modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów"

Transkrypt

1 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania rejestratora należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać starannie w łatwo dostępnym miejscu w celu umożliwienia korzystania z niej w przyszłości. Przed podłączeniem urządzeń towarzyszących takich jak kamery, monitory, urządzenia będące źródłem alarmów czy komputery, a dostarczanych przez innych producentów należy zapoznać się z towarzyszącymi im instrukcjami w celu ich właściwej instalacji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian parametrów urządzenia oraz towarzyszącego oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia.

2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OBUDOWY UWAGA: W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY. WEWNĄTRZ UMIESZCZONE SĄ SPECJALIZOWANE OBWODY ELEKTRONICZNE. NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Znak błyskawicy umieszczony w trójkącie ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności wewnątrz obudowy nieizolowanych źródeł napięcia, które mogą stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym dla człowieka. Znak wykrzyknika umieszczony w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na konieczność zachowania właściwej ostrożności podczas obsługi, konserwacji i serwisowania urządzenia zgodnie z towarzyszącą mu instrukcją i dokumentacją. Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. 2

3 OSTRZEŻENIE: W CELU PRZECIWDZIAŁANIA PRZYPADKOM POWSTANIA POŻARU ORAZ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM DESZCZU I WILGOCI. Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 2 Spis treści 3 Środki bezpieczeństwa 5 Obsługa 7 1. Panel przedni 7 2. Panel tylny 9 3. Pilot zdalnego sterowania 11 Instalacja i podłączenia 12 a) Kamera, monitor, mikrofon, czujniki alarmowe i przewód zasilający b) Wejścia i wyjścia alarmowe c) Podłączenie zewnętrznych urządzeń archiwizacyjnych d) Podłączenie kamer obrotowych e) Wymagania systemu PC dla przyłączenia sieci Eksploatacja 1. Ustawienia czasu i daty Ustawienia pozycji ekranu Podgląd bieżący 16 1) Przełączanie trybu wyświetlania 2) Ustawienia nazw kamer 3) Automatyczna sekwencja (szybkość sekwencji przełączania kamer) 4) Wybór protokołu sterowania kamerą obrotową 5) Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia barw 6) Tryb maskowania 4. Zapis podstawowy Zapis alarmowy Zapis wywoływany detekcją aktywności w obrazie Zapis programowany czasowo Odtwarzanie 38 3

4 1) Podstawowy tryb odtwarzania 2) Odtwarzanie wstecz 3) Odtwarzanie klatka po klatce 4) Ustawianie szybkości odtwarzania 5) Odtwarzanie dźwięku 9. Wyszukiwanie daty i czasu Wyszukiwanie zdarzeń alarmowych Ustawienia systemowe Ustawienia sieci Informacje systemowe i lista logowania Powiększanie kadru Sterowanie ruchem kamer obrotowych Obsługa urządzeń archiwizujących 57 Podłączenie zewnętrznego modemu 62 Dane techniczne i wyposażenie 63 4

5 Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia. Aby zabezpieczyć urządzenie przed przegrzaniem należy usytuować je w taki sposób, aby pozostawić co najmniej 5 centymetrową przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Nie dopuścić do dostania się poprzez otwory wentylacyjne do wnętrza obudowy metalowych przedmiotów. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia rejestratora. W takim przypadku należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie urządzenia lub wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem wskazanym przez dystrybutora sprzętu. Nie należy rozbierać urządzenia ani dokonywać w nim samodzielnie żadnych przeróbek jeśli nie zostało to szczegółowo opisane w instrukcji. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Czynności takich powinien dokonywać zawsze wykwalifikowany serwis wskazany przez dystrybutora sprzętu. W przypadku, gdy podczas obsługi urządzenia pojawi się dym lub intensywny zapach należy niezwłocznie przerwać pracę. Uszkodzenie tego typu może skutkować powstaniem pożaru lub porażeniem prądem elektrycznym. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Po upewnieniu się, że źródłem zadymienia był rejestrator należy skonsultować się z dystrybutorem sprzętu. Przerwać pracę urządzenia w przypadku upuszczenia na urządzenie ciężkiego obiektu lub w przypadku, gdy obudowa urządzenia wykazuje ślady uszkodzenia. Nie uderzać i nie potrząsać urządzeniem. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Skonsultować się z dystrybutorem sprzętu. Nie dopuścić do kontaktu lub zamoczenia urządzenia wodą lub innymi płynami. Zabezpieczyć urządzenie przed dostaniem się cieczy do wewnątrz. Urządzenie nie posiada obudowy wodoodpornej. W przypadku, gdy obudowa wystawiona zostanie na kontakt z cieczą należy ostrożnie wytrzeć ją suchą, chłonącą ciecz ścierką. W przypadku, gdy ciecz dostała się do wnętrza obudowy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Dalsza eksploatacja urządzenia może grozić pożarem lub doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Skonsultować się z dystrybutorem sprzętu. Do czyszczenia i konserwacji urządzenia nie należy używać substancji zawierających alkohol, benzen, rozpuszczalniki lub innych substancji łatwopalnych. Użycie takich substancji może doprowadzić do ich zapalenia się. Czyszczenie urządzenia przeprowadzać w regularnych odstępach czasu wycierając zgromadzony na obudowie kurz przy pomocy suchej ścierki. W środowisku o podwyższonym stopniu zakurzenia, wilgotności lub zawartości substancji tłustych, zabrudzenia gromadzące się wokół otworów wentylacyjnych i gniazd mogą w dłuższym okresie czasu doprowadzić do ich zablokowania, zwarć lub doprowadzić do zapalenia się nagromadzonych zanieczyszczeń. 5

6 Nie przecinać, chronić przed uszkodzeniami i przeróbkami oraz nie stawiać ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. Może to doprowadzić do zwarcia, a w jego efekcie do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nie dotykać urządzenia i kabla zasilającego wilgotnymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia prądem. Wyłączać przewód z gniazda zasilającego trzymając za wtyk. Wyłączanie kabla trzymając za elastyczną część kabla może doprowadzić do uszkodzenia warstwy izolującej tworząc potencjalne zagrożenie powstania pożaru lub porażenia prądem Do zasilania urządzenia używać wyłącznie atestowanych akcesoriów i źródeł zasilania. Użycie niewłaściwych akcesoriów lub źródeł zasilania może prowadzić do przegrzania urządzenia, powstania zakłóceń w jego pracy, pożaru, spowodować porażenie prądem lub spowodować inne zagrożenia. Nie kłaść baterii blisko źródeł ciepła i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie płomieni lub temperatury. Nie zamaczać. Może to prowadzić do uszkodzenia baterii oraz wycieków substancji powodujących korozję. Może to doprowadzić do poparzeń. Chronić baterie przed uszkodzeniami, przerabianiem i przegrzaniem. Może to grozić poparzeniem lub eksplozją. W przypadku kontaktu z elektrolitu z ciałem należy spłukać go obficie wodą. W razie konieczności należy zasięgnąć porady lekarskiej. Chronić baterie przed upuszczeniem i narażaniem na uszkodzenia obudowy. Grozi wyciekiem i poparzeniem. Chronić baterie przed zwarciem elektrod. Może to doprowadzić do przegrzania i wycieku. Dostarczony w zestawie kabel zasilający został specjalnie zaprojektowany do zastosowania z rejestratorem. Nie należy stosować go do zasilania innych urządzeń, gdyż może to spowodować ryzyko powstania pożaru lub inne zagrożenia. Urządzenie nie powinno pracować w warunkach wykraczających poza wskazany zakres temperatury i wilgotności. Nie powinno też być zasilane ze źródeł o niewłaściwej charakterystyce. Nie stosować urządzenia w środowisku charakteryzującym się wysoką temperaturą i wilgotnością. Do właściwej pracy urządzenia należy zapewnić mu środowisko charakteryzujące się temperaturami w zakresie +5 C C i wilgotności nie przekraczającej 90%. Urządzenie powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 110V-220V i częstotliwości 50/60Hz. Bateria systemowa podtrzymująca pamięć powinna zostać w pełni naładowana. Po uruchomieniu urządzenia w celu pełnego naładowania baterii powinno ono pozostać włączone przez 48 godzin. Jest to niezbędne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i wtedy, gdy przez dłuższy okres czasu było odłączone od sieci zasilającej. Niepełne naładowanie baterii może prowadzić do utraty ustawień po odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej. W pełni naładowana bateria zapewnia potrzymania pamięci przez 48 godzin. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zarówno w funkcjach rejestratora jak i w zawartości instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. 6

7 Obsługa 1. Elementy panelu przedniego 1-1. Rozmieszczenie elementów 1) Przycisk włączenia urządzenia (POWER) Użycie przycisku powoduje uruchomienie urządzenia. Ponowne użycie przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia (może to wymagać podania hasła dostępu do funkcji). Włączenie urządzenia sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej lampki kontrolnej (zespół lampek sygnalizacyjnych 18). Po włączeniu urządzenia lampka miga w trakcie inicjalizacji i testowania HDD. 2) Przyciski przyśpieszonego odtwarzania wstecz i do przodu 3) Przycisk blokowania dostępu (LOCK) Użycie przycisku powoduje zablokowanie klawiatury urządzenia oraz dostępu do obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania, Zielona lampka sygnalizacyjna LOCK (zespół lampek sygnalizacyjnych 18) sygnalizuje blokadę obsługi urządzenia. W celu odblokowania dostępu należy przycisnąć przycisk i wprowadzić kod dostępu administratora. 4) Przycisk archiwizacji (BACKUP) Użycie przycisku uruchamia tryb kopiowania plików z dysku twardego na nośnik wewnętrzny lub zewnętrzny. 5) Przycisk ENTER i powiększenia (ZOOM) Przycisk służy do zatwierdzenia ustawień dokonanych w menu. Przycisk służy 7

8 również do powiększenia fragmentu kadru. Użycie przycisku powoduje wyświetlenie okna wyboru obszaru powiększenia. Położenie okna regulowane jest przyciskami kursorów. Ponowne użycie przycisku uruchamia tryb powiększenia. Użycie kursorów umożliwia przesuwanie obszaru powiększenia. 6) Przyciski kursorów ( ) W menu ekranowym służą do przemieszczania kursora. W trybie powiększenia umożliwiają wybór powiększanej części kadru. Służą też do sterowania ruchem przyłączonych do rejestratora kamer obrotowych. 7) Przycisk CANCEL Przycisk umożliwia pominięcie ustawień dokonywanych w menu. W trybie powiększenia powoduje powrót do oryginalnej wielkości obrazu. W trybie wyświetlania przycisk wyłącza napisy ekranowe. Przycisk usuwa również komendy alarmowe (AL, VL, PL) wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu. Przycisk wyłącza też sygnalizację alarmową. 8) Przyciski numeryczne (1~16) Służą do wprowadzenia hasła oraz bezpośredniego wyboru obrazów z poszczególnych kamer. 9) Zestaw wskaźników sygnalizacyjnych 10) Złącze komunikacyjne USB ) Przyciski odtwarzania poklatkowego 12) Przycisk rejestracji programowanej (SCHEDULE) Użycie przycisku uruchamia programowany tryb pracy urządzenia. Zielona lampka kontrolna sygnalizuje włączenie i wyłączenie trybu. 13) Przycisk zmiany trybu wyświetlania (podziały ekranu) 14) Odbiornik IR pilota zdalnego sterowania 15) Przycisk obsługi kamer obrotowych (PAN/TILT/ZOOM) Użycie przycisku uruchamia sterowanie kamer ruchomych przyłączonych do portu RS-422/RS-485 urządzenia. 16) Przycisk wyszukiwania TIME SEARCH Przycisk uruchamia MENU wyszukiwania według kryteriów czasu i daty. 17) Przycisk dostępu do MENU Użycie przycisku otwiera dostęp do MENU ekranowego ustawień urządzenia. Dostęp do menu wymaga podania hasła dostępu. Ponowne użycie przycisku umożliwia wyjście z dowolnego poziomu menu ekranowego urządzenia. 18) Przycisk wyszukiwania ALARM SEARCH Przycisk uruchamia MENU wyszukiwania zdarzeń alarmowych. 19) Przycisk INFO 8

9 Użycie przycisku powoduje wyświetlenie aktualnych informacji systemowych. Ponowne użycie przycisku skutkuje wyświetleniem listy logowania. 20) Wbudowany napęd CD-RW 21) Przycisk RESTORE (odczyt z nośnika zewnętrznego) W obecnej wersji systemu przycisk jest nieaktywny. 2. Panel tylny - podłączenia 2-1. Wersja 4/8 kanałowa 1) Złącza wejść kamerowych. Złącza w postaci konektorów BNC dla podłączenia sygnałów z kamer. 2) Złącza wyjść kamerowych. Złącza wyjściowe BNC połączone przelotowo ze źródłami. 3) Złącza wyjściowe BNC i S-Video dla podłączenia monitora telewizyjnego 4) Złącze wyjściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA). 5) Złącze wejściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA). 6) Złącze mikrofonowe. Gniazdo JACK dla podłączenia mikrofonu. 7) Port komunikacyjny USB 2.0. Wykorzystywany do podłączenia zewnętrznych urządzeń rejestrujących. 8) Złącze sieciowe RJ-45 (tzw. Ethernet) 9) Zespół wejść i wyjść alarmowych 10)Komunikacyjny port szeregowy RS-232C 11) Port RS-422. Służy do podłączenia kamer obrotowych i klawiatury kablowej. 12) Gniazdo monitora VGA. Działanie złącza wymaga zainstalowania modułu VGA. 13) Gniazdo zasilające 14) Wentylator zasilacza 9

10 2-2. Wersja 16 kanałowa 1) Złącza wejść kamerowych. Złącza w postaci konektorów BNC dla podłączenia 16 kamer. 2) Złącze wyjściowe BNC i S-Video dla podłączenia monitora telewizyjnego 3) Złącze wyjściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA). 4) Złącze wejściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA). 5) Złącze mikrofonowe. Gniazdo JACK dla podłączenia mikrofonu. 6) Port komunikacyjny USB 2.0. Wykorzystywany do podłączenia zewnętrznych urządzeń rejestrujących 7) Złącze sieciowe RJ-45 (tzw. Ethernet). 8) Zespół wejść i wyjść alarmowych. 9) Port szeregowy RS-232C 10) Port RS-422. Służy do podłączenia kamer obrotowych i klawiatury kablowej. 11) Gniazdo monitora VGA. Działanie złącza wymaga zainstalowania modułu VGA. 12) Złącze wyjściowe sygnałów z kamer. Złącze przelotowe. 13) Gniazdo zasilające 12) Wentylator zasilacza 10

11 3. Pilot zdalnego sterowania STEROWANIE KAMERAMI OBROTOWYMI ZASILANIE ARCHIWIZACJA ID REJESTRATORA POWIĘKSZENIE ZATWIERDŹ/WYBÓR KANAŁU ODCZYT REZYGNUJ/WYŁĄCZ OSD MENU WYSZUKIWANIE CZASU ODTWARZANIE KALTKA PO KLATCE SZYBKIE ODTWARZANIE WSTECZ KLAWIATURA NUMERYCZNA WYSZUKIWANIE ALARMÓW ZAPIS STOP SZYBKIE ODTWARZANIE DO PRZODU TRYB WYSWIETLANIA PRZYCISK INFO PRZYCISK LOGOWANIA ODTWARZANIE AUDIO TRYB PROGRAMOWANY 11

12 INSTALACJA I PODŁĄCZENIA. 1. Kamery, monitor, mikrofon, czujki alarmowe i przewód zasilający. (Przykład rejestratora 8 kanałowego) <UWAGA> Ilość kanałów Ilość kamer Ilość czujek alarmowych 4 (PDR-H450) 4 4 8(PDR-H850) (PDR-H1650)

13 2. Wejścia i wyjścia alarmowe. Podłączenie czujek z konektorami N.O. (normalnie otwarte) A1 A2 A3 A4 G A5 A6 A7 A8 G AO G Alarm Sensor A1~A8 : Wejścia alarmowe 1~8 <PDR-H403> Wejścia alarmowe 1~4 <PDR-H1603> Wejścia alarmowe 1~16 AO : Wyjście alarmowe G : GND (masa) Maksymalne obciążenie wyjścia 1mA, 5VDC. 3. Podłączenie zewnętrznych urządzeń archiwizujących. Panel przedni 13

14 Panel tylny <UWAGA> Urządzenie może obsługiwać jedno urządzenie USB. Nie należy podłączać do rejestratora dwóch urządzeń USB w tym samym czasie. 4. Podłączenie kamer obrotowych (linia telemetryczna) 1) LISTA OBSŁUGIWANYCH PROTOKOŁÓW PTZ (STRONA: 22) 2) W przypadku innych modeli: możliwe jest zaimplementowanie nowego protokołu na życzenie nabywcy (wymaga dostarczenia pełnych kodów źródłowych). 14

15 5. Wymagania systemu komputerowego przy połączeniu sieciowym. (a) Procesor minimum 500MHz (b) 128MB pamięci RAM (c) Karta grafiki 4MB (d) System operacyjny Windows 98SE, 2000, ME (e) Wolne gniazdo sieciowe 10/100-BaseT Ethernet Port (f) Kabel RJ-45 do podłączenia do sieci (g) Kabel LAN CAT-5 UTP (lub kabel z przeplotem do bezpośredniego połączenia rejestratora z komputerem PC) <UWAGA> Prawidłowe działanie połączenia i zdalnego podglądu rejestratora może być uzależnione od zróżnicowanych ustawień połączeń sieciowych i internetowych. W przypadku trudności z uruchomieniem połączenia należy skontaktować się serwisem sprzętu PC lub administratorem sieci. EKSPLOATACJA 1. Ustawienia daty i czasu 1) Przy pierwszym włączeniu urządzenia lub włączeniu rejestratora po okresie odłączenia od sieci zasilającej po wstępnej inicjalizacji rejestratora na ekranie monitora pojawi się menu ustawień daty i czasu. 2) W celu uruchomienia rejestratora konieczne jest wprowadzenie aktualnej daty I czasu przy użyciu klawiatury numerycznej (przyciski 0-9). 3) Wprowadzenie danych należy potwierdzić przyciskiem Menu. Dane zostaną zatwierdzone a menu ustawień daty zamknięte. 15

16 <Uwaga>: W celu podtrzymania pamięci po zaniku lub odłączeniu napięcia zastosowano w rejestratorze akumulator. Wstępnie wymaga on naładowania przez co najmniej 6 godzin po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu urządzenia. W pełni naładowana bateria powinna podtrzymać pamięć urządzenia przez około 10 dni. <Uwaga>: Fabryczne hasła administratora i operatora to Po instalacji i uruchomieniu rejestratora zalecana jest zmiana haseł na własne (patrz strona 45). 2. Ustawienia pozycji ekranu. Podczas podglądu w trybie rzeczywistym lub odtwarzania nacisnąć dowolny przycisk kursora ( ). : Ekran jest przesuwany do dołu. : Ekran jest przesuwany do góry. : Ekran jest przesuwany w lewo. : Ekran jest przesuwany w prawo. 3. Podgląd bieżący 1) Przełączanie trybów wyświetlania W celu przełączenia trybu wyświetlanie nacisnąć przycisk oznaczony ( 田 口 ). 1-1) Przykład przełączenia podziału Quad Sekwencja PIP Quad GŁÓWNY PIP 16

17 * Podział PIP (obraz w obrazie) dostępny jest wyłącznie w 4 kanałowej wersji rejestratora PDR. a. Aby wejść do MENU GŁÓWNEGO należy podczas wyświetlania w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk MENU b. Gdy napis USTAWIENIA WYŚWIETLANIA podświetlony jest na zielono (kursor wyboru funkcji znajduje się w wybranej pozycji) nacisnąć przycisk kursora. Otwarte zostanie menu USTAWIENIA PIP (obraz w obrazie). Napis USTAWIENIA PIP zostanie podświetlony na żółto. Ponownie nacisnąć przycisk kursora. Menu ustawień PIP zostanie otwarte i zacznie migać napis KAMERA1. - Ustawienie kamery wyświetlanej pełnoekranowo i wyświetlanej w oknie PIP Uwaga: Funkcja PIP (obraz w obrazie) dostępna jest wyłącznie w czterokanałowej wersji urządzenia. : W pozycji WYŚWIETLANIE (ustawienia wyświetlania obrazu głównego), podczas migania napisu KAMERA1, naciskając przycisk kursora, wybrać żądany do wyświetlenia w obrazie głównym numer kamery (1-4). Za pomocą przycisków zmienić linię ustawień menu na PODZIAŁ PIP. W tym położeniu naciskając przycisk kursora, wybrać żądany do wyświetlenia w oknie PIP numer kamery (1-4). Uwaga: numer kamery wyświetlanej w oknie głównym nie będzie możliwy do wyświetlenia w oknie PIP. - Ustawienia wielkości pola głównego PIP: MAŁY DUŻY: W pozycji kursora ROZMIAR PIP przyciskiem kursora wybrać ustawienie MAŁY 17

18 dla małego rozmiaru pola PIP lub DUŻY. Rozmiar okna PIP zostanie dostosowany do ustawień. - Zmiana położenia pola PIP: strzałka wskazuje narożnik ekranu, w którym wyświetlane będzie pole PIP. Zmiana kierunku strzałki dokonywana jest za pomocą przycisku kursora. (DOLNY PRAWY) (GÓRNY LEWY) (GÓRNY PRAWY) (DOLNY LEWY) c. Nacisnąć przycisk MENU aby opuścić MENU ustawień. 1-2) Przykład zmiany trybów wyświetlania w rejestratorze 8 kanałowym: podział na pól. Zmiana dokonywana jest przyciskiem 田 口 1-3 ) Przykład zmiany trybów wyświetlania w rejestratorze 16 kanałowym: podział na: pól. * Zamiana miejsc wyświetlania kamer w trybie podziału z jednym polem głównym i mniejszymi polami pomocniczymi: zamiana obrazu wyświetlanego w polu głównym z obrazem wyświetlanym w dowolnym z okien małoformatowych: - Nacisnąć przycisk ENTER/CH SEL na pilocie zdalnego sterowania lub w przypadku urządzeń o mniejszej od 9 ilości kanałów przycisk numeryczny 9 na panelu przednim. - Gdy obwódka pola głównego miga, nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający 18

19 kamerze, z której obraz ma w nim być wyświetlany. Obrazy zostaną zamienione miejscami i żądany obraz wyświetlany będzie w polu głównym. 2) Ustawienia nazw kamer I. Nacisnąć przycisk MENU. Wyświetlone zostanie MENU GŁÓWNE II. Gdy podświetlone zostanie podmenu USTAWIENIA WYŚWIETLANIA nacisnąć przycisk kursora. Otwarte zostanie MENU USTAWIEŃ WYŚWIETLANIA. III. Naciskając przycisk kursora przesunąć linię ustawień w pozycję WYBÓR KAMERY. IV. Za pomocą klawiatury numerycznej lub przycisku kursora wybrać żądany numer kamery. Następnie naciskając przycisk kursora przesunąć linię ustawień w pozycję NAZWA KAMERY. W linii ustawień pojawi się migające pole kursora. V. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisać nazwę kamery o długości do 8 znaków. Tabelę przedstawiającą odpowiadające cyfrom znaki przedstawiono poniżej. 19

20 Przycisk nr Liczba przyciśnięć A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R 8 S T U 9 V W X 0/10 Y 3) Automatyczna sekwencja (szybkość sekwencji przełączania kamer) a. Podczas wyświetlania obrazu w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk MENU. Po wpisaniu hasła otwarte zostanie MENU GŁÓWNE b. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji USTAWIENIA WYŚWIETLANIA nacisnąć przycisk. Otwarte zostanie menu ustawień wyświetlania. c. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji SEKWENCJA przyciskiem wybrać ustawienie TAK (domyślnie sekwencja jest wyłączona - ustawienie w pozycji NIE ). d. Za pomocą przycisku zmienić linię ustawień na SZYBKOŚĆ SEKWENCJI i dokonać zmiany ustawienia czasu wyświetlania kamer przy wyświetlaniu sekwencyjnym. Możliwy jest wybór czasu w przedziale od 1 do 5 sekundy. 01 SEK (domyślny) 02 SEK 03 SEK 04 SEK 05 SEK 20

21 < Uwaga> W wersji 8 i 16 kanałowej: Tryb sekwencji dotyczy wyświetlania pełnoekranowego i podziału na 4 pola (tzw. quad). - Naciśnięcie przycisku numerycznego przerywa sekwencję i powoduje wyświetlenie wybranej kamery w trybie pełnoekranowym. e. Ustawienie pominięcia kamery w wyświetlanej sekwencji (POMIŃ W SEKW.). Za pomocą przycisku zmienić linię ustawień na POMIŃ W SEKW.. W tym położeniu przyciskiem wybrać ustawienie TAK (domyślnie opcja jest wyłączona - ustawienie w pozycji NIE ). Ustawienie dotyczy numeru kamery określonego w linii ustawień WYBÓR KAMERY i realizowane jest indywidualnie dla każdej z podłączonych do rejestratora kamer. Gdy opcja POMIŃ W SEKW. zostanie ustawiona w pozycję TAK wybrana kamera nie będzie wyświetlana po włączeniu sekwencji. 4) Wybór protokołu sterowania kamerą obrotową USTAWIENIE FUNKCJA DOMYŚLNE ID KAMERY PTZ 01 Protokół PTZ 00 ZMIANA USTAWIEŃ Wyboru ID KAMERY PTZ dokonujemy przyciskami kursorów (zakres wyboru 1~99 ). Ustawienie dotyczy adresu sterowanego urządzenia. Wyboru protokołu sterowania kamery PTZ dokonujemy przyciskami kursorów. Lista obsługiwanych protokołów znajduje się na stronie

22 * Lista obsługiwanych przez rejestrator protokołów / typów kamer. W celu obsługi funkcji sterowania kamerą obrotową konieczne jest wprowadzenia dwucyfrowego symbolu odpowiadającego protokołowi podłączonej do rejestratora kamery. Ustawienie Producent Typ 00 C&B Tech CNB-PTZ Merit Lilin Ent. PIH-7000/ VCL Orbiter Microsphere 03 SAMSUNG SCC NEC NC-21D 05 SUNKWANG SK SUNIN PT-101/ DSC LPT A100 (LG) P/T/Z 09 HONEYWELL GC-655N 10 D-MAX(Dong Yang) DOH PELCO D-PROTOCOL: 2400 bps 12 PELCO D-PROTOCOL: 4800 bps 13 PELCO D-PROTOCOL: 9600 bps CANON VC-C4 16 PELCO PROTOCOL :2400bps 17 PELCO PROTOCOL :4800bps 18 PELCO PROTOCOL :9600bps 19 SECURETEK PTZ-018WC & PTZ-023WC 20 PELCO Expended PELCO :4800bps 21 PELCO Expended PELCO:9600bps 22 Panasonic WV-CS/W85x, WV-CS86x 23 HONEYWELL HSDN-251N/P * Możliwe jest zaimplementowanie innych protokołów zgodnie z potrzebami kupującego: wymagane jest w tym przypadku dokonanie odrębnych ustaleń i dostarczenie urządzenia testowego oraz pełnych informacji dotyczących protokołu. 22

23 5) Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia barw. a. Podczas wyświetlania obrazu w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk MENU. Po wpisaniu hasła otwarte zostanie MENU GŁÓWNE b. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji USTAWIENIA WYŚWIETLANIA nacisnąć przycisk. Otwarte zostanie menu ustawień wyświetlania. c. Za pomocą przycisku zmienić linię ustawień na WYBÓR KAMERY. Następnie przyciskiem kursora wybrać żądany numer kamery. KAM1 (ustawiona domyślnie) KAM2 KAM3 ( KAM16) d. Po wybraniu numeru kamery przesunąć za pomocą przycisku kursora linię ustawień w pozycję ustawień funkcji: JASNOŚĆ, BARWA lub KONTRAST. e. Po naciśnięciu przycisku otwarte zostanie menu ustawień. FUNKCJA USTAWIENIE DOMYŚLNE ZMIANA USTAWIEŃ JASNOŚĆ 50% Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4 kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16 kanałowej). Poziom jasności regulowany jest za pomocą przycisków kursorów. 23

24 FUNKCJA USTAWIENIE DOMYŚLNE ZMIANA USTAWIEŃ KONTRAST 50% Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4 kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16 kanałowej). Poziom kontrastu regulowany jest za pomocą przycisków kursorów. BARWA 50% Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4 kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16 kanałowej). Poziom nasycenia barw regulowany jest za pomocą przycisków kursorów. Aby zatwierdzić ustawienia i opuścić menu ustawień należy nacisnąć przycisk MENU. 24

25 6) Tryb maskowania funkcja kamer ukrytych: włączona/wyłączona Gdy tryb maskowania zostanie włączony, wybrana kamera nie będzie wyświetlana w trybie rzeczywistym oraz odtwarzana podczas trwania zapisu. Aby kamera ponownie była widoczna podczas podglądu w trybie rzeczywistym i w trybie odtwarzania należy wyłączyć funkcję maskowania. Tryb maskowania ustawiany jest indywidualnie dla każdej z kamer przyłączonych do rejestratora. 3. Zapis podstawowy. Uruchomienie trybu zapisu w rejestratorze następuje po wciśnięciu przycisku REC na panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Wyłączenie zapisu następuje po wciśnięciu przycisku STOP. <Uwaga> W przypadku, gdy tryb zapisu zostanie uruchomiony bez wcześniejszego dokonania ustawień parametrów, rejestracja odbywała zgodnie z ustawieniami fabrycznymi (wszystkie kamery w systemie rejestrowane będą z jednakową częstotliwością odświeżania i z wykorzystaniem najmniejszej gęstości kompresji). <Uwaga> Jeśli w trakcie trwania zapisu uruchomiony zostanie tryb odtwarzania, jednokrotne naciśnięcie przycisku stop spowoduje wyłączenie funkcji odtwarzania, ponowne naciśnięcie wyłączy trwający zapis. <Uwaga> Wyłączenie funkcji zapisu wymaga podania hasła administratora. 25

26 1) Aby ustawić parametry zapisu nacisnąć przycisk MENU. Otwarte zostanie MENU GŁÓWNE urządzenia. 2) Przyciskiem kursora przesunąć linię ustawień w położenie USTAW. ZAPISU (ustawienia zapisu). Przyciskiem kursora zatwierdzić ustawienie. 3) W linii ustawień ZAPIS GRUPY (prawa część ekranu) wyświetlony zostanie migający napis GRUPA 1. 4) Przyciskiem kursora dokonać wyboru żądanej grupy zapisu (1 4). <Uwaga> Grupa zapisu definiuje parametry prędkości zapisu oraz ustawień akcji alarmowych poszczególnych kamer w systemie, a także określa przyjęty do zapisu algorytm kompresji. Ustawienia parametrów zapisu grupy dokonywane są w menu USTAW. GRUPY ZAPISU. 5) Przyciskiem kursora przesunąć linię ustawień w położenie ZAPIS DŹWIĘKU (wybór rodzaju wejścia dla sygnału audio). W prawej części ekranu pojawi się migający napis LINE. Przyciskiem kursora możemy dokonać zmiany ustawienia na MIC. <Uwaga> Ustawienia rodzaju wejścia audio dotyczą obsługi (załączania) gniazd wejściowych znajdujących się na tylnej ścianie urządzenia. Gniazdo MIC przeznaczone jest do podłączenia mikrofonu, gniazdo LINE służy natomiast do podłączenia standardowego źródła audio. Wejścia różnią się impedancją wejściową. 6) Aby wyłączyć tryb ustawień należy wcisnąć przycisk MENU. 7) Aby uruchomić funkcję zapisu należy wcisnąć przycisk REC. Przerwanie zapisu nastąpi po wciśnięciu przycisku STOP. <Uwaga> Po naciśnięciu przycisku REC (zapis) na ekranie monitora pojawia się napis ZAPIS i zapala się wskaźnik sygnalizacyjny REC na panelu przednim. W przypadku, gdy do rejestratora nie jest podłączone żadne źródło sygnału wideo wskaźnik sygnalizacyjny nie zapali się. Gdy w urządzeniu ustawiony zostanie czasowy tryb rejestracji wskaźnik świeci się wyłącznie w trakcie trwającego zapisu. 8) Aby dokonać ustawień grup zapisu należy ponownie wcisnąć przycisk MENU. Wywołane zostanie MENU GŁÓWNE. 9) Przyciskiem kursora przesunąć linię ustawień w położenie USTAW. GRUPY ZAPISU (ustawienia grupy zapisu) i zatwierdzić wybór naciskając przycisk kursora. 10) Otwarte zostanie menu USTAW. GRUPY ZAPISU i podświetlona zostanie pierwsza linia menu DEFINIOWANIE GRUPY. W prawej części ekranu wyświetlany będzie migający napis GRUPA 1. Wyboru numeru grupy (1~4), której ustawienia będą wykonywane (parametry wyświetlane poniżej) 26

27 dokonujemy za pomocą przycisku kursora. 11) Po określeniu numeru grupy, wciskając przycisk kursora możliwe jest dokonanie ustawień parametrów jakości obrazu, włączenie zapisu dźwięku i ustawienie ilości rejestrowanych klatek dla każdej z kamer. FUNKCJA DIFINIOWANIE GRUPY JAKOŚĆ OBRAZU ZAPIS DŹWIĘKU KAMERA1 ~ KAMERA 4 (lub1~8, 1~16 w zależności od ilości kanałów) USTAWIENIE ZMIANA USTAWIEŃ DOMYŚLNE Możliwe jest zaprogramowanie 4 różnych trybów zapisu GRUPA1 (GRUP). GRUPA1 GRUPA2 GRUPA3 GRUPA4 Ustawienie jakości rejestrowanego obrazu. Możliwe jest ustawienie 8 trybów (gęstości kompresji). SUPER+ SUPER+ SUPER HIGH+ HIGH MID+ MID LOW+ LOW NIE (wyłączony) Opcja zapisu dźwięku: TAK lub NIE (włączony/wyłączony). 10kl./sek. (dla Reguluje ilość klatek rejestrowanych dla każdej z kamer. wersji 4 kanałowej) 25kl./sek. 12kl./sek. 10kl./sek. 7kl./sek. 6kl./se 7kl./sek. (dla wersji k. 5kl./sek. 4kl./sek. 2kl./sek. 3kl./sek. 1kl./ 8 kanałowej) sek 30kl./M(min.) 20kl./min. 12kl./min. 4 kl./sek. (dla wersji 6kl./min. 4kl./min 3kl./min. 2kl./min. 01kl./min. 16kanałowej) 00kl./sek. Zapis w trybie rzeczywistym W przypadku, gdy zapis dokonywany ma być w trybie rzeczywistym (25kl./sek.) dla zapis powinien zostać ustawiony wyłącznie dla kamer 1 i 2. 27

Rejestrator cyfrowy. Aper seria PDR-S

Rejestrator cyfrowy. Aper seria PDR-S Instrukcja obsługi Aper seria 1004 2004 2008 2016 wersja 1.0 PL ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE NIE DEMONTOWAĆ SAMODZIELNIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA, GDYŻ GROZI TO PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM. DO WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS

Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS 1 2 SPIS TREŚCI 1 WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE 8 1.1 Wprowadzenie 8 1.2 Właściwości 8 1.3 Dane techniczne 10 2 OPIS I ELEMENTY DO OBSŁUGI 14 2.1 Panel przedni

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE

REJESTRATORY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI MRX-1004A REJESTRATORY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy modele o kompresji JPEG DR042Z DR082Z Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int. 02.07.2013 1 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo