ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, posiadającą REGON: i NIP: , zwaną dalej Zamawiającym, a (w przypadku spółek prawa handlowego)... zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w..., Wydział... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., kapitał zakładowy w wysokości..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:... i NIP:..., reprezentowanym przez:... (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zamieszkałym..... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)..., posiadającym REGON:... i NIP:..., (w przypadku spółki cywilnej ) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamieszkałym., legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 2.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą zamieszkałym.. legitymującym się dowodem osobistym ( seria i numer)...wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą.. posiadającym REGON i NIP.. (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) (w przypadku spółki prawa handlowego) 1... zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w..., Wydział... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., kapitał zakładowy w wysokości.. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:... i NIP:..., reprezentowanym przez:... lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 2., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą. zam.... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym REGON:... i NIP:..., reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr. z dnia:... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: str. 1

2 1). 2). zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy:., Strony zawierają umowę następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, dostawy materiałów promocyjnych oraz wykonania i dostawy tablic pamiątkowych zwanego dalej Przedmiotem umowy i wydania go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, przy ul. Centralnej Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska ul. Wielicka) w Krakowie (dalej: Projekt), obejmującej w szczególności: a) opracowanie harmonogramu realizacji kampanii informacyjno promocyjnej i przedstawienie tego harmonogramu do zatwierdzenia Zamawiającemu, b) wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych Projektu, c) przygotowanie i przeprowadzenie happeningu promującego Projekt, d) opracowanie stałego układu kompozycyjnego wykorzystywanego w kampanii promocyjnej e) wykonanie, wydrukowanie i dostawa ulotek dotyczących Projektu oraz wykonanie innych produktów promujących Projekt, f) przygotowanie i przeprowadzenie promocji Projektu w prasie ( reklama w prasie, reklama na nośnikach zewnętrznych: outdoor-billboardach oraz outdoor citylightach, ) g) opracowanie, wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu spotów video promujących Projekt wraz z emisją spotów na nośniku krakowskiej komunikacji miejskiej, h) ekspozycja reklamy na nośnikach i) dostawa innych materiałów promocyjno-reklamowych, określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 do umowy. 3. Zakres Przedmiotu umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - SOPZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu realizacji kampanii informacyjno promocyjnej, opracowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, który to Harmonogram będzie stanowił Załącznik nr 2 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną cześć. 5. Wykonawca oświadcza, iż: 1) zapoznał się z zakresem niniejszej umowy i oświadcza, iż jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności posiada niezbędna wiedzę, potencjał techniczny i str. 2

3 organizacyjny a także środki finansowe umożliwiające realizację i należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie, w sposób i w terminach w niej wskazanych. 2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do prawidłowego zrealizowania powierzonego zadania; 4) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią aktualnych wytycznych oraz stosownymi dokumentami programowymi danego okresu programowania przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, będącego Instytucją Zarządzającą Funduszem Spójności, na podstawie których zrealizowany zostanie Przedmiot umowy w zakresie działań informacyjnopromocyjnych. 2 Zasady realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z zakresem zamówienia, który został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 SOPZ do umowy oraz zgodnie z Harmonogramem realizacji kampanii informacyjnopromocyjnej, ( dalej: Harmonogram) stanowiącym Załącznik nr Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania terminów wskazanych w Harmonogramie Załączniku nr 2 do umowy, 2) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, jak również biorąc pod uwagę cel jakiemu Przedmiot umowy ma służyć, 3) wykonania Przedmiotu umowy w sposób zapewniający osiągnięcie przez Przedmiot umowy cech i funkcjonalności określonych w umowie, Załączniku nr 1 do umowy i ofercie Wykonawcy, 4) do wykonywania Przedmiotu umowy w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i wymogami realizacji projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności dotyczącymi prowadzenia działań promocyjnych a w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących wytycznych i wymogów realizacji projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności dotyczących prowadzenia działań promocyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i zgodnie z wytycznymi i wymogami obowiązującymi w chwili wydania Przedmiotu umowy Zamawiającemu. 5) koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 6) prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko str. 3

4 7) dokonywania wszelkich korekt i poprawek w przygotowywanych projektach wszystkich elementów wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy uwzględniających zgłaszane przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia do przedstawianych Zamawiającemu do akceptacji projektów, aż do momentu ich ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, 8) przekazywania społeczeństwu informacji o projekcie i jego współfinansowaniu, w zakresie określonym w niniejszej umowie i Załączniku nr 1 do umowy, 9) wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy i wszystkich elementów wykonanych w ramach jego realizacji w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. 10) Wykonania i dostawy Przedmiotu umowy zgodnie z layoutem dostarczonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, 4. Wykonanie wszystkich elementów składających się na Przedmiot niniejszej umowy ( dalej element składowy ) będzie następowało po dokonaniu przez Zamawiającego uprzedniej akceptacji przedłożonego przez Wykonawcę projektu wykonania danego elementu składowego ( dalej Projekt elementu składowego ). 5. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę Projektu elementu składowego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. 6. W przypadku niezaakceptowania przedstawionego przez Wykonawcę Projektu elementu składowego, Zamawiająca zgłosi swoje uwagi i wnioski na piśmie i wyznaczy Wykonawcy czas na dokonanie wszelkich zmian i poprawek zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 7. Ostateczna akceptacja Projektu elementu składowego zostanie dokonana przez Zamawiającego po wprowadzeniu do przedstawionego projektu wszystkich zamian uwzgledniających w całości uwagi i wytyczne Zamawiającego. 8. Akceptacja przedstawionego przez Wykonawcę Projektu elementu składowego będzie potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej a wykonanie danego elementu składowego nastąpi zgodnie z zatwierdzonym Projektem. 3 Prawa autorskie do Przedmiotu umowy 1. O ile w trakcie wykonywania niniejszej umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy lub jego części, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Przedmiot umowy lub jego część została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji: 1) kopiowanie, zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, str. 4

5 także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 4) wykorzystanie Przedmiotu umowy do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Przedmiotu umowy dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, 2. Wykonawca oświadcza, że osoba/ osoby uczestnicząca/ uczestniczące w opracowaniu Przedmiotu umowy upoważniła/ upoważnili Wykonawcę do złożenia w ich imieniu oświadczenia zawartego w ust Wykonawca oświadcza, iż osoba/ osoby uczestnicząca/ uczestniczące w opracowaniu Przedmiotu umowy, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy oraz bezterminowo wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie praw osobistych do Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy, 2) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 3) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 4) decydowanie o wykorzystaniu Przedmiotu umowy w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 4. W chwili wydania Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 5. W chwili wydania Przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 6. Wykonawca oświadcza, że: 1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-6 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. str. 5

6 8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy. 9. Ilekroć mowa w niniejszym paragrafie o Przedmiocie umowy należy przez to rozumieć także poszczególny element składający się na Przedmiot umowy. 4 Termin wykonania przedmiotu umowy 1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy do dnia roku. 2. Terminy wykonania poszczególnych elementów wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy zostały określone w Załączniku nr Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych Przedmiotu umowy, w ramach których dokonywany będzie odbiór poszczególnych elementów składowych realizowanych w ramach wykonywania Przedmiotu umowy lub inna możliwa do wyodrębnienia część Przedmiotu umowy. 4. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu części Przedmiotu umowy zgłoszonej przez Wykonawcę do odbioru częściowego. W przypadku dokonywania odbioru częściowego postanowienia ust. 11 niniejszego paragrafu poniżej stosuje się odpowiednio. 5. W celu dokonania przez Zamawiającego odbioru częściowego części Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu część Przedmiotu umowy zgłaszaną przez Wykonawcę do odbioru częściowego co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania wynikającym z Harmonogramu Załącznika nr 2, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru danej części Przedmiotu umowy. Część Przedmiotu umowy zgłoszoną do odbioru częściowego uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru częściowego. 6. Jeżeli wskutek nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 5 zdanie pierwsze, odbiór częściowy danej części Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu określonego w Harmonogramu Załącznika nr 2, to w takim przypadku termin wykonania tej części Przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w 6 ust1 pkt. 2 lit b niniejszej umowy. 7. Dokumentem potwierdzającym odbiór częściowy Przedmiotu umowy będzie protokół odbioru częściowego. 8. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego Przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia go Zamawiającemu przez Wykonawcę. 9. W celu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot umowy co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania całości Przedmiotu umowy, określonym w ust. 1, w celu przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbioru. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany w całości w dacie podpisania protokołu końcowego 10. Jeżeli wskutek nie dochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 9 zdanie pierwsze, odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu określonego w ust. 1, to w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w 6 ust1 pkt. 2 lit a niniejszej umowy. 11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony Zamawiającemu Przedmiot umowy ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jego odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, które zostanie przekazane Wykonawcy, a str. 6

7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru poprawionego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostaną usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionego Przedmiotu umowy Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy, o których mowa w 6 ust1 pkt. 2 lit a za okres od terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w ust. 1 do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego ( w przypadku odbioru części Przedmiotu umowy Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy, o których mowa w 6 ust1 pkt. 2 lit b za okres od terminu wykonania danej części Przedmiotu umowy wynikającego z Harmonogramu Załącznika nr 2 do umowy do dnia podpisania protokołu odbioru częściowego). 12. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie całości Przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony. 13. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego lub odbioru częściowego jest równoznaczne z zapewnieniem przez Wykonawcę, że dostarczony Przedmiot umowy ( lub jego część) jest wolny od wad. 5 Wynagrodzenie 1. Wykonawca za wykonanie całości Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... złotych brutto (słownie złotych:...),. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania częściowych płatności za wykonanie możliwych do wyodrębnienia i wykonanych całkowicie poszczególnych elementów składających się na Przedmiotu umowy, które zostaną odebrane przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru częściowego. 5. Rozliczenia częściowe będą dokonywane za wykonane części Przedmiotu umowy według niezmiennych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę dla poszczególnych elementów składających się na Przedmiot niniejszej umowy w tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 3 do umowy, przy czym zastrzega się iż wartość wynagrodzenia określona w ust. 1 jest sumą cen ryczałtowych zawartych w tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy a przedstawiona przez wykonawcę tabela cenowa stanowiącą Załącznik nr 3 ma charakter pomocniczy i służy jedynie do dokonywania między stronami częściowych płatności. 6. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru (częściowego, końcowego) podpisanego przez strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 7. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT prawidłowo wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie str. 7

8 wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 11. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, NIP: Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemna zgodą Zamawiającego. 14. Środki finansowe w wysokości zł na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego zabezpieczone są w planie finansowym Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Dział:., Rozdział:,.. nr zadania:... * tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 15. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z 8 ust. 7 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 6 Kary umowne 1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego 10% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy. 2) Wykonawca w przypadku: a) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy 0,2% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w 4 ust. 1 umowy. b) zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów składających się na Przedmiot umowy 0,2 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w Załączniku nr 2 Harmonogramie przewidzianego dla danego elementu składającego się na Przedmiot umowy, co do którego wystąpiła zwłoka w wykonaniu. c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy 0,2 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego w 8 ust. 2 pkt 2 umowy oraz 8 ust. 5 umowy. d) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy. str. 8

9 2. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za wykonane prace. 7 Odstąpienie od umowy 1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w terminie określonym w 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 3. W przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z elementów składających się na Przedmiot umowy, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w Załączniku nr 2 Harmonogramie przewidzianego na wykonanie danego elementu, z wykonaniem którego Wykonawca pozostaje/ pozostawał w zwłoce. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od zaistnienia naruszenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. Do podstawowych naruszeń postanowień umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 1) Wykonawca nie przestrzega procedury przekazywania Zamawiającemu do akceptacji przygotowanych przez niego projektów poszczególnych elementów wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy o której mowa w 2 ust. 4 ust. 8 umowy, w szczególności nie dokonuje poprawek i zamian w przedstawionych projektach zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 2) Wykonawca, nie dochowuje terminów przewidzianych na wykonanie poszczególnych elementów składających się na Przedmiot umowy określonych w Załączniku nr 2 Harmonogramie. 3) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie wskazanym w wezwaniu. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. str. 9

10 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy. 7. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części Przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób części Przedmiotu umowy. 8. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru części Przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do odebranej części Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, do odebranej części Przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia 3 niniejszej umowy. 8 Rękojmia i gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na poszczególne elementy składające się na Przedmiot umowy, licząc od dnia następnego po dniu podpisaniu protokołu odbioru końcowego, z wyjątkiem tablic pamiątkowych, na które Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji licząc od dnia następnego po dniu podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 2. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad elementu Przedmiotu umowy w okresie gwarancji: 1) w razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady; 2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w elemencie Przedmiocie umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie; 3) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do Przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej. 3. Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian elementu Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad i dostarczenia poprawionego elementu Przedmiotu umowy do Zamawiającego. 4. Strony postanawiają, że termin rękojmi i gwarancji jakości są jednakowe. 5. O wszelkich wadach i brakach Przedmiotu umowy lub jego elementu, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od daty str. 10

11 powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 9 Osoby nadzorujące 1. Zamawiający ustanawia osobą nadzorującą realizację Przedmiotu umowy. 2. Wykonawca ustanawia. osobą odpowiedzialną za wykonanie Przedmiotu umowy. 3. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać tytuł i numer umowy oraz będzie wysłana pocztą, faxem, droga elektroniczną, doręczana osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adresy wymienione poniżej. Dla Zamawiającego: adres: Kraków, ul. Centralna 53, telefon:.. faks: Dla Wykonawcy: adres:.. telefon:.. faks: 4. Korespondencja wysłana faxem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzana na piśmie. 5. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie 3 dni od jego przekazania. 6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. * tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 7. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do: a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców; b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy; c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego; d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy; f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów. str. 11

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-110

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy dot. części 1 i 2 UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

( w przypadku spółki cywilnej ) .zam. legitymującym się

( w przypadku spółki cywilnej ) .zam. legitymującym się ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zał. nr 2 zawartej w Krakowie w dniu... roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo