REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski z siedzibą w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/3, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 30251/99/S prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania, NIP: REGON: , zwana dalej: Organizatorem Organizator działa na zlecenie AMICA Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-320), przy ul. Bułgarskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: (zwana dalej: AMICA) Promocja trwa od 07 lipca 2014 r. do 15 września 2014 r. lub do wyczerpania się zapasów przewidzianej w niej Nagrody Gwarantowanej, określonej w punkcie 2.9 a) i 2.9 b), z zastrzeżeniem punktu 2.11 niniejszego Regulaminu W ramach Promocji zorganizowany jest Konkurs z Nagrodą Główną, zwany dalej Konkursem Organizator jest przyrzekającym Nagrodę Gwarantowaną oraz Nagrodę Główną w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe, w stosunku do których Gwarantem jest AMICA, zakupione w punktach sprzedaży, w tym także przez Internet Organizator odpowiedzialny jest za przyjmowanie i przechowywanie zgłoszeń uczestników Promocji oraz przesłanie do Uczestnika Nagrody Gwarantowanej na wskazany przez niego adres na zasadach określonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego, zwanych dalej Uczestnikami W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i osoby reprezentujące Organizatora lub AMICA. W Promocji nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia W Promocji nie mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2 2.4. Promocją objęte są Lodówki AMICA o symbolach wymienionych poniżej, zwane dalej Produktem Promocyjnym: - FK338.6 GBDZAA - FK338.6 GBAA - FK338.6 GWAA - FK218.3 AA - FK218.3 XAA - FK278.3 AA - FK278.3 XAA - FK328.3 AA - FK328.3 XAA - FK FK218.4X - FK FK FK328.4 X - FK FK318.3 X - FK268.3 XAA - FK268.3 AA - FK265.3 SAA - FK BK BK FA - BK313.3 AA 2.5. Warunkami uczestnictwa w Promocji i odebrania Nagrody Gwarantowanej określonej w punkcie 2.9, paragrafu 2, są: a) dokonanie zakupu Lodówki AMICA (Produktu Promocyjnego) objętej Promocją w okresie trwania Promocji wskazanym w pkt b) zarejestrowanie się na stronie internetowej wypełnienie prawidłowo i w całości formularza zgłoszeniowego oraz załączenie skanu/kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego zawierającego opis modelu lub wysłanie prawidłowo i w całości wypełnionego formularza zgłoszeniowego z ulotki Promocyjnej lub pobranego ze strony internetowej oraz załączenie kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego - przesyłką poleconą na adres: STOKROTKA Ul. Długa 19/ Poznań z dopiskiem Amica. Bądź SMART!, lub przesłanie skanu/kopii wypełnionego prawidłowo i w całości formularza zgłoszeniowego z ulotki Promocyjnej lub pobranego ze strony internetowej

3 oraz kopii dowodu zakupu Produktu Promocyjnego poprzez Internet na adres: c) zachowanie do okazania oryginału paragonu lub/i faktury VAT i Karty Gwarancyjnej potwierdzających spełnienie powyższych warunków, d) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. (Przyjmuje się, że Uczestnik biorący udział w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach w nim określonych), e) wypełnienie innych obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wymagań określonych w paragrafie 2, punkt 2.5. podpunkty a) do e) oraz rozwiązanie zadania Konkursowego znajdującego się na stronie internetowej oraz w ulotce Promocyjnej Wymagane dokumenty należy załączyć/wysłać najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia Promocji (decyduje data rejestracji na stronie internetowej lub stempla pocztowego). Niedotrzymanie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów skutkuje utratą prawa do Nagrody Gwarantowanej oraz do uczestnictwa w Konkursie - określonych w niniejszym Regulaminie Nagrody a) Nagroda Gwarantowana - Wyciskarka do cytrusów AMICA Este JCK 3011, przy zakupie lodówek: - FK FK218.4X - FK FK FK328.4 X - FK FK318.3 X - FK268.3 XAA - FK268.3 AA - FK265.3 SAA - FK BK BK FA - BK313.3 AA b) Nagroda Gwarantowana: Zestaw Ekspres do kawy AMICA Espris CD Spieniacz do mleka AMICA Fomis FD 2011, przy zakupie lodówek: - FK338.6 GBDZAA - FK338.6 GBAA - FK338.6 GWAA - FK218.3 AA - FK218.3 XAA - FK278.3 AA - FK278.3 XAA - FK328.3 AA - FK328.3 XAA c) Nagrodą Główną Konkursu jest zestaw nagród o łącznej wartości zł brutto:

4 Lp. Nazwa elementu zestawu Nagrody Głównej Wartość brutto [zł] Samochód Smart ForTwo coupé pure 45 kw mhd Typ Karta podarunkowa (PRE-PAID) na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC oraz kosztów rejestracji samochodu osobowego Nagroda pieniężna na poczet podatku 3. dochodowego (opłaty do Urzędu dokona 6000 Agencja) 2.9. Jednorazowa wartość Nagrody Gwarantowanej nie przekracza kwoty 760 zł, w związku z czym na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z późń. zm.) Nagroda ta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych Łączna ilość Nagród Gwarantowanych w Promocji jest ograniczona do puli: - Wyciskarka do cytrusów AMICA Este JCK 3011: 2800 zestawów, - Ekspres do kawy AMICA Espris CD Spieniacz do mleka AMICA Fomis FD 2011: 1200 zestawów Wyczerpanie puli Nagród Gwarantowanych jest jednoznaczne z zakończeniem Promocji. Po wyczerpaniu puli Nagród Gwarantowanych, Nagrody Gwarantowane nie przysługują, pomimo spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie Nagroda pieniężna stanowiąca element zestawu składającego się na Nagrodę Główną w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora na rzecz należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny Uczestnik korzystający z Promocji, po otrzymaniu Nagrody Gwarantowanej może zrezygnować z wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Główną Podczas trwania Promocji uruchomiona jest infolinia pod numerem: , czynna w godzinach , pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Promocji. Koszt połączenia: wg aktualnych stawek operatora telefonii dzwoniącego WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I WYSYŁKA NAGRODY GWARANTOWANEJ Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności oraz kompletności Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu. Organizatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup lodówki AMICA oraz numeru seryjnego urządzenia.

5 3.3. Nagroda Gwarantowana będzie wysyłana do Uczestnika Promocji po otrzymaniu przez Organizatora nadesłanego (internetowo lub przesyłką poleconą) przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego wraz ze skanem/kopią paragonu lub skanem/kopią faktury VAT, nazwą Produktu Promocyjnego oraz po potwierdzeniu zgodności zgłoszenia z Regulaminem i weryfikacji faktury VAT lub paragonu przez Organizatora Nagroda Gwarantowana zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania zgłoszenia (decyduje data nadania paczki przez Organizatora) Nagroda Gwarantowana zostanie wysłana na wskazany przez Uczestnika adres na formularzu zgłoszeniowym W przypadku nieodebrania w terminie, przez Uczestnika, przesyłki zawierającej Nagrodę Gwarantowaną, Nagroda Gwarantowana przepada. Za nieodebranie przesyłki w terminie uważa się jej zwrot Organizatorowi przez firmę kurierską. Firma kurierska po nieudanej próbie doręczenia zostawia u odbiorcy awizo z informacją o przesyłce oraz ponawia próbę dostarczenia dnia następnego. W przypadku nieodebrania przesyłki z Nagrodą zostaje ona odesłana do nadawcy W Promocji nie będą brały udziału zgłoszenia wypełnione niezupełnie, nieprawidłowo, niezawierające wszystkich danych osobowych, a w przypadku formularzy zgłoszeniowych wysłanych przesyłką poleconą - niepodpisane własnoręcznie przez Uczestnika. Także zgłoszenia zawierające dane nieprawdziwe lub dane więcej niż jednej osoby nie będą brały udziału w Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od Organizatora. 4. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEBIEGU KONKURSU 4.1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru, zwana komisją, którą powoła Organizator. W jej skład wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciel AMICA Do zadań komisji będzie należało w szczególności: a) Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, b) Sprawdzanie zgodności zgłoszeń z warunkami wymienionymi wyżej w par. 1 i 2, c) Zabezpieczenie zgodności przebiegu wydawania nagród z Regulaminem Konkursu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, d) Podpisanie protokołu Konkursowego zawierającego dane laureatów, e) Udział w czynnościach wydawania wygranych Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie zadania Konkursowego polegającego na napisaniu odpowiedzi na podany temat: Bądź SMART! Podaj 3 powody, dla których warto wybrać lodówkę AMICA 4.4. Głównymi kryteriami oceny i wyłonienia zwycięzcy będą: a) kreatywność odpowiedzi, b) ciekawe ujęcie zadania Konkursowego.

6 4.5. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem Konkursowym na swoje pisemne żądanie w siedzibie Organizatora: Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/3. 5. OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU I ODBIÓR NAGRODY GŁÓWNEJ 5.1. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość , stronę Internetową Promocji oraz telefonicznie w terminie nie później niż do 15 października 2014 roku Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w tym publikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska) laureatów konkursu w mediach, także na stronie Wyrażają także zgodę na fotografowanie laureatów w czasie wręczania nagród i publikację wizerunków laureatów w mediach w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora. Publikacja utrwalonego wizerunku laureata nastąpi bez wynagrodzenia lub odszkodowania dla laureata Warunkiem wydania Nagrody Głównej jest przedstawienie przez laureata oryginału dowodu zakupu lodówki AMICA oraz innych dokumentów określonych niniejszym Regulaminem Nagroda Główna zostanie wydana laureatowi do dnia 30 października 2014 r. w Warszawie. W przypadku braku odbioru Nagrody Głównej i braku możliwości skontaktowania się z laureatem konkursu drogą mailową, pocztową i telefoniczną komisja zbierze się ponownie i wyłoni kolejnego zwycięzcę Laureat Konkursu wyraża zgodę na oklejenie materiałami informacyjnymi Amica tylnej szyby Nagrody Głównej i zobowiązuje się pozostawić je w terminie 2 miesięcy po odebraniu Nagrody Nagroda Główna zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROMOCJI 6.1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za: a) nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika, b) za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na kuponie rejestracyjnym, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 30 października 2014 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora - podmiotu odpowiedzialnego za realizację Promocji: Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski z siedzibą w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/3.

7 6.5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. 7. DANE OSOBOWE 7.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest AMICA AHiM AMICA powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzenia Promocji przez Organizatora Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania oraz usunięcia Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 8.1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości Nagrody przysługującej Uczestnikowi w Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez firmę kurierską przesyłki, a także za wszelkie inne działania firmy kurierskiej, w szczególności uszkodzenia przesyłki i jej zawartości Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody Gwarantowanej, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu na formularzu zgłoszeniowym, na który to adres została wysłana Nagroda Gwarantowana Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w działaniu strony Promocji spowodowane działaniami siły wyższej, przerwami w działaniu usług hostingowych, awariami serwerów, atakami DoS (denial of service), problemami związanymi z przesyłem danych, w szczególności związanych z zakłóceniami oraz błędami dotyczącymi strony Promocji, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub osób trzecich. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8 9.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora: Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski z siedzibą w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/3 oraz na stronie internetowej Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Bądź SMART! OŚWIADCZENIE ODBIORU NAGRODY GŁÓWNEJ Dane Zwycięzcy: Imię i nazwisko:. ul. Kod pocztowy.. Miasto.. PESEL:.. NIP:. Dane Urzędu Skarbowego Zwycięzcy: Nazwa Urzędu:.. ul. Kod pocztowy.. Miasto.. Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody o wartości brutto 60,000 złotych, na którą składa się: a) nagroda rzeczowa w postaci Samochodu osobowego Smart ForTwo o wartości 50,000 złotych brutto, b) karta podarunkowa zasilona kwotą 4,000 złotych brutto c) nagroda pieniężna w kwocie 6,000 złotych brutto. Jednocześnie upoważniam Organizatora Promocji Bądź Smart do potrącenia kwoty należnego podatku z nagrody pieniężnej i przekazania na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Nagroda została odebrana dnia... Czytelny podpis...

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo