptycznego rozlewu. Zamknięcia opakowań. Wzory druków magazynowych. Tabele składu chemicznego i wartości odżywczej surowców i produktów spożywczych. rzepisy prawa żywnościowego, dotyczące stosowania dodatków do żywności oraz wymagań dla wody. Dokumentacja technologiczna (normy, receptury, instrukcje technologiczne itp. ). Karty oceny pracy. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 Zalecane metody dydaktyczne Dział ten wymaga stosowania w duzej mierze metod aktywizujących, ponieważ uczeń ma nabyć umiejętności, pozwalające mu samodzielnie przygotować surowce, dodatki do zywności oraz materiałypomocnicze stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Zaleca się szczególnie dyskusję, burzę mózgów, metodę projektów, ćwiczenia., Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: indywidualnej zróżnicowanej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania zadań, prezentacji projektów. Na zakończenie proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz sprawdzianu praktycznego. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: - wartość merytoryczna, - posługiwanie się terminologią zawodową, - poprawność wnioskowania, - umiejętność rozwiązywania problemów, a w przypadku sprawdzianu praktycznego także: - jakość wykonanej pracy, - organizację pracy, - stopień samodzielności, - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w dziale rzygotowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do przetwórstwa spożywczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - warunki przechowywania surowców i dodatków do żywności, - rozróżnianie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w przetwórstwie spożywczym, - ocenę przydatności technologicznej surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w przetwórstwie spożywczym, - rozróżnianie systemów zapewnienia jakości. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

24 2.2. Utrwalanie żywności Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) KZ(T.b)(3).1. określić szkodliwe działania drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym KZ(T.b)(3)2. określić pożyteczne działania drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym KZ(T.b)(5)1. sklasyfikować metody utrwalania żywności KZ(T.b)(5)2. wskazać zastosowanie metod utrwalania w przetwórstwie spożywczym KZ(T.b)(5)3. określić wpływ zastosowanej metody utrwalania na jakość żywności KZ(T.b)(14)4. określić znaczenie przestrzegania zasad HA, GM i GH podczas utrwalania żywności lanowane zadanie: Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia ele utrwalania żywności. Metody utrwalania żywności. hłodzenie i zamrażanie żywności. Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur. Utrwalanie żywności poprzez dodanie substancji osmoaktywnych. Utrwalanie żywności przez zagęszczanie. Suszenie żywności. Utrwalanie żywności poprzez zakwaszanie. hemiczne metody utrwalania żywności. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Wpływ metod utrwalania na wartość odżywczą, cechy organoleptyczne i trwałość produktu. rzepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska dotyczące utrwalania żywności. Określ zmiany zachodzące w mleku utrwalonym różnymi metodami. Informacje zbierz i oceń metody pod względem wartości odżywczej mleka i jego trwałości. Opracowanie przedstaw na forum klasy i przekaz do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne racownia technologiczna i pracownia analizy żywności wyposażone w próbki i atrapy surowców, dodatków do żywności i opakowań, lodówkę, modele maszyn i urządzeń do utrwalania żywności. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu (jedno na 2 uczniów), z pakietem programów biurowych, drukarką (po jednym urządzeniu na cztery rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO, 314402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO, 314402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RZETWÓRSTWA MLEZARSKIEGO, 314402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie kwalifikacji T.2. w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZADZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RZETWÓRSTWA MLEZARSKIEGO 314402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu CUKIERNIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu CUKIERNIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI, 314403 na podbudowie zawodu UKIERNIK, 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RZETWÓRSTWA MLEZARSKIEGO, 314402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie kwalifikacji T.2. w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 19.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI, 314403 na podbudowie zawodu IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Piekarz; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu CUKIERNIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu CUKIERNIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI, 314403 na podbudowie zawodu UKIERNIK, 751201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik przetwórstwa mleczarskiego; symbol 314402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI na podbudowie zawodu OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI na podbudowie zawodu OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie zawodu OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI, 314403 na podbudowie zawodu IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI, 314403 na podbudowie zawodu IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, na podbudowie zawodu PIEKARZ, ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI, 314403 na podbudowie zawodu IEKARZ, 751204 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Cukiernik

Cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 751201 Cukiernik 314403 Technik technologii żywności PKZ(TG.b) CUKIERNIK 751201 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Wędliniarz; symbol 751107 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD CUKIERNIK PRZEDMIOT: PROCESY PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAWÓD CUKIERNIK PRZEDMIOT: PROCESY PRODUKCJI WYROBÓW CUKIERNICZYCH SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: ZWÓ UKIERNIK RZEMIOT: ROESY ROUKJI WYROÓW UKIERNIZYH SZZEGÓŁOWE WYMGNI EUKYJNE oziom wymaga ń ZIŁ I. rzygotowanie produkcji cukierniczej rozpoznać zagrożenia dla zdrowia

Bardziej szczegółowo

Piekarz nr indeksu 751204

Piekarz nr indeksu 751204 Piekarz nr indeksu 751204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2.1. Magazynowanie surowców cukierniczych, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych 2.2. Konfekcjonowanie i pakownie wyrobów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Zawód: PIEKARZ Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wschowie

Program nauczania Zawód: PIEKARZ Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wschowie rogram nauczania Zawód: IEKARZ 751204 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wschowie rogram powstał na podstawie programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii drewna; symbol 311922 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403 ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie zawodu UKIERNIK 751201 TY SZKOŁY: TEHNIKUM ROZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRAMU:RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI na podbudowie zawodu WĘDLINIARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI na podbudowie zawodu WĘDLINIARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie zawodu WĘDLINIARZ, 751107 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Krawiec; symbol 753105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: Maria

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ 732201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012 TY SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 751107 wersja przed recenzją (wersja robocza) 08.05.2012 1. TY ROGRAMU:RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego; symbol 818115

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo