ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO"

Transkrypt

1 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011

2 Copyright by Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2011 RADA REDAKCYJNA Eugeniusz CZAPIEWSKI, Jarosław GRYZ, Bogdan KOSZEL, Krzysztof KUBIAK (przewodniczący), Piotr MICKIEWICZ (redaktor naczelny), Beata BOROWICZ -SIEROCKA, Adam SOKOŁOWSKI (sekretarz), Andrzej WOJTAS REDAKTOR NACZELNY Piotr MICKIEWICZ RECENZENT prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI REDAKTOR TECHNICZNY Witold GIDEL PROJEKT OKŁADKI Sebastian MODRZYŃSKI KOREKTA Zofia SMYK ISSN Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, Wrocław tel

3 Spis treści Wstęp Artykuły Jerzy STAŃCZYK Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa zasadnicze tendencje Krzysztof KUBIAK Sojusz Północnoatlantycki w drugiej dekadzie XXI wieku. Refleksja krytyczna Filip TERESZKIEWICZ W poszukiwaniu wielkiej strategii Unia Europejska wobec wyzwań zmieniającego się ładu międzynarodowego Jarosław J. PIĄTEK Działanie siłą a rozwiązywanie sytuacji kryzysowych współczesnej demokracji Łukasz Dawid DĄBROWSKI Instytucjonalizacja kontroli przestrzegania postanowień międzynarodowych na przykładzie dokumentów międzynarodowych z zakresu zapobiegania i karania korupcji Marek Zbigniew KULISZ Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa Piotr MICKIEWICZ Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych Helena WYLIGAŁA Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec Aleksandra MOROSKA Delegalizacja partii politycznych jako instrument bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Analiza na przykładzie Niemiec Materiały Artur DRZEWICKI Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych. Aspekty polityczne i wojskowe Jerzy DEREŃ Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP

4 4 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 Marek KULCZYCKI Udział sił zbrojnych RP w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w 2010 roku Łukasz JUREŃCZYK Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w południowo -zachodniej Azji w pierwszej dekadzie XXI wieku. Od zaangażowania do wycofania Marcin LASOŃ Zmiana charakteru obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Próba analizy Dorota KAŹMIERCZAK -PEC Bezpieczeństwo wewnętrzne Rosji a założenia głównych współczesnych teorii bezpieczeństwa Patrycja SOKOŁOWSKA Policja w Bośni i Hercegowinie jako przykład niewydolności systemu bezpieczeństwa narodowego Iwona MICHNIEWICZ Romuald MICHNIEWICZ Problem śmiertelności w wodzie a cechy ratownika i osoby tonącej Debiuty naukowe Przemysław FURGACZ Izrael wobec irańskiego programu nuklearnego Bartosz ODOROWICZ Embedding współpraca za cenę ograniczeń. Wojskowa koncepcja relacjonowania wydarzeń ze strefy konfliktu zbrojnego przez reporterów wojennych w świetle dokumentów brytyjskich i amerykańskich Magdalena DYDERSKA Małgorzata LIZUT Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r Noty Iwona JAKIMOWICZ -OSTROWSKA Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku przypadek Grecji

5 WSTĘP 5 Recenzje i omówienia Aleksandra Moroska, Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligii Polskich Rodzin w Polsce), Wrocław Krzysztof ZUBA Patrycja Sokołowska, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach , Toruń Artur DRZEWICKI Helena Wyligała, Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach , Toruń Edward CZAPIEWSKI Kronika naukowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownika Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Wioletta SAMBORSKA XXXVI Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości Krzysztof KUBIAK Ekstremizm we współczesnej Europie przejawy, wyzwania, zagrożenia Aleksandra MOROSKA Nurtech Krzysztof KUBIAK Informacje o autorach

6 Content Introduction Articles Jerzy STAŃCZYK The essence of the contemporary understanding of security principal tendencies Krzysztof KUBIAK The North Atlantic Alliance in the second decade of the 21st century. A critical reflection Filip TERESZKIEWICZ In quest for grand strategy the European Union in the face of challenges of the changing international order Jarosław J. PIĄTEK Acting with force and solving crisis situations of modern democracy Łukasz Dawid DĄBROWSKI Institutionalisation of the inspection of the observance of international provisions based on the example of international documents about corruption prevention and punishment Marek Zbigniew KULISZ The management of a state security system Piotr MICKIEWICZ Internal security of Russian Federation in legislative and organisational solutions Helena WYLIGAŁA Determinants of the crisis management system in the Federal Republic of Germany Aleksandra MOROSKA Delegalisation of political parties as an instrument of state s internal security. An analysis based on the example of Germany Materials Artur DRZEWICKI The strategy of the participation of the Armed Forces of the Republic of Poland in international operations. Political and military aspects Jerzy DEREŃ Achieving operational capacity by Special Forces Command in the context of carrying out political goals specified in the Security Strategy of the Republic of Poland

7 WSTĘP 7 Marek KULCZYCKI The participation of the armed forces of the Republic of Poland in the reinforcement of international security in year Łukasz JUREŃCZYK The use of Polish Military Contingent in peace and stabilisation missions in the southwestern Asia in the first decade of the 21st century. From involvement to withdrawal Marcin LASOŃ Changing the character of the presence of the Polish Military Contingent in Afghanistan. An attempt at an analysis Dorota KAŹMIERCZAK-PEC Russian internal security and the assumptions of the main contemporary security theories Patrycja SOKOŁOWSKA The police in Bosnia and Herzegovina as an example of inefficiency of a national security system Iwona MICHNIEWICZ Romuald MICHNIEWICZ The problem of mortality in water and the features of a lifeguard and the drowning person Scientific debuts Przemysław FURGACZ Israel towards the Iranian nuclear programme Bartosz ODOROWICZ Embedding cooperation for the price of restrictions. The military concept of reporting events from the zone of an armed conflict by war reporters based on British and American documents Magdalena DYDERSKA Małgorzata LIZUT Cooperation with media in crisis situations based on the example of fire in Kamień Pomorski on 13 April Notes Iwona JAKIMOWICZ-OSTROWSKA Immigration to Europe a challenge of the 21st century the Greek case

8 8 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 Reviews and discussions Aleksandra Moroska, Right-wing populism vs. euroscepticism (based on the example of the Pim Fortuyn List in Holland and the League of Polish Families in Poland), Wrocław Krzysztof ZUBA Patrycja Sokołowska, Foreign and security policy of Federal Republic of Germany towards the states of former Yugoslavia in years , Toruń Artur DRZEWICKI Helena Wyligała, The Weimar Triangle. Cooperation of Poland, France and Germany in years , Toruń Edward CZAPIEWSKI Scientific chronicle A prize of the Ministry of Science and Higher Education for an employee of the Institute of Security and International Affairs Wioletta SAMBORSKA 36th Congress of International Commission of Military History Krzysztof KUBIAK Extremism in contemporary Europe. Manifestations, challenges, threats Aleksandra MOROSKA Nurtech Krzysztof KUBIAK Information about writers

9 Wstęp Rok 2010 ukazał z całą mocą skalę i znaczenie systemu reagowania kryzysowego zarówno w wymiarze wewnętrznym (państwowym), jak i ponadnarodowym. Klęski żywiołowe, jakie dotknęły Europę i Polskę, uświadomiły społeczeństwu, że powódź, pożar czy huragan stwarzają równie istotne zagrożenie bezpieczeństwa, jak postrzegany do tej pory za największe zagrożenie o charakterze społecznym terroryzm. Skala tych zdarzeń, ich nieprzewidywalność oraz szybkość zaistnienia i tempo przemieszczania w zasadzie wykluczają podjęcie skutecznych form przeciwdziałania. Podstawową formą aktywności służb jest ograniczenie skutków kataklizmów. Aby zaś podjęte działania były skuteczne, zależy nie tylko od zaangażowania struktur państwowych, ale społeczeństwa i nierzadko uzyskania pomocy międzynarodowej. Reagowanie kryzysowe staje się równie ważnym czynnikiem oddziaływania międzynarodowego. Nie ogranicza się ona tylko do udzielania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, czy wsparcia państwa dotkniętego taką katastrofą. Ponadnarodowe reagowanie na sytuację kryzysową staje się wymogiem bezpieczeństwa nie tylko w wymiarze regionalnym. Doświadczenia ukraińsko -rosyjskiego sporu gazowego jednoznacznie wskazały, że lokalne kryzysy gospodarcze czy polityczne mogą wpływać na stan bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Przed Polską, która w 2011 roku obejmie przewodnictwo Unii Europejskiej, stawia to konkretne zadania. Zadaniem Prezydencji, nawet w okresie funkcjonowania Europejskiej Służby Dyplomatycznej, pozostanie bowiem obowiązek monitorowania zagrożeń oraz podjęcia pierwszych działań. O wadze problemu doskonale przekonał się rząd czeski, na którego barki spadł ciężar reprezentowania Unii w pierwszej fazie konfliktu rosyjsko -gruzińskiego. Podkreślić w tym miejscu jednak należy, że świadome tego obowiązku polskie władze od 2009 roku przygotowują się także do wypełnienia tego rodzaju zadania przez państwo Prezydencji. Wagę międzynarodowego systemu reagowania kryzysowego zwiększa fiasko dotychczasowej koncepcji stabilizowania sytuacji poprzez wykorzystywanie kontyngentów zbrojnych. Niesławne wycofanie się z Iraku, zainicjowanie podobnego w formie opuszczenia Afganistanu, zmusza do podjęcia innych form zapobiegania kryzysom. Niestety społeczność międzynarodowa nie odnalazła do tej pory właściwej i skutecznej formy reagowania, o czym świadczy między innymi niepowodzenie polityki Soft Power w odniesieniu do Iranu, KRLD czy Autonomii Palestyńskiej, by poprzestać tylko na kilku przykładach, oraz przedłużające się debaty nad ostatecznym kształtem nowej Koncepcji Strategicznej NATO. Decydując się na poświęcenie bieżącego numeru problematyce reagowania na kryzysy, zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie tego problemu w kilku wymiarach. Pierwszym jest próba odpowiedzi na pytanie o formę i zakres antykryzysowych działań wspólnoty międzynarodowej. Dyskusję na ten temat inicjuje artykuł J. Stańczyka, prezentujący nowe tendencje postrzegania bezpieczeństwa i jego zagrożeń. Rozważania te kontynuują i sprowadzają do wymiaru praktycznego Filip Tereszkiewicz, Krzysztof Kubiak i Łukasz D. Dąbrowski,

10 10 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 (rola organizacji ponadnarodowych i rozwiązań prawno międzynarodowych w działaniach antykryzysowych). Swoistym podsumowaniem tej debaty jest sześć różnorodnych głosów dotyczących wizji użycia siły w celu rozwiązania sytuacji kryzysowej (J.J. Piątek), możliwości oraz skali polskiego zaangażowania militarnego w ponadnarodowym systemie reagowania kryzysowego (J. Dereń, A. Drzewicki, M. Lasoń, Ł. Jureńczyk oraz M. Kulczycki). Drugi wymiar dyskusji odnosi się do działań narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zarządzania systemem bezpieczeństwa państwa. Inicjuje ją M. Kulisz. D. Kaźmierczak, P. Mickiewicz i H. Wyligała dokonują zaś oceny rozwiązań systemowych w państwach europejskich, a P. Sokołowska przedstawia konsekwencje funkcjonowania niewydolnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie Bośni i Hercegowiny. Osobny, ale niezwykle ważny i niestety często pomijany wątek tej dyskusji podejmuje A. Moroska (Zakaz funkcjonowania partii i organizacji pozapartyjnych jako instrument bezpieczeństwa systemu politycznego). W naszej opinii, czemu dawaliśmy wyraz w publikacjach IBiSM, radykalizacja postaw społecznych i ich emanacja przez formalne i nieformalne grupy nacisku stanowi istotny problem bezpieczeństwa. Trzeci obszar rozważań dotyczy dwóch niezwykle istotnych kwestii. Pierwszą jest rola środków masowego przekazu jako medium prezentującego sytuację kryzysową. Zastanawiamy się w nim nad zakresem odpowiedzialności dziennikarskiej w sytuacji kryzysowej oraz możliwościach wykorzystania mediów do właściwego kierowania akcją ratowniczą (B. Odorowicz, M. Dyderska, M. Lizut). Drugą stanowi problematyka funkcjonowania systemu ratownictwa w Polsce. Chcielibyśmy wskazać na wagę tego problemu, inicjując dyskusję nad zasadami funkcjonowania poszczególnych jego ogniw. Inicjuje ją opracowanie autorstwa Iwony i Romualda Michniewicz, dotyczące kwestii śmiertelności w wodzie oraz cech ratownika. Zamierzamy kontynuować ten nurt dyskusji i zapraszamy osoby związane z poszczególnymi ogniwami systemu ratownictwa do prezentowania swoich przemyśleń na naszych łamach. W niniejszym numerze Rocznika, w dziale Noty, zdecydowaliśmy się na zamieszczenie publikacji odbiegającej od wiodącej tematyki publikacji. Jest nią artykuł autorstwa Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej pokazujący znaczenie migracji w polityce państw europejskich basenu Morza Śródziemnego. Jego lektura w mojej subiektywnej ocenie pozwoli Czytelnikom zrozumieć, dlaczego przeciwdziałanie nielegalnej imigracji stanowi dla państw regionu absolutny priorytet unijnej polityki bezpieczeństwa. Decyzja o poświęceniu będącego numery problematyce szeroko rozumianej problematyce reagowania na kryzysy spowodowała zmian struktury Rocznika. Niezmiennie składa się on z pięciu zasadniczych części (Artykuły, Materiały, Debiuty, Recenzje i omówienia oraz Kronika Naukowa). Szczególną opieką, jak zawsze, otaczamy dział Debiuty, w którym nadal chcemy publikować prace autorstwa słuchaczy pierwszego roku studiów doktoranckich. Idea ta niezmiennie jest traktowana przez Redaktora Naczelnego za jedno z najważniejszych zadań naszego periodyku. Oddając do rąk Czytelników piąty numer Rocznika, pragnę podziękować zarówno naszym Czytelnikom, jak i Autorom. Tych ostatnich proszę o przestrzeganie wymogów redakcyjnych. Zapraszam także do dalszej współpracy wszystkich zainteresowanych, również tych, których tekstów nie zamieściliśmy w bieżącym numerze.

11 WSTĘP 11 Prosimy także o przesyłanie uwag i opinii o niniejszej publikacji na adres: lub Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW, ul. Strzegomska 47, Wrocław Piotr Mickiewicz Redaktor Naczelny

12

13 Artykuły Jerzy Stańczyk Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa zasadnicze tendencje Krzysztof Kubiak Sojusz Północnoatlantycki w drugiej dekadzie XXI wieku. Refleksja krytyczna Filip Tereszkiewicz W poszukiwaniu wielkiej strategii Unia Europejska wobec wyzwań zmieniającego się ładu międzynarodowego Jarosław J. Piątek Działanie siłą a rozwiązywanie sytuacji kryzysowych współczesnej demokracji Łukasz Dawid Dąbrowski Instytucjonalizacja kontroli przestrzegania postanowień międzynarodowych na przykładzie dokumentów międzynarodowych z zakresu zapobiegania i karania korupcji Marek Zbigniew Kulisz Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa Piotr Mickiewicz Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych Helena Wyligała Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec Aleksandra Moroska Delegalizacja partii politycznych jako instrument bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Analiza na przykładzie Niemiec

14

15 Jerzy STAŃCZYK Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa zasadnicze tendencje 1 W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wybrane tendencje, jakie w ostatnich latach można obserwować w pojmowaniu istoty bezpieczeństwa, które jako kategoria poznawcza cechuje się dużą złożonością. Jego fenomen stwarza szerokie możliwości badawcze, skłaniając do poszukiwań wykraczających poza utarte schematy. Właśnie dlatego stanowi tak wielką fascynację dla badaczy z różnych dziedzin naukowego poznania. Jednocześnie rozległość owego pola badań uniemożliwia sformułowanie definitywnych. Złożoność definicyjna wymaga więc, by w badaniach nad problematyką bezpieczeństwa stosować podejście systemowe. Wskazane jest także łączenie różnych podejść teoretycznych, gdyż w ich analizach dostrzegamy splot różnorodnych poglądów. Zwrócić jednak należy uwagę na konieczność ich usystematyzowania, gdyż nie tworzą one wciąż spójnego paradygmatu naukowego. Uwarunkowania współczesnej ewolucji bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od rozwoju stosunków społecznych, dokonującego się w kontekście takich najważniejszych uwarunkowań, jak postęp naukowo -techniczny, determinanty kulturowo -cywilizacyjne oraz cechy stosunków międzynarodowych. Jego pojmowanie i konceptualizacja będą przebiegały w zależności od procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym i wewnętrznym państwa, w tym w zależności od postrzeganych wyzwań, zagrożeń, ryzyka i szans 2. Punktem wyjścia do zaprezentowanego tu zestawienia zasadniczych tendencji we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa musi być wskazanie na najważniejsze cechy środowiska międzynarodowego. Można w tym kontekście zauważyć, że współcześnie obserwowana ewolucja bezpieczeństwa dokonała się w następstwie dwóch znaczących czynników (procesów). Jeden z nich związany jest z kresem zimnej wojny 3, kiedy nastąpiło otwarcie paradygmatu wartości wspólnotowych i zaczęto formułować optymistyczne wizje Tekst przygotowany w oparciu o wystąpienie na I Ogólnopolskim Kongresie Politologii Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. Warszawa, IX S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 11; A. Dawidczyk, Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001, s Szerzej: J. Stańczyk, Kres zimnej wojny. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił (na przełomie lat osiemdziesiątych. i dziewięćdziesiątych XX w.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

16 16 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 rozwoju społecznego, oparte na poszerzaniu pokojowej współpracy. Odnotować należy w związku z tym wyraźną zmianę charakteru wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Świat zimnowojenny cechował się wysokim poziomem zarówno stabilności, jak i zagrożenia militarnego. Obecnie mamy w stosunkach międzynarodowych niski poziom zagrożenia militarnego i niski poziom stabilności 4. Drugi z czynników współczesnej ewolucji bezpieczeństwa dotyczy globalizacji, będącej niezwykle złożonym procesem zacieśniania więzi w dobie pogłębiania internacjonalizacji różnych sfer życia społecznego, łączącym w sobie m.in. tak zróżnicowane tendencje, jak integracja i fragmentacja oraz postępujące przenikanie się nawzajem spraw wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, dokonujące się w następstwie rozwoju procesów transnarodowych 5. Wskazać należy w tym kontekście na niezwykle silne wzajemne przenikanie się bezpieczeństwa narodowego z międzynarodowym oraz swoiste umiędzynaradawianie zarówno bezpieczeństwa narodowego, jak i wyodrębnianego z niego bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Tym samym bezpieczeństwo to coraz bardziej nabiera formy swoistej sieci powiązań międzynarodowych, zawierających zarówno relacje współpracy, jak i rywalizacji 6. Te złożone procesy globalizacji związane są m.in. z rosnącą rolą podmiotów nieterytorialnych oraz pozainstytucjonalnych, których znaczenie zwiększa się wraz ze wzrostem interakcji transgranicznych i transnarodowych w ramach procesów regionalizacji, a także z intensyfikacją współzależności międzynarodowej 7. Skutkuje to m.in. akcentowaniem roli wspólnotowych i społecznościowych czynników bezpieczeństwa, w tym także w wymiarze bezpieczeństwa międzynarodowego 8. W takich warunkach zaobserwowano znaczący wzrost oczekiwań co do pożądanego stopnia bezpieczeństwa 9. Tymczasem w tych nowych uwarunkowaniach mamy także do czynienia z pojawieniem się na dużą skalę nowego rodzaju wyzwań i zagrożeń, związanych m.in. z nowymi konfliktami, które powstają np. na tle tożsamości, wiążą się z prywatyzacją przemocy czy upadkiem państw. Określane są one różnym mianem jako konflikty tzw. niskiej intensywności czy postmodernistyczne. Ich cechą jest niezwykła złożoność. Mówi się w związku z tym o ich dywersyfikacji, proliferacji i asymetryczności. Ostatnie z tych zjawisk podlega różnicowaniu, dając alternatywę dla klasyfikowania konfliktów według skali ich intensywności 10. W warunkach transnarodowości dochodzi w nich do przenikania się na wielką 4 A. Daniel Rotfeld, J. Symonides, Wstęp: System bezpieczeństwa oparty na współpracy i kultura pokoju, [w:] Zapobieganie konfliktom, SIPRI. UNESCO, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, s Szerzej: J. Baylis, Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s Por.: M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 1996, s Szerzej: K. Żukrowska, Globalizacja jako warunek zmieniający determinanty kształtowania się systemu bezpieczeństwa, [w:] Raport o bezpieczeństwie 2000, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2001, s Szerzej: O. Wæver, Identity, integration and security: solving the sovereignty puzzle in E.U. studies, Journal of International Affairs, 1995, no. 48 (2), s R. Kuźniar, Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia koncepcje instytucje, red. R. Kuźniar i Z. Lachowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003, s W przypadku konfliktów symetrycznych strony konfliktu mają cele takiej samej natury oraz używają podobnych środków i metod działania. Z zasady ten typ konfliktu odnosi się do walki pomiędzy regularnymi siłami zbrojnymi. W konfliktach dyssymetrycznych regularne siły zbrojne poszczególnych mocarstw lub koalicji

17 ARTYKUŁY 17 skalę takich form, jak wojna, zorganizowana przestępczość i łamanie praw człowieka. Czasami towarzyszą im tzw. katastrofy humanitarne. Okazuje się, że współcześnie konflikty wewnątrzpaństwowe mają olbrzymią liczbę transnarodowych powiązań (wystarczy wskazać choćby rolę zagranicznych najemników, ochotników doradców czy sponsorów). Nic zatem dziwnego, że w tych nowych warunkach niezwykle trudne może być rozróżnianie tego, co wewnętrzne i zewnętrzne oraz tego, co lokalne, od tego, co globalne 11. Konflikty te rozprzestrzeniają się i umiędzynaradawiają. Wskazane przeobrażenia i nowe cechy środowiska międzynarodowego mogą doprowadzić do wykształcenia jakościowo nowych zasad, innych niż uznane dotychczas trzy najważniejsze zasady współczesnego bezpieczeństwa, którymi są: 1) zasada jego niepodzielności, zakładająca powiązanie bezpieczeństwa państw (indivisiblity of security), 2) zasada kompleksowości, czyli jego wszechstronności (comprehensive security), 3) zasada kooperatywności, a więc wielostronnej współpracy (co-operative security) 12. To w wyniku ich zastosowania na znaczeniu straciła koncepcja bezpieczeństwa jako tzw. gry o sumie zerowej, gdyż bezpieczeństwo po zimnej wojnie zyskało znaczenie dobra, które jest przedmiotem troski wszystkich podmiotów zależnych wzajemnie od siebie. Stało się to zarazem powodem spadku znaczenia szeroko opisywanego przez dziesięciolecia w literaturze naukowej tzw. dylematu bezpieczeństwa (security dilemma) 13, wywodzącego się jeszcze z przedstawionej na początku lat 50. XX w. koncepcji Johna Herza 14. Trwająca już od dawna redefinicja bezpieczeństwa nabiera cech permanentności. Odzwierciedla się głównie poszerzaniem jego zakresu w wymiarach: podmiotowym, przedmiotowym i procesualnym 15. We wszystkich z nich zaznacza się pogłębianie złożoności istoty bezpieczeństwa 16. Poszerzana jest jego treść (czyli wartości podlegające ochronie oraz środki i metody tej ochrony), co skutkuje wyróżnianiem coraz to nowych dziedzin mają cele tej samej natury, ale używają do ich realizacji różnych środków i stosują różne metody zachowań. Konflikt asymetryczny oznacza, że aktorzy nie mają takiej samej wizji świata ani schematów myślenia o nim, dlatego też ich cele i sposób prowadzenia wojny są zupełnie odmienne. Paweł Frankowski, Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. naukowa R. Zięba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s M. Pietraś, Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. naukowa M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s Por.: M. Kaldor, New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Polity Press, Cambridge 1999, s Szerzej: P.K. Morgan, Multilateralism and security. Prospects in Europe, [w:] Multilateralism matters: the theory and praxis of an institutional form, Ed. by J.G. Ruggie, Columbia University Press, New York 1993, s N. J. Wheeler, K. Booth, The security dilemma, [w:] Dilemmas of World Politics: International Issues in a Changing World. Ed. by J. Baylis, N.J. Rengger, Clarendon Press, Oxford 1992, s J.H. Herz, Idealist internationalism and the security dilemma, World Politics, January 1950, vol. 2, no. 2, s Szerzej: J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, red. J. Kukułka, Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1994, s ; R. Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. naukowa R. Zięba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Szerzej: J. Stańczyk, Złożoność kategorii bezpieczeństwa zarys problematyki, [w:] Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość. Tom II: Aspekty edukacyjne i politologiczne, zbiór prac pod red. naukową E. Jarmocha, A.W. Świderskiego, I.A. Trzpil, Akademia Podlaska, Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s

18 18 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 (płaszczyzn) bezpieczeństwa. Poszerzana jest przestrzenna wizja bezpieczeństwa państw (choćby poprzez wyróżnianie jego poziomów: krajowego, subregionalnego, regionalnego, ponadregionalnego i globalnego), co wymusza uwzględnianie szerszego zespołu uwarunkowań zewnętrznych bezpieczeństwa i internacjonalizację działań państw w tym zakresie, także w odniesieniu do sfery wewnątrzpaństwowej. Poszerzany jest także zbiór adresatów bezpieczeństwa (uwzględniający specyfikę działania podmiotów innych niż państwa), co skutkuje odchodzeniem od klasycznych determinant terytorialno -instytucjonalnych. Wiążą się z tym zarysowane poniżej najważniejsze tendencje. Główne tendencje współczesnego pojmowania bezpieczeństwa Przedstawione tendencje obrazują złożoność i zarazem dynamizm kategorii bezpieczeństwa. Nie wyczerpują one oczywiście różnorodności perspektyw badawczych 17. Dokonane tu zestawienie syntetyzuje natomiast najważniejsze z poznawczego punktu widzenia poglądy, formułowane ostatnimi laty, które pogrupowane tu zostały z odniesieniem do bezpośrednio z nimi związanych kontrowersji czy stanowisk alternatywnych. Stanowić powinny nie tyle bezwzględne pewniki, ile raczej wyznaczniki kierunków dalszych dociekań. I tak, zauważyć można, że: Odejście od państwocentrycznego pojmowania bezpieczeństwa wpisuje się w tendencję do poszerzania jego zakresu. Znajduje to wyraz w postpozytywistycznych teoriach stosunków międzynarodowych, takich jak postmodernizm, postfeminizm, teoria krytyczna i konstruktywizm 18. W ramach wielkich procesów międzynarodowych i społecznych doszło do wyodrębniania podmiotów innych niż państwa: jednostek, grup społecznych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych. Skutkuje to m.in. koniecznością poszerzenia katalogu chronionych wartości. Po zakończeniu zimnej wojny znaczące w tej kwestii okazały się neorealistyczne poglądy Barry ego Buzana, który uznał za zasadne uwzględnianie w analizach bezpieczeństwa, obok suwerennych państw, różnego rodzaju niepaństwowych zbiorowości ludzkich (human collectivities) 19. Zaproponował on następujące poziomy analizy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych: jednostki (dotyczący wspólnot w państwie), państw narodowych i międzynarodowy (w tym regionalny i globalny). Zauważyć przy tym należy szczególną rolę, jaką zaczynają odgrywać pośród wymienionych podmiotów struktury ponadpaństwowe (jak Unia Europejska, organizująca już zarówno bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach państw członkowskich, jak i swe bezpieczeństwo zewnętrzne). Zakres zainteresowania badań nad bezpieczeństwem, poprzez zwrócenie uwagi na inne podmioty niż państwa (w tym jednostki ludzkie), rozwinął się nie tylko w wymiarze 17 Szerzej: J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, red. naukowa K. Żukrowska i M. Grącik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s Szerzej: T. Terriff, S. Croft, L. James, P.M. Morgan, Security Studies Today, Polity Press, Cambridge 1999, s B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post -Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead 1991, s. 19.

19 ARTYKUŁY 19 podmiotowym, lecz w konsekwencji również w wymiarze przedmiotowym. Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie zwłaszcza w kontekście rozwoju koncepcji złożoności bezpieczeństwa (security complex theory) w ramach badań prowadzonych przez tzw. szkołę kopenhaską 20. Obrazowane jest to przez przeniesienie akcentu z wojskowo -politycznej płaszczyzny bezpieczeństwa na inne płaszczyzny, w tym na humanitarną, oraz uwzględnienie międzynarodowego kontekstu bezpieczeństwa wewnętrznego. Cechą charakterystyczną jest przy tym, że w krajach biedniejszych i cechujących się niskim stopniem stabilności obserwuje się wzrost znaczenia bezpieczeństwa na płaszczyźnie społecznej. To właśnie zakres przedmiotowy współczesnego bezpieczeństwa wydaje się najbardziej poszerzać. Wyrazem rozwoju konceptualizacji bezpieczeństwa w jego wymiarze przedmiotowym jest wyodrębnianie coraz to nowych jego płaszczyzn, wpisujących się w tendencję do odmilitaryzowywania pojmowania bezpieczeństwa. Oprócz wyróżnionych przez Barry ego Buzana pięciu zasadniczych dziedzin bezpieczeństwa (wojskowej, politycznej, społecznej, ekonomicznej i ekologicznej) 21 wskazać można w kontekście powyższych zestawień na pojawienie się pojęcia bezpieczeństwa humanitarnego (la sécurité humaine), które wprowadził kanadyjski badacz Charles -Philippe David 22, Było to poniekąd zbieżne z rozwijającą się po zakończeniu zimnej wojny tendencją do uwzględniania w zakresie bezpieczeństwa coraz częściej szeroko pojętych problemów kulturowych. Efektem tego stało się wręcz wyodrębnienie, jako oddzielnej płaszczyzny, także bezpieczeństwa kulturowego 23, Ma ono znaczenie zwłaszcza w dostrzegalnej potrzebie umacniania tożsamości kulturowych społeczeństw uczestniczących we współczesnych wielkich procesach międzynarodowych, takich jak integracje czy globalizacja. Owo znaczenie tożsamości staje się współcześnie niekiedy już ważniejsze od dotychczasowego prymatu ochrony suwerenności państwowej. Zresztą nie byłoby chyba takiego wzmocnienia znaczenia tej tożsamości, gdyby nie postępująca erozja suwerenności państw. Tym samym zauważane jest rysowanie się swego rodzaju dualizmu bezpieczeństwa we współczesnym systemie międzynarodowym, które z jednej strony w przypadku państw opiera się na prymacie ochrony suwerenności, z drugiej zaś w przypadku grup społecznych na zachowaniu tożsamości 24. Jeszcze inaczej, powtórzyć można za Ole Wæverem, że: Umiejscowienie bezpieczeństwa przeniosło się od państwa do narodu, od suwerenności do tożsamości 25. Znajduje to odzwierciedlenie także w procesach integracji europejskiej. 20 Szerzej: B. Buzan, M. Kelstrup, P. Lemaitre, E. Tromer, O. Wæver, The European Security Order Recast: Scenarios for the Post -Cold War Era, Pinter Publishers, London New York 1990; W. Kostecki, Europe after the Cold War. The security complex theory. Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 1996; B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, Boulder B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post -Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead 1991, s Ch. -Ph. David, La guerre et la Paix: approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie. Presses de Sciences Po, Paris 2000, s Culture and Security. Multilateralism: arms control and security policy building, ed. by K. Krause, Contemporary Security Policy, 1998, vol. 19, no. 1, Special Issue, s O. Wæver, Securitization and Desecuritization, [w:] R.D. Lipschutz (ed.), On Security, Columbia University Press, New York 1995, s O. Wæver, Insecurity and Identity Unlimited, Working Papers [Center for Peace and Conflict Research, Copenhagen], 1994, no. 14, s. 1.

20 20 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO 2010/2011 Wzmocniona w ramach procesów globalizacji tendencja do odchodzenia od państwowocentrycznego pojmowania bezpieczeństwa wpisuje się w zasadę jego niepodzielności w stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie coraz częściej wychodzi na jaw niezwykle złożona istota bezpieczeństwa. Zauważyć to można także w ramach konceptualizacji bezpieczeństwa narodowego, czemu dają wyraz wykształcające się podejścia teoretyczne, które jako nierozerwalną trójjedność traktują w ramach bezpieczeństwa narodowego: państwo, społeczeństwo i jednostki 26. We wskazanym kontekście nie tyle należałoby rozważać schyłku państwa w procesach globalizacji, ile raczej jego transformację, a także postępującą prywatyzację. Towarzyszy temu zjawisko prywatyzacji przemocy, która także podlega wpływom globalizacji i fragmentacji, gwałtownie narasta i występuje w konfliktach rozgrywających się poniżej poziomu państw, a mających globalne powiązania i źródła finansowania 27. W tych uwarunkowaniach bezpieczeństwo potraktowane może zostać jako swego rodzaju towar czy usługa 28, którą świadczyć może państwo lub inne podmioty niepaństwowe, w tym prywatne 29. Co ciekawe, wraz z osłabieniem pozycji państwa jako uczestnika stosunków międzynarodowych nową zmienną dla bezpieczeństwa międzynarodowego staje się czynnik wewnętrzny. Dotyczy on procesów zachodzących wewnątrz państw na różnych płaszczyznach życia społecznego (w tym politycznej i ekonomicznej), stanowiąc o legitymizacji władzy, relacjach międzygrupowych, a w konsekwencji o sile bądź słabości państwa, jego polityce i wpływie na otoczenie zewnętrzne, bądź też takim wpływie dokonywanym nie przez państwa jako instytucjonalne całości, lecz jego składowe czy grupy wewnętrzne. Dotąd czynnik ten był w niewystarczającym stopniu doceniany przez badaczy stosunków międzynarodowych. Po załamaniu systemu dwubiegunowego i właśnie w warunkach globalizacji dostrzeżono, że zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego państw mają często pochodzenie i charakter wewnętrzny, który w warunkach transnarodowości podlega jakże często umiędzynarodowieniu. Niedocenianie czynników wewnętrznych sprawiało trudność w organizowaniu efektywnych struktur bezpieczeństwa międzynarodowego. Tymczasem współcześnie to na przykład tzw. państwa upadłe (failed states) są często źródłem zagrożeń w warunkach nieprzewidywalności 30. Podobnie przedstawia się sytuacja z oddziaływaniem uczestników subpaństwowych. 26 Z. Nowakowski, Bezpieczeństwo narodowe ewolucja pojęcia i zakresu, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku wyzwania i dylematy, praca zbiorowa pod red. T. Jemioły, K. Rajchela, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Wydział Strategiczno -Obronny Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s J. Friedman, Introduction, [w:] Globalization. The State and Violence, ed. by J. Friedman. AltaMira Press, Oxford 2003, s. IX; M. Kaldor, New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Polity Press, Cambridge 1999, s M.Z. Kulisz, Wymagania dotyczące bezpieczeństwa RP w aspekcie poczucia i zapewnienia bezpieczeństwa rzeczywistego raport z badań, [w:] Analýza vedeckých poznatkov z oblasti bezpečnosti a ich aplikácia do sféry vysokoškolskej prípravy odborníkov bezpečnostného a krízového manažmentu. Kriešení projektu MVTS. Bil/Pol/ SR/ŽU/06/1, Žilina 25. September 2008, s. 76, Szerzej: M. Madej, Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Stosunki Międzynarodowe, 2008, nr 1-2 (t. 37), s R. Kuźniar, Profesor Rotfeld badacz i negocjator, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia koncepcje instytucje, pod red. R. Kuźniara i Z. Lachowskiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003, s Szerzej: A.D. Rotfeld, Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian.

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294 6 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA e-politikon KWARTALNIK NAUKOWY OŚRODKA ANALIZ POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Numer VI, lato 2013 ISSN 2084-5294 Rada Redakcyjna prof. Oksana P. Ovchinnikova (Orłowska

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku

Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Redakcja naukowa Katarzyna Czornik Miron Lakomy

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ

ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ BiuRO BezpieczeństwA NARODOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH O/KIELCE INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ STARE ARMIE WOBEC NOWYCH KONFLIKTÓW

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. nr 1/2013 (672) IMMANUEL KANT

BELLONA. Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. nr 1/2013 (672) IMMANUEL KANT BELLONA nr 1/2013 (672) ISSN 1897-7065 Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. IMMANUEL KANT 1918 1950 Bellona 1950 2007 Myśl Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja Stanisław Koziej Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja W debacie na temat bezpieczeństwa, którą w Polsce ożywił Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego zainicjowany

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK nr 4(93) WARSZAWA 2013 KOMITET NAUKOWY dr hab. inż. Andrzej Glen przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Zajas zastępca przewodniczącego, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 11 (1) 008 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Waldemar K. JARUSZEWSKI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zarys treści: W pracy podjęto problem kształtowania bezpieczeństwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka. Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski

Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka. Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski Praca zbiorowa pod redakcją Artura Gruszczaka Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski materiały robocze 2 (16) / 2010 Program Sztokholmski implikacje i wyzwania dla Unii

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI

Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej Numer 2(19) kwiecień 2014, Rok wyd. VI ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelny: Bolesław R. Kuc I zastępca redaktora naczelnego: Joanna Moczydłowska

Bardziej szczegółowo

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych Raport z badań 2 Autorzy: Miłosława Fijałkowska Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA Redakcja naukowa Alina Grynia Wydział Ekonomiczno Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2014

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce zasady, perspektywy i kierunki współpracy poradnik pod redakcją Stanisława Mazura i Agnieszki Pacut Publikacja współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK I NUMER 1 Poznań 2008 Rada Programowa Edward Hajduk (przewodniczący) Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie zmianą w administracji publicznej materiały z konferencji Warszawa, 16 17 grudnia 2010 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK V NUMER 4/2012 (17) Poznań 2012 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 9 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2006

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 9 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2006 ISSN 1643-630X Nr 9 (2) 2006 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo