Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn""

Transkrypt

1 Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , z kapitałem zakładowym w wysokości: ,00 zł, NIP: NIP (dalej "Organizator"). 2. Czynności związane z organizacją Promocji, w imieniu lub na rzecz Organizatora, wykonywać będzie spółka pod firmą LOWE Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 zł, NIP: (dalej "Koordynator"). 3. Promocja odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej "Regulamin"). Promocja organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej 4. Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora i ma charakter sprzedaży premiowej. 5. Promocja ma zasięg ogólnopolski i trwa od 26 stycznia do 27 lutego 2015 roku, lecz nie dłużej niż do wyczerpania puli kodów, umożliwiających nabycie biletu do kina, stanowiących nagrody w Promocji. 2 Uczestnicy 1. Uczestnikami Promocji (dalej łącznie "Uczestnicy", a pojedynczo "Uczestnik") mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mające status konsumentów i pełną zdolność do czynności prawnych, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego. 2. Udziału w Promocji nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora lub Koordynatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi ani rodzice małżonków lub partnerów życiowych. 3. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Promocji. 3 Przebieg Promocji 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nabycie przez Uczestnika w sprzedaży detalicznej, w okresie trwania Promocji, co najmniej 1 dużego opakowania bottle pack 98 g albo 2 dużych opakowań Tic Tac 49 g albo 4 małych opakowań Tic Tac (18 g lub 16 g) o dowolnym smaku (zwanych dalej "Produktami"), z zastrzeżeniem wypełnienia pozostałych warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie. 2. Zakup Produktów może zostać przez Uczestnika dokonany w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "Punkt Sprzedaży"). 3. Zakup Produktów powinien zostać potwierdzony na otrzymanym przez Uczestnika dowodzie zakupu Produktów, tj. paragonie fiskalnym, wystawionym przez Punkt Sprzedaży. Dowód Zakupu powinien wskazywać wyraźnie nazwę zakupionych Produktów. W sytuacji, w której dowód zakupu uniemożliwia jednoznaczną identyfikację Produktów, Uczestnik zobowiązany jest uzyskać na ww.

2 Dowodzie Zakupu odręczną adnotację przedstawiciela Punktu Sprzedaży, w którym nabyte zostały Produkty, o nazwie nabytych Produktów oraz pieczęć firmową tego Punktu Sprzedaży. Jeden Dowód Zakupu powinien dokumentować zakup co najmniej 1 dużego opakowania bottle pack 98 g albo 2 dużych opakowań Tic Tac 49 g albo 4 małych opakowań Tic Tac (18 g lub 16 g) o dowolnym smaku. 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że jeden Dowód Zakupu może zostać zgłoszony w Promocji wyłącznie jeden raz i na podstawie jednego Dowodu Zakupu Uczestnikowi przysługuje jeden kod promocyjny uprawniający do odbioru nagrody. 5. Uczestnik przystępuje do Promocji poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Promocji pod adresem (dalej "Formularz"), poprzez: a. wpisanie danych osobowych Uczestnika w postaci jego imienia i nazwiska oraz adresu e- mail b. przesłanie za pośrednictwem Formularza czytelnej kopii elektronicznej Dowodu Zakupu (zdjęcia lub skanu), c. wpisanie za pośrednictwem Formularza numeru Dowodu Zakupu d. wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Promocji oraz wydania nagród, na zasadach określonych w 6 Regulaminu. 6. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji w sposób określony powyżej jest dobrowolne. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczestnictwa w Promocji, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. 7. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Promocji powinno zostać dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób niż za pośrednictwem Formularza nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. 8. Fakt dokonania zgłoszenia zostanie potwierdzony po wysłaniu przez Uczestnika Formularza odpowiednim komunikatem na stronie internetowej Konkursu. 9. Uczestnik powinien zachować Dowód Zakupu w celu złożenia ewentualnej reklamacji. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu Zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności Zgłoszeń wysłanych po terminie, nieprawidłowych, niekompletnych, zawierających nieprawdziwe dane, w tym nieprawdziwe Dowody Zakupu lub Zgłoszeń zawierających nieczytelne kopie Dowodów Zakupu. Organizator zastrzega sobie również prawo do weryfikacji w poszczególnych Punktach Sprzedaży faktu wydania przez dany Punkt Sprzedaży Dowodu Zakupu o określonej treści. 4 Nagrody 1. W Promocji przewidzianych jest nagród w postaci: biletów do kin sieci Cinema City (dalej "Nagrody", a każda osobno "Nagroda ). Bilety będą wydawane w kasach kin, po okazaniu przez Uczestnika otrzymanej wiadomości z kodem promocyjnym. 2. Promocyjny kod zostanie wysłany na adres Uczestnika wskazany w Formularzu. Przyznanie Nagrody odbywać się będzie po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora danych wskazanych w Formularzu. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, trwać będzie nie dłużej niż 7 dni od dnia dokonania przez Uczestnika zgłoszenia do Promocji. 3. Nagrody wydawane będą w kolejności zgłoszeń. Organizator poinformuje na stronie internetowej o wyczerpywaniu się puli kodów, kiedy wydanych zostanie 6500 kodów, a następnie kiedy pula kodów się wyczerpie.

3 4. Lista nagrodzonych Uczestników będzie opublikowana na stronie internetowej w ciągu tygodnia od zakończenia Promocji. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego publikowania cząstkowych list nagrodzonych Uczestników. 5. Uczestnik ma prawo do wykorzystania Nagrody poprzez nabycie za okazaniem kodu biletu na dowolny seans filmowy w formacie 2D w kinie należącym do wskazanej sieci kin Cinema City, z wyłączeniem pokazów specjalnych, maratonów filmowych i festiwali. Wymiana kodu na bilet powinna nastąpić nie później niż do dnia 31 maja 2015 r., gdyż z tym dniem kody tracą ważność. Data seansu filmowego może jednak przypadać już po tej dacie. 6. Nierozdysponowane Nagrody pozostają własnością Organizatora. 7. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną, ani na Nagrody innego rodzaju. 8. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru Nagrody przez Uczestnika, z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności wobec braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu wskazania przez niego niewłaściwego adresu , zaprzestania korzystania z danego adresu bądź zakwalifikowania wiadomości od Organizatora jako spam. 5 Reklamacje 1. Prosimy, by ewentualne reklamacje związane z Promocją były zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Koordynatora, z dopiskiem "Reklamacja TicTac Pop Corn" w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 15 czerwca 2015 roku. 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie przez Uczestnika. 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej określenie Uczestnika, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie zawierają danych wnoszącego Uczestnika, nie będą rozpatrywane. 4. Reklamacje rozpatruje Koordynator w porozumieniu z Organizatorem. Reklamacja winna być rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Koordynator przekazuje odpowiedź na reklamację zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią lub wiadomości w tym terminie. 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej. 6 Dane osobowe 1. Przystępując do Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji, w szczególności opublikowania listy nagrodzonych Uczestników i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestników zostaną przez Organizatora usunięte niezwłocznie po zakończeniu Promocji, wydaniu Nagród i rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego. 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia wydanie Nagrody. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Jeżeli Uczestnik do chwili usunięcia jego danych zgodnie z postanowieniami ust. 2 zd. ostatnie niniejszego paragrafu w jakimkolwiek momencie nie wyrazi zgody na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres Koordynatora: lub pisemnie na adres Koordynatora wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu. 5. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. Na powyższej zasadzie, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Koordynatora. 7 Postanowienia końcowe 1. Organizator oraz Koordynator zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. Niespełnienie przez Uczestnika wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestnika związanych z uzyskaniem prawa do Nagrody lub jej wydaniem przez Organizatora. 2. Organizator oraz Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Koordynatora, w szczególności z uwagi na brak należytego świadczenia usług dostępu do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik podpisał stosowną umowę. Organizator dołoży wszelkich starań aby strona internetowa, na której dostępny jest Formularz, wolna była od wad uniemożliwiających korzystanie z tej strony zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 3. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora oraz Koordynatora w zakresie wynikającym z Regulaminu nie wyłącza odpowiedzialności tych podmiotów wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Koordynatora. 5. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Koordynatorem poprzez Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Koordynatora pytania. 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 7. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu. 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn w granicach dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa nabyte Uczestnika. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej

5 * * * ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI "Tic Tac Pop Corn" (dalej: "Aneks") z dnia 10 lutego 2015 roku Na zasadzie 7 ust. 8 regulaminu promocji "Tic Tac Pop Corn" (dalej odpowiednio Regulamin i Promocja ), ustala się, co następuje. 1. Pula nagród w Promocji ulega zwiększeniu o dodatkowe nagród (dalej dodatkowa pula ), łącznie do nagród. 2. O nagrody z puli dodatkowej można ubiegać od godz w dniu 10 lutego 2015 r., kiedy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. (dalej Organizator ) wznowi możliwość dokonywania zgłoszeń udziału w Promocji 3. Organizator poinformuje na stronie internetowej o wyczerpywaniu się dodatkowej puli, kiedy wydanych zostanie 2500 kodów promocyjnych, a następnie kiedy pula kodów się wyczerpie. 4. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 5. Tekst Aneksu wraz z tekstem Regulaminu dostępne są w siedzibie Koordynatora oraz na stronie internetowej pod adresem 6. Aneks wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo