ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności i rozwoju zawodowego i 2. Tworzenie warunków do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego 3. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych i - prowadzenie otwartych zajęć i uroczystości szkolnych; - udostępnianie zgromadzonych materiałów na stronach www szkoły - udział i w tworzeniu przemyślanego, efektywnego i funkcjonalnego kalendarza oraz innych dokumentów szkoły - współpraca ze środowiskiem: stowarzyszeniami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci, partnerami szkoły i in. - motywowanie do podejmowania działań w kierunku zdobywania przez szkołę certyfikatów - promowanie kreatywności i - informowanie o zmianach w prawie - wspieranie i biorących udział w doskonaleniu zawodowym - systematyczne informowanie rady pedagogicznej o zmianach prawie oświatowym - motywowanie do podejmowania doskonalenia zawodowego i zdobywania nowych kwalifikacji - przygotowanie szkoleń w ramach WDN, opiekunowie organizacji szkolnych kółek zainteresowań, bibliotekarz, w trakcie i rozpoczynający staż redakcja gazetki szkolnej i Dyrektor Nauczyciel odpowiedzialny za WDN zgodnie z potrzebami - współpraca i z pracownikami policji, ppp, logopedy, higienistki oraz innymi specjalistami zgodnie z potrzebami w ich codziennej pracy - lekcje otwarte - samodoskonalenie - gromadzenie i udostępnianie materiałów z dziedziny postępu pedagogicznego, reformy oświaty; nowości oświatowych - bibliotekarz, zgodnie z terminami RP i WDN II. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO 1. Praca z uczniem zdolnym i mającym problemy z opanowaniem podstawy programowej. - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez indywidualizowanie pracy oraz przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych gminnych oraz interdyscyplinarnych; - udział w konkursach przedmiotowych - organizacja Gminnego konkursu Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa - Gminny Konkurs Języka Angielskiego English is Fun - inne konkursy - bieżąca wyników nauczania, badanie przyrostu wiedzy z nauczanych - badanie wyników nauczania; - analiza wyników Sprawdzianu kl. Organizatorzy konkursów szkolnych Wszyscy zainteresowani przew.zesp. zadaniowych ds.analizy wyników nauczania padziernik/listopad grudzień maj

2 2. Poprawa jakości pracy szkoły Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku 2 - dostosowanie treści programowych do możliwości każdego ucznia; - diagnozowanie trudności uczniów w nauce poprzez: a. wywiady, obserwacje, ankiety, rozmowy b. wywiadówki c. konsultacje indywidualne z rodzicami d. współpraca z PPP rzetelna informacja o poziomie umiejętności ucz.kl. po próbnym sprawdzianie - opracowanie i zapoznanie uczniów z ofertą zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań - czytelna informacja - stosowanie atrakcyjnych dla ucznia metod aktywnych w pracy dydaktycznej; - unowocześnianie metod nauczania poprzez wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych w procesie lekcyjnym (komputerów, aparatury wideo, przeźroczy); - opracowanie programów działania kół zainteresowań i planów pracy - systematyczne ewaluowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych - - Prowadzenie hospitacji monitorujących realizację wniosków do pracy na bieżący rok szkolny - badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów : a. klasy III - ( koniec I etapu edukacyjnego ), b. próbny sprawdzian - klasa c. sprawdzian po klasie (koniec II etapu edukacyjnego) - analiza wyników badań, opracowanie wniosków do realizacji na następny rok, przedstawienie ich radzie pedagogicznej. - promowanie przykładów dobrej praktyki, wypracowanych w szkole Nauczyciele,. prowadzący zajecia pozalekcyjne prowadzący zajecia pozalekcyjne Wszyscy przewodniczący zespołu ds. analizy wyników nauczania przewodniczący zespołu zadaniowego ds.promocji do15. IX, IX- X hospitacji wg terminów badań XII IV 3. Zabezpieczenie pełnej realizacji obowiązku szkolnego. 4. Realizacja programów poszczególnych. - kontrola obowiązku szkolnego; IX - systematyczna kontrola i analiza frekwencji; co miesiąc - dobór programów i podręczników; ich realizacja adekwatna do możliwości uczniów; dostosowanie wymagań na poszczególne oceny z Do Realizacja programów i planów pracy zajęć pozalekcyjnych - rytmiczne realizowanie planów dydaktycznych - systematyczne omawianie zadania domowego; - systematyczne kontrolowanie i ocenianie wiedzy oraz umiejętności uczniów; analiza efektów pracy - wystawy, przeglądy prac i osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych; - dobór programów / planów zajęć, ich realizacja adekwatna do oczekiwań uczniów i rodziców dostosowanie oferty zajęć do potrzeb szkoły prowadzący

3 6. Zapoznanie uczniów i rodziców z głównymi założeniami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły. 7. Udział w imprezach kulturalnych jedną z form pracy wychowawczej. Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku 3 - Spotkanie z Rodzicami i omówienie dokumentów szkoły: PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY; Statut+WSO, PSO i dostosowanie wymagań dla uczniów z orzeczeniami i opiniami ppp; inf. o zmianach w systemie oceniana WIZJA i MISJA szkoły; PROGRAM PROFILAKTYKI, Statut Szkoły Szkolny zestaw programów i podręczników, -Umieszczenie informacji na stronie www szkoły - udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach; - korzystanie z ofert ośrodków kultury. 8. Integracja dzieci - pozalekcyjne zajęcia integracyjne; - wycieczki turystyczno-krajoznawcze i w ramach realizacji programów nauczania,,, III. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI IX, XII, IV IX, - zorganizowanie mistrzostw szkoły w tenisie stołowym; - udział w imprezach sportowych wg kalendarza imprez sportowych fizycznego fizycznego - DZIEŃ DZIECKA fizycznego, - uczestnictwo uczniów w zajęciach sportowo - rekreacyjnych oraz w imprezach sportowych szkolnych i gminnych; - organizowanie wycieczek, ognisk klasowych i szkolnych, imprez środowiskowych, dyskotek; fizycznego, wg Kalendarza imprez sportowych X, 1. Zdrowa i bezpieczna szkoła. IV. OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA - przegląd warunków pracy i nauki;, koordynator ds. bezpieczeństwa, SIP - spotkania z przedstawicielami policji i służby zdrowia : a. higiena osobista dziecka b. bezpieczeństwo ruchu drogowego. c. Inne dostosowane do potrzeb bieżących - uwzględnienie w planach pracy zadań promujących zdrowy styl życia oraz aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego, szczególnie w ramach realizacji programów rządowych,, higienistka szkolna - realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, - zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu techniki na kartę rowerową w klasie IV - współpraca z pielęgniarką szkolną; udział pielęgniarki szkolnej w zajęciach z uczniami; - prowadzenie akcji charytatywnych opiekun PCK - troska o prawidłową organizację czasu wolnego i przerw, punktualność i rzetelne pełnienie dyżurujący, dyżurów przez i; IX, II zgodnie z planem wychowawczym V w miarę potrzeb

4 Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku 4 - troska o czystość i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia szkoły : a. wystrój i czystość korytarzy oraz klas; b. utrzymywanie porządku wokół szkoły; opiekunowie klas, dyżurujący, pracownicy obsługi - kontrola zmiany obuwia; Opiekun SU V. EDUKACJA EKOLOGICZNA 2. Dbanie o przyszłość - udział w akcji DZIEŃ ZIEMI; - Sprzątanie Świata; - podejmowanie innych akcji promocyjnych i edukacyjnych - Wizyta w najbliższym Rezerwacie Przyrody Mójka i/lub inne - eksponowanie tematyki ekologicznej na w życiu szkoły; wskazywanie przyczyn i skutków złego gospodarowania zasobami naturalnymi w życiu codziennym;, przyrody, przyrody przyrody, opiekun LOP - realizacja programów i planów pracy;, przyrody SU, samorządy klas - promocja postaw ekologicznych Wychowawcy Nauczyciel przyrody IX, IV IX IX/X Cały rok. OBRZĘDOWOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ SZKOLNA 1. Stworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniowskiej. - opracowanie kalendarza szkolnego; angażowanie uczniów do udziału w życiu szkoły - spotkania Dyrektora z SU; - demokratyczne wybory opiekuna i zarządu SU - włączenie uczniów klas młodszych do prac SU; opiekun SU IX -X XI - koordynowanie konkursu o puchar a szkoły Klasa Roku Dyrektor szkoły Cały rok 2. Wdrażanie do szacunku dla symboli i tradycji - promocja wolontariatu Wychowawcy, SU,, zespół redakcyjny gazetki szkolnej, - wydawanie gazetki szkolnej - dokumentowanie historii szkoły - budowa i promocja strony internetowej szkoły - przyjęcie uczniów klas I w poczet uczniów szkoły; - Wigilia Szkolna, Dzień Patrona, Dzień Dziecka - organizowanie tradycyjnych, cyklicznych uroczystości integrujących społeczność uczniowską: - organizowanie uroczystości patriotycznych, Dnia Patrona i innych z udziałem pocztu sztandarowego, śpiewaniem hymnu państwowego i/lub pieśni szkoły, - zwracanie uwagi na obowiązujący odświętny strój uczniowski ( biała koszula czarne lub granatowe spodnie/ spódnica) zespół redakcyjny gazetki szkolnej, wychowawca klasy I i SU i odpowiedzialni za organizację uroczystości wg.kalendarza XI Wg.kalendarza

5 Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku 5 - zwracanie uwagi na zachowanie uczniów w czasie uroczystości, wycieczek, imprez środowiskowych i analizowanie zachowania na lekcjach wychowawczych; - uroczyste pożegnanie absolwentów, wychowawca klasy I. OPIEKA PEDAGOGICZNA. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ 1. Rozpoznanie sytuacji opiekuńczej szkoły i uczniów. - zdiagnozowanie sytuacji opiekuńczej szkoły poprzez: - rozmowy z rodzicami uczniów - współpraca z MOPS w Błażowej; - współpraca kuratorami sądowymi, IX, X - dożywianie uczniów; dofinansowanie posiłków IX, - pomoc w wyposażeniu uczniów w podręczniki IX szkolne - rozpoznanie środowiska wychowawczego ucznia, a następnie: -stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze, - współpraca z kuratorami rodzinnymi; -popularyzowanie wśród rodziców wiedzy o procesach rozwojowych oraz potrzebach psychicznych dzieci i młodzieży - uwrażliwienie na nieprawidłowości w rozwoju uczniów (umysłowym i emocjonalnym) : - stosowanie zaleceń PPP; - stały kontakt z PPP; - pogadanki dla rodziców w obszarach: Niekorzystne skutki działań wychowawczych Samodzielność dziecka i dojrzałość szkolna Dzieci w sieci/ Wolność - mądrość nastolatka, spotkań z rodzicami II. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 1. Integracja społeczności szkolnej: UCZEŃ - RODZIC - NAUCZYCIEL - wspieranie rozwoju ucznia poprzez: indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami w celu poszukiwania sposobów zaradzenia niepowodzeniom szkolnym; przedstawianie wymagań i oczekiwań dydaktycznych, programu wychowawczego; - indywidualizacja procesu nauczania - budowanie klimatu współpracy i zainteresowania: zapoznanie z ofertą zajęć; ustalenie form pomocy i współpracy z rodzicami,imprezy klasowe i szkolne; spotkania integracyjne; udział rodziców w życiu klasy współpraca z Radą Rodziców - promocja szkoły w środowisku: a. współpraca z mediami lokalnymi, propagowanie wydarzeń szkolnych aktualizacja strony internetowej b. organizacja imprez środowiskowych szkoły przewodniczący zespołu ds.promocji, redakcja gazetki, zainteresowani spotkań z rodzicami, wg potrzeb X. BAZA SZKOŁY

6 Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku 6 1. Rozwój bazy szkoły. - podnoszenie estetyki sal lekcyjnych i korytarzy: a. naprawy bieżące b. przygotowanie sal do rozpoczęcia roku szkolnego Podnoszenie standardu bazy dydaktycznej: - uzupełnianie pomocy dydaktycznych - zakup sprzętu do realizacji programów szkolnych - uzupełnianie zbioru bibliotecznego opiekunowie sal, zarząd RR biblioteki I II I - II Na wniosek bibliotekarza, wg ptrzebp-

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011

PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 wrzesień 2010 Niniejszy plan został opracowany w oparciu o: priorytety MEN i KO wnioski z nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRANDOCINIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE. na rok szkolny 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRANDOCINIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE. na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE na rok szkolny 2013/2014 KSZTAŁCENIE: Cele i zadania Termin Odpowiedzialny Uwagi o realizacji Unowocześnianie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo