ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, posiadającą REGON: i NIP: , zwaną dalej Zamawiającym, a (w przypadku spółek prawa handlowego)... zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w..., Wydział... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., kapitał zakładowy w wysokości..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:... i NIP:..., reprezentowanym przez:... (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym..... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)..., posiadającym REGON:... i NIP:..., (w przypadku spółki cywilnej ) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamieszkałym., legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 2.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamieszkałym.. legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)...wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą.. posiadającym REGON i NIP.. (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) (w przypadku spółki prawa handlowego) 1... zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w..., Wydział... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., kapitał zakładowy w wysokości.. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:... i NIP:..., reprezentowanym przez:... lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 2., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą. zam.... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym REGON:... i NIP:..., reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr. z dnia:... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: str. 1

2 1). 2). zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy:., Strony zawierają umowę następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, dostawy materiałów promocyjnych oraz wykonania i dostawy tablic pamiątkowych zwanego dalej Przedmiotem umowy i wydania go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, przy ul. Centralnej Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska ul. Wielicka) w Krakowie (dalej: Projekt), obejmującej w szczególności: a) opracowanie harmonogramu realizacji kampanii informacyjno promocyjnej i przedstawienie tego harmonogramu do zatwierdzenia Zamawiającemu, b) wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych Projektu, c) przygotowanie i przeprowadzenie happeningu promującego Projekt, d) opracowanie stałego układu kompozycyjnego wykorzystywanego w kampanii promocyjnej e) wykonanie, wydrukowanie i dostawa ulotek dotyczących Projektu oraz wykonanie innych produktów promujących Projekt, f) przygotowanie i przeprowadzenie promocji Projektu w prasie ( reklama w prasie, reklama na nośnikach zewnętrznych: outdoor-billboardach oraz outdoor citylightach, ) g) opracowanie, wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu spotów video promujących Projekt wraz z emisją spotów na nośniku krakowskiej komunikacji miejskiej, h) ekspozycja reklamy na nośnikach i) dostawa innych materiałów promocyjno-reklamowych, określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 do umowy. 3. Zakres Przedmiotu umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - SOPZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu realizacji kampanii informacyjno promocyjnej, opracowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, który to Harmonogram będzie stanowił Załącznik nr 2 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną cześć. 5. Wykonawca oświadcza, iż: 1) zapoznał się z zakresem niniejszej umowy i oświadcza, iż jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności posiada niezbędna wiedzę, potencjał techniczny i str. 2

3 organizacyjny a także środki finansowe umożliwiające realizację i należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie, w sposób i w terminach w niej wskazanych. 2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do prawidłowego zrealizowania powierzonego zadania; 4) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią aktualnych wytycznych oraz stosownymi dokumentami programowymi danego okresu programowania przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będącego Instytucją Zarządzającą Funduszem Spójności, na podstawie których zrealizowany zostanie Przedmiot umowy w zakresie działań informacyjnopromocyjnych. 2 Zasady realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z zakresem zamówienia, który został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 SOPZ do umowy oraz zgodnie z Harmonogramem realizacji kampanii informacyjnopromocyjnej, ( dalej: Harmonogram) stanowiącym Załącznik nr Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania terminów wskazanych w Harmonogramie Załączniku nr 2 do umowy, 2) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, jak również biorąc pod uwagę cel jakiemu Przedmiot umowy ma służyć, 3) wykonania Przedmiotu umowy w sposób zapewniający osiągnięcie przez Przedmiot umowy cech i funkcjonalności określonych w umowie, Załączniku nr 1 do umowy i ofercie Wykonawcy, 4) do wykonywania Przedmiotu umowy w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i wymogami realizacji projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności dotyczącymi prowadzenia działań promocyjnych a w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących wytycznych i wymogów realizacji projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności dotyczących prowadzenia działań promocyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i zgodnie z wytycznymi i wymogami obowiązującymi w chwili wydania Przedmiotu umowy Zamawiającemu. 5) koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 6) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko str. 3

4 7) dokonywania wszelkich korekt i poprawek w przygotowywanych projektach wszystkich elementów wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy uwzględniających zgłaszane przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia do przedstawianych Zamawiającemu do akceptacji projektów, aż do momentu ich ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, 8) przekazywania społeczeństwu informacji o projekcie i jego współfinansowaniu, w zakresie określonym w niniejszej umowie i Załączniku nr 1 do umowy, 9) wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy i wszystkich elementów wykonanych w ramach jego realizacji w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. 10) Wykonania i dostawy Przedmiotu umowy zgodnie z layoutem dostarczonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, 4. Wykonanie wszystkich elementów składających się na Przedmiot niniejszej umowy ( dalej element składowy ) będzie następowało po dokonaniu przez Zamawiającego uprzedniej akceptacji przedłożonego przez Wykonawcę projektu wykonania danego elementu składowego ( dalej Projekt elementu składowego ). 5. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę Projektu elementu składowego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. 6. W przypadku niezaakceptowania przedstawionego przez Wykonawcę Projektu elementu składowego, Zamawiająca zgłosi swoje uwagi i wnioski na piśmie i wyznaczy Wykonawcy czas na dokonanie wszelkich zmian i poprawek zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 7. Ostateczna akceptacja Projektu elementu składowego zostanie dokonana przez Zamawiającego po wprowadzeniu do przedstawionego projektu wszystkich zamian uwzgledniających w całości uwagi i wytyczne Zamawiającego. 8. Akceptacja przedstawionego przez Wykonawcę Projektu elementu składowego będzie potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej a wykonanie danego elementu składowego nastąpi zgodnie z zatwierdzonym Projektem. 3 Prawa autorskie do Przedmiotu umowy 1. O ile w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy lub jego części, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Przedmiot umowy lub jego część została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji: 1) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, str. 4

5 także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 4) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, 2. Wykonawca oświadcza, że osoba/ osoby uczestnicząca/ uczestniczące w opracowaniu Przedmiotu umowy upoważniła/ upoważnili Wykonawcę do złożenia w ich imieniu oświadczenia zawartego w ust Wykonawca oświadcza, iż osoba/ osoby uczestnicząca/ uczestniczące w opracowaniu Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy oraz bezterminowo wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie praw osobistych do Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy, 2) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 3) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 4) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 4. W chwili wydania Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 5. W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 6. Wykonawca oświadcza, że: 1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. str. 5

6 8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy. 9. Ilekroć mowa w niniejszym paragrafie o Przedmiocie umowy należy przez to rozumieć także poszczególny element składający się na Przedmiot umowy. 4 Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy do dnia roku. 2. Terminy wykonania poszczególnych elementów wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy zostały określone w Załączniku nr Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych Przedmiotu umowy, w ramach których dokonywany będzie odbiór poszczególnych elementów składowych realizowanych w ramach wykonywania Przedmiotu umowy lub inna możliwa do wyodrębnienia część Przedmiotu umowy. 4. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu części Przedmiotu umowy zgłoszonej przez Wykonawcę do odbioru częściowego. W przypadku dokonywania odbioru częściowego postanowienia ust. 11 niniejszego paragrafu poniżej stosuje się odpowiednio. 5. W celu dokonania przez Zamawiającego odbioru częściowego części Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu część Przedmiotu umowy zgłaszaną przez Wykonawcę do odbioru częściowego co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania wynikającym z Harmonogramu Załącznika nr 2, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru danej części Przedmiotu umowy. Część Przedmiotu umowy zgłoszoną do odbioru częściowego uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru częściowego. 6. Jeżeli wskutek nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 5 zdanie pierwsze, odbiór częściowy danej części Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu określonego w Harmonogramu Załącznika nr 2, to w takim przypadku termin wykonania tej części Przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w 6 ust1 pkt. 2 lit b niniejszej umowy. 7. Dokumentem potwierdzającym odbiór częściowy Przedmiotu umowy będzie protokół odbioru częściowego. 8. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego Przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia go Zamawiającemu przez Wykonawcę. 9. W celu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot umowy co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania całości Przedmiotu umowy, określonym w ust. 1, w celu przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbioru. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany w całości w dacie podpisania protokołu końcowego 10. Jeżeli wskutek nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 9 zdanie pierwsze, odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu określonego w ust. 1, to w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w 6 ust1 pkt. 2 lit a niniejszej umowy. 11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony Zamawiającemu Przedmiot umowy ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jego odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, które zostanie przekazane Wykonawcy, a str. 6

7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostaną usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy, o których mowa w 6 ust1 pkt. 2 lit a za okres od terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w ust. 1 do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego ( w przypadku odbioru części Przedmiotu umowy Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy, o których mowa w 6 ust1 pkt. 2 lit b za okres od terminu wykonania danej części Przedmiotu umowy wynikającego z Harmonogramu Załącznika nr 2 do umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego). 12. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie całości Przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony. 13. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego lub odbioru częściowego jest równoznaczne z zapewnieniem przez Wykonawcę, że dostarczony Przedmiot umowy ( lub jego część) jest wolny od wad. 5 Wynagrodzenie 1. Wykonawca za wykonanie całości Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... złotych brutto (słownie złotych:...),. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania częściowych płatności za wykonanie możliwych do wyodrębnienia i wykonanych całkowicie poszczególnych elementów składających się na Przedmiotu umowy, które zostaną odebrane przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru częściowego. 5. Rozliczenia częściowe będą dokonywane za wykonane części Przedmiotu umowy według niezmiennych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę dla poszczególnych elementów składających się na Przedmiot niniejszej umowy w tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy, przy czym zastrzega się iż wartość wynagrodzenia określona w ust. 1 jest sumą cen ryczałtowych zawartych w tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy a przedstawiona przez wykonawcę tabela cenowa stanowiącą Załącznik nr 3 ma charakter pomocniczy i służy jedynie do dokonywania między stronami częściowych płatności. 6. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru (częściowego, końcowego) podpisanego przez strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 7. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT prawidłowo wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie str. 7

8 wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 11. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, NIP: Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemna zgodą Zamawiającego. 14. Środki finansowe w wysokości zł na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego zabezpieczone są w planie finansowym Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Dział:., Rozdział:,.. nr zadania:... * tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 15. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z 8 ust. 7 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 6 Kary umowne 1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego 10% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy. 2) Wykonawca w przypadku: a) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy 0,2% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w 4 ust. 1 umowy. b) zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów składających się na Przedmiot umowy 0,2 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w Załączniku nr 2 Harmonogramie przewidzianego dla danego elementu składającego się na Przedmiot umowy, co do którego wystąpiła zwłoka w wykonaniu. c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego w 8 ust. 2 pkt 2 umowy oraz 8 ust. 5 umowy. d) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy. str. 8

9 2. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za wykonane prace. 7 Odstąpienie od umowy 1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w terminie określonym w 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 3. W przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z elementów składających się na Przedmiot umowy, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w Załączniku nr 2 Harmonogramie przewidzianego na wykonanie danego elementu, z wykonaniem którego Wykonawca pozostaje/ pozostawał w zwłoce. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od zaistnienia naruszenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. Do podstawowych naruszeń postanowień umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 1) Wykonawca nie przestrzega procedury przekazywania Zamawiającemu do akceptacji przygotowanych przez niego projektów poszczególnych elementów wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy o której mowa w 2 ust. 4 ust. 8 umowy, w szczególności nie dokonuje poprawek i zamian w przedstawionych projektach zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 2) Wykonawca, nie dochowuje terminów przewidzianych na wykonanie poszczególnych elementów składających się na Przedmiot umowy określonych w Załączniku nr 2 Harmonogramie. 3) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie wskazanym w wezwaniu. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. str. 9

10 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy. 7. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części Przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób części Przedmiotu umowy. 8. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru części Przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do odebranej części Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, do odebranej części Przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia 3 niniejszej umowy. 8 Rękojmia i gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na poszczególne elementy składające się na Przedmiot umowy, licząc od dnia następnego po dniu podpisaniu protokołu odbioru końcowego, z wyjątkiem tablic pamiątkowych, na które Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji licząc od dnia następnego po dniu podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 2. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad elementu Przedmiotu umowy w okresie gwarancji: 1) w razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady; 2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w elemencie Przedmiocie umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie; 3) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej. 3. Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian elementu Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad i dostarczenia poprawionego elementu Przedmiotu umowy do Zamawiającego. 4. Strony postanawiają, że termin rękojmi i gwarancji jakości są jednakowe. 5. O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy lub jego elementu, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od daty str. 10

11 powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 9 Osoby nadzorujące 1. Zamawiający ustanawia osobą nadzorującą realizację Przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ustanawia. osobą odpowiedzialną za wykonanie Przedmiotu umowy. 3. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać tytuł i numer umowy oraz będzie wysłana pocztą, faxem, droga elektroniczną, doręczana osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adresy wymienione poniżej. Dla Zamawiającego: adres: Kraków, ul. Centralna 53, telefon:.. faks: Dla Wykonawcy: adres:.. telefon:.. faks: 4. Korespondencja wysłana faxem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzana na piśmie. 5. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie 3 dni od jego przekazania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. * tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 7. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do: a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców; b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy; c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego; d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy; f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów. str. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo