Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług)"

Transkrypt

1 Drogi Kliencie, poniższa polskojęzyczna wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych ma charakter czysto informacyjny i została opracowana, aby ułatwić Państwu kontakty z nami. W kontaktach handlowych i dla wszystkich umów z nami miarodajna w sensie prawnym jest obowiązująca w momencie zawarcia umowy wersja niemiecka. Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług) firmy Heidelberg it Management GmbH & Co. KG stosowane w stosunkach z klientami, którzy są przedsiębiorcami stan: czerwiec 2009 I Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane Regulaminem) obowiązują dla wszystkich także przyszłych świadczonych przez nas dostaw i usług. Rozstrzygająca każdorazowo jest wersja obowiązująca w momencie zawarcia umowy. Dla dzierżawy sprzętu (ASP) i dla wynajmu wirtualnych oraz realnych serwerów (Hosting) stosuje się warunki odrębne. 2. Udzielając zleceń, Klient oświadcza, że akceptuje obowiązujący w tym czasie Regulamin. Wszelkie odmienne lub dodatkowe porozumienia umowne wymagają potwierdzenia przez upoważnionego do tego współpracownika w formie pisemnej. Współpracownicy nie mający upoważnienia wynikającego z ich pozycji służbowej w strukturze organizacyjnej firmy, z prokury lub ogólnego pełnomocnictwa handlowego powinni posiadać do tego wyraźne pełnomocnictwo. Uzgodnienie porozumień odmiennych od Regulaminu oraz porozumień dodatkowych wymaga z reguły formy pisemnej. 3. Nie uznajemy odbiegających od naszego Regulaminu warunków handlowych naszego partnera kontraktowego, chyba że na ich stosowanie wyraziliśmy wyraźną zgodę w formie pisemnej. 1

2 II Oferta i zawarcie umowy 1. Nasze oferty mają zawsze charakter dobrowolny i niewiążący, chyba że wyraźnie określono je jako wiążące lub jednoznacznie wynika to z okoliczności. W przypadku udzielenia zlecenia w odpowiedzi na naszą niewiążącą ofertę, umowa dochodzi do skutku dopiero w momencie potwierdzenia z naszej strony. Bezpośrednie wykonanie usługi jak również wystawienie rachunku stanowią takie potwierdzenie. Jeśli w terminie 4 tygodni brak jest z naszej strony potwierdzenia, przestajecie Państwo być związani udzielonym nam zleceniem. Przesłane przez nas cenniki jak również prezentacja produktów w Internecie nie stanowią prawnie wiążącej oferty. Dane techniczne, informacje o sposobie użytkowania, dane dotyczące przeznaczenia oraz odwzorowanie produktów w naszych materiałach reklamowych, prospektach oraz w pozostałej dokumentacji nie stanowią oferty do zawarcia umowy gwarancyjnej w rozumieniu 443 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) ani zapewnienia uzgodnionych właściwości. 2. Warunki zawarte w ofertach o charakterze wiążącym obowiązują 4 tygodnie, chyba że sama oferta określa inny termin. 3. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie na wszystkich dokumentach pozostających w związku z udzieleniem zlecenia, takich jak np. rysunki, wzory, obliczenia itp. Dokumenty te nie mogą być kopiowane ani w żaden inny sposób udostępniane osobom trzecim, chyba że udzieliliśmy Klientowi na to wyraźnego zezwolenia w formie pisemnej. Na nasze wezwanie wszystkie te dokumenty należy nam zwrócić. 4. Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem otrzymania przez nas prawidłowej i terminowej oraz kompletnej dostawy. O wąskich gardłach dostaw będziemy Państwa oczywiście natychmiast informować. Gdyby dostarczenie poszczególnych przedmiotów nie było możliwe, jesteśmy uprawnieni do dostarczenia równoważnych zamienników, o ile nie stoją temu na przeszkodzie uzasadnione interesy Państwa. 5. Współpracownicy, których wyraźne pełnomocnictwo nie wynika z ich pozycji służbowej, udzielonej prokury lub nieograniczonego pełnomocnictwa handlowego, nie są upoważnieni do udzielania gwarancji lub zapewnień. 2

3 6. W przypadku wątpliwości decyduje pisemny opis usługi. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wynikających z postępu technicznego, w tym w szczególności do dostarczenia nowszych modeli lub części. III Ceny 1. Cena wynika z potwierdzenia zamówienia i obowiązuje wyłącznie dla określonego w potwierdzeniu miejsca przeznaczenia dostawy. Wszystkie ceny należy rozumieć jako powiększone o obowiązującą w dniu dostawy, a w przypadku opłaty z góry w dniu płatności, wartość podatku VAT. Koszty opakowania, prac i materiałów instalacyjnych, szkoleń, serwisu, pielęgnacji, towarzyszącego doradztwa oraz innych usług posiłkowych kalkuluje się odrębnie, chyba że wyraźnie ustalono coś odrębnego. O ile nie uzgodniono inaczej, zamówiony towar dostarczamy na koszt Klienta, za zaliczeniem pocztowym. 2. Jeśli dla zlecenia nie ustalono żadnej ceny, obowiązują ogólnie przyjęte w momencie wykonania usługi ceny katalogowe oraz stawki godzinowe. Jeżeli brak jest naszej ceny katalogowej, obowiązują sugerowane w chwili dostawy ceny producenta. Jeśli brak jest cen katalogowych oraz cen sugerowanych producenta, jesteśmy uprawnieni do wyznaczenia ceny w oparciu o zasady słuszności, uwzględniając stawki zwyczajowe ( 315 BGB). 3. Jeseśmy uprawnieni do uzależnienia przyjęcia zlecenia do realizacji od uzgodnienia zaliczki lub dostaw za zaliczeniem pocztowym. 4. W przypadku usług na żądanie, usług serwisowych oraz pozostałych zobowiązań o charakterze ciągłym jesteśmy uprawnieni do stosownego dopasowania cen w trakcie stosunku zobowiązaniowego. Za stosowne uważa się dopasowania cen niepozostające w rażącej sprzeczności z rozwojem cen i płac typowym dla branży, ewentualnie z rozwojem kosztów w zakresie, w jakim są one istotne dla kształtowania się ceny danego produktu. Zmiany cen nie przekraczające 5 %w skali roku uważa się zasadniczo za stosowne. Jeśli dopasowanie ceny następuje ogólnie dla wszystkich bieżących umów, przy ustalaniu stosowności dopasowania należy wziąć pod uwagę ogólne kształtowanie się 3

4 cen a nie cen dla pojedyńczych umów. O podwyżkach planowanych w terminie 4 miesięcy od momentu zawarcia umowy będziemy informować przy zawieraniu umowy. 5. Jeżeli podjęliśmy się montażu lub wystawy, a nie ustalono inaczej, oprócz uzgodnionego wynagrodzenia klient ponosi wszystkie koszty dodatkowe jak również koszty podróży i transportu. IV Czas dostawy i wykonania usługi, zwłoka, niemożliwość świadczenia 1. Uzgodniony termin wykonania usługi ma charakter niewiążący, chyba że ustalono inaczej. Warunkiem rozpoczęcia biegu terminu dostawy jest wyjaśnienie wszystkich zagadnień technicznych. Po upływie terminu realizacji usługi pozostajemy uprawnieni do świadczenia usługi, chyba że spóźnione świadczenie jest niemożliwe lub stanowi to dla Klienta zbytnią uciążliwość. 2. Warunkiem dotrzymania terminowości dostaw jest dostarczenie przez Klienta we właściwym czasie wymaganych dokumentów, zezwoleń, praw dostępu, w szczególności planów, jak również dotrzymanie przez Klienta uzgodnionych warunków płatności oraz pozostałych zobowiązań. W przypadku niespełnienia tych warunków we właściwym czasie, terminy odpowiednio się wydłużają; powyższe nie obowiązuje, jeśli odpowiedzialność za opóźnienie spoczywa na nas. 3. Dostawy i świadczenia częściowe są dopuszczalne i zobowiązują Klienta do częściowej płatności, chyba że wyraźnie ustalono coś innego lub coś innego wynika z natury rzeczy. 4. W przypadku zwłoki Klienta w odbiorze jesteśmy uprawnieni do zadysponowania zakupionym przez Klienta towarem w inny sposób oraz do dostarczenia w stosownym i przez nas określonym terminie towaru tego samego rodzaju i na wcześniej uzgodnionych warunkach. 4

5 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożliwość świadczenia spowodowaną działaniem siły wyższej. W przypadku przejściowej niemożliwości świadczenia spowodowanej działaniem siły wyższej, mamy prawo dopasować terminy świadczenia lub dostawy w sposób, niestanowiący dla Klienta zbytniej uciążliwości. Jeżeli w związku z działaniem siły wyższej wykonanie świadczenia lub usługi stanowiłoby dla nas zbytnią uciążliwość, możemy odstąpić od wykonania umowy częściowo lub całkowicie. Przez zdarzenia siły wyższej rozumie się w szczególności strajki, uzasadnione lokauty, pozostałe niezawinione zakłócenia pracy, niezawinione i stanowiące przeszkodę w świadczeniu urzędowe zarządzenia a także niedające się przewidzieć lub zapobiec ograniczenia dostaw, także wtedy, gdy wystąpią one u naszych kooperantów i dostawców lub ich poddostawców. Jak tylko dowiemy się o skutkach oddziaływania jednego z powyższych czynników, poinformujemy Państwa o tym, jak również o tym, czy odstępujemy od umowy lub w jakim terminie przewidywalnie będziemy mogli zrealizować świadczenie. Jeśli termin ten ze względu na swoją długość będzie zbyt uciążliwy, możecie Państwo odstąpić od umowy. 6. W przypadku opóźnienia dostawy, w ramach wyznaczonych przez przepisy ustawowe Klient może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy ponosimy za to odpowiedzialność. Z powyższym zapisem nie jest związane przerzucenie ciężaru dowodowego na Klienta z niekorzystnym dla niego skutkiem. 7. Na nasze wezwanie Klient jest zobowiązany oświadczyć w stosownym terminie, czy na skutek opóźnienia w dostawie, odstępuje od umowy, czy też przy niej obstaje. 8. W przypadku zwłoki w odbiorze lub naruszenia przez Klienta innych obowiązków współdziałania mamy prawo do żądania odszkodowania, łącznie z nakładami dodatkowymi. W tej sytuacji niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy zakupionej lub przypadkowego jej pogorszenia przechodzi na Klienta w momencie, w którym popadł on w zwłokę. 9. Jeżeli wysyłka lub doręczenie towaru zostanie na życzenie Klienta opóźniona o więcej niż jeden miesiąc od chwili powiadomienia o gotowości do wykonania dostawy, Klientowi mogą zostać naliczone koszty za składowanie w wysokości 0,5 % ceny przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty miesiąc, maksymalnie jednak najwyżej 5 %. 5

6 Nienaruszone pozostaje prawo stron umowy do wykazania wyższych lub niższych kosztów składowania. 10. Klient nie może odmówić przyjęcia dostawy z powodu wad nieistotnych. V Warunki płatności 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności bez potrąceń, w terminie 10 dni od dnia wystawienia rachunku lub innego z nim równoznacznego wezwania do zapłaty, na podane przez nas konto. O terminowości zapłaty decyduje data wpłynięcia pieniędzy na nasze konto. Reklamacje nie mają zasadniczo skutku zawieszającego dla wymagalności płatności, chyba że roszczenia Klienta są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. 2. W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami nalicza się odsetki z tytułu wymagalności płatności w wysokości 8 % powyżej obowiązującj w danym momencie stopy dyskontowej Niemieckiego Banku Federalnego. Dalej idące prawa pozostające w związku ze zwłoką pozostają nienaruszone. 3. Rachunek oraz każde upomnienie traktuje się jako dostarczone po trzech dniach, jeżeli zostało wysłane natychmiast po wystawieniu, chyba że udowodniono, że dotarł on (dotarło ono) później lub wcale. 4. Płatność przelewem traktuje się jako zrealizowaną w chwili, kiedy kwota wierzytelności została zapisana na dobro naszego rachunku bankowego. Płatność czekiem uważa się za zrealizowaną w momencie realizacji czeku. To samo dotyczy płatności za pomocą weksla, chyba że uzgodniono odroczenie płatności. 5. Jesteśmy uprawnieni, mimo inaczej brzmiących postanowień Kupującego, do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet najstarszych należności. Klient jest uprawniony do potrącenia jedynie w przypadku prawomocnego stwierdzenia roszczenia wzajemnego lub jeśli jest ono bezsporne. 6. Jeśli Klient pozostaje w zwłoce z płatnością wierzytelności o wys. co najmniej euro przez co najmniej 15 dni lub co najmniej euro przez co najmniej 5 dni lub też nie można zrealizować przedłożonego nam czeku albo też wejdziemy w posiadanie 6

7 informacji, zgodnie z którymi wiarygodność płatnicza lub kredytowa Klienta są poważnie zagrożone lub pozwalają sądzić, że zagrożone jest wypełnienie przez niego jego zobowiązań umownych, jesteśmy uprawnieni, bez naruszenia pozostałych praw, do żądania ustanowienia dla wszystkich wierzytelności ze stosunku umownego stosownych zabezpieczeń, chyba że wypełnienie poszczególnych wierzytelności jest już wystarczająco zabezpieczone. Powyższe dotyczy także wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Jeżeli Klient w ciągu 5 dni nie zastosuje się do naszego wezwania, obowiązują ustalenia pkt Jeżeli Klient wstrzymuje swoje płatności lub składa zapewnienie z mocą przyrzeczenia lub nakazem aresztowania zostaje do niego przymuszony lub w stosunku do jego majątku złożono wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub zostało ono otwarte, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od wszystkich lub tylko części umów, ewentualnie do wypowiedzenia stosunków zobowiązaniowych o charakterze ciągłym oraz do żądania wydania dobra objętego zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej, chyba że nasze roszczenia z tych umów zostały już odpowiednio zabezpieczone lub też zaspokojenie tych roszczeń pozostaje z innych powodów niezagrożone. 8. Płatność na ręce przedstawiciela lub pełnomocnika może nastąpić ze skutkiem uwalniającym jedynie wtedy, jeśli posiadają oni pisemne pełnomocnictwo do inkasa. VI Zastrzeżenie prawa własności 1. Własność dostarczonych lub zainstalowanych przez nas towarów przechodzi na Klienta dopiero po spłaceniu przez niego wszystkich zobowiązań ze stosunku handlowego z nami. W wypadku zachowania klienta sprzecznego z umową, szczególnie w przypadku zwłoki, jestesmy uprawnieni, do odebrania towaru. Odebranie towaru nie oznacza odstąpienia od umowy. Po odebraniu towaru jesteśmy uprawnieni do jego spieniężenia. Uzysk, po odliczeniu stosownych kosztów spieniężenia, zalicza się na na poczet zobowiązań Klienta Towaru objętego zastrzeżoną własnością nie można zastawiać ani używać jako zabezpieczenia. Klient jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować nas o zastawie oraz o każdym innym naruszeniu naszych praw właścicielskich przez osoby trzecie. 7

8 2. Przedmioty objęte zastrzeżoną własnością klient przechowuje, przerabia i zbywa na nasze zlecenie. Roszczenia z 669, 670 BGB są wyłączone. Roszczenia wynikające z przerobienia lub zbycia towaru klient scedowuje na nas jako zabezpieczenie aż do momentu całkowitej spłaty naszych wierzytelności. Kolejna cesja nie ma miejsca, jeżeli suma scedowanych wierzytelności osiągnie wysokość naszych roszczeń powiększoną o 20 %. Jeśli suma scedowanych wierzytelności przekroczy sumę naszych roszczeń powiększoną o 20 %, Klient ma prawo domagać się zwolnienia zabezpieczenia w stosunku nadwyżki. Klient jest upoważniony do wykupienia we własnym imieniu scedowanych na nas jako zabezpieczenie należności. Mamy prawo do cofnięcia tego upoważnienia, jeśli zajdą okoliczności, o których mowa w pkt.v 6 i Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej rozciąga się na towary, które w wyniku umowy o dzieło albo przeprowadzonych poprawek, zostały wbudowane w urządzenia klienta, w tym także wymiennie za inne części. Jeśli wbudowanie części prowadzi do jej stałego połączenia z urządzeniem postawionym nam do dyspozycji przez Klienta, zastrzeżenie własności rozciąga się na część współwłasności zgodnie z 947 BGB. 4. Ewentualne roszczenia ubezpieczeniowe Klienta związane z uszkodzeniem rzeczy objętej zastrzeżeniem własności, jej kradzieży, utraty lub zaginięcia Klient scedowuje na nas jako zabezpieczenie. Cesja jest ograniczona w tym samym zakresie jak roszczenia wynikające ze zbycia rzeczy obciążonej własnością. VII Wady rzeczy 1. Klient nie otrzymuje od nas gwarancji w znaczeniu prawnym. Nie naruszone przez to pozostają gwarancje producenta. 2. Co do właściwości towaru za uzgodniony uważa się jedynie opis produktu producenta. 3. Bieg terminów gwarancyjnych rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru. Dostarczony przez nas towar uważa się za zatwierdzony zgodnie z umową, jeżeli w ciągu 14 dni od chwili odbioru towaru przez Klienta nie dotrze do nas pisemne 8

9 zgłoszenie dokładnie określające rodzaj i zakres wad. Dla zgłoszenia o brakach obowiązują, o ile transakcja jest dla obu stron transakcją handlową, przepisy 377 i 378 niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) o obowiązku badania i reklamacji towaru. 4. W przypadku dostarczenia rzeczy obciążonych wadami jesteśmy uprawnieni, zgodnie ze swoim wyborem, do usunięcia braków lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli usunięcie braków lub dostarczenie rzeczy wolnej od braków w stosownym czasie nie powiodło się po raz drugi, jest niemożliwe lub stanowiłoby dla Klienta zbytnią uciążliwość, Klient może domagać się obniżenia ceny albo uznania umowy za nieważną. 5. Roszczenia o świadczenie rzeczy wolnej od wad ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od ustawowego początku biegu okresu przedawnienia. Powyższe stosuje się odpowiednio dla odstąpienia od umowu oraz obniżenia ceny. Termin ten nie obowiązuje, o ile ustawa przewiduje dłuższe okresy zgodnie z 438 ust. 1 nr 2, 479 ust 1 i 634 a ust. 1 nr 2, ewentualnie przy postępowaniu umyślnym. Nie narusza to ustawowych regulacji o wstrzymaniu biegu przedawnienia, jego zawieszeniu oraz nowym początku jego biegu. 6. Roszczenia z tytułu wad rzeczy nie przysługują Klientowi przy jedynie nieistotnym odchyleniu od uzgodnionych właściwości rzeczy. Dotyczy to również nieznacznego zmniejszenia przydatności, naturalnego zużycia lub szkód, które powstałych po przejściu ryzyka na kupującego na skutek błędnego lub niedbałego używania, nadmiernego obciążenia, niewłaściwych środków obrotowych, wadliwych prac budowlanych lub szczególnych wpływów zewnętrznych, których nie przewiduje umowa. 7. Roszczenia Klienta z tytułu nakładów koniecznych dla świadczenia rzeczy wolnej od wad, w szczególności koszty transportu, podróży, transportu, koszty pracy i materiału, są wyłączone w zakresie, w jakim ulegną one zwiększeniu na skutek tego, że przedmiot dostawy został przeniesiony na miejsce inne niż siedziba klienta, chyba że przeniesienie wynika z użycia zgodnego z przeznaczeniem. 9

10 8. W przypadku naprawy własność wymienionych części przechodzi na nas w momencie wymontowania. W przypadku dostawy zastępczej własność wymienionego urządzenia przechodzi na nas w momencie dostarczenia do klienta. 9. Nasza odpowiedzialność za wady wygasa, jeżeli Klient podejmie się bez naszej wyraźnej zgody naprawy lub przeróbek lub jeśli towar zostanie wystawiony na działanie niedopuszczalnych warunków pracy. 10. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu wad fizycznej rzeczy są wyłączone. Nie dotyczy to podstępnego zatajenia wady, niedotrzymania gwarancji za właściwości towaru, naruszeniu życia, ciała, zdrowia oraz wolności, a także umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa niedotrzymania zobowiązań umowych. VII Odpowiedzialność 1. W ramach wszelkich roszczeń umownych i ustawowych, obojętnie z jakiego tytułu prawnego, w szczególności z tytułu czynów niedozwolonych, pozytywnego naruszenia umowy oraz zawinienia podczas negocjacji umowy odpowiadamy, włączając w to naszych pracowników, współpracowników oraz pełnomocników, wyłącznie za a) szkody spowodowane przez nas lub naszego pomocnika wykonawczego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa; b) za szkody z tytułu uszkodzenia ciała i zdrowia oraz zgodnie z innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami o odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z postanowieniami ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu; c) w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy w skutek lekkiego niedbalstwa, co zagrażałoby osiągnięciu celu umowy, jednakże przy ograniczeniu do typowych dla umowy przewidywalnych szkód; za typowe dla umowy uważa się szkody z tytułu zwłoki, nie przekraczające jednakże 25 % wartości zlecenia, w przypadku odszkodowania z tytułu niewykonania szkody w wysokości nie przekraczającej wartości zlecenia, w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub roszczeń z tytułu niewłaściwego naprawienia szkody na samym przedmiocie umowy; przy 10

11 programowaniu instalacji oraz doradztwie szkoda, której powstanie można było przewidzieć przy zwyczajnym, znanym użytnikowi zastosowaniu urządzenia; d) szkody powstałe w wyniku braku zapewnionych właściwości oraz dalsze szkody powstałe w następstwie wad, które powinniśmy byli przewidzieć lub przed którymi klienta zasadniczo zabezpiecza zapewnienie właściwości, e) z zastrzeżeniem jednakże, że w przypadku c) i d) odpowiedzialność za szkody pośrednie, w szczególności z tytułu utraconego zysku oraz kosztów przestoju produkcji, jest wyłączona. W przypadku odpowiedzialności według lit. d) nie dotyczy to działania umyślnego oraz rażącego niedbalstwa. Jeżeli w przypadku c) i d) rozpoznawalne dla Klienta ryzyko przekracza powyższe ograniczenia, Klient powinien zwrócić nam na to uwagę. W takim przypadku uzgodnimy z Klientem stosowne kwoty odpowiedzialności. Jeżeli powiększone ryzyko jest dla nas oczywiste, za szkody przewidywalne ponosimy odpowiedzialność także bez wskazania ze strony klienta oraz odrębnego porozumienia co do kwot odpowiedzialności. Dalej idące roszczenia są wyłączone. 2. Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia piorunem, eksplozji, zależnego od sieci przepięcia, wilgoci wszelkiego rodzaju, brakującego oprogramowania, nieodpowiedniego obchodzenia się z rzeczą, nieodpowiedniego składowania, transportu, naturalnego zużycia, niezastosowania się do wskazówek użytkowania, niewłaściwego lub lekkomyślnego obchodzenia się. Dotyczy to w szczególności ekspoloatacji przy zastosowaniu niewłaściwego rodzaju prądu lub napięcia jak również podłączenia do niewłaściwych źródeł prądu. W przypadku przeprowadzenia przez Klienta lub osobę trzecią prac naprawczych lub przeróbek nasza odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego szkody jest wyłączona. Za odzyskanie danych odpowiadamy tylko wtedy, jeżeli utratę tych danych spowodowaliśmy w sposób umyślny lub rażąco niedbały, a klient zapewnił zabezpieczenie danych, tak że dane te mogą zostać zrekonstruowane przy dającym się przyjąć nakładzie. 3. O ile Klientowi przysługują roszczenia odszkodowawcze, przedawniają się one z upływem 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia ustawowego. To samo obowiązuje dla roszczeń Klienta pozostających w związku z podjęciem środków zapobiegających powstaniu szkód (akcja odwoławcza/wycofanie). 11

12 Dla roszczeń odszkodowawczych według ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu obowiązują ustawowe przepisy dotyczące przedawnienia. IX Tajemnica oraz ochrona danych osobowych 1. Dane Klienta, w posiadanie których weszliśmy za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu danych w ramach łączącego nas kontaku handlowego, a które są konieczne do sfinalizowania tego kontaktu, zapisujemy i przerabiamy w ramach federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. 2. O ochronę danych Klientów i osób trzecich, do których to danych uzyskaliśmy dostęp w ramach łączącego nas stosunku handlowego dbamy w stosownym, zwyczajowo przyjętym stopniu. O ile jest to konieczne, traktujemy je poufnie. X Postanowienia szczególne dotyczące przekazania oprogramowania O ile do zakresu dostawy należy oprogramowanie, obowiązują postanowienia licencyjne producenta. Klient jest zobowiązany poinformować nas bezzwłocznie o fakcie dochodzenia w stosunku do niego roszczeń z tytułu rzekomych praw ochronnych osób trzecich. Jesteśmy uprawnieni do przejęcia na nasz koszt obrony klienta lub do przekazania je producentowi. W przypadku, jeśli postawienie Klientowi do dyspozycji produktu nieobciążonego prawami osób trzecich na warunkach dających się przyjąć gospodarczo, byłoby niemożliwe, jesteśmy uprawnieni według własnego wyboru do dostarczenia innego równoważnego produktu lub do zwrotu ceny kupna pomniejszonej o odszkodowanie z tytułu użytkowania, ręka w rękę w zamian za zwrot lub całkowite skasowanie produktu. Jeżeli dokononanie przez Klienta zmian w dostarczonym przez nas produkcie lub integracja systemu lub też ukształtowanie produktu według wskazówek Klienta spowodowały naruszenie ustaw chronnych, Klient jest zobowiązany uwolnić nas od roszczeń właściciela naruszonych praw, włączając w to koszty obrony procesowej. Klient jest upoważniony do przejęcia obrony procesowej na własny koszt. 12

13 XI Stosowane prawo Stosunki prawne pomiędzy nami a Klientem reguluje prawo Republiki Federalnej Niemieckiej. Wyłączone jest zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z (CISG). XII Właściwość sądowa O ile Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publicznego majątku szczególnego sądem właściwym do rozpoznania wszystkich sporów jest sąd z siedzibą w Heidelbergu. Mamy jednak prawo do złożenia skargi w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania klienta. XV Klauzula salvatoryjna W razie nieważności niektórych postanowień tego regulaminu lub też pozostałych porozumień, pozostałe postanowienia regulaminu lub porozumienia zachowują moc wiążącą. 13

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o. - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzadaży Towarów i Usług stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów 1.1 Wszelkie wykonywane przez nas dostawy, świadczenia oraz oferty następują wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne, zakres obowiązywania Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez GSD Software

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży. Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę ArcelorMittal Construction Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr 1/2015 1. DEFINICJE 1. Dzień roboczy dni od poniedziałku do piątku niebędące dniami ustawowo wolnym od pracy. 2. Incoterms 2010 międzynarodowe reguły handlu określające warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Następujące Ogólne Warunki Umowy zastępują Ogólne Warunki Umowy z dnia 15.04.2011, godz. 16:00 i wchodzą w życie od dnia 02.08.2013, godz. 16:00. I. Warunki ogólne, prawo właściwe 4. Prawo właściwe Znajduje

Bardziej szczegółowo