Uwagi o tworzeniu korpusów (wersja z 4 lipca 2012 )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi o tworzeniu korpusów (wersja z 4 lipca 2012 )"

Transkrypt

1 Krzysztof Szafran Instytut Informatyki UW Uwagi o tworzeniu korpusów (wersja z 4 lipca 2012 ) 1. Wprowadzenie Tekst niniejszy stanowi zbiór uwag i notatek, których celem jest ułatwienie początkującemu użytkownikowi poliqarpa i rozmaitych narzędzi z nim związanych przygotowywanie korpusów. Tekst w żadnym wypadku nie stanowi samodzielnej dokumentacji wymienionych w nim programów i narzędzi i w wielu miejscach odsyła do tej dokumentacji. Ostatnia część tekstu zawiera również pewne uwagi dotyczące instalacji poliqarpa oraz marasca. 2. Budujemy korpus na przykładzie Słownika polszczyzny XVI wieku 2.1. Przygotowanie pdf-u Poszczególne tomy Słownika przygotowywane są zwykle w postaci plików pdf ale często rozmaite fragmenty tomu zawarte są w oddzielnych plikach. Wszystkie fragmenty dokumentu zawarte w oddzielnych plikach pdf muszą zostać połączone w jeden plik z zachowaniem właściwej kolejności stron. Można do tego użyć programu o nazwie pdftk 1. Przykładowe wywołanie pokazane jest niżej. pdftk SpXVI_35t_kpbc.pdf SpXVI_35t_wkl1_kpbc.pdf SpXVI_35t_wkl2_kpbc.pdf cat output SpXVI_35t.pdf Trzy pierwsze argumenty programu są nazwami plików zawierających kolejno tekst 35. tomu słownika oraz tekst dwóch wklejek dołączonych do każdego tomu. Kolejny argument ( cat ) oznacza polecenie połączenia tych plików. Ostatni jest nazwą pliku wynikowego, do którego ma zostać zapisany cały dokument Konwersja do formatu DjVu Kolejnym etapem jest przygotowanie kopii dokumentu w formacie DjVu. Punktem wyjścia jest plik w formacie pdf. Do konwersji dokumentu z formatu pdf do formatu DjVu można użyć programu o nazwie pdf2djvu 2. pdf2djvu -d filter-text=unligature -i index.djvu SpXVI_35t.pdf Uwagi: 1. Użycie parametru -i powoduje powstanie tak zwanego rozdzielonego dokumentu DjVu (por. man pdf2djvu). Plik indeksowy tego dokumentu powinien nazywać się index.djvu. 1 Por. np.: 2 Por. np.: 1

2 2. pdf2djvu domyślnie robi normalizację NFKC tekstu (patrz man pdf2djvu oraz unicode.org/reports/tr15/), która w szczególności zamienia długie s na zwykłe s. Aby tego uniknąć, należy użyć opcji: filter-text=unligature. Źródła programu unligature są dostępne pod adresem: https://bitbucket.org/ jwilk/unligature. Jego instalacja polega na wywołaniu programu make. Zawarty w dystrybucji plik makefile odwołuje się do pliku: /usr/share/unicode/unicodedata. txt. Należy zadbać o to, aby plik był dostępny i aby umieszczona w pliku makefile informacja o jego lokalizacji była zgodna ze stanem faktycznym. W wielu dystrybucjach Linuksa (Debian, Ubuntu) plik UnicodeData.txt znajduje się w pakiecie o nazwie unicode-data. W trakcie instalacji programu unligature następuje odwołanie do programu lex. W niektórych popularnych wersjach Linuksa (np. Ubuntu) dostępny on jest w pakiecie flex Przygotowanie hocr z plików DjVu Jednym ze sposobów uzyskania plików w formacie hocr jest wykorzystanie plików DjVu 3. W tym celu używamy programu djvu2hocr z pakietu ocrodjvu 4 : djvu2hocr --word-segmentation=uax29 SpXVI_35t.djvu > SpXVI_35t_hocr.xml Uwagi: 1. W starszych wersjach programu djvu2hocr występował błąd, który powodował obrócenie do góry nogami pliku hocr. W konsekwencji, jeśli zaznaczenia wskazujące znalezione formy miały działać prawidłowo, konieczne było użycie opcji flip przy wzbogacaniu korpusu. Fakt ten może stwarzać pewne niedogodności w przypadku dodawania do istniejącego korpusu nowych dokumentów albo w przypadku tworzenia korpusu z istniejących wcześniej i tworzonych aktualnie plików hocr. Niestety program do wzbogacania korpusu nie daje możliwości zastosowania opcji flip w sposób selektywny, tylko dla wybranych dokumentów. 2. Pominięcie opcji " word-segmentation=uax29" oznacza użycie domyślnego sposobu segmentacji (por. man djvu2hocr), co może powodować przyklejanie do form tekstowych różnych znaków, np. cudzysłowów Nadawanie struktury dokumentom W przypadku dokumentów wielostronicowych możliwe jest umowne dzielenie dokumentu na części, w skład których wchodzą określone strony. W trakcie przeszukiwania korpusu możliwe jest ograniczenie poszukiwań do wybranych części. Dokonanie takiego podziału możliwe jest za pomocą programu annotate-hocr 5. Wymaga on opisania struktury przetwarzanych dokumentów w pliku tekstowym, w odpowiednim formacie. Przykładowo, struktura tomu 35 Słownika polszczyzny xvi wieku może być opisana następująco: 1 front,1,4 list,5,9 vacat,10,10 3 Inna możliwość opisana jest w dalszej części niniejszego tekstu. 4 Por. np.: https://bitbucket.org/ jwilk/ocrodjvu/overview 5 Por. np.: https://bitbucket.org/jwilk/marasca-wbl/src/f3e00b9275a6/misc/annotate-hocr 2

3 body,11,481 vacat,482,482 inset,483,494 Liczba w pierwszym wierszu specyfikuje, który z kolei dokument tekstowy opisują dalsze wiersze. Każdy kolejny wiersz opisuje jedną sekcję dokumentu: front (tytularia itp.), intro (wstępy zawarte w I tomie), list (listy haseł na początku poszczególnych tomów), body (hasła), errata (erraty i uzupełnienia), back (końcowe strony tomu), inset (wkładki z wykazem źródeł i skrótów). Opis każdej z sekcji składa się z co najmniej trzech części zakończonych przecinakami albo znakiem końca wiersza. Pierwsza część to napis definiujący nazwę sekcji, dwie dalsze to para liczb całkowitych określająca zakres stron tworzących sekcję. Pozostałe części opisu stanowią komentarz. W pliku z opisem dopuszczalne są również całe wiersze komentarza muszą rozpoczynać się znakiem #. W powyższym przykładzie dokument dzielony jest na rozłączne części obejmujące sąsiednie strony. W ogólności możliwe jest nadanie dokumentowi struktury drzewiastej. Ilustruje to poniższy przykład. 1 front, 1,140, (4) intro, 5,140 list, 141,146 body, 147,452, (449) = 306 errata, 450,452 back, 453,454, spis treści inset, 455,457 back, 458,459 Tutaj segment o nazwie intro zawarty jest (jest podsegmentem) w segmencie front. Podobnie errata jest fragmentem body. Nie istnieje ustalony zestaw nazw segmentów, które mogą pojawić się w opisie. Jedynymi ograniczeniem są struktura, która musi być drzewem, oraz konieczność umieszczenia w opisie ojca przed synem. Użycie programu annotate-hocr pokazane jest niżej../annotate-hocr -h usage: annotate-hocr [-h] [--dry-run] [--in-place] <hocr-file> [<hocr-file>...] Uwaga: Wbrew temu, co widać wyżej, jeden z parametrów kontrolujących wyjście, czyli dry-run albo in-place, jest obowiązkowy. Poniżej widać przykład nadania struktury jednemu dokumentowi../annotate-hocr --in-place + volume 1 SpXVI_35t_hocr.xml < struktura35.txt Możliwe jest również nadanie struktury wielu dokumentom w jednym przebiegu programu../annotate-hocr --in-place */*.xml < struktura.txt W takim przypadku plik struktura.txt musi zawierać ciąg opisów struktury kolejnych dokumentów. Przykładowy fragment takiego pliku dla Słowinka polszczyzny XVI wieku pokazany jest niżej. 3

4 1 front, 1,140, (4) intro, 5,140 list, 141,146 body, 147,452, (449) = 306 errata, 450,452 back, 453,454, spis treści inset, 455,457 back, 458,459 2 front, 1,6 list, 7,13 body, 15,540, (535) = 526 errata, 536,540 back, 541,542,v errata, 543,547 3 front, 1,4 list, 5,11 body, 13,741, = 729 back, 742,742 Opisuje on trzy kolejne tomy słownika. Oczywiście należy zadbać o to, aby kolejność opisu poszczególnych dokumentów była zgodna z kolejnością przetwarzania plików przez program oraz o to, aby faktyczna liczba stron w dokumencie była zgodna z numerami stron w opisie Konwersja do formatu xces Konwersji na format xces należy poddać każdy z dokumentów tworzących korpus. W przypadku dzieł wielotomowych, takich jak słowniki, naturalnym podziałem na dokumenty jest podział na tomy. Do konwersji używamy programu hocr2xces 6 (należy upewnić się, że używamy aktualnej wersji w starszych wersjach występował błąd polegający na sklejaniu słów na granicach wierszy). Program ten wykonuje konwersję dokumentu zapisanego w formacie hocr czytanego ze standardowego wejścia, do IPI PAN-owskiego wariantu formatu xces. Wynik konwersji wypisywany jest na standardowe wyjście. Przykładowe wywołanie dla jednego dokumentu pokazane jest niżej. hocr2xces < SpXVI_35t_hocr.xml > SpXVI_35_xces.xml Uwaga: Program nie zakłada żadnych ustalonych postaci rozszerzeń nazw plików. W sensie technicznym wszystkie one są XML-em. Wskazane jest takie ustalanie tych nazw, aby określały jednoznacznie zawartość pliku. Ułatwia to uniknięcie ewentualnych pomyłek. Użycie skrótów hocr i xces jako rozszerzeń jest możliwe, ale powoduje, że pliki te nie zawsze są automatycznie poprawnie rozpoznawane jako xml przez system operacyjny i niektóre aplikacje. 6 Por. np. https://bitbucket.org/jwilk/marasca-wbl/. 4

5 2.6. Budujemy korpus bpng Do budowy korpusu używamy programu bpng 7. Zgodnie z informacją podaną w manualu, poza samymi dokumentami w odpowiedniej wersji formatu xces, konieczne jest przygotowanie dla każdego dokumentu pliku nagłówkowego oraz jednego wspólnego pliku konfiguracyjnego dla tworzonego korpusu Plik konfiguracyjny dla korpusu Plik konfiguracyjny powinien mieć nazwę nazwa_korpusu.bp.conf, gdzie nazwa_korpusu jest wybraną przez nas nazwą. Plik ten specyfikuje nazwy plików z dokumentami i odpowiadających im plików nagłówkowych oraz, przez odwołanie się do zawartości tych plików nagłówkowych, specyfikuje metadane korpusu. Również metadane, podobnie jak elementy struktury, mogą być wykorzystywane w zapytaniach służących do przeszukiwania korpusu. Przykładowy plik konfiguracyjny dla 35. tomu Słownika polszczyzny XVI wieku o nazwie (na przykład) spxvi35.bp.conf może wyglądać jak niżej. [locale] locale = pl_pl [filenames] header = header.xml morphosyntax = morph.xml [meta] name = volume path = /meta/volume [meta] name = year path = /meta/year [meta] name = range path = /meta/range [meta] name = origin path = /meta/origin Jak widać plik ten składa się z sekcji, których nazwy ujęte są w nawiasy kwadratowe 8. W sekcji [filenames] podane są nazwy plików z dokumentami (tutaj morph.xml) oraz ich nagłówkami (tu header.xml). W przypadku korpusu składającego się z wielu dokumentów, każdy z nich powinien być zawarty w plikach o takich samych nazwach natomiast do przetwarzania programem bpng powinny one zostać umieszczone w odpowiedniej strukturze katalogowej każdy dokument (czyli opisujące go dwa pliki) w oddzielnym podkatalogu. Kolejne cztery sekcje o nazwie [meta] definiują metadane przewidziane dla wszystkich dokumentów w danym korpusie. Każda z tych sekcji definiuje jeden rodzaj informacji ujętej w metadanych. 7 Por. np. 8 Bardziej szczegółowy opis budowy tego pliku znajduje się na stronie manuala programu bpng. 5

6 Pierwszy wiersz sekcji, rozpoczynający się od napisu name definiuje rodzaj metadanej. Tak więc w tym przypadku metadane składają się z pozycji: volume, year, range, origin. Oczywiście liczba pozycji w metadanych, a co za tym idzie liczba odpowiadających im sekcji może być dowolna, podobnie jak nazwy nadane tym pozycjom 9. Kolejny wiersz rozpoczynający się od słowa path pokazuje, gdzie w pliku nagłówkowym można znaleźć wartość opisywanej metadanej. W tych sekcjach dopuszczalne są jeszcze pewne dodatkowe wiersze, ułatwiające kontrolę postaci danych (por. strona manuala programu bpng) Pliki nagłówkowe Pliki nagłówkowe nie maja ściśle określonego formatu ale pod względem formalnym powinny stanowić poprawnie zbudowany plik XML-owy 10. Sposób wykorzystania ich zawartości opisany jest w pliku konfiguracyjnym jak już powiedzieliśmy wyżej, wyrażenia path definiują dostęp do wartości dla poszczególnych elementów metadanych. Przykładowa zawartość pliku header.xml dla 35. tomu słownika, odpowiadająca pokazanemu wyżej plikowi konfiguracyjnemu widoczna jest niżej. <meta> <volume>35</volume> <year>2011</year> <range>from Q to ROWNY</range> <origin>pdf</origin> </meta> Tworzenie korpusu program bpng Samo wywołanie programu bpng może mieć postać pokazaną niżej. bpng nazwa_korpusu <katalog_z _danymi> Parametr <katalog_z_danymi> powinien wskazywać odpowiednią strukturę katalogów zawierającą podkatalogi oddzielny dla każdego dokumentu z plikami opisującymi dokument i jego nagłówek. Poniżej przykładowe wywołania z konkretnymi parametrami. bpng spxviw../spxviw-xces/t* bpng spxvi35 spxvi35.data/ Niektóre inne postaci wywołania (np. katalog bieżący zamiast <katalog_z_danymi>) mogą powodować problemy Szacunkowa liczba tokenów w korpusie Oszacowanie liczby tokenów w korpusie można uzyskać dzieląc wielkość pliku: <nazwa>.poliqarp.corpus.image przez Przeglądarka marasca traktuje metadane w specyficzny sposób. Ich postać, dla pewnych korpusów znanych przeglądarce, jest ściśle określona i kontrolowana. Dla korpusów, których nazw przeglądarka nie zna, ich postać jest dowolna. 10 Oznacza to w szczególności, że niektóre znaki, np. & nie mogą być używane w metadanych w sposób dowolny. 6

7 Indeksy bpindexer Dodatkowym elementem korpusu mogą być indeksy, które nie są obowiązkowe i nie są bezpośrednio widoczne dla użytkownika z poziomu klienta używanego do przeglądania korpusu, ale wyrażnie przyspieszają wykonywanie zapytań. Do ich tworzenia służy program o nazwie bpindexer, który domyślnie tworzy trzy indeksy (por. man bpindexer). Dla korpusu Słownik polszczyzny XVI wieku pożyteczny jest tylko indeks form ortograficznych. Można go stworzyć używając opcji -i o. bpindexer -i o <nazwa_korpusu> 2.7. Wzbogacanie korpusu Wzbogacenie korpusu jest operacją, która pozwoli przeglądarce marasca na pokazanie wyniku zapytania w postaci zaznaczenia znalezionego tokenu na obrazie strony pokazanej w formacie DjVu. Aby korpus wzbogacić, należy użyć programu augment-djvu-corpus 11../augment-djvu-corpus -h usage: augment-djvu-corpus [option...] <base-name> <hocr-file...> Augment Poliqarp binary corpus with information about segment coordinates. positional arguments: base corpus basename files hocr files optional arguments: -h, --help show this help message and exit --flip flip hocr vertically (to work around buggy djvu2hocr) --append append data to the existing corpus Przykładowe wywołania pokazane są niżej. augment-djvu-corpus spxvi35 SpXVI_35t.xml augment-djvu-corpus --flip spxviw../spxviw-hocr/t*/text.hocr Uwagi: 1. Do wzbogacenia należy użyć plików hocr (nie xces!) 2. Jeśli w gotowym korpusie zaznaczenie, zamiast we właściwym miejscu, będzie pojawiać się symetrycznie względem środka strony, oznacza to, że należało użyć opcji flip (por. wyżej, opis przygotowywania plików hocr). 3. W przypadku wielu dokumentów w korpusie należy zadbać o właściwą kolejność przetwarzania, zgodną z kolejnością wstawiania dokumentów do korpusu. Następnie należy zmodyfikować zawartość pliku <basename>djvu.filenames tak, aby pokazywał faktyczne dokumenty djvu. Plik ten powinien zawierać adresy URL rozpoczynające się od http: (niestety nie może to być adres typu file://). Uwaga: Jednym z możliwych rozwiązań w przypadku konieczności zorganizowania dostępu do djvu, jeśli komputer nie ma zewnętrznego adresu internetowego natomiast ma poprawnie zainstalowaną marascę, którą widać np. pod adresem jest umieszczenie w katalogu ma- 11 Por. np.: https://bitbucket.org/jwilk/marasca-wbl. 7

8 rasca/marasca/media/extra linku symbolicznego do katalogu z plikiem djvu. Wtedy w pliku filenames należy umieścić informację: (tutaj sam plik nazywa się index.djvu ) Opisy Do tworzenia opisów widocznych na stronie wyszukiwarki używany jest mechanizm stosowany w django 12. W katalogu /marasca/marasca/templates/ znajdują się pliki zawierające wzorce (templates) opisujące wspólne fragmenty strony, natomiast w podkatalogu /marasca/marasca/ ptemplates/coprpora/ umieszczone są wzorce dotyczące poszczególnych korpusów. W dystrybucji marasca w tym miejscu znajdują się opisy pewnej liczby korpusów znanych przeglądarce, co może ułatwić przygotowanie opisu nowego korpusu. Na przykład plik zawierający pierwszą część opisu (będzie ona widoczna w oknie przeglądarki przed polem przewidzianym do wpisywania zapytań do korpusu) opisu słownika Lindego (plik o nazwie slownik-lindego.html, gdzie fragment slownik-lindego odpowiada identyfikatorowi korpusu występującemu w plikach konfiguracyjnych marasca, może wyglądać jak niżej. {% load i18n %} {% blocktrans %}<p> <a href= >A preliminary electronic version</a> of the second edition of Linde s dictionary </p> {% endblocktrans %} {% blocktrans %}<p> Scans were made with Fujitsu fi-6130 scanner and Kofax VRS software by Joanna A. Bilińska. OCR was prepared with FineReader 10 (selected language Polish, default values of other recognition parameters) and saved as PDF/A files with MRC lossy compression. The scans has been converted to DjVu format by Jakub Wilk, he also converted the OCR results to the suitable corpus format. </p> {% endblocktrans %} {% blocktrans %}<p> The corpus consists of ca. 7 million segments. This version of the corpus is available since August 6, </p> {% endblocktrans %} Druga część opisu (widoczna w oknie przeglądarki poniżej pola przewidzianego do wpisywania zapytań) zawarta w pliku o nazwie slownik-lindego_sufiks.html może mieć następującą postać. {% load i18n %} {% blocktrans %}<p> 12 Por. np. https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/templates/ 8

9 It is recommended to switch on graphical concordances option in <a href= /settings/ >Settings</a>. {% endblocktrans %} {% blocktrans %}<p> Search can be limited to a specific volume with the <code>within</code> clause, e.g. <code>within vol6</code> or <code>within vol6part2</code>. The clause can be also used to limit the search to the following sections: <code>body</code> (entries and their corrections), <code>errata</code> (just the corrections), <code>intro</code> (introductory texts), <code>info</code> (other informations), <code>varia</code> (dedications, subscriber lists), <code>front</code> (frontmatter), <code>back</code> (backmatter). </p> {% endblocktrans %} {% blocktrans %}<p> Please send questions and comments to <a href= </p> {% endblocktrans %} Po przygotowaniu nowego albo zmianie opisu istniejącego korpusu należy uruchomić skrypt update-i18n, który zwykle znajduje się w katalogu marasca/marasca/. Zaktualizuje on, między innymi, plik locale/pl/lc_messages/django.po, który powinien zawierać polskie tłumaczenia komunikatów (czyli fragmentów opisu ujętych w znaczniki {% blocktrans %}, {% endlocktrans %} w plikach pokazanych wyżej). W przypadku dodawania nowego opisu, w pliku znajdować się będą komunikaty, którym nie przypisano polskich odpowiedników natomiast w przypadku modyfikacji opisu istniejącego polskie wersje nie będą odpowiadać treści wersji angielskiej. W obu przypadkach plik należy poddać edycji. Można do tego użyć dedykowanego edytora poedit (por. ale możliwe jest też użycie dowolnego edytora tekstowego. Następnie należy wykonać polecenie:./manage compilemessages Aby wyniki były widoczne na stronie wyszukiwarki należy przeładować serwer WWW. Uwagi: 1. Z formalnego punktu widzenia do tworzenia opisów należy używać standardu XHTML. 2. Warto zauważyć, że jako cudzysłowy, w które ujęte są wartości atrybutów użyte zostały znaki apostrofu. 3. Przy przygotowywaniu opisów oraz ich tłumaczeń należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w tekście wszystkie cudzysłowy były prawidłowo pozamykane oraz aby znacznikom <a href=... > zawsze odpowiadały znaczniki zamykające </a>. 9

10 3. Korpusy font sensitive na przykładzie Słownika Lindego Korpusy tego typu pokazują informację o fontach, którymi złożone są w dokumencie formy, stanowiące wynik zapytania. Tego typu informacja może być użyteczna w przypadku dokumentów historycznych, które często w całości albo we fragmentach były składane czcionką gotycką Skrypt font_sensitive.py M.Zająca Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do tworzenia tego typu korpusów jest program font_sensitive.py przygotowany przez Marcina Zająca 13. Zgodnie z informacją zawartą w README program przekształca pliki hocr w korpus, który może być oglądany programem poliqarp. Traktuje on informację o fontach jako kategorię gramatyczną co pozwala użytkownikowi na wykorzystanie jej przy przeszukiwaniu korpusu. Sposób wywołania widać niżej../font_sensitive.py corpus_name list_of_filenames_to_convert Mankamentem programu jest brak parametryzacji pliku konfiguracyjnego korpusu oraz plików nagłówkowych poszczególnych dokumentów ich treść wpisana jest na stałe w teść programu. Stwarza to pewne niedogodności zwłaszcza przy tworzeniu korpusów składających się z wielu dokumentów, dla których zawartość plików nagłówkowych powinna być zróżnicowana. W trakcie działania programu najpierw pliki hocr zawierające dane przekształcane są do formatu xces, dołączane są pliki nagłówkowe, tworzony jest plik konfiguracyjny korpusu a dopiero potem tworzony jest korpus. Drobna ingerencja w treść programu polegająca na usunięciu wywołania programu bpng pozwala na dwuetapowe przygotowanie korpusu. W pierwszym kroku, przy użyciu lekko zmodyfikowanego programu, z plików hocr tworzone są dane w postaci plików xces i plików nagłówkowych. W kroku drugim, po dokonaniu odpowiednich korekt w nagłówkach i pliku konfiguracyjnym, wywoływany jest program bpng i tworzony korpus Przygotowanie plików hocr z plików pdf Danymi dla programu M. Zająca są pliki w formacie hocr. Jednym ze sposobów przygotowania takich plików jest użycie programu 14. Przykładowe wywołanie (dla jednego z tomów drugiego wydania słownika Lindego) może wyglądać jak niżej. pdfa2hocr.py -v -i -p -u pl_pl -r 5107x6605 6iiFR11.pdf Linde2-6ii.html Bardzo istotnym parametrem wywołania tego programu jest parametr -r, w opisie użycia oznaczony jako resolution. -r RESOLUTION, --resolution=resolution resolution of page in pixels Należy pamiętać, że jest to parametr wejściowy określający wielkość strony dokumentu w pixelach. Użycie nieprawidłowej wartości może powodować, że zaznaczenia wyszukanych w korpusie form nie będą trafiać we właściwe miejsca w odpowiednich plikach djvu. Informację 13 Skrypt dostępny jest w repozytorium: https://bitbucket.org/jwilk/marasca-wbl. 14 Program ten, którego autorem jest T. Olejniczak dostępny jest w repozytorium https://bitbucket.org/tomek87/pdfautils. 10

11 o wielkości strony dokumentu w pliku djvu udostępnia np. przeglądarka DjView (menu kontekstowe, pozycja information). Niestety parametr -r jest aktualny dla wszystkich stron w przetwarzanym dokumencie a dla niektórych druków strony mogą mieć dość znacznie zróżnicowane wymiary. Taka sytuacja ma miejsce np. dla pierwszego wydania słownika Lindego udostępnianego przez KPBC. W takim przypadku konieczne jest przyjęcie najbardziej typowej albo uśrednionej wielkości strony Nadawanie struktury Jak zostało powiedziane wcześniej, do nadawania struktury dokumentom hocr używamy skryptu annotate-hocr. Skrypt ten wymaga aby plik miał odpowiednią strukturę formalną. W praktyce sprowadza się to do odpowiedniej postaci nagłówka takiego pliku. Powinien on rozpoczynać się znacznikiem: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Znacznik ten mówi, że plik zapisany jest w formacie xhtml. Natomiast pliki generowane przez pdfa2hocr z formalnego punktu widzenia zapisane są w formacie html (mają nagłówki rozpoczynające się od <html>. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w plikach hocr. Można do tego wykorzystać polecenie: sed -i -e s,<html>,<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">, <plik-hocr> Uwaga: Przy nadawaniu struktury wielu dokumentom umieszczonym w jednym katalogu należy zwrócić baczną uwagę na kolejność w jakiej skrypt pobiera pliki do przetwarzania musi ona być zgodna z kolejnością opisów font_sensitive przygotowanie danych dla bpng Jak wspomniano już wcześniej skrypt font_sensitive ma wpisaną na stałe postać pliku konfiguracyjnego korpusu oraz treść plików nagłówkowych przetwarzanych dokumentów. Dla uproszczenia następnego kroku, czyli ręcznego edytowania tych plików, warto zmodyfikować treść skryptu tak, aby edycja pliku konfiguracyjnego nie była konieczna a edycja nagłówków wymagała jak najmniejszych zmian 15. Przykładowe wywołanie skryptu przystosowanego do tworzenia korpusu słownika Lindego pokazane jest niżej. /font_sensitive_forlinde.py LindeAll hocry-anotowane/*.xml Wynikiem takiego wywołania będzie stworzenie w katalogu LindeAll podkatalogu o nazwie LindeAll.data zawierającego plik konfiguracyjny dla korpusu oraz podkatalogi, z których każdy zawiera plik z danymi w formacie xces i nagłówek dla niego Edycja danych i stworzenie korpusu Kolejnym krokiem jest poddanie edycji plików nagłówkowych oraz wykonanie korpusu i jego wzbogacenie. Kroki te wyglądają analogicznie, jak opisane w poprzedniej części tekstu. 15 Przy okazji zmodyfikowano nieco strukturę katalogów, w której skrypt umieszcza dokumenty wynikowe. 11

12 3.6. Uzyskany wynik Niestety uzyskany w ten sposób korpus nie zawiera informacji o nadanej dokumentom strukturze. Bliższa analiza treści skryptu font_sensitive pokazuje, że ignoruje on znaczniki wprowadzone w trakcie nadawania struktury, co oznacza, że przynajmniej na razie, nie jest możliwe wykonywanie korpusów zawierających informację o fontach i jednocześnie informację o strukturze dokumentu. 4. Instalacja podstawowych programów 4.1. Poliqarp 4.2. Instalacja z pakietów Najprostszym sposobem instalacji poliqarpa jest wykorzystanie pakietów przygotowanych dla systemu operacyjnego Linux w wersji Debian i pokrewnych, w formacie deb 16. Poszczególne pakiety zawierają (numery mogą się zmieniać, w zależności od wersji): poliqarp-base_1.3.11_i386.deb: 1. bp tworzy korpus binarny (format XCES), 2. bpindexer buduje indeksy dla korpusu binarnego, 3. bpng tworzy korpus binarny (formaty IPIPAN XCES, NKJP TEI) 4. bpupgrade konwertuje korpusy binarne, 5. poliqarpc klient uruchamiany z wiersza poleceń, 6. poliqarpd serwer polqarpa. Każdy z tych programów ma własny opis w manualu(1). Istnieje też strona manuala opisująca składnię zapytań poliqarp-query-syntax(7). Ponadto podczas instalacji pakietu, w katalogu /usr/share/doc/poliqarp-base umieszczane są ważne pliki przykładowe, miedzy innymi konfiguracyjne, oraz plik README.gz zawierający zwięzły opis instalacji poliqarpa ze źródeł oraz opis użytkowy podstawowych programów. poliqarp-gui_1.2.11_i386.deb zawiera: 1. poliqarp interfejs graficzny do poliqarpa. Ma on również (skromną) stronę w manualu Konfiguracja Po zainstalowaniu pakietów żadne pliki konfiguracyjne nie są tworzone automatycznie. Również serwer poliqarpd nie startuje automatycznie wymaga ręcznego uruchomienia, np tak: poliqarp -d -c /home/kszafran/.poliqarp/poliqarpd.conf gdzie plik poliqarpd.conf jest plikiem konfiguracyjnym dla serwera. Uwaga: Przykładowy plik konfiguracyjny dostarczany z pakietem zawiera opcję max-match-size, której nazwę należy ewentualnie zmienić na max-match-length Test poprawności działania Do przetestowania poprawności instalacji oraz do oswojenia się z poliqarpem można wykorzystać materiały dostępne na stronie Korpus JP: 16 Por. 12

13 Niestety dostępne tam wersje binarne korpusów zostały przygotowane w tak zwanej wersji 1 i wymagaj konwersji za pomocą programu bpupgrade Instalacja ze źródeł Osoby zainteresowane albo zmuszone do wykonania instalacji poliqarpa ze źródeł znajdą opis postępowania we wspomnianym wyżej pliku README 4.4. marasca Źródła programu marasca należy pobrać z odpowiedniego repozytorium. Najwygodniej można to zrealizować przez stworzenie jego kopii: hg clone https://bitbucket.org/jwilk/marasca-wbl Przy pobieraniu plików z repozytorium marasca należy upewnić się, że właściwie ustawiony jest parametr branch powinien on mieć wartość wbl. Czy jest tak w istocie, można sprawdzić w pliku branch w katalogu.hg klonu repozytorium. Kopia repozytorium zawiera kilka katalogów. Przeglądarka marasca znajduje się w katalogu o nazwie marasca Instalacja Instalacja sprowadza się do: 1. Wykonania skryptu setup znajdującego się w katalogu marsca. 2. Wyedytowania powstałego w wyniku wykonania poprzedniego kroku pliku $hostname.py znajdującego się w podkatalogu settings na wzór znajdującego się tam pliku wbl.py. Po wykonaniu powyższych czynności należy upewnić się, że w pliku (/marasca/settings/ init.py) właściwie ustawiony jest dostęp do plików z opisami korpusów, np. tak, jak niżej (ścieżki powinny być ścieżkami bezwzględnymi do odpowiedniego katalogu/katalogów): LOCALE_PATHS = ( /home/www/project/common_files/locale, /var/local/translations/locale ) oraz, że uprawnienia do plików.mo są poprawne 17. Poza katalogiem marasca z repozytorium do poprawnego działania aplikacji niezbędny jest katalog locks, zwykle umieszczony na tym samym poziomie, co marasca. Jego dokładna lokalizacja określona jest w pliku konfiguracyjnym $hostname.py (na końcu pliku). Uwaga: Problemy przy uruchamianiu przeglądarki mogą być spowodowane brakiem albo niewłaściwymi prawami dostępu do plików logów albo katalogu locks. 5. Konfiguracja korpusów W zależności od tego, jakiego klienta chcemy używać do oglądania korpusów, konieczne jest umieszczenie odpowiednich informacji we właściwych plikach konfiguracyjnych. 17 W razie potrzeby należy wykonać najpierw polecenie./manage compilemessages. 13

14 5.1. Plik konfiguracyjny serwera poliqarp Niestety nie jest możliwe takie skonfigurowanie serwera poliqarpd aby można było oglądać korpusy korzystając zarówno z klienta graficznego, jak też z marasca. W takiej sytuacji konieczne jest wykorzystanie dwóch kopii serwera, z których każda używa innego numeru portu do komunikacji z klientem Klient graficzny Klient graficzny uruchamiany poleceniem poliqarp korzysta z pliku konfiguracyjnego o nazwie.poliqarp.cfg. W tym pliku możliwe jest ustawienie numeru portu, przez który będzie się on komunikował z serwerem poliqarpd. Analogicznie w pliku konfiguracyjnym serwera poliqarpa należy ustawić identyczny numer portu marasca W pliku konfiguracyjnym serwera poliqarpd (poliqarpd.conf), który ma współpracować z marasca konieczne jest dodanie odpowiedniej informacji o lokalizacji korpusu. Może ona mieć postać widoczną niżej. corpus = slownik-lindego: /srv/poliqarp/corpora/lindese Uwaga: 1. Wpisanie takiej informacji do pliku konfiguracyjnego serwera komunikującego się z klientem graficznym spowoduje zakłócenie jego pracy. 2. Po dodaniu opisu korpusu do pliku konfiguracyjnego należy ponownie uruchomić serwer poliqarpa. Następnie w pliku $hostname.py, o którym była mowa wyżej, w tablicy zwracanej przez funkcję _get_corpora() dodajemy opis nowego korpusu: DjVuCorpus(path= /srv/poliqarp/corpora/lindese id= slownik-lindego, title=_(u Linde SE ), abbreviation= LindeSE, has_interps=true ) Uwaga: 1. Nazwa DjVuCorpus nie może zostać zmieniona. 2. Należy się upewnić, że w opisach korpusów w pliku $hostname.py znajduje się wiersz abbreviation = Konfiguracja Apache a Na to aby aplikacja marasca została w pełni zintegrowana z serwerem Apache należy wykonać następujące operacje. 1. Zainstalować pakiet (libapache2-mod-wsgi) dostarczajacy wsgi (w katalogu /etc/apache/ mods-enabled/ pojawiają się linki wsgi.conf i wsgi.load do /mods-available/, gdzie są opisy dostępnych modułów). 14

15 2. Umieścić w katalogu /apache2/sites-available/ odpowiednio zmodyfikowany plik polqarp. <VirtualHost *:80> ServerName poliqarp.kanji.klf.uw.edu.pl Alias /robots.txt /dev/null Alias /favicon.ico /dev/null Alias /css/ /home/kszafran/new/marasca/marasca/media/css/ Alias /js/ /home/kszafran/new/marasca/marasca/media/js/ Alias /extra/ /home/kszafran/new/marasca/marasca/media/extra/ AliasMatch ^/google(.*) /home/kszafran/new/marasca/marasca/media/google/$1 WSGIDaemonProcess marasca WSGIProcessGroup marasca WSGIScriptAlias / /home/kszafran/new/marasca/django.wsgi CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/poliqarp-access.log vhost_combined </VirtualHost> Uwaga: W pewnych sytuacjach konieczne moż być dokonanie dodatkowego wpisu w pliku /etc/hosts. 3. Umieścić w podkatalogu /sites-enabled/ link do pliku poliqarp 4. Umieścić w katalogu marasca (dokładna lokalizacja podana jest w pliku poliqarp) odpowiednio zmodyfikowany pliku django.wsgi, np. taki: import os import sys os.environ[ DJANGO_SETTINGS_MODULE ] = settings sys.path.append( /home/kszafran/new/marasca/marasca/ ) import django.core.handlers.wsgi application = django.core.handlers.wsgi.wsgihandler() 5. Zrestartować serwer Apache. 15

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika

Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Aleksander Buczyński 8 lutego 2004 roku Spis treści 1 Streszczenie 2 2 Definicje 3 3 Ogólna budowa programu 3 4 Crawler 4 4.1 Krótki opis działania.........................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Generacja wykresów przy pomocy MRTG

Generacja wykresów przy pomocy MRTG Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka, IV rok Administracja systemem komputerowym Generacja wykresów przy pomocy MRTG Prowadzacy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych

Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Świnoga Nr albumu: 181099 Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU TOP-TEAM TT http://www.top-team.pl WARSZAWA 2008 CZĘŚĆ I Podręcznik Użytkownika Strona 2 Spis Treści INFORMACJE O PROGRAMIE...7 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Instalacja... 2 Opis struktury pakietu... 2 Konfiguracja serwera... 3 Konfiguracja klienta...

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy)

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) 2004-2013 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia...

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo