DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budşetu Powiatu Głogowskiego za 2009 rok Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego nr 186/517/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budşetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2009 rok UCHWAŁA NR 32/2010 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. określającą przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz oraz Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budşetu Powiatu Głogowskiego za 2009 rok, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do uchwały wraz z częścią opisową. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Głogowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu o/z Legnica. 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Starosta: Anna Brok Wicestarosta: Rafael Rokaszewicz Członek Zarządu: Grzegorz Aryż

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

19 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

21 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

22 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

23 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

24 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

25 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

26 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

27 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

28 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

29 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

30 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

31 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

32 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

33 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

34 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

35 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

36 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1861

37 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIABUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2009 ROK Budşet Powiatu Głogowskiego na rok 2009 został przyjęty uchwałą nr XXVI/232/2008 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w wysokości: PLANOWANE DOCHODY w kwocie zł PLANOWANE WYDATKI w kwocie zł Następnie jego plan został wielokrotnie zmieniony w ciągu roku budşetowego uchwałami Rady Powiatu Głogowskiego oraz uchwałami Zarządu Powiatu Głogowskiego. Na dzień 31 grudnia 2009 roku budşet zamknął się w wysokości: WYKONANE DOCHODY w kwocie ,47 zł WYKONANE WYDATKI w kwocie ,37 zł W stosunku do uchwalonego budşetu na 2009 rok wykonane dochody do przyjętego planu na początku roku budşetowego zostały zwiększone o kwotę ,47 zł, a wykonane wydatki wzrosły o kwotę ,37 zł. Budşet zamknął się deficytem w wysokości ,90 zł. I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dochody budşetu Powiatu Głogowskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku zostały zrealizowane w 100,24% planu po zmianach, co stanowi kwotę ,47 zł, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie ,03 zł: Subwencje w kwocie ,00 zł Dotacje w kwocie ,14 zł Pozostałe dochody bieşące w kwocie ,89 zł DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie ,44 zł: Dotacje w kwocie ,57 zł Pozostałe dochody majątkowe w kwocie ,87 zł Do dnia 31 grudnia 2009 roku dochody bieżące Powiatu Głogowskiego zostały wykonane w 100,26% planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi ,03 zł. Wykonanie dochodów bieşących stanowi 97,46% dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego. Dochody bieşące to suma subwencji, dotacji oraz pozostałych dochodów bieşących. Największą kwotę jak co roku stanowi subwencja, następnie pozostałe dochody bieşące oraz dotacje. Wielkość subwencji przyznanej Powiatowi w 2009 roku określana jest na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, wykonane wpływy z tytułu otrzymanych dotacji to przede wszystkim kwoty otrzymane z województwa oraz środki wprowadzone do budşetu na podstawie zawartych umów dotacji, natomiast pozostałe dochody bieşące stanowią dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochody wypracowane przez poszczególne jednostki budşetowe Powiatu Głogowskiego. Naleşy podkreślić, iş w roku 2009 wpływy z tytułu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych były znacznie nişsze anişeli w roku ubiegłym. Plan ich wykonania był zmniejszany Uchwałami Rady Powiatu w ciągu roku budşetowego na podstawie bieşącej analizy wykonania. SUBWENCJE stanowiły na dzień 31 grudnia 2009 roku 50,81% ogółem wykonanych dochodów bieşących tj. kwotę ,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji w wysokości ,00 zł, cześć równowaşąca subwencji w wysokości ,00 zł, część wyrównawcza subwencji w wysokości ,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości ,00 zł. STRUKTURA SUBWENCJI OGÓLNEJ Część równoważąca 6,16% Część wyrównawcza 0,22% Uzupełnienie subewncji ogólnej 1,32% Część oświatowa 92,30%

38 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOTACJE na wydatki bieşące stanowiły na dzień 31 grudnia 2009 roku 17,67% ogółem wykonanych dochodów bieşących tj. kwotę ,14 zł, w tym: dotacje celowe z budşetu państwa na realizację zadań słuşb, inspekcji i straşy w wysokości ,33 zł (m.in.: Nadzór budowlany, Komenda Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej, Obrona cywilna, Obrona narodowa), dotacje celowe z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości ,20 zł (m.in. na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, wypłatę odszkodowań, komisje poborowe, ośrodki wsparcia, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości ,02 zł (m.in. dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie na bieşące utrzymanie jednostki, środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, środki na egzamin na stopień awansu zawodowego, dotacja na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na dodatki dla pracowników socjalnych, dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie Wyznaczanie zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb i roślin na terenie Powiatu Głogowskiego ), dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej w wysokości ,50 zł (m.in. dotacja na wydatki bieşące Komendy PPSP w Głogowie przekazana przez Gminę Miejską Głogów, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na bieşącą działalność Biblioteki Pedagogicznej, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyprawki dla dzieci romskich, dotacje od innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na opiekę nad dzieckiem i rodziną, dotacja na rehabilitacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych), dotacje rozwojowe w wysokości ,09 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu Równe szanse dla wszystkich realizowanego przez placówki oświatowe, dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt Aktywni şyciowo, aktywni zawodowo realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz projekt Skuteczny pracownik przyjazny urząd realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie), STRUKTURA DOTACJI Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 6,35% Dotacje na zadania własne 22,25% Dotacje rozwojowe 11,83% Dotacje na realizacje zadań słuzb, inspekcji i straży 30,37% Dotacje na zadania bieżące z zakresu adminitracji rządowej 29,19% POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE stanowiły na dzień 31 grudnia 2009 roku 31,54% ogółem wykonanych dochodów bieşących tj. kwotę ,89 zł, w tym m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości ,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości ,69 zł, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, koncesji, licencji w wysokości ,55 zł, wpływy z usług w wysokości ,31 zł (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie oraz odpłatność za wyşywienie w internacie Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie), dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych w wysokości ,10 zł, dochody z tytułu odsetek w wysokości ,53 zł wpływy z róşnych dochodów w wysokości ,44 zł (m.in. prowizje za terminowe opłacanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek ubezpieczeniowych do ZUS, zwrot kosztów za media, odszkodowania za zdewastowane mienie, nawiązki sądowe, zwrot kosztów w postępowaniu

39 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz egzekucyjnym, wpływy z opłat za kursy zawodowe i inne), wpływy z róşnych opłat ,65 zł (opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, opłaty od kół łowieckich oraz opłaty za karty parkingowe i wędkarskie) środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących powiatów pozyskane z innych ŝródeł w wysokości ,88 zł (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów naleşnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych) wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości ,94 zł grzywny, mandaty i inne kary pienięşne od osób fizycznych ,37 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej ,00 zł dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,67 zł. wpływy do budşetu części zysku gospodarstw pomocniczych, nadwyşki dochodów własnych lub środków obrotowych, rozliczenie projektu Leonardo da Vinci oraz wpływy do wyjaśnienia ,76 zł. STRUKTURA DOCHODÓW Pozostałe dochody bieżące 30,74% Dochody majatkowe 2,55% Subwencje 49,51% Dotacje 17,20% Wykonanie dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego w 2009 roku przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu w 2009 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania Na dzień 31 grudnia 2009 roku DOCHODY MAJĄTKOWE powiatu zostały wykonane w 99,46% planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi ,44 zł. Wykonanie dochodów majątkowych w tej wysokości stanowi 2,55% dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego. Na poziom ich wykonania istotny wpływ miały przyznane dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie ,57 zł realizowane przez Powiat Głogowski w 2009 roku, w tym m.in.: dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie w kwocie zł dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie w kwocie zł oraz na przebudowę i doposaşenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w kwocie ,56 zł dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie w kwocie zł dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Oddziału Pediatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w kwocie zł dotacja otrzymana z Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne związane z modernizacją Oddziału Pediatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w kwocie zł dotacja otrzymana z Gminy Jerzmanowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne doposaşenie Oddziału Neonatologicznego ZOZ w Głogowie w kwocie zł

40 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Neptuna w Głogowie w kwocie ,01 zł dotacja otrzymana z Gminy Jerzmanowa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Kurowicach w zakresie spraw kanalizacyjnych zł dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie zł Pozostałe dochody majątkowe w kwocie ,87 zł stanowią dochody z tytułu: środków otrzymanych z Gminy Przemków jako pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji z przeznaczeniem na zakup wyposaşenia do Oddziału Neonatologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w kwocie zł wpływów ze sprzedaşy składników majątkowych w kwocie ,87 zł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie [%] dochodów dochodów wykonania 1 DOCHODY BIEŻĄCE zł ,03 zł 100,26% SUBWENCJE zł ,00 zł 100,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa zł ,00 zł 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencja ogólna z budşetu państwa część oświatowa 2920 Subwencja ogólna z budşetu państwa część równowaşąca 2920 Subwencja ogólna z budşetu państwa część wyrównawcza zł ,00 zł 100,00% zł ,00 zł 100,00% zł ,00 zł 100,00% DOTACJE zł ,14 zł 98,17% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zł ,33 zł 100,00% zadań służb, inspekcji i straży 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł ,33 zł 100,00% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw 2110 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2118 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2119 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu 2130 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację bieşących zadań własnych powiatu 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych zł ,20 zł 98,17% zł ,20 zł 98,10% zł ,75 zł 100,00% zł ,25 zł 100,00% zł ,02 zł 99,99% zł ,02 zł 99,99% zł 5 000,00 zł 100,00%

41 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Lp. Wyszczególnienie 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej 2120 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan Wykonanie [%] dochodów dochodów wykonania zł ,00 zł 100,00% zł ,50 zł 100,04% zł ,97 zł 99,90% zł ,00 zł 100,00% zł ,53 zł 100,12% zł ,00 zł 100,00% Dotacje rozwojowe zł ,09 zł 89,93% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zł ,32 zł 89,90% zł ,77 zł 90,18% POZOSTAŁE DOCHODY zł ,89 zł 101,92% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zł ,00 zł 100,15% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zł ,69 zł 108,10% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł ,05 zł 100,41% 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, uşytkowanie zł ,94 zł 100,00% i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięşne od osób fizycznych zł ,37 zł 114,70% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje zł ,50 zł 109,97% 0690 Wpływy z róşnych opłat zł ,65 zł 92,19% 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych zł ,10 zł 110,02% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług zł ,31 zł 97,84% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 zł 2,59 zł 86,33% 0920 Pozostałe odsetki zł ,94 zł 106,54% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci zł ,00 zł 101,76% pienięşnej 0970 Wpływy z róşnych dochodów zł ,44 zł 135,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2380 Wpływy do budşetu części zysku gospodarstw pomocniczych zł ,67 zł 113,57% zł 1 755,84 zł 46,92%

42 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Lp. Wyszczególnienie 2400 Wpływy do budşetu nadwyşki dochodów własnych lub środków ob Plan Wykonanie [%] dochodów dochodów wykonania zł 1 045,12 zł 100,01% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących zł ,88 zł 102,08% gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódz. pozyskane innych ŝródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących zł 8 198,80 zł 100,01% gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0 zł 150,00 zł 2 DOCHODY MAJĄTKOWE zł ,44 zł 99,46% 0870 Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych zł ,87 zł 100,04% 6208 Dotacje rozwojowe zł 0,00 zł 0,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł ,00 zł 100,00% zł ,00 zł 100,00% zł ,57 zł 99,91% zł ,00 zł 100,00% zł ,00 zł 100,00% OGÓŁEM zł ,47 zł 100,24% Realizację poszczególnych dochodów Powiatu Głogowskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budşetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

43 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNEJEDNOSTKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. KRZYWOUSTEGO 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z opłat różnych 362,00 362,00 -opłaty za duplikaty legitymacji 362, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,14 -Prywatne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych -KGHM -Damoiseaux H. -Centrum Poligrafii Cyfrowej -Punkt Sprzedaşy Detalicznej -Stefaniak J. -STEP AEROBIC -PHU Lasota -Prywatne Kursy Przedmiotowe -Miejski Ośrodek Kultury -Policealna Szkoła Kosmetyczna Tessa -English Language School s.c. -Okręgowa Komisja Egzaminacyjna -Gmina Miejska Głogów -KAJA Sp.z o.o. -VENDING MASTERS Anita Przybylska , , ,40 60, , , , ,92 988, ,52 854, , ,90 100,00 205,00 244, Pozostałe odsetki 151,00 268,93 -odsetki bankowe -odsetki za nieterminowe płatności 252,59 16, Wpływy z różnych dochodów 9 488, ,51 -prowizja za terminowe odprowadzenie podatku -wynagrodzenie dla płatnika składek zus -zwrot kosztów za media 516,00 33, ,65 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 801 Oświata i wychowanie , , Licea Ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 541,00 541,00 -opłata za duplikaty świadectw i legitymacje szkolne 541, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 080, ,72 -wynajem kawiarenki szkolnej 4 024,18 -wynajem garaşy 3 627,54 -PW PEN Sp. j. Kulesza Głogów 450,00 -Międzynarodowy Klub Sportowy Karate Głogów 2 183,00

44 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -sporadyczne dochody z najmu 25,00 -Gmina Miejska Głogów lokal wyborczy 100, Pozostałe odsetki 17,68 -odsetki za nieterminową wpłatę od: kawiarenki szkolnej Międzywojewódzkiego Klubu Sportowego Karate 10,78 6, Wpływy z różnych dochodów 3 427, ,62 -wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego 412,00 -wynagrodzenie od ZUS 37,55 -odszkodowanie (za dewastacje mienia) 3 022,07 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 360,00 408,00 -odpłatność za duplikaty legitymacji 408, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,09 -czynsz mieszkaniowy 4 941,09 -wynajem sali gimnastycznej KGHM 9 040,00 -wynajem sali Prywatne Zaoczne LO ,60 -wynajem powierzchni na ksero 50,00 -wynajem pomieszczenia na sklepik 602,40 -wynajem pomieszczenia na lokal wyborczy 100,00 -wynajem sali JOGA 880, Pozostałe odsetki 0,00 71,55 -odsetki za nieterminowe regulowanie 71,55 naleşności 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 374, ,67 -prowizja za terminowe odprowadzenie 583,27 podatku i ZUS -zwrot za media ,60 -odszkodowanie 109,80 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J.WYŻYKOWSKIEGO 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 557,00 557,00 -wpłaty za duplikaty świadectw 557, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 -wynajem spawalni 6 918,00

45 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz sklepik szkolny 1 981,48 -policealne Studium Zawodowe Technik 8 820,80 -wynajem pomieszczeń na ślusarnie 613,60 -drobne wynajmy 440, Wpływy z różnych dochodów 2 536, ,65 -wynagrodzenie płatnika 626,66 -zwrot za media 1 958,99 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły Zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 1 280, ,00 -duplikaty 1 422, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,12 -dzierşawa sklepiku 1 903,20 -Policealna Szkoła Biznesu ,92 -dzierşawa powierzchni pod dystrybutor 1 000,00 -wynajem sali gimnastycznej 594,00 -Społeczne Ognisko Muzyczne 450,00 -sporadyczne wynajmy 1 180, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 053, ,10 -sprzedaş złomu 1 053, Wpływy z różnych dochodów 550,00 567,00 -dochód płatnika podatku 567,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 1 149, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,26 -czynsze mieszkaniowe 8 847,30 -pozostałe najmy , Wpływy z usług , ,71 -za obiady , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 282,00 319,10 -sprzedaş środka trwałego 319, Pozostałe odsetki 269,00 322,83 -odsetki naliczone przez bank 322, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 720,00 700, Wpływy z różnych dochodów , ,18 -za media, inne ,18

46 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku 741, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,32 -koszty utrzymania PKZP z porozumień ,32 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 1 400, ,00 -opłaty za legitymacje 387,00 -opłaty za duplikaty świadectw 1 014, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,96 -czynsze 5 760,36 -inne wynajmy i dzierşawy , Pozostałe odsetki 50,00 128,84 odsetki bankowe 128, Wpłaty z różnych dochodów , ,82 -zwrot wydatków za energię 923,94 -zwrot wydatków za wodę 1 335,14 -zwrot za odprowadzanie ścieków 1 697,28 -zwrot wydatków za gaz 6 073,45 -zwrot wydatków za wywóz nieczystości 603,20 -wpływy z tytułu wynagrodzeń 636,00 -zwrot VAT-u naliczonego 1 703,81 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 524,00 602,00 -duplikat legitymacji szkolnej 108,00 -duplikat świadectwa szkolnego 494, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,91 -wynajem pomieszczeń na działalność handlowo-usługową 4 800,00 -wynajem magazynów 890,00 -wynajem sali gimnastycznej 2 211,40 -wynajem garaşy 890,00 -wynajem sal wykładowych 2 183,08 -wynajem biur 7 455, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,34 -sprzedaş składników majątkowych , Pozostałe odsetki 500,00 487,66

47 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz odsetki od nieterminowych płatności czynszów 487, Wpływy z różnych dochodów , ,92 -rozliczenie Gospodarstwa Pomocniczego 2,43 -kwoty naleşne płatnikowi 0,3% od podatku 526,00 -kwoty naleşne płatnikowi 0,1% od ZUS 27,31 -zwrot za media (energia cieplna, energia elektryczna, woda), podatek VAT ,18 POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300, ,50 -najem pomieszczenia pod ksero 1 585, Wpływy z różnych dochodów , ,60 -wpływy za kursy ,00 -wpływy za doradztwo metodyczne ,60 -odszkodowanie za zalane meble 1 692, Biblioteki pedagogiczne 3 200, , Wpłaty z różnych opłat 3 200, ,00 -kary za przetrzymywanie i ksiąşek 3 526,00 GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 -wynajmy PUP Głogów ,68 -dzierşawy z ulicy Piotra Skargi ,51 -dzierşawy z ulicy Obozowej ,51 -dzierşawy z ulicy Piaskowej ,98 -czynsze od mieszkańców 6 796,64 -wynajem sal dydaktycznych 2 547, Wpływy z różnych dochodów , ,42 -ulga za terminową wpłatę podatku 487,00 -zwrot kosztów za ścieki 1 356,29 -zwrot kosztów za energię ,54 -zwrot kosztów za wodę 1 497,28 -zwrot kosztów za ogrzewanie ,25 -zwrot kosztów za dozór obiektu 2 817,89 -zwrot kosztów za telefon 723,54 -zwrot kosztów za wywóz śmieci 351,63

48 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz pozostałe 4 060, Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 3 742, , Wpływy z usług , ,91 -szkolenie kursantów ODiDZ ,00 -szkolenie okresowe BHP 510,00 -wynajem pokoi , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 440,00 442,33 -sprzedaş złomu 442, Pozostałe odsetki 1 200, , Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 1 045, ,12 -środki finansowe CSK na zakończenie działalności 1 045,12 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- -WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wpływy z różnych opłat 0,00 265,00 -opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych 265, Wpływy z usług , ,86 -odpłatność za wyşywienie , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 -czynsze 5 362,23 -wynajem garaşy, pomieszczeń , Pozostałe odsetki 0,00 285, Wpływy z różnych dochodów , ,97 -zwrot wydatków ,20 -prowizja ZUS, US 1 678,77 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Ogółem , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 -zwrot kosztów upomnienia DPS dla dorosłych 8, Wpływy z usług , ,83 -odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy , ,54 -użyczenie pomieszczeń dla PCPPPiDN DPS dla dzieci i młodzieşy ,27 -sprzedaż obiadów dla użytkowników Środowiskowego Domu Samopomocy DPS dla dorosłych 7 447,50 -wynajem pomieszczenia na lokal wyborczy DPS dla dorosłych 220,00

49 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 19,91 -odsetki od środków na rachunkach bankowych DPS dla dorosłych 19, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 960, ,00 -darowizna pieniężna otrzymana z Fundacji BZ WBK S.A. na zakup odzieży dla mieszkańców DPS dla dzieci i młodzieşy 960,00 -darowizna pieniężna otrzymana z firmy PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. na organizację obchodów jubileuszu XXV-lecia DPS DPS dla dorosłych 1 000, Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,00 -wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku DPS dla dorosłych 748,00 -odszkodowanie za powstałą szkodę DPS dla dzieci i młodzieşy -rozliczenia z lat ubiegłych DPS dla dorosłych 600,00 40,00 DOM DZIECKA 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 400, ,00 -wynajem pomieszczeń Manta 5 400, Pozostałe odsetki 28,00 29,00 -odsetki od nieterminowo wpłaconych naleşności 29, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 -darowizna dla Domu Dziecka od NTI SP z o.o Głogów 1 800,00 -darowizna PWiK Głogów 400,00 -darowizna ASBUD Głogów 400,00 -darowizna EnergiaPro SA ,00 -darowizna Pracownia Projektowa Konstruktor S.C Głogów 300,00 -darowizna VILGILAX Systemy Alarmowe Głogów 500,00 -darowizna Minara-Ksante Sp. z o.o. Trzebcz Polkowice 500, Wpływy z różnych dochodów , ,00 -wynagrodzenie z tyt. Terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń 162,00 -nawiązki sądowe ,00 -środki z akcji gwiazdka z nieba od Fundacji Kolorowy świat 6 335,00

50 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz POWIATOWY URZĄD PRACY 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , Wpływy z różnych dochodów , ,68 -dodatki z FP ,63 -najem korytarza, zwrot kosztów za energię 600,00 -inne dochody 8 740,05 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 -umowa z Pogotowiem ,80 -umowa z Gminą Miejską 718,20 -sprzedaş złomu 75, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 -wynajem placu 715,00 -wynajem pomieszczenia-monitoring 9 600,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 710 Działalność usługowa 0,00 17, Nadzór budowlany 0,00 17, Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 -koszty upomnienia 17,60 STAROSTWO POWIATOWE Ogółem: , , Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat , ,89 -Koło Łowieckie Kszyk 3 307,04 -Koło Łowieckie Hutnik 1 545,22 -Koło Łowieckie Cyranka 1 921,42 -Koło Łowieckie Wilk 1 837,39 -Koło Łowieckie Odra 1 182,51 -Koło Łowieckie Szarak 984, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Mienie Powiatu , ,94

51 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE -za trwały zarząd ,54 -za wieczyste uşytkowanie , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Mienie Powiatu 2,00 2, Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,68 -wieczyste uşytkowanie ,62 -dochody z najmu i dzierşawy 298,82 -przekształcenia prawa wieczystego uşytkowania w prawo własności 5 199,95 -odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego ,12 nieruchomości -odsetki od wieczyst. uşytkow. gruntów 2 852,14 -pozostałe odsetki 0, Działalność usługowa 210,00 257, Nadzór budowlany 210,00 257, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 210,00 257, Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , , Wpływy z różnych opłat , ,80 -karta parkingowa ,00 -karta wędkarska 3 600,00 -koszty upomnienia 8, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 -PW. Łakomiec 878,40 -Główny Urząd Geodezji i Kartografii 732,00 -ARiMR Oddział Dolnośląski ,68 -Kiosk Wielobranşowy T.Dziadulewicz 966,24 -Wydawnictwo Art-Grafiti 2 000,00 -GPK SITA 1 500,00 -Kwiaciarnia ANGELIKA 603,90 -Narodowy Fundusz Zdrowia 1 320, Pozostałe odsetki 250,00 243, Wpływy z różnych dochodów , ,17 -zwrot kosztów w postępowaniu egzek ,23 -potrącenia z wynagrodzeń pracowników za prywatne rozmowy 1 601,36 telefoniczne -prowadzenie kasy PODGiK 3 300,00 -koszty utrzymania pomieszczeń PODGiK ,74 -koszty utrzymania pomieszczeń PZERiI 1 684,93

52 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE -koszty utrzymania pomieszczeń Urząd Miejski ,51 -czynności inkasenta Urząd Miejski ,29 -koszty utrzymania pomieszczeń PINB 9 000,00 -koszty utrzymania pomieszczeń DIR 2 452,87 -koszty utrzymania pomieszczeń NFZ 1 021,07 -wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku 1 198,00 -nadpłacone składki emerytalne i rentowe 5 927,21 -inne 566,44 -zwrot nienaleşnie pobranych zasiłków PCPR 9 448,15 -nadpłacona polisa PZU 897,00 -zwrot zaliczek na wydatki od komornika 1 266,40 -spłata wyroku sądowego , Wpływy do wyjaśnienia 150, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,05 -opłaty za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, dowody rejestracyjne , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,50 -legitymacja instruktora 1 120,00 -licencje 8 844,00 -opłaty transportowe ,50 -wycofanie pojazdu z ruchu 1 970, Wpływy z różnych opłat , ,56 -opłaty za egzamin taxi 3 941,45 -opłaty za zajęcie pasa drogowego ,11 -opłaty za pojazd nienormatywny na podstawie decyzji 7 660, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,00 0, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 25,00 23, Pomoc społeczna 6 000, , Rodziny zastępcze 6 000, , Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,78 -zwrot zasiłku 8 147, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wpływy z różnych dochodów , ,87 -obsługa zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ,87

53 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK Ogółem , , Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,14 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno kartograficzne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,75 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program PROW , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,25 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program PROW , Pozostała działalność 5 000, , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 000, ,00 -Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski nadzór nad opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn. Wyznaczenie zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb i roślin na obszarach uşytkowanych rolniczo na terenie trzech gmin Powiatu Głogowskiego 5 000, Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,88 -Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów naleşnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych , Transport i łączność , , Drogi publiczne Powiatowe , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego , ,00 -Dotacja od Gminy Jerzmanowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Kurowicach w zakresie regulacji studni kanalizacyjnych wraz z naprawą nawierzchni przy studniach ,00

54 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,96 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na odszkodowania za nieruchomości w obrębie Ruszowice prowadzenie istniejącej drogi krajowej nr ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieşącą działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami , Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zasobu geodezyjno- -kartograficznego , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 -Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia ewidencji , Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,92 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00

55 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia administracji publicznej , Starostwa Powiatowe ,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 Dotacja na Program e-administracja 0, Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,01 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatową Komisję Poborową , Obrona narodowa 1 400, , Pozostałe wydatki obronne 1 400, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 400, ,00 -Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obronności 1 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe PSP , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,41 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieşące Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na wydatki bieşące Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 -Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,56

56 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę i doposaşenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Głogowie , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestcje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej , Obrona Cywilna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , 055, Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Środki na uzupełnienie dochodów powiatu , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe 8 198, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 198, ,80 -Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z projektu Leonardo da Vinci 8 198, Biblioteki pedagogiczne , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na bieşącą działalność Biblioteki Pedagogicznej ,00

57 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK Pozostała działalność , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,82 -Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego Równe Szanse dla Wszystkich , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,85 -Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego Równe Szanse dla Wszystkich , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kursy zawodowe dla społeczności romskiej 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 -Dotacja od Ministra Edukacji Narodowej na wyprawki dla społeczności romskiej 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,02 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na egzaminy na stopień awansu zawodowego 2 376,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 -Środki z Gminy Przemków na zakup wyposaşenia Oddziału Neonatologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na remont i modernizację Oddziału Pediatrycznego w ZOZ w Głogowie ,00 -Dotacja z Gminy Jerzmanowa na zakup sprzętu dla Oddziału Neonatologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -Dotacja z Powiatu Polkowickiego na remont i modernizację Oddziału Pediatrycznego ,00

58 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Dotacje celowe utrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki dla uczniów , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatek dla pracowników socjalnych 3 000, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,74 -Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Głogowskiego , Dom Pomocy Społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność bieşącą Domu Pomocy Społecznej , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,50 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność ośrodków wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,99 -Dotacja od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,01

59 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Neptuna 33 w Głogowie , Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,79 -Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Głogowsk , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,62 -Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt Aktywni şyciowo, aktywni zawodowo , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,92 -Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt Aktywni şyciowo, aktywni zawodowo , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9 000, ,00 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki dla pracowników socjalnych 9 000, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,18 -Dotacja z DUW na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,98 -Dotacja od Ministra Pracy i Polityki Społecz. na opiekę nad dzieckiem i rodziną , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6576, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 576, ,00 terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,41 -Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieşącą działalność ,41

60 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK Powiatowy urząd pracy , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,88 -Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na projekt Skuteczny pracownik przyjazny urząd , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy , ,00 -Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W roku 2009 z budşetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano kwotę ,37 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wydatków ogółem, w tym: WYDATKI BIEŻACE w kwocie ,73 zł: wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie ,84 zł wydatki na obsługę długu powiatowego w kwocie ,65 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie ,23 zł dotacje w kwocie ,76 zł programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej ,30 zł pozostałe wydatki bieşące w kwocie ,95 zł WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie ,64 zł Wykonanie wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego w 2009 roku w pełnej klasyfikacji budşetowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w 2009 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Powiatu Głogowskiego w uchwale budşetowej na 2009 rok. Realizacja wydatków odbywała się na podstawie układu wykonawczego budşetu przyjętego przez Zarząd Powiatu. Jednostki podległe powiatowi od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieşącym powiatu. Z ogólnej kwoty wydatków, kwotę ,73 zł przeznaczono na wydatki bieşące, co stanowi 92,00% wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ,64 zł, tj. 8,00% wszystkich poniesionych wydatków. WYNAGRODZENIA wraz z pochodnymi stanowią największy procent wśród wydatków bieşących. Do dnia 31 grudnia 2009 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę ,84 zł co stanowi 59,81% wydatków bieşących oraz 55,03% wszystkich wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego. Największa kwota wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi występuje w dziale Oświata i wychowanie ,72 zł, Pomoc społeczna ,74 zł, Administracja publiczna ,77 zł oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa ,32 zł. Realizację wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatu Głogowskiego w 2009 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE na pozostałe wydatki bieşące wydatkowano kwotę ,95 zł co stanowi 31,55% wydatków bieşących. Pozostałe wydatki bieşące to przede wszystkim wydatki związane z bieşącym funkcjonowaniem jednostek poniesione m.in. na zakup usług pozostałych (usługi transportowe, bankowe, komunalne, pocztowe, ochrona obiektu, monitoringu, ogłoszenia oraz pozostałe), wydatki na zakup materiałów i wyposaşenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, materiałów koniecznych do napraw, konserwacji i remontów oraz zakup wyposaşenia), zakup środków şywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróşe słuşbowe, róşne opłaty i składki oraz wpłata powiatu do budşetu państwa itp.

61 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOTACJE na wydatki bieşące kolejną pozycją wśród wydatków bieşących są dotacje. Do dnia 31 grudnia 2009 roku z budşetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano środki finansowe w formie dotacji w wysokości ,76 zł, co stanowi 3,64% wydatków bieşących. Wśród dotacji największe pozycję stanowią dotacje dla szkół nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( zł), dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na bieşące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta ( zł) oraz konkurs Ośmiu wspaniałych (4000 zł), dotacje dla innych gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z naszego powiatu będących w ich ośrodkach wychowawczych oraz rodzinach zastępczych ( ,76 zł), dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Arka ( zł), dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na Miejską Bibliotekę Publiczną ( zł), dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej CARI- TAS ( zł), dotacja dla Dom w Głogowie usamodzielnianie wychowanków opuszczających ośrodki wychowawcze ( zł), dotacja na organizację doşynek powiatowych dla Gminy Jerzmanowa ( zł), dotacja dla Gminy Kotla na organizację Stachuriady (8 000 zł), dotacja dla Gminy Kotla na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Chociemyśl (1 000 zł), dotacja dla Gminy Şukowice jako pomoc finansowa na usuwanie skutków podtopień ( zł), dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( zł). WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU POWIATOWEGO oraz WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI na obsługę długu powiatowego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i poşyczek Powiat wydatkował do dnia 31 grudnia 2009 roku środki w kwocie ,65 zł natomiast na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń kredytów w 2005 i 2007 roku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie wydatkowano kwotę ,23 zł; co stanowi łącznie kwotę w wysokości ,88 zł, czyli 2,68% wydatków bieşących. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2009 ROKU Projekt Równe szanse dla wszystkich ,67 zł realizowany przez: 1) I Liceum Ogólnokształcące ,84 zł (w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,23 zł) 2) II Liceum Ogólnokształcące ,31 zł (w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,31 zł) 3) Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ,06 zł (w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,09 zł) 4) Zespół Szkół im. Wyşykowskiego ,70 zł (w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek ,67 zł) 5) Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli ,49 zł (w tym pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąşki ,50 zł 6) Starostwo Powiatowe ,27 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposaşenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych oraz zakup akcesoriów komputerowych) Program Skuteczny pracownik przyjazny urząd realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie w kwocie ,49 zł. Projekt Systemowy Aktywni życiowo, aktywni zawodowo realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w kwocie ,54 zł oraz świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymujących pomoc pienięşną na kontynuację nauki w kwocie ,60 zł. Prace przygotowawcze w ramach Scalanie gruntów wsi Kromolin Gmina Żukowice realizowane przez Dolnośląski Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie ,00 zł, Scalanie gruntów wsi Czerna Gmina Żukowice w kwocie ,00 zł oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w kwocie ,00 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE obok wydatków bieşących realizowane są takşe wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2009 roku. Są to takşe zadania realizowane zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku to kwota ,64 zł, co stanowi 87,44% zaplanowanych do wykonania w 2009 roku wydatków majątkowych.

62 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZEDSTAWIAJĄCE PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2009 ROKU Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie wydatków wydatków 600 Transport i łączność ,00 zł ,01 zł Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,42 zł Modernizacja ul. Paulinów ,00 zł ,98 zł Modernizacja drogi 1016D w Kurowicach ,00 zł ,14 zł Modernizacja drogi 1015D w Ruszowicach opracowanie dokumentacji ,00 zł ,00 zł Opracowanie dokumentacji na budowę zatok autobusowych w Kotli i Kamionej 6 400,00 zł 6 400,00 zł Budowa zatoki autobusowej w Nielubi ,00 zł ,03 zł Modernizacja zjazdu publicznego z drogi 1005D w Kotli opracowanie dokumentacji 3 350,00 zł 3 350,00 zł Budowa chodnika w m. Zabłocie ,00 zł ,73 zł Przebudowa drogi 1018D w Szczepowie opracowanie dokumentacji ,00 zł 9 760,00 zł Przebudowa mostu Kozie Doły na drodze 1003D Kozie Doły Kotla dokumentacja ,00 zł ,00 zł Przebudowa ul. Budowlanych II etap (dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów) ,00 zł ,00 zł Opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych ,00 zł ,00 zł Zakup programu do projektów organizacji 9 750,00 zł 9 036,54 zł ruchu drogowego Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 zł ,59 zł Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ,00 zł ,59 zł Gminy Głogów, Kotla, Şukowice jako projekt pilotaşowy przedsięwzięcia PN. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej dotacje dla Gminy Głogów, Kotla, Şukowice Pozostała działalność ,00 zł 0,00 zł Wykonanie dokumentacji na budowę II ,00 zł 0,00 zł przeprawy mostowej 710 Działalność usługowa ,00 zł ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł Zakup sprzętu komputerowego ,00 zł ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł 0,00 zł Starostwa powiatowe ,00 zł 0,00 zł Informatyzacja Starostwa Powiatowego ,00 zł 0,00 zł e-administracja 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł ,56 zł przeciwpożarowa Komendy powiatowe PSP ,00 zł ,56 zł Zakup cięşkiego samochodu ratowniczo- -gaśniczego dla KPPSP w Głogowie ,00 zł ,00 zł Przebudowa budynku na potrzeby funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ,00 zł ,39 zł Zakup sprzętu i wyposaşenia na potrzeby ,00 zł ,17 zł Centrum Powiadamiania Ratunkowego 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,01 zł Szkoły zawodowe 6 000,00 zł 5 750,00 zł Zakup licznika ciepła w Zespole Szkół im ,00 zł 5 750,00 zł Wyşykowskiego Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 9 000,00 zł 8 845,61 zł ośrodki dokształcania zawodowego Zakup i montaş pompy obiegowej centralnego 9 000,00 zł 8 845,61 zł ogrzewania w GCEZ Pozostała działalność ,00 zł ,40 zł

63 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Termomodernizacja budynku Sali gimnastycz. i łącznika w Zespole Szkół Przyrodniczych Zagospodarowanie terenu wokół Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie Kompleksowa adaptacja oraz doposaşenie pracowni kształcenia zawodowego w GCEZ Remont budynku warsztatów ZSE przy ul. J. Robotniczej Instalowanie posadzek sportowych w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczych Przebudowa budynku przy ul. Folwarcznej 55 -opracowanie koncepcji architektbudowlanej Wykonanie instalacji elektrycznej w internacie Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Plan wydatków ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie wydatków ,89 zł ,52 zł ,09 zł ,50 zł ,40 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł ,00 zł Szpitale ogólne ,00 zł ,00 zł Remont i modernizacja Oddziału Pediatrycznego ZOZ w Głogowie (dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie) ,00 zł ,00 zł Zakup sprzętu i wyposaşenia dla Oddziału Neonatologii ZOZ w Głogowie (dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie) ,00 zł ,00 zł Rozbudowa budynku szpitala ZOZ w Głogowie ,00 zł 0,00 zł o Szpitalny Oddział Ratunkowy 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,87 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł ,40 zł Instalacja monitoringu w Domu Dziecka ,00 zł ,40 zł Domy Pomocy Społecznej ,00 zł ,46 zł Zakup urządzeń do uzdatniania wody na potrzeby działalności Domu Pomocy Społecznej w Głogowie ,00 zł ,00 zł Zakup urządzeń gastronomicznych i pralniczych ,00 zł ,46 zł na potrzeby działalności Domu Po- mocy Społecznej w Głogowie Ośrodki wsparcia ,00 zł ,01 zł Przystosowanie wejść do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla potrzeb osób niepełnosprawnych ,00 zł ,93 zł Przystosowanie pomieszczeń budynku DPS dla potrzeb działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie ,00 zł ,30 zł Montaş w budynku ŚDS systemu zewnętrzn. nadzoru wizyjnego i alarmowania włamania ,00 zł ,79 zł Zakup urządzenia do uzdatniania wody na potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie ,00 zł ,00 zł Zakup urządzenia myjącego dla potrzeb 6 500,00 zł 6 479,99 zł ŚDS Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej ,00 zł ,00 zł przebudowy lokalu uşytko- wego na lokal zawodowej rodziny zastępczej w Kotli ul. Głogowska Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł ,19 zł

64 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie wydatków wydatków Powiatowe Urzędy Pracy ,00 zł ,19 zł Wykonanie nowych nawierzchni podłóg w ,00 zł ,19 zł Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 zł 5 000,00 zł Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 000,00 zł 5 000,00 zł Zakup obieraczki jednokomorowej na potrzeby 5 000,00 zł 5 000,00 zł kuchni w Zespole Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Głogowie RAZEM: ,00 zł ,64 zł Powiat Głogowski w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku realizował szereg zadań na róşnych płaszczyznach i w róşnych dziedzinach şycia gospodarczo-społecznego realizując zarówno zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne powiatu, zadania realizowane na podstawie porozumień, mające słuşyć przede wszystkim realizacji zadań ustawowo nałoşonych Powiatowi. Strukturę oraz wielkość poniesionych wydatków w związku z tą działalnością w poszczególnych dziedzinach przedstawia ponişej zamieszczona tabela. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZEDSTAWIAJĄCE WIELKOŚĆ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W 2009 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Treść plan wydatków wykonanie wydatków % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł ,48 zł 93,86% 020 Leśnictwo ,00 zł ,88 zł 98,82% 600 Transport i łączność ,00 zł ,54 zł 94,62% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł ,55 zł 94,42% 710 Działalność usługowa ,00 zł ,92 zł 100,00% 750 Administracja publiczna ,00 zł ,77 zł 90,57% 752 Obrona narodowa 1 400,00 zł 1 400,00 zł 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 zł ,61 zł 99,97% przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł ,88 zł 85,25% 758 Różne rozliczenia ,00 zł ,00 zł 98,51% 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,07 zł 98,51% 851 Ochrona zdrowia ,00 zł ,40 zł 81,35% 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,15 zł 99,30% 853 Pozostałe zadnia w zakresie polityki ,00 zł ,49 zł 98,19% społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,67 zł 99,72% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł ,30 zł 93,08% 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł ,66 zł 78,65% OGÓŁEM ,00 zł ,37 zł 96,81% Na podstawie analizy powyşszego zestawienia widać, iş największe środki wydatkowano w dziale Oświata i Wychowanie w wysokości ,07 zł na funkcjonowanie powiatowych jednostek oświatowych mających za zadanie prawidłową realizację programu edukacyjnego młodzieşy uczęszczającej do placówek powiatowych. Następnie kwotę ,15 zł wydatkowano w dziale Pomoc społeczna na funkcjonowanie placówek powiatowych realizujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej poprzez działalność takich placówek powiatowych jak: Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodki wsparcia, Rodziny zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Kolejne działy to Administracja Publiczna słuşąca realizacji zadań powiatu oraz Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpoşarowa, jako jedna z płaszczyzn działalności umoşliwiająca zapewnienie mieszkańcom Powiatu Głogowskiego bezpieczeństwa publicznego poprzez działalność Komendy Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie, Obrony Cywilnej oraz działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

65 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE W 2009 ROKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.B.KRZYWOUSTEGO Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4348, ,10 -odzieş ochronna 4 347, Świadczenia społeczne 1 775, ,90 -renta wyrównawcza 1 774, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele ,72 -administracja ,81 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 513, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 -materiały doradcze szkoleniowe -artykułu biurowe, szkolne i druki -materiały do remontów -lampy i oprawy oświetleniowe -środki czystości -sól do odśnieşenia -meble szkolne -paliwo do kosiarki i dmuchawy do liści -czajnik -znaki ewakuacyjne -mikrofony -artykuły spoşywcze dla komisji OKE -podgrzewacze do wody 3 053, , , , ,28 51, ,40 140,73 49,00 41,13 780,00 389,90 705, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 810, ,00 -gazety, czasopisma -pomoce -komputery -ksiąşki 3 499,95 331, ,01 33, Zakup energii , ,53 -energia cieplna ,09 -energia elektryczna ,41 -woda 4 905,03 -gaz butlowy 278, Zakup usług remontowych , ,58 -usunięcie awarii w dostawie energii elektrycznej -naprawa sprzętu r-tv -konserwacja monitoringu -naprawa zegara na wieşy -naprawa kosiarki -naprawa kserokopiarki -naprawa gaśnic -naprawa urządzenia wielofunkcyjnego -remont sali lekcyjnej i korytarza -naprawa instalacji elektrycznej -naprawa węzła cieplnego poprzez wymianę regulatora 231,01 50,00 253,76 109,80 150, ,00 115,99 97, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 730, ,00 badania okresowe, kontrolne pracowników 2 715, Zakup usług pozostałych , ,90

66 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.B.KRZYWOUSTEGO -monitoring 3 600,00 -wywóz nieczystości 7 425,42 -opłaty bankowe 3 053,00 -abonament r-tv -eksploatacja węzła ciepłowniczego -uzupełnienie wody w instalacji co -usługi pocztowe, koszty przesyłek -usługi z zakresu bhp -usługi drukarskie, kserograficzne -usługi kominiarskie -ścieki -usługi transportowe -delegacje uczniów -załoşenie lamp -abonament - BIP -przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych -przyłączenie dodatkowej mocy elektrycznej -wynajem boiska -dorobienie kluczy -wyrobienie pieczątki -wdroşenie programu komputerowego -usługi fotograficzne -wyrobienie naklejek z logo unijnym -legalizacja gaśnic 186, ,69 109, , ,20 721,71 835, , , , ,94 244,00 854,00 153,37 400,00 77,00 67, ,48 159,08 75,00 481, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 714, ,00 -dostęp do Internetu 3 714, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 950, , Podróże służbowe krajowe 2 843, ,96 -delegacje z tytułu wyjazdów z uczniami na olimpiady i konkursy 2 828, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 690, ,00 -szkolenie pracowników 2 690, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 856, ,68 -tusze do drukarek -toner do kserokopiarki -dyskietki, płyty CD -papier do faxu -papier 6 565, ,00 75,00 30,08 140, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 952, ,08 -akcesoria komputerowe 640,30 -licencje, programy komputerowe 4 301, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 189, ,55 -materiały dla doskonalenia się nauczycieli 1 185, Zakup usług pozostałych 4 200, ,00 -opłaty za studia 4 200, Podróże służbowe krajowe 1 896, ,22 -delegacje z tytułu wyjazdów na kursy i 896,00 szkolenia 1 895, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 010, ,00 -szkolenia nauczycieli 3 010, Pozostała działalność członkami korpusu służby cywilnej , ,87

67 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.B.KRZYWOUSTEGO 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 -fundusz zdrowotny 2 000, Wynagrodzenie osobowe pracowników 4 432, ,04 -wynagrodzenie za ustną maturę 4 425, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 093, , Składki na Fundusz Pracy 494,00 430, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 -umowy zlecenia-zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych 5 530,00 -umowy zlecenia-zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów 7 630, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 -ksiąşki 2 000, Zakup usług pozostałych 6 723, ,94 -wstęp na zajęcia basenowe 6 444,94 Projekt Równe szanse dla wszystkich , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 263, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 475, , Składki na Fundusz Pracy 399,00 399, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,99 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 127, ,49,00 -dofinansowanie zakup okularów 750,00 -ekwiwalent za pranie i naprawę odzieşy roboczej 372,00 -odzieş robocza 640,38 -woda z dystrybutora 364, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 -nauczyciele ,23 -administracja ,19 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -środki czystości 3 750,57 -materiały biurowe 4 794,55 -materiały do naprawy i konserwacji 4 250,88 -prenumerata ( materiały szkoleniowe) 4 143,08 -wyposaşenie ( czajnik, meble, lustro) 4 000,53 -gaśnice 1 172,42 -druki 387,93 -paliwo do kosiarki 350, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30,00 29,90 -zakup ksiąşki 29, Zakup energii , ,87 -woda 3 123,19 -gaz 247,61

68 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -energia elektryczna ,87 -energia cieplna , Zakup usług remontowych , ,81 -wymiana okna PCV 775,92 -remont pomieszczeń nr 8 i nr ,30 -wymiana elementów okiennych 1 083,97 -roboty budowlane-ogrodzenie szkoły ,12 -remont instalacji elektrycznej 579, Zakup usług zdrowotnych 650,00 650,00 -badania okresowe pracowników 650, Zakup usług pozostałych , ,24 -wywóz nieczystości 6 262,17 -opłaty pocztowe 1 025,62 -opłaty bankowe, opłata za prowadzenie rachunku 2 318,37 -monitoring 3 059,76 -naprawy i konserwacje 1 080,77 -ścieki 3 779,51 -wykonanie pieczęci 186,40 -usługi informatyczne, teletechniczne 3 620,40 -wykonanie tabliczek i szyldów 616,10 -usługi Domen 457,50 -wynajem sali widowiskowej w MOK-u 244,00 -przegląd techniczny budynku 854,00 -usługi kominiarskie 341,60 -usługi transportowe ( obóz naukowy organizowany przez Głogowskie Centrum Obywatelski) 3 470,00 -okresowe badania ochronne instalacji elektrycznej 1 500,00 -utylizacja odczynników chemicznych 642,00 -montaş şaluzji i rolet 2 723, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 048, ,00 -usługa dostępu do sieci internetowej 3 048, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 006, , Podróże służbowe krajowe 2 908, ,97 -delegacje pracownicze 2 907, Odpisy ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 523,00 522,96 -podatek od nieruchomości (kawiarenka szkolna) 522, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 885, ,00 -szkolenie pracowników administracyjnych -szkolenie nauczycieli BHP 3 750,00 135, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 738,00 737,03 drukarskiego i urządzeń kserograficznych -papier ksero i do fax. 737, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 602, ,85 -akcesoria komputerowe tonery do drukarek 2 276,14 -Vulcan Złoty abonament 2 380,00 -aktualizacja program antywirusowy 1 277,95 -program Cenzor 199,99 -program Office 467, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 200, ,00 -zasiłek pienięşny na pomoc zdrowotną nauczycieli 2 200,00

69 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 -umowa zlecenia (usługi BHP) 3 660,00 -uzdolnienia uczniów 7 945,00 -zajęcia przygotowujące do matury 4 165, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 509, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 249, , Składki na Fundusz Pracy 360,00 358, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 453, , Zakup usług pozostałych 5 065, ,96 -nauka pływania 5 064, Odpisy na ZFŚS , ,00 -odpisy na ZFŚS- emerytów nauczycieli ,00 Projekt Równe szanse dla wszystkich , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,62 książek 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 -umowa-zlecenie , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 326, , Składki na Fundusz Pracy 537,00 536, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 156, ,97 -umowa-zlecenie 4 155, Składki na ubezpieczenia społeczne 587,00 586, Składki na Fundusz Pracy 95,00 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 366, , Zakup materiałów i wyposażenia 933,00 933,00 -materiały szkoleniowe dla nauczycieli 933, Zakup usług pozostałych 6 433, ,66 -studia podyplomowe 6 300,00 -opłata za przesyłkę materiałów do szkoleń 96, Podróże służbowe krajowe 1 270, ,04 delegacje nauczycieli 1 126, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 730,00 730,00 -kursy- kierownik wycieczek szkolnych -szkolenie Rady Pedagogicznej 40,00 690, Ochrona zdrowia 454,00 453, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 454,00 453, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 454,00 453,60 -składka na ubezpieczenie zdrowotne za uczennice 453,60 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Ogółem: , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,63 -pranie odzieşy ochronnej 400,66 -zakup odzieşy i obuwia ochronnego 805,97 -zakup okularów do komputera bhp 300, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,46 -nauczyciele ,11 -administracja ,59

70 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 336, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -zakup artykułów biurowych 1 178,50 -zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu 62,40 -zakup druków, świadectw 629,03 -zakup środków czystości 1 962,86 -zakup koszy na śmieci 142,74 -wyposaşenie biurowe, szkolne 5 453,08 -paliwo do kosiarki 141,66 -zakup czasopism biurowych 1 109,51 -zakup sprzętu ppoş., gospodarczy 443, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,86 -pomoce naukowe 1 800, Zakup energii , ,03 -energia cieplna ,83 -energia elektryczna ,82 -woda 2 458, Zakup usług remontowych 8 445, ,00 -konserwacja dŝwigu 1 763,96 -naprawy sprzętu 109,80 -konserwacja systemu alarmowego 146,40 -naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania 6 424, Zakup usług zdrowotnych 600,00 590,00 -badania okresowe pracowników 590, Zakup usług pozostałych , ,00 -CERTUS- ochrona 732,00 -wywóz nieczystości 3 366,87 -opłaty bankowe 1 566,55 -przegląd instalacji gazowej, elektrycznej 1 220,00 -legalizacje sprzętu ppoş. 439,20 -opłaty pocztowe 516,24 -wyrób pieczęci 915,26 -opłaty za ścieki 4 901,87 -usługi informatyczne 87,84 -abonament radiowo-telewizyjny 373,40 -usługi kominiarskie 1 196,82 -montaş systemu alarmowego 1 439,60 -pozostałe usługi 1 820, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 185, ,38 -opłata za dostęp do Internetu 2 184, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 818,00 817, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 808, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, , Podróże służbowe krajowe 5 000, ,73 -delegacje pracowników 4 451, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 910, ,50 -szkolenia pracowników administracji 1 407,50

71 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 366,00 365,58 i urządzeń kserograficznych -zakup papieru do drukarek 365, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 400, ,00 -opłata za licencje, akcesoria do komputera 2 400, Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 865,00 317, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,56 -nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 950, ,00 -zakup środków czystości 905,83 -zakup materiałów do remontu 263,79 -wyposaşenie biura 3 739,86 -pracownia turystyczna 4 979,52 -zakup materiałów biurowych 61, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 -zakup pomocy dydaktycznych 1 000, Zakup energii , ,00 -energia cieplna ,94 -energia elektryczna ,01 -woda 1 072, Zakup usług remontowych , ,77 -naprawa telefonów 137,00 -wymiana nawierzchni podłogowej ,33 -konserwacje sprzętu 578, Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 -badania okresowe pracowników 270, Zakup usług pozostałych , ,95 -CERTUS - ochrona obiektu 146,40 -wywóz nieczystości 812,67 -opłaty i prowizje bankowe 878,60 -opłaty pocztowe 13,50 -naprawy sprzętu 109,80 -opłaty za ścieki 1 786,60 -usługi pozostałe 1 544,38 -kursy zawodowe uczniów 8 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 620, ,46 -opłaty za rozmowy telefoniczne 1 494, Odpisy na ZFŚS , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 735,00 735, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 222, ,74 -zakup akcesoriów komputerowych, licencji 2 351,65 -zakup tonerów do drukarki 1 853, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 -opłata za studia pracowników pedagogicznego 6 000,00

72 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 4410 Podróże służbowe krajowe 2 369, ,47 -delegacje pedagogów -dokształcanie 2 003, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 200, ,00 -kursy pracowników pedagogicznych 3 200, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, ,00 -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 300, Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 773, ,16 -wynagrodzenia za matury 1 772, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 697, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 326, , Składki na ubezpieczenia społeczne 587,00 586, Składki na Fundusz Pracy 271,00 172, Składki na Fundusz Pracy 537,00 536, Składki na Fundusz Pracy 95,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe 9 201, ,00 -przygotowanie uczniów do matury 2 870,00 -przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego 770,00 -zajęcia sportowo-rekreacyjne 1 610, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 -wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli ,00 realizujących Projekt Równe szanse dla wszystkich 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 864, ,58 -wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 3 863,58 realizujących Projekt Równe szanse dla wszystkich 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 -zakup ksiąşek na konkurs literacki 400, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,84 -zakup pomocy dydaktycznych w Projekcie Równe szanse dla wszystkich , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,25 -zakup pomocy dydaktycznych w Projekcie Równe szanse dla wszystkich 8 474, Zakup usług pozostałych 3 516, ,96 -zajęcia w-f na pływalni 3 514, Odpisy na ZFŚS , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.WYŻYKOWSKIEGO Ogółem: , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 67740, , ,00 -ekwiwalent za odzieş ochronną 1 864, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 -wynagrodzenie nauczycieli ,69 -wynagrodzenie administracji ,37 -wynagrodzenie obsługi , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -materiały biurowe 1 044,47

73 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.WYŻYKOWSKIEGO -materiały dla konserwatora 4 975,64 -środki czystości 2 329,25 -dzienniki, świadectwa i arkusze ocen 1 378,20 -zakup literatury fachowej 1 047,35 -zakup wyposaşenia ( gabloty, tablica FAX...) 2 336, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 -zakup ksiąşek 2 000, Zakup energii , ,00 -energia cieplna ,02 -energia elektryczna ,32 -woda 2 249, Zakup usług remontowych , ,48 -projekt sieci elektrycznej pracowni 1 024,80 komputerowej -remont sieci elektrycznej pracowni zawodowej 2 453,74 -remont centralnego ogrzewania 6 000,00 -remont biura księgowości 5 864,83 -nadzór budowlany 882,00 -naprawa sprzętu 1 816, Zakup usług zdrowotnych 946,00 911,00 1 -badania okresowe pracowników 911, Zakup usług pozostałych , ,00 -usługi wywozu nieczystości 3 344,13 -opłata TV i pocztowe 656,94 -usługi bankowe 2 031,15 -usługi kanalizacyjne 3 134,74 -usługi konserwacji węzła cieplnego 2 649,17 -usługi ochrony obiektu 1 530,40 -usługi konserwacji urządzeń 5 345,35 -inne drobne 1 681,57 -usługi malarskie 1 151, Zakup usług dostępu do sieci Internet 916,00 916, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 826, , Podróże służbowe krajowe 1 398, , Odpisy na ZFSS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 902, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 336,00 336, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 740, , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 139, , ,00 -ekwiwalent za odzieş ochronną 1 047, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 -wynagrodzenie nauczycieli , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , materiały biurowe 368,68 -materiały dla konserwatora 3 052,92 -środki czystości 998,23 -zakup literatury fachowej 478,86 -zakup wyposaşenia pracowni zawodowej ,39 -dzienniki, świadectwa i arkusze ocen 560,64

74 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.WYŻYKOWSKIEGO -zakup wyposaşenia (gabloty, tablica, FAX...) 1 213, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 -doposaşenie pracowni elektroniki , Zakup anergii , ,00 -energia cieplna ,97 -energia elektryczna 9 021,22 -woda 704, Zakup usług remontowych , ,00 -projekt sieci elektrycznej pracowni 1 738,49 komputerowej -naprawa sprzętu 656,60 -remont pracowni teleinformatycznej ,09 -remont pracowni kształcenia zawodowego ,87 -remont korytarza z elektryką 9 506,34 -nadzór budowlany 1 000,00 -remont dachu , Zakup usług zdrowotnych 339,00 339,00 -badania okresowe pracowników 339, Zakup usług pozostałych , ,99 -usługi wywozu nieczystości 1 433,18 -opłata TV i pocztowe 524,13 -usługi bankowe 789,34 -usługi kanalizacyjne 1 393,18 -usługi konserwacji węzła cieplnego 982,35 -usługi ochrony obiektu 805,82 -usługi konserwacji urządzeń 1 681,73 -usunięcie awarii instalacji wodnej 1 999,99 -inne drobne usługi 1 121,77 -usługi malarskie 493, Zakup usług dostępu do sieci Internet 393,00 393, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 620, , Podróże służbowe krajowe 223,00 222, Odpis na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 143, , korpusu Zakup materiałów służby cywilnej papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 144,00 144, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 760, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, ,00 -zakup licznika ciepła 5 750, Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,00 -zakup literatury fachowej 2 600, Zakup usług pozostałych 5 820, ,00 -dofinansowanie do studiów nauczycieli 5 820, Podróże służbowe krajowe 2 713, , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 300, ,00 -na poratowanie zdrowia nauczycieli 2 300, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 -umowy zlecenia za zajęcia dodatkowe przygotowujących do egzaminu maturalnego 7 560,00

75 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.WYŻYKOWSKIEGO -umowy zlecenia za zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów (w tym zajęcia rekreacyjno- -sportowe) ,00 -umowy zlecenia za zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 3 360, Wynagrodzenie osobowe pracowników 5 917, ,05 wynagrodzenie za matury ustne 5 916, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 329, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 622, , Składki na ubezpieczenia społeczne 639,00 639, Składki na Fundusz Pracy 691,00 690, Składki na Fundusz Pracy 584,00 584, Składki na Fundusz Pracy 103,00 103, Wynagrodzenie bezosobowe , ,01 -umowa zlecenie za zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich , Wynagrodzenie bezosobowe 4 726, ,99 -umowa zlecenie za zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich 4 724, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 299, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,88 -pakiety szkoleniowe i edukacyjne na zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 479, ,79 -pakiety szkoleniowe i edukacyjne na zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich 8 489, Zakup usług pozostałych 7 219, ,87 -zajęcia basenowe dla młodzieşy 7 204, Odpis na ZFŚS , ,00 -odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 760, ,22 -odzieş ochronna i robocza -świadczenia bhp 3 609, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 -nauczyciele ,17 -administracja ,11 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93

76 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 4120 Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 527, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 -środki czystości ,16 -materiały biurowe 4 672,60 -materiały papiernicze 3 640,29 -nagrody na konkursy 3 921,23 -prenumerata 3 923,09 -zakup wyposaşenia ,91 -materiały do remontu , Zakup środków żywności , ,15 -zakup artykułów spoşywczych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 -ksiąşki i czasopisma 2 586,88 -pomoce dydaktyczne , Zakup energii , ,43 -woda 5 838,47 -energia cieplna ,26 -energia elektryczna ,78 -gaz , Zakup usług remontowych , ,56 -konserwacje i naprawy 8 721,45 -remonty pomieszczeń technologii ,71 -remont schodów 7 260,52 -remont instalacji wodno kanalizacyjnej 4 615,37 -kosztorys i dozór techniczny -dostosowanie instalacji C.O. wewnętrznej do 2 871, ,31 pracy z węzłem cieplnym 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 910, ,00 -zakup usług medycznych 1 700, Zakup usług pozostałych , ,99 -kominiarz 1 564,34 -usługi komunalne ,94 -opłaty RTV i bankowe 3 951,74 -znaczki 1 305,00 -monitoring 3 666,24 -szkolenie bhp 385,00 -opłaty WPEC 3 005,16 -monitoring szkodników 1 000,00 -monitoring budynku 6 379,38 -naprawa sprzętu komputerowego 2 305,80 -wykonanie szyldów i pieczątek 1 380,50 -awaria co 5 640, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 086, ,00 -dostęp do Internetu 3 086, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 080, ,86

77 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 400, , Podróże służbowe krajowe 3 000, ,52 -delegacje pracowników 2 598, Różne opłaty i składki 1 340, ,56 -opłata za ubezpieczenia oc i pozostałe stałe 1 338, opłaty Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 335, ,00 -szkolenie 4 335, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 470, ,07 -zakup licencji 6 455,07 -akcesoria komputerowe 3 014, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 430, , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 402, , Składki Fundusz Pracy 464,00 463, Zakup materiałów i wyposażenia 3 006, ,00 -środki czystości 201,10 -wyposaşenie 1 805,42 -materiały do remontów 595,72 -materiały biurowe 403, Zakup energii 4 622, ,39 -energia 794,58 -energia cieplna 741,29 -woda 62,91 -gaz 1 089, Zakup usług pozostałych 694,00 694,00 -usługi komunalne 643,52 -monitoring 50, Odpisy na ZFŚS 2 396, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 8 606, ,00 -dokształcanie nauczycieli 8 606, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 545, ,78 -szkolenie 6 544, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 -pomoc zdrowotna nauczycieli 1 500, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,61 -pracownicy PKZP , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 104, ,22

78 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 861, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup usług pozostałych 8 182, , Odpisy na ZFŚŚ , , Ochrona zdrowia 472,00 471, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 472,00 471, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 472,00 471,60 -składki na ubezpieczenia zdrowotne 471,60 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 990, ,00 -zakup środków BHP dla pracowników 2 832,24 -ekwiwalent za pranie odzieşy 1 467,00 -zakup odzieşy ochronnej dla pracowników 3 690, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele ,53 -administracja ,28 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 -zakup materiałów biurowych 4 035,17 -toner do kserokopiarki 862,39 -druki, dzienniki, świadectwa, kreda szkolna 897,05 -zakup środków czystości 6 302,16 -zakup sprzętu porządkowego 432,22 -zakup materiałów szkoleniowych i prasa 3 826,47 -zakup artykułów do utrzymania zieleni 1 585,02 -materiały do remontów i konserwacji ,16 -zakup paliwa do kosiarki 176,83 -nagrody w konkursie międzyszkolnym 303,00 -zakup gaśnic 631,96 -zakup komputerów 4 580,00 -inne wyposaşenie 2 277,86 -wyposaşenie pracowni mechanicznej -spotkanie młodzieşy polsko-niemieckiej , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,10 -pomoce dydaktyczne ,49 -zakup sprzętu sportowego 1 740,00 -ksiąşki do biblioteki szkolnej 2 194, Zakup energii , ,54 -ogrzewanie budynku szkolnego ,53 -energia elektryczna ,87 -woda 2 821, Zakup usług remontowych , ,56 -kosztorysy inwestorskie 4 880,00

79 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH -naprawa maszyn i urządzeń 2 870,93 -remont posadzki i schodów ,80 -remont sal mechatronicznych ,09 -legalizacja gaśnic 142,74 -remont sali , Zakup usług zdrowotnych 2 530, ,00 badania profilaktyczne pracowników 2 530, Zakup usług pozostałych , ,35 -wywóz nieczystości 8 493,38 -opłata za monitoring 3 059,76 -kształcenie uczniów ,00 -opłaty bankowe 2 991,38 -wykonanie pieczątek 670,71 -znaczki pocztowe 1 065,00 -usługi transportowe 181,21 -ścieki 2 270,56 -depozyt kluczy i abonament RTV 386,70 -wykonanie tablic informacyjnych i herbów 1 072,30 -usługi introligatorskie 772,00 -wycięcie drzew na boisku 3 000,00 -pozostałe usługi 871, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 467, ,07 -opłata za Internet 2 466, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 004, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 725, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 298, ,00 -kontrola stanu technicznego budynku 1 200,00 -przegląd instalacji hydrantowej 122,00 -przegląd kominiarski 976, Podróże służbowe krajowe 1 930, ,95 -delegacje pracowników 1 929, Podróże służbowe zagraniczne 1 958, ,88 -delegacje pracowników 1 957, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 775, ,00 -szkolenia pracowników 4 775, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500, ,35 -zakup papieru ksero 1 499, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,91 -akcesoria komputerowe 3 145,88 -programy komputerowe i licencje 2 852,75 -abonament programu Vulcan 2 550,00 -tusze do drukarek 3 955, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 -zakup materiałów biurowych 320,30 -materiały pomocnicze do szkolenia 179, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 -opłata za studia nauczyciela 1 000, Podróże służbowe krajowe 4 278, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 132, ,00 -kursy i szkolenia dla nauczycieli 5 132,00

80 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 120,00 120,00 -papier do drukarki 120, Zakup akcesoriów komputerowych, W tym programów i licencji 1 090, ,00 -akcesoria komputerowe 500,00 -tusze do drukarek 590, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500, ,00 -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 992, ,40 -matury 1 988, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 811, , Składki na Fundusz Pracy 619,00 575, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 -przygotowanie do matury 4 235,00 -przygotowanie do egzaminów zawodowych 7 945,00 -zajęcia rekreacyjno-sportowe , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek 2 000, ,00 -zakup ksiąşek do biblioteki 2000, Zakup usług pozostałych 7 021, ,87 -nauka pływania 7 019, Odpisy na ZFŚS , , Pomoc społeczna 189,00 189, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 189,00 189, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 189,00 189,00 -składki zdrowotne za ucznia 189,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 190, ,52 -zakup wody w okresie letnim 41,40 -ekwiwalent za odzieş dla nauczycieli w-f 1 050,00 -odzieş robocza dla pracowników obsługi 978,12 -zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych 1 120, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele ,12 -administracja ,46 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 -nauczyciele ,60 -administracja ,76 -obsługa , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON 4 075, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 -umowa zlecenie 500,00

81 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 -materiały biurowe 2 250,66 -materiały do remontów i konserwacji bieşącej 6 814,63 -paliwo 8 279,33 -prenumerata 6 636,82 -wyposaşenie 2 592,04 -wyposaşenie pracowni budowlanej 5 532,50 -publikacje 546,00 -środki czystości 2 311,37 -nagrody na konkursy i Memoriał Szadaja 1 700,00 -zakup tonera do kserokopiarki 268,40 -zakup mat ochronnych 299,90 -zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych 410,50 -zakup gaśnic 584,38 -zakup dzwonków szkolnych 180,00 -zakup głowic termostatycznych 7 392,64 -zakup pilarki spalinowej 899,01 -pozostałe drobne zakupy 1 865, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 636, ,20 -zakup pomocy dydaktycznych 8 635, Zakup energii , ,74 -energia elektryczna ,83 -gaz ,92 -woda 6 749, Zakup usług remontowych , ,21 -przeglądy kotłowni gazowej 639,20 -usługi konserwacyjne i naprawcze 7 393,56 -remont pomieszczeń 2 400,01 -naprawa i przegląd kserokopiarki 388,00 -usunięcie awarii palnika gazowego w kotłowni 759,20 -czyszczenie studzienek kanalizacyjnych , Zakup usług zdrowotnych 4 585, ,00 -opłata za badania profilaktyczne 4 585, Zakup usług pozostałych , ,10 -wywóz nieczystości 3 546,75 -ochrona obiektu 3 059,76 -usługi poligraficzne 1 046,32 -odprowadz. ścieków i opłata za gotowość 9 197,60 -prowizje bankowe 3 215,47 -pozostałe usługi(ostrzenie łańcuchów, odbitki zdjęć i itp.) 782,41 -montaş systemu alarmowego 2 769,50 -wyrób pieczątek 1 101,11 -dorabianie kluczy 288,00 -konfiguracja połączenia sieci Dialog 109,80 -usunięcie gniazda os 150,00 -opłaty RTV 197,00 -badania techniczne pojazdów 146,00 -usługi pocztowe 1 527,97

82 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH -usługi informatyczne 1 523,78 -usługi kominiarskie 1 864,03 -szkolenie BHP 40,00 -kurs dla pracowników niepedagogicznych 850,00 -przegląd kasy fiskalnej 219,60 -pomiary ochrony przeciwporaşeniowej 4 981, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 550, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 180, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 010, ,00 -kosztorys wymiany stolarki okiennej 610,00 -przegląd techniczny budynku 400, Podróże służbowe krajowe 2 703, ,00 -delegacje pracowników administracji -delegacje nauczycieli -delegacje nauczycieli nauczanie indywidualne 586,50 454,70 499, Odpis na ZFŚS , , Podatek od towarów i usług VAT 10,00 4, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 620, ,00 -szkolenia pracowników 3 620, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 900,00 899,69 drukarskiego i urządzeń kserograficznych -papier do drukarek i ksero 899, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 805, ,90 -akcesoria komputerowe 1 149,42 -zakup programów 45,01 -tusze, tonery do drukarek 2 370,10 -opłaty aktualizujące oprogramowanie -przedłuşenie licencji programu 2 899,99 340, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 6 400, ,00 -dofinansowanie do studiów nauczyciela 6 400, Podróże służbowe krajowe 1 829, ,81 -delegacje 1 827, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 340, ,00 -szkolenia nauczycieli 3 340, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 300, ,00 -zasiłek zdrowotny dla nauczycieli 2 300, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 -umowy zlecenie , Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 426, ,21 -nadgodziny za przeprowadzenie matur ustnych 1 425, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 682, ,38

83 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 569, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup usług pozostałych 6 470, ,89 -nauka pływania -basen 6 469, Odpisy na ZFŚS , , Ochrona zdrowia 472,00 471, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 472,00 471, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 472,00 471,60 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 344, ,00 -świadczenia bhp 3 798,52 -umundurowanie 1 545, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 -nauczyciele ,91 -administracja ,35 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 -nauczyciele ,89 -administracja 9 440,89 -obsługa , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 117,00 117, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 -paliwo do samochodów przejazdy 8 173,55 -środki czystości 4 137,15 -materiały biurowe 2 156,86 -materiały remontowo-budowlane 5 588,45 -gaz butlowy 279,00 -kreda szkolna, markery do tablic 193,00 -sprzęt informatyczny 627,09 -prenumerata czasopism, ksiąşki 570,00 -materiały do napraw pojazdów 4 651,59 -drobne wyposaşenie budynku, korytarzy i pracowni 4 046,69 -świadectwa, gilosze, dzienniki 1 012,75 -drobne wyposaşenie i materiały dekoracyjne terenu przyszkolnego 1 157,46 -turnieje, konkursy 470,22 -tusze i tunery do ksera 2 589,55 -części sprzętu szkolnego (do kosiarki spalinowej, piły łańcuchowej), glebogryzarki 94,92 -wyposaşenie biur 3 445,99 -wyposaşenie pracowni ,90 -woda mineralna na egzaminy, praktyki 326, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,41 -ksiąşki 262,60

84 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH -czasopisma 1 494,84 -pomoce dydaktyczne , Zakup energii , ,99 -energia cieplna ,55 -energia elektryczna ,59 -woda 5 596, Zakup usług remontowych , ,93 -remonty i naprawy w budynkach szkolnych ,97 -remonty i naprawy pojazdów 3 779,01 -naprawy i konserwacje wyposaşenia ,08 -remont ogrodzenia ,00 -instalacje kanalizacyjne i CO , Zakup usług zdrowotnych 3 805, ,00 -badania profilaktyczne 3 805, Zakup usług pozostałych , ,28 -wywóz nieczystości 9 017,24 -monitoring 1 610,40 -abonament RTV 186,70 -koszty i prowizje bankowe 3 448,38 -znaczki pocztowe, opłaty pocztowe 1 090,30 -usługi reklamowe 2 302,94 -usługi introligatorskie 600,24 -usługi informatyczne 1 386,00 -opłaty dot. kontroli SANEPID 87,00 -opłata kart paliwowych, winiety 176,90 -opłaty drogowe winiety 542,00 -dorabianie kluczy 135,00 -wyrób pieczątek 389,93 -usługa serwisowa 2 934,78 -wypoşyczenie strojów (usługa) 20,00 -przegląd gaśnic, hydrantów 291,58 -ścieki wodne 5 818,17 -usługi pralnicze 2 164,54 -usługi montaşowe 672,64 -wyjazdy młodzieşy na olimpiady opłaty 163,79 -ekspertyzy, opinie rzeczoznawcy 244,00 -usługi geodezyjne i kartograficzne 272,00 -usługi wodno-kanalizacyjne 771,75 -szkolenia 10,00 -przegląd techniczny budynków 4 342,00 -badania techniczne pojazdów (przeglądy) 660,00 -usługi kominiarskie 917,44 -opłaty za udział w rozgrywkach piłkarskich 1 100,00 -usługi dotyczące instalacji CO 4 084, Zakup usług dostępu do sieci Internet 940,00 940,00 -usługi internetowe 940, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 864,00 863, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 986, , Podróże służbowe krajowe 2 255, ,88 -delegacje słuşbowe pracowników 2 249, Różne opłaty i składki 2 520, ,00 -abonament Vulcan 2 520, Odpisy na ZFŚS , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 668, , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 465, ,00 -szkolenia pracowników 2 465,00

85 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 600, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000, ,85 -zakup licencji, abonamentu 1 296,39 -tusze i tonery do drukarek 3 912,08 -zakup drobnego sprzętu komputerowego 775, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 570, , Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 599, Zakup usług pozostałych 4 000, , Podróże służbowe krajowe 2 114, ,16 -delegacje słuşbowe pracowników 1 932, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 856, , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 300, ,00 -zasiłek zdrowotny 2 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 256, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 453, , Składki na Fundusz Pracy 709,00 679, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 -uzdolnienia uczniów 4 200,00 -zajęcia rekreacyjno-sportowe 1 575,00 -zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie 945,00 -egzamin maturalny 7 490,00 -egzamin zawodowy 8 417, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800, ,13 -zakup ksiąşek, czasopism , Zakup usług pozostałych 5 261, ,97 -zajęcia prowadzone na basenie 4 879,97 -zawody w Jeŝdzie figurowej na lodzie 264, Odpisy na ZFŚS , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 -nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 468,00 467, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 021, , Składki na Fundusz Pracy 486,00 485, Zakup materiałów i wyposażenia 570,00 569,29 -dzienniki i gilosze 10,13 -drobne wyposaşenie świetlicy 109,16 -tusze i tonery do kserokopiarek 230,00 -środki czystości 220, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 578,00 577,33 -czasopisma 577, Odpisy na ZFŚS 2 396, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 290,00 -tusze i tonery do drukarek 290,00

86 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO- -PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ogółem , ,15 Oświata i wychowanie , , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300, ,67 -zakup wody 912,67 -okulary korekcyjne 300,00 -posiłek regeneracyjny przy przeprowadzce 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 -nauczyciele ,44 -administracja , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 618, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 147, , Wpłaty na PFRON 3 200, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 -umowy o dzieło 1 250,00 -umowy-zlecenia , Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 -artykuły biurowe 701,48 -materiały do konserwacji i remontów 1 980,75 -prenumerata 611,47 -wyposaşenie ,00 -materiały do prowadzenia kursów 510,78 -zakup paliwa do kosiarki 60,07 -artykuły gospodarcze 551,57 -pozostałe 19, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 300, ,63 -czasopisma 2 030,18 -ksiąşki 240,45 -pomoce dydaktyczne 29, Zakup energii 9 139, ,16 -energia elektryczna 1 345,30 -woda 961,80 -energia cieplna 6 417, Zakup usług remontowych , ,01 -malowanie pomieszczeń, załoşenie wykładziny, wstawienie drzwi , Zakup usług zdrowotnych 520,00 480,00 -badania pracowników 480, Zakup usług pozostałych , ,87 -usługi pocztowe 828,21 -usługi bankowe 628,20 -usługi w zakresie prowadzenia szkoleń 8 556,50 -wywóz nieczystości 846,06 -monitoring 292,80 -usługi drukarskie 1 330,00 -usługi informatyczne 1 312,08 -wyrób pieczątek i kluczy 538,79 -usługi w zakresie BHP 683,20 -usługi pralnicze 65,04 -usługi transportowe 4 019, Zakup usług dostępu do sieci Internet 753,00 752, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 446, , Podróże służbowe i krajowe 1 700, ,16 -delegacje pracownicze 1 228,54

87 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ryczałt za uşywanie prywatnego samochodu 421, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 -aktualizacja programów 3 000, Odpisy na ZFŚS 8 094, , Podatek od nieruchomości 1 912, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 070, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 950,00 950, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 700, ,75 -programy komputerowe 450,00 -akcesoria komputerowe 2 249, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 -nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 707, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 071, , Składki na Fundusz Pracy 977,00 976, Podróże służbowe i krajowe 1 621,00 702, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, ,00 -szkolenia pracowników 5 894, Biblioteki pedagogiczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 980, ,38 -ekwiwalent za pranie odzieşy roboczej 144,00 -zakup wody 954,04 -zakup ubrań roboczych 506,34 -okulary korekcyjne 267, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 -nauczyciele ,03 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 424, , Wpłaty na PFRON 3 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 550, ,00 -materiały biurowe 3 407,57 -środki czystości 2 853,86 -wyposaşenie 2 253,27 -artykuły gospodarcze 951,29 -zakup paliwa do kosiarki 84, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 -czasopisma 1 332,17 -ksiąşki , Zakup energii , ,65 -energia elektryczna 7 196,38 -woda 5 493, Zakup usług remontowych 1 882, ,84 -naprawy konserwacyjne urządzeń 1 311,50 -remont pomieszczenia 570, Zakup usług zdrowotnych 300,00 245,00 badania pracowników 245, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 -usługi w zakresie BHP 731,37 -monitoring 1 549,40 -wywóz nieczystości 581,42 -opłaty RTV i opłaty pocztowe 1 288,12

88 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz usługi informatyczne 35,38 -prowizje bankowe 491,80 -legalizacja gaśnic 172,51 -naprawa instalacji elektrycznej 150, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 624, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 300, , Podróże służbowe i krajowe 400,00 169, Różne opłaty i składki 1 200, ,99 -aktualizacja programów 1 199, Odpisy na ZFŚS , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. 800,00 800, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 234, ,00 -akcesoria komputerowe 2 775,00 -zakup programów komputerowych 459, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500, ,00 -nauczyciele Nagroda Starosty 2 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 377, Składki na Fundusz Pracy 62,00 61,25 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 2 600, ,85 -zakup ksiąşek 2 598,85 Projekt Równe szanse dla wszystkich , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 529, , Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 269, Składki na Fundusz Pracy 248,00 248, Składki na Fundusz Pracy 44,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 -umowy zlecenia , Wynagrodzenia bezosobowe 1 786, ,48 -umowy zlecenia 1 786, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,02 -pomoce dydaktyczne , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 160, ,48 -pomoce dydaktyczne 2 159, Zakup usług pozostałych 2 040, ,00 -druk broszury informacyjnej 2 040, Zakup usług pozostałych 360,00 360,00 -druk broszury informacyjnej 360, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 -nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 974, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 567, , Składki na Fundusz Pracy 1 057, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 627, ,00 -wyposaşenie 5 403,80 -zakup ciastek i soków dla dzieci szczególnej opieki z okazji Dnia Dziecka 109,00 -pozostałe 114, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5 000, ,19 i książek

89 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ksiąşki 45,00 -materiały dydaktyczne 4 954, Podróże służbowe i krajowe 750,00 0, Odpisy na ZFŚS 2 436, , Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, ,99 -zakup odzieşy roboczej 407,43 -okulary korekcyjne 600,00 -ekwiwalent za pranie odzieşy roboczej 138,00 -zakup wody 668, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 -nauczyciele ,31 -administracja i obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON 3 842, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 760, ,00 -umowy-zlecenia 1 680, Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, ,85 -środki czystości 969,29 -artykuły biurowe 3 416,79 -prenumerata 1 459,83 -materiały do remontów 1 340,59 -wyposaşenie 43,39 -kadridşe i tonery 809,67 -zakup paliwa do kosiarki 63,31 -artykuły gospodarcze 396, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 100, ,83 -czasopisma 501,82 -materiały dydaktyczne 4 129,91 -ksiąşki 467, Zakup energii , ,10 -energia elektryczna 2 264,96 -woda 1 804,11 -energia cieplna , Zakup usług remontowych 2 157, ,96 -konserwacja maszyn biurowych 176,90 -prace remontowe 1 979, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 840,00 -badania okresowe pracowników 840, Zakup usług pozostałych 7 740, ,12 -usługi bankowe 1 124,29 -usługi w zakresie BHP 696,03 -wywóz nieczystości 844,93 -wykonanie pieczątek i kluczy 372,00 -monitoring 1 152,90 -opłaty pocztowe 1 167,09 -usługi transportowe 1 154,90 -usługi informatyczne 1 193, Zakup usług dostępu do sieci Internet 656,00 655, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 700, , Podróże służbowe i krajowe 1 600,00 661,40 -podróşe pracowników 661, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 -ubezpieczenie mienia 288,01

90 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz aktualizacja programów komputerowych 1 706, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 181,00 180, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 496, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 716, ,71 -akcesoria komputerowe 1 007,71 -zakup licencji 677,00 GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 -nauczyciele ,06 -administracja ,71 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 -materiały zuşywane na zajęcia praktyczne przez uczniów ,40 -wyposaşenie pracowni ,31 -materiały remontowe i do konserwacji ,39 -materiały biurowe ,89 -prenumeraty 1 775,09 -zakup znaczków pocztowych 2 002,50 -materiały promujące jednostkę 387,61 -apteczka i wyposaşenie apteczki 258,57 -wyposaşenie i materiały INTERNAT 4 575,89 -artykuły ppoş. i sanitarne 1 085,55 -artykuły dla więŝniów 1 535,60 -środki czystości dla sprzątaczek 1 224,35 -części eksploatacyjne do samochodu Lublin 62,60 -artykuły şywnościowe na kursy 1 131,36 -materiały na kursy ,86 -pozostałe 1 455, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,44 -pomoce dydaktyczne ,04 -ksiąşki 81, Zakup energii , ,49 -energia elektryczna ,73 -woda ,14 -gaz , Zakup usług remontowych , ,84

91 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ -remonty obiektów 700,00 -usługi konserwacyjno naprawcze obiektu 9 556, Zakup usług zdrowotnych 7 520, , Zakup usług pozostałych , ,77 -opłaty i prowizje bankowe 3 846,47 -wywóz nieczystości ,20 -usługi pocztowe 138,27 -ścieki ,34 -pranie pościeli z internatu 2 631,96 -dozorowanie obiektów GCEZ ,61 -naprawa urządzeń 30,00 -usługi serwisowe urządzeń 1 843,57 -dozór techniczny urządzeń przez UDT 901,85 -usługi dotyczące kursów ODiDZ ,00 -pozostałe 3 224, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800,00 425, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000, , Podróże służbowe krajowe 5 500, , Różne opłaty i składki 5 250, ,60 -opłaty i składki 2 401,00 -ubezpieczenie majątku obcego 768,60 -ubezpieczenie kurantów i instruktorów 1 320, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Szkolenia pracowników nie będących pracownikami służb cywilnych 7 000, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 600, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,26 -licencje komputerowe 3 062,19 -programy komputerowe 1,22 -akcesoria komputerowe 2 010,24 -tonery, tusze do drukarek 5 417, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, ,61 -pompa do centralnego ogrzewania 8 845, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 464,00 299, Składki na Fundusz Pracy 74,00 48, Zakup usług pozostałych 4 000, , Podróże służbowe krajowe 3 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 264, , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 940, ,00 -materiały na szkolenia dla Romów 5 940, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800, , Zakup usług pozostałych , ,43 -organizacja kursów dla Romów ,43

92 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Ogółem , , Oświata i Wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele ,45 -administracja ,00 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 195, ,95 -artykuły bhp 1 694,95 -dofinansowanie do okularów korekcyjnych 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -środki czystości 1 679,64 -artykuły biurowe 1 073,23 -druki 110,00 -materiały do remontów, napraw konserwacji 600,00 -prenumerata 717,60 -artykuły przeciwpoşarowe i sanitarne 100,00 -artykuły gospodarcze 1 599,53 -artykuły na prace adaptacyjne salki -rehabilitacyjnej w ORW przy ul. Perseusza 5 000,00 -pozostałe zakupy 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,00 -ksiąşki 2 000,00 -materiały na zajęcia 500, Zakup energii , ,00 -energia cieplna ,46 -energia elektryczna ,10 -woda 4 061, Zakup usług remontowych 8 600, ,00 -naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 2 735,68 -badania i pomiary techniczne 2 873,00 -usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w ORW przy ul. Perseusza 2 991, Zakup usług zdrowotnych 1 276, , Zakup usług pozostałych , ,00 -wywóz nieczystości 1 200,00 -koszty i prowizje bankowe 2 567,83 -monitoring 1 029,00 -ścieki 3 732,17 -usługi dotycząca zaleceń sanitarnych 87,00 -wyrób pieczątek i kluczy 60,00 -zwiększenie mocy energii elektrycznej 1 450,00 -pozostałe drobne usługi 38, Zakup usług dostępu do sieci Internet 348,00 348, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 347, , Podróże służbowe krajowe 834,00 833, Różne opłaty i składki 350,00 349,65 -opłata za dozór techniczny 349, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 477, ,00 -szkolenia bhp 315,00 -szkolenia pracowników administracji 4 162, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

93 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 390, ,00 -licencje i abonamenty 841,32 -akcesoria komputerowe, w tym tonery 3 548, Gimnazja specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele ,70 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700, ,00 -artykuły bhp 2 700, Zakup materiałów i wyposażenia 8 480, ,00 -środki czystości 1 999,21 -artykuły biurowe 424,42 -druki 921,36 -materiały do remontów, napraw konserwacji 2 881,92 -wyposaşenie 850,00 -prenumerata 600,00 -artykuły przeciwpoşarowe i sanitarne 450,40 -artykuły gospodarcze 196,99 -pozostałe zakupy 155, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 -materiały na zajęcia 2 000, Zakup energii , ,00 -energia cieplna ,50 -energia elektryczna ,00 -woda 2 234, Zakup usług remontowych 6 200, ,00 -naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 4 040,00 -badania i pomiary techniczne 2 160, Zakup usług zdrowotnych 870,00 870, Zakup usług pozostałych , ,00 -wywóz nieczystości 3 718,49 -znaczki i opłaty pocztowe 921,19 -koszty i prowizje bankowe 1 409,56 -monitoring 1 200,00 -przegląd i rejestracja samochodu 640,00 -ścieki 5 183,00 -usługi dotyczące zaleceń sanitarnych 60,00 -wyrób pieczątek i kluczy 633,01 -przycinka drzew wokół budynków 1 500,16 -wykonanie ścianki aluminiowej przy wejściu do sali gimnastycznej 6 893,00 -pozostałe, drobne usługi 841, Zakup usług dostępu do sieci Internet 348,00 348, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 340, , Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 390, ,00 -szkolenia bhp 488,00 -szkolenia pracowników administracji 902, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 560, ,00 -licencje i abonamenty 1 760,00

94 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH -akcesoria komputerowe, w tym tonery 800, Szkoły zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele ,74 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 735, ,00 -artykuły bhp 1 735, Zakup materiałów i wyposażenia 3 340, ,00 -środki czystości 1 000,00 -druki 897,59 -materiały do remontów, napraw, konserwacji 1 059,11 -artykuły przeciwpoşarowe i sanitarne 200,00 -artykuły gospodarcze 183, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 300,00 -materiały na zajęcia 300, Zakup energii , ,00 -energia cieplna ,80 -energia elektryczna 7 720,20 -woda 1 428, Zakup usług remontowych 1 400, ,00 -naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 900,00 -badania i pomiary techniczne 500, Zakup usług zdrowotnych 522,00 522, Zakup usług pozostałych 5 442, ,00 -wywóz nieczystości 2 000,00 -znaczki i opłaty pocztowe 350,00 -monitoring 699,00 -ścieki 2 000,00 -pozostałe, drobne usługi 393, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000, , Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 320, ,00 -szkolenia bhp 700,00 -szkolenia pracowników administracji 620, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych , ,00 -dofinansowanie do doskonalenia dla nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,00 -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4 500, Wynagrodzenia bezosobowe 4 585, ,00 -prowadzenie zajęć wspierających uzdolnienia uczniów 4 585, Składki na ubezpieczenie społeczne 709,00 708, Składki na Fundusz Pracy 113,00 112, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 -ksiąşki 1 277,57 -pomoce dydaktyczne i multimedialne 722, Zakup usług pozostałych 2 923, ,95 -zajęcia basenowe dla uczniów 2 899, Odpisy na ZFŚS , ,00

95 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH 851 Ochrona zdrowia 906,00 905, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 906,00 905, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 906,00 905, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 931, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 138, , Odpisy na ZFŚS 9 742, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele ,51 -administracja ,85 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 065, ,00 artykuły bhp 2 065, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 -paliwo ,08 -środki czystości ,27 -artykuły biurowe 1 303,06 -sprzęt biurowy (niszczarki, bindownica, trymery) 1 737,56 -druki 609,45 -materiały do remontów, napraw, konserwacji 6 991,01 -wyposaşenie 4 778,01 -prenumerata 467,00 -artykuły przeciwpoşarowe i sanitarne 10,04 -leki i środki opatrunkowe 905,56 -artykuły gospodarcze 1 720,74 -pozostałe zakupy 425, Zakup środków żywności , ,00 -artykuły spoşywcze ,46 -artykuły spoşywcze na przygotowanie Wigilii dla wychowanków 1 476, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 -materiały na zajęcia 500, Zakup energii , ,00 -energia cieplna ,67 -energia elektryczna ,56 -gaz 3 428,40 -woda 6 343, Zakup usług remontowych , ,00 -naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 4 117,01 -badania i pomiary techniczne 1 602,54 -wymiana głównych poziomów wodnych i pozostałej instalacji wodnej w bloku şywieniowym , Zakup usług zdrowotnych 1 610, , Zakup usług pozostałych , ,18 -wywóz nieczystości 4 000,00 -opłaty pocztowe, RTV 750,00 -monitoring 490,00 -przegląd i rejestracja samochodu 4 241,08 -ścieki ,51

96 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH -zwiększenie mocy energii elektrycznej 553,19 -wykonanie wentylacji w sanitariacie internatu 1 170,93 -roczny przegląd obiektów budowlanych 2 072,22 -pozostałe, drobne usługi 1 454, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 813, , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Różne opłaty i składki 3,00 3, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 890, ,00 -szkolenia bhp 1 791,00 -szkolenia pracowników administracji 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 950, ,00 -licencje i abonamenty 1 238,66 -akcesoria komputerowe 1 711, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 -zakup na potrzeby kuchni obieraczki do ziemniaków 5 000, Internaty i bursy szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 930, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 139, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 535,00 535,00 -artykuły bhp 535, Zakup materiałów i wyposażenia 7 424, ,00 -paliwo 1 000,00 -środki czystości 3 000,00 -artykuły biurowe 300,00 -wyposaşenie 1 000,00 -artykuły przeciwpoşarowe i sanitarne 1 050,00 -artykuły gospodarcze 1 074, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 200,00 -materiały na zajęcia 200, Zakup energii , ,00 -energia cieplna ,00 -energia elektryczna ,00 -gaz 586,00 -woda 3 700, Zakup usług remontowych 5 708, ,00 -naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 1 008,00 -badania i pomiary techniczne 4 700, Zakup usług pozostałych 8 092, ,00 -wywóz nieczystości 2 000,00 -monitoring 120,00 -przegląd i rejestracja samochodu 797,00 -ścieki 4 000,00 -przycinka drzew wokół budynków 1 175, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000, , Odpisy na ZFŚS 7 307, , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -nauczyciele ,00

97 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 -druki 500, Zakup usług zdrowotnych 522,00 522, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160,00 160,00 -szkolenia bhp 160,00 DOM DZIECKA Ogółem , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 -ekwiwalent za odzieş roboczą 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 -nauczyciele ,34 -administracja ,96 -obsługa , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -węgiel ,49 -paliwo 7 787,99 -podręczniki i przybory szkolne ,73 -kieszonkowe dla wychowanków ,00 -odzieş, obuwie, bielizna osobista ,39 -środki czystości ,35 -materiały na remonty 7 282,61 -wyposaşenie ,59 -zakupy związane z osiągnięciem standardów ,50 -materiały biurowe 1 227,53 -prenumerata czasopism 2 589,96 -materiały dla konserwatora 6 038,46 -pozostałe materiały dla wychowanków , Zakup środków żywności , , Zakup leków i materiałów medycznych 8 000, ,99 -wychowankowie 7 999, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek 159,00 159,00 -pomoce dydaktyczne 159, Zakup energii , ,23 -gaz 1 561,53 -energia elektryczna 9 066,47 -woda 5 745, Zakup usług remontowych , ,00 -przegląd instalacji i urządzeń gazowych 573,40 -naprawa sprzętu (pralki, zmywarki, ksero itp.) 1 540,59 -remont, naprawa samochodu 2 072,61 -remont stołówki ,68 -remont gaśnic 309,88 -remont jadalni i pralni ,98 -remont stolarki okiennej 2 180,66 -naprawa instalacji wodnej i elektryczne 3 093,20

98 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOM DZIECKA 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 985, ,00 -badania okresowe 1 018,00 -usługi zdrowotne wychowanków 7 967, Zakup usług pozostałych , ,31 -kanalizacja (ścieki) ,86 -usługi komunalne 6 686,76 -usługi bankowe 2 139,81 -opłaty w przedszkolu i internacie 4 292,80 -opłaty szkolne, bilety miesięczne wstępu na imprezy 4 550,89 -opłaty pocztowe, targowe, radio-telewizyjne 2 240,91 -usługi kominiarskie 761,88 -opłata za obozy kolonie zielone szkoły ,00 -przegląd instalacji telefonicznej 695,40 -pozostałe usługi ,00 -zwalczanie szkodników w systemie HCCP 1 320,00 -usługi BHP i PPŞ 3 152, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 611, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 076, , Podróże służbowe krajowe 2 171, ,61 -podróşe słuşbowe pracowników 2 170, Różne opłaty i składki 2 457, ,78 -ubezpieczenie wychowanków 875,00 -korzystanie ze środowiska 1 581, Odpis na ZFŚS , , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 005, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 353, , Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6 435, ,00 -akcesoria komputerowe 3 557,50 -program antywirus 662,50 -aktualizacje programu Qwark 2 215, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 -system telewizji dozorowanej , Pozostała działalność 3 159, , Odpis na ZFŚŚ 3 159, , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,40 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Ogółem , , Ochrona zdrowia 4 716, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 716, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 716, ,00 -składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci DPS dla dzieci i młodzieşy 4 716, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone

99 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ do wynagrodzeń 6 000, ,11 -odzieş, obuwie robocze dla pracowników DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy 4 841, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy , , Składki na Fundusz Pracy , ,61 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy , , Wpłaty na PFRON , ,00 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy 5 209, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 -umowy zlecenia DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy 8 146, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 -środki do utrzymania czystości (chemia gospodarcza, materiały do sprzątania) DPS dla dorosłych ,89 DPS dla dzieci i młodzieşy 6 500,00 -materiały do bieşących napraw i konserwacji urządzeń i pomieszczeń DPS dla dorosłych ,83 DPS dla dzieci i młodzieşy 6 285,92 -doposaşenie pomieszczeń (szafki nocne przyłóşkowe, komody, krzesła, łóşka rehabilitacyjne, meble kuchenne) DPS dla dorosłych ,53 DPS dla dzieci i młodzieşy 409,01 -sprzęt AGD i RTV (odkurzacze, şelazka, telewizor, radiomagnetofony, pralka, chłodziarkozamraşarka, czajniki, suszarki) DPS dla dorosłych 7 541,00 DPS dla dzieci i młodzieşy 1 496,00 -doposaşenie kuchni (urządzenia, sprzęt naczynia, materiały) DPS dla dorosłych 8 085,70 DPS dla dzieci i młodzieşy 2 780,98 -doposaşenie biur (meble biurowe, aparaty telefoniczne, radiomagnetofony, niszczarka do dokumentów) DPS dla dorosłych ,87 -sprzęt komputerowy DPS dla dorosłych 3 500,00 -paliwo do samochodów słuşbowych DPS dla dorosłych 6 263,93 DPS dla dzieci i młodzieşy 8 296,39 -materiały biurowe, prasa, publikacje DPS dla dorosłych 6 659,86 DPS dla dzieci i młodzieşy 399,31 -materiały do terapii zajęciowej DPS dla dorosłych 2 351,47 DPS dla dzieci i młodzieşy 1 237,92

100 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -sprzęt medyczny (aparaty do mierzenia ciśnienia, lampy sollux, materiały do fizjoterapii) DPS dla dorosłych 429,36 -odzieş dla mieszkańców DPS dla dzieci i młodzieşy 960,00 -pozostałe zakupy (woda, kwiaty, pojemniki, tablice informacyjne, baterie) DPS dla dorosłych 2 689,22 DPS dla dzieci i młodzieşy 594, Zakup środków żywności , ,96 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,70 -leki DPS dla dorosłych ,24 DPS dla dzieci i młodzieşy 6 298,46 -pieluchomajtki DPS dla dorosłych ,12 DPS dla dzieci i młodzieşy 7 857,36 -środki dezynfekcyjne DPS dla dorosłych 3 240,59 DPS dla dzieci i młodzieşy 2 496,86 -rękawiczki lateksowe DPS dla dorosłych ,72 DPS dla dzieci i młodzieşy 2 620,98 -materiały medyczne i środki opatrunkowe DPS dla dorosłych 1 909,76 DPS dla dzieci i młodzieşy 1 143, Zakup energii , ,57 -energia cieplna DPS dla dorosłych ,29 DPS dla dzieci i młodzieşy ,62 -energia elektryczna DPS dla dorosłych ,92 DPS dla dzieci i młodzieşy ,39 -woda DPS dla dorosłych ,90 DPS dla dzieci i młodzieşy 7 517,02 -gaz DPS dla dorosłych ,01 DPS dla dzieci i młodzieşy 107, Zakup usług remontowych , ,51 -remont łazienek (uzupełnienie płytek wymiana armatury sanitarnej) DPS dla dorosłych ,96 -wymiana odcinka instalacji ciepłej i zimnej wody DPS dla dzieci i młodzieşy ,00 -remont rozdzielni elektrycznej DPS dla dzieci i młodzieşy ,00 -remont kuchni (malowanie ścian, wymiana oświetlenia) DPS dla dorosłych 4 629,45 -konserwacja dŝwigów i urządzeń pralniczych DPS dla dorosłych 4 384,81 DPS dla dzieci i młodzieşy 2 635,20 -konserwacja węzła cieplnego

101 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DPS dla dorosłych 3 884,76 -konserwacja instalacji przeciwpoşarowej DPS dla dorosłych 4 006,00 -naprawa i konserwacja samochodów DPS dla dorosłych 4 340,00 DPS dla dzieci i młodzieşy 3 037,09 -bieşące naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń (naprawa wag, montaş szyby, naprawa ksero i suszarki) DPS dla dorosłych 2 349,14 DPS dla dzieci i młodzieşy 228, Zakup usług zdrowotnych 4 360, ,00 -badania wstępne, okresowe, kontrolne DPS dla dorosłych 3 480,00 DPS dla dzieci i młodzieşy 720, Zakup usług pozostałych , ,47 -odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do świadczenia usług wod.-kan. DPS dla dorosłych ,22 DPS dla dzieci i młodzieşy ,08 -wywóz nieczystości DPS dla dorosłych ,42 DPS dla dzieci i młodzieşy ,32 -pomiary, badania, przeglądy instalacji, legalizacje urządzeń DPS dla dorosłych 5 669,94 DPS dla dzieci i młodzieşy 3 102,49 lega -dozór techniczny budynku i instalacji 1lllllegalizacje DPS dla dorosłych urządzeń 874,95 DPS dla dzieci i młodzieşy 299,70 -przeglądy samochodów, wymiana opon DPS dla dorosłych 560,09 DPS dla dzieci i młodzieşy 338,00 -abonament przeciwpoşarowy DPS dla dorosłych 4 856,16 -monitoring szkodników, dezynsekcja DPS dla dorosłych 1 770,00 DPS dla dzieci i młodzieşy 590,00 -telewizja kablowa, abonament RTV DPS dla dorosłych 1 361,40 -usługi informatyczne DPS dla dorosłych 9 108,00 DPS dla dzieci i młodzieşy 1 800,00 -obsługa prawna DPS dla dorosłych 1 464,00 -montaş drzwi w aneksie kuchennym DPS dla dorosłych 3 650,84 -usługi pocztowe DPS dla dorosłych 3 447,15 DPS dla dzieci i młodzieşy 294,05 -usługi bankowe DPS dla dorosłych 8 738,98 -konwojowanie gotówki DPS dla dorosłych 1 830,00 -aktualizacja oprogramowania DPS dla dorosłych 3 038,70 -prowadzenie strony internetowej DPS dla dorosłych 207,40 -wynajem sali na obchody 25-lecia Domu Pomocy Społecznej

102 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DPS dla dorosłych 488,00 -pozostałe usługi (transportowe, fotograficzne, wyrób pieczątek, dorabianie kluczy, wycinka drzew, certyfikat) DPS dla dorosłych 3 137,87 DPS dla dzieci i młodzieşy 682, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 710, ,77 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy 1 003,97 658, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 450, ,38 DPS dla dorosłych 3 184,38 DPS dla dzieci i młodzieşy 250, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,45 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy , , Podróże służbowe krajowe 2 100, ,84 DPS dla dorosłych 1 471,10 DPS dla dzieci i młodzieşy 612, Różne opłaty i składki 2 020, ,00 -ubezpieczenie NW dzieci DPS dla dzieci i młodzieşy 288,00 -opłata za kontrolę SANEPIDU DPS dla dorosłych 1 648,00 DPS dla dzieci i młodzieşy 75, Odpisy na ZFŚS , ,20 DPS dla dorosłych ,00 DPS dla dzieci i młodzieşy , Podatek od nieruchomości 9 050, ,00 DPS dla dorosłych 6 055,00 DPS dla dzieci i młodzieşy 2 994, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,45 -opłata za trwały zarząd DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieşy ,35 231, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 615, ,00 DPS dla dorosłych 3 805,00 DPS dla dzieci i młodzieşy 810, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 085, ,54 -papier do drukarek i kserokopiarek DPS dla dorosłych 2 768,34 DPS dla dzieci i młodzieşy 316, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 300, ,78 -akcesoria komputerowe (tusze, tonery, płyty) DPS dla dorosłych 5 878,74 DPS dla dzieci i młodzieşy 418,05 -program antywirusowy DPS dla dorosłych 999, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 -zakup urządzeń do uzdatniania wody ,00 DPS dla dorosłych ,00 DPS dla dzieci ,00 -zakup urządzeń gastronomiczn. i pralniczych DPS dla dorosłych , , Ośrodki wsparcia , ,50

103 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 496,49 odzieş, obuwie robocze dla pracowników 496, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 700, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 155, ,00 umowy zlecenia 2 137, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 -doposaşenie ośrodka (meble, krzesła obrotowe, stoły, fotele narzędzia ogrodnicze wykładzina, wyposaşenie łazienek, beczki do przechowywania gliny, artykuły dekoracyjne) ,71 -doposaşenie kuchni (urządzenia, sprzęt gastronomiczny, materiały kuchenne) 5 748,46 -sprzęt AGD i RTV (pralka, lodówka, şelazko, gofrownica, wyrzynarka, stojak multimedialny 8 984,83 -sprzęt komputerowy 3 375,00 -doposaşenie biur (niszczarka, bindownica, laminator) 817,00 -materiały do terapii zajęciowej ,47 -środki do utrzymania czystości (chemia gospodarcza, materiały do sprzątania) 3 999,95 -materiały do bieşących napraw i konserwacji pomieszczeń i urządzeń 3 801,36 -materiały biurowe, prasa, publikacje 1 759,06 -pozostałe zakupy (woda, oznakowania ppoş., tablica informacyjna, artykuły spoşywcze, kwiaty, paliwo) 2 057,16 -zakup sprzętu-projekt To i owo czyli newsy z ŚDS (zestaw komputerowy, aparat cyfrowy, drukarka, kserokopiarka) 7 369, Zakup środków żywności 9 700, , Zakup środków medycznych 250,00 249, Zakup energii , ,04 -energia cieplna ,17 -energia elektryczna 5 780,53 -woda 1 701,08 -gaz 143, Zakup usług remontowych , ,54 -wymiana odcinka instalacji wodociągowej wraz z dokumentacją ,06 -remont łazienki ,00 -wymiana okien i bramy garaşowej ,16 -naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej 1 525,92 -konserwacja dŝwigu 963,00 -konserwacja instalacji ppoş. 142,00 -bieşące naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń (konserwacja systemów alarmowych) 85, Zakup usług zdrowotnych 310,00 310,00 -badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 310, Zakup usług pozostałych , ,64 -odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do świadczenia usług wodno -kanalizacyjnych ,80 -wywóz nieczystości 3 292,85 -montaş instalacji sygnalizacji alarmowej 3 498,96 -usługi informatyczne 3 000,00 -organizacja imprez dla uşytkowników (bilety na wyjazd na festyn integracyjny, wycieczka 4 299,00

104 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz DOM POMOCY SPOŁECZNEJ do Drezna) -telewizja kablowa 1 795,65 -pomiary, badania, przeglądy instalacji, legalizacje urządzeń 1 205,78 -dozór techniczny budynku i instalacji 112,80 -montaş instalacji RTV 430,00 -konfiguracja centrali telefonicznej 300,00 -dezynsekcja 190,00 -abonament przeciwpoşarowy 180,00 -ochrona obiektu 97,60 -pozostałe usługi (usługi pocztowe, wyrób pieczątek) 218,20 -załoşenie strony internetowej-projekt To i owo-czyli newsy z ŚDS 2 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 530, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 300, , Podróże służbowe krajowe 450,00 402, Różne opłaty i składki 118,00 118,00 -opłata za kontrolę SANEPID-u 118, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 7 744, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 342, ,00 -szkolenia pracowników 2 342,00 -szkolenia pracowników-projekt To i owo czyli newsy z ŚDS 2 000, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 200, ,00 -papier do drukarek i kserokopiarek 200,00 -papier do drukarek i kserokopiarek-projekt To i owo czyli newsy z ŚDS 2 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500, ,00 -akcesoria komputerowe (tusze, tonery) 1 000,00 -akcesoria komputerowe (tusze, tonery) projekt To i owo-czyli newsy z ŚDS 3 000,00 -oprogramowanie komputerowe-projekt To i owo czyli newsy z ŚDS 2 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 -przystosowanie pomieszczeń budynku DPS przy ul. Neptuna 33 dla potrzeb działalności ŚDS, nadzór inwestorski , ,30 -przystosowanie wejść do budynku ŚDS dla potrzeb osób niepełnosprawnych , ,93 -montaş systemu zewnętrznego nadzoru wizyjnego CCTV i systemu alarmowania włamania , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 -zakup urządzenia do uzdatniania wody , ,00 -zakup zmywarki 6 500, ,99 POWIATOWY URZĄD PRACY Ogółem , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowy urząd pracy , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,25

105 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz POWIATOWY URZĄD PRACY 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 189, ,99 -ekwiwalent za pranie 453,00 -woda 335,99 -zwrot części kosztów za okulary 400, Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 -materiały biurowe 5 365,07 -materiały do drobnych napraw ,41 -środki czystości 6 142,53 -wyposaşenie (rolety, telefony, krzesła, szafy kartotekowe) ,75 -materiały BHP 2 857,73 -materiały do remontów pomieszczeń (farby i inne) 1 586, Zakup energii , ,88 -woda 1 602,58 -gaz ,40 -energia elektryczna , Zakup usług remontowych 221,00 220, Zakup usług zdrowotnych 2 830, ,00 -badania pracowników 2 830, Zakup usług pozostałych , ,35 -modernizacja systemu monitorowania obiektu i monitoring 1 393,21 -wywóz nieczystości 3 449,91 -usługi pocztowe 465,90 -koszty i prowizje bankowe 2 432,30 -abonament radiowo-telewizyjny 560,10 -dzierşawa centrali telefonicznej 732,00 -wyrób pieczątek 690,01 -dostawa wody/odprowadzanie ścieków 3 725,62 -opłaty za prowadzenie PKZP 219,60 -przegląd instalacji 500,00 -przegląd gaśnic 469,70 -projekt remontu pomieszczeń pod CAZ 7 960,00 -konkurs pracodawca roku 1 999,00 -usługi kominiarskie 671,00 -wykonanie linii zasilającej 6 023,18 -inne usługi 579, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 118, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 728, , Podróże służbowe krajowe 5 339, ,12 -ryczałty samochodowe 5 338,12 -delegacje słuşbowe 4440 Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 7 095, , Opłaty na rzecz JST 1 500, ,09

106 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz POWIATOWY URZĄD PRACY 4580 Pozostałe odsetki 4 688, , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 519, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 300,00 293,77 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 220, ,00 -program płacowy Qwark 5 220, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 -wykonanie nowych nawierzchni podłóg ,19 Program Skuteczny pracownik przyjazny urząd , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 347, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 770,00 342, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 470, , Składki na Fundusz Pracy 2 256, , Składki na Fundusz Pracy 400,00 377, Podróże służbowe krajowe 5 185, , Odpis na ZFŚS 3 855, , Odpis na ZFŚS 601,00 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , PFRON 3 645, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 645, , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ogółem , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,55 -pomoc mieszkaniowa ,00 -przejazd na koszt MSWiA ,50 -równowaşnik za remont lokalu mieszkalnego ,15 -równowaşnik za brak lokalu mieszkalnego 5 540,48 -zasiłki pogrzebowe ,62 -dopłata do wypoczynku ,00 -zasiłek na zagospodarowanie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 -wynagrodzenia , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 616, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,52

107 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ -uposaşenie funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,10 -nagrody jubileuszowe ,96 -odprawy ,14 -jednorazowe odszkodowania 3 534,00 -nagrody , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 279, , Wynagrodzenie bezosobowe , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,79 -ekwiwalent w zamian za umundurowanie , Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 -prasa 915,40 -materiały pędne, oleje i smary ,87 -przedmioty zaopatrzenia mundurowego ,89 -wyposaşenie nieuznawanie za środki trwałe ,46 -materiały kwaterunkowe 189,78 -materiały i wyposaşenie łączności 3 253,35 -materiały i wyposaşenie informatyki 4 181,14 -materiały i wyposaşenie transportu ,41 -wyposaşenie techniki specjalnej ,85 -odzieş ochronna ,98 -materiały do konserwacji remontów nieruchomości 9 375,36 -materiały do konserwacji sprzętu medycznego i materiały jednorazowego uşytku 1 098,12 -pozostałe materiały ,28 -materiały i wyposaşenie ppoş 6 226,54 -materiały i wyposaşenie biurowe 1 387, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 207, , Zakup energii , ,00 -energia elektryczna ,17 -energia cieplna ,31 -gaz 414,00 -woda 3 288, Zakup usług remontowych , ,19 -remont i naprawa pomieszczeń budynków, budowli i techniki specjalnej ,93 -konserwacja pomieszczeń budynków i budowli i uzbrojenia sprzętu i wyposaşenia ,34 -konserwacja sprzętu łączności 2 196,00 -konserwacja sprzętu informatycznego 3 439,00 -konserwacja sprzętu transportowego 9 343,32 -konserwacja sprzętu biurowego 516, Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , ,97 -wydatki okolicznościowe ,00 -usługi bankowe i pocztowe 7 423,09 -usługi transportowe 3 065,42 -usługi şywienia zbiorowego 4 773,58 -usługi komunalne i mieszkaniowe ,80 -opłaty rtv, ogłoszenia prasowe 2 478,20 -montaş sprzętu łączności 732,00

108 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ -usługi krawieckie, pralnicze 1 560,82 -szkolenia 9 985,00 -pozostałe usługi ,50 -usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyşszego ,00 -wydatki z tyt. gospodarowania odpadami 28,49 -badania techniczne pojazdów, tablice rejestracyjne 2 281,50 -usługi spedycyjne 67, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 473, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 184, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00 799, Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , ,00 -ubezpieczenia majątkowe ,00 -pozostałe opłaty 1 150, Odpisy na ZFŚS 1 001, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 456, ,03 -opłata z tytułu trwałego zarządu 2 455, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 720,00 719, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 -dokumentacja CPR ,00 -remont dachu , Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych , ,17 -samochód gaśniczy GCBA ,00 -sprzęt łącznościowy CPR 7 300,00 -centrala CPR ,17 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Ogółem , , Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 244, , Wydatki osobowe nie zaliczone do 4 520, ,00 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -zakup materiałów biurowych , Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 -znaczki pocztowe 5 869,19 -prowizja bankowa 791,45 -inne 1 339, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 100, ,00

109 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 975, , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 9 000, , Podróże służbowe krajowe 106,00 105, Odpisy na ZFŚS 6 795, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000, ,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych -zakup papieru 1 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000, , Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 660,00 660,00 Szkolenie pracowników niebędących członkami 4700 służby cywilnej 590,00 590, Zakup usług zdrowotnych 125,00 125, Różne opłaty i składki 900,00 900, Zakup usług remontowych 600,00 599,90 POWIATOWY OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY Ogółem , , Pomoc społeczna , , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 725, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 -rozmowy psychologiczne -usługi księgowe -szkolenia dla rodzin zastępczych -sprzątanie pomieszczeń POAO ,00 470, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 -materiały biurowe -wyposaşenie POAO -środki czystości -materiały do remontu pomieszczeń POAO 1 264, ,80 329, , Zakup energii 4 740, ,73 -zakup energii cieplnej 4 034,98 -zakup energii elektrycznej 373,37 -zakup wody 111, Zakup usług zdrowotnych 200,00 160,00 -badania lekarskie 160, Zakup usług pozostałych 4 950, ,93 -usługi komunalne -usługi pocztowe -usługi bankowe -usługi informatyczne -usługi sanitarne (usunięcie awarii kanalizacji) -usługi pozostałe (wyrób pieczątek, szyldy) 515,47 305,25 731,00 969, ,90 990, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 76, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 332,44 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800, ,56 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 550, ,42 -ryczałt za uşywanie prywatnego samochodu do celów słuşbowych -delegacje pracowników 2 359,22 141, Różne opłaty i składki 200,00 198,65 -ubezpieczenie budynku 198, Odpis na ZFSS 2 000, ,00

110 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz POWIATOWY OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 650, ,00 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Ogółem: , Pomoc społeczna 424, , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 207, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 235, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 Wyna -wynagrodzenia ,20 grodz -dodatki dla pracowników socjalnych 9 000,00 enia -nagrody ,00 osobo -premie , we Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 praco 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 wnikó 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 424, , w Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -pozostałe materiały biurowe 4 428,84 -prenumeraty literatura pomocnicza 4 513,40 -sprzęt i urządzenia biurowe 4 292,81 -meble biurowe 2 399,53 -środki czystości 338,92 -artykuły gospodarcze 276,85 -pozostałe zakupy 1 509, Zakup energii , ,43 -energia elektryczna 5 528,46 -woda 637,13 -energia cieplna , Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 -badania okresowe 150,00 -badania wstępne 200, Zakup usług pozostałych , ,00 -opłaty pocztowe znaczki 4 257,89 -usługi cateringowe 7 436,00 -usługi informatyczne 2 177,70 -opłaty i prowizje bankowe 1 779,50 -transportowe 1 019,06 -usługi komunalne 1 516,92 -pozostałe usługi , Zakup usług dostępu do sieci Internet 792,00 792, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 833,00 659, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 050, , Podróże służbowe krajowe 5 500, ,89 -rozliczenie delegacji 1 659,75 -rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 3 840, Różne opłaty i składki 3 013, , Odpisy na ZFŚS , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 108, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 988, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 809, ,88

111 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500, ,00 -kadridşe do drukarek i tonery 4 451,12 -pozostałe akcesoria komputerowe 17,09 -programy i licencje 2 031,79 Projekt Systemowy Aktywni życiowo, aktywni zawodowo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 415, , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 122, , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 184,00 183, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 701,00 696, Składki na Fundusz Pracy 2 110, , Składki na Fundusz Pracy 113,00 111, Wynagrodzenie bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 648, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 713,00 713, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 9 895, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 665,00 665, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 35,00 35, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 731, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 92,00 91, Podróże służbowe krajowe 760,00 586, Podróże służbowe krajowe 41,00 31, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475,00 474, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 25,00 25, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 609, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 192,00 192, Rodziny zastępcze , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 299, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 377, , Składki na Fundusz Pracy 222,00 220, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -materiały biurowe 1 744,94 -sprzęt i urządzenia biurowe 2 375,00 -artykuły spoşywcze 366,02 -materiały gospodarcze 126,00 -wyposaşenie ,83 -pozostałe materiały 6 600,17 -środki czystości 11,88 -pozostałe zakupy 1 221, Zakup energii 332,00 280,47 -energia elektryczna 53,57

112 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE -wodna 34,10 -energia cieplna 192, Zakup usług remontowych 4 015, , Zakup usług pozostałych , ,62 -komunalne czynsz za mieszkanie chronione 6 784,27 -szkoleniowe, edukacyjne ,00 -kulturalno-integracyjne 6 003,25 -promocyjne 5 000,00 -pocztowe 285,50 -transportowe 200,00 -poligraficzne 8 600,00 -pozostałe usługi 192, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250,00 250, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 300, ,00 licencji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 -sprzęt i urządzenia biurowe 3 031,43 -środki czystości 442,36 -meble biurowe 6 224,87 -pozostałe zakupy 3 728,79 -materiały biurowe 3 557, Zakup usług pozostałych , ,00 -opłaty pocztowe znaczki 6 819,30 -usługi poligraficzne 1 239,80 -pozostałe usługi 2 916, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 591,00 590, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 549,00 548, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,99 -delegacje słuşbowe 718,26 -rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 1 781, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 190,00 190, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 649, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 017, ,00 -kadridşe do drukarek i tonery 3 368,64 -pozostałe akcesoria komputerowe 223,12 -programy i licencje 2 425,24 RODZINNY DOM DZIECKA W GŁOGOWIE 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 -wynagrodzenia nauczycieli ,16 -godziny ponadwymiarowe nauczycieli 2 045,55 -wynagrodzenia pracowników obsługi , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,44

113 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 794, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 -stawka na utrzymanie dzieci ,06 -materiały biurowe 100,00 -środki czystości 1 746, Zakup energii 6 202, ,79 -woda 3 448,20 -cieplna 548,87 -elektryczna 2 204, Zakup usług zdrowotnych 180,00 180, Zakup usług pozostałych , ,81 -opłaty i prowizje bankowe 233,50 -czynsze i opłaty komunalne ,61 -abonament RTV 652,70 -pozostałe usługi 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 900, Podróże służbowe krajowe 624,00 623,05 -rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 623, Pozostałe opłaty i składki 215,00 215, Odpisy na ZFŚS 2 709, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 50,00 50, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 150,00 150, Ochrona zdrowia 3 440, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 440, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 440, ,80 RODZINNY DOM DZIECKA W PRZEDMOŚCIU Ogółem , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 268, ,10 -dodatek mieszkaniowy 1 682,10 -dodatek wiejski 585, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 -wynagrodzenia nauczycieli ,12 -godziny ponadwymiarowe nauczycieli 8 516,02 -odprawa emerytalne 8 218,42 -wynagrodzenia pracowników obsługi , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 487, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 729, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 -stawka na utrzymanie dzieci ,40 -materiały biurowe 100,78 -środki czystości 1 792, Zakup energii 9 999, ,32 -woda 1 052,88 -energia cieplna 6 478,15 -energia elektryczna 2 296, Zakup usług zdrowotnych 595,00 594, Zakup usług pozostałych 8 867, ,28

114 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz usługi komunalne 518,03 -abonament TV 1 647,59 -opłaty bankowe 169,50 -usługi transportowe 1 592,16 -pozostałe usługi 4 817, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 350, , Podróże służbowe krajowe 2 269, ,26 -limity kilometrów na przejazdy lokalne 23,00 -rozliczenie delegacji 2 245, Różne opłaty i składki 1 348, ,27 -ubezpieczenie nieruchomości 1 347, Odpis na ZFSS 2 709, , Podatek od nieruchomości 295,00 295, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 49,00 48, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 150,00 149, Ochrona zdrowia 3 402, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 402, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 402, ,00 STAROSTWO POWIATOWE Ogółem , , Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Zakup usług pozostałych , ,14 -wypisy i wyrysy z map, wznowienie granic działek , Zakup usług pozostałych , ,75 -prace przygotowawcze w ramach Scalanie gruntów wsi Kromolin Gmina Şukowice realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ,25 -prace przygotowawcze w ramach Scalanie gruntów wsi Czerna Gmina Şukowice realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ,00 -opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach projektu Scalanie gruntów we wsi Czerna Gmina Şukowice 8 143, Zakup usług pozostałych , ,25 -prace przygotowawcze w ramach Scalanie gruntów wsi Kromolin Gmina Şukowice realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ,75 -prace przygotowawcze w ramach Scalanie gruntów wsi Czerna Gmina Şukowice realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ,00 -opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach projektu Scalanie gruntów we wsi Czerna Gmina Şukowice 2 714, Pozostała działalnosć , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -dotacja dla Gminy Jerzmanowa na dofinansowanie organizacji doşynek powiatowych w 2009 roku , Składki na ubezpieczenia społeczne 624,00 624, Wynagrodzenia bezosobowe 4 376, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 -nagrody dla zwycięzców konkursu Wzorowa działka Powiatu Głogowskiego wręczona podczas doşynek powiatowych 1 421,00

115 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 950,00 -przewóz reprezentacji Powiatu Głogowskiego na konkurs Tradycyjny Stół Wigilijny Dolny Śląsk , Różne opłaty i składki 2 400, ,96 -czynsz dzierşawny za 2009 rok od kół łowieckich dla Nadleśnictwa Głogów 1 744, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,38 Czynsz dzierşawny za 2009 rok od kółłowieckich dla: -Gminy Głogów 1 934,38 -Gminy Jerzmanowa 400,64 -Gminy Kotla 2 023,56 -Gminy Pęcław 1 424,00 -Gminy Şukowice 1 306, Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,88 -ekwiwalent za prowadzenie uprawy leśnej , Nadzór nad gospodarką leśną , , Zakup usług pozostałych , ,00 Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez: -Nadleśnictwo Głogów ,00 -Nadleśnictwo Lubin 180,00 -Nadleśnictwo Sława Śląska 1 260,00 Doskonalenie oceny udatności upraw leśnych objętych zalesieniem przez: -Nadleśnictwo Sława Śląska 2 194,00 -Nadleśnictwo Głogów 1 057, Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy JST , ,00 -Gmina Miejska Głogów na podstawie porozumienia na bieşące utrzymanie dróg powiatowych będących w granicach administracyjnych miasta Głogowa , Zakup usług pozostałych , ,53 -bieşące utrzymanie dróg powiatowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 -modernizacja ulicy Paulinów ,98 dokumentacja i realizacja -modernizacja drogi powiatowej 1016D w Kurowicach ,14 -modernizacja drogi powiatowej 1015D w Ruszowicach ,00 dokumentacja -opracowanie dokumentacji na budowę zatok autobusowych przy drogach powiatowych w Kotli i Kamionej 6 400,00 -budowa zatoki autobusowej w Nielubi ,03 -modernizacja zjazdu publicznego z drogi 1005D 3 350,00 w miejscowości Kotla - dokumentacja -budowa chodnika we wsi Zabłocie ,73 -przebudowa drogi powiatowej 1018D w miejscowości Szczepów dokumentacja 9 760,00 -przebudowa mostu Kozie Doły na drodze powiatowej nr 1003D Kozie Doły Kotla na kanale Krzycki Rów dokumentacja projekt , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54

116 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE -zakup programu do projektów organizacji ruchu drogowego 9 036,54 -opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych wraz z kontrolą stanu technicznego dróg , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostek samorządu terytorialnego , ,00 -przebudowa ulicy Budowlanych II etap dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów , Infrastruktura telekomunikacyjna , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,59 Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Kotla, Lubin, Rudna, Şukowice jako projekt pilotaşowy przedsięwzięcia pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej -dotacja dla Gminy Kotla 9 726,02 -dotacja dla Gminy Şukowice ,00 -dotacja dla Gminy Głogów 9 993, Pozostała działalność ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 -zakup mebli biurowych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2 265,00 -zakup materiałów informacyjnych dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 1 708, Zakup usług remontowych 4 200, ,00 -renowacja podłóg w pomieszczeniach Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 4 200, Zakup usług pozostałych , ,14 -wypisy, wyrysy działek 9 560,04 -operat szacunkowy, wycena nieruchomości ,00 -ogłoszenia w prasie 7 307,25 -inwentaryzacja zespołu budynków 4 270,00 -wypis z ksiąg wieczystych 4 232,00 -wycinka drzew ,99 -wykonanie drzwi 7 800,00 -wznowienie i pomiar granic działki ,36 -system monitorujący 2 217,10 -sporządzenie aktu notarialnego 1 946, Różne opłaty i składki , ,86 -składki na ubezpieczenia i polisy ,00 -pozostałe opłaty i składki 237, Podatek od nieruchomości 8 800,00 379,00 podatek od nieruchomości 379, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 530,00 528,07 -uşytkowanie wieczyste 458,20 -pozostałe opłaty 69, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych , ,19 -odszkodowania na rzecz osób fizycznych związanych z przejęciem działek pod przebudowę drogi Wojska Polskiego ,19

117 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,69 -odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejęte nieruchomości połoşone w obrębie Ruszowice, które przeszły na własność Skarbu Państwa na prowadzenie istniejącej drogi krajowej nr 12 oraz w związku z przejęciem działek pod przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Głogowie , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 -koszty postępowania sądowego o zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomością połoşoną w Kotowicach Gmina Pęcław 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, ,16 -zakup kopiarki, karty sieciowej i zespołu drukowania do Wydziału Gospodarki Nieruch , Pozostała działalność , , Zakup usług remontowych , ,44 -usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Folwarcznej ,00 -naprawa połaci dachu budynku przy ulicy Folwarcznej , Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Zakup usług pozostałych , ,00 -prowadzenie i udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Zakup usług pozostałych , ,00 -modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jerzmanowa ,00 -wkarktowanie siatki kwadratów układu PUWG 2000 na 1000 arkuszach mapy zasadniczej , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Zakup usług pozostałych , ,00 -modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jerzmanowa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 -zakup sprzętu komputerowego , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 500, , Rady powiatów , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,77 -diety radnych ,53 -podróşe słuşbowe radnych 925, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,68 -zakup artykułów spoşywczych 1 996,77 -zakup wyposaşenia do Biura Rady i Zarządu 180,00 -zakup nagród 474,08 -zakup mebli do Biura Rady i Zarządu 671, Zakup usług pozostałych 8 400, ,18 -usługa hotelowa 1 212,78 -usługa gastronomiczna 5 603,00 -wyrobienie legitymacji radnych 329, Różne opłaty i składki 8 856, ,80 -składki członk. dla Związku Powiatów Polskich 8 755,80

118 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE -opłata za udział radnego w X Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządu. 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 -szkolenia radnych powiatowych 1 040, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 936,84 -zakup papieru 936, Starostwa powiatowe , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,10 -refundacja zakupu okularów dla pracowników 5 788,90 -artykuły BHP dla pracowników 657, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 -zakup mebli ,18 -zakup materiałów biurowych i druków ,10 -zakup paliwa ,79 -artykuły reprezentacyjne 7 863,01 -zakup materiałów do remontów ,19 -zakup nagród za pracę więŝniów (Art. 123a 4 ustawy z dnia r. Kodeks karny wykonawczy Dz. U. Nr 90, poz. 557 z póŝniejszymi zmianami) ,24 -zakup prasy i czasopism ,58 -zakup sprzętu oświetleniowego 3 830,56 -zakup sprzętu AGD 706,45 -zakup roślin, doniczek i ziemi 1 489,74 -zakup ksiąşek 486,70 -zakup urządzeń biurowych 9 478,70 -zakup zasłon i rolet 2 691,00 -zakup części do CO 996,95 -zakup telefonów stacjonarnych i faksów 2 582,59 -zakup części elektrycznych 435,31 -zakup środków do utrzymania czystości ,76 -zakup materiałów i wyposaşenia dla Biura Rady i Zarządu 2 796,45 -zakup materiałów i wyposaşenia dla Biura Zamówień Publicznych 700,98 -zakup pozostałych materiałów i wyposaşenia 3 126, Zakup energii , ,73 -zakup energii cieplnej ,86 -zakup energii elektrycznej ,12 -zakup wody 2 758, Zakup usług remontowych , ,47 -naprawa instalacji elektrycznej 122,00 -naprawa telefonów 259,99 -naprawa instalacji CO 1 850,00 -naprawa samochodu 4 306,70 -naprawa kserokopiarki 4 586,05 -naprawa sieci teletechnicznej 1 084,59 -naprawa niszczarki 505,08 -drobne naprawy 1 467, Zakup usług zdrowotnych , ,00 badania lekarskie 6 195, Zakup usług pozostałych , ,63 -ogłoszenia w prasie 4 411,06 -wywóz nieczystości 9 196,35

119 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE -usługi pocztowe ,84 -usługa gastronomiczna 5 000,00 -studium wykonalności dla E-Administracja ,00 -obsługa księgowa PKZP 732,00 -wykonanie tablic informacyjnych 1 493,28 -wykonanie i przeróbka mebli biurowych, drzwi ,00 -druk papieru firmowego 2 409,94 -myjnia samochodowa 1 047,12 -wyrób pieczątek 3 474,92 -ochrona budynku i usługi konwoju ,40 -prowizje bankowe 6 001,75 -BHP nadzór i usługi 5 856,00 -przegląd techniczny samochodu 1 077,01 -okresowe badania i przeglądy instalacji 9 060,01 -monitorowanie funkcji systemu ISO 5 002,00 -opłata za BIP 497,76 -usługa malarska 1 830,00 -opłata za dzierşawę kserokopiarki 9 321,20 -gwarancja i obsługa programów komputer ,50 -opłata za ścieki 7 475,86 -abonament MASTER i RTV 1 404,10 -druk kart parkingowych 1 373,50 -pozostałe usługi 7 014, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , Podróże służbowe krajowe , ,11 -podróşe słuşbowe ,98 -ryczałt za uşytkowanie własnych samochodów pracowników do celów słuşbowych 8 327, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 121, Różne opłaty i składki 5 700, ,55 -polisa ubezpieczeniowa 1 666,00 -opłata za akt notarialny 2 483,92 -pozostałe opłaty i składki 659, Odpis na ZFŚS , , Podatek od towarów i usług VAT , , Pozostałe odsetki 14,00 13,89 -odsetki od wynagrodzeń realizacja wyroku Trybunału konstytucyjnego z dnia r. sygn. Akt SK 16/06/ Dz. U. nr 119,poz. 771/w sprawie przeliczania postawy zasiłków chorobowych 13, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 400, ,56 -zaliczki za wydatki komornicze windykacja naleşności 4 568, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , ,60 -szkolenie pracowników Starostwa , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,80 -zakup papieru , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,93 -kontynuacja licencji na uşywanie oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 11.0 GOV 4 703,10 -zakup licencji programu LEX dla Samorządu Terytorialnego 4 348,49 -zakup skanerów i urządzenia wielofunkcyjnego 6 845,00

120 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE -zakup zestawów z certyfikatem kwalifikowanym z czytnikiem SCR3310 słuşących do składania podpisu elektronicznego 1 705,56 -zakup materiałów eksploatacyjnych w tym tuszy i tonerów ,82 -drobny sprzęt komputerowy i akcesoria w tym kable, pamięć usb i listwy zasilające 1 475, Różnice kursowe 1 140, ,41 -róşnice kursowe z tytułu poniesionych wydatków na realizację programu Leonardo da Vinci w ZSSiB w latach 2006 i 2007, a rozliczonych w 2009 r. (niedopłata rozliczenia końcowego w tytułu róşnic kursowych ) 1 138, Niewłaściwe obciążenie i uznanie rachunku 450, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 079,00 0, Komisje poborowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00 516, Składki na Fundusz Pracy 84,00 83, Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 935, ,40 -artykuły biurowe 226,80 -wentylatory 420,00 -zakup wyposaşenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Głogowskiego 4 765,81 -sprzęt do badań lekarskich 623,04 -woda mineralna i kubki 899, Zakup usług zdrowotnych 626,00 625,60 -badania lekarskie 625, Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 -wynajem sali 5 500, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 55,00 54,95 -zakup papieru 54, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 084, ,30 -materiały eksploatacyjne 1 084, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 -puchary i medale okolicznościowe wraz z etui (X-lecie Powiatu Głogowskiego ) 6 107,24 -koszulki z nadrukiem (VI Edycja Kampanii Parkingowej,,Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu? ) 1 288,32 -zakup materiałów i publikacji słuşących do promocji powiatu-nagrody w konkursach szkolnych i imprezach powiatowych 3 198,37 -tablica przedstawiająca i promująca ofertę edukacyjną placówek powiatowych 1 464,00 -gadşety i materiały promocyjne (nagrody na konkursy szkolne organizowane przez placówki powiatowe, Święto Kolegiaty, Doşynki Powiatowe, Stachuriada, upominki świąteczno-promocyjne dla partnerów Powiatu Głogowskiego,,,Motocrossowe Mistrzostwa Europy 2009, Międzynarodowy Plener Malarski,, Garden itp.) , Zakup usług pozostałych , ,30 -ogłoszenia w prasie 3 635,20 -zakup usług artystycznych organizowanych przez Powiat Głogowski (w tym koncert zespołu VOX i Roy Benit Group) ,00 -usługa gastronomiczna- Powiatowy Turniej Piłkarski z okazji X-lecia Powiatu Głogowsk ,00 -produkcja i emisja audycji w Radiu Plus Głogów 690,52

121 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE şyczenia świąteczne -oprawa muzyczna uroczystości 1 000,00 -wykonie gadşetów promocyjnych: torby papierowe, koszulki, banery, tabliczki okolicznościowe, flagi (uroczystości i spotkania związane z promocją powiatu ) 5 983,06 -udostępnienie Sali i organizacja obchodów (X-lecie Powiatu Głogowskiego) 7 700,00 -zakup usług pozostałych 580,52 -produkcja i emisja audycji w TV Master , Różne opłaty i składki 6 700, ,00 -polisa ubezpieczeniowa,,w cieniu Kolegiaty 800,00 -składka członkowska w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 4 400, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 -zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych; ,97 -zakupy wydziału promocji (w tym nagrody, kwiaty, folder edukacyjny, teczki reprezent.) , Zakup usług pozostałych , ,49 -tablice rejestracyjne ,10 -ogłoszenie w prasie 3 872,28 -usługi drukarskie, wykonanie banerów, druk folderów, teczek, chorągiewek, długopisów (druk folderów Powiatu Głogowskiego, ) ,94 -serwis fotograficzny i filmowy 3 747,00 -organizacja Dolnośląski Klucz Sukcesu 3 000,00 -organizacja obchodów X-lecia Powiatu Głogowskiego 4 800,00 -usługi transportowe 1 629,11 -audycja radiowa 1 400,01 -wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u 1 000,00 -wynajem sali 2 900,00 -ochrona imprez organizowanych przez powiat 5 166,70 -organizacja Powiatowego Dnia Dziecka (koncert Majki Jeşowskiej, zabezpieczenie atrakcji oraz posiłki regenerujące dla dzieci) ,00 -organizacja uroczystości,,w cieniu kolegiaty (wystawienie spektaklu,,aleksandria oraz, zabezpieczenie atrakcji dla dzieci i młodzieşy) ,00 -nagłośnienie, obsługa i organizacja uroczystości powiatowych 2 392,78 -pozostałe usługi 8 120, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 151,00 150, Różne opłaty i składki 3 700, ,00 -utrzymanie serwera 666,00 -składka członkowska w Europejskim Centrum Ochrony Środowiska 3 000, Obrona narodowa 1 400, , Pozostałe wydatki obronne 1 400, , Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 -rozbudowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności oraz przegląd i konserwacja 1 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochrona cywilna , , Zakup usług pozostałych , ,00 -rozbudowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności oraz przegląd i konserwacja , Zarządzanie kryzysowe , ,92

122 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) miedzy JST 1 000, ,00 -dotacja dla Gminy Kolla na zakup sprzętu dla OSP w Chociemyśli 1 000, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 -KW Policji we Wrocławiu, fundusz wsparcia Policji rekompensata za czas słuşby dla policjantów , Zakup materiałów i wyposażenia 7 006, ,92 -zakup zestawu ratowniczego 5 901,02 -zakup materiałów biurowych 643, Zakup usług pozostałych 6 994, ,00 -rozbudowa zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności oraz przegląd urządzeń 1 410,00 -wynajem sali 132,00 -druk folderów 390,40 -kamizelki odblaskowe 1 561,60 -usługa cateringowa 3 500, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 -dotacja dla Gminy Şukowice na usuwanie skutków podtopień , Pozostała działalność , , Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 -KW Policji we Wrocławiu, fundusz wsparcia Policji zakup pojazdu słuşbowego dla KP Policji w Głogowie , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , , Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,23 -poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu w 2005 roku (kwota kredytu zł) ,96 -poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu w 2007 roku (kwota kredytu zł) , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 -Uzupełniające LO dla Dorosłych (Konarska) ,00 -Prywatne LO dla Dorosłych (p. Sadlińska) ,00 -Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Królewska ,00 -LO dla Dorosłych (p. Forycki) ,00 -Prywatne Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych (p. Niebudek) ,00 -Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (p. Niebudek) ,00 -Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne (p. Sadlińska) ,00

123 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, Szkoły zawodowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 -Prywatna Szkoła Handlowa ,00 -Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ,00 -Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej ,00 -Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ,00 -Prywatne Studium Zawodowe TECHNIK ,00 -Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA ,00 -Szkoła Policealna Biznesu ,00 -Policealne Studium Administracji , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 305, , Zakup usług pozostałych , ,12 -organizacja i obsługa szkolenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski 4 063,00 -studia podyplomowe dyrektorów szkół 1 736, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 695, ,00 -szkolenia dyrektorów szkół 4 783, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 100,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 237,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 046, , Składki na ubezpieczenia społeczne 714,00 711, Składki na Fundusz Pracy 765,00 741, Składki na Fundusz Pracy 135,00 130, Wynagrodzenia bezosobowe 7 876, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 372, ,63 -zakup wydawnictw oświatowych 1 284,78 -realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2009 r. (wyprawka szkolna dla dzieci) 4 656, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 229, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 628, ,30 -realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2009 r. ( zakup podręczników i pomocy dydaktycznych ) 1 174, Zakup usług pozostałych , ,21 -organizacja Dnia Edukacji Narodowej 2 000,00 -nagroda w konkursie historycznym Kto naprawdę wywołał II wojnę światową czyli udział finalistów w X Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego 2 100,00 -realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2009 r. (opłata za udział w szkoleniu pod nazwą transport drogowy taksówką ) 500,00 -koszty przesyłki 121, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 5 541, , Różne opłaty i składki 232,00 231,85 -realizacja programu na rzecz społecz. romskiej w Polsce w 2009 r. opłata za TAXI 231, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 750, ,00 -licencja Sigma Optivum 2 750, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 040, ,42

124 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 360,00 313, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 1) Kompleksowa adaptacja oraz doposaşenie pracowni kształcenia zawodowego szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski: - wykonanie robót budowlano-montaşowych w pomieszczeniach A-2 i A3 w warsztatach GCEZ w Głogowie ,09 - dostawa i montaş dwóch wysięgników w pomieszczeniach A-3 w warsztatach GCEZ ,00 - przebudowa pomieszczeń na pracownie B1 i B2 w GCEZ w Głogowie 5 978,00 2) Zagospod. terenu wokół Biblioteki Pedał ,52 3) Remont budynku Warsztatów Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. J. Robotniczej ,50 4) Przebudowa budynku przy ul. Folwarcznej 55 pod potrzeby PCPPPiDN w Głogowie ,00 5) Wykonanie instalacji elektrycznej w internacie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych ul. Sportowa 1 dokumentacja i realizacja ,00 6) Termomodernizacja Sali gimnastycznej i łącznika dydaktycznego w Zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie ,89 7) Instalacja posadzek sportowych w Sali gimnastycznej w ZSP wraz z wymianą c.o , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych , ,00 -Zakup wyposaşenia do Oddziału Neonatologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie ,00 -Remont i modernizacja Oddziału Pediatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie ,00 -Zakup sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , ,00 -usługi zdrowotne w ramach programu Samobadanie piersi 5 000,00 -usługi zdrowotne w ramach programu Epidemia otyłości -problem cywilizacji.,,walka z otyłością wśród młodzieşy ,00 -usługi zdrowotne w ramach programu Wykrywanie wad wzroku u młodzieşy w szkołach ponadgimnazjalnych , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 -realizacja zawartych porozumień między Powiatem Głogowskim a Stowarzyszeniem LIBERI , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 -dotacja dla Fundacji im. Janusza Korczaka w Głogowie , Świadczenia społeczne , ,41 -świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowan ,41

125 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE ków placówek opiekuńczo-wychowawczych 3119 Świadczenia społeczne , ,60 -świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymujących pomoc pienięşną na kontynuację nauki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14,00 13, Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,76 -realizacja zawartych porozumień między Powiatem Głogowskim a Powiatem Złotoryjskim, Powiatem Krośnieńskim, Powiatem Wschowskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Polkowickim, Powiatem Nowosolskim oraz Miastem Wrocław , Świadczenia społeczne , ,71 -świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych , Różne opłaty i składki 50,00 0, Koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego 76,00 75, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 -CARITAS-diecezji realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ośrodek interwencji kryzysowej , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy lokalu uşytkowego na lokal zawodowej rodziny zastępczej w Kotli ul. Głogowska , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 -warsztaty terapii zajęciowej Arka , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 320, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 648, ,22 -materiały biurowe 1 951,42 -zakup drukarki 1 695, Zakup usług pozostałych , ,00 -wydawanie orzeczeń lekarskich ,00 -wyrobienie pieczątek 193, Podróże służbowe krajowe 215,00 214, Odpisy na ZFSS 4 917, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 345,00 345, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 139, ,00 -materiały eksploatacyjne 2 139, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 950,00 819,00

126 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz STAROSTWO POWIATOWE 4300 Zakup usług pozostałych 2 131,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 819,00 819,00 -zwrot kosztów procesu w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego syg. I C 238/08 819, Pozostała działalność , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 -Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą opiekun usamodzielniania wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych oraz Dom dziecka w mieszkaniu integracyjno chronionym , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -Gmina Miejska Głogów Biblioteka Miejska , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Dotacje na remont kościołów: -Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim (dotyczy kościoła w Şukowicach) ,00 -Parafia Świętej Trójcy w Krzepielowie (dotyczy kościoła w Grochowicach) ,00 -Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Jana Nepomucena w Wilkowie Głogowskim (dotyczy kościoła w Wilkowie) ,00 -Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła Starszego w Jakubowie (dotyczy kościoła w Nielubi) , Pozostała działalność , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 -dotacja dla Gminy Kotla na Stachuriadę 8 000,00 -dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na konkurs nastolatków Ośmiu wspaniałych 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,75 -zakup nagród na organizację konkursów pod patronatem Starostwa Powiatowego 5 113, Zakup usług pozostałych , ,55 -występ Studium Wokalnego 1 000,00 -obsługa uroczystości W cieniu Kolegiaty 2 500,00 -nagłośnienia i obsługa uroczystości patriotycznych 4 005, Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 -sprzęt sportowy wręczony uczestnikom Powiatowego Turnieju Piłkarskiego z okazji X-lecia Powiatu Głogowskiego 9 700,00 -nagrody dla uczestników zawodów sportowych organizowanych w placówkach podległych i Powiecie Głogowskim 5 529, Zakup usług pozostałych 2 000,00 499,96 -wykonanie materiałów z logo Powiatu do celów reprezentacyjnych 499,96

127 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz W sprawozdaniu rocznym RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuşnych oraz gwarancji i poręczeń Powiatu Głogowskiego zostały wykazane zobowiązania wymagalne w kwocie ,20 zł. Są to zobowiązania wykazane w sprawozdaniu finansowym gospodarstwa pomocniczego działającego przy Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej, jako Warsztaty Głogowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Wykazały one, iş posiadają zobowiązania wymagalne na dzień roku w kwocie ,20 zł oraz naleşności w kwocie ,45 zł, w tym wymagalne w kwocie ,91 zł. W ramach wykonanych wydatków załącznik nr 6 do sprawozdania przedstawia wykonanie dotacji podmiotowych przyznanych z budşetu Powiatu Głogowskiego w 2009 roku dla niepublicznych placówek oświaty oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Arka (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych). W ramach wykonanych wydatków załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia wykonanie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleşące i nie naleşące do sektora finansów publicznych przyznanych z budşetu powiatu w 2009 roku (załącznik zawiera wielkości dotacji przyznanych z budşetu powiatu na realizację zadań własnych zarówno na wydatki bieşące jak i majątkowe). W ramach wykonanych wydatków załącznik nr 9 do sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej w 2009 roku: realizacja programu Równe szanse dla wszystkich realizowanego przez powiatowe placówki oświatowe, projektu Scalanie gruntów wsi Kromolin i Czerna w Gminie Şukowice realizowanego przez Starostę, projektu Aktywni şyciowo, aktywni zawodowo realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz projektu Skuteczny pracownik przyjazny urząd realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie. W ramach gospodarowania środkami pozabudşetowymi załącznik nr 11 do sprawozdania przedstawia wykonanie przychodów i kosztów zakładu budşetowego działającego jako Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W ramach gospodarowania środkami pozabudşetowymi załącznik nr 12 do sprawozdania przedstawia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych powstałych przy jednostkach powiatowych oraz przedstawia takşe wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budşetowych oraz wydatków nimi finansowanych. W ramach wykonania zarówno wydatków jak i dochodów budşetowych załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku. Są to dotacje otrzymane na wydatki bieşące i inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP z Gminy Miejskiej Głogów, dotacja otrzymana na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie z Urzędu Wojewódzkiego, dotacja otrzymana z Gminy Jerzmanowa na dofinansowanie modernizacji drogi w Kurowicach, dotacje otrzymane z Gminy Miejskiej Głogów i Powiatu Polkowickiego na realizację inwestycji w Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie, dotacja na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na zwrot kosztów za utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU/NADWYŻKI Wykonanie przedstawia się następująco: PLAN 2009 ROKU WYKONANIE 2009 ROKU [%] WYKONANIA DOCHODY zł ,47 zł 100,24 % WYDATKI zł ,37 zł 96,81 % DEFICYT/NADWYŻKA zł ,90 zł PRZYCHODY zł ,48 zł 137,92% ROZCHODY zł ,69 zł 100,00% Plan dochodów i wydatków przewidywał zakończenie roku budşetowego 2009 deficytem w wysokości zł. Jednakşe rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku spowodował, iş rok budşetowy 2009 zamknął się deficytem w kwocie ,90 zł. Deficyt budşetowy został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętej poşyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, z tytułu spłaty poşyczki przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie w kwocie zł oraz z tytułu zaangaşowania wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie ,59 zł oraz róşnicą pomiędzy zaciągniętym a spłaconym kredytem w kwocie 0,31 zł. Przychody w kwocie ,48 zł stanowią: 1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w wysokości zł w zgodnie z uchwałą budşetową na 2009 rok oraz Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poşyczek,

128 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Przychody z tytułu wpływu środków z poşyczki zaciągniętej w wysokości zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej i łącznika dydaktycznego w Zespole Szkół Przyrodniczych 3. Przychody z tytułu spłaty poşyczki przez Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie w wysokości zł 4. Wolne środki z lat ubiegłych, jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu Powiatu Głogowskiego w wysokości ,48 zł. Rozchody w kwocie ,69 zł stanowią spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych i poşyczek: spłata kredytu Bank Ochrony Środowiska SA z 2002 roku ,00 zł spłata kredytu Bank Ochrony Środowiska SA z 2002 roku ,00 zł spłata kredytu Pekao Bank Hipoteczny SA z 2004 roku ,69 zł spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny SA z 2005 roku ,92 zł spłata kredytu Bank Pocztowy SA z 2007 roku ,08 zł spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny SA z 2008 roku ,00 zł spłata poşyczki z WFOŚiGW z 2008 roku ,00 zł spłata poşyczki z NFOŚiGW z 2001 roku ,00 zł Razem: ,69 zł Zadłuşenie Powiatu Głogowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i poşyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło ,43 zł, w tym: kredyt Bank Ochrony Środowiska SA z 2002 roku ,00 zł kredy Pekao Bank Hipoteczny SA z 2004 roku ,91 zł kredyt BRE Bank Hipoteczny SA z 2005 roku ,68 zł kredyt Bank Pocztowy SA z 2007 roku ,84 zł kredyt BRE Bank Hipoteczny SA z 2008 roku ,00 zł kredyt w Banku Pocztowym z 2009 roku ,00 zł poşyczka z WFOŚiGW z 2008 roku ,00 zł poşyczka NFOŚiGW z 2001 roku ,00 zł Razem: ,43 zł Łączna kwota długu Powiatu Głogowskiego na koniec roku budşetowego 2009 wyniosła ,43 zł co stanowi 25,14% wykonanych dochodów ogółem jednostki. Łączna kwota spłaconych na dzień 31 grudnia 2009 roku rat kredytów i poşyczek ( ,69 zł) oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie ( ,23 zł) wraz z naleşnymi odsetkami od kredytów i poşyczek ( ,65 zł) wyniosła ,57 zł i stanowi 8,06% wykonanych ogółem dochodów powiatu. IV. WYKONANIE FUNDUSZY CELOWYCH Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan środków obrotowych na początek roku stanowiła kwota ,44 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku na rachunek Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota ,41 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięşnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Natomiast do dnia 31 grudnia 2009 roku Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obciąşono kosztami w kwocie ,64 zł. Środki te zostały przeznaczone na: a) Dotacje dla Gminy Pęcław na realizację zadań bieşących w kwocie ,00 zł konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ,00 zł demontaş, utylizacja i transport eternitu ,00 zł b) Dotacja dla Gminy Kotla na realizację zadań bieşących w kwocie ,82 zł konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 999,82 zł demontaş, utylizacja i transport eternitu ,00 zł c) Dotacja dla Gminy Şukowice na realizację zadań bieşących w kwocie ,32 zł konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ,00 zł demontaş, utylizacja i transport eternitu ,32 zł d) Dotacja dla Gminy Głogów na realizację zadań bieşących w kwocie ,00 zł konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ,00 zł demontaş, utylizacja i transport eternitu 9 994,00 zł e) Dotacja dla Gminy Jerzmanowa na realizację zadań bieşących w kwocie ,16 zł konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 4 999,16 zł demontaş, utylizacja i transport eternitu ,00 zł f) Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie na zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku szpitala w kwocie ,95 zł g) Dotacja dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej na przeprowadzenie Edukacji ekologicznej rolników

129 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz z Powiatu Głogowskiego w kwocie 9 995,80 zł h) Zakup materiałów i wyposaşenia w kwocie 3 290,55 zł (zakup nagród dla uczestników przedsięwzięć ekologicznych organizowanych przez powiat) i) Zakup usług pozostałych w kwocie ,81 zł edukacja ekologiczna w powiatowych placówkach oświatowych ,31 zł opracowanie aktualizacji i raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Głogowskiego na lata w kwocie ,00 zł aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Głogowskiego na lata w kwocie 7 472,50 zł j) Szkolenie pracowników z zakresu Ochrony środowiska w kwocie 390,00 zł k) Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie ,00 zł dotacja dla Gminy Pęcław na Budowa roślinno-glebowej oczyszczalni ścieków w Pęcławiu w kwocie ,00 zł dotacja dla Gminy Jerzmanowa na Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Bądzów Potoczek w kwocie ,00 zł dotacja dla Gminy Kotla na Budowa Sali gimnast. wraz z zapleczem przy Gimnazjum Gminnym w Kotli w zakresie Tereny Zielone w kwocie ,00 zł dotacja dla Gminy Głogów na Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tęczowej w Ruszowicach w kwocie ,00 zł dotacja celowa dla Gminy Kotla na Wbudowanie kotłowni na pellet w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głogówku w kwocie ,00 zł dotacja dla Gminy Pęcław na Zakup lekkiego samochodu terenowego dla Ochotniczej Straşy Poşarnej w Białołęce w kwocie ,00 zł l) Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych w kwocie ,34 zł zakup Cięşkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Głogowie w kwocie ,34 zł zakup dwuosiowej przyczepy wraz z wyposaşeniem dla KP PSP w kwocie zł m) Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w kwocie ,88 zł: wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. K. Miarki w kwocie ,15 zł wymiana stolarki okiennej w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie ,00 zł wymiana stolarki okiennej w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie w kwocie ,08 zł remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. J. Robotniczej 38 w Głogowie w kwocie ,89 zł (roboty budowlane oraz inspektor nadzoru) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 3 050,00 zł (opracowanie dokumentacji) termomodernizacja budynku warsztatów GCEZ w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 29 w kwocie ,00 zł (budynek biurowy) termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej z Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie przy ul. Sportowej 1 w kwocie ,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) termomodernizacja Zespołu Szkół im. Wyşykowskiego w kwocie 6 549,16 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) przeniesienie węzła centralnego ogrzewania i budowa nowego przyłącza cieplnego w Zespole Szkół im. Wyşykowskiego w kwocie ,22 zł wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w kwocie ,25 zł wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Zawodowych w Głogowie w kwocie ,13 zł n) inne zmniejszenia jako odsetki od lokat bankowych przeksięgowane na dochody budşetu powiatu w kwocie ,01 zł Wykonanie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31 grudnia 2009 rok Stan środków obrotowych na początek roku stanowiła kwota ,03 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku na rachunek Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłynęła kwota ,64 zł z tytułu opłat za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do dnia 31 grudnia 2009 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obciąşono kosztami w kwocie ,09 zł. Środki powyşsze zostały przeznaczone na utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 wynosi 8 178,58 zł. Szczegółowe wykonanie funduszy celowych przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

130 2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 186/517/10 ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z póŝn.zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z póŝn. zm) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budşetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2009 rok stanowiące załącznik do uchwały. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, przedstawia się Radzie Powiatu Jeleniogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu: Jacek Włodyga Wicestarosta: Paweł Kwiatkowski

131 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Załącznik do uchwały nr 186/517/10 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 17 marca 2010 r. WSTĘP Budşet powiatu jeleniogórskiego na 2009 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXVI/171/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Dochody budşetowe ustalone zostały w wysokości zł, natomiast plan wydatków budşetowych wynosił zł. Uchwalona nadwyşka budşetowa wynosiła zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poşyczek. W budşecie na 2009 rok ustalone zostały teş rozchody w kwocie zł, obejmujące przypadające do spłaty w 2009 roku raty kredytów bankowych i poşyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Prognozowany dług na koniec 2009 roku wyniósł zł. W okresie 2009 roku w trakcie realizacji budşetu wprowadzane były zmiany w planie dochodów i wydatków, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu oraz 12 uchwałami Zarządu, stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych. Zmiany w budşecie spowodowane były koniecznością dostosowania kwot subwencji i dotacji do wielkości wynikających z ustawy budşetowej na 2009 rok, uchwał budşetowych gmin oraz uzyskaniem zwiększeń dotacji, lub dochodów własnych, a takşe wprowadzeniu do budşetu nowych zadań. Korekty planowanych wydatków moşliwe były równieş poprzez rozdysponowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości zł. Ze względu na brak realizacji zaplanowanych w budşecie na 2009 rok dochodów ze sprzedaşy mienia powiatu oraz zagroşenie pełnej realizacji załoşonych wpływów z udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonano w trakcie 2009 roku zwiększenia planowanych przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości zł, w tym zł na finansowanie planowanego deficytu budşetu powiatu oraz zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poşyczek. W budşecie 2009 roku w trakcie roku budşetowego dokonano takşe zwiększenia rozchodów na kwotę zł, która dotyczyła spłaty poşyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2653 D ul. Karkonoska w Karpaczu zł oraz zadania pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjno- -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły zł, a planowane wydatki zł, stąd teş wynik budşetu przewidywał deficyt budşetowy w wysokości zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku przychody budşetu wyniosły zł i pochodziły z kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska (umowa z dnia 17 grudnia 2009 roku). Ustalone uchwałą budşetową rezerwy na wydatki bieşące w kwocie zł obejmowały rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwy celowe na ogólną kwotę zł, z tego rezerwa na wydatki szkół i placówek oświatowych zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł. W trakcie roku budşetowego dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty zł,tj. o kwotę zł. Powyşsze środki z rezerw przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących zadań: 1) z rezerwy celowej na finansowanie wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowo- -wychowawczych: sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń w oświatowych jednostkach organizacyjnych powiatu udział własny w realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieşowych ośrodków wychwawczych. Zwiększenie liczby miejsc w MOW dla uczniów, wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW-ie i działania zmierzające do poprawy funkcjonowania tych placówek Razem: 2) z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: zakup tłucznia i koszty porządkowania obiektu w Struşnicy po powodzi zakup i transport şwiru usuwanie utrudnień na drogach powiatowych powstałych w wyniku obfitych opadów śniegu koszty udroşnienia drogi powiatowej środki nie rozdysponowane Razem: zł zł zł zł zł zł zł zł zł

132 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące: sfinansowanie kosztów pobytu młodzieşy z Powiatu Wolsztyńskiego w okresie ferii (realizacja porozumienia o współpracy) udział własny w remontach dróg dofinansowanych środkami dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk şywiołowych zwiększenie wydatków na promocję powiatu w mediach organizacja szkolenia obronnego remont dachu w budynku Iskra w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie wykonanie piłkochwytów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach dofinansowanie organizacji spotkania z osobami niepełnosprawnymi udział własny w realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieşowych ośrodków wychowawczych. Zwiększenie liczby miejsc w MOW dla uczniów wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW-ie i działania zmierzające do poprawy funkcjonowania tych placówek wykonanie oznakowania dróg w związku ze zmianą organizacji ruchu na terenie gmin Janowice Wielkie i Mysłakowice dofinansowanie do wydatków z dotacji z budşetu państwa na obronę cywilną, związanych z zakupem komputera i akcesoriów komputerowych do celów Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dofinansowanie organizacji zebrania sprawozdawczo-wyborczego Dla Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci w ramach akcji Zostań Świętym Mikołajem zwiększenie środków na ubezpieczenie OC dróg powiatowych dofinansowanie działań prewencyjnych policji i Straşy Granicznej środki nie rozdysponowane razem zł zł zł zł zł zł 800 zł 729 zł zł zł zł zł zł zł zł zł W budşecie na 2009 rok zaplanowana została takşe rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości zł, która została wykorzystana na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie. W 2009 roku do budşetu powiatu wpłynęły dochody w wysokości zł, co stanowi 101,14% planu po zmianach. Wydatki poniesione w 2009 roku wyniosły zł, tj. 96,30% planu po zmianach. Budşet powiatu za 2009 rok zamknął się deficytem w kwocie zł, co stanowi 33,90% planowanego deficytu w wysokości zł. Na koniec 2009 roku pozostały do dyspozycji wolne środki w wysokości zł. Rozdysponowania wolnych środków dokona Rada Powiatu. Na koniec 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zadłuşenie powiatu na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i poşyczek wyniosło ogółem zł, tj. 47,47% w stosunku do wykonanych dochodów budşetowych. DOCHODY BUDŻETOWE Zaplanowane w uchwale budşetowej na 2009 rok dochody budşetowe wynosiły zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów ustalony został na poziomie zł, co oznacza wzrost o zł, tj. 8,7%. Wszystkie dokonane w trakcie roku budşetowego zwiększenia planu dochodów wyniosły zł (tj. 23,8% planu), natomiast zmniejszenia zł, tj. 15,1% planu. Najistotniejszy wpływ na zwiększenia dochodów miały środki dodatkowych dotacji i subwencji pozyskane na: zadania z zakresu oświaty i wychowania zł, na remonty i modernizacje dróg zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł, na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe zł, oraz środki pochodzące z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym w szczególności przez: domy pomocy społecznej zł, Starostwo Powiatowe zł, Zarząd Dróg Powiatowych (za zajęcie pasa drogowego) zł.

133 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Natomiast zmniejszenia planu dochodów obejmowały w szczególności, w zakresie dochodów z dotacji, korekty planowanych dotacji na dofinansowanie remontów dróg powiatowych do wysokości kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów zł, zmniejszenie dotacji na prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych w Kowarach i w Szklarskiej Porębie do wysokości ujętych w budşetach ww. gmin, tj. o kwotę zł w oraz korektę do faktycznego wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej finansowanych z dotacji z budşetu Wojewody Dolnośląskiego o kwotę zł. Jednakşe największe korekty planu dochodów zostały wprowadzone w zakresie dochodów własnych z tytułu wpływów ze sprzedaşy nieruchomości, tj. o kwotę zł oraz z tytułu wpływów z udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zł. Szczegółowe dane liczbowe o planowanych i zrealizowanych dochodach budşetowych w 2009 roku, z uwzględnieniem wszystkich ŝródeł w układzie klasyfikacji budşetowej (dział, rozdział, paragraf) zawarte są w tabeli Nr 1. W tabeli Nr 4 przedstawiona jest informacja o planowanych i zrealizowanych dochodach pochodzących z dotacji celowych z budşetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat, a w tabeli Nr 5 zawarte są informacje dotyczące dotacji celowych przekazanych przez gminy na finansowanie zadań realizowanych przez powiat na mocy zawartych porozumień. Wykonanie dochodów z poszczególnych ŝródeł oraz ich udział w zrealizowanych w 2009 roku dochodach ogółem przedstawia się następująco:

134 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Udział procentowy dochodów powiatu z poszczególnych ŝródeł w zrealizowanych dochodach ogółem wskazuje, şe dochody pochodzące z dotacji i subwencji oraz środków z róşnych ŝródeł stanowią łącznie 73,97%, a dochody własne powiatu 26,03%. W pełnej wysokości i w terminach określonych przepisami przekazywane były przez Ministerstwo Finansów miesięczne raty poszczególnych części subwencji ogólnej z budşetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Dochody powiatu z tych ŝródeł stanowią 31,90% wszystkich dochodów i wyniosły zł, tj. 100% planu. W 2009 roku powiat uzyskał z rezerw subwencji oświatowej dodatkowe środki w wysokości zł, z tego zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieşących w placówkach oświatowych oraz zł na dofinansowanie wyposaşenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub dzierşawy. Wysokość środków otrzymanych z poszczególnych części subwencji ogólnej ukształtowała się następująco: Plan ( w zł) Wykonanie (w zł) % -część oświatowa ,00 -część wyrównawcza ,00 -część równowaşąca ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wyniosły łącznie zł, tj. 99,56% planu (ustalonego w wyniku wprowadzonych zmian) w kwocie zł. Dochody z tego tytułu stanowią 25,77% wykonanych dochodów w 2009 roku. Pierwotny plan dotacji z budşetu państwa załoşony został na ogólną kwotę zł. W toku wykonywania budşetu, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, dokonano zmniejszenia zaplanowanych dotacji z budşetu państwa na kwotę zł, z tego: na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych

135 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz bez prawa do zasiłku i dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, bądŝ nişszego niş dotacja z budşetu kosztu utrzymania mieszkańca domu zł korekta dotacji związanych z dofinansowaniem projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej zł korekta dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa do ustawy budşetowej na 2009 rok zł zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania Realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do wysokości Wynikającej z umowy z wykonawcą zł Niemniej w 2009 roku, w wyniku podejmowanych starań przez Zarząd Powiatu oraz podległe słuşby, uzyskano zwiększenie dotacji z budşetu państwa w łącznej kwocie zł, tj. o 97,38% planu, z tego: a) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na: zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł finansowanie bieşącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zł b) na finansowanie zadań własnych powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na: bieşące wydatki w domach pomocy społecznej, w tym remonty związane z realizacją programów standaryzacji zł usuwanie skutków klęsk şywiołowych zł komisje egzaminacyjne do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyşszy stopień awansu zawodowego 132 zł zabezpieczenie wypłat dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku zł korektę zwiększająca planowane dochody na dofinansowanieprojektów realizowanych z Funduszy Strukturalnych o kurs Euro refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Zespole Placówek Reso zł cjalizacyjno-wychowawczych w Szklarskiej Porębie zł sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego zł realizację zadania publicznego pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieşowych ośrodków wychowawczych (MOW). Zwiększenie liczby miejsc w młodzieşowym ośrodku wychowawczym dla uczniów, wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW-ie i działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania tych placówek zł dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2648 przez Dziwiszów łączącą drogę wojewódzką nr 365 z drogą krajową nr 3 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (po uwzględnieniu zmniejszenia środków na to zadanie ostatecznie dofinansowanie z dotacji z budşetu państwa wyniosło zł) zł Dotacje z budşetu państwa przekazywane były bez opóŝnień. Niepełne wykorzystanie planu dotacji z budşetu państwa w niektórych rozdziałach związane było ze zwrotem w okresie rozliczeniowym niewielkich kwot w oparciu o rozliczenie roczne. Natomiast w zakresie środków otrzymanych na remonty dróg z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk şywiołowych nie wykorzystano dotacji w kwocie zł, która to kwota została zablokowana, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 129/2009 z dnia r. Niewykorzystanie środków spowodowane było ich nadmiarem, wynikającym z obnişenia wartości kosztorysowej zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W 2009 roku Powiat otrzymał dotację rozwojową w kwocie zł, tj. 93,09% planu i 0,65% dochodów ogółem, w tym: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Dobra kadra to kapitał, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr UDA-POKL /08-00 z dnia roku za-

136 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze zł, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Rozwiń skrzydła, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr UDA-POKL /08-00 z dnia roku zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu a Powiatem Jeleniogórskim (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie) zł. Dochody powiatu z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego (z gmin i powiatów) na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień wyniosły zł, tj. 99,12% planu określonego w kwocie zł. Wpływy z tego tytułu stanowią 10,39% wszystkich dochodów powiatu zrealizowanych w 2009 roku. Dotacje zostały przekazane przez: Miasto Kowary na finansowanie Gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zł Miasto Szklarska Poręba na finansowanie gimnazjum, dojazdy uczniów do szkół w Jeleniej Górze, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty prowadzenia świetlicy, zł Miasto Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów bieşących Powiatowego Urzędu Pracy zł powiaty, z których dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jeleniogórskiego zł powiaty, z których dzieci umieszczono w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie zł gminy Powiatu Jeleniogórskiego i Miasto Jelenia Góra na wspólną promocję zł W 2009 roku Powiat uzyskał równieş dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, tj. 101,96% planu i 1,27% dochodów wykonanych ogółem. Kwota ta obejmuje dofinansowanie przez Gminę Mysłakowice ( zł) i Miasto Karpacz ( zł) dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2741 D do Karpacza oraz przez Gminę Jeşów Sudecki następujących zadań: zł Remont drogi powiatowej nr 2648 przez Dziwiszów łączącą drogę wojewódzką nr 365 z drogą krajową nr 3 (zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ), zł dokumentacja projektowo-kosztorysowa na Przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 2491D i 2744D przy ul. Długiej w Jeşowie Sudeckim, zł Remont drogi powiatowej nr 2521D przez Czernicę w Gminie Jeşów Sudecki, zł dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont drogi powiatowej nr 2521D przez Czernicę, zł Remont drogi powiatowej nr 2744D Jeşów Sudecki Czernica. W 2009 roku powiat otrzymał dotacje z funduszy celowych w wysokości zł, tj. 120,06% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 2,18% wszystkich dochodów i zostały otrzymane na: dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego zadania rekultywacyjnego pod nazwą Dziwiszów droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowanego w obrębie i na działkach nr 496/1, 544, 103 obręb Dziwiszów zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania: Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 147,54 ha zł finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania pn. Usuwanie szkód powodziowych w Powiecie Jeleniogórskim naprawa muru oporowego na Karpnickim Potoku w km w Karpnikach zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania pn. Usuwanie szkód powodziowych w Powiecie Jeleniogórskim remont umocnień brzegowych na Karpnickim Potoku w km w Struşnicy zł W budşecie powiatu na 2009 rok zaplanowano takşe kwotę zł dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zł z dotacji celowej z Miasta Szklarska Poręba z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowę bieşni narto-łyşworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Dochody te nie wpłynęły na rachunek Powiatu, poniewaş zadanie nie zostało zrealizowane, z powodu nie rozstrzygnięcia przetargów.

137 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz W 2009 roku powiat otrzymał środki z budşetu Unii Europejskiej w wysokości zł, tj.100% planu i 1,20% wykonanych dochodów, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, w tym: zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska na refundację nakładów za zakończone w 2008 roku zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D ul. Karkonoska w Karpaczu, zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR na refundację nakładów za zakończone w 2008 roku zadanie pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarskiej Porębie. Środki te w całości zostały przeznaczone na spłatę, zaciągniętych w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego, poşyczek na prefinansowanie. W roku 2009 powiat otrzymał środki w wysokości zł (0,41% ogólnej kwoty dochodów) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, przekazywane za pośrednictwem Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zł, tj. 99,82% załoşonego planu, na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Analiza zrealizowanych w 2009 roku dochodów własnych powiatu pozwala określić 4 najwaşniejsze ŝródła tych dochodów, tj.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z usług (domy pomocy społecznej, placówki prowadzące internaty oraz zakwaterowanie z wyşywieniem), wpływy z opłat komunikacyjnych. Dochody powiatu z tych ŝródeł wyniosły łącznie zł, co stanowi 88,71% dochodów własnych i 23,09% wszystkich dochodów powiatu wykonanych w 2009 roku. Za wyjątkiem wpływów z opłat komunikacyjnych, które zostały wykonane 99,61%, załoşony plan dochodów w kaşdym z tych ŝródeł został przekroczony. Do budşetu wpłynęło zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 106,63% planu po zmianach. Stanowi to 11,90% dochodów ogółem. Na podkreślenie zasługuje fakt, şe w 2008 roku dochody z tego tytułu wyniosły zł, to znaczy, şe były wyşsze o kwotę zł, tj. o 6,22%. Dochody powiatu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły zł tj. 118,3% planu i 0,20% dochodów ogółem. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych jest zawsze tylko wielkością szacunkową. Wpływy z usług i odpłatności pobieranych przez jednostki budşetowe powiatu ( 0830 i 0680) zaplanowane w kwocie zł (9,01% wszystkich dochodów), wykonane zostały w wysokości zł (100,91%), co stanowi 9,02% ogółem zrealizowanych dochodów budşetowych. Wpływy z usług ( 0830) przekazane zostały przez: Plan (zł) Wykonanie (zł) % - domy pomocy społecznej ,68 - szkolne schronisko młodzieşowe ,81 - Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ,83 - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ,55 - świetlicę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Porębie ,49 - internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego Szklarskiej Porębie ,74 - Starostwo Powiatowe ,80 Razem ,13 Wpłaty z opłat komunikacyjnych wykonane zostały w wysokości zł, tj. 99,61% planu ustalonego w wysokości zł. Ich udział w dochodach powiatu wyniósł 2,17%., Z najmu, dzierşaw oraz opłat za zarząd i uşytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęło do budşetu łącznie zł, tj. 100,91% planu w wysokości zł, co stanowi 0,32% wszystkich dochodów uzyskanych w 2009 roku. Podstawowym ich ŝródłem są czynsze pobierane od lokatorów w domach pomocy społecznej oraz placówkach oświatowych, opłaty za najem pomieszczeń naleşących do Starostwa Powiatowego, opłaty za jednorazowe lub okresowe udostępnienie sal lekcyjnych lub gimnastycznych w szkołach. Opłata roczna za uşytkowanie wieczyste działki w Karpaczu przez Hotel Skalny w kwocie 632 zł została wniesiona w całości ( 0470).

138 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz W 2009 roku do budşetu wpłynęły dochody w wysokości zł z tytułu sprzedaşy składników majątkowych, z tego kwota zł obejmuje zapłatę przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Kowarach za środki trwałe (ruchomości) oddane wcześniej tej Spółce w uşyczenie. Kwota ta nie była uwzględniona w planie dochodów powiatu na 2009 rok. Wpływy z róşnych dochodów i opłat oraz grzywien ( 0490, 0570, 0690, 0970) wyniosły łącznie zł, tj. 109,33% planu ustalonego w wysokości zł. Stanowią one 1,28% zrealizowanych w 2009 roku dochodów powiatu. Klasyfikowane w 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonane w wysokości zł, tj. 110,05% planu ustalonego na kwotę zł. Wykonane w wysokości zł (91,64% planu ustalonego w wysokości zł) wpływy z róşnych opłat ( 0690) obejmują głównie opłaty za wydawane przez Starostwo karty wędkarskie i dzienniki budowy oraz wystawiane przez szkoły duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Dochody klasyfikowane w 0970 wpływy z róşnych dochodów zaplanowane zostały w wysokości zł, a wykonane w kwocie zł, tj. 109,03% planu. Wpływy te obejmują przede wszystkim wyegzekwowane od dłuşników kwoty naleşności budşetowych dotyczące lat ubiegłych, w tym najistotniejszą pozycję stanowi naleşność od Polskiego Związku Biathlonu ( zł), prowizję za obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON ( zł), wynagrodzenia naleşne płatnikom z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa. Wynagrodzenie naliczają wszystkie jednostki budşetowe. Pozycja ta obejmuje równieş dochody związane w wypłatą odszkodowań za zniszczone, bądŝ uszkodzone mienie, zwrotami dotyczącymi wydatków lat ubiegłych, uzyskaniem nieplanowanych dochodów z wpłat noszonych przez wystawców, biorących udział w Targach Turystycznych. Z odsetek bankowych od środków budşetowych oraz z wyegzekwowanych odsetek od nieterminowych płatności wpłynęło do budşetu zł, tj. 105,16% planu ustalonego w wysokości zł. Dochody z tego tytułu stanowią 0,23% dochodów powiatu ogółem. Z naleşnych powiatowi udziałów (5% lub 25%) w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa, wpłynęło do budşetu zł, tj. 108,47% planu wynoszącego zł. NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE Według rocznych sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budşetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku naleşności z tytułu dochodów pozostałe do zapłaty wynoszą zł. Niektóre jednostki organizacyjne powiatu, mimo podejmowania szeregu działań windykacyjnych, nie mogą wyegzekwować naleşnych dochodów budşetowych. Zaległości w uregulowaniu naleşności na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdań Rb-27S wyniosły w jednostkach budşetowych łącznie zł, w tym: w Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego zł, w tym objęte postępowaniami układowymi od PBT TKC Poznań zł i od MTS Wrocław zł, do wszystkich dłuşników w wysłano wezwania do zapłaty w dniu r., z tego do dnia sporządzenia niniejszej informacji uregulowana została kwota zł, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szklarskiej Porębie zł z tytułu opłat za pobyt uczniów sportowców w internacie szkolnym (dnia roku zostały wysłane wezwania do zapłaty), w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i zł z tytułu opłat za pobyt wychowanków; w zakresie naleşności czynszowych prowadzone jest postępowanie sądowe oraz czynności egzekucyjne. Natomiast w zakresie zaległości od opiekunów prawnych z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce w celu wyegzekwowania naleşności wysłano wezwania do zapłaty. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze zł, w tym z tytułu: opłat za mieszkania lokatorów w Kowarach 81 zł, zwrotu nienaleşnie pobranego wynagrodzenia przez rzeczoznawcę zł (wyrok z dnia roku w dniu komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne) W 2009 roku Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego podjął jedną uchwałę w sprawie umorzenia zaległości Nr 162/456/09 z dn roku w sprawie umorzenia odsetek w wysokości ,85 zł od poşyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach, zgodnie z umową nr 04/07 z dnia 4 stycznia 2008 roku. Ponadto Zarząd Powiatu uchwałą nr 121/355/09 z dn roku wyraził zgodę na rozłoşenie na 4 kwartalne raty naleşności od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Gastronomicznego i Usługowego Sp. z o.o. w Karpaczu w wysokości ,50 zł. W zakresie ulg i umorzeń dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach posiadanych uprawnień, Starosta Jeleniogórski podjął decyzję o umorzeniu w stosunku do jednego dłuşnika na ogólną kwotę 953 zł (780 zł naleşność główna i 173 zł odsetki) z tytułu zwrotu kosztów opłat za apelacje sądowe od SP ZOZ w likwidacji w Kowarach, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych dokonał umorzenia zaległości od jednego dłuşnika na kwotę 9 zł, natomiast dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie umorzył kwotę zł (za 11 dłuşników) zaległości za wyşywienie wychowanków przebywających w placówce. W ostatnim przypadku, decyzje

139 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz o umorzeniu poprzedzone zostały wywiadami przeprowadzonymi przez pedagogów ZPRW, z których wynika, şe sytuacja materialna rodzin zobowiązanych do zapłaty naleşności nie daje szans wyegzekwowania zadłuşenia. WYDATKI Plan wydatków budşetowych powiatu według uchwały budşetowej na 2009 rok ustalony został w wysokości zł, z tego: wydatki bieşące zł tj. 99,72% wydatków ogółem w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł tj. 56,66% wydatków ogółem dotacje zł tj. 6,97% wydatków ogółem wydatki na obsługę długu publicznego (kredytów) zł tj. 3,93% wydatków ogółem rezerwy ogólna i celowe zł tj. 1,67% wydatków ogółem pozostałe wydatki bieşące zł tj. 30,49% wydatków ogółem wydatki majątkowe zł tj. 0,28% wydatków ogółem W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budşetu, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku ukształtowany został w wysokości zł, z tego: wydatki bieşące zł tj. 99,11% wydatków ogółem w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł tj. 47,44% wydatków ogółem dotacje zł tj. 5,86% wydatków ogółem wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów, poşyczek i obligacji) zł tj. 2,89% wydatków ogółem rezerwy ogólna i celowe zł tj. 0,33% wydatków ogółem pozostałe wydatki bieşące zł tj. 42,59% wydatków ogółem wydatki majątkowe zł tj. 0,89% wydatków ogółem W porównaniu ze stanem na początek 2009 roku, planowane wydatki wzrosły łącznie o zł, tj. 22,48%, z tego: wydatki bieşące wzrosły o zł, tj. o 21,72% w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosły o zł tj. o 2,56% dotacje wzrosły o zł tj. o 2,94% wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o zł tj. o 10,15% pozostałe wydatki bieşące wzrosły o zł tj. o 70,78% rezerwy zostały zmniejszone o zł tj. o 75,70% wydatki majątkowe wzrosły o zł tj. o 296,50% Ŝródłem sfinansowania zwiększonego planu wydatków były środki pochodzące ze zwiększeń dotacji celowych, subwencji ogólnej, dochodów własnych, wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytu długoterminowego. W zakresie wzrostu planu wydatków na wynagrodzenia w 2009 roku największe środki zostały przeznaczone na zwiększenie płac w jednostkach działających w obszarze oświaty i wychowania ( zł) oraz w domach pomocy społecznej ( zł). Niemniej w wielu jednostkach odnotowano zmniejszenie planu w tym zakresie, gdzie zaoszczędzone środki na płace zostały przeznaczone na realizację pozostałych wydatków bieşących. W zakresie wzrostu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wystąpiło kilka ŝródeł finansowania ; środki części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na skutki wzrostu wynagrodzeń i awansów zawodowych nauczycieli (ulokowane na etapie uchwały budşetowej na 2009 rok w rezerwie celowej), środki pochodzące z przesunięć między podziałkami klasyfikacji budşetowej, dotyczące przede wszystkim sfinansowania kosztów umów zlecenia i o dzieło, ponadplanowe dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu, dotacja z budşetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wzrostu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze oraz na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. Dobra kadra to kapitał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Działanie 6.1 Poddziałanie oraz projektu pn. Rozwiń skrzydła w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.1 Największy wzrost planowanych wydatków odnotowano w zakresie pozostałych wydatków bieşących (prawie zł). Zdecydowanie najistotniejsze zmiany odnotowane zostały w dziale 600 Trans-

140 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz port i łączność, gdzie na finansowanie zadań związanych z remontami i bieşącym utrzymaniem dróg powiatowych przeznaczono dodatkowo środki w wysokości zł, tj. prawie trzykrotnie przewyşszające pierwotnie załoşony plan. Równieş znaczące (o około zł) zwiększenie planu pozostałych wydatków bieşących nastąpiło w zakresie kosztów funkcjonowania powiatowych jednostek oświatowych a o ponad zł wzrósł plan na utrzymanie domów pomocy społecznej. Zasadniczym ŝródłem finansowania ich wzrostu były dodatkowe środki pochodzące z dotacji z budşetu państwa, budşetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji z funduszy celowych oraz dochodów własnych powiatu. W tabeli Nr 2 zaprezentowane są kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budşetowej oraz ich plan na początek i koniec 2009 roku. W wydatkach bieşących wyodrębnione zostały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, rezerwy budşetowe i wydatki na obsługę kredytów. Wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej zawarte zostały w tabeli Nr 4, a wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawione zostały w tabeli Nr 5. Tabela Nr 8 zawiera zbiorczą informację o poniesionych w 2009 roku wydatkach majątkowych. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na realizację zadań powiatu zawarte jest w tabeli Nr 9, natomiast informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych jednostek budşetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku zawarta jest w tabeli Nr 10. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010) Wydatki klasyfikowane w tym dziale dotyczą zadań administracji rządowej z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych związanych z wymianą gruntów i ustalaniem działek doşywotnich i rentowych, stosownie do potrzeb wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W 2009 roku z zaplanowanej kwoty zł wydatkowano zł (100,00% planu, tj.0,02% wydatków wykonanych ogółem) na: zł na prace geodezyjno-kartograficzne, polegające na wydzieleniu działek siedliskowych i doşywotnich w związku z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zł na wzmocnienie granic działek (Dziwiszów, Kopaniec) zł na podział działki 246/2 w Chrośnicy. LEŚNICTWO (020) Wydatki poniesione w tym dziale w łącznej kwocie zł (98,80% planu wynoszącego zł oraz 0,26% wydatków wykonanych ogółem) związane są z gospodarką leśną. W rozdz wydatkowano kwotę zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla 12 rolników prowadzących uprawy leśne zł oraz zł na wykonanie inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok.147,54 ha (na terenie Gminy Podgórzyn i Mysłakowice). Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są w ratach miesięcznych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminach: Janowice Wielkie 11,54 ha ekwiwalent miesięczny 2.135,59 Jeşów Sudecki 13,00 ha ekwiwalent miesięczny 2.405,78 Mysłakowice 7,31 ha ekwiwalent miesięczny 1.352,78 Stara Kamienica 22,99 ha ekwiwalent miesięczny 4.254,52 Razem 54,84 ha ,67 Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (rozdz.02002) w 2009 roku zaplanowano kwotę zł. Całkowita powierzchnia lasów niepaństwowych będących w nadzorze powiatu w roku 2009 wynosi 1700,79 ha, w tym: Nadleśnictwo, obszar nadzorowany (w ha) kwota za nadzór -Nadleśnictwa Śnieşka w Kowarach (899,69 ha) zł -Nadleśnictwa Szklarska Poręba (390,88 ha) zł -Nadleśnictwa Lwówek Śląski (329,70 ha) zł -Nadleśnictwa Złotoryja (68,52 ha) zł razem zł RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (050) W 2009 roku z planu ustalonego w kwocie 950 zł wydatkowano 100,00% planu w całości na sfinansowanie zakupu sprzętu uzupełniającego podstawowe wyposaşenia dla Społecznej Straşy Rybackiej. Zakupiono radiotelefon do łączności bezprzewodowej. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600) Na zadania związane z utrzymaniem i modernizacją dróg wydatkowano w 2009 roku zł, tj. 99,24% planu ustalonego w kwocie zł oraz 14,99% wydatków wykonanych ogółem, klasyfikowane są w dwóch rozdziałach: Drogi publiczne powiatowe oraz rozdz Usuwanie skutków klęsk şywiołowych. W rozdz w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie zł, tj. 99,95% planu w kwocie zł. Na wydatki te składają się: bieşące i zimowe utrzymanie dróg, koszty działalności Zarządu Dróg Powiatowych, dotacje na zimowe utrzymanie dróg oraz koszty remontów dróg powiatowych.

141 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Na remonty cząstkowe oraz utrzymanie dróg (zadania klasyfikowane w 4270) wydatkowano łącznie zł, w tym na: remont drogi powiatowej nr 2648D przez Dziwiszów łączącą drogę wojewódzką nr 365 z drogą krajową nr zł wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg zł remonty cząstkowe dróg zł naprawa mostów i przepustów zł Na ogólną kwotę zł wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowo- -kosztorysowej składają się: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 2491 D i nr 2744D przy ul. Długiej w Jeşowie Sudeckim zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi nr 2521D w Czernicy Dolnej zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi nr 2741D do Karpacza zł. Wydatki poniesione na bieşące utrzymanie i cząstkowe remonty dróg powiatowych, na terenie poszczególnych gmin przedstawiają się następująco: nazwa gminy remonty cząstkowe dróg Gmina Janowice Wielkie zł Gmina Jeşów Sudecki zł Gmina Mysłakowice zł Gmina Podgórzyn zł Gmina Stara Kamienica zł Miasto Kowary zł Miasto Piechowice zł Miasto Szklarska Poręba zł razem zł Do wydatków bieşących przeznaczonych na utrzymanie dróg ujęto równieş środki wydatkowane na remonty mostów i przepustów w Gminie Jeşów Sudecki na kwotę zł oraz w Gminie Podgórzyn na remont przepustu i muru oporowego na kwotę zł. Wydatki bieşące związane z utrzymaniem dróg (w formie zakupu usług 4300), zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem mostów i przepustów ponoszone były przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2009 roku na łączną kwotę zł. Z kwoty tej finansowano: 1) zimowe utrzymanie dróg w gminach: Piechowice zł Kowary zł Podgórzyn zł 2) frezowanie pni i utrzymanie zieleni w Gminie Jeşów Sudecki zł 3) usuniecie naboju lodowego w Gminie Janowice Wielkie zł 4) utrzymanie zieleni w Gminie Podgórzyn zł 5) udroşnienie przepustu w Gminie Podgórzyn zł 6) oznakowanie dróg powiatowych zł Wydatki związane z zimowym dróg finansowane w formie dotacji dla gmin w wysokości zł wykonane zostały w 100% (tj. 2,53% wydatków poniesionych w 2009 roku ogółem), z tego: Gmina Mysłakowice zł Gmina Stara Kamienica zł Gmina Janowice Wielkie zł Gmina Jeşów Sudecki zł Miasto Karpacz zł Miasto Szklarska Poręba zł Bieşące koszty działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2009 roku wyniosły łącznie zł, z poniesionych wydatków finansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł zakup paliwa, materiałów biurowych i gospodarczych, prasy specjalistycznej zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł opłaty za energię elektryczną zł ubezpieczenie samochodów, pomieszczeń biurowych i od odpowiedzialności cywilnej zł odzieş ochronną, wydatki bhp zł delegacje słuşbowe, badania pracowników zł opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz, szkolenia, itp. przegląd samochodów, wymiana opon,usługi informatyczne) zł

142 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji zł zakup usług dostępu do sieci Internet zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zł naprawa samochodów słuşbowych Zarządu Dróg Powiatowych zł, drobne naprawy sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych na kwotę zł zł W rozdz Usuwanie skutków klęsk şywiołowych z planowanych wydatków w wysokości zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatkowane zostało zł (co stanowi 98,84% planu). Z wydatków tych finansowano za kwotę zł remonty następujących dróg powiatowych: nr 2648D, 2744D, 2521D i 2646D w Gminie Jeşów Sudecki na kwotę zł, nr 2654D, 2735D i 2753D w Gminie Mysłakowice na kwotę zł, nr 2749D w Gminie Janowice Wielkie na kwotę zł, nr 2492D i 2513D w Gminie Stara Kamienica na kwotę zł, nr 2721D w Gminie Podgórzyn na kwotę zł, remont mostu drogowego w ciągu drogi nr 2763D w Gminie Piechowice na kwotę zł, remont mostu drogowego w ciągu drogi nr 2735D w Gminie Mysłakowice na kwotę zł. Remonty realizowane w ramach usuwania skutków klęsk şywiołowych dofinansowane były dotacjami z budşetu państwa w kwocie zł, z budşetu Gminy Jeşów Sudecki w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł oraz dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na ogólną sumę zł. W rozdziale tym ponadto w 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości zł, związane z usuwaniem skutków długotrwałych opadów śniegu w dniu paŝdziernika 2009 roku w Gminie Podgórzyn oraz kwotę zł na udraşnianie drogi powiatowej w miejscowości Mniszków Gmina Janowice Wielkie. Środki na realizację tego zadania pochodziły z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. Wszystkie wydatki ponoszone w 2009 roku w tym rozdziale są wydatkami bieşącymi. TURYSTYKA (630) Na finansowanie zadań w zakresie promocji i upowszechniania turystyki w powiecie wydatkowano zł, tj. 89,53% planowanych środków w wysokości zł. Z poniesionych wydatków bieşących finansowano realizację trzech projektów: 1) 10 lat Powiatu-podsumowanie współpracy transgranicznej Teraźniejszość i przyszłość łączna kwota na realizację tego projektu wynosi zł i była przeznaczona na finansowanie: koszty umów zleceń i pochodnych zł koszty tłumaczeń 645 zł koszty ogłoszeń, usługi gastronomiczne i hotelowe, transport, obsługa konferansjerska, spoty i materiały reklamowe, plakaty, banery oraz koszty transportu zł 2) Festiwal Tradycji Karkonoskich-Tourtec za kwotę zł sfinansowano: koszty umów zleceń i pochodnych zakup namiotów usługi gastronomiczne i hotelowe, transport, banery reklamowe, wykonanie plakatów, ochrona targów, wydanie katalogu, wynajem namiotów, zł zł zł koszty tłumaczeń zł 3) Promocja Tradycji Karkonoskich i Gór Izerskich na realizację tego projektu wydatkowano zł ze środków tych finansowano: koszty umów zleceń wraz z pochodnymi zł wykonanie tablic informacyjnych i folderów,przewóz osób, wynajem powierzchni wystawowej, ogłoszenia, catering zł koszty delegacji krajowych zł koszty delegacji zagranicznych zł koszty tłumaczeń zł zakup stroi walońskich, kompletu kamieni i elementów kultury walońskiej, gadşetów (wisiorków, kubków, wazoników, medali) na potrzeby obsługi projektu zł Pozostałe wydatki poniesione w dz.630, rozdz na ogólną kwotę zł zostały poniesione na realizacje nişej wymienionych zadań: 1) koszty umów zleceń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów dekoracyjnych, kwiatów, energii, artykułów spoşywczych, identyfikatorów, opłat za zajęcie pasa drogowego, usług gastronomicznych i ogłoszeń związanych realizacją ww. projektów 2) druk kalendarzy promocyjnych 3) nagrody dla pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego 4) zakup aparatu fotograficznego do obsługi strony powiatu jeleniogórskiego 5) zakup mat bambusowych, namiotów, poszycia namiotów na potrzeby promocji 6) udziału w Targach Turystycznych w Jabloncu (koszt wynajmu powierzchni, dekoracje kwiatowe) zł zł 432 zł zł zł 699 zł 7) nagrody na Giełdę Piosenki 500 zł

143 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) koszty tłumaczeń 161 zł 9) zakup rzeŝb Liczyrzepy zł 10) dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez PTTK i PTSM na terenie powiatu z tego : zł organizacja Rajdu Młodzieşy (4.000 zł) współorganizacja Rodzinne Eskapady (900 zł) organizacja marszu na orientację (1.300 zł) współorganizacja Rajdu Dziatwy Szkolnej (1.000 zł) współorganizacja Rajdu na Raty (1.000 zł) organizacja wycieczek z przewodnikiem (400 zł) organizacja Rajdu Mineralogicznego (800 zł) organizacja podsumowania Sezonu Turystycznego (2.000 zł) organizacja Rajdu Motorowego (500 zł) organizacja Rajdu Wielodyscyplinarnego (800 zł) organizacja Rajdu Narciarskiego (1.500 zł) organizacja eliminacji do Turnieju Turystycznego (800 zł) Naleşy nadmienić, şe projekty realizowane w ramach dz. 630 są współfinansowane ze środków budşetu Unii Europejskiej (ze środków budşetu powiatu finansowany jest jedynie udział własny), powiat podpisał umowy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa na realizację wszystkich trzech projektów, natomiast środki wpływają na rachunek powiatu po ich całkowitym zakończeniu i rozliczeniu. W 2009 roku na rachunek budşetu powiatu wpłynęła jedynie kwota zł z tytułu refundacji udziału dotacji z budşetu państwa w realizacji projektu pn. Festiwal Tradycji Karkonoskich TOURTEC. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700) W 2009 roku w dziale Gospodarka mieszkaniowa poniesiono wydatki w łącznej kwocie zł, tj. 95,68% planu wynoszącego zł. Wydatki te poniesione zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Na zadania administracji rządowej wydatkowano kwotę zł, tj 98,00% planowanej w tym rozdziale kwoty wysokości tj. w ramach tych wydatków finansowano: wynagrodzenia i pochodne związane z dozorem i ochroną obiektu w Karpaczu zł wynagrodzenia * i pochodne zł koszty administrowania budynkami mieszkalnymi w Dziwiszowie, Karpaczu (energia elektryczna, wywóz nieczystości) zł podatek od nieruchomości zł koszty postępowania sądowego zł naprawa dachu, przegląd instalacji kanalizacyjnej, kominiarskiej i budowlanej, remont szamba, schodów i budynku w Dziwiszowie, przegląd kominiarski na nieruchomości w Szklarskiej Porębie, usługa cięcia płyty nieruchomość w Szklarskiej Porębie zł podatek leśny zł ogłoszenia o sprzedaşy nieruchomości zł operaty szacunkowe Szklarska Poręba, Podgórzyn, Kowary, Kostrzyca, Janowice Wielkie, Piechowice zł opłata za akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Powiatu zł opłata roczna z tytułu uşytkowania wieczystego gruntu, odsetki od odszkodowania 598 zł odszkodowane za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie połoşone w Gminie Podgórzyn zł odsetki od nieterminowo wypłaconego odszkodowania 255 zł *Wydatki w rozdziale ponoszone na wynagrodzenia przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, stanowią w całości zadanie administracji rządowej i finansowane są z dotacji. Wydatki bieşące zaangaşowane ze środków własnych związane z gospodarką nieruchomościami będącymi w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły łącznie zł, z tego: ogłoszenia o sprzedaşy nieruchomości zł operaty szacunkowe zł podatek od nieruchomości zł opłaty komornicze i sądowe 12 zł opłata za energię elektryczną w obiektach w Przesiece-Chybotek, Narcyz, Irys, Dąbrowicy i Struşnicy zł opłata za dozór nieruchomości i usunięcie awarii w Przesiece zł

144 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz koszty umów-zleceń wraz z pochodnymi za ochronę obiektów w Dąbrowicy, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za ochronę Schroniska Sokolik w Struşnicy wykonanie mapek Powiatu opłaty internetowe i rozmowy telefoniczne w Schroniskach opłata za akt notarialny zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość Powiatu zł 51 zł zł zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (710) W tym dziale klasyfikowane są wydatki poniesione na realizację zadań administracji rządowej, tj. związane z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdz ), pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz ), z opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi (rozdz ) oraz działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz ). Łączny plan wydatków poniesionych w tym dziale w 2009 roku wyniósł zł (z planowanych zł, tj. 100%, wydatki te stanowią 0,81% wszystkich wydatków powiatu ogółem) i są to w całości wydatki bieşące. Na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2009 roku wydatkowano zł (100,00% planu w całości pochodzące z dotacji z budşetu państwa). Kwotą tą w całości finansowano wydatki bieşące. Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz ) wydatkowane zostały środki w kwocie zł (100,00% planu w całości pochodzące z dotacji z budşetu państwa), z których finansowano prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego. Poniesione wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz ) w kwocie zł (100,00% planu w całości pochodzące z dotacji z budşetu państwa), obejmują wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do postępowań administracyjnych oraz przygotowania dokumentacji do zakładania ksiąg wieczystych na grunty Skarbu Państwa. Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz ) w 2009 roku zostały poniesione wydatki w wysokości zł, w całości pochodzące z dotacji z budşetu państwa (100% z planowanych zł). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie następujących wydatków bieşących: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł czynsz lokalowy, opłaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe, pocztowe, abonament RTV, serwis informatyczny, opłaty za myjnię samochodową, tablice rejestracyjne-wymiana w związku ze zmianą siedziby firmy, wymiana opon w samochodzie słuşbowym, przegląd samochodu słuşbowego, opłaty za parking w związku z wyjazdami po katastrofie budowlanej na Śnieşce, opłaty za mycie słuşbowego samochodu na myjni, zł zakup materiałów i wyposaşenia (w tym: paliwa do samochodu słuşbowego, prenumerata prasy w RUCH 319 zł, prenumerata w INFORLEX-775 zł, zakup artykułów biurowych 660 zł, zakup nawigacji samochodowej 449 zł, gaśnicy proszkowej 125 zł, regałów do archiwum 976 zł, oraz drobnych artykułów spoşywczych na konferencje prasową po katastrofie budowlanej na Śnieşce 28 zł,) zł zakup energii 945 zł zakup usług dostępu do sieci Internet zł koszty wyjazdów słuşbowych 289 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zakup akcesoriów komputerowych (w tym: licencji do programu finansowoksięgowego, papieru, tonerów, dyskietek) zł badania okresowe pracownika 97 zł szkolenia pracowników 840 zł ubezpieczenie samochodu SKODA Fabia II Combi Style zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego 499 zł W 2009 roku nie były planowane w jednostce wydatki inwestycyjne. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje wyłącznie zadania administracji rządowej, a przyznawana z budşetu państwa dotacja w pełni zabezpieczyła potrzeby jednostki w 2009 roku. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750) Wydatki poniesione na zadania klasyfikowane w tym dziale wyniosły łącznie zł, tj. 93,80% planu w wysokości zł (tj.12,48% wydatków wykonanych ogółem). Na finansowanie kosztów realizacji przez pracowników Starostwa zadań administracji rządowej (rozdz ) wydatkowana została kwota zł,z planowanej tj.94,92%,w tym zł z dotacji celowej z budşetu państwa. Z poniesionych wydatków finansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zakup materiałów biurowych zł

145 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz koszty opłat pocztowych, BHP oraz naprawy komputerów zł zakup programów zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zł szkolenia pracowników, konserwacja kserokopiarki 780 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych między innymi tonerów zł -koszty delegacji słuşbowych 72 zł Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Wydziału Architektury oraz częściowo Wydziału Finansowego (1 pracownika zajmującego się windykacją naleşności Skarbu Państwa). W 2009 roku wydatki na działalność Rady Powiatu (rozdz ) wyniosły zł, co stanowi 89,85% planu w wysokości zł, z kwoty tej finansowano: -diety radnych (16 osób) zł zakup materiałów biurowych, kwiatów i pozostałych artykułów na posiedzenia Komisji Rady oraz sesje, znaczków pocztowych zł koszty szkoleń zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej zł koszty wyjazdów krajowych 35 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 384 zł zakup akcesoriów komputerowych zł W rozdziale klasyfikowane są wydatki poniesione na działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budşetowej. Z planowanych wydatków w kwocie zł, wykorzystano zł, o stanowi 93,75% planu. Z poniesionych wydatków bieşących w wysokości zł finansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji zł zakup materiałów biurowych, wyposaşenia, paliwa zł zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu zł remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i samochodów, remont budynku ul. Kochanowskiego zł badania wstępne i okresowe pracowników zł zakup usług dostępu do sieci Internet zł zakup usług obejmujących tłumaczenia zł wydatki związane ze szkoleniami pracowników zł akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej zł koszty dopłat do okularów pracowników na stanowiskach przy komputerach powyşej 4 godz., ekwiwalent za odzieş roboczą zł pozostałe usługi (ogłoszenia, opłaty pocztowe, opłaty za studia, prenumeraty, wydawnictwa, ) zł koszty delegacji krajowych( zł) i zagranicznych( zł) zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 185 zł koszty ubezpieczeń mienia Starostwa zł podatek VAT(od zakupów rozliczanych) nadpłata zł W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w rozdz nie ponoszono wydatków majątkowych. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę zł, tj. 99,73% planu wynoszącego zł, która obejmowała w całości wydatki bieşące na: 1) realizację porozumień z gminami Powiatu Jeleniogórskiego i Miastem Jelenia Góra na wspólną promocję zł 2) koszty pobytu delegacji w Aachen zł 3) koszty spotkania noworocznego zł 4) koszty promocji Powiatu w mediach zł 5) opłatę za stronę promocyjną Starostwa 366 zł 6) koszty opracowania programu estradowego na Festyn Rodzinny podczas obchodów 10 lat Powiatu zł 7) inne wydatki związane z promocją powiatu, w tym m.in. koszty pobytu delegacji z powiatu w Berlinie, Jabloncu, Lipsku, Wolsztynie oraz koszty delegacji zapraszanych do powiatu w ramach współpracy, koszty materiałów promocyjnych i reklamowych zł

146 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu w rozdz Pozostała działalność wydatkowano w 2009 roku środki w wysokości zł, (94,52% planu wynoszącego zł). Wydatkowana kwota obejmuje w całości finansowanie wydatków bieşących z tego: składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń zł z tego: Stowarzyszenie Gmin Polskich zł Dolnośląska Organizacja Turystyczna zł Związek Powiatów Polskich zł zakup kwiatów na uroczystości państwowe, kartek świątecznych zł obsługa prasowo-medialna organów powiatu zł zakup ksiąşek przeznaczonych na nagrody i wyróşnienia zł ogłoszenia i nekrologi zł usługa gastronomiczna na spotkaniu w sprawie współpracy z gminami, sympozjum polsko-czeskie zł OBRONA NARODOWA (752) Zaplanowane na 2009 rok wydatki w kwocie 2.514zł, związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w zakresie obrony narodowej (dotacja na te zadania w 2009 roku wyniosła zł), zostały zrealizowane w 100% i obejmowały koszty szkolenia pracowników w wysokości 561 zł oraz zakupu oprogramowania za kwotę zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754) Wydatkowane w 2009 roku środki w tym dziale w wysokości zł (99,58% planu wynoszącego zł) przeznaczone zostały na: w rozdz Obrona cywilna wydatkowano zł (tj.100,00% planu), z tego zł na zakup komputera i1.640 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej, (na zadania z zakresu obrony cywilnej powiat otrzymał dotację z budşetu państwa w wysokości zł), w rozdz Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wykorzystano 608 zł (99,84%) z planowanej kwoty 609 zł z przeznaczeniem na opłaty internetowe oraz telefoniczne dla ratowników GOPR stacjonujących okresowo na Górze Szybowcowej, w rozdz Zadania kryzysowe wydatkowano w 2009 roku kwotę z planowanych zł (99,82% oraz 0,06% wydatków powiatu ogółem), z czego zł stanowią wydatki bieşące a zł wydatki inwestycyjne, kwotę tą wydatkowano w całości na zakup dwóch syren oraz programu sterującego powiatowym systemem ostrzegania i alarmowania DIGITEX, w rozdz Usuwanie skutków klęsk şywiołowych z planowanej kwoty zł wydatkowano w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zł (tj. 96,99%) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy zlecenia na porządkowanie obiektu w Struşnicy zł oraz zakup i transport tłucznia do remontu drogi zł, po obfitych opadach deszczu w lipcu 2009 roku, w rozdz Pozostała działalność na sfinansowanie wydatków wydatkowano łącznie zł (99,98% planu wynoszącego zł) na finansowanie następujących wydatków bieşących: nagrody rzeczowe na Turniej Wiedzy Poşarniczej 996 zł nagrody ufundowane na Turniej Mechanik 999 zł szkolenie mieszkańców powiatu z zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zachowania się w sytuacjach ekstremalnych w górach szkolenie odbyło się podczas obchodów 10-lecia Powiatu Jeleniogórskiego 6.000zł dofinansowanie druku kalendarzy dla policji 997 zł dofinansowanie uroczystości otwarcia Placówki Straşy Granicznej zł zakup materiałów i nagród na Zawody Sprawnościowo-Obronne Dąbrówka zł nagrody na Olimpiadę Bezpieczeństwo Malucha zł nagrody na Dzień Policji zł nagrody dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zł OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (757) W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapłatę, przypadających do spłaty w 2009 roku, odsetek od kredytów i poşyczek. Poniesione wydatki z tytułu odsetek w kwocie zł, 87,91% planu w wysokości zł, dotyczą: kredytów w Banku Ochrony Środowiska zł kredytów w Kredyt Banku zł odsetki od poşyczki w WFOŚiGW zł Natomiast kwotę zł (z planowanej w 2009 roku w paragrafie 8110 wydatków w wysokości zł), stanowią wydatki poniesione na zapłatę odsetek od obligacji w Nordea Bank. OŚWIATA I WYCHOWANIE (801) W ramach działu 801 Oświata i wychowanie finansowane są wydatki na działalność następujących szkół:

147 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (rozdz ) oraz Gimnazjum w Kowarach prowadzonego przez Powiat na podstawie porozumienia z Gminą Kowary (rozdz ), 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie (rozdz ) i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie prowadzonego przez Powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdz ), 3) Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (rozdz , 80123, 80130), 4) Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie (rozdz , 80111), 5) Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno- -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (80111, 80134), 6) niepublicznych szkół: Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. (rozdz , 80111). Wydatki poniesione w 2009 roku na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły łącznie zł, tj. 95,60% planu rocznego w kwocie zł (co stanowi 18,37% wydatków powiatu ogółem), w tym: 1) zł stanowią wydatki bieşące (95,59% planu w kwocie zł), w tym: zł na zadnia realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (97,20% planu w wysokości zł), zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (99,03% planu dotacji gminnych w wysokości zł), zł na niepubliczne szkoły (70,66% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości zł). 2) zł wydatki majątkowe (99,82% planu w kwocie zł) przeznaczone na zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego dla Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ( zł) oraz na zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (7.990 zł). W ramach wydatków bieşących finansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół w kwocie zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie zł zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł zakup materiałów, w tym zakup opału, artykułów biurowych i druków, materiałów gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, w tym zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie oraz zł na zakup sprzętu dla rusznikarza i części do broni ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlon zł zakup odşywek dla uczniów sportowców na kwotę zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlon oraz 159 zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek, w tym zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie zł zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody zł zakup usług remontowych zł zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników zł zakup usług pozostałych usług kominiarskich, wywóz śmieci, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, drukarskie i transportowe, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, w tym koszty zgrupowań i konsultacji szkoleniowych uczniów sportowców w dyscyplinie biathlon w kwocie zł oraz zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie zł

148 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet w szkołach koszt wykonania pomiarów elektrycznych w kuchni i pralni Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie opłaty czynszowe za pomieszczenia szkolne Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie koszty podróşy słuşbowych krajowych i zagranicznych opłaty i składki, w tym za ubezpieczenia majątkowe opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej, w tym dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania, abonamenty za uşywanie programów komputerowych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, w tym 697 zł środki na realizację programu unijnego Rozwiń skrzydła w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie wydatki bieşące związane z działalnością dydaktyczną Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A zł zł zł zł zł zł zł zł W sierpniu 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie rozpoczęto realizację dwuletniego projektu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów pn. Rozwiń skrzydła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do końca 2009 roku wykorzystano dotację rozwojową w wysokości zł i zrealizowano 240 godzin zajęć dla 160 uczniów w prowadzonych 20 warsztatach, w tym m. in. językowych, matematycznych, informatycznych, polonistycznych, teatralnych, plastycznych, przyrodniczych, teatralnych, dziennikarskich, nauki jazdy na nartach biegowych, tenisa ziemnego. Na potrzeby zajęć zakupiono pomoce edukacyjne, które wzbogaciły bazę szkoły m. in. o kserokopiarkę, laptopy, rzutnik pisma z ekranem, aparaty fotograficzne, dyktafony, mikroskopy, teczkę ekobadacza, pomoce do pracowni fizyki, matematyki, sprzęt sportowy rakiety tenisowe, łyşworolki, kaski i kijki, tablice ekspozycyjne, literaturę i czasopisma specjalistyczne. Wykonanie planu bieşących wydatków budşetowych za 2009 r. w dziale 801 w 95,59% wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem zł w następującym zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości zł, w tym przede wszystkim związanych z rezygnacją z przejścia na wcześniejszą emeryturę uprawnionych nauczycieli, dotacji podmiotowej na niepubliczne szkoły w wysokości zł w związku ze znacznym zmniejszeniem liczby uczniów pod koniec roku w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. spowodowanym brakiem środków na finansowanie usług medycznych przez NFZ, pozostałych wydatków bieşących w wysokości zł, w tym m. in. w związku z póŝnym przekazaniem przez MEN środków z rezerwy na remonty oraz powstałymi oszczędnościami w zuşyciu energii. Na wyposaşenie w pomoce naukowe i dydaktyczne sal lekcyjnych oraz pomieszczeń do nauki wydatkowano kwotę zł, w tym: zł na zakup pomocy dydaktycznych m. in. zakup ksiąşek i czasopism do biblioteki szkolnej, doposaşenie pracowni chemicznej oraz zakup komputera, sprzętu sportowego i audiowizualnego do Liceum i Gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, zł na zakup pomocy naukowych do pracowni mechatronicznej oraz zakup ksiąşek w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, zł w tym zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba na pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych i zakup butów, nart i smarów narciarskich, zł na zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz zł na zakup sprzętu sportowego m.in. nart i butów biegowych, amunicji, broni sportowej, smarów narciarskich oraz strojów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlon w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zł na zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć plastycznotechnicznych, ksiąşek do biblioteki Gimnazjum Specjalnego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, zł na zakup kserokopiarki, drabinek gimnastycznych i piłek do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Zespole Szkół Specjalnych w DPS JUNIOR w Miłkowie. Na remonty i modernizacje mające na celu poprawę bazy w szkołach wydatkowano ogółem kwotę zł, w tym: 1) zł remonty przeprowadzone w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w tym: zł remont instalacji odgromowej,

149 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz zł naprawa instalacji elektrycznej, zł wymiana okien i drzwi, 2) zł remont budynku Szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym: zł drenaş odwodnieniowy wraz z odprowadzeniem wód deszczowych, zł wymiana stolarki okiennej, zł remont pomieszczenia biurowego, zł montaş krat zabezpieczających budynek, zł wymiana stropu nad stołówką wraz z jej remontem oraz remont sali gimnastycznej (łączny koszt zadania wyniósł zł), 3) zł remonty przeprowadzone w Liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, w tym: zł wymiana posadzek w szatniach i korytarzach, zł wymiana wykładzin podłogowych w czterech salach lekcyjnych, zł ogrodzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego, 4) zł koszty obsługi serwisowej kotłowni gazowych, kserokopiarek, drobne usługi budowlano- -montaşowe, przeglądy i konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja urządzeń gazowych i elektrycznych, opracowanie kosztorysów w jednostkach oświatowych. OCHRONA ZDROWIA (851) Na zadania klasyfikowane w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano w 2009 roku zł, tj. 99,38% planu wynoszącego zł oraz 6,18% wydatków powiatu ogółem. Na wydatki w rozdziale Szpitale ogólne wydatkowano kwotę zł, tj. 94,66% planu w wysokości zł, z których sfinansowano w szczególności: realizacją umowy z Nordea Bank za 2009 rok zł wypłata renty wyrównawczej dla Pani Lucyny Rytwińskiej zł realizacja umowy przejęcia długu z ZOZ Szpital Wojewódzki zł realizacja umowy przejęcia długu z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim zł realizacja umowy przejęcia długu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze zł W opisie wykonania wydatków nie ujęto wydatków, które uchwałą nr XXVI/170/08 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków budşetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budşetowego 2008, przeznaczone na spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach na kwotę zł, poniewaş szczegółowo zostały one opisane w rozdziale pt. Rozliczenie wykorzystania środków z wydatków budşetowych, które nie wygasły z upływem 2008 roku. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz ) wydatkowano łącznie zł, tj. 99,98% z planowanej na 2009 rok kwoty zł. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie zł. Za uczniów i wychowanków, za których składki opłacają placówki opiekuńczo-wychowawcze, zostały przekazane składki w łącznej kwocie zł, (za dzieci przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu oraz za wychowanków Domu Dziecka), kwotę zł za dzieci z placówek oświatowych w następującej szczegółowości: zł przeciętnie dla 6 wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, 227 zł dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Plan ogółem załoşony w rozdziale na 2009 rok oraz jego wykonanie są znacząco wyşsze od lat poprzednich. Zadanie w całości dotyczy zadań administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi i w całości jest finansowane z dotacji z budşetu państwa. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w dziale 851 ponoszono jeszcze wydatki w rozdziale Pozostała działalność w kwocie zł (tj.100,00% planowanych wydatków w tym rozdziale).poniesione wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych związanych z zatrudnieniem likwidatora SP ZOZ w likwidacji w Kowarach. POMOC SPOŁECZNA (852) Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano w 2009 roku łącznie zł (98,49% planu wynoszącego zł), co stanowi 22,97% wszystkich wydatków budşetowych powiatu. Poniesione w 2009 roku w tym dziale wydatki całości dotyczą wydatków bieşących. Zadania w zakresie pomocy społecznej w powiecie realizowane są przez 5 domów pomocy społecznej, dom dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzorujące wymienione domy oraz sprawujące opiekę nad rodzinami zastępczymi. Zaplanowane wydatki na utrzymanie domu dziecka oraz świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków (rozdz ) zrealizowane zostały w 93,28%, tj. w kwocie zł. Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieşące:

150 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł świadczenia dla 13 wychowanków kontynuujących naukę zł usamodzielnienia 3 wychowanków oraz pomoc pienięşna w formie zagospodarowania w formie rzeczowej dla 3 osób zł kieszonkowe wychowanków zł opłaty za bilety miesięczne i dojazdy do szkół wychowanków, internatów, czesne, wyşywienie w przedszkolu i internacie, opłaty za kolonie letnie wychowanków,usługi psychologa, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ekologiczne, bankowe, dezynfekcja, pomiary, dozór, przeglądy, zł zakup materiałów, paliwa, leków, odzieşy, obuwia, środków higieny osobistej dla wychowanków, artykułów gospodarczych, i remontowych środków czystości, wyposaşenia oraz koszty prenumerat prasy fachowej i specjalistycznej zł zakup energii, wody, gazu zł zakup środków şywności zł pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąşki i zeszyty dla wychowanków domu dziecka zł montaş dodatkowej instalacji oświetleniowej (6.420 zł), naprawa wyposaşenia domu (2.333 zł), wymiana szyb w oknach (280 zł), naprawa samochodu słuşbowego (876 zł), generalny remont łazienek w budynku przedszkolnym (dostosowanie do wieku dziecka zł) zł opłaty za udział w szkoleniach pracowników domu dziecka 345 zł zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (programy komputerowe, abonament za program finansowoksięgowy) zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenia zakup usług dostępu do sieci Internet, wydatki bhp dla pracowników zł wydatki na badania pracowników 916 zł dotacja na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zł Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie wyniósł w 2009 roku zł. Na bieşące utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdz ) poniesione zostały wydatki w wysokości zł (100,00% planu, co stanowi 16,28% wydatków poniesionych w 2009 roku ogółem). Z poniesionych wydatków finansowano następujące wydatki bieşące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne) zł zakup opału, paliwa,środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy specjalistycznej, pościeli, artykułów gospodarczych, wyposaşenia, materiałów do remontów, środków czystości, bielizny zł zakup prasy specjalistycznej, prenumeraty zł zakup şywności dla pensjonariuszy domów zł zakup energii, gazu, wody zł usługi remontowe i konserwacje zł usługi pralnicze, komunalne, opiekę lekarską, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy i dozory techniczne zł zakup leków i materiałów opatrunkowych zł opłaty za szkolenia zł opłaty ubezpieczeniowe zł podatek od nieruchomości i leśny zł koszty podróşy słuşbowych krajowych i zagranicznych zł wydatki bhp zł zakup usług dostępu do sieci Internet zł zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych między innymi tonerów zł badania pracowników i podopiecznych zł Na usługi remontowe ( 4270) w ciągu roku budşetowego 2009 wydatkowano kwotę zł, z tego w poszczególnych domach wydatki te kształtowały się następująco:

151 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce na łączną kwotę zł wykonał: usunięcie awarii wodociągowej w pomieszczeniach kuchni w budynku Zameczek zł wymiana rur wodnych w kotłowni i kuchni oraz naprawa instalacji elektrycznej w kuchni zł modernizacja samochodu BUS (dostosowano skrzynię do przewozu şywności zgodnie z wymogami HACCP) zł konserwacja dŝwigów zł, naprawa samochodów, urządzeń i sprzętu zł. 2) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich na łączną kwotę zł: konserwacja pralni zł konserwacja kotłowni olejowej zł konserwacja dŝwigów osobowych zł wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane dotyczące wymiany pokrycia dachu na budynku A zł skrócenie dróg ewakuacyjnych oraz wykonanie instalacji oddymnej w budynku Pałacowym nr 1 (w tym dokumentacja i kosztorys inwestorski) zł nadzór budowlany przy wykonaniu instalacji oddymnej zł remont pokoi pensjonariuszy w budynku Nr 6 (malowanie, wymiana posadzki, nowe kafle, montaş urządzeń sanitarnych zł) montaş zabudowy wewnętrznej przy wejściu do budynku Nr 6-drzwi z witryną z PCV zł naprawa urządzeń i sprzętu zł 3) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach na łączną kwotę zł remont pokoi i łazienek pensjonariuszek zł przegląd i konserwacja dŝwigów zł przegląd i konserwacja kotłowni oraz instalacji gazowej zł 4) Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie na łączną kwotę zł wykonał: konserwacje i naprawy kotłowni olejowych, dŝwigów, urządzeń i sprzętu zł roboty remontowe,malarskie w pawilonach, remont klatek schodowych, korytarzy pomieszczeń do terapii zajęciowej, pokoi socjalnych i dziennych w związku z zaleceniami pokontrolnymi w zakresie standardu świadczonych usług zł usunięto awarię w kotłowni i hydroforni oraz dokonano naprawy samochodu słuşbowego zł W 2009 roku przeciętny koszt utrzymania jednego miejsca (bez wydatków inwestycyjnych i remontowych na poprawę standaryzacji) wyniósł zł. W poszczególnych domach powiatowych koszt ten wynosił: Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce zł Dom Pomocy Społecznej w Kowarach zł Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zł Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie zł Średnia miesięczna stawka şywieniowa na dzień w poszczególnych domach wynosiła: Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce 8,50 zł Dom Pomocy Społecznej w Kowarach 6,95 zł Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 7,27 zł Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie 6,80 zł W 2009 roku miesięczna kwota dotacji wojewódzkiej na 1 mieszkańca wyniosła 1.591,86 zł. Na koniec 2009 roku w domach pomocy społecznej przebywało 382 osoby (369 miejsc) w tym objętych dotacją wojewódzką 274 osoby. W poszczególnych domach liczba pensjonariuszy przedstawia się następująco: Nazwa domu rzeczywista liczba skierowanych przed mieszkańców DPS Janowice Wielkie DPS Kowary DPS Miłków DPS Sosnówka DPS Szklarska Poręba razem skierowanych po Na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych oraz świadczenia dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (rozdz ) wydatkowano zł (95,85% planu). Z kwoty tej udzielono świadczeń w róşnej formie, wypłacono: świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 122 rodzinach zastępczych (dla 171 dzieci) zł pochodne od płac dla rodzin zastępczych zł pomoc pienięşna na usamodzielnienia dla 6 osób oraz na zagospodarowanie w formie pomocy rzeczowej dla 1 osoby zł świadczenia na kontynuację nauki przez 36 osób zł

152 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wynagrodzenie 1 osoby pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego osoby pełniącej funkcję zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodziny zastępczej (4 osoby ) zł zł dotacja dla powiatów zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień zł Wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz ) wyniosły łącznie zł (98,00% planu) i dotyczyły w całości wydatków bieşących. Struktura wydatków dotyczyła: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zakupu materiałów biurowych, druków, paliwa, środków czystości prenumerata prasy specjalistycznej, i wydawnictw fachowych, zakup zestawu komputerowego oraz stołu z krzesłami zł czynszu za pomieszczenia biurowe i garaş, usług pocztowych i telefonicznych, szkoleń i badań pracowników i wydatków bhp, abonament RTV, konwój środków pienięşnych, wyrób pieczątek, podatek, koszty dopłat do okularów pracowników na stanowiskach przy komputerach powyşej 4 godz., zł kosztów podróşy słuşbowych (krajowych ) 394 zł opłata podatku od nieruchomości zł zakup programu do księgowości, programu antywirusowego, zakup i wdroşenie programu kadrowo-płacowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł opłaty za usługi telefoniczne i Internetowe zł usługi remontowe (naprawa kserokopiarki i samochodu słuşbowego) zł opłaty za udział pracowników PCPR w szkoleniach zł opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz zł W 2009 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie były ponoszone wydatki majątkowe. W rozdz z planowanej na 2009 rok kwoty zł wydatkowano 100,00% na realizację porozumienia zawartego z Miastem Jelenia Góra w sprawie dofinansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, w zakresie usług świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego. Na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie przekazano zł (rozdz ), tj. 100,00% zaplanowanych wydatków w tym rozdziale. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (853) W dziale tym realizowane są przez powiat zadania w trzech rozdziałach: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdz Powiatowe urzędy pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w rozdz Pozostała działalność. Na łączną kwotę planowanych wydatków zł, zrealizowano zł (tj. 98,02%). Wydatki ponoszone w tym dziale stanowią 5,85% wydatków powiatu ogółem. W rozdziale z planowanej kwoty zł, w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkowano zł (tj.76,71%) na pokrycie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Jeleniej Góry, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Jelenia Góra. Z poniesionych wydatków na działalność Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz ) w łącznej kwocie zł (98,20% planu), z czego sfinansowano wydatki bieşące w wysokości zł oraz wydatki majątkowe w wysokości zł co stanowi 22,22% planowanych wydatków majątkowych w kwocie zł, Struktura wydatków bieşących przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zakupy niezbędnego wyposaşenia (szaf metalowych z nadstawkami, aparatów telefonicznych, półki pod monitory, kalkulatory, drobnych narządzi umoşliwiających dokonywanie drobnych robót konserwatorskich, prenumeraty prasy i biuletynów oraz niezbędnych materiałów biurowych, paliwa do samochodu słuşbowego zł zakup energii cieplnej, wody i gazu zł remonty i konserwacje kserokopiarek oraz konserwację i naprawę windy zł opłaty za ochronę mienia-konwój kasjera z banku i ochrona kasy na czas wypłat zasiłków dla bezrobotnych, usługi prawnicze w zakresie spraw sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych jak równieş w postępowaniu polubownym, doradztwo prawne, windykacja naleşności PUP, konsultacje prawne, monitoring pomieszczeń kasy i serwera, opłaty RTV, serwis windy i instalacji wentylacyjnej,usługi introligatorskie, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, zł

153 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz koszty podróşy słuşbowych zwrot kosztów dla pracowników w celu prowadzenia kontroli u pracodawców oraz dojazdy pracowników do obsługi w Punktach Przyjęć Osób Bezrobotnych w gminach powiatu, zakup biletów MPK dla pracowników wykonujących obowiązki poza siedzibą Urzędu opłaty składek ubezpieczeniowych w ramach polis, badania okresowe pracowników ekwiwalenty za pranie odzieşy oraz za uşywanie własnej odzieşy roboczej, zwrot kosztów za zakup obuwia ochronnego podatek od nieruchomości opłaty za szkolenia pracowników w zakresie nowelizacji ustaw: o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych i innych szkoleń związanych z funkcjonowaniem Urzędu zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej opłata na rzecz budşetu państwa za interpretację indywidualną uzyskaną od Izby Skarbowej zł zł zł zł zł zł zł zł Wydatki majątkowe w wysokości zł poniesione zostały w związku z koniecznością wykonania dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do remontu pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Aktywizacji Zawodowej. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŝn. zm.) nakłada na samorządy powiatów obowiązek wyodrębnienia w powiatowych urzędach pracy centrów aktywizacji zawodowej, które mają być wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi w ramach urzędów pracy, realizującymi zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Termin wyodrębnienia CAZ ze struktury Powiatowego Urzędu Pracy upływa z końcem 2010 roku. W roku 2009 koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy były współfinansowane z dotacji celowej w wysokości zł, otrzymywanej przez Powiat Jeleniogórski z Miasta Jelenia Góra w wyniku podpisanego porozumienia z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie współpracy oraz wysokości, terminów i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz z dotacji Funduszu Pracy w wysokości zł. Zgodnie z nową treścią porozumienia wysokość udziału powiatu i Miasta Jelenia Góra w kosztach funkcjonowania PUP ustalana jest proporcjonalnie do, publikowanej przez Urząd Statystyczny, liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok ustalenia wysokości dotacji. Rok 2009 był drugim rokiem realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy programu Dobra Kadra to kapitał. W związku z realizacją tego programu kwota zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych, zgodnie z umową z roku Nr UDA- POKL /08-00 o dofinansowanie projektu Dobra kadra to kapitał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tej umowy sfinansowano równieş częściowo pochodne od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie zł) oraz koszty promocji tego projektu (2.249 zł). W rozdz Pozostała działalność wydatkowano w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zł (tj % planu w wysokości zł). Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą dofinansowania spotkania z osobami niepełnosprawnymi z terenu powiatu 800 zł, dofinansowania spotkania sprawozdawczo-wyborczego Rady Osób Niepełnosprawnych 400 zł oraz opracowanie baneru okolicznościowego dla Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w ramach akcji Otwarcie gór dla wszystkich. Karkonosze zł. EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (854) Z wydatków budşetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane były: 1) Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie prowadzona przez powiat na podstawie porozumienia z Miastem Szklarska Poręba (rozdz ), 2) Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym: Młodzieşowy Ośrodek Wychowawczy MOW (rozdz ), Młodzieşowy Ośrodek Socjoterapii MOS (rozdz ), 3) dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdz ), 4) internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdz ), 5) Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (rozdz ), 6) Szkolne Schroniska Młodzieşowe (rozdz ), w tym: publiczne Szkolne Schronisko Młodzieşowe Złoty Widok w Piechowicach-Michałowicach, niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieşowe Liczyrzepa w Karpaczu, niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieşowe Wojtek w Szklarskiej Porębie. Wydatki poniesione na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły łącznie zł (99,02% planu w kwocie zł), w tym: 40 zł

154 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) zł stanowią wydatki bieşące (99,04% planu w kwocie zł), w tym: zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (99,09% planu w wysokości zł), zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z miastami: Kowary i Szklarska Poręba (98,16% planu dotacji gminnych w wysokości zł), zł na niepubliczne szkolne schroniska młodzieşowe (100% planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty), 2) zł wydatki majątkowe (97,12% planu w kwocie zł) przeznaczone zostały na zakup odśnieşarki dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (6.564 zł) oraz na zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego w budynkach Młodzieşowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieşowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie ( zł). W ramach wydatków bieşących finansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek w kwocie zł oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie zł zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki bhp zł stypendia Starosty Jeleniogórskiego ( zł), stypendia Dyrektora Szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce ( zł, w tym z dotacji Gminy Szklarska Poręba zł) oraz stypendia socjalne dla uczniów Gimnazjum, w tym zakup podręczników (z dotacji Gminy Szklarska Poręba w wysokości zł) oraz zakup podręczników dla uczniów pierwszej klasy Gimnazjum (z dotacji Gminy Kowary w wysokości zł) zł zakup materiałów, w tym zakup opału, paliwa, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup artykułów biurowych, materiałów gospodarczych i elektrycznych, środków czystości oraz zakup koniecznego do wymiany wyposaşenia do placówek, w tym zakup wyposaşenia dla Młodzieşowego Ośrodka Młodzieşowego na kwotę zł z dotacji uzyskanej w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. Zwiększenie liczby miejsc oraz podniesienie jakości pracy w MOW zł zakup środków şywności w domu wczasów dziecięcych, młodzieşowym ośrodku wychowawczym, młodzieşowym ośrodku socjoterapii i świetlicy szkolnej, internacie, w tym zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieşy uzdolnionej sportowo dla uczniów sportowców w dyscyplinie biathlon zł zakup pomocy dydaktycznych i ksiąşek zł zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody zł zakup usług remontowych, w tym usług konserwacyjnych i naprawczych maszyn i urządzeń w placówkach np. przeglądy gaśnic, hydrantów, serwisy kotłowni zł zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników zł zakup usług pozostałych, w tym usług kominiarskich, transportowych, wywóz śmieci, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłaty za studia w zakresie kształcenia kadr zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet zł koszty podróşy słuşbowych krajowych, opłata za wykonanie ekspertyzy dot. badań wody, opłaty za ubezpieczenia budynków, samochodów oraz podatek od nieruchomości zł opłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej, w tym dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zł zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł wydatki bieşące na działalność niepublicznych szkolnych schronisk młodzieşowych zł. Wykonanie planu bieşących wydatków budşetowych za 2009 r. w dziale 854 w 99,02% wynika przede wszystkim z niewykonania planu wydatków w kwocie ogółem zł w następującym zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy w wysokości zł, pozostałych wydatków bieşących we wszystkich placówkach oświatowych w wysokości zł, wydatków majątkowych w wysokości zł.

155 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Na wyposaşenie placówek w pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano kwotę zł, w tym: 1) zł na zakup pomocy dydaktycznych do sali gimnastycznej, do terapii psychologicznej, pedagogicznej, uprawiania turystyki górskiej dla Młodzieşowego Ośrodka Wychowawczego w kwocie zł (z dotacji uzyskanej w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. Zwiększenie liczby miejsc oraz podniesienie jakości pracy w MOW, zakup ksiąşek do biblioteki (2.671 zł) oraz doposaşenie pomieszczenia sportowo-rekreacyjnego (1.327 zł) w Zespole Placówek Resocjalizacyjno- -Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, 2) zł na zakup pomocy dydaktycznych m. in. testów psychologicznych, zeszytów ćwiczeń, testów i sprawdzianów osiągnięć szkolnych, skali do diagnozy rozwoju dziecka, zakup testów ortograficznych, pomocy logopedycznych oraz pomocy edukacyjnych do gabinetów doradcy zawodowego i gabinetów pedagogicznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach i Szklarskiej Porębie, 3) zł na zakup pomocy do pracowni plastycznej, paletek do tenisa stołowego, siatki do piłki ręcznej, sanek i ślizgów zjazdowych dla wychowanków w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. Na remonty i modernizacje mające na celu poprawę bazy w placówkach oświatowych wydatkowano ogółem kwotę zł, w tym: 1) zł remonty przeprowadzone w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (w tym zł z dotacji uzyskanej w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. Zwiększenie liczby miejsc oraz podniesienie jakości pracy w MOW, z tego: zł remont pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć sportowoterapeutycznych, zł remont pomieszczeń przeznaczonych na grupę wychowawczą, zł wymiana stolarki okiennej, 2) zł - remonty przeprowadzone w budynkach Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, w tym: zł remont dachu w budynku Iskra, zł wymiana okien wraz z montaşem i obróbką w budynku Szkoła, zł remont i montaş ogrodzenia oraz bram, zł montaş dwóch bram uchylnych do garaşu, 3) zł remont budynku Internatu (wymiana instalacji elektrycznej, montaş sprzętu oświetleniowego, remont oraz malowanie ścian i sufitów, remont łazienek i toalet, świetlicy, montaş stolarki drzwiowej) w Zespole Szkół Ogólnokształcącym i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, 4) zł remont świetlicy szkolnej z dotacji Gminy Szklarska Poręba (przygotowanie podłoşa i montaş wykładziny, malowanie pomieszczeń magazynowych oraz remont i modernizacja szatni) w Zespole Szkół Ogólnokształcącym i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, 5) zł koszty obsługi serwisowej kotłowni gazowych, konserwacje dŝwigu, kserokopiarek, drobne usługi budowlano-montaşowe, przeglądy i konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja urządzeń gazowych i elektrycznych, naprawa samochodu, montaş tablicy rozdzielczej, opracowanie kosztorysów w placówkach oświatowych. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921) Zaplanowane w dziale wydatki bieşące ogółem w wysokości zł zrealizowane zostały w 89,45%, tj. w kwocie zł. Z planowanych wydatków bieşących w kwocie zł w rozdziale Biblioteki przekazanych w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra wykonano 100% planu, tj zł przeznaczone na powierzone zadanie realizowane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Ksiąşnica Karkonoska w Jeleniej Górze, związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu jeleniogórskiego, w tym na: instruktaş bibliotekarzy, doradztwo i konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów merytorycznych bibliotek samorządowych, dofinansowanie części kosztów utrzymania Wypoşyczalni Naukowej, zakup ksiąşek uzupełniających zbiory biblioteczne, zakup materiałów. Na dofinansowanie, organizację i udział powiatu w waşniejszych przedsięwzięciach kulturalnych w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano ogółem zł (79,23% planu rocznego określonego w kwocie zł). Poniesione wydatki bieşące zostały przeznaczone na: dofinansowanie w formie dotacji kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji na kwotę ogółem zł w tym dla: Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach na zadanie pn. Łączymy pokolenia muzyką ludową, zł Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieşy ze szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu jeleniogórskiego, zł

156 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na wystawę prac Wojciecha Weissa pt. Piękno przyszło do mnie Stowarzyszenia Teatralnego Teatr CINEMA w Michałowicach na dofinansowanie organizacji Festiwalu Muzyki Teatralnej, Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach na dofinansowanie realizacji zadania pn. Organizacja Muzycznej Biesiady z Twórcami Kotliny Jeleniogórskiej oraz Miast zaprzyjaŝnionych z Kowarami, Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze na realizację zadania pn. Beata Kornicka-Konecka. Rysunek. Zorganizowanie wystawy i wydanie katalogu rysunków artystki Stowarzyszenia Mieszkańcy Gminie w Janowicach Wielkich na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy promującej zamek Bolczów pn. Szlakiem zamków, grodów i twierdz czas na Bolczów!, Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych SILESIA EUROPAEA w Jeleniej Górze koszt ogłoszenia w prasie konkursu koszt organizacji wystawy malarstwa Andrzeja Boj Wojtowicza pn. Spotkanie Człowiek-Człowiek dofinansowanie kosztów organizacji XII Europejskiego Festiwalu Muzyki Organowej Silesia Sonans w Jeleniej Górze koncert z okazji Spotkania Noworocznego nagrody rzeczowe dla laureatów: eliminacji powiatowych Dolnośląskiego Konkursu Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej powiatowych eliminacji Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej dla uczniów szkół gimnazjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół licealnych zakup dyplomu wręczony z okazji jubileuszu 35-lecia działalności Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu zakup wiązanek kwiatów wręczanych z okazji: wernisaşu wystawy malarstwa, nadania imienia Stefana Strahla auli szkolnej i jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Jeleniej Górze, Międzynarodowego Dnia Teatru KULTURA FIZYCZNA I SPORT (926) zł zł zł zł zł zł 244 zł zł zł 730 zł 250 zł 999 zł 397 zł 140 zł zł Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku wydatkowano zł, co stanowi 24,76% planu określonego w kwocie zł. Z poniesionych wydatków bieşących w wysokości zł (rozdz ) finansowano zadania powiatu realizowane przez stowarzyszenia tj. treningi młodzieşy uzdolnionej sportowo, uczestnictwo w zawodach sportowych, dofinansowano masowe imprezy sportowe oraz zabezpieczono puchary dla zwycięzców w organizowanych imprezach. Wydatki majątkowe w wysokości zł (1,15% planu wynoszącego zł) dotyczą podatku od nieruchomości i podatku leśnego za teren przeznaczony pod inwestycję o nazwie Budowa bieşni nartołyşworolkowej Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W formie dotacji na realizację zadań powiatu określonych w zawartych umowach przekazane zostały środki w wysokości zł (100,00% planu wynoszącego zł) dla następujących stowarzyszeń: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej Górze zł Dolnośląski Związek Narciarski w Jeleniej Górze zł Powiatowe Zrzeszenie LZS zł Klub Sportowy Śnieşka zł Klub Sportowy Funakoshi Shotokan zł Miejski Klub Sportowy Olimpia zł Gminne Zrzeszenie LZS zł razem zł Na zakup pucharów, medali oraz piłek jako nagród dla zwycięzców w zawodach sportowych wydatkowano zł. Na inne zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano zł z poniesionych wydatków finansowano: zakwaterowanie i transport zawodników UKS Olimpijczyk i Klubu Śnieşka na Mistrzostwa Polski UKS-ów zł koszt transportu zawodników Klubu Sportowego Śnieşka na Trofeo Topolino zł nagrody na doroczny Bal Mistrzów Sportu, statuetki dla Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku, oraz Mecenasa Sportu zł usługa gastronomiczna Bal Mistrzów Sportu zł opłata gruntowa od ścieşki saneczkowej 68 zł dofinansowanie kosztów Międzynarodowego Rajdu Kolarskiego Powiatów i Miast Partnerskich zł dofinansowanie kosztów zabezpieczenia medycznego Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym zł

157 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz opłata startowa na Mistrzostwa Polski w Brydşu Sportowym zakwaterowanie i wyşywienie delegacji druşyny piłkarskiej z powiatu wolsztyńskiego uczestniczącej w III Międzynarodowym Turnieju Piłki Noşnej Juniorów koszty ogłoszeń prasowych konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu i turystyki 500 zł zł 244 zł Według sprawozdań rocznych Rb-28S z wykonania planu wydatków budşetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, zobowiązania na koniec 2009 roku wynoszą łącznie zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2009 r. (termin wypłaty do r.) zł z tytułu wynagrodzeń 922 zł z tytułu podatku VAT zł z tytułu odsetek od kredytu (odroczone) zł z tytułu zakupu materiałów, energii, usług, ubezpieczeń, itp zł z tytułu diet dla radnych za grudzień 2009 roku zł z tytułu spłaty zobowiązań likwidowanego SPZOZ w Kowarach zł Na koniec 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Rozliczenie wykorzystania środków z wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem 2008 roku. Zgodnie z uchwałą nr XXVI/170/08 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków budşetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budşetowego 2008, na wyodrębnionym rachunku pozostały środki w wysokości zł do wykorzystania w 2009 roku, z przeznaczeniem: opracowanie dokumentacji na remonty dróg powiatowych nr 2648D przez Dziwiszów i 2735D przez Kowary w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze zł wymianę instalacji elektrycznej, remont węzłów sanitarnych, pionów kanalizacyjnych i wodnych oraz sanitariatów szkolnych, w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zł spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach zł Do 31 sierpnia 2009 roku zgodnie z planem wydatków niewygasających całkowicie zostały wykonane wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na remonty dróg powiatowych wysokości zł. Spłaty zobowiązań SP ZOZ były dokonywane sukcesywnie. W okresie 2009 roku dokonano spłat na łączną kwotę zł w następującej szczegółowości: umowa przejęcia długu porozumienie z Województwem Dolnośląskim, koszty zastępstwa procesowego zł umowa przejęcia długu Szpital w Wałbrzychu zł umowa przejęcia długu Komornik Sądowy w Jeleniej Górze zł umowa przejęcia długu Komornik Sądowy w Legnicy zł umowa przejęcia długu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Jelenia Góra (uchwała obejmowała kwotę przejęcia długu w wysokości ,96 zł z czego ,12 sfinansowano z wydatków niewygasajacych z 2008 roku, kwotę ,84 sfinansowano ze środków budşetu 2009 roku) zł umowa przejęcia długu Śląskie Centrum Windykacji Wierzytelności Artur Szota Gliwice zł Wydatki na zadania w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych przeznaczone do wykonania ze środków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budşetowego 2008 zostały wykorzystane w 100,00% w następującej szczegółowości: zł zostało wydatkowane na wymianę stropu nad stołówką wraz z jej remontem i remont sali gimnastycznej, zł przeznaczono na remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły. GOSPODARSTWA POMOCNICZE W powiecie w 2009 roku funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze utworzone przy Starostwie, tj: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dz. 710).Gospodarstwo nie było dotowane z budşetu. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach przez gospodarstwo pomocnicze zawarta jest w tabeli Nr 3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi i aktualizuje powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny oraz udostępnia dane zawarte w zasobie. Zadania te realizowane były przez Ośrodek na podstawie umowy zawartej ze Starostwem. Ŝródłem przychodów Ośrodka uzyskanych w kwocie zł (98,80%) planu wynoszącego zł są wpływy ze sprzedaşy usług na rzecz Starostwa w ramach zawartej umowy ( zł), odsetki bankowe (187 zł) oraz wynagrodzenie płatnika podatku (116 zł). Usługi objęte umową, a świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmują w szczególności:

158 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych, sprzedaş map, prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz przygotowywanie materiałów i wydawanie decyzji, pobieranie opłat i wystawianie faktur VAT za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gromadzenie,ewidencja,konserwacja,odnawianie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyłączanie i przekazywanie do archiwum państwowego materiałów wyłączonych z zasobu, Koszty związane z działalnością wyniosły zł i dotyczyły: wynagrodzeń osobowych i pochodnych zł zakupu materiałów i wyposaşenia (materiały biurowe, prenumeraty, znaczki pocztowe, sądowe, sprzęt i wyposaşenie oraz nowe pieczątki) zł badania okresowe pracowników oraz drobne naprawy oraz wydatki wynikające z przepisów bhp zł zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zł zakupu usług (nadzór autorski nad programem GEO-INFO, prowizje bankowe, usługi transportowe, obsługa techniczna kserokopiarek zł opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł pozostałych (delegacje,zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej itp.) zł zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji zł ubezpieczenia środków trwałych jednostki (402 zł), naleşności za podatek od nieruchomości (2.456 zł) zł Uzyskane przychody w pełni pokrywają poniesione koszty, wynik finansowy nie wykazuje więc zysku lub straty. Na koniec 2009 roku stan środków obrotowych netto wynosił 0 zł. W naleşnościach (od Starostwa) i zobowiązaniach (wobec pracowników i ZUS) wykazanych na koniec roku zawarte jest dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, które zostało wypłacone w lutym 2010 roku oraz potrącenia od wynagrodzeń za grudzień 2009 roku i pochodne. POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzony jest przede wszystkim z otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przychody Funduszu w roku 2009 wyniosły zł (95,01%planu) i pochodziły w całości z opłat i kar Stan Funduszu na początek 2009 roku wynosił zł. Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami, na rzecz ekologii i ochrony powietrza wydatkowano łącznie zł (41,22% planu), z tego: 1) dotacje na realizację zadań bieżących zł dotacja dla Związku Gmin Karkonoskich na edukację ekologiczną zł dotacja na Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny 900 zł dotacja na Konkurs Przyrodniczo-Krajoznawczy wycieczka przyrodnicza dla uczniów szkół podstawowych 900 zł Regionalny Konkurs Biologiczno-Ekologiczny 900 zł dotacja dla Gminy Jeşów Sudecki na zakup 10 kontenerów typu Igloo (dofinansowanie 50% zakupu) zł Europejskie Spotkania Ekologiczne-zakup nagród i druk afiszy promujących kiermasz ekologiczny zł dotacja na organizację Forum Rolnictwa Ekologicznego na Dolnym Śląsku zł 2) Wydatki bieżące zł dofinansowanie opracowania Planów urządzania lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego wynagrodzenie dla wykonawcy zł zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego Sprzątanie Zalewu Pilchowickiego 500 zł dofinansowanie planów urządzania lasów na terenie powiatu jeleniogórskiego zł środki na realizację programu Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata z perspektywą

159 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz do roku zł sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami powiatu jeleniogórskiego zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 390 zł koszty obsługi rachunku bankowego 63 zł 3) Wydatki inwestycyjne na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska zł termomodernizacja budynku przy ul. Podchorąşych w Jeleniej Górze opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o., aktualizacja kosztorysów wymiany okien, docieplenia dachu, ścian zł termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu zł termomodernizacja w budynku Iskra w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie zł termomodernizacja w budynku nr 11 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zł wymiana okien w budynku nr 11 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zł zakup mętnościomierza do badań monitoringowych wód dla laboratorium Delegatury w Jeleniej Górze zł Zaplanowane na 2009 rok zadanie pn. Opracowanie Powiatowego Programu usuwania azbestu nie zostało wykonane poniewaş şadna Gmina z terenu Powiatu nie zwróciła się z wnioskiem do Funduszu. Stan Funduszu na koniec roku wynosił zł i obejmował środki pienięşne. Informacja o przychodach, wydatkach i stanie Funduszu na koniec 2009 roku zawarta jest w tabeli Nr 6. Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009 były: wpływy z opłat za udostępnienie danych zasobu zł odsetki od nieterminowych płatności i bankowe zł Inne zwiększenia pokrycie amortyzacji zł razem zł Stan Funduszu na początku 2009 roku wynosił zł. Ze zgromadzonych środków Funduszu finansowano koszty w wysokości zł, tj 96,43% planu w wysokości zł a w szczególności: zakupu materiałów i wyposaşenia: zł zakup zestawu komputerowego zł zakup mebli biurowych: szafy biurowe, kontenery pod biurka i łącznik biurek zł zakup fotela obrotowego 185 zł zakup ksiąşki fachowej pt. Geodezja Katastralna.Procedury geodezyjne i prawne 156 zł zakupu usług świadczonych przez PODGiK (utrzymanie zasobu), opłaty bankowe zł opłaty sądowe 160 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 895 zł przelewy na Centralny i Wojewódzki FGZGiK (po 10% planowanych przychodów) zł razem zł Stan Funduszu na koniec 2009 roku wynosił zł, w tym: naleşności zł zobowiązania zł środki pienięşne zł Informacja o dochodach i kosztach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawarta jest w tabeli Nr 7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Funkcjonujące w 2009 roku rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie decyzji kierowników jednostek budşetowych w następujących jednostkach: w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie rozdz , w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie rozdz w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich rozdz w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie rozdz w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach rozdz

160 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Na początek okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych jednostek znajdowały się środki w wysokości zł, natomiast na koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem stan środków pienięşnych wyniósł zł. Wszystkie dochody zgromadzone na rachunkach dochodów własnych w kwocie zł pochodzą z darowizn od zaprzyjaŝnionych rodzin z Niemiec, instytucji i stowarzyszeń, wypłaconych odszkodowań oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Najwięcej ze wszystkich dochodów własnych zgromadził Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie zł, z których wydatkował zł. Z otrzymanych darowizn, wypłaconego odszkodowania i środków z odsetek jednostka sfinansowała: zakup podręczników i pomocy edukacyjnych oraz artykułów szkolnych zł zakup okularów korekcyjnych, obuwia i odzieşy, upominków komunijnych, aparatu fotograficznego, kosmetyków, artykułów papierniczych i zabawek zł zakup artykułów şywnościowych: ciasta, słodycze, lody, napoje i obiady dla wychowanków na wycieczkach, artykuły şywnościowe na wycieczki i ogniska zł zakup biletów wstępu do kina, teatru, cyrku, muzeum, przejazdy na wycieczki (1.960 zł), zakup biletów miesięcznych (420 zł),wydatki na koloniach letnich dla wychowanków (1.446 zł), usługi bankowe i pocztowe (121 zł),opłata czesnego za studium dla wychowanki (450 zł), badania lekarskie (269 zł), organizacja kuligu, kursu tańca i zajęć dodatkowych dla wychowanków (800 zł) zł wymiana rur, malowanie pomieszczeń i koszt materiałów remontowych 601 zł W domach pomocy społecznej powiatu jeleniogórskiego zgromadzono zł (co wraz ze stanem środków na początek roku w wysokości zł pozwalało na wydatkowanie w 2009 roku kwoty zł) z darowizn pochodzących od osób fizycznych oraz z odsetek bankowych dopisanych do rachunku, z czego wydatkowano zł, środki te przeznaczono między innymi na: zakup wiertarki udarowej i dofinansowanie zakupu pralki automatycznej dla DPS Miłków 900 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy DPS Janowice Wielkie zł zakup mebli do pokoi mieszkanek DPS Kowary zł zakup materiałów do terapii zajęciowej dla pensjonariuszek DPS Kowary 681 zł prowizje bankowe 296 zł zakup artykułów spoşywczych dla pensjonariuszy w DPS Miłków 240 zł W Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie zgromadzono na rachunku dochodów własnych w 2009 roku łącznie kwotę 249 zł, która pochodziła z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku, co wraz ze stanem środków na początek 2009 roku w wysokości zł pozwalało na wydatkowanie kwoty zł, z czego wydatkowano na potrzeby związane z działalnością placówki zł z przeznaczeniem na: zakup şywności dla dzieci na drugie śniadanie zł zakup pomocy dydaktycznych zakup układanki dla dzieci 56 zł opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy 60 zł Na rachunkach dochodów własnych na koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem pozostawało łącznie zł. Szczegółowa informacja o wykonaniu planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku zawarta jest w tabeli nr 10. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWARACH W LIKWIDACJI W planie finansowym na 2009 rok Samodzielny Publicznym Zespół Opieki Zdrowotnej w Likwidacji załoşył po stronie przychodów wpływy uzyskane ze sprzedaşy usług (czynsze i dzierşawa) w wysokości zł oraz spłaty poşyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom w wysokości zł. Szczegółową realizację planu przychodów obrazuje niniejsze zestawienie:

161 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

162 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

163 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

164 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

165 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

166 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

167 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

168 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

169 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

170 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

171 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

172 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

173 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

174 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

175 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

176 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

177 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

178 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

179 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

180 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

181 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

182 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

183 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 1862

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo