Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2) ) III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych (tytuł zadania publicznego) w okresie od 20 marca 2014 roku do 18 kwietnia 2014 roku W FORMIE POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1) PRZEZ Prezydenta Miasta Stalowej Woli (organ administracji publicznej) składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2 I. DANE OFERENTA/OFERENTÓW 1), 3) 1) nazwa: STOWARZYSZENIE LATOROŚL 2) forma prawna: 4) (+) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna ( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 5) ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6) roku 5) nr NIP: nr REGON: ) adres: miejscowość: Stalowa Wola...ul.: 1-go Sierpnia 9... dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7)... gmina: Stalowa Wola... powiat: 8) stalowowolski... województwo: Podkarpackie... kod pocztowy: poczta: Stalowa Wola... 7) tel.: faks: brak ) numer rachunku bankowego: nazwa banku: Nadsański Bank Spółdzielczy 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów 1) : a) Paulina Zalewska prezes zarządu... b)... c)... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: 9)... 11) upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Paulina Zalewska \ 12) przedmiot działalności pożytku publicznego: a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego - stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego - GŁÓWNYM CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE HOLISTYCZNEGO ROZWOJU DZIECI IMŁODZIEZY. CELE SZCZEGÓŁOWE TO: A. DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEZY, B. PROMOCJA WOLONTARIATU, C. DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, D. DZIAŁALNOSC SPORTOWA, DYDAKTYCZNA, KULTURALNA, WYCHOWAWCZA, TURYSTYCZNA I REKREACYJNA, E. ORGANIZOWANIE ZAJEC DLA DZIECI I MŁODZIEZY, F. WSPOMAGANIE REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH, G. PROMOCJA RÓZNYCH FORM AKTYWNOSCI SPORTOWEJ, H. DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PRZECIWDZIAŁANIU AGRESYWNOSCI DZIECI I MŁODZIEZY, POPRZEZ ORGANIZACJE IM AKTYWNEGO I TWÓRCZEGO SPEDZANIA CZASU WOLNEGO, I. KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOSCI MŁODYCH LUDZI, POPRZEZ WPŁYW EDUKACYJNY, HISTORYCZNY, EKOLOGICZNY, KULTUROWY, J. PROMOCJA ZDROWIA I PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ZYCIA, K. KSZTAŁOTOWANIE WRAZLIWOSCI EKOLOGICZNEJ MŁODYCH LUDZI, L. PROPAGOWANIE AKTYWNEGO SPEDZANIA CZASU WOLNEGO, PRZEZ MŁODYCH LUDZI JAKO PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI, M. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU, ZASAD FAIR PLAY ORAZ OSOBOWOSCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAN SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH b) działalność odpłatna pożytku publicznego stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej oraz nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców

3 13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców... b) przedmiot działalności gospodarczej Nie dotyczy II. INFORMACJA O SPOSOBIE REPREZENTACJI OFERENTÓW WOBEC ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZYTOCZENIEM PODSTAWY PRAWNEJ 10) Nie dotyczy III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO PROPONOWANEGO DO REALIZACJI 1. Krótka charakterystyka zadania publicznego Nazwa imprezy: III Podkarpacki Memoriał Sportowy im. bł. Jana Pawła II osób niepełnosprawnych Impreza ma na celu integrację nie tylko osób niepełnosprawnych z całego województwa podkarpackiego. Głównym bowiem celem jest promowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu wśród uczestników. Ponad to pragniemy zaktywizować nie tylko dzieci i młodzież ale i osoby starsze, pokazując że zarówno bieganie, jak i pływanie i kontakt z wodą może sprzyjać rehabilitacji, rewalidacji i kompensacji. Docelowo przewidziano ok uczestników, którzy wezmą udział w całym projekcie, z całego województwa Podkarpackiego. W latach poprzednich łączna liczba osób biorących udział w dwóch edycjach Memoriałów sięgnęła blisko 1700 osób. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Impreza we współpracy z Zespołem Szkół nr 6, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, parafią p.w. Bł. Jana Pawła II oraz duszpasterstwem Baszta, rozpocznie się 2 kwietnia 2014 roku. Jest to data śmierci Papieża. Uczestnicy oddadzą hołd Bł. Janowi Pawłowi II poprzez zawody sportowe biegi na hali MOSiR, oraz przez przepłynięcie 9665 basenów punkt centralny imprezy. Liczba ta jest symboliczna, ze względu na to, iż tyle właśnie trwał pontyfikat Papieża Polaka. Planujemy, iż impreza rozpocznie się częścią dla niepełnosprawnych ok. godziny Będzie to sztafeta biegacka w której udział wezmą dzieci, młodzież, dorośli: niepełnosprawni, z całego województwa Podkarpackiego. Następnie odbędzie się uroczysta msza święta o godzinie w parafii p.w. Bł. Jana Pawła II w Stalowej Woli, zakończona błogosławieństwem i ucałowaniem relikwii Bł. Jana Pawła II. Następnie przeniesiemy się na basen, gdzie o godzinie ruszy pierwsza sztafeta pływacka. Jest to symboliczna godzina, w której Papież Polak pożegnał się z życiem doczesnym, przechodząc do wieczności. Już jako schorowany i jak nikt inny rozumiejący cierpienie i ból osób chorych i niepełnosprawnych. Każdy z uczestników imprezy otrzyma Pamiątkowy Medal oraz dyplom uczestnictwa. Podczas imprezy nie zabraknie też odrobiny współzawodnictwa, bowiem wśród uczestników Memoriału najlepsze wyniki, wśród niepełnosprawnych zostaną nagrodzone trofeami oraz nagrodami rzeczowymi. Zakładany program imprezy: Dnia: 02 kwietnia kwietnia 2014

4 Godzina: 16:00 02:00 16:00 przybycie pierwszych grup zorganizowanych niepełnosprawnych z innych miejscowości z województwa 16:10 rejestracja uczestników niepełnosprawnych sztafety na hali MOSiR w Stalowej Woli start sztafety biegackiej osób niepełnosprawnych 18:00 kolacja dla - grup niepełnosprawnych - przyjezdnych biorących udział w I części imprezy 19:00 uroczysta msza Święta w parafii p.w. Bł. Jana Pawła II 20:00 rejestracja zawodników na obiektach MOSiR w Stalowej Woli 20:45 przybliżenie sylwetki bł. Jana Pawła II 21:00 apel Jasnogórski na basenie 21:37 start pierwszej sztafety pływackiej (równocześnie na 15 torach) 02:00 zakończenie imprezy, powrót do domów, miejscowości i hoteli Ze względu na sprawy organizacyjne, późne godziny, bezpieczeństwo oraz ilość osób biorących udział w imprezie, medale oraz dyplomy będą wręczane na bieżąco po zrobieniu danego dystansu. Podczas trwania całej imprezy sportowej organizatorzy zapewniają dla wszystkich zawodników a także osób obsługujących zadanie, ciepły posiłek, przystawki w postaci szwedzkiego stołu na terenie krytej pływalni, stały dostęp do kawy, herbaty i wody, drożdżówek i ciast. 2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków Doświadczenie z organizacji dwóch poprzednich edycji imprezy, pn.: I Podkarpacki Memoriał Pływacki im. bł. Jana Pawła II, oraz II Podkarpacki Memoriał Sportowy im, bł. Jana Pawła II wykazało, że istnieje potrzeba organizacji imprezy ponadregionalnej (wojewódzkiej) integrującej środowisko niepełnosprawne ze środowiskiem pełnosprawnym. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, bowiem w obu edycjach wzięło udział blisko 1700 uczestników (I edycja 700 osób, II edycja 1000 osób) z wielu różnych ośrodków, szkół, etc. Na imprezie spotkały się grupy nie tylko z powiatu Stalowowolskiego oraz całego województwa Podkarpackiego, ale również gościnnie udział wzięli z województwa Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Korzyści jakie przynosi impreza to: Promowanie wolontariatu w sporcie wśród różnych grup społecznych, Promowanie wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu, Integracja osób niepełnosprawnych z województwa Podkarpackiego, a także umożliwienie im sprawdzenie się w pełnieniu rożnych ról społecznych, Aktywizacja starszych osób w tym, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, Rozpowszechnianie idei sportu osób niepełnosprawnych w województwie Podkarpackim, Popularyzacja biegów, oraz pływania jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rehabilitacji, rewalidacji, poprawy kondycji i kompensacji u osób niepełnosprawnych, Przedstawienie osoby oraz idei Papieża Polaka Jana Pawła II oraz oddanie mu hołdu w kolejną rocznicę Jego śmierci. Sport jest radością życia, grą i zabawą, środkiem do nawiązywania przyjaźni, otwieraniem się na innych oraz wyrażaniem własnego bogactwa. Jan Paweł II, Podsumowanie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie treningów. Dzięki zaangażowaniu dużej liczby wolontariuszy akademickich pozwala to na ich integrację z mi niepełnosprawnym, a także zdobycie doświadczenia, tak potrzebnego w ich dalszym życiu zawodowym. Ponad to impreza miała duży oddźwięk medialny. Dzięki imprezie wiele osób niepełnosprawnych mogło poczuć się docenionym oraz być wygranym, gdyż każdy uczestnik memoriału to wygrany. Ponad to impreza buduje pozytywną atmosferę wokół sportu i rywalizacji sportowej. Ranga imprezy pozwala na przypomnienie nauki głoszonej przez jednego z największych polaków bł. Jana Pawła II, pokazanie, że każdy bez względu na wiek, status materialny, stan zdrowia, może ćwiczyć, dobrze się bawić, współpracować ze sobą i być wygranym. 3. Opis grup adresatów zadania publicznego W związku z wojewódzkim wymiarem imprezy, beneficjentami zadania będą: Uczniowie ze szkół specjalnych ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Kolbuszowej, i innych, Ośrodki Szkolno wychowawcze działające na terenie województwa, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, domy pomocy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim działające na terenie województwa Podkarpackiego, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi: MPDz, autyzm, osoby

5 niepełnosprawne fizycznie, dzieci z przedszkoli integracyjnych, uczniowie szkół noszący im Jana Pawła II, szkoły integracyjne z województwa Podkarpackiego, dom pomocy społecznej z Sandomierza (województwo Świętokrzyskie) szkoły masowe i mieszkańcy powiatu stalowowolskiego, etc. Przewidziana liczba osób biorących udział to blisko 1000 osób. 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania 11) Nie dotyczy 5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci 1) otrzymał/otrzymali 1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji 11) Nie dotyczy 6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji Promowanie wolontariatu w sporcie wśród osób niepełnosprawnych poprzez angażowanie ich w organizację imprezy sportowej o charakterze lokalnym, Promowanie wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu wśród uczestników imprezy sportowej: dzieci, młodzież oraz osób starszych, w tym z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością fizyczną z powiatu stalowowolskiego oraz całego województwa Podkarpackiego, poprzez aktywne uczestnictwo w imprezie, Integracja osób niepełnosprawnych z województwa Podkarpackiego, a także umożliwienie im sprawdzenie się w pełnieniu rożnych ról społecznych: organizatora, lidera, sędziego, asystenta trenera, pomocnika opiekuna, wolontariusza, etc. Aktywizacja starszych osób w tym, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo zgodnie z europejską ideą aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej udział nie tylko dzieci, ale także dorosłych i osób starszych w biegach i pływaniu, Rozpowszechnianie idei sportu osób niepełnosprawnych w województwie Podkarpackim oraz stwarzanie możliwości prezentacji swoich umiejętności sportowych osobom niepełnosprawnym podczas imprezy, Popularyzacja biegów, oraz pływania jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rehabilitacji, rewalidacji, poprawy kondycji i kompensacji u osób niepełnosprawnych, Przedstawienie stanowiska, osoby oraz idei Papieża Polaka Jana Pawła II oraz oddanie mu hołdu w kolejną rocznicę Jego śmierci, poprzez bieganie ze strony osób niepełnosprawnych oraz przepłynięcie 9665 basenów Sport jest radością życia, grą i zabawą, środkiem do nawiązywania przyjaźni, otwieraniem się na innych oraz wyrażaniem własnego bogactwa. Jan Paweł II, Podsumowanie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie treningów. 7. Miejsce realizacji zadania publicznego Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, przy ul Hutniczej 15: Pływalnia kryta oraz Hala sportowa. 8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 12)

6 Przy realizacji zadania udział weźmie 5 partnerów, tj.: Zespół Szkół nr 6, Parafia Akademicka pw. Bł. Jana Pawła II, Duszpasterstwo Akademickie Baszta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych Polska Podkarpackie. Opis poszczególnych działań finansowych: 1. Zakup trofeów sportowych: 1000 x 3,50 medali dla uczestników = 3500zł, 2. Wynajem dwóch obiektów sportowych na dwa dni (2 i 3 kwiecień) hala sportowa oraz basen kryty w Stalowej Woli: 500zł x 2dni x 2 obiekty = 2000zł 3. Obsługa medyczna (wynajem 3 ratowników medycznych, oraz karetki pogotowia na czas trwania imprezy: 2-3 kwiecień) koszt łączny: 2000zł 4. Wyżywienie: koszt wyżywania uczestników podczas trwania całej imprezy zarówno na hali jak i basenie (w tym napoje dla każdego uczestnika, bułka słodka, sałatki, przystawki, wędlina, śledzie, etc. stół szwedzki, oraz wykupienie śniadania oraz kolacji dla grup przyjezdnych nocujących) 1000 osób x 4,90zł = koszt łączny 4900zł 5. Zakwaterowanie liczby ok. 50 uczestników, koszt noclegu z dnia 2 na 3 kwiecień ok. 20zł, łączny koszt 1000zł 6. Ubezpieczenie uczestników imprezy na dwa dni, NNW (zarówno od wypadku jak i śmierci) koszt łączny: 2000zł 7. Transport: obecna stawka za km samochodem wynosi 0,83zł. W związku ze zgłoszeniami z całego województwa, w tym również z najdalszych zakątków (np. Krosno) a także przyjezdnych z innych miejscowości z województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego, szacuje się koszt łączny: 3500zł 8. Obsługa sędziowska: 100 osób wolontariuszy świadczących pomoc i wsparcie przez czas imprezy (jako osoby liczące, pomagające niepełnosprawnym, służba porządkowa, poczet powitalny, opiekunowie niepełnosprawnych, liderzy grup przyjezdnych, etc.) 15 osób x 3h x 5zł = 225zł, 85 osób x 6h x 5zł = 2550zł łączny koszt: 2775zł 9. Obsługa techniczna: to zatrudnienie 2-3 osób od dnia 20 marca, do przygotowywania regulaminów, stworzenie strony internetowej, rozwiezienie plakatów, ulotek, zaproszeń, etc, obsługa nagłośnienia, przygotowanie obiektu, zajęcie się usługami reklamowymi, etc. Koszt łączny: 2000zł 10. Obsługa koordynatora: umowa podpisana na okres realizacji i przygotowania imprezy od 20 marca: koszt: 400zł 11. Obsługa administracyjna księgowość łączny koszt 450zł 12. Promocja zadania: projekt i wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń, promocja strony internetowej, etc. Łączny koszt: 1600zł 13. Usługi wydawnicze: albumy pamiątkowe, relacje z imprezy, podziękowania: koszt łączny 3500zł 14. Koszty pośrednie zadania związane z: łącznością, podróżami służbowymi, korespondencją, zamówieniami publicznymi, koszt łączny: 1000zł. 9. Harmonogram 13) Zadanie publiczne realizowane w okresie od 20 marzec 2014 do 10 kwiecień 2014 Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 14) I. Działania organizacyjne: 1. Przygotowanie dokumentacji, harmonogramów, regulaminów, uzyskanie pozwoleń, etc. 2. Podpisanie umów 3. Pozyskanie sponsorów 4. Promocja zadania: plakaty ulotki, reklamy, zaproszenia, strona internetowa, audycje radiowe, etc. 5. Ubezpieczenie uczestników 6. Zakup medali i trofeów sportowych 7. Przygotowanie i wydruk dyplomów 8. Zakupy spożywcze 9. Wynajem pokoi dla przyjezdnych 10. rezerwacja obiadu dla grup niepełnosprawnych przyjeżdżających na oba punkty imprezowe 11. Przygotowanie strefy gastronomicznej zrobienie zakupów dla uczestników 12. Wynajem obiektów sportowych II. Realizacja imprezy pn. III Podkarpacki Memoriał Sportowy im. Bł. Jana Pawła II osób niepełnosprawnych: 1.Przygotowanie obiektów do imprezy (hala sportowa i pływania kryta) 2.Zabezpieczenie medyczne imprezy 3.Przygotowanie strony gastronomicznej, dla uczestników, Terminy realizacji poszczególnych działań 20.marzec kwiecień kwiecień kwiecień 2014

7 wolontariuszy i osób pracujących przy realizacji zadania 4. Oprawa techniczna, religijna, muzyczna, etc. 5. Realizacja programu imprezy III. Działania porządkowe po zakończeniu imprezy: 1. Wysprzątanie obiektów MOSiR w Stalowej Woli 2. Sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń obiektów 3. Zabranie sprzętów, przedmiotów, dokumentów, etc. Należących do Organizatorów. 03. kwiecień kwiecień Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 15) Promocja wolontariatu w sporcie wśród osób niepełnosprawnych oraz młodych mieszkańców powiatu Stalowowolskiego, Integracja osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie z województwa Podkarpackiego, a także możliwość wcielenia się w różne role społeczne: organizatora, lidera, opiekuna, etc., Zaktywowanie ludzi starszych do uczestnictwa w sporcie, Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności sportowych dzieci i młodzieży, osobom starszym w tym osobom z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, Popularyzacja w województwie Podkarpackim pływania oraz biegania jako formy rehabilitacji, Promocja powiatu stalowowolskiego oraz miasta Stalowa Wola, Sprawdzenie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, Przybliżenie sylwetki Jana Pawła II jako człowieka kochającego każdego człowieka, ceniącego każdy wysiłek i fascynującego się sportem. IV. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: Lp. Rodzaj kosztów 16) Ilo ść jed nos tek Kosz t jedn ostk owy (w zł) Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowa nej dotacji (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 17) (w zł) Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy (w zł) I II III Koszty merytoryczne 18) po stronie Stowarzyszenie Latorośl (nazwa Oferenta) 19) : 1) Trofea sportowe (medale, puchary, statuetki)... 2) Wynajem obiektów (hala sportowa i pływalnia kryta)... 3) Obsługa medyczna (3 ratowników + karetka) 4) Wyżywienie /napoje podczas imprezy+obiad dla przyjezdnych+ śniadanie dla grup nocujących... 5) Zakwaterowanie... 6) Ubezpieczenie... 7) Transport... 8) Obsługa sędziowska.. 9) Obsługa techniczna.. Koszty obsługi 20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie Stowarzyszenie Latorośl.. (nazwa Oferenta) 19) : 1) Obsługa koordynatora... 2) Obsługa administracyjna... 3) Koszty pośrednie (zakup: papieru, tonera, usługi zamówień publicznych, łączność, etc.) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Stowarzyszenie Latorośl 19) : 1) Promocja zadania (plakaty, ulotki, prowadzenie strony internetowej, etc.)... 2)Usługi wydawnicze (Albumy pamiątkowe, , ,90 2 2,00 0,83 5, , Sztuk obiekty godzin kilometry godzin impreza Sztuk impreza , ,00

8 Podziękowania, etc.) IV Ogółem: , ,00 2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji 200 zł 6,4 % 2 Środki finansowe własne 17) 785 zł 25,8 % 3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione 1800 zł 58,8 % w pkt ) 11) 3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego 17) zł 0,0 % 3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z 1800 zł 58,8% budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) 17) 3.3 pozostałe 17) zł 0,0 % 4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 2775,00 zł 9,0% członków) 5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1 4) 30625,00 zł 100 % 3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 21) Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych Kwota środków (w zł) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony (-a) pozytywnie, czy też nie został (-a) jeszcze rozpatrzony (-a) Termin rozpatrzenia w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty Ministerstwo Sportu i Turystyki 1800 zł TAK/NIE 1) 15 luty 2014 r TAK/NIE 1) Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: TAK/NIE 1) Impreza jest skierowana do blisko 1000 uczestników, w tym osób niepełnosprawnych.... V. INNE WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADANIA PUBLICZNEGO 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22) Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania : 150 osób w tym wolontariusze: 100 wolontariuszy Inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy: Nad bezpieczeństwem, oraz organizacją imprezy czuwać będą: wolontariusze głównie pedagodzy specjalni, oraz osoby kształcące się w kierunku pedagogicznym, a także nauczyciele i opiekunowie pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Ponad to przy zadaniu pracować będą wolontariusze z liceum medycznego. Osobami zatrudnionymi, będą: 3 ratowników medycznych, ratownicy wodni, osoby odpowiedzialne za całą obsługę techniczną, nadzór nad pracami, promocją, przygotowaniem a także zakończeniem memoriału, księgowa zajmująca się rachunkowością z tegoż projektu. Kadra jest wyjątkowo zaangażowana w rozwój tej inicjatywy z tego względu, że częściowo w latach ubiegłych była jej inicjatorem. Ponad to wolontariusze współpracujący z naszym stowarzyszeniem a także wyżej wymieniona kadra, stanowi jedną drużynę, skupioną wokół jak najbardziej starannej i rzetelnej organizacji Memoriału.

9 2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów 1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23) Kamizelki do pływania dla osób niepełnosprawnych, 12 desek specjalistycznych, Deski do pływania, Pasy dla osób niepełnosprawnych, 15 stoperów, 40 podkładek do liczenia dla sędziów 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) Stowarzyszenie Latorośl jest młodą organizacją, powstałą na przełomie 2011 i 2012 roku. Naszym sukcesem była organizacja cyklu imprez, na skalę wojewódzką, pn.: I PODKARPACKI MEMORIAŁ PŁYWACKI oraz II PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWYM IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych odbywający się kolejno w kwietniu w latach 2012 oraz 2013 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W obu imprezach łącznie wzięło udział blisko 1700osób (w I edycji 700 osób w II edycji 1000 osób). W tym gościnnie zawitali do nas również grupy z województwa Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego. Obie edycje były wspierane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Ponad to ubiegłoroczna impreza była wspierana poprzez dofinansowanie z środków Województwa Podkarpackiego. 4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nie dotyczy Oświadczam(-y), że: 1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/ oferentów 1) ; 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie 1) opłat od adresatów zadania; 3) oferent/oferenci 1) jest/są 1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 18 kwiecień 2014 roku; 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 5) oferent/oferenci 1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) 1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1); 6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją 1) ; 7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Data.... (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1) ) Załączniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 24).

10 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). Poświadczenie złożenia oferty 25) Adnotacje urzędowe 25)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 05.12.2013 Data i

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1784/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2012 r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) WZÓR... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno (organ administracji publicznej) Rehabilitacyjne AMAZONKA 64 100 Leszno, ul. Chrobrego 37 Tel. 065 520 51 15 NIP 6971599698 REGON 410223889 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, dnia 10.09.2013 r. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA*

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (Y-CH)*/ PODMIOTU(-ÓW) O KTÓRYM (-CH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do...

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do... W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... (rodzaj zadania publicznego 2) )......

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ... Data i miejsce złożenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA Głogów. 28.02.2014 WK.DPSiZ. 525. Y. 2014 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. 1, Parafia Rzymsko

Bardziej szczegółowo

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 '

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' I. Dane oferenta/oferentów 1 ' 3 ' 1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' ( x) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

w okresie od... do... (organ administracji publicznej)

w okresie od... do... (organ administracji publicznej) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) 1) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ OFERTA/OFERTA WSPÓLNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarządowych pl. Armii Krajowej 1,70456 Szczecin tel.+48 91 42 45 105 bop@um.szczecin.pl www.szczecin.pl Stowarzyszenie SpołecznoEkologiczne "Zwierzęcy Telefon

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce ożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM

Bardziej szczegółowo

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 30/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2014 r. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/*, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST.

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej) Spółdzielnia Socjalna VITA 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 22 NIP 69723008220, Regon: 302396850 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 9.12.2014.r Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do...

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr222/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2016 r....... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie... (pieczęć oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego) ... Data i miejsce złoŝenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... 1 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. Upowszechnianie kultury fizycznej. (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. Upowszechnianie kultury fizycznej. (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI LESZNO 64-00 Leszno, ul. Wilkońskiego 36 Tel. 65 537 55 42 NIP 697-9-00-784 REGON 403842 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....)

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 r. w kategorii młodzieŝowej i senior... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA KLUBU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publiczne j ) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd. 7) tel.: 667972560 faks:.- e-mail: cypel@ulanow.eu, http: 8) numer rachunku bankowego: 21 9430 1032 4000 1922 2000 0002 nazwa banku: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oddział Ulanów 9) nazwiska

Bardziej szczegółowo

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek Załącznik nr 1do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.. ( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm.

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.01.2016 r.... pieczątka wnioskodawcy... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA

Bardziej szczegółowo

Rozwój w zakresie emocjonalnym, intelektualnym, zachowań społecznych i kształtowania charakeru

Rozwój w zakresie emocjonalnym, intelektualnym, zachowań społecznych i kształtowania charakeru Rozwój w zakresie emocjonalnym, intelektualnym, zachowań społecznych i kształtowania charakeru Kształtowanie tolerancji i integracji w grupie Stosowanie zasad fair play Kształtowanie pewności siebie i

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej)

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* ... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) ZAŁĄCZNIK (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* składana na

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-10... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD

Bardziej szczegółowo

Zadanie: PROPAGOWANIE I NAUKA GRY W GOLFA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PABIANIC... (tytuł zadania publicznego)

Zadanie: PROPAGOWANIE I NAUKA GRY W GOLFA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PABIANIC... (tytuł zadania publicznego) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Prezydent Miasta Pabianic, 15.06.2015 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Liszki, 15.06.2015 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW),

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego) Przed wypełnieniem ofert należy zapoznać się z komentarzami do ofert oraz przypisami od 1 do 25. Informacje w punktach opatrzonych zieloną czcionką zamieszczone są w treści umowy należy zadbać o rzetelne

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Mielec, dnia 16.01.2012 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ PODMIOTU/JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(YCH)/PODMIOTU (ÓW), O KTÓRYM (YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO WNIOSEK OS.OP.I STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Załącznik Nr 1 do Zasad WZÓR WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Starostwo Powiatowe w Sępólnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej I. Dane Wnioskodawcy Data i miejsce złożenia Wniosku (wypełnia Sekretariat OSiR w Serocku) 1) imię i nazwisko: 2) adres: ulica.. miejscowość:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą

WNIOSEK. o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą .. (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku) * Pieczęć Urzędu z datą wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą Działalność szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2 ')

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2 ') Babice, 25 sierpnia 2015 r. OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą.........

... WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą......... ...... (pieczęć Wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku - wypełnia Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze) WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą I. Informacje

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1718/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK...... Pieczęć organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

Turystyka i krajoznawstwo

Turystyka i krajoznawstwo STOWARZYSZENIE SUKCES Jeziorzany 74, 32-060 Liszki NIP: 9442174285, Reg. 120582035 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Liszki, dnia 11.05.2016 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Leszek Wójcik. Dobrze czytam poznaję siebie i świat

OGŁOSZENIE. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Leszek Wójcik. Dobrze czytam poznaję siebie i świat OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19a. Ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), każdy w terminie do 27 października

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

I. Dane Wnioskodawcy.

I. Dane Wnioskodawcy. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie Na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów Pieczęć wnioskodawcy Data

Bardziej szczegółowo

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r....... (pieczęć klubu sportowego) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 22.10.2012 Data

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja obozu letniego dla dzieci

Upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja obozu letniego dla dzieci OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA PLAGA XXI WIEKU POMOC OSOBOM CHORYM NA CUKRZYCĘ

CUKRZYCA PLAGA XXI WIEKU POMOC OSOBOM CHORYM NA CUKRZYCĘ OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WPŁY N ĘŁO Kancelaria Ogólna Urząd Miasta Ldz.. Ilość załączników Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2) )

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2) ) 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO SZKOLENIE SPORTOWE

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO SZKOLENIE SPORTOWE ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Mikołów: Wsparcie sektora pozarządowego, w tym promocja i organizacja wolontariatu

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Mikołów: Wsparcie sektora pozarządowego, w tym promocja i organizacja wolontariatu Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Mikołów: Wsparcie sektora pozarządowego, w tym promocja i organizacja wolontariatu...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. I. Dane oferenta/oferentów

Nie dotyczy. I. Dane oferenta/oferentów ZAŁĄCZNIK Nr 1 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE AMAZONKA 64 100 LESZNO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, dnia 22.10.2012 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego) Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)... (pieczęć nagłówkowa oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

... WZÓR WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SOMPOLNO W KWOCIE...ZŁ NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU. pn...

... WZÓR WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SOMPOLNO W KWOCIE...ZŁ NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU. pn... zał. nr 3...... (pieczęć klubu sportowego) WZÓR (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SOMPOLNO W KWOCIE...ZŁ NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO W ZAKRESIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7-miu dni roboczych.od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić swoje uwagi do tej oferty.

Stosownie do art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7-miu dni roboczych.od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić swoje uwagi do tej oferty. Stosownie do art.. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) zamieszcza się dołączoną ofertę na okres 7 miu dni.

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/72/08 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.03.2008 roku....... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* Data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do regulaminu III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2005 r. pn.: MAŁOPOLSKA GOŚCINNA...... (pieczęć organizacji

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) organizacji pozarządowej(-ych)/podmiotu(-ów), o którym(-ych) mowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Gmina Bogatynia (nazwa organu zlecającego)

Gmina Bogatynia (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji (data i miejsce złoŝenia pozarządowej*/ podmiotu*/ oferty) jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych z miasta Leszna

Działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych z miasta Leszna Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Lesznie ul. Narutowicza 6 NIP: 783-10-82-079 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej)

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą..

WNIOSEK. o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą.. Załącznik do ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014. (pieczęć wnioskodawcy/ (data i miejsce złożenia wniosku) WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I

Bardziej szczegółowo

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego STOWARZYSZENIE SUKCES Jeziorzany 74, 32-060 Liszki NIP: 9442174285, Reg. 120582035 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Liszki, dnia 11.05.2016 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy ....., dnia.. r. (pieczęć wnioskodawcy (data i miejsce składania wniosku) Urząd Gminy Bukowsko Dnia.. L.dz. /podpis nieczytelny/ * Pieczęć Urzędu Gminy Bukowsko z datą spływu wniosku WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr AO.0050.210.2016 Burmistrza Miasta Kluczborka OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty /Wypełnia organ administracji publicznej/ OFERTA Dziennego

Bardziej szczegółowo

przez WÓJTA GMINY RZĄŚNIK (nazwa organu zlecającego)

przez WÓJTA GMINY RZĄŚNIK (nazwa organu zlecającego) (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo