STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA"

Transkrypt

1 STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA NA LATA SPIS TREŚCI

2 Wprowadzenie 3 I. CZEŚĆ STRATEGICZNA DIAGNOZA SYTUACJI ANALIZA SWOT...10 Bariery promocyjne Wyróżniki miasta ZAŁOŻENIA STRATEGII PROMOCJI MIASTA Wizja Misja Cele główne Grupy docelowe Przesłanie promocyjne II. CZĘŚĆ TAKTYCZNA Tworzenie silnej marki Wałbrzych Zwiększenie liczby turystów Zbudowanie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z miastem Zwiększenie liczby inwestorów Środki promocji Harmonogram realizacji SPW.50 2

3 WPROWADZENIE Wałbrzych jest drugim co do wielkości miastem Dolnego Śląska, stolicą Sudetów Środkowych, ośrodkiem o zabytkowej architekturze oraz wielu interesujących i unikatowych zasobach. Jednocześnie Wałbrzych, jak wykazały badania opinii publicznej, kojarzy się z Górnym Śląskiem, kopalniami i biedaszybami. Jest miastem o stereotypowym i negatywnym wizerunku, co z kolei stanowi poważną przeszkodę w jego dynamicznym rozwoju. Sprzeczność między rzeczywistymi zasobami miasta, a jego wizerunkiem w oczach odbiorców uświadamia, że konieczne jest repozycjonowanie wizerunku Wałbrzycha, co będzie głównym celem Strategii Promocji Wałbrzycha (SPW). Opracowywana SPW jest strategią marketingową, a zatem charakteryzują ją: - orientacja na konsumenta oznacza to, że produkty przygotowane w ofercie (portfelu) i ich promocja są dostosowane do potrzeb konkretnych grup docelowych (ang. targets). - spójność polegająca na wyznaczeniu jednej dokładnie określonej osi promocji, która łączy wszystkie podejmowane działania w komplementarną całość. Oś promocji zostaje wyrażona w misji. Jej rozwinięcie stanowią elementy przesłania promocyjnego. - konkurencyjność polegająca przede wszystkim na wyróżnieniu się spośród konkurencji, przy jednoczesnym podkreśleniu wyjątkowości oferty (tzw. USP Unique Selling Proposition). Konkurencyjna oferta zostaje zbudowana w oparciu o wyróżniki miasta zarówno już istniejące, jak również te, które mogą i powinny zostać wykreowane z wykorzystaniem zasobów miasta. - innowacyjność polegająca na antycypowaniu wyzwań płynących z otoczenia, kreowaniu nowych produktów i oferty, które będą odpowiadały na zmieniające się potrzeby odbiorców. Innowacyjność przejawia się także w nowatorskim podejściu do realizacji strategii na poziomie taktycznym oraz w doborze nowoczesnych środków promocji. - efektywność oznaczająca maksymalizację korzyści (osiąganie zysków) przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów realizacji strategii. Strategia jest także realna zostały w niej uwzględnione zasoby miasta zarówno te służące jego rozwojowi (mocne strony), jak i utrudniające realizację celów (słabe strony, bariery), a także szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. 3

4 1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SPW Zasadnicze założenia tkwiące u podstaw Strategii Promocji Wałbrzycha są następujące: - strategia promocji powinna być elementem przedsięwzięć inwestycyjnych miasta - ma stanowić wsparcie dla działań na rzecz budowania podstaw trwałego i dynamicznego rozwoju oraz osiągania pozycji konkurencyjnej przez miasto. Oznacza to, że promocja miasta (marketing terytorialny) powinna być traktowana jako inwestycja przynosząca zysk. - strategia promocji powinna być spójna ze strategią rozwoju miasta - strategia promocji miasta powinna wykorzystywać szanse, jakie stwarza realizacja projektów: Marka Dolnego Śląska oraz Promocja Markowych Produktów Turystycznych Dolnego Śląska. - strategia powinna stwarzać możliwości kreowania spójnej, wyrazistej, ale jednocześnie pogłębionej i atrakcyjnej dla wybranych segmentów marki miasta. - strategia powinna wytyczać cele i kierunki działania, określać główne projekty taktyczne służące promocji miasta. - strategia powinna uwzględniać rolę podmiotów pozainstytucjonalnych i organizacji społecznych. - strategia powinna wskazywać możliwości wykorzystania współpracy z podmiotami działającymi w otoczeniu (m.in. samorząd powiatowy, związki gmin, samorząd województwa). 4

5 2. GŁÓWNE WYTYCZNE DLA STRATEGII PROMOCJI WAŁBRZYCHA W oparciu o powyższe założenia zostały określone wytyczne dla 5

6 3. ETAPY I METODYKA PRAC NAD SPW PROFILOWANIE Tworzenie oferty promocyjnej musi poprzedzać proces określenia grup docelowych. Oferta powinna być dostosowana (sprofilowana) do oczekiwań wyodrębnionych grup. ŁĄCZENIE Konkurencyjność oferty wymaga włączenia jej w szerszy pakiet zawierający produkty turystyczne nie tylko Wałbrzycha, ale także gmin ościennych oraz całego województwa dolnośląskiego. Łączenie odnosi się również do aspektu organizacyjnego. Wiele działań promocyjnych wymaga bowiem ścisłej współpracy międzywydziałowej, dlatego wskazane jest wprowadzenie współpracy projektowej. SPECJALIZACJA W warunkach wzrastającej konkurencji niezbędna jest specjalizacja i przygotowanie jednej - wyróżniającej się wśród konkurencyjnych - oferty. Konieczność wprowadzenia specjalizacji dotyczy również osób zajmujących się promocją gminy Wałbrzych w poszczególnych obszarach turystycznym, obsługi inwestorów oraz działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców. Profesjonalizacja działań wymaga więc odpowiedniego podziału zadań oraz procesu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. KONCETRACJA Realizacja strategii wymaga koncentracji środków finansowych na inwestycjach, zwłaszcza związanych z rozbudową infrastruktury turystycznej. W pierwszej kolejności warto skoncentrować środki na inwestycjach w ramach promowanej oferty turystycznej oraz w najbliższym otoczeniu (wzdłuż szlaków turystycznych). EWOLUCJA Realizacja strategii będzie przebiegała w kilku etapach. Przygotowanie organizacyjne i rozbudowa infrastruktury miejskiej (w tym stworzenie tzw. małej i dużej infrastruktury)* będzie procesem ewolucyjnym. Ewolucji, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami w otoczeniu, będzie również ulegała sama oferta promocyjna. więcej informacji na ten temat w części taktycznej 6

7 Opracowanie SPW przebiegało w kilku etapach. Pierwszy etap miał charakter analityczno diagnostyczny. Zasadniczym elementem przyjętym w trakcie prac analitycznych było podejście systemowe. Miasto Wałbrzych stanowi w tym przypadku wyodrębniony system wraz ze swoimi podsystemami: - władzami samorządowymi, administracją lokalną oraz podległymi jej jednostkami - mieszkańcami wraz z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi - sferą biznesu (przedsiębiorcami) - mediami lokalnymi SYSTEM MIASTO WAŁBRZYCH W otoczeniu systemu wyodrębniono natomiast: - najbliższe otoczenie o charakterze ponadlokalnym (powiat) - subregion wałbrzyski (m.in. Euroregion Glacensis) - region dolnośląski i opolski - makrootoczenie na poziomie ponadregionalnym SYSTEM (WAŁBRZYCH) I JEGO OTOCZENIE 7

8 Diagnoza sytuacji została sporządzona w oparciu o źródła pierwotne oraz źródła wtórne. Na potrzeby analizy przeprowadzono badania opinii mieszkańców Wałbrzycha oraz mieszkańców wszystkich regionów Polski. Badania miały charakter ilościowy i zostały zrealizowane na reprezentatywnej próbie 500-mieszkańców Wałbrzycha oraz 800-osobowej próbie ogólnopolskiej. Ponadto sporządzono szereg analiz w oparciu o źródła wtórne: ANALIZA STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW MIASTA WAŁBRZYCHA a. Strategia Rozwoju Miasta Wałbrzycha b. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013 c. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata i lata następne e. Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Wałbrzych na lata f. Strategia Rozwoju Kultury dla Wałbrzycha na lata g. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Wałbrzycha na lata ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MIASTA WAŁBRZYCHA - dotychczasowa analiza aktywności 8

9 promocyjnej miasta (na podstawie dostępnych materiałów i wywiadów indywidualnych tzw. IDI): a. Analiza celów strategicznych i taktycznych podejmowanych działań promocyjnych b. Analiza grup docelowych działań promocyjnych c. Analiza przekazu działań promocyjnych d. Rodzaje i ocena działań promocyjnych e. Rodzaje i ocena materiałów promocyjnych (foldery, filmy, strona WWW) ANALIZA OTOCZENIA - Wałbrzych na tle innych miast: Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Zabrze (Analiza w oparciu o stronę internetową, dostępne dokumenty, wywiady IDI) a. Założenia i kierunki promocji Marki Dolnego Śląska oraz Promocji Markowych Produktów Turystycznych Dolnego Śląska b. Podjęte działania promocyjne c. Możliwości wypoczynkowe d. Możliwości turystyczne e. Możliwości inwestycyjne f. Możliwości kulturalne MONITORING MEDIÓW w okresie: wrzesień listopad 2007 W pierwszym etapie zostały również przeprowadzone konsultacje z udziałem władz samorządowych (prezydent i wiceprezydenci, radni, kierownicy jednostek UM, jednostek podległych UM) oraz przedstawicieli środowisk społecznych, kulturalnych i biznesowych Wałbrzycha. Efektem tych działań było sformułowanie diagnozy sytuacji będącej punktem wyjścia do określenia strategii promocji miasta. W drugim etapie o charakterze strategicznym sformułowano wizję, misję, główne cele strategiczne oraz wskazano grupy docelowe, na których będą koncentrowane działania promocyjne. Ponadto określono elementy przesłania promocyjnego. Wsparciem dla prac koncepcyjnych były konsultacje z Radą Miejską Wałbrzycha, doradztwo eksperckie oraz stałe konsultacje z pracownikami poszczególnych jednostek UM w Wałbrzychu. W trzecim etapie o charakterze taktycznym, opracowane zostały koncepcje realizacji strategii miasta, projekty taktyczne oraz zostały wskazane środki promocji i kanały komunikowania się z grupami docelowymi. Na etapie formułowania taktyki przeprowadzane były konsultacje z władzami samorządowymi, pracownikami Biura Promocji Miasta UM, konsultacje eksperckie i społeczne. 9

10 ETAPY I PRZEBIEG PRAC NAD SPW I ETAP Badania opinii publicznej Analiza danych wtórnych i materiałów źródłowych Konsultacje społeczne Identyfikacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Analiza i diagnoza sytuacji II ETAP Opracowanie wizji i misji promocji miasta Wskazanie celów głównych i szczegółowych Wskazanie grup docelowych Określenie elementów przesłania promocyjnego Formułowanie strategii Konsultacje z władzami samorządowymi III ETAP Opracowanie założeń i koncepcji kampanii promocyjnych Opracowanie koncepcji projektów taktycznych Opracowanie środków realizacji strategii Opracowanie taktyki Konsultacje 10

11 I CZĘŚĆ STRATEGICZNA DIAGNOZA SYTUACJI ANALIZA SWOT Diagnoza została sporządzona na podstawie szeregu analiz obejmujących zarówno zasoby miasta (mocne i słabe strony), jak i sytuacji w najbliższym (mikro -) i dalszym (makro -) otoczeniu, z którego płyną określone szanse i zagrożenia dla realizacji strategii promocji Wałbrzycha. W części diagnostycznej przedstawione zostały jedynie najważniejsze wnioski ze sporządzonych analiz, opracowane według metody SWOT. Ich uzupełnieniem jest wskazanie na zasadnicze bariery utrudniające realizację promocji wraz ze sformułowanymi wyzwaniami strategicznymi. Tę część zamyka określenie wyróżników miasta, czyli głównych punktów (podpór) świadczących o wyjątkowości miasta. A) MOCNE STRONY I. Położenie geograficzne Ponadlokalny charakter miasta Górskie położenie (Sudety Środkowe) Ukształtowanie terenu umożliwiające uprawianie różnych form aktywności turystycznej i sportowej Atrakcje geologiczne (pochodzenie wulkaniczne wzgórz, skamieliny, minerały) Gęsta sieć szlaków turystycznych, także międzynarodowych Obszary przyrody chronionej parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody II. Atrakcyjny produkt marketingowy Zamek Książ wraz z kompleksem obiektów (Palmiarnia, Stado Ogierów) III. Prężne instytucje kulturalne Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego Filharmonia Sudecka Teatr Lalki i Aktora Galeria Sztuki BWA Zamek Książ 11

12 IV. Inicjatywy lokalne (pozwalające zagospodarować określone formy aktywności) np.: organizacja wspinaczki górskiej, rajdów typu offroad, zawodów MTB, konkursów jeździeckich V. Potencjał ekonomiczny Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park Dostępna siła robocza (absolwenci szkół, osoby potencjalnie czynne zawodowo) Ulgi dla inwestorów B) SŁABE STRONY I. Zaniedbana infrastruktura miejska Zły stan dróg, kamienic, chodników, dróg dojazdowych Niedostateczna infrastruktura turystyczna, w tym: Baza noclegowa Baza gastronomiczna Oznaczenia obiektów i szlaków turystycznych Informacja turystyczna Produkty turystyczne brak zróżnicowanej oferty dla poszczególnych grup docelowych Obiekty sportowe i rekreacyjne Parkingi Ograniczone połączenia komunikacyjne: Kolejowe Drogi szybkiego ruchu Połączenia subregionalne II. Brak poczucia identyfikacji mieszkańców z miastem Zły wizerunek miasta (biedaszyby, zaniedbanie, brud) Podupadające śródmieście Niewykształcone więzi wspólnotowe Niski poziom aktywności społecznej Ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu po godz Brak miejsca centrotwórczego (Rynek nie pełni takiej roli) Ujemne saldo migracji 12

13 III. Niewykształcone kanały komunikowania: Komunikacja wewnętrzna w UM i jednostkach podległych Rzadkie podejmowanie wspólnych prac zadaniowo projektowych w UM Ograniczona drożność zewnętrznych kanałów komunikacyjnych Niesatysfakcjonujące relacje z mediami Regionalnymi Ogólnopolskimi Sfera gospodarcza Brak nowoczesnego centrum obsługi inwestorów Brak aktywnej promocji oferty inwestycyjnej IV. Ograniczone kompetencje władz gminy brak praw powiatu grodzkiego 13

14 C) SZANSE I. Wejście na rynek pracy roczników z wyżu demograficznego (25+): Osoby wykształcone i dobrze zarabiające Poszukujące specjalistycznych produktów turystycznych II. Zmiana stylu życia (popularyzacja zdrowego stylu życia) i wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem Sąsiedztwo atrakcyjnych miejscowości górskich Trasy rowerowe Sąsiedztwo uzdrowiska III. Postęp technologiczny i upowszechnienie nowych kanałów dostępu do odbiorców Wzrost liczby użytkowników internetu IV. Wzrost gospodarczy i liberalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej Rozwój WSSE z uwzględnieniem MŚP Park Przemysłowy Park Technologiczny V. Funkcjonowanie euroregionów oraz rozwój współpracy międzynarodowej Wejście w Strefę Schengen Współpraca z gminami czeskimi VI. Realizacja strategii rozwoju i promocji Dolnego Śląska Program budowy szynobusów Promocja szlaków uzdrowisk dolnośląskich Promocja Szlaku Cysterskiego Rozbudowywane kanały promocji Dolnego Śląska (m.in. Polska Izba Turystyki, przedstawicielstwo Dolnego Śląska w Brukseli) VII. Atrakcyjna oferta turystyczna gmin subregionu wałbrzyskiego Zbieżność profilu produktów turystycznych (zbieżność oferty) Wałbrzycha i np. Osówki, Walimia 14

15 VIII. Realizacja programu Euro 2012 Miejsce pobytowe Euro 2012 Stworzenie kompleksu rekreacyjnego Aqua Zdrój Uproszczenie procedur inwestycyjnych IX. Programy strukturalne UE Wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego X. Poprawa infrastruktury drogowej Inwestycje w infrastrukturę na poziomie powiatu Inwestycje wojewódzkie Inwestycje krajowe Lotnisko w Świebodzicach D) ZAGROŻENIA I. Stereotypowy wizerunek miasta funkcjonujący w otoczeniu Miasto na Górnym Śląsku Przekonanie o skażeniu środowiska naturalnego, Miasto kopalń, biedy i biedaszybów, II. Konkurencja ze strony innych ośrodków Konkurencyjna oferta promocyjna miast dolnośląskich: Jeleniej Góry, Świdnicy, Legnicy III. Konkurencyjna oferta inwestycyjna ze strony Wrocławia, Legnicy, Żarowa, Świdnicy Nadmiernie rozbudowana WSSE poza Wałbrzychem 15

16 BARIERY PROMOCYJNE Najistotniejsze zdiagnozowane bariery utrudniające promocję miasta ujęte zostały w cztery zbiory: - wizerunkowe - komunikacyjne - społeczne - infrastruktury i kapitału Jednocześnie sformułowane zostały odpowiedzi na wskazane bariery w formie wyzwań strategicznych, czyli celów, które powinny zostać uwzględnione na poziomie strategicznym i taktycznym SPW. BARIERA WIZERUNKOWA WYZWANIA STRATEGICZNE Bezpośrednie, liczne, negatywne skojarzenia z miastem Wałbrzych: miasto biedaszybów i hałd poprzemysłowe, antyturystyczne szaro czarne zaniedbane miasto na Górnym Śląsku nudne, bez wyrazu zbudowanie pozytywnej legendy (przesłania) miasta wykorzystanie naturalnych atutów miasta, stworzenie profesjonalnych produktów turystycznych kreowanie wizerunku miasta położonego w górach upowszechnianie informacji o położeniu miasta na Dolnym Śląsku kreowanie interesujących, wyjątkowych wydarzeń atrakcyjnych dla turystów i mieszkańców BARIERA KOMUNIKACYJNA brak koncepcji marki Wałbrzycha ograniczona drożność kanałów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych (m.in. brak współpracy projektowej, nieuporządkowane kanały i narzędzia dotarcia do turystów i inwestorów, nierozwinięte relacje z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi) WYZWANIA STRATEGICZNE kreowanie silnej, głębokiej marki Wałbrzycha poprzez realizację spójnej strategii promocji miasta wprowadzenie do działań promocyjnych zarządzania projektowego (wdrożenie standardów w UM) stworzenie nowoczesnej strony www obejmującej podstawowe grupy docelowe wskazanie kanałów komunikowania się z wybranymi grupami docelowymi 16

17 BARIERA SPOŁECZNA WYZWANIA STRATEGICZNE zatomizowane środowisko społeczne, bez poczucia tożsamości dysfunkcjonalne postawy społeczne (brak pomysłów, wiary, energii, apatia, krytykanctwo, roszczeniowość, autosabotaż) brak systemowości i konsekwencji w działaniu m.in. podmiotów społecznych (wizjonerstwo bez konkretów) akcje integrujące mieszkańców i sprzyjające ich identyfikacji z miastem tworzenie symboli i elementów identyfikacji mieszkańców z miastem (m.in.: Księżna Daisy, muflony) budowanie postaw kreatywnych zaangażowania mieszkańców w akcje na rzecz miasta wsparcie dynamicznych podmiotów społecznych w ich kreatywnych działaniach BARIERA INRASTRUKTURY I KAPITAŁU WYZWANIA STRATEGICZNE brak infrastruktury turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej ograniczone środki finansowe na działania promocyjne i turystyczne Rewitalizacja obiektów przy trasach turystycznych (tzw. mała infrastruktura) zmiana podejścia do działań promocyjnych: - powiązanie oferty Wałbrzycha, regionu i subregionu w komplementarny układ - traktowanie promocji jako inwestycji przynoszącej zysk i tworzącej nowe miejsca pracy; zwiększanie wydatków na infrastrukturę 17

18 WYRÓŻNIKI MIASTA Wyróżniki miasta to punkty podparcia, atrakcje, wokół których można budować legendę miasta, tworzyć aurę jego wyjątkowości, niepowtarzalności. Ich zastosowanie w promocji jest szczególnie istotne, gdyż pozwala: - zmienić wizerunek miasta w oczach odbiorców wyróżniki sugerują odbiorcom pożądany wizerunek na poziomie symbolicznym np. muflony sugerują odbiorcy, że miasto jest położone w górach - zredukować dystans dzielący nadawcę (realizatorów działań promocyjnych) od odbiorców wyróżniki niosą ze sobą treść symboliczną, odwołują się do podstawowych wartości ogólnoludzkich; komunikują emocje pozwalające nawiązać relacje bliskości, związek z określonym miejscem i wspólnotą lokalną - kształtować zachowania i postawy odbiorców wyróżniki pozwalają kreować nowe postawy, ewentualnie zmieniać postawy już istniejące poprzez dostarczenie treści poznawczych (treść symboliczna), emocjonalnych i behawioralnych, będących zachętą do podjęcia określonego działania, (np. aktywnego wypoczynku, odkrywania, etc.) Każdy z wyróżników wzmacnia określony element przekazu promocyjnego oraz przede wszystkim podnosi skuteczność przekazu jako całości. 18

19 WYRÓŻNIK MIASTA Zamek Książ Księżna Daisy TREŚĆ PRZEKAZU NA POZIOMIE SYMBOLICZNYM Symbol świetności miasta, jego bogatej przeszłości Symbol tajemnic miasta m.in. związanych z okresem II wojny światowej Symbol poświęcenia dla miasta, wyraz dumy, patriotyzmu lokalnego wałbrzyszan Stado Ogierów Symbol aktywnego wypoczynku w atrakcyjnym otoczeniu Palmiarnia Symbol miłości, niezwykłości i piękna Muflony MTB Chełmiec/wzgórza powulkaniczne Symbol górskiego położenia miasta. Symbolizuje także życie w zgodzie z naturą Symbol aktywności, turystyki, a także zdrowego stylu życia Jednocześnie wzmocnienie przekazu dotyczącego górskiego położenia miasta oraz czystego środowiska naturalnego Symbol przeszłości geologicznej wulkanicznego pochodzenia gór wałbrzyskich Porcelana Symbol delikatności, finezji, białe złoto Wałbrzycha Pochyły rynek Kopalnie Hałdy/ offroad Symbol architektonicznej atrakcyjności miasta, związków miasta z dziedzictwem europejskim (pochyły rynek jak np. w Sienie) Główny symbol Wałbrzycha. W krótkim czasie mogą się wpisać w świadomość odbiorców jako kopalnie tajemnic Spuścizna pokopalniana wpisana w pejzaż miasta. Jednocześnie element stwarzający możliwość zmiany wizerunku Wałbrzycha. Łącznik pomiędzy miastem górniczym a miastem aktywnego wypoczynku 19

20 II ZAŁOŻENIA STRATEGII PROMOCJI MIASTA WIZJA W 2013 roku Wałbrzych ważnym regionalnym ośrodkiem rozwoju turystyki i nowoczesnych technologii, z którym mieszkańcy się utożsamiają oraz w którym widzą szansę swojego osobistego i zawodowego rozwoju. W obszarze turystyki - miasto zachęcające do aktywnego odkrywania tajemniczych i zaskakujących miejsc, dostarczające nowoczesne produkty turystyczne stworzone pod kątem zidentyfikowanych grup celowych. Na płaszczyźnie gospodarczej - miasto opierające swój rozwój na systemie zachęt inwestycyjnych w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia, Strefy Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa oraz Dolnośląskiego Parku Technologicznego. 20

21 MISJA Wałbrzych dysponuje wieloma unikatowymi miejscami, symbolami, zabytkami, a wreszcie tajemnicami związanymi m.in. z II wojną światową i Zamkiem Książ. Wiedza na temat miasta jest jednak niedostateczna. Celem misji jest zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i turystów do poznawania zasobów miasta, zainteresowanie możliwościami, jakie miasto stwarza dla osób szukających nowych inspiracji przy wyborze miejsca do życia, prowadzenia biznesu oraz sposobów spędzania wolnego czasu. Misję działań promocyjnych można zatem ująć w następujący sposób: 21

22 CELE GŁÓWNE Na podstawie sporządzonej diagnozy oraz sformułowanej wizji i misji określone zostały cele główne, na których będą skupione działania przy realizacji strategii promocji. Cele zostały określone zgodnie z przyjętą zasadą orientowania działań marketingowych na potrzeby konsumentów. Cele uzupełnia ich charakterystyka, wskazująca na dodatkowe, szczegółowe efekty działań promocyjnych. CELE GŁÓWNE: Tworzenie spójnej marki Wałbrzych Zwiększenie liczby turystów Zbudowanie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z miastem Zwiększenie liczby inwestorów CHARAKTERYSTYKA CELÓW Cel główny Charakterystyka celów Przyjęcie i wykreowanie kodów marki Tworzenie spójnej marki Wałbrzych Tworzenie zasobów infrastrukturalnych Określenie i przyjęcie podstawowych produktów promocyjnych Upowszechnienie marki Wałbrzych Zwiększenie liczby turystów Podniesienie jakości obsługi ruchu turystycznego stworzenie Aktywnego Centrum Obsługi Turystów (ACOT) Stworzenie infrastruktury oraz sieci usług turystycznych i okołoturystycznych Opracowanie nowoczesnej, sprofilowanej oferty turystycznej Poszerzenie zakresu zwiedzania i wydłużenie czasu pobytu turystów w mieście Wydłużenie sezonu turystycznego 22

23 Podtrzymanie lojalności i zainteresowania turystów miastem Połączenie oferty turystycznej Wałbrzycha z ofertą gmin subregionu wałbrzyskiego Zbudowanie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z miastem Podniesienie jakości życia mieszkańców w mieście poprawa jakości załatwiania spraw w UM, stworzenie ACOT Poniesienie jakości komunikowania się z mieszkańcami Integracja mieszkańców wokół miejsc Wykreowanie symboli i wydarzeń identyfikacji mieszkańców z miastem Upowszechnienie wiedzy o Wałbrzychu i jego zasobach wśród mieszkańców Wykreowanie postaw aktywnych, partycypacyjnych mieszkańców Zwiększenie liczby inwestorów Podniesienie jakości obsługi Inwestorów - stworzenie Wałbrzyskiej Agencji Inwestycji i Przedsiębiorczości (WAIiP) Stworzenie nowoczesnej i sprofilowanej oferty inwestycyjnej Dobór odpowiednich środków promocji GRUPY DOCELOWE 23

24 Realizację celów strategicznych będzie wspomagał odpowiedni dobór grup docelowych, dla których zostanie przygotowana profilowana oferta wraz z odpowiednimi środkami promocji (marketing-mix). Podstawowe grupy docelowe, dla których należy przygotować ofertę są następujące: Grupa docelowa TURYŚCI Opis I. ZAGRANICZNI: a. Indywidualni aktywni (pasjonaci MTB i offroadu, lat) kuracjusze m.in. ze Szczawna Zdrój sentymentalni (głównie dawni mieszkańcy ziem zachodnich i ich rodziny, 60 + ) handlowi (głównie mieszkańcy narodowości czeskiej i niemieckiej) b. Grupowi zorganizowani sentymentalni (głównie dawni mieszkańcy) korporacyjni (z WSSE, przejazdowi, szkoleniowo kongresowi) II. KRAJOWI a. Indywidualni: mieszkańcy Dolnego Śląska i Opola (wyjazdy rodzinne) weekendowi (Wałbrzych jako miasto wypadowe) aktywni (pasjonaci rowerów górskich, offroadu, wspinaczki, jazdy konnej, biegów narciarskich) rodzinni (oferta familijna, trakt Księżnej Daisy) kuracjusze eksplorerzy przejazdowi liderzy opinii publicznej b. Grupowi 24

25 szkolni korporacyjni (Wyjazdy integracyjne) PRZEDSIĘBIORCY I. Zewnętrzni (krajowi i zagraniczni) przedsiębiorcy z sektora MŚP poddostawcy dużych firm z WSSE inwestorzy z sektora IT inwestorzy kapitałowi II. Wewnętrzni rozpoczynający działalność przedsiębiorcy z sektora gastronomicznego branża usług turystycznych MIESZKAŃCY Działania promocyjne kierowane są do ogółu mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 25

26 PRZESŁANIE PROMOCYJNE Dla potrzeb SPW została określona treść docelowego przekazu promocyjnego, która będzie komunikowana odbiorcom w trakcie kampanii promocyjnej. Kampania realizowana będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie (główne przesłanie promocyjne ) zasadniczym celem będzie wzbudzenie zainteresowania miastem, pobudzenie ciekawości odbiorców poprzez budowanie aury tajemniczości. W drugim etapie (główne przesłanie promocyjne ) celem będzie wskazanie odbiorcy sposobów realizacji pasji odkrywania, z położeniem akcentu na aktywne formy zwiedzania. Proponowane podejście oznacza, że kampania promująca Wałbrzych będzie miała cechy tzw. kampanii stopniowego odsłaniania". W oparciu o treść przekazu zostanie opracowany slogan promocyjny miasta. Ponadto, przekaz zostanie wsparty trzema dodatkowymi przekazami kierowanymi do wybranych grup docelowych poszukujących specyficznego produktu. Przekazy wspierające zostaną także wykorzystane podczas promocji konkretnych imprez organizowanych w Wałbrzychu. I. Docelowy przekaz promocyjny efekt kampanii promocyjnej w 2013 Wałbrzych Pasja aktywnego odkrywania Wałbrzych to miasto tajemnic i skarbów, których odkrywanie połączone jest z aktywnym wypoczynkiem. Miasto, w którym odkrywcy przemierzając na rowerze Trakt Księżnej Daisy docierają do największych atrakcji miasta. II. Główne przesłanie promocyjne w okresie Wałbrzych miasto tajemnic odkrywanych z pasją to miasto kryjące wiele tajemnic i skarbów. Miasto ze specyficznym klimatem, w którym każdy może odczuć aurę tajemniczości. Miasto dla odkrywców, eksplorerów, poszukiwaczy przygód. Miasto kojarzące się z Zamkiem Książ, którego przeszłość nie została dotąd odkryta. Niewyjaśnione pozostało zwłaszcza przeznaczenie Zamku w okresie II wojny światowej. Podobnie jak losy jego właścicielki - Księżnej Daisy przeciwniczki reżimu hitlerowskiego. 26

27 Wałbrzych to miasto na wulkanicznych zboczach, przechowujące tajemnice - od tajemnic ziemi (skarbów geologicznych) poczynając, poprzez te związane z historią polską, czeską, węgierską, austriacką, niemiecką aż po lata współczesne wiążące się z przeszłością górniczą miasta. III. Główne przesłanie promocyjne w okresie Wałbrzych miasto aktywnego wypoczynku miejsce rekreacji, uprawiania atrakcyjnych sportów na wzgórzach i pod ziemią, takich jak wspinaczka, offroad, MTB, wędrówki, jazda konna, wyprawy w głąb ziemi. Miejsce, w którym aktywni Dolnoślązacy mogą realizować swoje pasje. Jednocześnie Wałbrzych to wrota gór i zielone miasto miasto górskie oferujące piękne krajobrazy o każdej porze roku. Miasto, w którym można spotkać rzadko występujące gatunki zwierząt kojarzone z górami (muflony). Miejsce, gdzie krzyżują się szlaki wiodące na szczyty - miasto, które wiedzie na szczyty. IV. Wspierające przekazy promocyjne Wałbrzych miasto sprzyjające inwestorom miasto, w którym władze administracyjne stawiają na przedsiębiorczość, budują klimat wspierania biznesu, począwszy od osób rozpoczynających działalność gospodarczą i firm zaliczanych do sektora MŚP po dużych inwestorów. Tworzące zaplecze infrastrukturalne dla rozwoju biznesu. Wałbrzych miastem teatru i muzyki klasycznej miasto, w którym realizowane są ambitne przedsięwzięcia teatralne i muzyczne, w którym łączone są tradycje Filharmonii Sudeckiej z sukcesami Teatru Dramatycznego. Wałbrzych subregionalnym ośrodkiem edukacyjnym miasto, w którym mieszkańcy subregionu mogą otrzymać bogatą, atrakcyjną ofertę edukacyjną. 27

28 SCHEMAT WYKORZYSTANIA PRZESŁAŃ W KAMPANIACH PROMOCYJNYCH Wykorzystanie wyróżników w przesłaniu promocyjnym Przesłanie promocyjne Wyróżnik miasta Zamek Książ Księżna Daisy/Trakt Księżnej Daisy Stado Ogierów Palmiarnia Muflony Miasto tajemnic Miasto aktywnego wypoczynku 28

29 MTB Chełmiec/wzgórza powulkaniczne Porcelana Pochyły rynek Kopalnie / Muzeum Przemysłu i Techniki Hałdy/offroad Wyróżniki, które zostaną wykorzystane w przesłaniu promocyjnym Miasto tajemnic Wyróżniki, które zostaną wykorzystane w przesłaniu promocyjnym Miasto aktywnego wypoczynku II CZĘŚĆ TAKTYCZNA W części taktycznej wskazane zostały sposoby realizacji wcześniej określonych celów strategicznych, poprzez określenie narzędzi wykorzystywanych w promocji oraz prezentację obszarów działań. Cechą nowoczesnego marketingu jest tzw. orientacja na konsumenta/odbiorcę i związane z tym profilowanie oferty, co oznacza dostosowywanie oferty/produktów promocyjnych pod względem charakteru przekazu, doboru środków i kanałów komunikowania do potrzeb konkretnych grup docelowych. Zgodnie z tą zasadą zostały także opracowane projekty w części taktycznej SPW. Do kluczowych projektów wspierających realizację SPW należy zaliczyć reorganizację w ramach obszaru 29

30 promocji, turystki, inwestycji oraz obsługi mieszkańców oraz budowę infrastruktury towarzyszącej projektom promocyjnym. Reorganizacja polegać będzie na koncentracji zasobów ludzkich oraz finansowych, a także wprowadzeniu ścisłej specjalizacji w ramach poszczególnych obszarów promocyjnych*. Realizacja działań promocyjnych związana jest z budową tzw. małej i dużej infrastruktury. Do małej infrastruktury zaliczyć możemy m.in. takie elementy jak: budowa nowoczesnego serwisu www, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej miasta, oznakowanie oraz iluminacja atrakcji turystycznych Traktu Księżnej Daisy. Stworzenie małej infrastruktury umożliwi rozpoczęcie działań promocyjnych zgodnych z założeniami strategii już od 2008 roku. W założeniu dużą infrastrukturę stanowić będą m.in. projekty rewitalizacyjne wzdłuż traktów turystycznych oraz budowa infrastruktury sportowej, w tym budowa komplementarnego układu ścieżek i tras rowerowych oraz kompleksu Aqua Zdrój. Duża infrastruktura umożliwi budowę nowego i trwałego wizerunku miasta na najbliższe kilkanaście lat. * więcej na temat reorganizacji w dalszej części SPW 30

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 czerwiec 2010 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 1.1 Podejście marketingowe... 3 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej... 4 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA STRATEGIA rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Czerwiec, 2014r. Strategia rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Zamawiający: Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (Wnioskodawca projektu pt. Produkty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Miasta Pruszkowa

Strategia promocji Miasta Pruszkowa 2013-20 2013-20 Strategia promocji Miasta Pruszkowa Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 1 Biura Promocji i Kultury Miasta Maj, 2013 Spis treści 3 6 9 Wprowadzenie Synteza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo