modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów"

Transkrypt

1 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania rejestratora należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać starannie w łatwo dostępnym miejscu w celu umożliwienia korzystania z niej w przyszłości. Przed podłączeniem urządzeń towarzyszących takich jak kamery, monitory, urządzenia będące źródłem alarmów czy komputery, a dostarczanych przez innych producentów należy zapoznać się z towarzyszącymi im instrukcjami w celu ich właściwej instalacji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian parametrów urządzenia oraz towarzyszącego oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia.

2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OBUDOWY UWAGA: W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY. WEWNĄTRZ UMIESZCZONE SĄ SPECJALIZOWANE OBWODY ELEKTRONICZNE. NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Znak błyskawicy umieszczony w trójkącie ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności wewnątrz obudowy nieizolowanych źródeł napięcia, które mogą stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym dla człowieka. Znak wykrzyknika umieszczony w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na konieczność zachowania właściwej ostrożności podczas obsługi, konserwacji i serwisowania urządzenia zgodnie z towarzyszącą mu instrukcją i dokumentacją. Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. 2

3 OSTRZEŻENIE: W CELU PRZECIWDZIAŁANIA PRZYPADKOM POWSTANIA POŻARU ORAZ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM DESZCZU I WILGOCI. Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 2 Spis treści 3 Środki bezpieczeństwa 5 Obsługa 7 1. Panel przedni 7 2. Panel tylny 9 3. Pilot zdalnego sterowania 11 Instalacja i podłączenia 12 a) Kamera, monitor, mikrofon, czujniki alarmowe i przewód zasilający b) Wejścia i wyjścia alarmowe c) Podłączenie zewnętrznych urządzeń archiwizacyjnych d) Podłączenie kamer obrotowych e) Wymagania systemu PC dla przyłączenia sieci Eksploatacja 1. Ustawienia czasu i daty Ustawienia pozycji ekranu Podgląd bieżący 16 1) Przełączanie trybu wyświetlania 2) Ustawienia nazw kamer 3) Automatyczna sekwencja (szybkość sekwencji przełączania kamer) 4) Wybór protokołu sterowania kamerą obrotową 5) Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia barw 6) Tryb maskowania 4. Zapis podstawowy Zapis alarmowy Zapis wywoływany detekcją aktywności w obrazie Zapis programowany czasowo Odtwarzanie 38 3

4 1) Podstawowy tryb odtwarzania 2) Odtwarzanie wstecz 3) Odtwarzanie klatka po klatce 4) Ustawianie szybkości odtwarzania 5) Odtwarzanie dźwięku 9. Wyszukiwanie daty i czasu Wyszukiwanie zdarzeń alarmowych Ustawienia systemowe Ustawienia sieci Informacje systemowe i lista logowania Powiększanie kadru Sterowanie ruchem kamer obrotowych Obsługa urządzeń archiwizujących 57 Podłączenie zewnętrznego modemu 62 Dane techniczne i wyposażenie 63 4

5 Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia. Aby zabezpieczyć urządzenie przed przegrzaniem należy usytuować je w taki sposób, aby pozostawić co najmniej 5 centymetrową przestrzeń wokół otworów wentylacyjnych. Nie dopuścić do dostania się poprzez otwory wentylacyjne do wnętrza obudowy metalowych przedmiotów. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia rejestratora. W takim przypadku należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie urządzenia lub wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem wskazanym przez dystrybutora sprzętu. Nie należy rozbierać urządzenia ani dokonywać w nim samodzielnie żadnych przeróbek jeśli nie zostało to szczegółowo opisane w instrukcji. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Czynności takich powinien dokonywać zawsze wykwalifikowany serwis wskazany przez dystrybutora sprzętu. W przypadku, gdy podczas obsługi urządzenia pojawi się dym lub intensywny zapach należy niezwłocznie przerwać pracę. Uszkodzenie tego typu może skutkować powstaniem pożaru lub porażeniem prądem elektrycznym. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Po upewnieniu się, że źródłem zadymienia był rejestrator należy skonsultować się z dystrybutorem sprzętu. Przerwać pracę urządzenia w przypadku upuszczenia na urządzenie ciężkiego obiektu lub w przypadku, gdy obudowa urządzenia wykazuje ślady uszkodzenia. Nie uderzać i nie potrząsać urządzeniem. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Skonsultować się z dystrybutorem sprzętu. Nie dopuścić do kontaktu lub zamoczenia urządzenia wodą lub innymi płynami. Zabezpieczyć urządzenie przed dostaniem się cieczy do wewnątrz. Urządzenie nie posiada obudowy wodoodpornej. W przypadku, gdy obudowa wystawiona zostanie na kontakt z cieczą należy ostrożnie wytrzeć ją suchą, chłonącą ciecz ścierką. W przypadku, gdy ciecz dostała się do wnętrza obudowy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyk kabla zasilającego z gniazda sieciowego. Dalsza eksploatacja urządzenia może grozić pożarem lub doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Skonsultować się z dystrybutorem sprzętu. Do czyszczenia i konserwacji urządzenia nie należy używać substancji zawierających alkohol, benzen, rozpuszczalniki lub innych substancji łatwopalnych. Użycie takich substancji może doprowadzić do ich zapalenia się. Czyszczenie urządzenia przeprowadzać w regularnych odstępach czasu wycierając zgromadzony na obudowie kurz przy pomocy suchej ścierki. W środowisku o podwyższonym stopniu zakurzenia, wilgotności lub zawartości substancji tłustych, zabrudzenia gromadzące się wokół otworów wentylacyjnych i gniazd mogą w dłuższym okresie czasu doprowadzić do ich zablokowania, zwarć lub doprowadzić do zapalenia się nagromadzonych zanieczyszczeń. 5

6 Nie przecinać, chronić przed uszkodzeniami i przeróbkami oraz nie stawiać ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. Może to doprowadzić do zwarcia, a w jego efekcie do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Nie dotykać urządzenia i kabla zasilającego wilgotnymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia prądem. Wyłączać przewód z gniazda zasilającego trzymając za wtyk. Wyłączanie kabla trzymając za elastyczną część kabla może doprowadzić do uszkodzenia warstwy izolującej tworząc potencjalne zagrożenie powstania pożaru lub porażenia prądem Do zasilania urządzenia używać wyłącznie atestowanych akcesoriów i źródeł zasilania. Użycie niewłaściwych akcesoriów lub źródeł zasilania może prowadzić do przegrzania urządzenia, powstania zakłóceń w jego pracy, pożaru, spowodować porażenie prądem lub spowodować inne zagrożenia. Nie kłaść baterii blisko źródeł ciepła i nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie płomieni lub temperatury. Nie zamaczać. Może to prowadzić do uszkodzenia baterii oraz wycieków substancji powodujących korozję. Może to doprowadzić do poparzeń. Chronić baterie przed uszkodzeniami, przerabianiem i przegrzaniem. Może to grozić poparzeniem lub eksplozją. W przypadku kontaktu z elektrolitu z ciałem należy spłukać go obficie wodą. W razie konieczności należy zasięgnąć porady lekarskiej. Chronić baterie przed upuszczeniem i narażaniem na uszkodzenia obudowy. Grozi wyciekiem i poparzeniem. Chronić baterie przed zwarciem elektrod. Może to doprowadzić do przegrzania i wycieku. Dostarczony w zestawie kabel zasilający został specjalnie zaprojektowany do zastosowania z rejestratorem. Nie należy stosować go do zasilania innych urządzeń, gdyż może to spowodować ryzyko powstania pożaru lub inne zagrożenia. Urządzenie nie powinno pracować w warunkach wykraczających poza wskazany zakres temperatury i wilgotności. Nie powinno też być zasilane ze źródeł o niewłaściwej charakterystyce. Nie stosować urządzenia w środowisku charakteryzującym się wysoką temperaturą i wilgotnością. Do właściwej pracy urządzenia należy zapewnić mu środowisko charakteryzujące się temperaturami w zakresie +5 C C i wilgotności nie przekraczającej 90%. Urządzenie powinno być zasilane prądem zmiennym o napięciu 110V-220V i częstotliwości 50/60Hz. Bateria systemowa podtrzymująca pamięć powinna zostać w pełni naładowana. Po uruchomieniu urządzenia w celu pełnego naładowania baterii powinno ono pozostać włączone przez 48 godzin. Jest to niezbędne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i wtedy, gdy przez dłuższy okres czasu było odłączone od sieci zasilającej. Niepełne naładowanie baterii może prowadzić do utraty ustawień po odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej. W pełni naładowana bateria zapewnia potrzymania pamięci przez 48 godzin. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zarówno w funkcjach rejestratora jak i w zawartości instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. 6

7 Obsługa 1. Elementy panelu przedniego 1-1. Rozmieszczenie elementów 1) Przycisk włączenia urządzenia (POWER) Użycie przycisku powoduje uruchomienie urządzenia. Ponowne użycie przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia (może to wymagać podania hasła dostępu do funkcji). Włączenie urządzenia sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej lampki kontrolnej (zespół lampek sygnalizacyjnych 18). Po włączeniu urządzenia lampka miga w trakcie inicjalizacji i testowania HDD. 2) Przyciski przyśpieszonego odtwarzania wstecz i do przodu 3) Przycisk blokowania dostępu (LOCK) Użycie przycisku powoduje zablokowanie klawiatury urządzenia oraz dostępu do obsługi za pomocą pilota zdalnego sterowania, Zielona lampka sygnalizacyjna LOCK (zespół lampek sygnalizacyjnych 18) sygnalizuje blokadę obsługi urządzenia. W celu odblokowania dostępu należy przycisnąć przycisk i wprowadzić kod dostępu administratora. 4) Przycisk archiwizacji (BACKUP) Użycie przycisku uruchamia tryb kopiowania plików z dysku twardego na nośnik wewnętrzny lub zewnętrzny. 5) Przycisk ENTER i powiększenia (ZOOM) Przycisk służy do zatwierdzenia ustawień dokonanych w menu. Przycisk służy 7

8 również do powiększenia fragmentu kadru. Użycie przycisku powoduje wyświetlenie okna wyboru obszaru powiększenia. Położenie okna regulowane jest przyciskami kursorów. Ponowne użycie przycisku uruchamia tryb powiększenia. Użycie kursorów umożliwia przesuwanie obszaru powiększenia. 6) Przyciski kursorów ( ) W menu ekranowym służą do przemieszczania kursora. W trybie powiększenia umożliwiają wybór powiększanej części kadru. Służą też do sterowania ruchem przyłączonych do rejestratora kamer obrotowych. 7) Przycisk CANCEL Przycisk umożliwia pominięcie ustawień dokonywanych w menu. W trybie powiększenia powoduje powrót do oryginalnej wielkości obrazu. W trybie wyświetlania przycisk wyłącza napisy ekranowe. Przycisk usuwa również komendy alarmowe (AL, VL, PL) wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu. Przycisk wyłącza też sygnalizację alarmową. 8) Przyciski numeryczne (1~16) Służą do wprowadzenia hasła oraz bezpośredniego wyboru obrazów z poszczególnych kamer. 9) Zestaw wskaźników sygnalizacyjnych 10) Złącze komunikacyjne USB ) Przyciski odtwarzania poklatkowego 12) Przycisk rejestracji programowanej (SCHEDULE) Użycie przycisku uruchamia programowany tryb pracy urządzenia. Zielona lampka kontrolna sygnalizuje włączenie i wyłączenie trybu. 13) Przycisk zmiany trybu wyświetlania (podziały ekranu) 14) Odbiornik IR pilota zdalnego sterowania 15) Przycisk obsługi kamer obrotowych (PAN/TILT/ZOOM) Użycie przycisku uruchamia sterowanie kamer ruchomych przyłączonych do portu RS-422/RS-485 urządzenia. 16) Przycisk wyszukiwania TIME SEARCH Przycisk uruchamia MENU wyszukiwania według kryteriów czasu i daty. 17) Przycisk dostępu do MENU Użycie przycisku otwiera dostęp do MENU ekranowego ustawień urządzenia. Dostęp do menu wymaga podania hasła dostępu. Ponowne użycie przycisku umożliwia wyjście z dowolnego poziomu menu ekranowego urządzenia. 18) Przycisk wyszukiwania ALARM SEARCH Przycisk uruchamia MENU wyszukiwania zdarzeń alarmowych. 19) Przycisk INFO 8

9 Użycie przycisku powoduje wyświetlenie aktualnych informacji systemowych. Ponowne użycie przycisku skutkuje wyświetleniem listy logowania. 20) Wbudowany napęd CD-RW 21) Przycisk RESTORE (odczyt z nośnika zewnętrznego) W obecnej wersji systemu przycisk jest nieaktywny. 2. Panel tylny - podłączenia 2-1. Wersja 4/8 kanałowa 1) Złącza wejść kamerowych. Złącza w postaci konektorów BNC dla podłączenia sygnałów z kamer. 2) Złącza wyjść kamerowych. Złącza wyjściowe BNC połączone przelotowo ze źródłami. 3) Złącza wyjściowe BNC i S-Video dla podłączenia monitora telewizyjnego 4) Złącze wyjściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA). 5) Złącze wejściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA). 6) Złącze mikrofonowe. Gniazdo JACK dla podłączenia mikrofonu. 7) Port komunikacyjny USB 2.0. Wykorzystywany do podłączenia zewnętrznych urządzeń rejestrujących. 8) Złącze sieciowe RJ-45 (tzw. Ethernet) 9) Zespół wejść i wyjść alarmowych 10)Komunikacyjny port szeregowy RS-232C 11) Port RS-422. Służy do podłączenia kamer obrotowych i klawiatury kablowej. 12) Gniazdo monitora VGA. Działanie złącza wymaga zainstalowania modułu VGA. 13) Gniazdo zasilające 14) Wentylator zasilacza 9

10 2-2. Wersja 16 kanałowa 1) Złącza wejść kamerowych. Złącza w postaci konektorów BNC dla podłączenia 16 kamer. 2) Złącze wyjściowe BNC i S-Video dla podłączenia monitora telewizyjnego 3) Złącze wyjściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA). 4) Złącze wejściowe sygnału AUDIO. Złącze w postaci konektora CINCH (RCA). 5) Złącze mikrofonowe. Gniazdo JACK dla podłączenia mikrofonu. 6) Port komunikacyjny USB 2.0. Wykorzystywany do podłączenia zewnętrznych urządzeń rejestrujących 7) Złącze sieciowe RJ-45 (tzw. Ethernet). 8) Zespół wejść i wyjść alarmowych. 9) Port szeregowy RS-232C 10) Port RS-422. Służy do podłączenia kamer obrotowych i klawiatury kablowej. 11) Gniazdo monitora VGA. Działanie złącza wymaga zainstalowania modułu VGA. 12) Złącze wyjściowe sygnałów z kamer. Złącze przelotowe. 13) Gniazdo zasilające 12) Wentylator zasilacza 10

11 3. Pilot zdalnego sterowania STEROWANIE KAMERAMI OBROTOWYMI ZASILANIE ARCHIWIZACJA ID REJESTRATORA POWIĘKSZENIE ZATWIERDŹ/WYBÓR KANAŁU ODCZYT REZYGNUJ/WYŁĄCZ OSD MENU WYSZUKIWANIE CZASU ODTWARZANIE KALTKA PO KLATCE SZYBKIE ODTWARZANIE WSTECZ KLAWIATURA NUMERYCZNA WYSZUKIWANIE ALARMÓW ZAPIS STOP SZYBKIE ODTWARZANIE DO PRZODU TRYB WYSWIETLANIA PRZYCISK INFO PRZYCISK LOGOWANIA ODTWARZANIE AUDIO TRYB PROGRAMOWANY 11

12 INSTALACJA I PODŁĄCZENIA. 1. Kamery, monitor, mikrofon, czujki alarmowe i przewód zasilający. (Przykład rejestratora 8 kanałowego) <UWAGA> Ilość kanałów Ilość kamer Ilość czujek alarmowych 4 (PDR-H450) 4 4 8(PDR-H850) (PDR-H1650)

13 2. Wejścia i wyjścia alarmowe. Podłączenie czujek z konektorami N.O. (normalnie otwarte) A1 A2 A3 A4 G A5 A6 A7 A8 G AO G Alarm Sensor A1~A8 : Wejścia alarmowe 1~8 <PDR-H403> Wejścia alarmowe 1~4 <PDR-H1603> Wejścia alarmowe 1~16 AO : Wyjście alarmowe G : GND (masa) Maksymalne obciążenie wyjścia 1mA, 5VDC. 3. Podłączenie zewnętrznych urządzeń archiwizujących. Panel przedni 13

14 Panel tylny <UWAGA> Urządzenie może obsługiwać jedno urządzenie USB. Nie należy podłączać do rejestratora dwóch urządzeń USB w tym samym czasie. 4. Podłączenie kamer obrotowych (linia telemetryczna) 1) LISTA OBSŁUGIWANYCH PROTOKOŁÓW PTZ (STRONA: 22) 2) W przypadku innych modeli: możliwe jest zaimplementowanie nowego protokołu na życzenie nabywcy (wymaga dostarczenia pełnych kodów źródłowych). 14

15 5. Wymagania systemu komputerowego przy połączeniu sieciowym. (a) Procesor minimum 500MHz (b) 128MB pamięci RAM (c) Karta grafiki 4MB (d) System operacyjny Windows 98SE, 2000, ME (e) Wolne gniazdo sieciowe 10/100-BaseT Ethernet Port (f) Kabel RJ-45 do podłączenia do sieci (g) Kabel LAN CAT-5 UTP (lub kabel z przeplotem do bezpośredniego połączenia rejestratora z komputerem PC) <UWAGA> Prawidłowe działanie połączenia i zdalnego podglądu rejestratora może być uzależnione od zróżnicowanych ustawień połączeń sieciowych i internetowych. W przypadku trudności z uruchomieniem połączenia należy skontaktować się serwisem sprzętu PC lub administratorem sieci. EKSPLOATACJA 1. Ustawienia daty i czasu 1) Przy pierwszym włączeniu urządzenia lub włączeniu rejestratora po okresie odłączenia od sieci zasilającej po wstępnej inicjalizacji rejestratora na ekranie monitora pojawi się menu ustawień daty i czasu. 2) W celu uruchomienia rejestratora konieczne jest wprowadzenie aktualnej daty I czasu przy użyciu klawiatury numerycznej (przyciski 0-9). 3) Wprowadzenie danych należy potwierdzić przyciskiem Menu. Dane zostaną zatwierdzone a menu ustawień daty zamknięte. 15

16 <Uwaga>: W celu podtrzymania pamięci po zaniku lub odłączeniu napięcia zastosowano w rejestratorze akumulator. Wstępnie wymaga on naładowania przez co najmniej 6 godzin po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu urządzenia. W pełni naładowana bateria powinna podtrzymać pamięć urządzenia przez około 10 dni. <Uwaga>: Fabryczne hasła administratora i operatora to Po instalacji i uruchomieniu rejestratora zalecana jest zmiana haseł na własne (patrz strona 45). 2. Ustawienia pozycji ekranu. Podczas podglądu w trybie rzeczywistym lub odtwarzania nacisnąć dowolny przycisk kursora ( ). : Ekran jest przesuwany do dołu. : Ekran jest przesuwany do góry. : Ekran jest przesuwany w lewo. : Ekran jest przesuwany w prawo. 3. Podgląd bieżący 1) Przełączanie trybów wyświetlania W celu przełączenia trybu wyświetlanie nacisnąć przycisk oznaczony ( 田 口 ). 1-1) Przykład przełączenia podziału Quad Sekwencja PIP Quad GŁÓWNY PIP 16

17 * Podział PIP (obraz w obrazie) dostępny jest wyłącznie w 4 kanałowej wersji rejestratora PDR. a. Aby wejść do MENU GŁÓWNEGO należy podczas wyświetlania w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk MENU b. Gdy napis USTAWIENIA WYŚWIETLANIA podświetlony jest na zielono (kursor wyboru funkcji znajduje się w wybranej pozycji) nacisnąć przycisk kursora. Otwarte zostanie menu USTAWIENIA PIP (obraz w obrazie). Napis USTAWIENIA PIP zostanie podświetlony na żółto. Ponownie nacisnąć przycisk kursora. Menu ustawień PIP zostanie otwarte i zacznie migać napis KAMERA1. - Ustawienie kamery wyświetlanej pełnoekranowo i wyświetlanej w oknie PIP Uwaga: Funkcja PIP (obraz w obrazie) dostępna jest wyłącznie w czterokanałowej wersji urządzenia. : W pozycji WYŚWIETLANIE (ustawienia wyświetlania obrazu głównego), podczas migania napisu KAMERA1, naciskając przycisk kursora, wybrać żądany do wyświetlenia w obrazie głównym numer kamery (1-4). Za pomocą przycisków zmienić linię ustawień menu na PODZIAŁ PIP. W tym położeniu naciskając przycisk kursora, wybrać żądany do wyświetlenia w oknie PIP numer kamery (1-4). Uwaga: numer kamery wyświetlanej w oknie głównym nie będzie możliwy do wyświetlenia w oknie PIP. - Ustawienia wielkości pola głównego PIP: MAŁY DUŻY: W pozycji kursora ROZMIAR PIP przyciskiem kursora wybrać ustawienie MAŁY 17

18 dla małego rozmiaru pola PIP lub DUŻY. Rozmiar okna PIP zostanie dostosowany do ustawień. - Zmiana położenia pola PIP: strzałka wskazuje narożnik ekranu, w którym wyświetlane będzie pole PIP. Zmiana kierunku strzałki dokonywana jest za pomocą przycisku kursora. (DOLNY PRAWY) (GÓRNY LEWY) (GÓRNY PRAWY) (DOLNY LEWY) c. Nacisnąć przycisk MENU aby opuścić MENU ustawień. 1-2) Przykład zmiany trybów wyświetlania w rejestratorze 8 kanałowym: podział na pól. Zmiana dokonywana jest przyciskiem 田 口 1-3 ) Przykład zmiany trybów wyświetlania w rejestratorze 16 kanałowym: podział na: pól. * Zamiana miejsc wyświetlania kamer w trybie podziału z jednym polem głównym i mniejszymi polami pomocniczymi: zamiana obrazu wyświetlanego w polu głównym z obrazem wyświetlanym w dowolnym z okien małoformatowych: - Nacisnąć przycisk ENTER/CH SEL na pilocie zdalnego sterowania lub w przypadku urządzeń o mniejszej od 9 ilości kanałów przycisk numeryczny 9 na panelu przednim. - Gdy obwódka pola głównego miga, nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający 18

19 kamerze, z której obraz ma w nim być wyświetlany. Obrazy zostaną zamienione miejscami i żądany obraz wyświetlany będzie w polu głównym. 2) Ustawienia nazw kamer I. Nacisnąć przycisk MENU. Wyświetlone zostanie MENU GŁÓWNE II. Gdy podświetlone zostanie podmenu USTAWIENIA WYŚWIETLANIA nacisnąć przycisk kursora. Otwarte zostanie MENU USTAWIEŃ WYŚWIETLANIA. III. Naciskając przycisk kursora przesunąć linię ustawień w pozycję WYBÓR KAMERY. IV. Za pomocą klawiatury numerycznej lub przycisku kursora wybrać żądany numer kamery. Następnie naciskając przycisk kursora przesunąć linię ustawień w pozycję NAZWA KAMERY. W linii ustawień pojawi się migające pole kursora. V. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisać nazwę kamery o długości do 8 znaków. Tabelę przedstawiającą odpowiadające cyfrom znaki przedstawiono poniżej. 19

20 Przycisk nr Liczba przyciśnięć A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 7 P Q R 8 S T U 9 V W X 0/10 Y 3) Automatyczna sekwencja (szybkość sekwencji przełączania kamer) a. Podczas wyświetlania obrazu w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk MENU. Po wpisaniu hasła otwarte zostanie MENU GŁÓWNE b. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji USTAWIENIA WYŚWIETLANIA nacisnąć przycisk. Otwarte zostanie menu ustawień wyświetlania. c. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji SEKWENCJA przyciskiem wybrać ustawienie TAK (domyślnie sekwencja jest wyłączona - ustawienie w pozycji NIE ). d. Za pomocą przycisku zmienić linię ustawień na SZYBKOŚĆ SEKWENCJI i dokonać zmiany ustawienia czasu wyświetlania kamer przy wyświetlaniu sekwencyjnym. Możliwy jest wybór czasu w przedziale od 1 do 5 sekundy. 01 SEK (domyślny) 02 SEK 03 SEK 04 SEK 05 SEK 20

21 < Uwaga> W wersji 8 i 16 kanałowej: Tryb sekwencji dotyczy wyświetlania pełnoekranowego i podziału na 4 pola (tzw. quad). - Naciśnięcie przycisku numerycznego przerywa sekwencję i powoduje wyświetlenie wybranej kamery w trybie pełnoekranowym. e. Ustawienie pominięcia kamery w wyświetlanej sekwencji (POMIŃ W SEKW.). Za pomocą przycisku zmienić linię ustawień na POMIŃ W SEKW.. W tym położeniu przyciskiem wybrać ustawienie TAK (domyślnie opcja jest wyłączona - ustawienie w pozycji NIE ). Ustawienie dotyczy numeru kamery określonego w linii ustawień WYBÓR KAMERY i realizowane jest indywidualnie dla każdej z podłączonych do rejestratora kamer. Gdy opcja POMIŃ W SEKW. zostanie ustawiona w pozycję TAK wybrana kamera nie będzie wyświetlana po włączeniu sekwencji. 4) Wybór protokołu sterowania kamerą obrotową USTAWIENIE FUNKCJA DOMYŚLNE ID KAMERY PTZ 01 Protokół PTZ 00 ZMIANA USTAWIEŃ Wyboru ID KAMERY PTZ dokonujemy przyciskami kursorów (zakres wyboru 1~99 ). Ustawienie dotyczy adresu sterowanego urządzenia. Wyboru protokołu sterowania kamery PTZ dokonujemy przyciskami kursorów. Lista obsługiwanych protokołów znajduje się na stronie

22 * Lista obsługiwanych przez rejestrator protokołów / typów kamer. W celu obsługi funkcji sterowania kamerą obrotową konieczne jest wprowadzenia dwucyfrowego symbolu odpowiadającego protokołowi podłączonej do rejestratora kamery. Ustawienie Producent Typ 00 C&B Tech CNB-PTZ Merit Lilin Ent. PIH-7000/ VCL Orbiter Microsphere 03 SAMSUNG SCC NEC NC-21D 05 SUNKWANG SK SUNIN PT-101/ DSC LPT A100 (LG) P/T/Z 09 HONEYWELL GC-655N 10 D-MAX(Dong Yang) DOH PELCO D-PROTOCOL: 2400 bps 12 PELCO D-PROTOCOL: 4800 bps 13 PELCO D-PROTOCOL: 9600 bps CANON VC-C4 16 PELCO PROTOCOL :2400bps 17 PELCO PROTOCOL :4800bps 18 PELCO PROTOCOL :9600bps 19 SECURETEK PTZ-018WC & PTZ-023WC 20 PELCO Expended PELCO :4800bps 21 PELCO Expended PELCO:9600bps 22 Panasonic WV-CS/W85x, WV-CS86x 23 HONEYWELL HSDN-251N/P * Możliwe jest zaimplementowanie innych protokołów zgodnie z potrzebami kupującego: wymagane jest w tym przypadku dokonanie odrębnych ustaleń i dostarczenie urządzenia testowego oraz pełnych informacji dotyczących protokołu. 22

23 5) Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia barw. a. Podczas wyświetlania obrazu w trybie rzeczywistym nacisnąć przycisk MENU. Po wpisaniu hasła otwarte zostanie MENU GŁÓWNE b. Gdy kursor wyboru linii znajduje się w pozycji USTAWIENIA WYŚWIETLANIA nacisnąć przycisk. Otwarte zostanie menu ustawień wyświetlania. c. Za pomocą przycisku zmienić linię ustawień na WYBÓR KAMERY. Następnie przyciskiem kursora wybrać żądany numer kamery. KAM1 (ustawiona domyślnie) KAM2 KAM3 ( KAM16) d. Po wybraniu numeru kamery przesunąć za pomocą przycisku kursora linię ustawień w pozycję ustawień funkcji: JASNOŚĆ, BARWA lub KONTRAST. e. Po naciśnięciu przycisku otwarte zostanie menu ustawień. FUNKCJA USTAWIENIE DOMYŚLNE ZMIANA USTAWIEŃ JASNOŚĆ 50% Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4 kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16 kanałowej). Poziom jasności regulowany jest za pomocą przycisków kursorów. 23

24 FUNKCJA USTAWIENIE DOMYŚLNE ZMIANA USTAWIEŃ KONTRAST 50% Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4 kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16 kanałowej). Poziom kontrastu regulowany jest za pomocą przycisków kursorów. BARWA 50% Wywołanie kamery odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku numerycznego (1~4 w wersji 4 kanałowej, 1~8 w wersji 8 kanałowej i 1~16 w wersji 16 kanałowej). Poziom nasycenia barw regulowany jest za pomocą przycisków kursorów. Aby zatwierdzić ustawienia i opuścić menu ustawień należy nacisnąć przycisk MENU. 24

25 6) Tryb maskowania funkcja kamer ukrytych: włączona/wyłączona Gdy tryb maskowania zostanie włączony, wybrana kamera nie będzie wyświetlana w trybie rzeczywistym oraz odtwarzana podczas trwania zapisu. Aby kamera ponownie była widoczna podczas podglądu w trybie rzeczywistym i w trybie odtwarzania należy wyłączyć funkcję maskowania. Tryb maskowania ustawiany jest indywidualnie dla każdej z kamer przyłączonych do rejestratora. 3. Zapis podstawowy. Uruchomienie trybu zapisu w rejestratorze następuje po wciśnięciu przycisku REC na panelu przednim urządzenia lub pilocie zdalnego sterowania. Wyłączenie zapisu następuje po wciśnięciu przycisku STOP. <Uwaga> W przypadku, gdy tryb zapisu zostanie uruchomiony bez wcześniejszego dokonania ustawień parametrów, rejestracja odbywała zgodnie z ustawieniami fabrycznymi (wszystkie kamery w systemie rejestrowane będą z jednakową częstotliwością odświeżania i z wykorzystaniem najmniejszej gęstości kompresji). <Uwaga> Jeśli w trakcie trwania zapisu uruchomiony zostanie tryb odtwarzania, jednokrotne naciśnięcie przycisku stop spowoduje wyłączenie funkcji odtwarzania, ponowne naciśnięcie wyłączy trwający zapis. <Uwaga> Wyłączenie funkcji zapisu wymaga podania hasła administratora. 25

26 1) Aby ustawić parametry zapisu nacisnąć przycisk MENU. Otwarte zostanie MENU GŁÓWNE urządzenia. 2) Przyciskiem kursora przesunąć linię ustawień w położenie USTAW. ZAPISU (ustawienia zapisu). Przyciskiem kursora zatwierdzić ustawienie. 3) W linii ustawień ZAPIS GRUPY (prawa część ekranu) wyświetlony zostanie migający napis GRUPA 1. 4) Przyciskiem kursora dokonać wyboru żądanej grupy zapisu (1 4). <Uwaga> Grupa zapisu definiuje parametry prędkości zapisu oraz ustawień akcji alarmowych poszczególnych kamer w systemie, a także określa przyjęty do zapisu algorytm kompresji. Ustawienia parametrów zapisu grupy dokonywane są w menu USTAW. GRUPY ZAPISU. 5) Przyciskiem kursora przesunąć linię ustawień w położenie ZAPIS DŹWIĘKU (wybór rodzaju wejścia dla sygnału audio). W prawej części ekranu pojawi się migający napis LINE. Przyciskiem kursora możemy dokonać zmiany ustawienia na MIC. <Uwaga> Ustawienia rodzaju wejścia audio dotyczą obsługi (załączania) gniazd wejściowych znajdujących się na tylnej ścianie urządzenia. Gniazdo MIC przeznaczone jest do podłączenia mikrofonu, gniazdo LINE służy natomiast do podłączenia standardowego źródła audio. Wejścia różnią się impedancją wejściową. 6) Aby wyłączyć tryb ustawień należy wcisnąć przycisk MENU. 7) Aby uruchomić funkcję zapisu należy wcisnąć przycisk REC. Przerwanie zapisu nastąpi po wciśnięciu przycisku STOP. <Uwaga> Po naciśnięciu przycisku REC (zapis) na ekranie monitora pojawia się napis ZAPIS i zapala się wskaźnik sygnalizacyjny REC na panelu przednim. W przypadku, gdy do rejestratora nie jest podłączone żadne źródło sygnału wideo wskaźnik sygnalizacyjny nie zapali się. Gdy w urządzeniu ustawiony zostanie czasowy tryb rejestracji wskaźnik świeci się wyłącznie w trakcie trwającego zapisu. 8) Aby dokonać ustawień grup zapisu należy ponownie wcisnąć przycisk MENU. Wywołane zostanie MENU GŁÓWNE. 9) Przyciskiem kursora przesunąć linię ustawień w położenie USTAW. GRUPY ZAPISU (ustawienia grupy zapisu) i zatwierdzić wybór naciskając przycisk kursora. 10) Otwarte zostanie menu USTAW. GRUPY ZAPISU i podświetlona zostanie pierwsza linia menu DEFINIOWANIE GRUPY. W prawej części ekranu wyświetlany będzie migający napis GRUPA 1. Wyboru numeru grupy (1~4), której ustawienia będą wykonywane (parametry wyświetlane poniżej) 26

27 dokonujemy za pomocą przycisku kursora. 11) Po określeniu numeru grupy, wciskając przycisk kursora możliwe jest dokonanie ustawień parametrów jakości obrazu, włączenie zapisu dźwięku i ustawienie ilości rejestrowanych klatek dla każdej z kamer. FUNKCJA DIFINIOWANIE GRUPY JAKOŚĆ OBRAZU ZAPIS DŹWIĘKU KAMERA1 ~ KAMERA 4 (lub1~8, 1~16 w zależności od ilości kanałów) USTAWIENIE ZMIANA USTAWIEŃ DOMYŚLNE Możliwe jest zaprogramowanie 4 różnych trybów zapisu GRUPA1 (GRUP). GRUPA1 GRUPA2 GRUPA3 GRUPA4 Ustawienie jakości rejestrowanego obrazu. Możliwe jest ustawienie 8 trybów (gęstości kompresji). SUPER+ SUPER+ SUPER HIGH+ HIGH MID+ MID LOW+ LOW NIE (wyłączony) Opcja zapisu dźwięku: TAK lub NIE (włączony/wyłączony). 10kl./sek. (dla Reguluje ilość klatek rejestrowanych dla każdej z kamer. wersji 4 kanałowej) 25kl./sek. 12kl./sek. 10kl./sek. 7kl./sek. 6kl./se 7kl./sek. (dla wersji k. 5kl./sek. 4kl./sek. 2kl./sek. 3kl./sek. 1kl./ 8 kanałowej) sek 30kl./M(min.) 20kl./min. 12kl./min. 4 kl./sek. (dla wersji 6kl./min. 4kl./min 3kl./min. 2kl./min. 01kl./min. 16kanałowej) 00kl./sek. Zapis w trybie rzeczywistym W przypadku, gdy zapis dokonywany ma być w trybie rzeczywistym (25kl./sek.) dla zapis powinien zostać ustawiony wyłącznie dla kamer 1 i 2. 27

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu INSTRUKCJA OBSŁUGI SWANN SW-R-DVR4NETPLUS Cyfrowy rejestrator obrazu O FIRMIE: Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 1.3 Przykład połączenia str.4 1.4 Opis klawiszy str.4 2. Funkcje joysticka: str.5 3.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

DVRSD1 DVRSD1 2-KANAŁOWA CYFROWA NAGRYWARKA KART SD. Instrukcja obsługi Velleman nv

DVRSD1 DVRSD1 2-KANAŁOWA CYFROWA NAGRYWARKA KART SD. Instrukcja obsługi Velleman nv DVRSD1 2-KANAŁOWA CYFROWA NAGRYWARKA KART SD Instrukcja obsługi 11.05.2012 1 NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo