I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 MSIG 66/2015 (4697) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Rudzie Śląskiej. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r. [BMSiG-4007/2015] Uchwałą z dnia r. wspólników ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem , postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę (dziewięć tysięcy) złotych, to jest do kwoty (czterdzieści dwa tysiące) złotych. Wzywa się wierzycieli Spółki niezgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Kaczmarka 5, Ruda Śląska, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz MPM PHARMA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2013 r. [BMSiG-4017/2015] Poz C.L.A. - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA- WIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2002 r. [BMSiG-4013/2015] Zarząd Spółki C.L.A. - INVEST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 marca 2015 r., niniejszym ogłasza zamiar zwrotu dopłat w kwocie ,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote) wspólnikom Spółki. Zwrot dopłat nastąpi po upływie miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia. Poz JANSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2008 r. [BMSiG-4005/2015] W dniu 11 marca 2015 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Spółki Jansen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: ul. Śniadeckich 19 lok. 2, Warszawa. Poz BIURO PODRÓŻY ODYSTOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Sosnowcu. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2007 r. [BMSiG-4003/2015] W związku z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. likwidator Spółki BIURO PODRÓŻY ODYSTOURS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI z siedzibą w Sosnowcu, ul. Starzyńskiego 50, informuje o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem r. Likwidator Spółki MPM PHARMA ENGINEERING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, KRS , informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPM PHARMA ENGINE- ERING Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 30 marca 2015 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 30 marca 2015 r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki: ul. Żegańska 16 lok. 8, Warszawa. Niniejszym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich należności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres: Sosnowiec, ul. Starzyńskiego 50. Poz Social Entertainment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w likwidacji w Lublinie. [BMSiG-4019/2015] Likwidator Spółki Social Entertainment Sp. z o.o. w organizacji w likwidacji z siedzibą w Lublinie, ul. Podchorą ż ych 40/3, powstałej w dn r. mocą aktu notarialnego - Rep. A nr 2654/2008, sporządzonego przez notariusza Andrzeja MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 KWIETNIA 2015 R. 6

2 MSIG 66/2015 (4697) poz Kubicza z Kancelarii Notarialnej Andrzej Kubicz, ul. Wieniawska 4/1, Lublin, ogłasza o otwarciu likwidacji Spółki, wzywając jednocześnie jej wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, przesyłając zgłoszenia na adres Spółki. Poz ELLISA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2013 r. CARLISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2013 r. [BMSiG-4020/2015] PLAN POŁĄCZENIA Spółki Ellisa Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Carlise Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgodnie z art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) ( k.s.h. ), Spółka Ellisa Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Spółka Carlise Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzgadniają plan połączenia w następującym brzmieniu: 1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU Łączeniu podlegają następujące Spółki: 1.1. Spółka przejmująca: ELLISA INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , zwana dalej Spółką Przejmującą Spółka przejmowana: CARLISE INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , zwana dalej Spółką Przejmowaną. Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są łącznie dalej Spółkami. 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW Proces połączenia dokonywany na podstawie niniejszego Planu Połączenia zakłada przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a tym samym jedynym właścicielem majątku obu Spółek w znaczeniu ekonomicznym jest spółka Idea Bank S.A. Z powyższego wynika, że jakikolwiek przyjęty parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej nie spowoduje zmian w strukturze własnościowej Spółki Przejmującej. W związku z tym, że jedynym wspólnikiem obu Spółek jest spółka Idea Bank S.A., nie istnieje ryzyko pokrzywdzenia jedynego wspólnika na skutek określenia parytetu wymiany udziałów w oparciu o którąkolwiek z powszechnie przyjętych metod, a ponadto każdy parytet wymiany, jaki zostanie zaakceptowany, będzie odpowiednio chronił interesy ekonomiczne jedynego wspólnika Spółek podlegających łączeniu. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządy łączących się Spółek ustaliły, że stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej będzie wynosić 1:1, co oznacza, że za każdy udział w Spółce Przejmowanej wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma jeden udział w Spółce Przejmującej. Parytet wymiany udziałów został ustalony w oparciu o wartość nominalną udziałów łączących się Spółek. Ze względu na specyfikę łączenia związaną z tym, że jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej jest ten sam podmiot, określenie parytetu wymiany w oparciu o wartość nominalną udziałów łączących się Spółek jest w pełni uzasadnione. 4. ZASADY DOTYCZĄCE WYMIANY UDZIAŁÓW W wyniku połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 5, zł (słownie: pięć tysięcy złotych) tj. do kwoty 10, zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 100 (słownie: stu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Wszystkie nowo ustanowione udziały zostaną wydane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce Idea Bank S.A. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce Idea Bank S.A., nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art k.s.h. 5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZEST- NICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Dniem, od którego udziały w Spółce Przejmującej - przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej - uprawniały będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej, jest dzień 1 stycznia 2015 r. 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA Połączenie Spółek nastąpi w trybie art pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (połączenie przez przejęcie). 6. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIO- NYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH W związku z połączeniem Spółek wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art pkt 5 k.s.h. 7 KWIETNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 MSIG 66/2015 (4697) poz SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZEST- NICZĄCYCH W POŁĄCZENIU SPÓŁEK W związku z połączeniem Spółek członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6 k.s.h. 8. OŚWIADCZENIE 20 (dwudziestu) nowych udziałów, które w całości zostaną przyznane do objęcia przez jedynego wspólnika Spółki przejmowanej, tj. BAĆ-POL S.A. w Rzeszowie (KRS ). Wskutek powyższego BAĆ-POL S.A. uzyska 20 (dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej w zamian za (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce przejmującej nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku tej Spółki. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek. Warszawa, dnia 26 marca 2015 r. Poz RSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2013 r. [BMSiG-4018/2015] Uchwałą z dnia r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 174, Warszawa), KRS (dalej: Spółka ) podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. Poz MARSPOL GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r. [BMSiG-4037/2015] PLAN POŁĄCZENIA MARSPOL GRUPA Sp. z o.o. z JANIKÓW & WIM Sp. z o.o. sporządzony w dniu r. 1. Łączące się Spółki 1.1. Spółka Przejmująca: MARSPOL GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5, KRS Spółka Przejmowana: JANIKÓW & WIM Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tartacznej 3, KRS Sposób łączenia Łączenie będzie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art pkt 1 k.s.h. 3. Udziały Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zwiększy się o kwotę ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 4. Szczególne prawa lub korzyści Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom Spółki przejmującej, jak również szczególnych korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu. Do niniejszego planu załącza się: (1) projekty uchwał o połączeniu Spółek, (2) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, (3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień r., (4) oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek na dzień r. Poz WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Żukowie. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2014 r. [BMSiG-4028/2015] Uchwałą z dnia 26 marca 2015 roku wspólników WEGA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę zł (pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych), to jest do kwoty zł (pięć tysięcy złotych). Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Kościerska 8C, Żukowo, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz ATRIUM GDAŃSK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r. [BMSiG-4027/2015] Zarząd Atrium Gdańsk 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 148, Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS ), ogłasza, iż w dniu 31 marca 2015 r. Sąd MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 KWIETNIA 2015 R. 8

4 MSIG 66/2015 (4697) poz Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia Atrium Gdańsk 1 Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej z Atrium Gdańsk 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS ) oraz Atrium Gdańsk 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS ), jako Spółkami Przejmowanymi, w trybie art pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Poz EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Szczecinie. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 lipca 2013 r. [BMSiG-4048/2015] Likwidator Spółki EXPERT Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie (KRS ) informuje, że otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki: ul. Romantyczna 52/8, Szczecin. Poz ESCARGOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2013 r. [BMSiG-4055/2015] Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. rozwiązano ESCARGOT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności pod adresem siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Poz PAPERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 stycznia 2015 r. [BMSiG-4034/2015] Zgodnie z wymogami przepisu art k.s.h. Zarząd PAPERO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS ) informuje, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 marca 2015 r. zostało uchwalone obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł, poprzez umorzenie za wynagrodzeniem 900 udziałów po 100,00 zł każdy, przysługujących wspólnikowi Wiesławowi Robertowi Rembiaszowi. Poz LANDPROP SERVICES II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2010 r. [BMSiG-4051/2015] Uchwałą z dnia 13 lutego 2015 r. wspólników Spółki Landprop Services II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Żwirki i Wigury 18A, Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz NEPTUNE AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Szczecinie. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2001 r. [BMSiG-4056/2015] Likwidator Neptune Agency Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Śląska 9a-11, wpisanej do KRS pod numerem , zawiadamia, że w dniu r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji od dnia r. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności. Poz ZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2013 r. [BMSiG-4043/2015] Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ZP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia r. postanowiono rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z tym wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem siedziby Spółki, w Warszawie (04-073), ul. Grenadierów 34 lok. U2. Poz EXPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2010 r. [BMSiG-4062/2015] W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa wierzycieli do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie, w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia. Likwidator Spółki EXPEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie (01-044) ul. Spokojna 7, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 7 KWIETNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 MSIG 66/2015 (4697) poz EXPEO Sp. z o.o. podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres: EXPEO Sp. z o.o. w likwidacji Marcin Trojanowski - likwidator, ul. Szańcowa 17, Warszawa. Poz HVAC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2002 r. [BMSiG-4054/2015] Likwidator HVAC Service Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Pszczyńska 305 (numer KRS ), w trybie art. 279 k.s.h. ogłasza, iż w dniu 24 marca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, by w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłaszali pisemnie swoje wierzytelności na adres Spółki. 3. Spółki akcyjne Poz OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNI- KACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r. [BMSiG-4026/2015] Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Opolu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , działając na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych oraz 29 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. na dzień 12 maja 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki, w Opolu przy ul. Rodziewiczówny 1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od do oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.do Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od do Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od do , b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od do , c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od do , d) przeznaczenia zysku netto na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od do , f) zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Przemysław Nijakowski Poz KOFAMA KOŹLE SPÓŁKA AKCYJNA w Kędzierzynie-Koźlu. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2012 r. [BMSiG-4021/2015] Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , zwołuje na dzień 13 maja 2015 r., na godz , w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Powstańców Śląskich 6/3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za rok Zamknięcie obrad ZWZ. Zgodnie z art k.s.h. informujemy, iż akcje dają prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 29 kwietnia 2015 r., do godz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 KWIETNIA 2015 R. 10

6 MSIG 66/2015 (4697) poz Poz BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2008 r. [BMSiG-4035/2015] Plan połączenia BAĆ-POL S.A. z SEZAM-ŚREM Sp. z o.o. sporządzony w dniu r. 1. Łączące się Spółki 1.1. Spółka Przejmująca: BAĆ-POL S.A. w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 5, KRS , 1.2. Spółka Przejmowana: SEZAM-ŚREM Sp. z o.o. w Zbrudzewie przy ul. Średzkiej 7, KRS Sposób łączenia Łączenie będzie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art pkt 1 i art k.s.h. 3. Udziały Kapitał zakładowy, jak również Statut Spółki Przejmującej nie ulegną zmianie. 4. Szczególne prawa lub korzyści Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmującej, jak również szczególnych korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu. Do niniejszego planu załącza się: (1) projekt uchwał Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w sprawie połączenia, (2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień r., (3) oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym spółek na dzień r. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2004 r. [BMSiG-4004/2015] Na podstawie art. 402 w zw. z art. 403 k.s.h. oraz 14 ust. 1 Statutu Zarząd Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 102, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102, w dniu 29 kwietnia 2015 r., o godz. 8 00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poz DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO- WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Drwalewie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r. [BMSiG-4040/2015] Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając na podstawie art , art , art Kodeksu spółek handlowych, w związku z art Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki, w Drwalewie, ul. Grójecka 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r. 6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r. oraz wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2014 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 r. 8. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2014 r. 9. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 r. 10. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki, w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia 7 maja 2015 r., zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie do ukończenia Walnego Zgromadzenia. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 7 KWIETNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 MSIG 66/2015 (4697) poz wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii wraz z raportem biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie od dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz POLENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2001 r. GRUPA PEP - OBRÓT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2012 r. [BMSiG-4009/2015] Plan Podziału Polenergia Obrót S.A. z dnia 30 marca 2015 r. Niniejszy plan podziału ( Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem podziału Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka Dzielona ) w trybie art pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 4, poz. 1037, ze zmianami) ( k.s.h. ) (podział przez wydzielenie). I. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w podziale 1. Spółka Dzielona: Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi ,00 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na (słownie: dwieście tysięcy) akcji serii A, (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii B i (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji serii C, tj. łącznie (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych) każda. Jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest Spółka Neutron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ( Neutron ). 2. Spółka Przejmująca: Kapitał Spółki Przejmującej wynosi zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Neutron. II. Sposób podziału 1. Podział opisany w niniejszym planie podziału jest podziałem przez wydzielenie, który zostanie zrealizowany poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (art pkt 4 k.s.h.). W wyniku przeprowadzenia podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej ( Majątek Przenoszony ), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną działalności w zakresie handlu świadectwami pochodzenia energii elektrycznej na podstawie umów długoterminowych ( Umowy Długoterminowe ) z podmiotami nienależącymi do grupy kapitałowej Polenergia S.A. ( Podmioty Zewnętrzne ), szczegółowo opisanej w punkcie IX Planu Podziału ( Działalność ). 3. Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w Spółce Dzielonej, świadczącymi pracę związaną z Działalnością, w trybie art Kodeksu pracy. 4. Wszelkie pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej (aktywa i pasywa), umowy, koncesje, zezwolenia, decyzje i ulgi, w tym wszystkie składniki majątku związane z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością gospodarczą, niewskazane w punkcie IX Planu Podziału jako przenoszone na Spółkę Przejmującą, pozostają przy Spółce Dzielonej. W szczególności Spółka Dzielona pozostanie podmiotem koncesji na obrót energią elektryczną, udzielonej jej na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2001 r. (ze zmianami), oraz innych koncesji udzielonych przez ten organ. 5. Po podziale Spółki Dzielonej będzie ona kontynuowała swoją dotychczasową działalność. 6. Podział będzie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej - wydzielenie nastąpi z kapitałów rezerwowych Spółki Dzielonej. 7. Podział będzie dokonany z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W wyniku podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest z kwoty zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie (słownie: pięć tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną przyznane Neutron. 8. Dokonanie podziału jest uzależnione od podjęcia uchwał o podziale przez zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Dzielonej i zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej. Grupa PEP - Obrót 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 24/26, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ( Spółka Przejmująca ). III. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat 1. Podział będzie dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w związku z czym akcje Spółki Dzielonej nie będą umorzone. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 KWIETNIA 2015 R. 12

8 MSIG 66/2015 (4697) poz Zważywszy, że Spółka Dzielona posiada tylko jednego akcjonariusza, wobec tego Neutron obejmie docelowo wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej. Oznacza to, że jako akcjonariusz posiadający łącznie (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji serii A, B i C, Neutron uzyska (słownie: pięć tysięcy) nowo ustanowionych udziałów Spółki Przejmującej. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie pokryte Majątkiem Przenoszonym. Nadwyżka majątku netto nad kwotę podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. 4. Po dokonaniu podziału Neutron będzie w niej posiadał 100 (słownie: sto) dotychczasowych udziałów oraz (słownie: pięć tysięcy) nowo ustanowionych udziałów, tj. łącznie (pięć tysięcy sto) udziałów. 5. W związku z podziałem nie przewiduje się żadnych dopłat. IV. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej 1. Wskutek podziału Spółki Dzielonej i przeniesienia Majątku Przenoszonego na Spółkę Przejmującą, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez utworzenie (słownie: pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie nowo utworzone udziały zostaną docelowo objęte przez Wspólnika. 2. Po podjęciu uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o uczestnictwie w podziale Spółki Dzielonej i o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmującej poczyni odpowiednią wzmiankę w księdze udziałów Spółki Przejmującej. Następnie po rejestracji podziału Spółki Dzielonej, Zarząd Spółki Przejmującej ujawni w jej księdze udziałów Wspólnika - również jako wspólnika w odniesieniu do nowo ustanowionych udziałów Spółki Przejmującej. Od chwili rejestracji podziału Spółki Dzielonej Wspólnik będzie mógł wykonywać swoje prawa udziałowe również w odniesieniu do nowo utworzonych udziałów. V. Dzień, od którego nowo przyznane udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, poczynając od dnia prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek specjalnych praw Wspólnikowi jako akcjonariuszowi Spółki Dzielonej. Wobec braku osób szczególnie uprawnionych w Spółce Dzielonej nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek specjalnych praw przez Spółkę Przejmującą. VII. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane Nie przewiduje się przyznania członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej żadnych szczególnych praw lub korzyści w związku z podziałem. W podziale nie uczestniczą żadne inne osoby. VIII. Podział między akcjonariuszy Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz zasady podziału Z uwagi na fakt, że akcje w Spółce Dzielonej posiada jej jedyny akcjonariusz, tj. Wspólnik, a podział tej spółki następuje przez wydzielenie, w konsekwencji wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj (słownie: pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), zostaną objęte przez Wspólnika zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV Planu Podziału. IX. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej 1. W wyniku podziału majątku Spółki Dzielonej, jego część w postaci Majątku Przenoszonego, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Spółki Dzielonej, a związanego z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną Działalności, tj. obrotu świadectwami pochodzenia energii elektrycznej na podstawie Umów Długoterminowych z Podmiotami Zewnętrznymi, zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, z zastrzeżeniem zmian w strukturze aktywów i pasywów wynikających z prowadzenia normalnej działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną do dnia wydzielenia. 2. Jakiekolwiek nowe prawa lub zobowiązania wynikające lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z niniejszym Planem Podziału Spółce Przejmującej, tj. związane z Działalnością, staną się składnikami Majątku Przenoszonego na Spółkę Przejmującą. Spółka Dzielona będzie po sporządzeniu Planu Podziału zaciągać zobowiązania i nabywać nowe prawa związane z Działalnością, które - o ile będą istniały w dniu wydzielenia - zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, z wyłączeniem takich aktywów lub pasywów, które winny pozostać w majątku Spółki Dzielonej. W szczególności, jeżeli po dniu sporządzenia Planu Podziału a przed dniem wydzielenia zostaną ujawnione roszczenia Spółki Dzielonej wobec osób trzecich, względnie osób trzecich wobec Spółki Dzielonej, inne aniżeli określone w niniejszym planie podziału, a związane z Działalnością, wówczas takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli będą pozostawać w związku z Działalnością. 3. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne, w tym podatkowe, powstałe w związku z Działalnością do dnia wydzielenia, choćby związane ze składnikami majątku przypisanymi w Planie Podziału Spółce Przejmującej, w szczególności z umowami, o których mowa w punkcie 2 poniżej, pozostają przez Spółce Dzielonej. 7 KWIETNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

9 MSIG 66/2015 (4697) poz Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną a) na Spółkę Przejmującą przechodzą wszystkie umowy związane z Działalnością. Są one szczegółowo wymienione w Wykazie nr 1, załączonym do Planu Podziału. Prawa i obowiązki z przedmiotowych umów przejdą na Spółkę Przejmującą, z zastrzeżeniem zmian wynikających z prowadzenia normalnej działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną do dnia wydzielenia; b) na Spółkę Przejmującą przejdą prawa i obowiązki wynikające z powyższych umów, o ile w dniu wydzielenia będą pozostawały wiążące bądź nie upłynął jeszcze termin przedawnienia roszczeń z takich umów. 5. Na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną aktywa i pasywa określone, według stanu na dzień 28 lutego 2015 r., w szczegółowym Wykazie nr 2 załączonym do Planu Podziału a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Wartość początkowa: ,95 zł Wartość księgowa: 0 zł b) Zapasy Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia: ,67 zł Koszty bilansowania: ,83 zł c) Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ,00 zł d) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ,20 zł e) Zobowiązania z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym -271,35 zł f) Gotówka na rachunku bankowym ,00 zł 6. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami Prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy z pracownikami świadczącymi pracę związaną z Działalnością, którzy w dniu wydzielenia będą pozostawali w stosunku pracy ze Spółką Dzieloną, zostaną przeniesione na podstawie art k.p. na Spółkę Przejmującą. Lista tych pracowników zawarta jest w Wykazie nr 3 załączonym do Planu Podziału. 7. Postanowienia, zgody, decyzje administracyjne Spółka Dzielona nie jest adresatem zezwoleń, koncesji lub ulg ani też innych decyzji administracyjnych związanych z Działalnością. Wszelkie uzyskane przez Spółkę Dzieloną zezwolenia, koncesje lub ulgi, jak również inne decyzje administracyjne pozostają przy Spółce Dzielonej. W szczególności Spółka Dzielona pozostanie podmiotem koncesji na obrót energią elektryczną, udzielonej jej na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2001 r. (ze zmianami) oraz innych koncesji udzielonych przez ten organ. Jeżeli w związku z prowadzeniem normalnej działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną, do dnia wydzielenia uzyska ona do dnia wydzielenia jakiekolwiek zezwolenia, koncesje lub ulgi lub też inne decyzje administracyjne związane z Działalnością, zostaną one przeniesione na Spółkę Przejmującą. Jeżeli podjęcie jakiekolwiek działalności przez Spółkę Przejmującą wymagać będzie uzyskania zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej, Spółka Przejmująca uzyska je we własnym zakresie. Wykazy dotyczące Majątku Przenoszonego 1. Wykaz umów związanych z Działalnością. 2. Wykaz aktywów i pasywów przechodzących na Spółkę Przejmującą. 3. Wykaz pracowników świadczących pracę związaną z Działalnością. Załączniki do planu podziału A. Projekt uchwały Spółki Dzielonej w sprawie podziału. B. Projekty uchwał Spółki Przejmującej w sprawie podziału. C. Projekt zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej. D. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej dla celów podziału na dzień 28 lutego 2015 r. E. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzone dla celów podziału na dzień 28 lutego 2015 r. F. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów podziału na dzień 28 lutego 2015 r. Zgodnie z postanowieniami art punkt 3 i 4 k.s.h. ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej zostały przygotowane na dzień 28 lutego 2015 r., w oparciu o bilans sporządzony na ten dzień. Zamiar przejęcia przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Dzielonej w wyniku jej podziału nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie artykułu 14 punkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 ze zm.). Poz JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2013 r. [BMSiG-4032/2015] Zarząd Spółki JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu ogłasza, iż w dniu 31 marca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przymusowego odkupu akcji należących do akcjonariusza mniejszościowego o następującej treści: Uchwała nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW KOKS S.A. z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przymusowego odkupu akcji należących do akcjonariusza mniejszościowego Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ), uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na odkup (słownie: pięć tysięcy czterdzieści dwa) akcji serii B o nr.: od do , od do , od do , od do , od do , MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 KWIETNIA 2015 R. 14

10 MSIG 66/2015 (4697) poz od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , należących do akcjonariusza mniejszościowego Sławomira Sellina, w trybie art k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, iż akcjonariuszem Spółki zobowiązanym do odkupu w całości wskazanych w 1 akcji Spółki, i któremu przypadają, w związku z odkupem, wszystkie wskazane powyżej akcje, jest akcjonariusz większościowy, tj. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia przymusowego odkupu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poz BIELCAR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Bielsku Podlaskim. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2002 r. [BMSiG-4008/2015] Uchwałą nr 2 z dnia r. NWZA Bielcar Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Żwirki i Wigury 83, wpisanej w dniu r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod powyższym adresem w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. (Drugie ogłoszenie) Poz WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE- TYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2002 r. [BMSiG-4064/2015] Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółki Akcyjnej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r., o godz , w Spółdzielczym Domu Kultury Kopernik w Legnicy, ul. Koziorożca 9. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2014, 2) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WPEC w Legnicy S.A. w roku 2014, 3) pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z zamierzoną zmianą w Statucie Spółki Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanej zmiany Statutu. Dotychczasowe brzmienie 6: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z). 2. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD Z). 21) przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z). 22) dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z). 23) handel energią elektryczną (PKD Z). 3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z). 4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD Z). 5. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z). 6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD Z). 7. Transport drogowy towarów (PKD Z). 8. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z). 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD Z). 10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z). 11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z). 12. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z). 13. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B). 14. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z). 15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z). 16. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD Z). 17. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD Z). 18. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD Z). 19. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z). 7 KWIETNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 15

11 MSIG 66/2015 (4697) poz Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). 21. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z). 22. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD Z). 23. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z). 24. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C). 25. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z). 26. Sprzątanie i czyszczenie maszyn przemysłowych oraz obiektów przemysłowych (PKD Z). 27. Pozostałe sprzątanie (PKD Z). Proponowane brzmienie 6: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z). 2. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD Z), 21) przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z), 22) dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z), 23) handel energią elektryczną (PKD Z). 3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z). 4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD Z). 5. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z). 6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD Z). 7. Transport drogowy towarów (PKD Z). 8. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z). 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD Z). 10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z). 11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z). 12. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z). 13. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B). 14. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z). 15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z). 16. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD Z). 17. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD Z). 18. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD Z). 19. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z). 20. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). 21. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD Z). 22. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD Z). 23. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z). 24. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C). 25. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z). 26. Sprzątanie i czyszczenie maszyn przemysłowych oraz obiektów przemysłowych (PKD Z). 27. Pozostałe sprzątanie (PKD Z). 28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z). 29. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). 30. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z). 31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z). 32. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z). 33. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z). 34. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD Z). 35. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD Z). 5. Inne Poz EXTRADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WRO- CŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 2015 r. [BMSiG-4036/2015] Zarząd jedynego komplementariusza Spółki Extradom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: ASP POLAND - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą we Wrocławiu (51-111) przy ul. Mikołowskiej 84, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , tj. Spółki Extradom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 570 k.s.h., informuje, iż w dniu r. nastąpiło przekształcenie Spółki ASP POLAND - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową pod firmą: Extradom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Przekształcenie zostało dokonane na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. zaprotokołowanej przez notariusz Joannę Gawron-Jedlikowską, prowadzącą kancelarię notarialną przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 lok. 229 we Wrocławiu, Rep. A Nr 273/2015. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7 KWIETNIA 2015 R. 16

12 MSIG 66/2015 (4697) poz III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz Mrotek Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 1/15. [BMSiG-4030/2015] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia r. w sprawie o sygn. akt XV GU 1/15 ogłosił upadłość Andrzeja Mrotka (numer PESEL ) nieprowadzącego działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Romualdy Nasiadko, wezwał wierzycieli, aby w terminie jednego miesiąca od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. Poz Sas Krystyna. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU of 5/15. [BMSiG-4039/2015] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 marca 2015 r., w sprawie o sygn. akt V GU of 5/15, postanawia: 1. ogłosić upadłość Krystyny Sas (PESEL ), 2. określić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmujący likwidację majątku upadłej, 3. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Sprocha, 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Anisimowicz, 6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz BUDMAX DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWI- DACYJNEJ w Polkowicach. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2007 r., sygn. akt V GU 5/15, V GUp 6/15. [BMSiG-4065/2015] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19, Legnica, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 marca 2015 r., sygn. akt V GU 5/15, ogłoszono upadłość BUDMAX DEVELOPMENT I Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Działkowa 2 (nr KRS ), obejmującą likwidację majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu komisarzowi na adres Sądu, sygn. akt V GUp 6/15. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 (jednego) miesiąca od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poz Górniak-Michońska Beata. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU of 2/15, V GUp 8/15. [BMSiG-4067/2015] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 marca 2015 r., sygn. akt V GU of 2/15, została ogłoszona upadłość Beaty Górniak-Michońskiej zamieszkałej w Lubaniu przy ul. Ratuszowej 9/55, PESEL , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Karoliny Krzemińskiej oraz syndyka w osobie Włodzimierza Amborskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących 7 KWIETNIA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz. 7208. KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy................................. 76 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6352 6433 Poz. w KRS 51101 51500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 114(1697) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Identyfikator wydruku: RP/213765/30/20130726143602 Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo