Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług)"

Transkrypt

1 Drogi Kliencie, poniższa polskojęzyczna wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych ma charakter czysto informacyjny i została opracowana, aby ułatwić Państwu kontakty z nami. W kontaktach handlowych i dla wszystkich umów z nami miarodajna w sensie prawnym jest obowiązująca w momencie zawarcia umowy wersja niemiecka. Ogólne Warunki Handlowe (Regulamin świadczenia usług) firmy Heidelberg it Management GmbH & Co. KG stosowane w stosunkach z klientami, którzy są przedsiębiorcami stan: czerwiec 2009 I Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane Regulaminem) obowiązują dla wszystkich także przyszłych świadczonych przez nas dostaw i usług. Rozstrzygająca każdorazowo jest wersja obowiązująca w momencie zawarcia umowy. Dla dzierżawy sprzętu (ASP) i dla wynajmu wirtualnych oraz realnych serwerów (Hosting) stosuje się warunki odrębne. 2. Udzielając zleceń, Klient oświadcza, że akceptuje obowiązujący w tym czasie Regulamin. Wszelkie odmienne lub dodatkowe porozumienia umowne wymagają potwierdzenia przez upoważnionego do tego współpracownika w formie pisemnej. Współpracownicy nie mający upoważnienia wynikającego z ich pozycji służbowej w strukturze organizacyjnej firmy, z prokury lub ogólnego pełnomocnictwa handlowego powinni posiadać do tego wyraźne pełnomocnictwo. Uzgodnienie porozumień odmiennych od Regulaminu oraz porozumień dodatkowych wymaga z reguły formy pisemnej. 3. Nie uznajemy odbiegających od naszego Regulaminu warunków handlowych naszego partnera kontraktowego, chyba że na ich stosowanie wyraziliśmy wyraźną zgodę w formie pisemnej. 1

2 II Oferta i zawarcie umowy 1. Nasze oferty mają zawsze charakter dobrowolny i niewiążący, chyba że wyraźnie określono je jako wiążące lub jednoznacznie wynika to z okoliczności. W przypadku udzielenia zlecenia w odpowiedzi na naszą niewiążącą ofertę, umowa dochodzi do skutku dopiero w momencie potwierdzenia z naszej strony. Bezpośrednie wykonanie usługi jak również wystawienie rachunku stanowią takie potwierdzenie. Jeśli w terminie 4 tygodni brak jest z naszej strony potwierdzenia, przestajecie Państwo być związani udzielonym nam zleceniem. Przesłane przez nas cenniki jak również prezentacja produktów w Internecie nie stanowią prawnie wiążącej oferty. Dane techniczne, informacje o sposobie użytkowania, dane dotyczące przeznaczenia oraz odwzorowanie produktów w naszych materiałach reklamowych, prospektach oraz w pozostałej dokumentacji nie stanowią oferty do zawarcia umowy gwarancyjnej w rozumieniu 443 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) ani zapewnienia uzgodnionych właściwości. 2. Warunki zawarte w ofertach o charakterze wiążącym obowiązują 4 tygodnie, chyba że sama oferta określa inny termin. 3. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie na wszystkich dokumentach pozostających w związku z udzieleniem zlecenia, takich jak np. rysunki, wzory, obliczenia itp. Dokumenty te nie mogą być kopiowane ani w żaden inny sposób udostępniane osobom trzecim, chyba że udzieliliśmy Klientowi na to wyraźnego zezwolenia w formie pisemnej. Na nasze wezwanie wszystkie te dokumenty należy nam zwrócić. 4. Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem otrzymania przez nas prawidłowej i terminowej oraz kompletnej dostawy. O wąskich gardłach dostaw będziemy Państwa oczywiście natychmiast informować. Gdyby dostarczenie poszczególnych przedmiotów nie było możliwe, jesteśmy uprawnieni do dostarczenia równoważnych zamienników, o ile nie stoją temu na przeszkodzie uzasadnione interesy Państwa. 5. Współpracownicy, których wyraźne pełnomocnictwo nie wynika z ich pozycji służbowej, udzielonej prokury lub nieograniczonego pełnomocnictwa handlowego, nie są upoważnieni do udzielania gwarancji lub zapewnień. 2

3 6. W przypadku wątpliwości decyduje pisemny opis usługi. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wynikających z postępu technicznego, w tym w szczególności do dostarczenia nowszych modeli lub części. III Ceny 1. Cena wynika z potwierdzenia zamówienia i obowiązuje wyłącznie dla określonego w potwierdzeniu miejsca przeznaczenia dostawy. Wszystkie ceny należy rozumieć jako powiększone o obowiązującą w dniu dostawy, a w przypadku opłaty z góry w dniu płatności, wartość podatku VAT. Koszty opakowania, prac i materiałów instalacyjnych, szkoleń, serwisu, pielęgnacji, towarzyszącego doradztwa oraz innych usług posiłkowych kalkuluje się odrębnie, chyba że wyraźnie ustalono coś odrębnego. O ile nie uzgodniono inaczej, zamówiony towar dostarczamy na koszt Klienta, za zaliczeniem pocztowym. 2. Jeśli dla zlecenia nie ustalono żadnej ceny, obowiązują ogólnie przyjęte w momencie wykonania usługi ceny katalogowe oraz stawki godzinowe. Jeżeli brak jest naszej ceny katalogowej, obowiązują sugerowane w chwili dostawy ceny producenta. Jeśli brak jest cen katalogowych oraz cen sugerowanych producenta, jesteśmy uprawnieni do wyznaczenia ceny w oparciu o zasady słuszności, uwzględniając stawki zwyczajowe ( 315 BGB). 3. Jeseśmy uprawnieni do uzależnienia przyjęcia zlecenia do realizacji od uzgodnienia zaliczki lub dostaw za zaliczeniem pocztowym. 4. W przypadku usług na żądanie, usług serwisowych oraz pozostałych zobowiązań o charakterze ciągłym jesteśmy uprawnieni do stosownego dopasowania cen w trakcie stosunku zobowiązaniowego. Za stosowne uważa się dopasowania cen niepozostające w rażącej sprzeczności z rozwojem cen i płac typowym dla branży, ewentualnie z rozwojem kosztów w zakresie, w jakim są one istotne dla kształtowania się ceny danego produktu. Zmiany cen nie przekraczające 5 %w skali roku uważa się zasadniczo za stosowne. Jeśli dopasowanie ceny następuje ogólnie dla wszystkich bieżących umów, przy ustalaniu stosowności dopasowania należy wziąć pod uwagę ogólne kształtowanie się 3

4 cen a nie cen dla pojedyńczych umów. O podwyżkach planowanych w terminie 4 miesięcy od momentu zawarcia umowy będziemy informować przy zawieraniu umowy. 5. Jeżeli podjęliśmy się montażu lub wystawy, a nie ustalono inaczej, oprócz uzgodnionego wynagrodzenia klient ponosi wszystkie koszty dodatkowe jak również koszty podróży i transportu. IV Czas dostawy i wykonania usługi, zwłoka, niemożliwość świadczenia 1. Uzgodniony termin wykonania usługi ma charakter niewiążący, chyba że ustalono inaczej. Warunkiem rozpoczęcia biegu terminu dostawy jest wyjaśnienie wszystkich zagadnień technicznych. Po upływie terminu realizacji usługi pozostajemy uprawnieni do świadczenia usługi, chyba że spóźnione świadczenie jest niemożliwe lub stanowi to dla Klienta zbytnią uciążliwość. 2. Warunkiem dotrzymania terminowości dostaw jest dostarczenie przez Klienta we właściwym czasie wymaganych dokumentów, zezwoleń, praw dostępu, w szczególności planów, jak również dotrzymanie przez Klienta uzgodnionych warunków płatności oraz pozostałych zobowiązań. W przypadku niespełnienia tych warunków we właściwym czasie, terminy odpowiednio się wydłużają; powyższe nie obowiązuje, jeśli odpowiedzialność za opóźnienie spoczywa na nas. 3. Dostawy i świadczenia częściowe są dopuszczalne i zobowiązują Klienta do częściowej płatności, chyba że wyraźnie ustalono coś innego lub coś innego wynika z natury rzeczy. 4. W przypadku zwłoki Klienta w odbiorze jesteśmy uprawnieni do zadysponowania zakupionym przez Klienta towarem w inny sposób oraz do dostarczenia w stosownym i przez nas określonym terminie towaru tego samego rodzaju i na wcześniej uzgodnionych warunkach. 4

5 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożliwość świadczenia spowodowaną działaniem siły wyższej. W przypadku przejściowej niemożliwości świadczenia spowodowanej działaniem siły wyższej, mamy prawo dopasować terminy świadczenia lub dostawy w sposób, niestanowiący dla Klienta zbytniej uciążliwości. Jeżeli w związku z działaniem siły wyższej wykonanie świadczenia lub usługi stanowiłoby dla nas zbytnią uciążliwość, możemy odstąpić od wykonania umowy częściowo lub całkowicie. Przez zdarzenia siły wyższej rozumie się w szczególności strajki, uzasadnione lokauty, pozostałe niezawinione zakłócenia pracy, niezawinione i stanowiące przeszkodę w świadczeniu urzędowe zarządzenia a także niedające się przewidzieć lub zapobiec ograniczenia dostaw, także wtedy, gdy wystąpią one u naszych kooperantów i dostawców lub ich poddostawców. Jak tylko dowiemy się o skutkach oddziaływania jednego z powyższych czynników, poinformujemy Państwa o tym, jak również o tym, czy odstępujemy od umowy lub w jakim terminie przewidywalnie będziemy mogli zrealizować świadczenie. Jeśli termin ten ze względu na swoją długość będzie zbyt uciążliwy, możecie Państwo odstąpić od umowy. 6. W przypadku opóźnienia dostawy, w ramach wyznaczonych przez przepisy ustawowe Klient może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy ponosimy za to odpowiedzialność. Z powyższym zapisem nie jest związane przerzucenie ciężaru dowodowego na Klienta z niekorzystnym dla niego skutkiem. 7. Na nasze wezwanie Klient jest zobowiązany oświadczyć w stosownym terminie, czy na skutek opóźnienia w dostawie, odstępuje od umowy, czy też przy niej obstaje. 8. W przypadku zwłoki w odbiorze lub naruszenia przez Klienta innych obowiązków współdziałania mamy prawo do żądania odszkodowania, łącznie z nakładami dodatkowymi. W tej sytuacji niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy zakupionej lub przypadkowego jej pogorszenia przechodzi na Klienta w momencie, w którym popadł on w zwłokę. 9. Jeżeli wysyłka lub doręczenie towaru zostanie na życzenie Klienta opóźniona o więcej niż jeden miesiąc od chwili powiadomienia o gotowości do wykonania dostawy, Klientowi mogą zostać naliczone koszty za składowanie w wysokości 0,5 % ceny przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty miesiąc, maksymalnie jednak najwyżej 5 %. 5

6 Nienaruszone pozostaje prawo stron umowy do wykazania wyższych lub niższych kosztów składowania. 10. Klient nie może odmówić przyjęcia dostawy z powodu wad nieistotnych. V Warunki płatności 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności bez potrąceń, w terminie 10 dni od dnia wystawienia rachunku lub innego z nim równoznacznego wezwania do zapłaty, na podane przez nas konto. O terminowości zapłaty decyduje data wpłynięcia pieniędzy na nasze konto. Reklamacje nie mają zasadniczo skutku zawieszającego dla wymagalności płatności, chyba że roszczenia Klienta są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. 2. W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami nalicza się odsetki z tytułu wymagalności płatności w wysokości 8 % powyżej obowiązującj w danym momencie stopy dyskontowej Niemieckiego Banku Federalnego. Dalej idące prawa pozostające w związku ze zwłoką pozostają nienaruszone. 3. Rachunek oraz każde upomnienie traktuje się jako dostarczone po trzech dniach, jeżeli zostało wysłane natychmiast po wystawieniu, chyba że udowodniono, że dotarł on (dotarło ono) później lub wcale. 4. Płatność przelewem traktuje się jako zrealizowaną w chwili, kiedy kwota wierzytelności została zapisana na dobro naszego rachunku bankowego. Płatność czekiem uważa się za zrealizowaną w momencie realizacji czeku. To samo dotyczy płatności za pomocą weksla, chyba że uzgodniono odroczenie płatności. 5. Jesteśmy uprawnieni, mimo inaczej brzmiących postanowień Kupującego, do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet najstarszych należności. Klient jest uprawniony do potrącenia jedynie w przypadku prawomocnego stwierdzenia roszczenia wzajemnego lub jeśli jest ono bezsporne. 6. Jeśli Klient pozostaje w zwłoce z płatnością wierzytelności o wys. co najmniej euro przez co najmniej 15 dni lub co najmniej euro przez co najmniej 5 dni lub też nie można zrealizować przedłożonego nam czeku albo też wejdziemy w posiadanie 6

7 informacji, zgodnie z którymi wiarygodność płatnicza lub kredytowa Klienta są poważnie zagrożone lub pozwalają sądzić, że zagrożone jest wypełnienie przez niego jego zobowiązań umownych, jesteśmy uprawnieni, bez naruszenia pozostałych praw, do żądania ustanowienia dla wszystkich wierzytelności ze stosunku umownego stosownych zabezpieczeń, chyba że wypełnienie poszczególnych wierzytelności jest już wystarczająco zabezpieczone. Powyższe dotyczy także wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Jeżeli Klient w ciągu 5 dni nie zastosuje się do naszego wezwania, obowiązują ustalenia pkt Jeżeli Klient wstrzymuje swoje płatności lub składa zapewnienie z mocą przyrzeczenia lub nakazem aresztowania zostaje do niego przymuszony lub w stosunku do jego majątku złożono wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub zostało ono otwarte, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od wszystkich lub tylko części umów, ewentualnie do wypowiedzenia stosunków zobowiązaniowych o charakterze ciągłym oraz do żądania wydania dobra objętego zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej, chyba że nasze roszczenia z tych umów zostały już odpowiednio zabezpieczone lub też zaspokojenie tych roszczeń pozostaje z innych powodów niezagrożone. 8. Płatność na ręce przedstawiciela lub pełnomocnika może nastąpić ze skutkiem uwalniającym jedynie wtedy, jeśli posiadają oni pisemne pełnomocnictwo do inkasa. VI Zastrzeżenie prawa własności 1. Własność dostarczonych lub zainstalowanych przez nas towarów przechodzi na Klienta dopiero po spłaceniu przez niego wszystkich zobowiązań ze stosunku handlowego z nami. W wypadku zachowania klienta sprzecznego z umową, szczególnie w przypadku zwłoki, jestesmy uprawnieni, do odebrania towaru. Odebranie towaru nie oznacza odstąpienia od umowy. Po odebraniu towaru jesteśmy uprawnieni do jego spieniężenia. Uzysk, po odliczeniu stosownych kosztów spieniężenia, zalicza się na na poczet zobowiązań Klienta Towaru objętego zastrzeżoną własnością nie można zastawiać ani używać jako zabezpieczenia. Klient jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować nas o zastawie oraz o każdym innym naruszeniu naszych praw właścicielskich przez osoby trzecie. 7

8 2. Przedmioty objęte zastrzeżoną własnością klient przechowuje, przerabia i zbywa na nasze zlecenie. Roszczenia z 669, 670 BGB są wyłączone. Roszczenia wynikające z przerobienia lub zbycia towaru klient scedowuje na nas jako zabezpieczenie aż do momentu całkowitej spłaty naszych wierzytelności. Kolejna cesja nie ma miejsca, jeżeli suma scedowanych wierzytelności osiągnie wysokość naszych roszczeń powiększoną o 20 %. Jeśli suma scedowanych wierzytelności przekroczy sumę naszych roszczeń powiększoną o 20 %, Klient ma prawo domagać się zwolnienia zabezpieczenia w stosunku nadwyżki. Klient jest upoważniony do wykupienia we własnym imieniu scedowanych na nas jako zabezpieczenie należności. Mamy prawo do cofnięcia tego upoważnienia, jeśli zajdą okoliczności, o których mowa w pkt.v 6 i Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej rozciąga się na towary, które w wyniku umowy o dzieło albo przeprowadzonych poprawek, zostały wbudowane w urządzenia klienta, w tym także wymiennie za inne części. Jeśli wbudowanie części prowadzi do jej stałego połączenia z urządzeniem postawionym nam do dyspozycji przez Klienta, zastrzeżenie własności rozciąga się na część współwłasności zgodnie z 947 BGB. 4. Ewentualne roszczenia ubezpieczeniowe Klienta związane z uszkodzeniem rzeczy objętej zastrzeżeniem własności, jej kradzieży, utraty lub zaginięcia Klient scedowuje na nas jako zabezpieczenie. Cesja jest ograniczona w tym samym zakresie jak roszczenia wynikające ze zbycia rzeczy obciążonej własnością. VII Wady rzeczy 1. Klient nie otrzymuje od nas gwarancji w znaczeniu prawnym. Nie naruszone przez to pozostają gwarancje producenta. 2. Co do właściwości towaru za uzgodniony uważa się jedynie opis produktu producenta. 3. Bieg terminów gwarancyjnych rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru. Dostarczony przez nas towar uważa się za zatwierdzony zgodnie z umową, jeżeli w ciągu 14 dni od chwili odbioru towaru przez Klienta nie dotrze do nas pisemne 8

9 zgłoszenie dokładnie określające rodzaj i zakres wad. Dla zgłoszenia o brakach obowiązują, o ile transakcja jest dla obu stron transakcją handlową, przepisy 377 i 378 niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) o obowiązku badania i reklamacji towaru. 4. W przypadku dostarczenia rzeczy obciążonych wadami jesteśmy uprawnieni, zgodnie ze swoim wyborem, do usunięcia braków lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli usunięcie braków lub dostarczenie rzeczy wolnej od braków w stosownym czasie nie powiodło się po raz drugi, jest niemożliwe lub stanowiłoby dla Klienta zbytnią uciążliwość, Klient może domagać się obniżenia ceny albo uznania umowy za nieważną. 5. Roszczenia o świadczenie rzeczy wolnej od wad ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od ustawowego początku biegu okresu przedawnienia. Powyższe stosuje się odpowiednio dla odstąpienia od umowu oraz obniżenia ceny. Termin ten nie obowiązuje, o ile ustawa przewiduje dłuższe okresy zgodnie z 438 ust. 1 nr 2, 479 ust 1 i 634 a ust. 1 nr 2, ewentualnie przy postępowaniu umyślnym. Nie narusza to ustawowych regulacji o wstrzymaniu biegu przedawnienia, jego zawieszeniu oraz nowym początku jego biegu. 6. Roszczenia z tytułu wad rzeczy nie przysługują Klientowi przy jedynie nieistotnym odchyleniu od uzgodnionych właściwości rzeczy. Dotyczy to również nieznacznego zmniejszenia przydatności, naturalnego zużycia lub szkód, które powstałych po przejściu ryzyka na kupującego na skutek błędnego lub niedbałego używania, nadmiernego obciążenia, niewłaściwych środków obrotowych, wadliwych prac budowlanych lub szczególnych wpływów zewnętrznych, których nie przewiduje umowa. 7. Roszczenia Klienta z tytułu nakładów koniecznych dla świadczenia rzeczy wolnej od wad, w szczególności koszty transportu, podróży, transportu, koszty pracy i materiału, są wyłączone w zakresie, w jakim ulegną one zwiększeniu na skutek tego, że przedmiot dostawy został przeniesiony na miejsce inne niż siedziba klienta, chyba że przeniesienie wynika z użycia zgodnego z przeznaczeniem. 9

10 8. W przypadku naprawy własność wymienionych części przechodzi na nas w momencie wymontowania. W przypadku dostawy zastępczej własność wymienionego urządzenia przechodzi na nas w momencie dostarczenia do klienta. 9. Nasza odpowiedzialność za wady wygasa, jeżeli Klient podejmie się bez naszej wyraźnej zgody naprawy lub przeróbek lub jeśli towar zostanie wystawiony na działanie niedopuszczalnych warunków pracy. 10. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu wad fizycznej rzeczy są wyłączone. Nie dotyczy to podstępnego zatajenia wady, niedotrzymania gwarancji za właściwości towaru, naruszeniu życia, ciała, zdrowia oraz wolności, a także umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa niedotrzymania zobowiązań umowych. VII Odpowiedzialność 1. W ramach wszelkich roszczeń umownych i ustawowych, obojętnie z jakiego tytułu prawnego, w szczególności z tytułu czynów niedozwolonych, pozytywnego naruszenia umowy oraz zawinienia podczas negocjacji umowy odpowiadamy, włączając w to naszych pracowników, współpracowników oraz pełnomocników, wyłącznie za a) szkody spowodowane przez nas lub naszego pomocnika wykonawczego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa; b) za szkody z tytułu uszkodzenia ciała i zdrowia oraz zgodnie z innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami o odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z postanowieniami ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu; c) w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy w skutek lekkiego niedbalstwa, co zagrażałoby osiągnięciu celu umowy, jednakże przy ograniczeniu do typowych dla umowy przewidywalnych szkód; za typowe dla umowy uważa się szkody z tytułu zwłoki, nie przekraczające jednakże 25 % wartości zlecenia, w przypadku odszkodowania z tytułu niewykonania szkody w wysokości nie przekraczającej wartości zlecenia, w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub roszczeń z tytułu niewłaściwego naprawienia szkody na samym przedmiocie umowy; przy 10

11 programowaniu instalacji oraz doradztwie szkoda, której powstanie można było przewidzieć przy zwyczajnym, znanym użytnikowi zastosowaniu urządzenia; d) szkody powstałe w wyniku braku zapewnionych właściwości oraz dalsze szkody powstałe w następstwie wad, które powinniśmy byli przewidzieć lub przed którymi klienta zasadniczo zabezpiecza zapewnienie właściwości, e) z zastrzeżeniem jednakże, że w przypadku c) i d) odpowiedzialność za szkody pośrednie, w szczególności z tytułu utraconego zysku oraz kosztów przestoju produkcji, jest wyłączona. W przypadku odpowiedzialności według lit. d) nie dotyczy to działania umyślnego oraz rażącego niedbalstwa. Jeżeli w przypadku c) i d) rozpoznawalne dla Klienta ryzyko przekracza powyższe ograniczenia, Klient powinien zwrócić nam na to uwagę. W takim przypadku uzgodnimy z Klientem stosowne kwoty odpowiedzialności. Jeżeli powiększone ryzyko jest dla nas oczywiste, za szkody przewidywalne ponosimy odpowiedzialność także bez wskazania ze strony klienta oraz odrębnego porozumienia co do kwot odpowiedzialności. Dalej idące roszczenia są wyłączone. 2. Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia piorunem, eksplozji, zależnego od sieci przepięcia, wilgoci wszelkiego rodzaju, brakującego oprogramowania, nieodpowiedniego obchodzenia się z rzeczą, nieodpowiedniego składowania, transportu, naturalnego zużycia, niezastosowania się do wskazówek użytkowania, niewłaściwego lub lekkomyślnego obchodzenia się. Dotyczy to w szczególności ekspoloatacji przy zastosowaniu niewłaściwego rodzaju prądu lub napięcia jak również podłączenia do niewłaściwych źródeł prądu. W przypadku przeprowadzenia przez Klienta lub osobę trzecią prac naprawczych lub przeróbek nasza odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego szkody jest wyłączona. Za odzyskanie danych odpowiadamy tylko wtedy, jeżeli utratę tych danych spowodowaliśmy w sposób umyślny lub rażąco niedbały, a klient zapewnił zabezpieczenie danych, tak że dane te mogą zostać zrekonstruowane przy dającym się przyjąć nakładzie. 3. O ile Klientowi przysługują roszczenia odszkodowawcze, przedawniają się one z upływem 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia ustawowego. To samo obowiązuje dla roszczeń Klienta pozostających w związku z podjęciem środków zapobiegających powstaniu szkód (akcja odwoławcza/wycofanie). 11

12 Dla roszczeń odszkodowawczych według ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu obowiązują ustawowe przepisy dotyczące przedawnienia. IX Tajemnica oraz ochrona danych osobowych 1. Dane Klienta, w posiadanie których weszliśmy za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu danych w ramach łączącego nas kontaku handlowego, a które są konieczne do sfinalizowania tego kontaktu, zapisujemy i przerabiamy w ramach federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. 2. O ochronę danych Klientów i osób trzecich, do których to danych uzyskaliśmy dostęp w ramach łączącego nas stosunku handlowego dbamy w stosownym, zwyczajowo przyjętym stopniu. O ile jest to konieczne, traktujemy je poufnie. X Postanowienia szczególne dotyczące przekazania oprogramowania O ile do zakresu dostawy należy oprogramowanie, obowiązują postanowienia licencyjne producenta. Klient jest zobowiązany poinformować nas bezzwłocznie o fakcie dochodzenia w stosunku do niego roszczeń z tytułu rzekomych praw ochronnych osób trzecich. Jesteśmy uprawnieni do przejęcia na nasz koszt obrony klienta lub do przekazania je producentowi. W przypadku, jeśli postawienie Klientowi do dyspozycji produktu nieobciążonego prawami osób trzecich na warunkach dających się przyjąć gospodarczo, byłoby niemożliwe, jesteśmy uprawnieni według własnego wyboru do dostarczenia innego równoważnego produktu lub do zwrotu ceny kupna pomniejszonej o odszkodowanie z tytułu użytkowania, ręka w rękę w zamian za zwrot lub całkowite skasowanie produktu. Jeżeli dokononanie przez Klienta zmian w dostarczonym przez nas produkcie lub integracja systemu lub też ukształtowanie produktu według wskazówek Klienta spowodowały naruszenie ustaw chronnych, Klient jest zobowiązany uwolnić nas od roszczeń właściciela naruszonych praw, włączając w to koszty obrony procesowej. Klient jest upoważniony do przejęcia obrony procesowej na własny koszt. 12

13 XI Stosowane prawo Stosunki prawne pomiędzy nami a Klientem reguluje prawo Republiki Federalnej Niemieckiej. Wyłączone jest zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z (CISG). XII Właściwość sądowa O ile Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publicznego majątku szczególnego sądem właściwym do rozpoznania wszystkich sporów jest sąd z siedzibą w Heidelbergu. Mamy jednak prawo do złożenia skargi w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania klienta. XV Klauzula salvatoryjna W razie nieważności niektórych postanowień tego regulaminu lub też pozostałych porozumień, pozostałe postanowienia regulaminu lub porozumienia zachowują moc wiążącą. 13

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert)

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Rauschert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej Rauschert) I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie b) Sprzedający odrzuca warunki ogólne kupującego, jeśli są w sprzeczności

a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie b) Sprzedający odrzuca warunki ogólne kupującego, jeśli są w sprzeczności Warunki dostaw i płatności 1. Zakres obowiązywania warunków a) Wszystkie dostawy, świadczenia, sprzedaż i oferty następują wyłącznie na podstawie niniejszych warunków dostaw i płatności. Mają one zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein Warunki Zakupu firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein 1 Warunki ogólne i zakres obowiązywania (1) Zamówienie BTN następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Euro Technik Trans Spółka z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży Euro Technik Trans Spółka z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży Euro Technik Trans Spółka z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów zawartych przez Zamawiających (Kupujących) i określają wzajemne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu

Ogólne Warunki Zakupu Ogólne Warunki Zakupu 1 Zakres obowiązywania (1) Wszystkie sprzedaże, dostawy, usługi oraz oferty naszych Dostawców podlegają niniejszym ogólnym warunkom dostawy. Ogólne Warunki Zakupu są integralną częścią

Bardziej szczegółowo

I. Zakres obowiązywania. II. Oferta i ceny

I. Zakres obowiązywania. II. Oferta i ceny I. Zakres obowiązywania Poniższe ogólne warunki handlowe stanowią podstawę wszelkich obecnych i przyszłych dostaw i usług świadczonych przez Ferdinand Gross Polska Sp. z o.o. Niniejsze postanowienia dotyczą

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o:

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: Ogólne Warunki Zakupu 1. Zakres zastosowania 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: a) AHC należy przez to rozumieć AHC Technologia Powierzchni Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Ogólne Warunki Handlowe 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, zawieranych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W ALBECO Sp. z o.o. (zwane dalej OWS ) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy: Albeco Sp. z o.o. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Firmy Holmer Maschinenbau GmbH /Holmer Budowa Maszyn Sp. z o.o./ 1 Zakres obowiązywania

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Firmy Holmer Maschinenbau GmbH /Holmer Budowa Maszyn Sp. z o.o./ 1 Zakres obowiązywania Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Firmy Holmer Maschinenbau GmbH /Holmer Budowa Maszyn Sp. z o.o./ 1 Zakres obowiązywania Poniższe warunki obowiązują odnośnie wszystkich ofert i umów firmy Holmer Maschinenbau

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 1. Celem niniejszych ogólnych warunków zakupów i zlecania usług jest określenie warunków, na jakich: a. Klient kupuje od WIDO PROFIL Spółka

Bardziej szczegółowo

ALU-S.V. Sp. z o. o. 55-095 Mirkow, Długołęka, ul. Wrocławska 33d

ALU-S.V. Sp. z o. o. 55-095 Mirkow, Długołęka, ul. Wrocławska 33d OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAW ALU - S.V. Spółka z o.o. w Mirkowie Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane w dalszej części OWSiD stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kc i są

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

(1) Oferta Spółki MSEG nie stanowi wiążącego zobowiązania. Sprzedaż odbywa się do wyczerpania zapasów.

(1) Oferta Spółki MSEG nie stanowi wiążącego zobowiązania. Sprzedaż odbywa się do wyczerpania zapasów. Stan: lipiec 2014 1 Postanowienia ogólne, zakres obowiązywania (1) Ogólne warunki sprzedaży, montażu i wykonania instalacji elektrycznych (zwane dalej OWSMIE) spółki GmbH (zwanej poniżej Spółką MSEG) obowiązują

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

1.5 OWU obowiązują wyłącznie wobec Sprzedających będących przedsiębiorcami.

1.5 OWU obowiązują wyłącznie wobec Sprzedających będących przedsiębiorcami. Ogólne Warunki Zakupu spółki ACTEGA Colorchemie Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWU ) spółki ACTEGA Colorchemie Polska sp. z o.o. (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji. 3K TECH Tomasz Kubacki Poznań ul. Radziwoja 3

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji. 3K TECH Tomasz Kubacki Poznań ul. Radziwoja 3 Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji 3K TECH Tomasz Kubacki 61-057 Poznań ul. Radziwoja 3 I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops)

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops) Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops) 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane również dalej OWSD) są wiążące, o

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu firmy Nopa Industriearmaturen GmbH Eisenhüttenstadt 1. Obowiązywanie, zawarcie umowy 2. Faktury 3. Informacja o wadach 4. Terminy dostaw okresy, terminy odbioru okresy 5. Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG

Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG Ogólne Warunki Sprzedaży, Dostawy i Płatności firmy Crespel & Deiters GmbH & Co. KG I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki obowiązują wyłącznie wobec osób fizycznych lub prawnych lub wobec spółek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

1.2 Wszystkie przyszłe transakcje z dostawcą podlegają również naszym Warunkom Zakupu.

1.2 Wszystkie przyszłe transakcje z dostawcą podlegają również naszym Warunkom Zakupu. Hirschvogel Components Poland Warunki Zakupu Niniejsze warunki mają zastosowanie w transakcjach handlowych z udziałem podmiotów gospodarczych, osób prawnych prawa publicznego i wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego?

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego? 1 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. a. Umowa sprzedaży/umowa o dzieło Czy możliwy jest zwrot towaru pełnowartościowego? W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów nakładających na przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o

Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) termin: Kupujący oznacza PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) (dalej: BMPL) wiążą BMPL i każdy podmiot prawa, działający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe OWH

Ogólne Warunki Handlowe OWH Ogólne Warunki Handlowe OWH Struers Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 44 31-358 Kraków I. Informacje ogólne 1. Nasze dostawy i usługi także przyszłe realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

A: Ogólne Warunki Handlowe i Dostawy firmy PUKY GmbH & Co. KG do wyłącznego stosowania w stosunku do przedsiębiorców.

A: Ogólne Warunki Handlowe i Dostawy firmy PUKY GmbH & Co. KG do wyłącznego stosowania w stosunku do przedsiębiorców. A: Ogólne Warunki Handlowe i Dostawy w stosunku do przedsiębiorców. B: Obowiązkowe informacje w elektronicznym obrocie handlowym (proces zamawiania itp.) A: Ogólne Warunki Handlowe i Dostawy firmy PUKY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o.

Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY LUMENIA D.O.O. Definicje i interpretacje: Sprzedawca lub dostawca oznacza Lumenia d.o.o. Nabywca lub klient oznacza firmę kupującą produkt od Lumenia d.o.o. Produkt oznacza

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. str. 1/5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Zakres obowiązywania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej Data wydania: 01 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo