LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013"

Transkrypt

1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 15 KWIETNIA 2014 R. 22 KWIETNIA 2014 R. WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014

2 WSTĘP W perspektywie finansowej , Unia Europejska szczególnie podkreśla rolę partnerów społecznych, gospodarczych oraz samorządowych w procesie wdrażania programów operacyjnych. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, państwa członkowskie, opracowując dokumenty programujące wsparcie z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, są zobligowane do partnerstwa (ścisłej współpracy) z partnerami społeczno gospodarczymi. Jedną z głównych zasad obowiązujących w kontekście wdrażania programów operacyjnych perspektywy finansowej jest zasada partnerstwa. PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z zasadami przygotowania i funkcjonowania list projektów indywidualnych realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata wynikającymi z Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych z 23 sierpnia 2013 r., lista projektów indywidualnych zostaje poddana procesowi konsultacji społecznych. Konsultacje te prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej MRR, na której zostaje umieszczony wykaz projektów celem zebrania uwag i opinii. CEL KONSULTACJI Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było uzyskanie opinii na temat propozycji wpisania na listę dwóch nowych projektów w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na liście projektów indywidualnych powinny zostać umieszczone projekty, których realizacja - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - najbardziej przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowych, a tym samym będzie miała kluczowe znaczenie dla realizacji celów wyznaczonych w strategicznych dokumentach krajowych w obszarze polityki rozwoju. Sugestie i uwagi zebrane w trakcie konsultacji stanowią podstawę dla opracowania ostatecznej propozycji listy projektów indywidualnych dla PO IG. PRZEDMIOT KONSULTACJI Przedmiotem konsultacji społecznych była propozycja wpisania na listę dwóch projektów z zakresu elektronicznej administracji: System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną, bezpieczną Kartą Dużej Rodziny (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Portal Geostatystyczny Faza II (Główny Urząd Statystyczny). Łączna wartość projektów wynosi 43,4 mln zł (w tym dofinansowanie EFRR 36,89 mln zł), a ich realizacja przewidziana jest na lata

3 SPOSÓB ORGANIZACJI KONSULTACJI I DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE WSPIERAJĄCE PROCES KONSULTACJI Konsultacje społeczne listy projektów indywidualnych dla PO IG trwały od 15 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. Prowadzone były za pośrednictwem strony internetowej MRR PO IG (www.poig.gov.pl), na której opublikowana została informacja o propozycji nowych projektów wraz z adresem poczty elektronicznej na który zainteresowane osoby lub instytucje miały możliwość przesyłania uwagi za pomocą przygotowanego formularza. ZAKRES KONSULTACJI Przeprowadzone konsultacje miały charakter otwarty, ze względu na publikację informacji o rozpoczęciu konsultacji oraz zamieszczenie przedmiotu konsultacji (listy nowych projektów) na stronie internetowej IZ PO IG. UWAGI I OPINIE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ramach konsultacji wpłynęła jedna uwaga przez pana Krzysztofa M. Bańkę. Zgłoszona uwaga nie dotyczyła jednak konsultowanych propozycji przedsięwzięć, a zawierała propozycję nowego projektu, którego wstępny opis wskazuje na brak kwalifikowalności w ramach POIG. 3

4 Autor uwagi Treść uwagi Uzasadnienie uwagi Stanowisko IZ POIG Polska Lokalna ogólne założenia projektu (prawo). Krzysztof Bańka, Organizacja 1.Celem projektu Polska Lokalna jest rozwój turystyki młodzieżowej w oparciu o przedsiębiorczość młodzieżową. Projekt zakłada, że młodzież na wyjazd wakacyjny sama sobie zarobi realizując lokalne projekty rozwojowe. Niniejszy dokument stanowi próbę określenia przepisów na podstawie których młodzież gimnazjalna będzie mogła zarabiać pieniądze przeznaczone wyłącznie na wyjazd wakacyjny. 2.W celu ułatwienia realizacji projektu gimnazja będą mogły powoływać Lokalne Centra Rozwoju czytaj dalej LCR. LCR będą mogły być powoływane na pisemny wniosek składany do dyrektora szkoły przez: - młodzież, rodziców, władze samorządowe, dyrektora szkoły, nauczyciela. 3.Powołując LCR dyrektor gimnazjum wyznacza koordynatora projektu (opiekuna młodzieży). Przepisy Prawa w chwili obecnej nie wspierają i w żaden sposób nie określają zasad prowadzenia przedsiębiorczości młodzieżowej. Młodzież w wieku gimnazjalnym jest już na tyle dorosła i posiada już dość duży zasób wiedzy, że może być (a nawet powinna) włączana w życie gospodarcze w Polsce Lokalnej. Uwaga nieuwzgledniona. Uwaga nie dotyczy przedmiotu prowadzonych konsultacji, tj. propozycji projektów do umieszczenia na liście projektów indywidualnych w części dotyczącej 7. osi priorytetowej POIG. Uwaga zawiera założenia propozycji nowego projektu, który nie został jednak zgłoszony w ramach naboru prowadzonego przez stosowną Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą. 4.Wyznaczony koordynator (opiekun) jest odpowiedzialny za funkcjonowanie i realizowane projekty przez LCR w danym gimnazjum. Koordynator dokonuje rejestracji działalności

5 LCR w przygotowanej platformie internetowej. Podając niezbędne informacje. 5.Koordynator LCR jest obowiązany składać comiesięczny raport z działalności LCR (stanowi to podstawę do wypłaty środków pieniężnych). 6.Finanse Niniejszy projekt będzie finansowany z budżetu państwa Koordynator LCR otrzymuje dodatek pieniężny za swoją pracę w wysokości 300zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy Koordynator LCR otrzymuje dodatek pieniężny w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem LCR Lokalnemu Centrowi Rozwoju zostaje przydzielone konto bankowe LCR mogą inwestować zgromadzone środki pieniężne wyłącznie w obligacje komunalne na rynku Catalyst na GPW. Koordynator LCR wyraża zgodę na inwestowanie środków. Inwestycje będą dokonywane w okresie do 15 maja. Do 1.06 wszystkie zarobione pieniądze przez LCR będą na koncie bankowym 5

6 LCR Koordynator projektu jest obowiązany uzupełniać konto bankowe w miarę wpływu środków pieniężnych Dochód LCR jest zwolniony z jakichkolwiek podatków Dochód uzyskany przez LCR jest równo dzielony wśród młodzieży uczestniczącej w projekcie i stanowiącej członka klasy do 30 kwietnia W przypadku gdy jakiś uczeń nie może wyjechać na wycieczkę jego część pieniędzy jest przelewana na konto skarbu państwa Przewiduje się wypłatę kieszonkowego uczniom uczestniczącym w projekcie, ale nie może być ono większe niż suma połowy kosztów przewozu i zakwaterowania jednego uczestnika kolonii W przypadku gdy na koncie bankowym LCR pozostaną wolne środki pieniężne zostają one przelane na rzecz skarbu państwa po 5 września Wszelkie zakupy materiałów, 6

7 wydruki będą dokonywane centralnie Całkowite koszty zakupu materiałów nie powinny przekroczyć 30 tys. zł Zostanie sfinansowana budowana platformy internetowej oraz platformy internetowej W zakresie umożliwiającym realizację projektu Każdego roku będą przeznaczone środki finansowe na utrzymanie wyżej wymienionych platform internetowych Koordynator projektu uzyskuje comiesięczne wynagrodzenie w wysokości zł netto oraz dodatek organizacyjny w wysokości 5 tys. zł netto W przypadku gdy młodzież nie zarobi wystarczającej kwoty pieniędzy. Będzie mogła ubiegać się o wsparcie finansowe z innych źródeł. 7.Realizacja projektu. Załącznik nr 1 opisuje dwa podstawowe działania, które będą realizowane przez LCR. Dopuszcza się wszelkie formy (zgodne z prawem) aktywizacji młodzieży. 7.1 Na wykonywanych wyrobach powinno być umieszczone logo projektu Polska 7

8 Lokalna wg wzoru. 7.2 Młodzież gimnazjalna nie będzie miała prawa umieszczania wykonanych przez siebie wyrobów przy realizacji projektu Polska Lokalna na innych platformach internetowych w celu sprzedaży. 7.3 Minimum 20% dochodów uzyskanych w ramach opłat związanych z umieszczeniem loga firmy na produkcie wytworzonym w ramach realizacji projektu Polska Lokalna" będzie stanowiło mój dochód. 7.4 Minimum 20% dochodu uzyskanego ze sprzedaży produktów w innych kanałach sprzedaży ( nie takich jak eventy, czy lokalne sklepy) będzie stanowiło koszt realizacji projektu względem mojej osoby. 8. Wybór miejsca wyjazdu na kolonię wakacyjną. 8.1 W klasie zostaną utworzone zespoły 2-3 osobowe których zadaniem będzie przygotowanie prezentacji miejsc gdzie młodzież będzie chciała wyjechać. Do 15 maja młodzież będzie zobowiązana przygotować prezentacje gdzie będzie chciała wyjechać na kolonię wakacyjną. 8.2 Wybór miejsca wyjazdu będzie 8

9 wynikiem powszechnego głosowania w klasie. 9.Podsumowując projekt każdego roku do końca września każdy z uczestników projektu (uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektor szkoły, władze samorządowe, mieszkańcy) może wyrazić opinię na temat realizacji projektu. Na przygotowanym formularzu. W przypadku gdy tego nie uczyni. Uważa się, że nie ma żadnych zastrzeżeń do realizacji projektu. 10. Wszelkie nie opisane w niniejszym piśmie zagadnienia, a które mogą wystąpić w czasie realizacji projektu, powinny być tak wykonane aby przyczyniły się do tego aby jak najefektywniej realizować projekt Polska Lokalna Przykładowe projekty realizowana przez Lokalne Centra Rozwoju. Celem projektu Polska Lokalna jest włączenie młodzieży gimnazjalnej w życie gospodarcze w Polsce Lokalnej, urozmaicenie i wsparcie edukacji oraz rozwój turystyki młodzieżowej. Realizując projekt Polska Lokalna przyczynimy się do wychowania młodzieży w kulturze pracy. Uważam, że każdy gimnazjalista powinien wyjechać na kolonie wakacyjną podczas wakacji. To do nas należy stworzenie takich warunków, aby młodzież na ten wyjazd mogła sobie zarobić. Główne założenia 9

10 projektu zakładają realizację następujących działań: 1. Reprezentowanie gminy na lokalnych eventach i świętach takich jak. Dni miejscowości, odpusty w poszczególnych parafiach, dożynki gminne i powiatowe. Na tych eventach młodzież będzie sprzedawała przedmioty promujące naszą gminę. 2. Do zadań młodzieży będzie również należało robienie zdjęć najciekawszych miejsc naszej gminy. Następnie niniejsze zdjęcia będą umieszczone na platformie internetowej Następnie mieszkańcy gminy w powszechnym głosowaniu będą głosowali (wybierali) najciekawsze zdjęcia z których będzie robiony kalendarz. 3. Do zadań młodzieży będzie również należało przygotowanie kalendarza na każdy rok. Przy czym ogólna szata graficzna kalendarza będzie dostarczona przeze mnie. Młodzież wklei zdjęcia i przygotuje kalendarium zgodnie z instrukcją. 4. Do zadań młodzieży będzie również należało podtrzymywanie pięknej tradycji kolędowania. Podczas kolędowania tradycyjnie będą składane życzenia jak również będzie rozpowszechniany kalendarz gminny. 10

11 5. Czasami niektóre firmy robią kalendarze firmowe na początek roku jako prezent dla swoich pracowników. Do zadań młodzieży będzie należało znaleźć te firmy, przesłać ofertę i sprzedać im kalendarz z umieszczonym logiem firmy. 6. Większy nacisk będzie położony na edukację artystyczną w gimnazjach. Przynajmniej dwa razy w roku powinny być przeprowadzane kiermasze ozdób świątecznych. 7. W każdym gimnazjum w dniu dziecka powinna być zorganizowana wystawa prac plastycznych z możliwością zakupu. 8. Jak wiemy mieszkańcy poszczególnych parafii sprzątają i ubierają świątynie. Do zadań młodzieży będzie należało zaplanowanie wystroju, zrobienie kwiatów z bibuły czy papieru. 9. Do zadań młodzieży będzie należało odnalezienie tych miejsc gdzie będą chcieli pojechać na wakacje oraz zachęcenie młodzieży tam mieszkającej do przyjazdu do naszej gminy. 10. Pracownik wydziału promocji gminy co najmniej dwa razy w roku jest obowiązany do przedstawienia i omówienia z młodzieżą strategii promocji gminy. W każdym gimnazjum. 11. Projekt Celem 11

12 projektu jest posadzenie drzewa na każdym niezagospodarowanym metrze kwadratowym ziemi. Z moich szacunkowych wyliczeń wynika, że w Polsce Lokalnej można każdego roku posadzić kilkanaście milionów drzew. W proces sadzenia drzewek będzie zaangażowana młodzież gimnazjalna z lokalnych szkół. Do zadań młodzieży będzie należało zlokalizowanie miejsc gdzie można będzie posadzić drzewa i oczywiści posadzenia drzew. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej. Następnie na platformie internetowej która będzie wyposażona w elektroniczną mapę. Młodzież będzie zaznaczała gdzie i jakie posadziła drzewa. Jest to bardzo ważny element projektu. Pozwoli nam na sprawniejsze zarządzanie zadrzewieniem na danym obszarze. W ramach rozwoju projektu będą przygotowywane kolejne funkcjonalności. Projekt Polska Lokalna powinien być realizowany w gimnazjach. Z tego względu, że jego celem jest edukacja młodzieży. Czasami może być tak, że niektóre dzieci mogą mieć trudności z zaangażowaniem się w realizację projektu ( dzieci pochodzą z różnych środowisk ) realizując projekt w szkole będą miały szansę obserwowania pracy rówieśników przez co same będą się uczyć. Realizacja projektu w domu kultury nie będzie sprzyjała edukacji w takim stopniu. Oczywiście dom kultury może a nawet powinien być koordynatorem projektu Polska 12

13 Lokalna na obszarze gminy. Najważniejszym zagadnieniem jest oczywiście finansowanie. Wykonanie i zakup niektórych produktów powinno być współfinansowane przez lokalnych przedsiębiorców w zamian za umieszczenie loga firmy na koszulce, kalendarzu czy innym produkcie. Jeśli natomiast chodzi o zakup drobnych materiałów do wykonania ozdób świątecznych to będzie należało do władz gminy. Przedstawiłem Państwu koncepcję projektu Polska Lokalna ideą projektu jest aby jak największa ilość polskich gimnazjów uczestniczyła w projekcie. W późniejszym okresie powstanie platforma internetowa która będzie wspierała przedsiębiorczość młodzieżową i na której młodzież będzie mogła umieszczać swoje prace w celu komercjalizacji. Moim celem jest stworzenie marki Polska Lokalna która będzie się kojarzyła z przedsiębiorczością młodzieżową. 13

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo