SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 TEATR WIELKI OPERA NARODOWA, BIURO OBCHODÓW CHOPIN 2010 Pl. Teatralny Warszawa NIP: Regon: tel./fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego Nr 3/A/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) dla usług (to jest poniżej euro) na: usługę polegającą na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie łącz przy dużym ruchu hosting, opieka i kontrola skryptów zliczających poszerzona o działania niestandardowe - SEM i WoM 1. Przedmiot zamówienia objętego postępowaniem: CPV - Nazewnictwo wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe, wsparcia; Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu, intranetu; Usługi w zakresie projektowania stron www; Usługi w zakresie rozwijania internetu; Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich; Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym: CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie łącz przy dużym ruchu hosting, opieka i kontrola skryptów zliczających poszerzona o działania niestandardowe - SEM i WoM. Realizacja zamówienia obejmuje: zapewnienie prawidłowego działania portalu Roku Chopinowskiego chopin2010.pl. TYPO3 jako system zarządzania treścią oferuje nieograniczone możliwości skalowania, rozbudowy i modyfikacji, to system klasy CMF (Content Management Framework) zapewniający bezpieczeństwo z punktu widzenia biznesowego. Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem 1A do SIWZ projekt 1

2 planu niestandardowych działań marketingowych dla potrzeb komunikacji internetowej Roku Chopinowskiego. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dla usług. 2.Wymagany termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku, z koniecznością realizacji zamówienia przy dochowaniu następujących terminów: a. część Dzieła, tj. budowa strony rozprowadzającej z wortalami: Biuro Obchodów 2010, Obchody Roku Chopinowskiego, Konto na Chopin 2010.pl oraz pozostałe wortale baza wiedzy, interakcje, program TV, Chopin dzieciom przygotowane zostaną w charakterze podstron do czasu ich pełnego rozbudowania - zostanie wykonane w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy, b. pozostała część Dzieła tj. rozbudowanie wskazanych w punkcie a) jako podstrony w następujących terminach: - baza wiedzy do r. - inter:akcje do r. - program TV do r. - Chopin dzieciom do r. c. administrowanie Dziełem Wykonawca zobowiązuje się realizować począwszy od dnia oddania Dzieła do użytkowania Zamawiającemu do dnia r.; d. szkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę panelu administracyjnego Dzieła Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przed oddaniem Zamawiającemu Dzieła do użytkowania oraz w pierwszym miesiącu użytkowania w ramach wdrażania Dzieła, e. hosting serwerów od dnia oddania Dzieła, f. transmisje strumieniowe od dnia oddania Dzieła według zapotrzebowania Zamawiającego. 3. Postanowienia umowy: Istotne postanowienia umowy oraz kary umowne zawarte są w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą w systemie 1 lub 0 (spełnia lub nie spełnia warunku). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę w niniejszym przetargu nieograniczonym oraz potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych art. 22 ust. 1 ustawy w sposób i na warunkach opisanych w niniejszej części SIWZ oraz odpowiednio w Ogłoszeniu o zamówieniu poprzez dostarczenie wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 9 SIWZ oraz odpowiednim punkcie Ogłoszenia o zamówieniu do niniejszego postępowania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą również podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2

3 Warunki udziału w postępowaniu: 4.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku): a. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą odpowiednich dokumentów, np. koncesji, zezwolenia lub licencji. 4.2 Wiedza i doświadczenie (opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku): a. Odpowiednie doświadczenie i wiedzę niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia posiadają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali minimum trzy zamówienia (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia) polegające na realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. zaprojektowali, wdrożyli do użytkowania i zapewnili w pełni sprawną obsługę informatyczno-administracyjną portali internetowych (minimum trzech), a wartość każdego z tych zamówień była nie mniejsza niż zł brutto, przy czym okres realizacji jednej z tych usług powinien odpowiadać przynajmniej okresowi kolejnych 12 miesięcy; ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą wykazu usług (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ) zawierającego: wskazanie podmiotu realizującego zamówienie (pełne dane nazwa, dane teleadresowe, jeżeli jest to podmiot, inny niż Wykonawca przedkładający ofertę w związku z art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych), przedmiot zamówienia (wraz z ogólnym opisem funkcjonalnym), dat wykonania (od-do w systemie dd/mm/rrrrdd/mm/rrrr) i odbiorców (Zamawiających wraz ze wskazaniem ich pełnych danych teleadresowych umożliwiających ich bezsporną identyfikację i potwierdzenie składanych informacji), wskazanie wartości przedmiotu zamówienia (zł brutto), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje). 4.3 Potencjał techniczny (opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku): a. Odpowiedni potencjał techniczny posiadają Wykonawcy dysponujący sprzętem informatycznym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia (bez konieczności wykazywania sprzętu). 4.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia (opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku): a. Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niezbędnymi do jego realizacji wykażą się Wykonawcy, którzy dysponują (będą dysponować przy realizacji zamówienia) minimum dwoma programistami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia mogącymi się wykazać certyfikatem TYPO3 CMS. W celu potwierdzenia spełniania warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia należy przedłożyć wykaz osób (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia (z uwzględnieniem wykazania się minimum dwoma programistami posiadającymi certyfikat TYPO3 CMS, które to certyfikaty należy załączyć do oferty), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3

4 4.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa (opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku): a. W sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zamówienia znajdują się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż zł lub posiadają zdolność kredytową nie mniejszą niż zł; b. W sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zamówienia znajdują się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku posiadają inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na poziomie nie mniejszym niż zł. 5. Oferty wariantowe, częściowe, zamówienia uzupełniające i podwykonawcy 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji poszczególnych części zamówienia. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę zasobami innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w zakresie, dla niniejszego postępowania, tożsamym jak dla Wykonawców składających ofertę Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej Cała dokumentacja postępowania prowadzona jest również na tej stronie Zamawiający nie zamierza w ramach niniejszego postępowania zawrzeć umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli konieczność takich zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i interesu publicznego. 6. Informacje dotyczące warunków składania ofert Oferowane warunki realizacji przedmiotu zamówienia muszą być złożone na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu ofertowym przygotowanym przez Wykonawcę zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 2 do SIWZ. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści formularza ofertowego Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ jest zgodny z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4

5 6.5. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, odręcznie, na maszynie lub komputerze, pismem trudnościeralnym Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być: -ponumerowana kolejnymi numerami (strony puste nie podlegają rygorowi numerowania i podpisania), -podpisana (czytelnie imieniem i nazwiskiem) przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub parafowana i ostemplowana pieczęcią imienną lub firmową (zawierającą imię i nazwisko) lub parafowana i ostemplowana pieczęcią imienną. Składane w ofercie dokumenty, które nie są oryginałami, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu zawierającej jakąkolwiek treść, przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Dokumenty sporządzone w językach obcych Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty wraz tłumaczeniem takich dokumentów na język polski. Załączone tłumaczenie może być wykonane przez Wykonawcę Wszystkie strony muszą stanowić całość i być połączone w sposób trwały uniemożliwiający nieumyślną dekompletację oferty oraz przedkładanych z nią dokumentów Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w punkcie 5.5, bez ujawniania źródła zapytania, zgodnie z art. 38 ust 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w zakresie związanym z opisem przedmiotu zamówienia: - Ewa Magdalena Filipp tel w zakresie dotyczącym zagadnień formalno prawnych: - Pan Tomasz Piotr Leszkowicz tel Zamawiający informuje, iż jedyną dopuszczalną formą porozumiewania się z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu jest forma pisemna z zastrzeżeniem, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem muszą zostać potwierdzone pisemnie na żądanie drugiej strony. Przekazywanie korespondencji przy pomocy faxu nie dotyczy ofert Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości zł Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz z późn. zm.) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP nr konta

6 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu do oferty Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w Kasie Zamawiającego pok. A-344 III piętro od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 15:00. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty (należy załączyć kopię). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r., do godz Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ofertowej brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść w formie przelewu na rachunek jak dla wadium z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Pozostałe formy zabezpieczenia dopuszczone przez Zamawiającego określa art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w Kasie Zamawiającego pok. A-344 III piętro od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 15:00. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 7. Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert. 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wejście od strony Pl. Piłsudskiego 9 w Warszawie, Sekretariat Biura Obchodów Chopin 2010 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej pok. 322, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2010 r. do godz. 11: Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych). 6

7 7.3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w przynajmniej dwóch kopertach (opakowaniach) w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed upływem terminu otwarcia wyznaczonego na dzień 12 lutego 2010 r. do godz. 11: Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana następująco: Teatr Wielki Opera Narodowa Sekretariat Biura Obchodów Chopin 2010 Pl. Teatralny 1, Warszawa Oferta w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie łącz przy dużym ruchu hosting, opieka i kontrola skryptów zliczających poszerzona o działania niestandardowe - SEM i WoM Nie otwierać przed dniem 12 lutego 2010 r. godz. 11:45 Na kopercie zewnętrznej NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ danych wykonawcy 7.5. Koperta wewnętrzna ma być zaadresowana, jak w pkt. 7.4 z podaniem danych Wykonawcy (pełna nazwa oraz dane teleadresowe Wykonawcy). 7.6 Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający będzie o tym powiadomiony przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych (patrz punkt 7.4, 7.5.) z dopiskiem: ZMIANA. 7.7 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia - w zamkniętej kopercie zaadresowanej (patrz w pkt. 7.4., 7.5.) z napisem: WYCOFANIE OFERTY. 7.8 Koperty oznaczone napisem,,zmiana lub WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą, koperty wewnętrzne ofert wycofanych zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 8. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2010 r. o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie wejście od strony Pl. Piłsudskiego 9 II piętro pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy powinni uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 9. Zawartość oferty: Oferta (wypełniony cały formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) musi zawierać (posiadać załączone) następujące dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym: 7

8 9.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ), należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 8

9 lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 9

10 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 9.4 Inne dokumenty: b. Oferta wg formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SWIZ; c. Dowód wniesienia wadium na zasadach i warunkach określonych w pkt d. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku podmioty występujące wspólnie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo przedstawiają zamawiającemu wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza. Wykonawcy ci, występujący wspólnie, będą musieli przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia mieć uregulowany stan prawny w postaci umowy zawartej pomiędzy nimi, ustalającej zasady ich współpracy, przewidującej ich współdziałanie, sposób odpowiedzialności wraz z jej zakresem, pełnomocnictwa. Umowa taka może być zawarta już na etapie składania ofert i przedłożona zamawiającemu wraz z ofertą. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilka podmiotów (dwa lub więcej) konieczne jest przedłożenie przez każdy z tych podmiotów oddzielnie dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2 SIWZ, aby potwierdzić, iż niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1. Pozostałe dokumenty składają podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, aby potwierdzić, iż wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 9.5 Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie jakiegokolwiek dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem lub podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną) spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty, jednakże z zachowaniem zasad określonych w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9.6 Wykonawca składając ofertę uprawniony jest do zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 8 ust. 3 ustawy), a także innych danych na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania lub innym podmiotom. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 10

11 9.7 Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt 9.6., musi zostać załączone do oferty w formie oświadczenia zawierającego szczegółowy wykaz dokumentów i danych, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego osobom trzecim. 10. Opis sposobu obliczania ceny oferty Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ryczałtowej ceny brutto (z elementami składowymi: wartość netto, kwota podatku VAT, wartość brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym: a. za wykonanie części Dzieła budowa strony rozprowadzającej i przeniesienie praw autorskich do Dzieła wynagrodzenie w kwocie netto JEDNAKŻE NIE WIĘCEJ NIŻ 20% WARTOŚCI CAŁEGO WYNAGRODZENIA, b. za wykonanie pozostałej części Dzieła i przeniesienie praw autorskich do Dzieła wynagrodzenie (po przekazaniu całej części Dzieła) w kwocie netto JEDNAKZE NIE WIĘCEJ NIŻ 40% WARTOŚCI CAŁEGO WYNAGRODZENIA, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, IŻ WYNAGORODZENIE TO BĘDZIE PODZIELONE NA 4 RÓWNE CZĘŚCI PO 25% ZA KAŻDĄ CZĘŚĆ, O KTÓRYCH MOWA W 1 ust. 4 pkt b UMOWY, c. za administrowanie Dziełem, hosting serwerów, nieograniczony streaming wynagrodzenie w kwocie netto JEDNAKŻE NIE WIĘCEJ NIŻ 40% WARTOŚCI CAŁEGO WYNAGRODZENIA, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, IŻ WYNAGORODZENIE TO BĘDZIE PŁATNE MIESIĘCZNIE W RÓWNYCH RATACH W KWOCIE za każdy miesiąc, a pierwsza zapłata będzie dokonana za miesiąc następny po miesiącu, w którym Zamawiający odebrał Dzieło. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wszystkie wartości winny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego jest niedopuszczalne Zamawiający ustala prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej. W ofercie należy podać wartość w PLN. 11. Ocena ofert 11.1 Zamawiający będzie oceniał i porównywał oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, zgodnie z kryterium: cena brutto za realizację całego zamówienia (C) waga kryterium 100% według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto C= x 100% cena oferty badanej brutto 11.2 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert Oferta najkorzystniejsza oferta, która otrzymała największą liczba punktów. 11

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

Ia Informacja o Zamawiającym. Ib Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia Strona 1 z 147 Ia Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo