STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA"

Transkrypt

1 STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA NA LATA SPIS TREŚCI

2 Wprowadzenie 3 I. CZEŚĆ STRATEGICZNA DIAGNOZA SYTUACJI ANALIZA SWOT...10 Bariery promocyjne Wyróżniki miasta ZAŁOŻENIA STRATEGII PROMOCJI MIASTA Wizja Misja Cele główne Grupy docelowe Przesłanie promocyjne II. CZĘŚĆ TAKTYCZNA Tworzenie silnej marki Wałbrzych Zwiększenie liczby turystów Zbudowanie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z miastem Zwiększenie liczby inwestorów Środki promocji Harmonogram realizacji SPW.50 2

3 WPROWADZENIE Wałbrzych jest drugim co do wielkości miastem Dolnego Śląska, stolicą Sudetów Środkowych, ośrodkiem o zabytkowej architekturze oraz wielu interesujących i unikatowych zasobach. Jednocześnie Wałbrzych, jak wykazały badania opinii publicznej, kojarzy się z Górnym Śląskiem, kopalniami i biedaszybami. Jest miastem o stereotypowym i negatywnym wizerunku, co z kolei stanowi poważną przeszkodę w jego dynamicznym rozwoju. Sprzeczność między rzeczywistymi zasobami miasta, a jego wizerunkiem w oczach odbiorców uświadamia, że konieczne jest repozycjonowanie wizerunku Wałbrzycha, co będzie głównym celem Strategii Promocji Wałbrzycha (SPW). Opracowywana SPW jest strategią marketingową, a zatem charakteryzują ją: - orientacja na konsumenta oznacza to, że produkty przygotowane w ofercie (portfelu) i ich promocja są dostosowane do potrzeb konkretnych grup docelowych (ang. targets). - spójność polegająca na wyznaczeniu jednej dokładnie określonej osi promocji, która łączy wszystkie podejmowane działania w komplementarną całość. Oś promocji zostaje wyrażona w misji. Jej rozwinięcie stanowią elementy przesłania promocyjnego. - konkurencyjność polegająca przede wszystkim na wyróżnieniu się spośród konkurencji, przy jednoczesnym podkreśleniu wyjątkowości oferty (tzw. USP Unique Selling Proposition). Konkurencyjna oferta zostaje zbudowana w oparciu o wyróżniki miasta zarówno już istniejące, jak również te, które mogą i powinny zostać wykreowane z wykorzystaniem zasobów miasta. - innowacyjność polegająca na antycypowaniu wyzwań płynących z otoczenia, kreowaniu nowych produktów i oferty, które będą odpowiadały na zmieniające się potrzeby odbiorców. Innowacyjność przejawia się także w nowatorskim podejściu do realizacji strategii na poziomie taktycznym oraz w doborze nowoczesnych środków promocji. - efektywność oznaczająca maksymalizację korzyści (osiąganie zysków) przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów realizacji strategii. Strategia jest także realna zostały w niej uwzględnione zasoby miasta zarówno te służące jego rozwojowi (mocne strony), jak i utrudniające realizację celów (słabe strony, bariery), a także szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. 3

4 1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SPW Zasadnicze założenia tkwiące u podstaw Strategii Promocji Wałbrzycha są następujące: - strategia promocji powinna być elementem przedsięwzięć inwestycyjnych miasta - ma stanowić wsparcie dla działań na rzecz budowania podstaw trwałego i dynamicznego rozwoju oraz osiągania pozycji konkurencyjnej przez miasto. Oznacza to, że promocja miasta (marketing terytorialny) powinna być traktowana jako inwestycja przynosząca zysk. - strategia promocji powinna być spójna ze strategią rozwoju miasta - strategia promocji miasta powinna wykorzystywać szanse, jakie stwarza realizacja projektów: Marka Dolnego Śląska oraz Promocja Markowych Produktów Turystycznych Dolnego Śląska. - strategia powinna stwarzać możliwości kreowania spójnej, wyrazistej, ale jednocześnie pogłębionej i atrakcyjnej dla wybranych segmentów marki miasta. - strategia powinna wytyczać cele i kierunki działania, określać główne projekty taktyczne służące promocji miasta. - strategia powinna uwzględniać rolę podmiotów pozainstytucjonalnych i organizacji społecznych. - strategia powinna wskazywać możliwości wykorzystania współpracy z podmiotami działającymi w otoczeniu (m.in. samorząd powiatowy, związki gmin, samorząd województwa). 4

5 2. GŁÓWNE WYTYCZNE DLA STRATEGII PROMOCJI WAŁBRZYCHA W oparciu o powyższe założenia zostały określone wytyczne dla 5

6 3. ETAPY I METODYKA PRAC NAD SPW PROFILOWANIE Tworzenie oferty promocyjnej musi poprzedzać proces określenia grup docelowych. Oferta powinna być dostosowana (sprofilowana) do oczekiwań wyodrębnionych grup. ŁĄCZENIE Konkurencyjność oferty wymaga włączenia jej w szerszy pakiet zawierający produkty turystyczne nie tylko Wałbrzycha, ale także gmin ościennych oraz całego województwa dolnośląskiego. Łączenie odnosi się również do aspektu organizacyjnego. Wiele działań promocyjnych wymaga bowiem ścisłej współpracy międzywydziałowej, dlatego wskazane jest wprowadzenie współpracy projektowej. SPECJALIZACJA W warunkach wzrastającej konkurencji niezbędna jest specjalizacja i przygotowanie jednej - wyróżniającej się wśród konkurencyjnych - oferty. Konieczność wprowadzenia specjalizacji dotyczy również osób zajmujących się promocją gminy Wałbrzych w poszczególnych obszarach turystycznym, obsługi inwestorów oraz działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców. Profesjonalizacja działań wymaga więc odpowiedniego podziału zadań oraz procesu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. KONCETRACJA Realizacja strategii wymaga koncentracji środków finansowych na inwestycjach, zwłaszcza związanych z rozbudową infrastruktury turystycznej. W pierwszej kolejności warto skoncentrować środki na inwestycjach w ramach promowanej oferty turystycznej oraz w najbliższym otoczeniu (wzdłuż szlaków turystycznych). EWOLUCJA Realizacja strategii będzie przebiegała w kilku etapach. Przygotowanie organizacyjne i rozbudowa infrastruktury miejskiej (w tym stworzenie tzw. małej i dużej infrastruktury)* będzie procesem ewolucyjnym. Ewolucji, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami w otoczeniu, będzie również ulegała sama oferta promocyjna. więcej informacji na ten temat w części taktycznej 6

7 Opracowanie SPW przebiegało w kilku etapach. Pierwszy etap miał charakter analityczno diagnostyczny. Zasadniczym elementem przyjętym w trakcie prac analitycznych było podejście systemowe. Miasto Wałbrzych stanowi w tym przypadku wyodrębniony system wraz ze swoimi podsystemami: - władzami samorządowymi, administracją lokalną oraz podległymi jej jednostkami - mieszkańcami wraz z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi - sferą biznesu (przedsiębiorcami) - mediami lokalnymi SYSTEM MIASTO WAŁBRZYCH W otoczeniu systemu wyodrębniono natomiast: - najbliższe otoczenie o charakterze ponadlokalnym (powiat) - subregion wałbrzyski (m.in. Euroregion Glacensis) - region dolnośląski i opolski - makrootoczenie na poziomie ponadregionalnym SYSTEM (WAŁBRZYCH) I JEGO OTOCZENIE 7

8 Diagnoza sytuacji została sporządzona w oparciu o źródła pierwotne oraz źródła wtórne. Na potrzeby analizy przeprowadzono badania opinii mieszkańców Wałbrzycha oraz mieszkańców wszystkich regionów Polski. Badania miały charakter ilościowy i zostały zrealizowane na reprezentatywnej próbie 500-mieszkańców Wałbrzycha oraz 800-osobowej próbie ogólnopolskiej. Ponadto sporządzono szereg analiz w oparciu o źródła wtórne: ANALIZA STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW MIASTA WAŁBRZYCHA a. Strategia Rozwoju Miasta Wałbrzycha b. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013 c. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata i lata następne e. Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Wałbrzych na lata f. Strategia Rozwoju Kultury dla Wałbrzycha na lata g. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Wałbrzycha na lata ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MIASTA WAŁBRZYCHA - dotychczasowa analiza aktywności 8

9 promocyjnej miasta (na podstawie dostępnych materiałów i wywiadów indywidualnych tzw. IDI): a. Analiza celów strategicznych i taktycznych podejmowanych działań promocyjnych b. Analiza grup docelowych działań promocyjnych c. Analiza przekazu działań promocyjnych d. Rodzaje i ocena działań promocyjnych e. Rodzaje i ocena materiałów promocyjnych (foldery, filmy, strona WWW) ANALIZA OTOCZENIA - Wałbrzych na tle innych miast: Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Zabrze (Analiza w oparciu o stronę internetową, dostępne dokumenty, wywiady IDI) a. Założenia i kierunki promocji Marki Dolnego Śląska oraz Promocji Markowych Produktów Turystycznych Dolnego Śląska b. Podjęte działania promocyjne c. Możliwości wypoczynkowe d. Możliwości turystyczne e. Możliwości inwestycyjne f. Możliwości kulturalne MONITORING MEDIÓW w okresie: wrzesień listopad 2007 W pierwszym etapie zostały również przeprowadzone konsultacje z udziałem władz samorządowych (prezydent i wiceprezydenci, radni, kierownicy jednostek UM, jednostek podległych UM) oraz przedstawicieli środowisk społecznych, kulturalnych i biznesowych Wałbrzycha. Efektem tych działań było sformułowanie diagnozy sytuacji będącej punktem wyjścia do określenia strategii promocji miasta. W drugim etapie o charakterze strategicznym sformułowano wizję, misję, główne cele strategiczne oraz wskazano grupy docelowe, na których będą koncentrowane działania promocyjne. Ponadto określono elementy przesłania promocyjnego. Wsparciem dla prac koncepcyjnych były konsultacje z Radą Miejską Wałbrzycha, doradztwo eksperckie oraz stałe konsultacje z pracownikami poszczególnych jednostek UM w Wałbrzychu. W trzecim etapie o charakterze taktycznym, opracowane zostały koncepcje realizacji strategii miasta, projekty taktyczne oraz zostały wskazane środki promocji i kanały komunikowania się z grupami docelowymi. Na etapie formułowania taktyki przeprowadzane były konsultacje z władzami samorządowymi, pracownikami Biura Promocji Miasta UM, konsultacje eksperckie i społeczne. 9

10 ETAPY I PRZEBIEG PRAC NAD SPW I ETAP Badania opinii publicznej Analiza danych wtórnych i materiałów źródłowych Konsultacje społeczne Identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Analiza i diagnoza sytuacji II ETAP Opracowanie wizji i misji promocji miasta Wskazanie celów głównych i szczegółowych Wskazanie grup docelowych Określenie elementów przesłania promocyjnego Formułowanie strategii Konsultacje z władzami samorządowymi III ETAP Opracowanie założeń i koncepcji kampanii promocyjnych Opracowanie koncepcji projektów taktycznych Opracowanie środków realizacji strategii Opracowanie taktyki Konsultacje 10

11 I CZĘŚĆ STRATEGICZNA DIAGNOZA SYTUACJI ANALIZA SWOT Diagnoza została sporządzona na podstawie szeregu analiz obejmujących zarówno zasoby miasta (mocne i słabe strony), jak i sytuacji w najbliższym (mikro -) i dalszym (makro -) otoczeniu, z którego płyną określone szanse i zagrożenia dla realizacji strategii promocji Wałbrzycha. W części diagnostycznej przedstawione zostały jedynie najważniejsze wnioski ze sporządzonych analiz, opracowane według metody SWOT. Ich uzupełnieniem jest wskazanie na zasadnicze bariery utrudniające realizację promocji wraz ze sformułowanymi wyzwaniami strategicznymi. Tę część zamyka określenie wyróżników miasta, czyli głównych punktów (podpór) świadczących o wyjątkowości miasta. A) MOCNE STRONY I. Położenie geograficzne Ponadlokalny charakter miasta Górskie położenie (Sudety Środkowe) Ukształtowanie terenu umożliwiające uprawianie różnych form aktywności turystycznej i sportowej Atrakcje geologiczne (pochodzenie wulkaniczne wzgórz, skamieliny, minerały) Gęsta sieć szlaków turystycznych, także międzynarodowych Obszary przyrody chronionej parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody II. Atrakcyjny produkt marketingowy Zamek Książ wraz z kompleksem obiektów (Palmiarnia, Stado Ogierów) III. Prężne instytucje kulturalne Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego Filharmonia Sudecka Teatr Lalki i Aktora Galeria Sztuki BWA Zamek Książ 11

12 IV. Inicjatywy lokalne (pozwalające zagospodarować określone formy aktywności) np.: organizacja wspinaczki górskiej, rajdów typu offroad, zawodów MTB, konkursów jeździeckich V. Potencjał ekonomiczny Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park Dostępna siła robocza (absolwenci szkół, osoby potencjalnie czynne zawodowo) Ulgi dla inwestorów B) SŁABE STRONY I. Zaniedbana infrastruktura miejska Zły stan dróg, kamienic, chodników, dróg dojazdowych Niedostateczna infrastruktura turystyczna, w tym: Baza noclegowa Baza gastronomiczna Oznaczenia obiektów i szlaków turystycznych Informacja turystyczna Produkty turystyczne brak zróżnicowanej oferty dla poszczególnych grup docelowych Obiekty sportowe i rekreacyjne Parkingi Ograniczone połączenia komunikacyjne: Kolejowe Drogi szybkiego ruchu Połączenia subregionalne II. Brak poczucia identyfikacji mieszkańców z miastem Zły wizerunek miasta (biedaszyby, zaniedbanie, brud) Podupadające śródmieście Niewykształcone więzi wspólnotowe Niski poziom aktywności społecznej Ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu po godz Brak miejsca centrotwórczego (Rynek nie pełni takiej roli) Ujemne saldo migracji 12

13 III. Niewykształcone kanały komunikowania: Komunikacja wewnętrzna w UM i jednostkach podległych Rzadkie podejmowanie wspólnych prac zadaniowo projektowych w UM Ograniczona drożność zewnętrznych kanałów komunikacyjnych Niesatysfakcjonujące relacje z mediami Regionalnymi Ogólnopolskimi Sfera gospodarcza Brak nowoczesnego centrum obsługi inwestorów Brak aktywnej promocji oferty inwestycyjnej IV. Ograniczone kompetencje władz gminy brak praw powiatu grodzkiego 13

14 C) SZANSE I. Wejście na rynek pracy roczników z wyżu demograficznego (25+): Osoby wykształcone i dobrze zarabiające Poszukujące specjalistycznych produktów turystycznych II. Zmiana stylu życia (popularyzacja zdrowego stylu życia) i wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem Sąsiedztwo atrakcyjnych miejscowości górskich Trasy rowerowe Sąsiedztwo uzdrowiska III. Postęp technologiczny i upowszechnienie nowych kanałów dostępu do odbiorców Wzrost liczby użytkowników internetu IV. Wzrost gospodarczy i liberalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej Rozwój WSSE z uwzględnieniem MŚP Park Przemysłowy Park Technologiczny V. Funkcjonowanie euroregionów oraz rozwój współpracy międzynarodowej Wejście w Strefę Schengen Współpraca z gminami czeskimi VI. Realizacja strategii rozwoju i promocji Dolnego Śląska Program budowy szynobusów Promocja szlaków uzdrowisk dolnośląskich Promocja Szlaku Cysterskiego Rozbudowywane kanały promocji Dolnego Śląska (m.in. Polska Izba Turystyki, przedstawicielstwo Dolnego Śląska w Brukseli) VII. Atrakcyjna oferta turystyczna gmin subregionu wałbrzyskiego Zbieżność profilu produktów turystycznych (zbieżność oferty) Wałbrzycha i np. Osówki, Walimia 14

15 VIII. Realizacja programu Euro 2012 Miejsce pobytowe Euro 2012 Stworzenie kompleksu rekreacyjnego Aqua Zdrój Uproszczenie procedur inwestycyjnych IX. Programy strukturalne UE Wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego X. Poprawa infrastruktury drogowej Inwestycje w infrastrukturę na poziomie powiatu Inwestycje wojewódzkie Inwestycje krajowe Lotnisko w Świebodzicach D) ZAGROŻENIA I. Stereotypowy wizerunek miasta funkcjonujący w otoczeniu Miasto na Górnym Śląsku Przekonanie o skażeniu środowiska naturalnego, Miasto kopalń, biedy i biedaszybów, II. Konkurencja ze strony innych ośrodków Konkurencyjna oferta promocyjna miast dolnośląskich: Jeleniej Góry, Świdnicy, Legnicy III. Konkurencyjna oferta inwestycyjna ze strony Wrocławia, Legnicy, Żarowa, Świdnicy Nadmiernie rozbudowana WSSE poza Wałbrzychem 15

16 BARIERY PROMOCYJNE Najistotniejsze zdiagnozowane bariery utrudniające promocję miasta ujęte zostały w cztery zbiory: - wizerunkowe - komunikacyjne - społeczne - infrastruktury i kapitału Jednocześnie sformułowane zostały odpowiedzi na wskazane bariery w formie wyzwań strategicznych, czyli celów, które powinny zostać uwzględnione na poziomie strategicznym i taktycznym SPW. BARIERA WIZERUNKOWA WYZWANIA STRATEGICZNE Bezpośrednie, liczne, negatywne skojarzenia z miastem Wałbrzych: miasto biedaszybów i hałd poprzemysłowe, antyturystyczne szaro czarne zaniedbane miasto na Górnym Śląsku nudne, bez wyrazu zbudowanie pozytywnej legendy (przesłania) miasta wykorzystanie naturalnych atutów miasta, stworzenie profesjonalnych produktów turystycznych kreowanie wizerunku miasta położonego w górach upowszechnianie informacji o położeniu miasta na Dolnym Śląsku kreowanie interesujących, wyjątkowych wydarzeń atrakcyjnych dla turystów i mieszkańców BARIERA KOMUNIKACYJNA brak koncepcji marki Wałbrzycha ograniczona drożność kanałów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych (m.in. brak współpracy projektowej, nieuporządkowane kanały i narzędzia dotarcia do turystów i inwestorów, nierozwinięte relacje z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi) WYZWANIA STRATEGICZNE kreowanie silnej, głębokiej marki Wałbrzycha poprzez realizację spójnej strategii promocji miasta wprowadzenie do działań promocyjnych zarządzania projektowego (wdrożenie standardów w UM) stworzenie nowoczesnej strony www obejmującej podstawowe grupy docelowe wskazanie kanałów komunikowania się z wybranymi grupami docelowymi 16

17 BARIERA SPOŁECZNA WYZWANIA STRATEGICZNE zatomizowane środowisko społeczne, bez poczucia tożsamości dysfunkcjonalne postawy społeczne (brak pomysłów, wiary, energii, apatia, krytykanctwo, roszczeniowość, autosabotaż) brak systemowości i konsekwencji w działaniu m.in. podmiotów społecznych (wizjonerstwo bez konkretów) akcje integrujące mieszkańców i sprzyjające ich identyfikacji z miastem tworzenie symboli i elementów identyfikacji mieszkańców z miastem (m.in.: Księżna Daisy, muflony) budowanie postaw kreatywnych zaangażowania mieszkańców w akcje na rzecz miasta wsparcie dynamicznych podmiotów społecznych w ich kreatywnych działaniach BARIERA INRASTRUKTURY I KAPITAŁU WYZWANIA STRATEGICZNE brak infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej ograniczone środki finansowe na działania promocyjne i turystyczne Rewitalizacja obiektów przy trasach turystycznych (tzw. mała infrastruktura) zmiana podejścia do działań promocyjnych: - powiązanie oferty Wałbrzycha, regionu i subregionu w komplementarny układ - traktowanie promocji jako inwestycji przynoszącej zysk i tworzącej nowe miejsca pracy; zwiększanie wydatków na infrastrukturę 17

18 WYRÓŻNIKI MIASTA Wyróżniki miasta to punkty podparcia, atrakcje, wokół których można budować legendę miasta, tworzyć aurę jego wyjątkowości, niepowtarzalności. Ich zastosowanie w promocji jest szczególnie istotne, gdyż pozwala: - zmienić wizerunek miasta w oczach odbiorców wyróżniki sugerują odbiorcom pożądany wizerunek na poziomie symbolicznym np. muflony sugerują odbiorcy, że miasto jest położone w górach - zredukować dystans dzielący nadawcę (realizatorów działań promocyjnych) od odbiorców wyróżniki niosą ze sobą treść symboliczną, odwołują się do podstawowych wartości ogólnoludzkich; komunikują emocje pozwalające nawiązać relacje bliskości, związek z określonym miejscem i wspólnotą lokalną - kształtować zachowania i postawy odbiorców wyróżniki pozwalają kreować nowe postawy, ewentualnie zmieniać postawy już istniejące poprzez dostarczenie treści poznawczych (treść symboliczna), emocjonalnych i behawioralnych, będących zachętą do podjęcia określonego działania, (np. aktywnego wypoczynku, odkrywania, etc.) Każdy z wyróżników wzmacnia określony element przekazu promocyjnego oraz przede wszystkim podnosi skuteczność przekazu jako całości. 18

19 WYRÓŻNIK MIASTA Zamek Książ Księżna Daisy TREŚĆ PRZEKAZU NA POZIOMIE SYMBOLICZNYM Symbol świetności miasta, jego bogatej przeszłości Symbol tajemnic miasta m.in. związanych z okresem II wojny światowej Symbol poświęcenia dla miasta, wyraz dumy, patriotyzmu lokalnego wałbrzyszan Stado Ogierów Symbol aktywnego wypoczynku w atrakcyjnym otoczeniu Palmiarnia Symbol miłości, niezwykłości i piękna Muflony MTB Chełmiec/wzgórza powulkaniczne Symbol górskiego położenia miasta. Symbolizuje także życie w zgodzie z naturą Symbol aktywności, turystyki, a także zdrowego stylu życia Jednocześnie wzmocnienie przekazu dotyczącego górskiego położenia miasta oraz czystego środowiska naturalnego Symbol przeszłości geologicznej wulkanicznego pochodzenia gór wałbrzyskich Porcelana Symbol delikatności, finezji, białe złoto Wałbrzycha Pochyły rynek Kopalnie Hałdy/ offroad Symbol architektonicznej atrakcyjności miasta, związków miasta z dziedzictwem europejskim (pochyły rynek jak np. w Sienie) Główny symbol Wałbrzycha. W krótkim czasie mogą się wpisać w świadomość odbiorców jako kopalnie tajemnic Spuścizna pokopalniana wpisana w pejzaż miasta. Jednocześnie element stwarzający możliwość zmiany wizerunku Wałbrzycha. Łącznik pomiędzy miastem górniczym a miastem aktywnego wypoczynku 19

20 II ZAŁOŻENIA STRATEGII PROMOCJI MIASTA WIZJA W 2013 roku Wałbrzych ważnym regionalnym ośrodkiem rozwoju turystyki i nowoczesnych technologii, z którym mieszkańcy się utożsamiają oraz w którym widzą szansę swojego osobistego i zawodowego rozwoju. W obszarze turystyki - miasto zachęcające do aktywnego odkrywania tajemniczych i zaskakujących miejsc, dostarczające nowoczesne produkty turystyczne stworzone pod kątem zidentyfikowanych grup celowych. Na płaszczyźnie gospodarczej - miasto opierające swój rozwój na systemie zachęt inwestycyjnych w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia, Strefy Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa oraz Dolnośląskiego Parku Technologicznego. 20

21 MISJA Wałbrzych dysponuje wieloma unikatowymi miejscami, symbolami, zabytkami, a wreszcie tajemnicami związanymi m.in. z II wojną światową i Zamkiem Książ. Wiedza na temat miasta jest jednak niedostateczna. Celem misji jest zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i turystów do poznawania zasobów miasta, zainteresowanie możliwościami, jakie miasto stwarza dla osób szukających nowych inspiracji przy wyborze miejsca do życia, prowadzenia biznesu oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Misję działań promocyjnych można zatem ująć w następujący sposób: 21

22 CELE GŁÓWNE Na podstawie sporządzonej diagnozy oraz sformułowanej wizji i misji określone zostały cele główne, na których będą skupione działania przy realizacji strategii promocji. Cele zostały określone zgodnie z przyjętą zasadą orientowania działań marketingowych na potrzeby konsumentów. Cele uzupełnia ich charakterystyka, wskazująca na dodatkowe, szczegółowe efekty działań promocyjnych. CELE GŁÓWNE: Tworzenie spójnej marki Wałbrzych Zwiększenie liczby turystów Zbudowanie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z miastem Zwiększenie liczby inwestorów CHARAKTERYSTYKA CELÓW Cel główny Charakterystyka celów Przyjęcie i wykreowanie kodów marki Tworzenie spójnej marki Wałbrzych Tworzenie zasobów infrastrukturalnych Określenie i przyjęcie podstawowych produktów promocyjnych Upowszechnienie marki Wałbrzych Zwiększenie liczby turystów Podniesienie jakości obsługi ruchu turystycznego stworzenie Aktywnego Centrum Obsługi Turystów (ACOT) Stworzenie infrastruktury oraz sieci usług turystycznych i okołoturystycznych Opracowanie nowoczesnej, sprofilowanej oferty turystycznej Poszerzenie zakresu zwiedzania i wydłużenie czasu pobytu turystów w mieście Wydłużenie sezonu turystycznego 22

23 Podtrzymanie lojalności i zainteresowania turystów miastem Połączenie oferty turystycznej Wałbrzycha z ofertą gmin subregionu wałbrzyskiego Zbudowanie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z miastem Podniesienie jakości życia mieszkańców w mieście poprawa jakości załatwiania spraw w UM, stworzenie ACOT Poniesienie jakości komunikowania się z mieszkańcami Integracja mieszkańców wokół miejsc Wykreowanie symboli i wydarzeń identyfikacji mieszkańców z miastem Upowszechnienie wiedzy o Wałbrzychu i jego zasobach wśród mieszkańców Wykreowanie postaw aktywnych, partycypacyjnych mieszkańców Zwiększenie liczby inwestorów Podniesienie jakości obsługi Inwestorów - stworzenie Wałbrzyskiej Agencji Inwestycji i Przedsiębiorczości (WAIiP) Stworzenie nowoczesnej i sprofilowanej oferty inwestycyjnej Dobór odpowiednich środków promocji GRUPY DOCELOWE 23

24 Realizację celów strategicznych będzie wspomagał odpowiedni dobór grup docelowych, dla których zostanie przygotowana profilowana oferta wraz z odpowiednimi środkami promocji (marketing-mix). Podstawowe grupy docelowe, dla których należy przygotować ofertę są następujące: Grupa docelowa TURYŚCI Opis I. ZAGRANICZNI: a. Indywidualni aktywni (pasjonaci MTB i offroadu, lat) kuracjusze m.in. ze Szczawna Zdrój sentymentalni (głównie dawni mieszkańcy ziem zachodnich i ich rodziny, 60 + ) handlowi (głównie mieszkańcy narodowości czeskiej i niemieckiej) b. Grupowi zorganizowani sentymentalni (głównie dawni mieszkańcy) korporacyjni (z WSSE, przejazdowi, szkoleniowo kongresowi) II. KRAJOWI a. Indywidualni: mieszkańcy Dolnego Śląska i Opola (wyjazdy rodzinne) weekendowi (Wałbrzych jako miasto wypadowe) aktywni (pasjonaci rowerów górskich, offroadu, wspinaczki, jazdy konnej, biegów narciarskich) rodzinni (oferta familijna, trakt Księżnej Daisy) kuracjusze eksplorerzy przejazdowi liderzy opinii publicznej b. Grupowi 24

25 szkolni korporacyjni (Wyjazdy integracyjne) PRZEDSIĘBIORCY I. Zewnętrzni (krajowi i zagraniczni) przedsiębiorcy z sektora MŚP poddostawcy dużych firm z WSSE inwestorzy z sektora IT inwestorzy kapitałowi II. Wewnętrzni rozpoczynający działalność przedsiębiorcy z sektora gastronomicznego branża usług turystycznych MIESZKAŃCY Działania promocyjne kierowane są do ogółu mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 25

26 PRZESŁANIE PROMOCYJNE Dla potrzeb SPW została określona treść docelowego przekazu promocyjnego, która będzie komunikowana odbiorcom w trakcie kampanii promocyjnej. Kampania realizowana będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie (główne przesłanie promocyjne ) zasadniczym celem będzie wzbudzenie zainteresowania miastem, pobudzenie ciekawości odbiorców poprzez budowanie aury tajemniczości. W drugim etapie (główne przesłanie promocyjne ) celem będzie wskazanie odbiorcy sposobów realizacji pasji odkrywania, z położeniem akcentu na aktywne formy zwiedzania. Proponowane podejście oznacza, że kampania promująca Wałbrzych będzie miała cechy tzw. kampanii stopniowego odsłaniania". W oparciu o treść przekazu zostanie opracowany slogan promocyjny miasta. Ponadto, przekaz zostanie wsparty trzema dodatkowymi przekazami kierowanymi do wybranych grup docelowych poszukujących specyficznego produktu. Przekazy wspierające zostaną także wykorzystane podczas promocji konkretnych imprez organizowanych w Wałbrzychu. I. Docelowy przekaz promocyjny efekt kampanii promocyjnej w 2013 Wałbrzych Pasja aktywnego odkrywania Wałbrzych to miasto tajemnic i skarbów, których odkrywanie połączone jest z aktywnym wypoczynkiem. Miasto, w którym odkrywcy przemierzając na rowerze Trakt Księżnej Daisy docierają do największych atrakcji miasta. II. Główne przesłanie promocyjne w okresie Wałbrzych miasto tajemnic odkrywanych z pasją to miasto kryjące wiele tajemnic i skarbów. Miasto ze specyficznym klimatem, w którym każdy może odczuć aurę tajemniczości. Miasto dla odkrywców, eksplorerów, poszukiwaczy przygód. Miasto kojarzące się z Zamkiem Książ, którego przeszłość nie została dotąd odkryta. Niewyjaśnione pozostało zwłaszcza przeznaczenie Zamku w okresie II wojny światowej. Podobnie jak losy jego właścicielki - Księżnej Daisy przeciwniczki reżimu hitlerowskiego. 26

27 Wałbrzych to miasto na wulkanicznych zboczach, przechowujące tajemnice - od tajemnic ziemi (skarbów geologicznych) poczynając, poprzez te związane z historią polską, czeską, węgierską, austriacką, niemiecką aż po lata współczesne wiążące się z przeszłością górniczą miasta. III. Główne przesłanie promocyjne w okresie Wałbrzych miasto aktywnego wypoczynku miejsce rekreacji, uprawiania atrakcyjnych sportów na wzgórzach i pod ziemią, takich jak wspinaczka, offroad, MTB, wędrówki, jazda konna, wyprawy w głąb ziemi. Miejsce, w którym aktywni Dolnoślązacy mogą realizować swoje pasje. Jednocześnie Wałbrzych to wrota gór i zielone miasto miasto górskie oferujące piękne krajobrazy o każdej porze roku. Miasto, w którym można spotkać rzadko występujące gatunki zwierząt kojarzone z górami (muflony). Miejsce, gdzie krzyżują się szlaki wiodące na szczyty - miasto, które wiedzie na szczyty. IV. Wspierające przekazy promocyjne Wałbrzych miasto sprzyjające inwestorom miasto, w którym władze administracyjne stawiają na przedsiębiorczość, budują klimat wspierania biznesu, począwszy od osób rozpoczynających działalność gospodarczą i firm zaliczanych do sektora MŚP po dużych inwestorów. Tworzące zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju biznesu. Wałbrzych miastem teatru i muzyki klasycznej miasto, w którym realizowane są ambitne przedsięwzięcia teatralne i muzyczne, w którym łączone są tradycje Filharmonii Sudeckiej z sukcesami Teatru Dramatycznego. Wałbrzych subregionalnym ośrodkiem edukacyjnym miasto, w którym mieszkańcy subregionu mogą otrzymać bogatą, atrakcyjną ofertę edukacyjną. 27

28 SCHEMAT WYKORZYSTANIA PRZESŁAŃ W KAMPANIACH PROMOCYJNYCH Wykorzystanie wyróżników w przesłaniu promocyjnym Przesłanie promocyjne Wyróżnik miasta Zamek Książ Księżna Daisy/Trakt Księżnej Daisy Stado Ogierów Palmiarnia Muflony Miasto tajemnic Miasto aktywnego wypoczynku 28

29 MTB Chełmiec/wzgórza powulkaniczne Porcelana Pochyły rynek Kopalnie / Muzeum Przemysłu i Techniki Hałdy/offroad Wyróżniki, które zostaną wykorzystane w przesłaniu promocyjnym Miasto tajemnic Wyróżniki, które zostaną wykorzystane w przesłaniu promocyjnym Miasto aktywnego wypoczynku II CZĘŚĆ TAKTYCZNA W części taktycznej wskazane zostały sposoby realizacji wcześniej określonych celów strategicznych, poprzez określenie narzędzi wykorzystywanych w promocji oraz prezentację obszarów działań. Cechą nowoczesnego marketingu jest tzw. orientacja na konsumenta/odbiorcę i związane z tym profilowanie oferty, co oznacza dostosowywanie oferty/produktów promocyjnych pod względem charakteru przekazu, doboru środków i kanałów komunikowania do potrzeb konkretnych grup docelowych. Zgodnie z tą zasadą zostały także opracowane projekty w części taktycznej SPW. Do kluczowych projektów wspierających realizację SPW należy zaliczyć reorganizację w ramach obszaru 29

30 promocji, turystki, inwestycji oraz obsługi mieszkańców oraz budowę infrastruktury towarzyszącej projektom promocyjnym. Reorganizacja polegać będzie na koncentracji zasobów ludzkich oraz finansowych, a także wprowadzeniu ścisłej specjalizacji w ramach poszczególnych obszarów promocyjnych*. Realizacja działań promocyjnych związana jest z budową tzw. małej i dużej infrastruktury. Do małej infrastruktury zaliczyć możemy m.in. takie elementy jak: budowa nowoczesnego serwisu www, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej miasta, oznakowanie oraz iluminacja atrakcji turystycznych Traktu Księżnej Daisy. Stworzenie małej infrastruktury umożliwi rozpoczęcie działań promocyjnych zgodnych z założeniami strategii już od 2008 roku. W założeniu dużą infrastrukturę stanowić będą m.in. projekty rewitalizacyjne wzdłuż traktów turystycznych oraz budowa infrastruktury sportowej, w tym budowa komplementarnego układu ścieżek i tras rowerowych oraz kompleksu Aqua Zdrój. Duża infrastruktura umożliwi budowę nowego i trwałego wizerunku miasta na najbliższe kilkanaście lat. * więcej na temat reorganizacji w dalszej części SPW 30

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Strategia Rozwoju Kultury Miasta do roku 2020 Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta 1 WIZJA STRATEGICZNA KULTURY W TORUNIU Toruń miejscem narodzin gwiazd na miarę miar Mikołaja Kopernika. Toruń

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Program współpracy INFOTUR jako przykład systemowego podejścia do tworzenia i promocji transgranicznego produktu turystycznego

Program współpracy INFOTUR jako przykład systemowego podejścia do tworzenia i promocji transgranicznego produktu turystycznego Program współpracy INFOTUR jako przykład systemowego podejścia do tworzenia i promocji transgranicznego produktu turystycznego Bogdan Kasperek Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Miejsce na logo, zdjęcie, itp. Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Zofia Stompor www.viaregiaplus.eu DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKĄ AGENCJĘ PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Planowanie rozwoju przedsiębiorczości w strategiach rozwoju doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego

Planowanie rozwoju przedsiębiorczości w strategiach rozwoju doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego Planowanie rozwoju przedsiębiorczości w strategiach rozwoju doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego Cezary Ulasiński Kraków, 29.10.21 PRZYKŁADOWE REALIZACJE STRATEGICZNE: NASZE PODEJŚCIE DO STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 WSTĘP 1. CEL PROGRAMU: Godne starzenie się poprzez aktywność społeczną i poprawę jakości życia. 2. REALIZATORZY PROGRAMU 3. ZASADY FINANSOWANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE

PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Opracowanie: Ireneusz Rogalski, Bielawa, VIII 2015 r. SCENARIUSZ 1. Co, gdzie, kiedy, po co i jak,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo