Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2) ) III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych (tytuł zadania publicznego) w okresie od 20 marca 2014 roku do 18 kwietnia 2014 roku W FORMIE POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1) PRZEZ Prezydenta Miasta Stalowej Woli (organ administracji publicznej) składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2 I. DANE OFERENTA/OFERENTÓW 1), 3) 1) nazwa: STOWARZYSZENIE LATOROŚL 2) forma prawna: 4) (+) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna ( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 5) ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6) roku 5) nr NIP: nr REGON: ) adres: miejscowość: Stalowa Wola...ul.: 1-go Sierpnia 9... dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)... gmina: Stalowa Wola... powiat: 8) stalowowolski... województwo: Podkarpackie... kod pocztowy: poczta: Stalowa Wola... 7) tel.: faks: brak ) numer rachunku bankowego: nazwa banku: Nadsański Bank Spółdzielczy 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów 1) : a) Paulina Zalewska prezes zarządu... b)... c)... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: 9)... 11) upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Paulina Zalewska \ 12) przedmiot działalności pożytku publicznego: a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego - stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego - GŁÓWNYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE HOLISTYCZNEGO ROZWOJU DZIECI IMŁODZIEZY. CELE SZCZEGÓŁOWE TO: A. DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEZY, B. PROMOCJA WOLONTARIATU, C. DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, D. DZIAŁALNOSC SPORTOWA, DYDAKTYCZNA, KULTURALNA, WYCHOWAWCZA, TURYSTYCZNA I REKREACYJNA, E. ORGANIZOWANIE ZAJEC DLA DZIECI I MŁODZIEZY, F. WSPOMAGANIE REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, G. PROMOCJA RÓZNYCH FORM AKTYWNOSCI SPORTOWEJ, H. DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PRZECIWDZIAŁANIU AGRESYWNOSCI DZIECI I MŁODZIEZY, POPRZEZ ORGANIZACJE IM AKTYWNEGO I TWÓRCZEGO SPEDZANIA CZASU WOLNEGO, I. KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOSCI MŁODYCH LUDZI, POPRZEZ WPŁYW EDUKACYJNY, HISTORYCZNY, EKOLOGICZNY, KULTUROWY, J. PROMOCJA ZDROWIA I PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ZYCIA, K. KSZTAŁOTOWANIE WRAZLIWOSCI EKOLOGICZNEJ MŁODYCH LUDZI, L. PROPAGOWANIE AKTYWNEGO SPEDZANIA CZASU WOLNEGO, PRZEZ MŁODYCH LUDZI JAKO PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI, M. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU, ZASAD FAIR PLAY ORAZ OSOBOWOSCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAN SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH b) działalność odpłatna pożytku publicznego stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej oraz nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców

3 13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców... b) przedmiot działalności gospodarczej Nie dotyczy II. INFORMACJA O SPOSOBIE REPREZENTACJI OFERENTÓW WOBEC ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZYTOCZENIEM PODSTAWY PRAWNEJ 10) Nie dotyczy III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI 1. Krótka charakterystyka zadania publicznego Nazwa imprezy: III Podkarpacki Memoriał Sportowy im. bł. Jana Pawła II osób niepełnosprawnych Impreza ma na celu integrację nie tylko osób niepełnosprawnych z całego województwa podkarpackiego. Głównym bowiem celem jest promowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu wśród uczestników. Ponad to pragniemy zaktywizować nie tylko dzieci i młodzież ale i osoby starsze, pokazując że zarówno bieganie, jak i pływanie i kontakt z wodą może sprzyjać rehabilitacji, rewalidacji i kompensacji. Docelowo przewidziano ok uczestników, którzy wezmą udział w całym projekcie, z całego województwa Podkarpackiego. W latach poprzednich łączna liczba osób biorących udział w dwóch edycjach Memoriałów sięgnęła blisko 1700 osób. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Impreza we współpracy z Zespołem Szkół nr 6, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, parafią p.w. Bł. Jana Pawła II oraz duszpasterstwem Baszta, rozpocznie się 2 kwietnia 2014 roku. Jest to data śmierci Papieża. Uczestnicy oddadzą hołd Bł. Janowi Pawłowi II poprzez zawody sportowe biegi na hali MOSiR, oraz przez przepłynięcie 9665 basenów punkt centralny imprezy. Liczba ta jest symboliczna, ze względu na to, iż tyle właśnie trwał pontyfikat Papieża Polaka. Planujemy, iż impreza rozpocznie się częścią dla niepełnosprawnych ok. godziny Będzie to sztafeta biegacka w której udział wezmą dzieci, młodzież, dorośli: niepełnosprawni, z całego województwa Podkarpackiego. Następnie odbędzie się uroczysta msza święta o godzinie w parafii p.w. Bł. Jana Pawła II w Stalowej Woli, zakończona błogosławieństwem i ucałowaniem relikwii Bł. Jana Pawła II. Następnie przeniesiemy się na basen, gdzie o godzinie ruszy pierwsza sztafeta pływacka. Jest to symboliczna godzina, w której Papież Polak pożegnał się z życiem doczesnym, przechodząc do wieczności. Już jako schorowany i jak nikt inny rozumiejący cierpienie i ból osób chorych i niepełnosprawnych. Każdy z uczestników imprezy otrzyma Pamiątkowy Medal oraz dyplom uczestnictwa. Podczas imprezy nie zabraknie też odrobiny współzawodnictwa, bowiem wśród uczestników Memoriału najlepsze wyniki, wśród niepełnosprawnych zostaną nagrodzone trofeami oraz nagrodami rzeczowymi. Zakładany program imprezy: Dnia: 02 kwietnia kwietnia 2014

4 Godzina: 16:00 02:00 16:00 przybycie pierwszych grup zorganizowanych niepełnosprawnych z innych miejscowości z województwa 16:10 rejestracja uczestników niepełnosprawnych sztafety na hali MOSiR w Stalowej Woli start sztafety biegackiej osób niepełnosprawnych 18:00 kolacja dla - grup niepełnosprawnych - przyjezdnych biorących udział w I części imprezy 19:00 uroczysta msza Święta w parafii p.w. Bł. Jana Pawła II 20:00 rejestracja zawodników na obiektach MOSiR w Stalowej Woli 20:45 przybliżenie sylwetki bł. Jana Pawła II 21:00 apel Jasnogórski na basenie 21:37 start pierwszej sztafety pływackiej (równocześnie na 15 torach) 02:00 zakończenie imprezy, powrót do domów, miejscowości i hoteli Ze względu na sprawy organizacyjne, późne godziny, bezpieczeństwo oraz ilość osób biorących udział w imprezie, medale oraz dyplomy będą wręczane na bieżąco po zrobieniu danego dystansu. Podczas trwania całej imprezy sportowej organizatorzy zapewniają dla wszystkich zawodników a także osób obsługujących zadanie, ciepły posiłek, przystawki w postaci szwedzkiego stołu na terenie krytej pływalni, stały dostęp do kawy, herbaty i wody, drożdżówek i ciast. 2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków Doświadczenie z organizacji dwóch poprzednich edycji imprezy, pn.: I Podkarpacki Memoriał Pływacki im. bł. Jana Pawła II, oraz II Podkarpacki Memoriał Sportowy im, bł. Jana Pawła II wykazało, że istnieje potrzeba organizacji imprezy ponadregionalnej (wojewódzkiej) integrującej środowisko niepełnosprawne ze środowiskiem pełnosprawnym. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, bowiem w obu edycjach wzięło udział blisko 1700 uczestników (I edycja 700 osób, II edycja 1000 osób) z wielu różnych ośrodków, szkół, etc. Na imprezie spotkały się grupy nie tylko z powiatu Stalowowolskiego oraz całego województwa Podkarpackiego, ale również gościnnie udział wzięli z województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Korzyści jakie przynosi impreza to: Promowanie wolontariatu w sporcie wśród różnych grup społecznych, Promowanie wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu, Integracja osób niepełnosprawnych z województwa Podkarpackiego, a także umożliwienie im sprawdzenie się w pełnieniu rożnych ról społecznych, Aktywizacja starszych osób w tym, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, Rozpowszechnianie idei sportu osób niepełnosprawnych w województwie Podkarpackim, Popularyzacja biegów, oraz pływania jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rehabilitacji, rewalidacji, poprawy kondycji i kompensacji u osób niepełnosprawnych, Przedstawienie osoby oraz idei Papieża Polaka Jana Pawła II oraz oddanie mu hołdu w kolejną rocznicę Jego śmierci. Sport jest radością życia, grą i zabawą, środkiem do nawiązywania przyjaźni, otwieraniem się na innych oraz wyrażaniem własnego bogactwa. Jan Paweł II, Podsumowanie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie treningów. Dzięki zaangażowaniu dużej liczby wolontariuszy akademickich pozwala to na ich integrację z mi niepełnosprawnym, a także zdobycie doświadczenia, tak potrzebnego w ich dalszym życiu zawodowym. Ponad to impreza miała duży oddźwięk medialny. Dzięki imprezie wiele osób niepełnosprawnych mogło poczuć się docenionym oraz być wygranym, gdyż każdy uczestnik memoriału to wygrany. Ponad to impreza buduje pozytywną atmosferę wokół sportu i rywalizacji sportowej. Ranga imprezy pozwala na przypomnienie nauki głoszonej przez jednego z największych polaków bł. Jana Pawła II, pokazanie, że każdy bez względu na wiek, status materialny, stan zdrowia, może ćwiczyć, dobrze się bawić, współpracować ze sobą i być wygranym. 3. Opis grup adresatów zadania publicznego W związku z wojewódzkim wymiarem imprezy, beneficjentami zadania będą: Uczniowie ze szkół specjalnych ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Kolbuszowej, i innych, Ośrodki Szkolno wychowawcze działające na terenie województwa, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, domy pomocy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim działające na terenie województwa Podkarpackiego, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi: MPDz, autyzm, osoby

5 niepełnosprawne fizycznie, dzieci z przedszkoli integracyjnych, uczniowie szkół noszący im Jana Pawła II, szkoły integracyjne z województwa Podkarpackiego, dom pomocy społecznej z Sandomierza (województwo Świętokrzyskie) szkoły masowe i mieszkańcy powiatu stalowowolskiego, etc. Przewidziana liczba osób biorących udział to blisko 1000 osób. 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania 11) Nie dotyczy 5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci 1) otrzymał/otrzymali 1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji 11) Nie dotyczy 6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji Promowanie wolontariatu w sporcie wśród osób niepełnosprawnych poprzez angażowanie ich w organizację imprezy sportowej o charakterze lokalnym, Promowanie wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu wśród uczestników imprezy sportowej: dzieci, młodzież oraz osób starszych, w tym z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością fizyczną z powiatu stalowowolskiego oraz całego województwa Podkarpackiego, poprzez aktywne uczestnictwo w imprezie, Integracja osób niepełnosprawnych z województwa Podkarpackiego, a także umożliwienie im sprawdzenie się w pełnieniu rożnych ról społecznych: organizatora, lidera, sędziego, asystenta trenera, pomocnika opiekuna, wolontariusza, etc. Aktywizacja starszych osób w tym, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo zgodnie z europejską ideą aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej udział nie tylko dzieci, ale także dorosłych i osób starszych w biegach i pływaniu, Rozpowszechnianie idei sportu osób niepełnosprawnych w województwie Podkarpackim oraz stwarzanie możliwości prezentacji swoich umiejętności sportowych osobom niepełnosprawnym podczas imprezy, Popularyzacja biegów, oraz pływania jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rehabilitacji, rewalidacji, poprawy kondycji i kompensacji u osób niepełnosprawnych, Przedstawienie stanowiska, osoby oraz idei Papieża Polaka Jana Pawła II oraz oddanie mu hołdu w kolejną rocznicę Jego śmierci, poprzez bieganie ze strony osób niepełnosprawnych oraz przepłynięcie 9665 basenów Sport jest radością życia, grą i zabawą, środkiem do nawiązywania przyjaźni, otwieraniem się na innych oraz wyrażaniem własnego bogactwa. Jan Paweł II, Podsumowanie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie treningów. 7. Miejsce realizacji zadania publicznego Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, przy ul Hutniczej 15: Pływalnia kryta oraz Hala sportowa. 8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 12)

6 Przy realizacji zadania udział weźmie 5 partnerów, tj.: Zespół Szkół nr 6, Parafia Akademicka pw. Bł. Jana Pawła II, Duszpasterstwo Akademickie Baszta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych Polska Podkarpackie. Opis poszczególnych działań finansowych: 1. Zakup trofeów sportowych: 1000 x 3,50 medali dla uczestników = 3500zł, 2. Wynajem dwóch obiektów sportowych na dwa dni (2 i 3 kwiecień) hala sportowa oraz basen kryty w Stalowej Woli: 500zł x 2dni x 2 obiekty = 2000zł 3. Obsługa medyczna (wynajem 3 ratowników medycznych, oraz karetki pogotowia na czas trwania imprezy: 2-3 kwiecień) koszt łączny: 2000zł 4. Wyżywienie: koszt wyżywania uczestników podczas trwania całej imprezy zarówno na hali jak i basenie (w tym napoje dla każdego uczestnika, bułka słodka, sałatki, przystawki, wędlina, śledzie, etc. stół szwedzki, oraz wykupienie śniadania oraz kolacji dla grup przyjezdnych nocujących) 1000 osób x 4,90zł = koszt łączny 4900zł 5. Zakwaterowanie liczby ok. 50 uczestników, koszt noclegu z dnia 2 na 3 kwiecień ok. 20zł, łączny koszt 1000zł 6. Ubezpieczenie uczestników imprezy na dwa dni, NNW (zarówno od wypadku jak i śmierci) koszt łączny: 2000zł 7. Transport: obecna stawka za km samochodem wynosi 0,83zł. W związku ze zgłoszeniami z całego województwa, w tym również z najdalszych zakątków (np. Krosno) a także przyjezdnych z innych miejscowości z województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego, szacuje się koszt łączny: 3500zł 8. Obsługa sędziowska: 100 osób wolontariuszy świadczących pomoc i wsparcie przez czas imprezy (jako osoby liczące, pomagające niepełnosprawnym, służba porządkowa, poczet powitalny, opiekunowie niepełnosprawnych, liderzy grup przyjezdnych, etc.) 15 osób x 3h x 5zł = 225zł, 85 osób x 6h x 5zł = 2550zł łączny koszt: 2775zł 9. Obsługa techniczna: to zatrudnienie 2-3 osób od dnia 20 marca, do przygotowywania regulaminów, stworzenie strony internetowej, rozwiezienie plakatów, ulotek, zaproszeń, etc, obsługa nagłośnienia, przygotowanie obiektu, zajęcie się usługami reklamowymi, etc. Koszt łączny: 2000zł 10. Obsługa koordynatora: umowa podpisana na okres realizacji i przygotowania imprezy od 20 marca: koszt: 400zł 11. Obsługa administracyjna księgowość łączny koszt 450zł 12. Promocja zadania: projekt i wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń, promocja strony internetowej, etc. Łączny koszt: 1600zł 13. Usługi wydawnicze: albumy pamiątkowe, relacje z imprezy, podziękowania: koszt łączny 3500zł 14. Koszty pośrednie zadania związane z: łącznością, podróżami służbowymi, korespondencją, zamówieniami publicznymi, koszt łączny: 1000zł. 9. Harmonogram 13) Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20 marzec 2014 do 10 kwiecień 2014 Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 14) I. Działania organizacyjne: 1. Przygotowanie dokumentacji, harmonogramów, regulaminów, uzyskanie pozwoleń, etc. 2. Podpisanie umów 3. Pozyskanie sponsorów 4. Promocja zadania: plakaty ulotki, reklamy, zaproszenia, strona internetowa, audycje radiowe, etc. 5. Ubezpieczenie uczestników 6. Zakup medali i trofeów sportowych 7. Przygotowanie i wydruk dyplomów 8. Zakupy spożywcze 9. Wynajem pokoi dla przyjezdnych 10. rezerwacja obiadu dla grup niepełnosprawnych przyjeżdżających na oba punkty imprezowe 11. Przygotowanie strefy gastronomicznej zrobienie zakupów dla uczestników 12. Wynajem obiektów sportowych II. Realizacja imprezy pn. III Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Bł. Jana Pawła II osób niepełnosprawnych: 1.Przygotowanie obiektów do imprezy (hala sportowa i pływania kryta) 2.Zabezpieczenie medyczne imprezy 3.Przygotowanie strony gastronomicznej, dla uczestników, Terminy realizacji poszczególnych działań 20.marzec kwiecień kwiecień kwiecień 2014

7 wolontariuszy i osób pracujących przy realizacji zadania 4. Oprawa techniczna, religijna, muzyczna, etc. 5. Realizacja programu imprezy III. Działania porządkowe po zakończeniu imprezy: 1. Wysprzątanie obiektów MOSiR w Stalowej Woli 2. Sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń obiektów 3. Zabranie sprzętów, przedmiotów, dokumentów, etc. Należących do Organizatorów. 03. kwiecień kwiecień Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 15) Promocja wolontariatu w sporcie wśród osób niepełnosprawnych oraz młodych mieszkańców powiatu Stalowowolskiego, Integracja osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie z województwa Podkarpackiego, a także możliwość wcielenia się w różne role społeczne: organizatora, lidera, opiekuna, etc., Zaktywowanie ludzi starszych do uczestnictwa w sporcie, Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności sportowych dzieci i młodzieży, osobom starszym w tym osobom z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, Popularyzacja w województwie Podkarpackim pływania oraz biegania jako formy rehabilitacji, Promocja powiatu stalowowolskiego oraz miasta Stalowa Wola, Sprawdzenie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, Przybliżenie sylwetki Jana Pawła II jako człowieka kochającego każdego człowieka, ceniącego każdy wysiłek i fascynującego się sportem. IV. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: Lp. Rodzaj kosztów 16) Ilo ść jed nos tek Kosz t jedn ostk owy (w zł) Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowa nej dotacji (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 17) (w zł) Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) I II III Koszty merytoryczne 18) po stronie Stowarzyszenie Latorośl (nazwa Oferenta) 19) : 1) Trofea sportowe (medale, puchary, statuetki)... 2) Wynajem obiektów (hala sportowa i pływalnia kryta)... 3) Obsługa medyczna (3 ratowników + karetka) 4) Wyżywienie /napoje podczas imprezy+obiad dla przyjezdnych+ śniadanie dla grup nocujących... 5) Zakwaterowanie... 6) Ubezpieczenie... 7) Transport... 8) Obsługa sędziowska.. 9) Obsługa techniczna.. Koszty obsługi 20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Stowarzyszenie Latorośl.. (nazwa Oferenta) 19) : 1) Obsługa koordynatora... 2) Obsługa administracyjna... 3) Koszty pośrednie (zakup: papieru, tonera, usługi zamówień publicznych, łączność, etc.) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Stowarzyszenie Latorośl 19) : 1) Promocja zadania (plakaty, ulotki, prowadzenie strony internetowej, etc.)... 2)Usługi wydawnicze (Albumy pamiątkowe, , ,90 2 2,00 0,83 5, , Sztuk obiekty godzin kilometry godzin impreza Sztuk impreza , ,00

8 Podziękowania, etc.) IV Ogółem: , ,00 2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji 200 zł 6,4 % 2 Środki finansowe własne 17) 785 zł 25,8 % 3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione 1800 zł 58,8 % w pkt ) 11) 3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego 17) zł 0,0 % 3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z 1800 zł 58,8% budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) 17) 3.3 pozostałe 17) zł 0,0 % 4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 2775,00 zł 9,0% członków) 5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1 4) 30625,00 zł 100 % 3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 21) Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych Kwota środków (w zł) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony (-a) pozytywnie, czy też nie został (-a) jeszcze rozpatrzony (-a) Termin rozpatrzenia w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty Ministerstwo Sportu i Turystyki 1800 zł TAK/NIE 1) 15 luty 2014 r TAK/NIE 1) Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: TAK/NIE 1) Impreza jest skierowana do blisko 1000 uczestników, w tym osób niepełnosprawnych.... V. INNE WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADANIA PUBLICZNEGO 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22) Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania : 150 osób w tym wolontariusze: 100 wolontariuszy Inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy: Nad bezpieczeństwem, oraz organizacją imprezy czuwać będą: wolontariusze głównie pedagodzy specjalni, oraz osoby kształcące się w kierunku pedagogicznym, a także nauczyciele i opiekunowie pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Ponad to przy zadaniu pracować będą wolontariusze z liceum medycznego. Osobami zatrudnionymi, będą: 3 ratowników medycznych, ratownicy wodni, osoby odpowiedzialne za całą obsługę techniczną, nadzór nad pracami, promocją, przygotowaniem a także zakończeniem memoriału, księgowa zajmująca się rachunkowością z tegoż projektu. Kadra jest wyjątkowo zaangażowana w rozwój tej inicjatywy z tego względu, że częściowo w latach ubiegłych była jej inicjatorem. Ponad to wolontariusze współpracujący z naszym stowarzyszeniem a także wyżej wymieniona kadra, stanowi jedną drużynę, skupioną wokół jak najbardziej starannej i rzetelnej organizacji Memoriału.

9 2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów 1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23) Kamizelki do pływania dla osób niepełnosprawnych, 12 desek specjalistycznych, Deski do pływania, Pasy dla osób niepełnosprawnych, 15 stoperów, 40 podkładek do liczenia dla sędziów 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) Stowarzyszenie Latorośl jest młodą organizacją, powstałą na przełomie 2011 i 2012 roku. Naszym sukcesem była organizacja cyklu imprez, na skalę wojewódzką, pn.: I PODKARPACKI MEMORIAŁ PŁYWACKI oraz II PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWYM IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych odbywający się kolejno w kwietniu w latach 2012 oraz 2013 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W obu imprezach łącznie wzięło udział blisko 1700osób (w I edycji 700 osób w II edycji 1000 osób). W tym gościnnie zawitali do nas również grupy z województwa Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego. Obie edycje były wspierane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Ponad to ubiegłoroczna impreza była wspierana poprzez dofinansowanie z środków Województwa Podkarpackiego. 4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nie dotyczy Oświadczam(-y), że: 1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/ oferentów 1) ; 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie 1) opłat od adresatów zadania; 3) oferent/oferenci 1) jest/są 1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 18 kwiecień 2014 roku; 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 5) oferent/oferenci 1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) 1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1); 6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją 1) ; 7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Data.... (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1) ) Załączniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 24).

10 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). Poświadczenie złożenia oferty 25) Adnotacje urzędowe 25)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ BOGUSŁAW ULIJASZ PODSEKRETARZ STANU ANDRZEJ BIERNAT MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, 23 października 2014 r. 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej Nie podpisany elektronicznie. pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej Data wpływu do DF Program: Lutosławski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo