WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r., ZARZĄDZENIA: 1031 Nr 5/07 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r Nr 64/07 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r Nr 13/07 Wójta Gminy Trzcianne z 7 marca 2007 r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększyć plan dochodów o kwotę zł, w tym : dział 756 rozdział dział 756 rozdział dział 852 rozdział Razem zł, zł, zł, zł. 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę zł, w tym:

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz dział 852 rozdział zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, dział 926 rozdział zł, Razem zł. 3. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi zł, plan wydatków wynosi zł. 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/17/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku ustalający wykaz zadań inwesrtycyjnych na 2007 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/17/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku ustalający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Łomży w trybie art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Przytuły Stanisław Błaszczyk

3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R. Łączne koszty finansowe (wartość kosztorysowa) rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej i przyłącza A Urząd Gminy w wodociągowego w miejscowości B Przytułach Chraznowo C Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w miejscowościach ; 1.Kubra Przebudówka_Wagi, 2.Chrzanowo, 3.Wilamowo Budowa garaży pod potrzeby garażowania autobusów służących do dowozu dzieci i samochodu pożarniczego w miejscowości Przytuły A B C A B C Urząd Gminy w Przytułach Urząd Gminy w Przytułach Budowa Sali Gimnastycznej w Przytułach A B C Urząd Gminy w Przytułach Ogółem , ,00 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - C. Inne źródła

4 Lp. Dział Rozdz. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe (wartość kosztorysowa) Okres realizacji projektu) rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r r r w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach ; 1.Kubra Przebudówka - Wagi 2.Chrzanowo, 3.Wilamowo ,00 A B C 0, Urząd Gminy w Przytułach

5 Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Budowa garaży pod potrzeby garażowania autobusów służących do dowozu dzieci i samochodu pożarniczego w miejscowości Przytuły Łączne koszty finansowe (wartość kosztorysowa) Okres realizacji projektu) rok budżetowy 2007 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* A B środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r C 0, Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Gminy w Przytułach OGÓŁEM ,00 0, A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. OBJAŚNIENIA DO 1 Zmian w budżecie gminy na 2007 rok dokonuje się ze względu na zwiększenie planu po stronie dochodów ogółem o złotych, z tego: złotych z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wypłate świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (plan po zmianie na realizację tego zadania wynosi złotych), złotych z tytułu zwiększenia dochodów własnych tj. z planowanego wyższego wpływu podatku od środków transportowych (nieplanowany był w budżecie na 2007 rok wpływ podatku od środków transportowych od osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie innej gminy), złotych z tytułu planowanego wyzszego wpływu podatku od nieruchomości (za nisko oszacowano jego wpływ przy uchwalaniou budżetu na 2007 rok). Zwiekszenie po stronie wydatków budzetowych ogółem w kwocie złotych dokonane zostało w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych tj. zwiększenie w wysokości złotych. Z tytułu zwiększenia dochodów własnych ogółem o złotych zwiększa się środki na wydatki inwestycji Sali gimnastycznej w Przytułach. Brak środków wynikł z ostatecznego protokołu odbioru robót i nieplanowanymi robotami dodatkowymi ZARZĄDZENIE NR 5/07 WÓJTA GMINY WIŻAJNY z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832/ oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577; zmiany: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1800; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104/ - postanawiam: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego:

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, - wykonanie ,83 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, - wykonanie ,33 zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Laskowski

8 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/07 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 20 lutego 2007 r. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU Lp. Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania I Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , wpływy z różnych dochodów , środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , dotacje celowe , II Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40,00-1 Drogi publiczne gminne , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 - III Dział 630 TURYSTYKA , Pozostała działalność , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , IV Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , pozostałe odsetki ,72 - V Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , dotacje celowe , dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , Urząd Gminy , wpływy z różnych opłat , wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 -

9 Lp. Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania wpływy z różnych dochodów , VI Dział 751 URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ,00 55 KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,,Kontroli i Ochrony Prawa , dotacje celowe , Wybory do Rad Gmin. Wybory Wójta , dotacja celowa ,00 54 VII Dział 754 BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze Straże Pożarne , środki otrzymane z funduszy celowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , dotacje celowe , VIII Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZN. I OD ,35 95 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOW.PRAWNEJ 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , odsetki ,00-2 Wpływy z pod. rolnego.od osób prawnych i innych jedn. nie pos.os.prawn , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od środków transportowych , podatek od czynności cywilnoprawnych ,00-3 Wpływy z pod. rolnego, leśnego..i opłat lokalnych od osób fizycznych , podatek od nieruchomości , podatek rolny , podatek leśny , podatek od środków transportowych , podatek od spadków i darowizn , podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty miejscowej , podatek od czynności cywilnoprawnych , odsetki ,33 119

10 Lp. Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jedn. samorządu terytorialnego , wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorz. terytoria , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , podatek dochodowy od osób fizycznych , podatek dochodowy od osób prawnych , IX Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , subwencje ogólne z budżetu państwa , X Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , dotacje celowe , Gimnazja , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , Dowożenie uczniów do szkół , wpływy z usług , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostała działalność dotacje celowe XI Dział 852 POMOC SPOŁECZNA ,87 98

11 Lp. Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania Świadcz. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rentowe z ubezp.społ , pozostałe odsetki , dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,96 81 świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , dotacje celowe , dotacje celowe , Ośrodki Pomocy Społecznej , dotacje celowe , Usługi opiekuńcze , wpływy z różnych dochodów , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , dotacje celowe , Pozostała działalność , dotacje celowe , XII Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , dotacje celowe , XIII Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Biblioteki , dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. na podstaw. porozumień , Pozostała działalność środki na dofinansow. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł RAZEM DOCHODY: ,83 97

12 WYDATKI BUDŻETOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/07 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 20 lutego 2007 r. Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania I Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby Rolnicze , wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , II Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe , dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek , Drogi publiczne gminne , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje na podstawie porozumień między jst , III Dział 630 TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom ,93 100

13 Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania Pozostała działalność , zakup usług pozostałych , podatek od nieruchomości , IV Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej , zakup usług pozostałych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podatek od nieruchomości , V Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego , zakup usług pozostałych , VI Dział 750 ADMINISTRACJA POBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie , wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rada gminy , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Urząd gminy , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług pozostałych ,71 96

14 Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania opłaty za usługi internetowe , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , podatek od nieruchomości , podatek od towarów i usług - VAT , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , VII Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ,00 55 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , Wybory do rad gmin., wybory wójtów , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe ,83 55 VIII Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze Straże Pożarne , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne ,18 100

15 Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , podatek od nieruchomości , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , IX Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE ,69 96 POSIADAJĄC. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM 1 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych , wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych ,89 52 X Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych pap. wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów ,19 99 XI Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Euroregiony różne opłaty i składki XII Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , inne formy pomocy dla uczniów , wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników ,84 74

16 Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , opłaty za usługi internetowe , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych , opłaty za usługi internetowe , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenie osobowe pracowników ,22 100

17 Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego , zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność zakup usług pozostałych XIII Dział 851 OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , świadczenia społeczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , XIV Dział 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , świadczenia społeczne , wynagrodzenie osobowe pracowników , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki ,55 59

18 Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Składki na ubezpieczen. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp , składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze , świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , świadczenia społeczne , Ośrodki Pomocy Społecznej , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , opłaty za usługi internetowe , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Usługi opiekuńcze , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , podatek od nieruchomości , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , świadczenia społeczne ,00 99

19 Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania Pozostała działalność , świadczenia społeczne , XV Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , stypendia dla uczniów , XVI Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , Gospodarka odpadami , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na fundusz pracy , wynagrodzenie bezosobowe pracowników , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , zakup materiałów i wyposażenia , Oświetlenie ulic, placów i dróg , zakup energii , zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług pozostałych , rożne opłaty i składki , podatek od nieruchomości , XVII Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,86 93

20 Lp Wyszczególnienie Rozdział Plan Wykonanie % wykonania Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych , zakup usług pozostałych , podróże służbowe zagraniczne , XVIII Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , RAZEM WYDATKI : ,33 96

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo