\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r."

Transkrypt

1 . T R ES C_I Poz.: ~1 0 N I T OR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ \Varszama. dnia 30 grudnia 1961 r. UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Nr 99*) z dnia 22 grudnia 196\ r. o Narodowym Planie Gospodarczym na r UCHWAŁA 418 SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na r.. I ~ l. I. Wyniki.rozwoju gospodarki narodowej w 1961 r. 1. Rok 1961 był w dziedzinie produkcji okresem pomy:;lnego wykonania -a w wielu dziedzinach przekroczenia' zadań planu S-letniego przypadająeych na ten role - Wyniki produkcyjne osiągnięte w 1961 r. stwarzają w rezultacie dogodną podstawę do pomyślnej realizacji planu S-letniego w dalszych latach S-lecia Globalna produkcja przemysłowa będzie w 1961 r. według obecnych pr zewidywań o wyższa niż w 1960 L co oznacza wykonanie planu na ten rok w 1025"/0. Odpowiednio do zwiększonych potrzeb inwestycyjnych kraju wztost produkcji wyrobów grupy "A" wyprzedził znacznie wzrost produkcji wyrobów konsumpcyjnych grupy "B". 'Wed ług wst-ępnych szacunków produkcja grupy "A" osiągnie w 1961 r. poziom o wyższy 'niż w 1960 r. to jest t02sq/o planu a produkcja grupy "B".- poziom <:I BY/. wyżs zy niż w 1960 r. to jest 1020:1/. planu. Założ enia planu S-letniego dotyczące produkcji podstawowych wyrobów przemysłowych zostały w 1961 r. w więk sz ośc i przypadków przekroczone co ilustrują następujące dane: Przewidyw81le wy r. konanie 1961 r. w %% w porówna- n u z: pl!łll S-letni przewiilywane wyk 'uanie planem S-letnim na ten rok 1960 r. - Energia elekt ryczna w mld kwh Wę.giel kamienny / w mln ton lg Stal surowa w mln ton Cynk w Turbiny parowe w MW Obrabiarki do metali w Maszyny elektryczne w t y s:--:szt !? Maszyny i nar zę d zi a roinicze w mln zł według cen porównywalnych Samochody c lęza rowe w tys. szt:.. Traktory dwuosiowe w tys. szt. Statk i pel'nomorskie w tys. DWT Wyroby elektroniczne teletechniczne w m'ld zł według cen porównywalnych Kwas siarkowy w Nawozy sztuczne w Cement w mln ton TkaniI\Y baw ełniane w mln ]fi Obu wie skórzane w mln par Mięso z uboju w Masło w tys-. ton ( > 1961 r. I ł przewidv7 r~alleiłl _pan. I walle - ;.~ S-le-tnirn a -Ietm kolu!ilie na t.cll rok i i';.ił..~ Wi(')' Wat!\.. ~ "'ykonallie 1961 r. w (~/~ (~ Q. w pact"vrhluiu z: 196 ') r t _0 9B5 Cukier w.. \ Sytuacja materiałowa w przemyśle byla w 1961 r. lepsza niż w latach poprzednich zarówno na _skutek pomyśl n eqo przebjegu wykonania planów produkcji surowców i półfabrykatów w kraju jak również znacziiego wzrostu importu. Rok 1961 przyniósł dalszy wzrost wydajności pracy w przemyśle a mianowicie o 70 /0 w porównaniu z 1960 r'. przy wzro ście produkcji przemysłowej o 103'1/0 podczas gdy planowany wzrost wydajności pracy wynosił 64.0;'0 przy planowanym wzroście produkcji o 77%. Jednakże tempo W!.lostu wydajności prary jak również jej ud z iał w przyroście produkcji był niższy nii w pop r'l ed~ nichlatdch. Przyrost wydajno śc i pracy ciał w 195t r. około 70" /0 przyrostu produkcji wobec nu/u w S-leciu i okolo BO"/u w założeniach na S-lecie ".- \..1 'j Ostatni numer w r. /

2 ( ~. ; ~. ' f i Monitor Polski Nr Poz. 418 Rok 19th charakteryzowało wyższe niżzakladano w planje -tempo wzrostu zatrudnienia w przemyśle. Według ob.ec zwi ę ks z enia dostaw środków produkcji dla rolnictwa i zasto- W 1961 r. dokonano dalszego postępu: w dziedzinie nych pnewidywań zatrudnienie zwiększy się w 1961 r. o 31'/ sowania nowoczesnej a grotechniki. Zuży c ie nawozów pod w porównaniu z 1960 r. to jest przekroczy poziom założony zbiory 1961 r. wzrosło o 67% w porównaniu z ' z\lżyciem pod w.nil rodowy planie gospodarczym o zbiory 1960 r. Dostawy środków ochrony ro ś lin dla rolnictwa Propor.cje pomiędzy wzrostem pr z eciętnej płacy i wzrostem wydajności pracy były mniej korzystne niż to zakla- - dostawy maszyn rolniczych i traktorów w związku z re ali były w 1961 r. o wyżs z e niż w 1960 r. Żnacznie w z rosły danó w planie. za cją programu rozwoju k ó ł ek rolniczych a mianowicie W rezultacie przekroczenia planu produkcji plan akumulacji finansowej w przemyśle bę'dzie według obecnych o 123 % Kółka rolnicze zwi ę ks z yły stan traktorów z 6910 sztuk' nil koniec 1960 r. do sztuk według p newi dy\vań - przewidywań przekroczony. Zadania planu w dziedzinie na_ koniec L to jest 2 l-krotnie. obniżki kosztów zwłas z cza materialowych w niektórych resortach nie zostaną osiągnięte. sokich wyników produkcyjnych PFez pa r'istwowe gospodar Rok 1961 chara k teryzował się równi eż osiągnięciem wystwa rolne które zwię l.<-szyły swą produkcję globalną o 125% 3. DziękI ros1lącej pomocy Pańs tw a dla rolnictwa zwiększonemu zainteresowaniumateriafnemu ludno ści chłop- 5kj ~ j wzrostem produkcji korzystnym wy nikom -osi ąg niętym przez państwowe gospodarstwa rolne jak również dzi ę ki tenlu że w roku 'gospodarczym 1960/1961 warunki atmosferyczne były korzystne dla produkcjf roślinn ej osiągnięto w 1961 r. wysoki wzrost i znaczne przekroczep.ie planu 5-letniego ' w dziedzinie produkcji rolnej. Według wstępnych szacunków produkcja rolna w 1961 r. będzie o 102 /. :wyżs z a niż w 1960 r. co oznacza wykonanie ł!lanu w 1055 /. Charakterystyczną cechą tego roku jest równi e ż wy sokie przekroczenie ' planu produkcji ro ś linn e j która osiągnęła wyższy poziom niż -za kladano w planie na ten rok. o 81 Olu j wzrosła w porównaniu z 1960 r. o głównie dzięki korzystnym plonom i zbior ~lin zbóż buraka cukrowego roślin oleistych i ziemniaków. Plony i zbiory osiągni ę te w 1961 r. przedstaw ~ająsię następująco: " Plo-ny: - plan 5-JCltni 1961 rl P rzewld y\vlllle wykonanie 1961 T. w %% w por{wpl'zt:widy. Wllt1ft wy- 1'luuell n 'Ul ;n. z: konallie 5-letnim 1%0 l. na t1:n rok :zbóż ogółem w q/ha l buraków w q/ha 240; :ziemniaków w q/ba Zbiory: z~óż ogółem w mln ton bu'raków w mln ton :1 :ziemniaków w mln ton Korzystne plony i zbiory zboża ziemniaków; liści buraczanych jak również siana stw o rzyły dogodną ba z ę do dalsiego rozwoju hodowli zwłas zc za b y dła co znajduje wyraz w ulrzymującej się tendencji do wzroslu pogłowia w gospod ime chłopskiej. - Wynikające ze wzrostu poglowia zwiększone zapotrzebowanie na zboże na potrzeby 'p~szowe powoduje że istnieje pewne napięcie w bilansie zbó żowym kra ju oraz konieczne jes-i utrzymanie na wy sokim poziomie.importu zboża w roku gospodarczym 1961/. Ogólna produkc ja zwierzęca w r. osiągnęła rozmiary o 850f0 Wyższe niż w i 960 r; i o 1.6% wyższe niż planowano co ' związane b.yło qiównie z-e w zr~ slem produkcji żywca ~ie)[zowego o 14l Q /o wyjątkowo - duż ym w zróstem produkcji jaj -(o 99%) a także - dalszym jakk olwiek 'nieuostalecznym j 'n' iższym od 'planu wzrostemprorlukcji mleka o w 'porównaniu :z 1960 r. _ w porównaniu z 19GO r. ' 4. Według obecnych prz ew idyw ań globalne rozmi'a ry inwestyc ji w g05podarce narod owę josiągną w '1961 r. pozioln o 9" /0 wyższy niż w ' 1960 L to jest poziom o 1.4% wyższy niż zakładano w planie na ten 'rok. W rezultacie znacznie zaawansowano bud owę szeregu kluczowych' obiektów majć} cych decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraj~ zwłaszcza w przemyś le i rolnict wi'e. M. in oddano do użytku IV wielki piec X piec martenowski ocynownię i o cy nkowflię w hucie im. W Lenina walcownię grubą w hucie WarszaWlI - dalsze turbo z espoły w 'elektrowniach Ska wina Konin Po~orzany kopalnię węgla kamie nnego "Sz czygłowice'.'. ząkła-d przerobu rudy siarkowej fabr yk ę kwasu siarkowego i fa brykę superfosfatów w Tarnobrzegu i szereg innych ważnych obiektów Równocze śn ie znacznie zaawansow~no budowę _)combinatu paliwowo-energetycznego w Tu ro-szow ie ro zpocz ęto 'budowę kopalni węgla kamiennego "Zofiówka". zakłariów rafineryjnych i petro-chemicznych w Płock' u i ruro c iągu ~aito wego ~ cementowni Rudniki i szeregu innycą kluczowych obiektów planu 5-letniego Ró wno cz eśnie jednak przebieg realizacji planu ujawnił Iwni e czność zwięks z enia oakładów na szereg obiektóyt powyżejpoziomu założonego przy opracowaniu planu S-le tniego) ~ wiąże się z nie do ść pre cyzyjną o c eną kosztów s 7eręg u '-inwę - stycji. Miqdzy innymi powstała konieczno ś ć żw-ięks ze ni-a nakładów finansowych w stosunku do ustal e ń planu 5-letnif>g o na budowę sze regu obiektów w hucie imw. Lenina. ciągarni rur w hude Jedno ść; huty tlenku cynku w Miasteczku Slą - -_ skim huty aluminium w Koninie -kopalni. węgla brunatnetj o Adamów kopalhi węgla kamie nnego P orą bka i sleregu in~ nych obiektów. Ponadto wy konanie rzeczawych efektów inwestycji b y ło gorsze' niż wykonanie nakładów c zęściowo z przyczyn wymienionych wyżej a częściowo r ównież z powodu opóżnień w przygotowa ni& dokumentacji. W rezultacie w bud'owie niek tórych obiektów o ważnym znaczeniu dla osiągnięcia ' przyrostu produkcji w dalszych latach planu 5-letnieqo pow s tały opó źnie nia w stosunku do zało że ń planl1 ~ Międz y inrwmi powstały opóżnienia w budowie elektro cie płowni Siekierki elektrowni Si rsza walcowni drobnej w Huc-ie Warszawa ciąga rni rur precyzyjnych w hucie Jedno ść i hucie Sosnowiec w rozbudowie fabryki lokomotyw w Chrzanowie budowie w y t.wórn i kwasu azotowego technicznego w Zakładach Azotowych im. F. Dzierżyńskiego w TarnO wie i niektórych innych obiektów. _ 5. Rok 1961 charakter yzowa ł wzm o żony w ysiłek e ksportowy co znalazło wyraz we wz roście ogólnyeh rozmiarów eksportu o 1280/0 w porównaniu z 1960 r. przy przekroczenill planu eksportu o Ogólne rozmiary importu wzrosły w 1961 r. o 146 (0_ przy przekroczeniu planu o z tym że w ogólnej warto ści import u zawarta jest wal' tość wcześnie}szych zakupów -sz regu s~rowc ó w oraz zboża dok o nany ćh -w 1961 r. a prze zna-

3 Monitor Polski Nr Poz. 418 ~~~ ~ ~ ' I.. czonych na potrzeby r. na kwotę około 270 mln zł de Wizowych co stanowi 39%całości importu w tym roku~ Wzrost eksportu w 1961 r. osiągnięty został głównie '4{ wyniku poważnego wzrostu eksportu artykułów rolnych który to e1tsport osiągną! rozmiary o / 0 wyższe niż w 1960 r. i o wyższe niż zakładano w planie. Znacznie wzrol?ły rówmez rozmiary eksportu maszyn i urządzeń który był o 1550f0 wyższy niż w 1950 r. jakkolwiek 'zadania planu w tym zakresie według obecnych przewidywań nie zostaną w pełni osiągnięte ' (9930f0 planu). \tv rezultacie w 1961 r.nastąpiły da lsze zmiany w strukturze eksportu wyrażające się zwiększeniem udziału maszyn' i ur ządzeń w całym eksporcie z w 1960 r. do 287% w 1961 r. oraz artykułów ro l no-spożywczych z 18.1% do 214 /0 przy równoczesnym zmniejszeniu ud z iału surowców i pólfabrykatów przem ys łowych z 438 /0 całego eksportu w 1960 r. do w 1961 r. Jednakże sytuacja w handlu za.granicznym była trudna Zę względ u na zwiększone w stosunk)j do założeń planu "potrzeby importowe oraz konieczność dokonania w 1961 r. wcześniejszego zakupu szeregu surowców i zboża przeznaczonych na potrzeby r.. 6. Dochód narodowy w 1961 r. przekroczył rozmiary założone w planie. Według obecnych przewidywań dochód nąrodowy wytwor'zony będzie w 1961 r. o 66 1t /o wyższy niż w 1960 r. ' Spożycie ukształtowało się na poziomie wyższym niż zakładano w planie. Globalny fu~dusz s flożycia wzrósł w 1961 r. o 67%. wobec zakłaclanegow planie wzrostu o 4 l /II. Wzrost spożycia związany był zarówno ze wzrołtem funduszu płac jak i znacznym wzrostem dochodów ludności \ chłopskiej. Globalny fundusz' płac brutto w zrós ł z ' mld zł w 1960 r. do 1642 mld zł w 1961 r. to jest o 76 % i przekroczył poziom założony w narodowym planie gospodarczym o 46 /11... ' ' Wobec przekroczenia planówanych rozmiarów zatrudnienia wzrost płac i dochodów ro z ł oży ł się na więks z ą liczbę zatrudnionych niż 'to zakładano w p'lanie w rez'ujtacie czego w zrost płac przeciętnych był niższ~ od wzrostu ogólnego fund uszu płac. Przeci ę tna miesięczna placa nominalna netto w gospodarce u5polecznionej wzrosla z zł w 1960 r. do zł w 1961 r. to jest' o 4so/9.. Jednakże na skutek pewnego wzrostu kos7tów utrzymania w 1961 r. wzrost płac realnych będlie nieco niżs zy i wyniesie okolo 3 l % W porównaniu z 1960 r. Dochody chłopskie przeznaczone na konsumpcję według wstęp n.yc h szacunków osiągną poziom 'o 550f0 wyższy niż w 1960 ' r. przy jeszcze szybszy m wzro ś cie wy datków wsi na zakup środków dla bi eżące j produkcji ora!. na inwestycje. Ponadplanowy wzrost dochodów ludności przy równoczesny m obserwowanym w II pólroczu pewnym zahamowaniu Wzrostu oszczędności oraz niepetnym wykonywaniu planu u sług spowodował znacznie w ię kszy wzrost zakupów towar ów w handlu niż to zakłacląno.w planie. W edhlg obecnych pr t'ewidywań ocenia się że wzrost ' obrotów detalicznych osiągnie 96 % w porównaniu z 1960 r. i przekroczy o 5go/. poziom planowany. Przekroczeni'e planu obrotów VI handlu wymagało znacznego powiększenia dostaw towarów na potrzeby rynku co nastą piło głównie dzięki przekroczeniu planu produkcji a częściowo również d z ięki ni ższe mu niż zakladano VI planie przyrostowi ' zapasów towarów VI handłu. Na planowany przyrost towarów " rynkowych w hantllu w wysokości 15 mld zł rzeezywisty przyrost tych zapasów wyniesie 0.6 mld zł. " ' Natomiast przyrost zapasów w przemyśle w rezultacie przekroczenia planów produkcji i im portu znacznie przekracza założeni a planu co w \ ohsek wencji powod uje przek roczenie planowanego przyrostu zapasów w całej 90spodarce parodowej. Według obecnych przewid yw ań 09ółny pr ~ yr05 t zapasów wyniesie 252 mld zł wobec planowanych 170 mld zł. Przekroczenie planowane90 przyrostu zapasów przy równoczesnym szybszym niż planowano wzro ście inwestycji spowodo valo że cała akumulacja osiągnie rozmiary większe niż zakładano w planie. W r. oddane zostanie do uży tku według obecnych wstępnych szacunków 3145 tys. izb mieszkalnych typu miej"' ski ego to jest o 14 /dwięcej niż w 1960 r. i o około 9 tys. i zb wię ce j 'niż założono w planie. 7. Ogólnie charakteryzując wyniki wykonania planu S-letniego w 1961 r. stwierdzi<!: należy: -- pomyślne wykonanie zadań produkcyjnych planu S-letniego w przemyśle - bardzo pomyślny przebieg wykonania zadań pfimu. 5~ letniego.; rolnictwie -- szybszy niż planowano wzrost spożycia ludności - większe niż planowane} rozmiary nakładów inwestycy jnych wyższy niż planowano przyrost zapasów szybszy niż planowano wzrost importu i eksportu przy utrzymującym się napięciu w bilansie płatniczynl w obr~tach z niektórymi krajami. II. Podstawowe zadania planu na rok. 1. Podstawowym zadaniem roku jest utrzymanie szybkiego tempa rozwoju gospodarki narodowe j stanowiąceg o podstawowy warunek pełnej realizacji zadań postawionych przez plan S-letni na lata ~ Wymaga to zwłaszc z a dalszego zwiększenia produkr ji pr z emysłowej i roln e j zwiększenia wysiłku ' inwestycyjnego oraz poprawy bilansu handlowego i płatnic zeg o Pólski. 2. Nale ży dą ży ć ' do da'lszego rozwijania produkcji prze m y słoweja zwłaszcza produkcji pr zemys łu ch e mic 7. n e~fo maszynowego hutniczego i energetyki. W roku nal eż y w mi <;lrę możno ś ci przekraczać zadania planowe w zakresie produkcji przemysłowej zwłaszcz a w tych asortymentach których' produkcji nie limituje import surowców a które mo- 9ą najpełniej zaspokoić potrzeby związane z rozwojem hantllu zagranicznego i rosnącą silą nabywczą ludno ś ci. 3. Stworzenie materialnych. podstilw do szybkiego rozwoju gospodarczego Polski' wy maga dalszego kontynuowania poważnego wysiłku inwestycyjnego. Zndczne obci ąż enie dochodu narodowego inwestycjmni nakazuje zwrócenie w roku 19G2 s zcze~jó lnej uwagi na prawidłowy przebieg działaln ości inwestycyjnej w celu uzyskania wyrażnej poprawy w zakresie koncentracji nakładów organi7acji pracy w budo w niclwie oraz terminowego oddawania do użytku nowych obiektów. 4. Na leży utrwalić osi ąg ni ęc ia uzyskane w roku 1961 w dzied zinie produkcji rolne j dążąc zwłas zcz a do rozszerzenia krajowej bazy paszowej w drodze c!atszego rozwoju produkcji roślinnej. W dalszym ciącj u należy w p rowa dz ać post ę p techniczny do prowadzenia proqu kcji rolnej w pań stw owyc h gospoda rstwach rolnych i s półdz ielniach produkcyjnych oraz w gospodarce indywidualnej glównie przez pełniejsze wykorzvstanie Funduszu Rozwoju Rolnictwil na zakup mas'zyn przez krjika rolnicze pr:zez dalsze 'zwiqksz.3:1ie zakresu prac melioril cy jnych ' oraz posz0.f7 an ie powie rzchni 7asiewanej k walifikowanym ziarnem 'siewnym. 5. Należy doprowadzić do istotnecro polepszenia sytuacji w h andlu żagraniczn y m przez dalsze aktywizowan.:e eksportu we-' wszystkich g~ł ~'l iijc h produkcji r0 ZS7.P fl anie eksp'::li:tu lislug oraz ulr źylll)' Wilnie importu w granicach nie-... /.

4 ~1 o nito.r Polski Nr 99 - / 920 po;z:.. "'18 zbędnych potrzeb na których zaspokojenie poz'\v alają możliwości platrlicze kraju. 6. S_zybkiemu r'o"zw ojowi sil wytwórczych kraju powinno lowaflyszyc z\... i ęk s ze nie płac realnych i dochodów realnych ludności rolniczej w granic' ach zap c wniającychrealizację~ zadał! pian.u 5-lelniego w tym zakresie. Należy dążyć do uzyskania stosunkowo równomiernego tempa wzrostu dochodów ludności utrzymywanej z pracy ~ gospodarce usjj o!ecznionej i ludności utrzymywanej z produkcji winej. 7. W r. nal ży konc-entrować uwagę na prowadzeniu pra wi dłowej povtyki w zakresie płac i zatrudnienia. W tym celu.nal e.ży zw rócić uwagę na po'prawianie organizac ji pracy pogłębian ie dyscypliny pracy i płac na prawj.dł.o-. wy propo[f:jonalny 1io wzrostu produkcji pgdział limitów funduszu płac.w przękroju C7.a ~owym i organizacyjnym oraz na przestrzeyanie 7.Clsady bieżijcej aktualizacji no'rm przy ' wpro~.adzaniu zmian technologicznych w procesie produkcji.. 8. W.-roku należy. zwrócićs?czególną uwagę na. usprawnianie.gospodarkimat eri<t ło?.ej przez szewku! wprowadzanie technicznych norm zuiyda material.owe.go. obniia ;- nie kosztów materiałowych pr0dukcji poprawę stanu 90sl'>0-. <C:Iąrki '~ate.riałowej orilz.prawidłowe regulowanie i płanowaniewzwstu zapasó\'l. 9. Roz:wój gmi:pooarki narodowej powinien. być w coraz wi~k5z'ej mierze Op~Tty o wpr'owsd7.allie postępu teehnkz nego do wszystkich dziedzin pr-odukcji 'Oraz powszechne 'usprawnianie organizacji pracy. 'ID. Przemysł. L Wartość produkcji globalnej przemysłu socjalistycznego ogółem w cenach. p'olównyw.alnych wyniesie mln zł co stanowi wzrost o 8.4 ;. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu '1961 r.. w tym produkcja przemysłu środków wytwarzania (:grupa A) W1Uośnie o łi.4 ;e iii produkcja przemysłu przedmiotów spożycia (grupa B) o 83 /...'.. 2. Wartość produkcji globalnej 1'r't:emysłu planowanego.centralnie w cenach porównywalnych wyniesil'; mln. zł co stanowi Wlf{)sŁ o 84 /0.W porównaniu z przewidyw'anym wykonaniem planu 1961 i. a ' prżemysłu plilllowanego terenowo mln zł co stanowi wzrost o '84No w porównaniu z prrewidywanym wykonanjem planu 1961 r. '3. Wartość pr.odukcji' globalnej w cenach porównywal~ nych. w poszczególnych gałęziach przemysłu kształtować się b~dz i e następująco w mln zł: ' / plan Wartość produkcji globalnej ogółem Wytwarzanie energii ~Iektrycznej i cieplnej Przemysł paliw Hutnictwo żelaza (łącznie z wydobyciem rud) Hutnictwo metali nieżelaznych. (łącznie z wydobyciem rud) Przemysł maszynowy i konstr ukcji metalowych I Przemysł elektrotechniczny ' Przemysł środków transportu Przemysł metalowy Przemysł. chemiczny {łącznie.z kopalnictwem surowców.chemicznych) ' to Ud ział procentowy 1961 p.w. 1' ' i 13 4.Q ł 124 gumowy Przemysł Pr zemy sł materiałów budowlanych (łącznie z wydobyciem surowców mineralnych dla budownictwa i przemysłów: materiałów budowlanych szklarskiego i porcelanowofajansowego). Przemysł szklarski Przemy~ł porce la'nowo-fajansowy Przemysł Przemysł Pnemysł drzewny papiemi'cly poiły ranemy Przemysł wlókie.n~iczy {łącznie z dziewiarskim}. Przemysł o.dzieżowy (z wyją t Idem produkcji odzieży SKOfzaneJ. futrzarskiej ł dziane H 'Przemy~ł skórzano-obuwniczy (łąc:rnie z futrzarskim) Przemysł spożywczy Przemysł s01ny Inne gał~zi~ przemysłu plan : ~. ';'."; ; 3:573; )6. łh fł-7 346U 7.'51104 <>/ Udział ~ 1:962 procentowy 1961 p.w OS 1071 Q t! 1015 ł ~O4O 92 ; ;U 23 too;9 ' 230 loł" {) l H Wartość ' produkcji towarowej.pr l~mysłu socjahstyeznego w ćenach zbytu z {Inia 1 stycznia l'962 r. 'pow1nna wynieść 001l mln zł co. stanowi wzrost o 'ł3~18 W porównaniu z pr:z~widywanym 'wykonaniem planu 1961 r.. 5. \Vartość produkcji towarowej przemysłu planowaneg'q. centralnie w cenach zbytu ż dhia l' 'Stycznia 1~2 r.powi:nna ~Tllieść oł.t mln zł Co stanowi W 1;fO st o 1.'9 70. w po:rówr!łdin z pfzewirlywanym ' wykonan.iem planu 1961 T../ li przemysłu p\.anowan~o ter enowo ' 'ł6.18t6 mln z'ł co stanowi wzrost o 6fIll. w pórównaniu ' z przewidywanym. wykoqnaniem planu 1961 r. 6. Produkcja głównych wyrobów przemysłowych pow.in.na osiągnąć nas tę pując)' póziom: Wytwarzanie ene;gii ele ki Tyczne j '0 1 'O Jedno!;lka miary plan 1961 ' p.w. cie~jnei Energia elektryczna mln kwh w tym: elektrownie zawodowe mln kwh Przemysł pa/iw. Węgiel kamienny typu ; ' w tym: węgiel gazowy i koksowy typu > Węgiel brunatny Ropa naftowa )05 Gaź ziemny mln m Przerób ropy naftowej bez rlgenerac ji Ko s tys. lon 12:

5 'M:onilor Polski Nr Jednostka miary plan U/o 1961 p.w. J ed nosl.ka miary 19fi2 plan 1;; "U U)b.! l <)fi i p. w. [ I l. F l t.- t. Ole je napędowe Feno~ (łącznie z syntetycznym) HutnIc/wo żelaza (łącznie z wydobyciem rud) Rudy żelaza krajowe surowe w wadze rzeczywistej Surówka żelaza w przeliczeniu.. "na martenowską Stal surowa Wyroby walcowan'e gotowe ~ tym:. wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowej Ruty stalowe gotowe ze stali zwykłej i jakościowej Blachy cienkie walcowane na zimno Blachy ocynowane (biale)!liachy ocynkowane tys. toń km i Hutnictwo metali nieżelaznych (łącznie z wydobyciem rud) Rudy cynkowo-ołowiane w wadze rzeczywistej Rudy miedzi w wadze rzeczy - wistej. Aluminium - Al C-Xnk - Zn Miedź. elektrolityczna - Cu Ołów - Po Przemysł I\otly parowe wodnorurkowe Turbiny parowe Silniki napędu głównego Silniki agregatowe Obrabiarki do metali skrawające Maszyny do obróbki plastycznej metali Maszyny i urząd7.enia dla pf7.emyslu chemicznego gumowego i wyrob!>w z gumy oraz przejllyslu rafineryjnego Maszyny i urządzenia do produkcji włókien sztucznych lb "00 maszynowy i konstrukcji metalowych szt. tona tplh szt. MW szt. tys. KM szt. tys. KM szt. tona szt. tona niln złc.p. tona Maszyny urządzenia wiertnic ze mln zł c.p. tona Maszyny górnicze maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki rud węgla wozy kopalniane mln zł c.p. I Maszyny i urządzenia do wyrobu płyt pilśniowy c h ' B G ' lp ~ '54 Maszyny i urząd zeni a hutnic1e Maszyny i urządz enia do wyrobu papieru i tektury Maszyny włókiennicze Maslyny i urządzenia ella przemysłu rolnego i spożywczego Maszyny do robót ziemnych budowlanych i drogowych Maszyny i narzędzia rolnicze i dla ' gospodarki leśnej Dźwigi i przenośniki (transportery) ogólnego zastosowania Łożyska ' toczne Przemysł Maszyny elektryczne wirujące Transformatory o mocy powy żej 20 kva Odbiorniki radiowe Odbiorniki telłwizy jne Kable silnoprądowe Kable teler oniczne t ys. ton mln zł c.p. mln zł tona tys. szt. c.p. elektrotechniczny tys. szt. MW szt. MVA tys. szt. tys. szt. tys. km tys. km żył Przemysł środków. 'ii.ansportu. Lokomotywy parowe (parowozy) na tor szeroki i normalny Lokomotywy spalinowe na tor szeroki i normalny Lokomotywy elektryczne na toj szeroki i normalny Jednostki elektryczne trójczłonowe Wagony osobowe na tor szeroki i normalny Wagony towarowe na tor szeroki i normalny S3mochody osobowe Samochody ciężarowe Autobusy Ciągniki jednoosiowe Ciągniki 'dwuosiowe Motocykle Skutery Motorowery Rowery Tabor transportu ryb01 ówstwa morskiego powyżej 100 DWT Odlewy żeliwne Odlewy sta liwne Pralki i pralkowirówki Lodówk i Maszyny do szycia Przem ysł szt. szt. szt. komplet szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. t ys. szt. tys. szt. tys. S 7 t. ty s. szt. szt. tys. DWT metalowy tys. S7t. tys. S7t. ty s. szt u.GOO ' 5U B G B iS" 5650 R B n ' l > lgb ' ' ft) j '

6 Mflnitor Polski Nr 99../ 922 Poz. ;(18 J ednostka miary plan o/u 1913 l p.w; O/fi J 'ednostka ' mlary plan 1961 p.w. Prze mys ł chemiczny (łqczn ie z k opalnict wem surowców cllelilicznych) Amoniak syntetyczny Siarka elementa ma K wa s siarkowy w przeliczeniu na ' loon/o Soda k'a lcynowana VI przeli czeniu na 98% (w ęg l a n so QOwy bezwodny soda ~1110- ty s. ton i ~ niakalna.łąclnie z so dą ciężką) Soda kaustyczna w j:łrzelicze - n iu na 96 % (wodorotlenek sodowy - soda żrą c a) Karbid '~JVJe!i~zeniu.na_750f0 N a.w oz.yazotewe w przeliezeniu 'na N! - ' Nawozy fosforo we 'w przeliczeniu na PtO-- Naw ~zy wapniowe w przelicze niu na CaO Kauczuk syn te tyczny Barwni ki organiczne sy n te- tyczne tona mln zł c.p. S rodki ochrony roślin mln zł c.p. Włókna chemiczne w tym: wiókna sztuczne cel ulozowe w tym: prz ęoza sztucznego jedwabiu ' \vló.kno cięte włókna sztuctll'e syntetyczne w tym: typu steelon Tworzywa sztuczne w tym : polichlorek winylu polistyren ' (ze styropianem) W y roby lakiernicze M ydło do prania w kaw ałka ch Mydło toa le to we i -specjalne Proszki do prania perfumery jno-kosme Wyroby tyq ne WYroby farmaceutyczne Wyroby gumowe q poni ' trakcyjne Plzemysł w tym: ' GfJony salnochoc]bwe" op'ony h~ ak lo ro \ve i ' r olnicże ' o'pony motocyklowe Obu\'vle gumovve tys:. t on ty s. ton t ys. ton ty s. ton ty s. ton. mln zł c.p. :mln zł c.p. gumowy tys. szt. ly's. 'szt. ' tys. "szt. ty s'. Set. tys. par : ; : ; ; ' 108;8 Pr zemys ł mat eria /ów budowlanych (łącznie z wydobyciem.surowców mineraln yc h dla budownictwa oraz przemysiów ma te r iałów budowlanych szklulskiego i pulce/anowo- lu janso\vego) Cement tys. toll Wapno budowlane prze-. m ysiowe ' ty s. ton Mat eri ~ły ścienne ogółeln min' szt. eegly lo z tego: elementy SClenne (materiały ścienne) bez żelbetowyc h betonowych mln szt. ce gły w tym: '... \ cegla elementy ścienne (mat er iały ąci en n e )Ż elbe towe i belo- nowe mln szt. cegly Dach ówka palona gąsiory palone mln szt Papa mln mi ' Pł y ty dach owe azbestowo-cemento\ve tys. m 2 10.SQO 1190 Są czki w przeliczeniu. na 5 cm mln szt mln szt. ' S z kło okienne ciągni{)lne w prze liczeniu na 2 mm S z kło g osp odąrskie Przem ys ł Porcelana s tołowa Porcel.dna elektrotechniczna techn iczna laboruloryjna i apt.eczna Porcelit stalowy Fajans stolowy Fajans sanitarny Tarcica Okleiny o~)ólem Płyty pilśni ow e P łyty wi.órowe P.ły t y pa±dzierzowe Sk)gjki Meb le ogółem Za pałk i Celuloza Pap'ier Tektura PlZemysl szklarski ' tys. m 2 t&na polcelanowo-f ajansowy Prz em ys ł Pr zem ysł - i t ona ' tona tona tona lona drzewn'y ty s. m S t ys. 1))2 tys. m 2 ty s. m S tys. m 3 tys. m S mln zł c:zb. tys. s krzyń papierniczy tys. toi \GO tion ~ OO )65 6.!30Cl Hl i451 : " 102;7 15&3 10'3;4 " / '

7 ł:--1onitor Polski Nr Poz J ednostka. miary; plan G/o p. w. J ednostka miary l.. 19G2. plan 19; ; [l. \\. " Przemysł włókienniczy (łqcznie z dziewiarskimj Pr z ędza ba wełnian& i baweł- \ nopodobna ton& Przędza w e łniana wełnopodobna i włóczka t kaniny transporterowe Tkaniny oponowe (kordowe) :rkaniny bawełniane i baweł- '. nopodobne' wykończone (bez tkanin kordowych i transporterowych) Tkaniny wełniane ł wełnopodobne wykończone Tkaniny jedwabne wykończone (łącznie włókien w tym: wlókien synte tkaniny z tycznych Tkaniny lniane wy kończone " z tkaninami z syntetycznych) pakulane Włóknina z włókien łykowych W yroby dziewiarskie W y roby po ńcz oszni eze Prze mysł Skóty twarde Skóry miękkie Obuwie wszelkiego rodzaju (bez obuwia gumowego) 'Obuwie z wie rzchami skórzanymi Mięs o cieplej Bekony Konserwy m i ęsne tona tys. mb. tys. mb. tys. m! tys. m' tys. mb. tys: ' mi. tys. mb. tys. m t tys. mb. tys. in! tys. mb. ty s. m! ty s. mb. tys. m! tys. mb. ' mln zł c.zb. mln zł c.zb. 167: ; : skórzany obuwniczy r futrzarski Przemysł z uho ju w wadze bite j w tym: margaryna Cukier. w przeliczeniu na cukier biały Cukierki.. W y roby t'zekoiado\'le...r ~ 1 \ '. Piwo tona tys. m! tys. par ty s. par spożywczy waga netto w tym: szynki i ło p atki w puszkach. 'Polowy ryb morskich i zalewowych Mleko spoż y wc ze ty s. ton mln l Masło śmietankowe tona Sery dojrzałe tona Tłus zcze i. ole je jadalrie tonll tonll ty s. ton tona tonll tys. hl D J ;0 10L Spirytus surowy w przeliczeniu na Wódki i spirytus butelkowany w przeliczeniu na Papierosy Wyroby winiarskie - wina miody pitne Sól Sól kamienna biała mln mln mld szt. mln l Przemysł solny ' l7. t 728 9il ~1 510 l U l OO:~ 420;0 97! 1. Wytwarzanie energii elektrycżne j i c i e p l n ej: Wartość produkcji globalnej energii ele~ry c z n (; j i cieplnej według cen porównyw-alnych wyniesie mln zl co stanowi wzrost Y'I. porównaniu z 1961 r. o 11811/0. Krajowa produkcja energii elektrycznej w e dług ilości powinna osiągnąć poziom mln kwh to jest o 9 1 / więcej niż w 1961 r. Na rozwój produkcji energii elektrycznej przeznacza się w r. naklady inwestycyjne w wysokości mln zł to jest o 52% więcej niż w 1961 r. W przemyśle. energetyczny m szcz e gólną uwagę nal e ży zwrócić w r. na terminowe przekazanie do eksploatacji podstawowych obiektów oraz nie z będne zaawansowanie budów elektrowni które zgodnie z planem p ię ciol e tnim mają być oddane do użytku w latach nastę pnych. W r. należy pr ze kazać do eksploatacji 885.MW nowych mocy energetycznych w tym 842 MW w. ele.ktrowniach zawodowych. Nie z al e żnie od tego powinny b y ć oddane do eksploatacji w r. nowe moce które nie zostaną oddane do użytku w 1961 r. w w y sokości około 170 MW..'. - W celu zapewnienia dalsze j poprawy jako ś ci dostarczanej.energii poprawy ob s ługi odbiorców or.az w celu zapewnienia cią g ł o ści d'ostaw należy poprawić eks p l o a tac ję sieci elektrycznych przez wykonanie ni ez b ędn y ch remontów oraz przez poprawę i leps z ą organi z a c ję prac eksploatacyjnych. W 'ctalszym ciągu w r. nal e ży dążyć do systematycznego obniżenia strat sieciowych oraz jednostkowego zu ż ycia paliwa na produkcję ene rgii elektrycznej. Straty sieciowe należy obniżyć co_ najmniej do 123% a. z użycie paliwa umownego na produ kcję l kwh w cie pl nych elektrowniach zawodowych do 457g. 8. P J z e ID y s I p a l i w. Wa r tość produkcji globalnej we dł u g cen porównywa l- nych pr z emysłu paliw wyniesie mln zł co sta no wi w zrost w porównaniu z 196 i r. o 40%. N a rozwój przemy siu paliw przeznacza si ę w r. nakłady inwestycyjne w wys o k ośc i mln z ł tj. o 114 % wi ęc ej niż w 1961 r. WydJb.;cie węgla kamiennego powinno osiągną ć po ziom 109 mln ton tj. o l ys. ton (22% ) w ięce j n iż w 1961 r. Rada Ministrów ustali poziom plan u w ydobycia w ~Cfł a' kamienne90 do pod z iału na po s 7: cze g ó łne kopaln ie w Wy s0- kośc i uw zg l ę dn i ającej obow i ą zując " w górnictwie \\'.;;g I3 kamiennego s.ystein pł:c i premiowania.

8 P.oz. 418 \'\Tydobycie w ęgla ' gazowo-koksowego typu powinno osiij 'gnąć pozionł 205 mln ton przy równoczesnym założe niu importu węgla typlt w wysokości BiDr4C ixl.d u w.ay.ę w.pląci.e MI h:j...ns.i.e ~:;(}'9Ja goww.qko k so w c gą Rada Mini s trów okr e śli kierunki racjonalnej g'ospodarki tym w ę gl e m. Jedlloc.z-e::nie w. nal e ży p r z edsi ęwl.iąć dalsl..e " środki techniczne i organi z acy~ne w c e!u ul':ysk.a.mia 7..a-SiłGl- ' J:lłClej poprawy jaio;:.cjsci w~jla ' a zwr.. szcea węg'la p-ru!z9.a CW<1 go na eksport aoaz dla koksc'wniclwa..w celu realizacji powyż5zeg.(;) n-al:e żymiędzy i.ml'1ynli zapewnie obniżenie z a'wiilfl;q ści popiołu w w~łu. 'k.';hi1 1~Jl- n~t m co najmniej o 0.2 / 1) w porównaniu z 1961 r. oraz uzys 'kać produkcję węgla ~ru.b.e~ powyżej 25 mm w ilości odpowiad-ającej 329"/0 : og?lne~o wydobyciawęglaenerget yo.negg. W' celu 'zapewnienia cl-alszego wzrostu wytdobyc.ib w<ę!il1a kamie'nn-ego w latach następnych należy: -.. l;.otltynoować f.o-ed'l.ld<o\v-ę rut~ęlłu3ącydh im 'J*!:lń ktgtych ' budowę rozpc;)częto w.okresie pianu 6-letniego : Kościuszko Wesoła.. Ziemowit Mortimer-p'Qrąb <ka Nowy Wirek Halemba Julian i l Maja oriolz budowę ko f-lillń' rozpoczętych w okj;esie planu 5-letnieg-o łmjo :a mianowicie': Jastrz-ęble Moszczenica Staszicj.k.on.lynl1ować bl1dqw~ kopalni 'Szoyg1owice któr) oddałja wsta~a d0 liżytku w 1961 r. oraz budnwę 'kopalni Zofi ÓWKCl 'której budow-ę -rozpoczęto w 1'961 r.; - f007;p0c7:ąć budow~ kopalni węgia kam'iennego "Bory Jll.i l" o!ą:cmej docelowej 'I':dolności pr odukcyjnej '. ~ tys_ lon na dobę;. -1HłRkazó"Ć to fłlłcł'lu ł Row~h poz\omów wyd~ywc'lych \Ii kopalniach: Murcki Dymitmw Bytom RymeT Cz-er ~ oflagw.at-di-a. Cz.e 'l~dź. Nowy Wir-ek.; 'kontynuować blklow~ 48 TI{)wych p<lz1-emów 'Wyoobyw- c i ycb. - pflekazać do ekspl(t4tac~i 3 "ortowlli o łą'czfled(locei~ \'i(- j 7f1olnoś-d pr~róljc y. e~ 520 ta n/flo ciz. oraz 3 4JluCZ'.lci ' 0 łą-c:zn e~ do Ci:elowej ZCIIo4lności prze!'óbczej 320 toaa'/.goozc1 - T~ ill i.l!owai: budow-ę i r.qlbuoow~ 15 SiOr to'wni ()f.z.20 :płuu d <; <prlyczy!u w r. ~ajeży W.Z{)ocząć b utl:owę <4 :sadowni ł.3 płuczek; - f 0a.lil-GWaĆ program wter.ceń p0szukiw.ąwczy.ch w st.o.po iu ulłwżliwiającym ro zpoczęci budowy w latach ~ nowych kopali!. węgla kamien.neg.(;). W-ohec napiętego bilansu węgla kamiennego na r. ł'i o i.'iy clążyć 'do;. - - ii1' aksymainego obniretlill zużycia paliw i. -elłetgiij...:... poprawienia składlll mieszanek węglowych przy produkcji koksu w kierunku najracj.on.a lniejszeyo ;wyk'orzystani a dpficytojwe{jo węgla ty'ji}ów ; "lliljslerszego wykorzystania paliw t.eren.owych. (miejsc owych) oraz odpadowych. W przemyśle węgla bnuwtnego Iła~eży w r. osiąg- ' VV roku należy rozpocząć r ówn'ież budowę Kopalni K.a za In ien. W zakresie poszukiwnń złóż ropy naftowej i gazu ziemnego powinny być prowadzone prace mając;e na celu: - -da4-sze k-(')'fl'ł.'t'l'f'(')w-a'l'l~e i ~'\.'ltl'\'e1'!.'b~w-a'l'l.i 'C'>l'Ikor:y-Łych w Ja. tach ubiegłych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej dla pow'i'ęk~z'e'llia 'Obecnej bazy zas-ebowej 'C'o jest niezbędne. do wykonania zadań produkcyjnych w następnych latach; - wykonanie na złożach ' już udokumentowanyc-h wferreń eksploatacyjnych w celu osiągnięcia pijanowl!ne9'o 'wy 'd'obycia w r. oraz stworzenie odpowtednóiej mocy Jl'fodukcyjnej Ulll(!l'tliwią:jącej- wykonanie za-dań w ''Zakresi. e wytlobyda ro'i'1'y naftowej i gazu tiemn~o w t~3 T.; - zwiększeni~ 'intensy.."łloości rc'jl:p1)zntiwii1'!1a -o'bsr:arów.dotąd słabo poznanych a głów'l'li~ na O'bszlI'r;ze Miżu w ce'lu utworze'nia podstaw wyjściowych 110 -da'iszych pr.ac 1'0- $zukiwawczych; - r-ozpoznani1! wartości -PIz-em'ysłow-e1 nowo -o-dkrytt!fjo Z1'6- U ropy Tlaf1:owej w wo :ewództwie ' zi-eton~ órskim. W za.k.fesie przemyslu gazowniczego należy trować wysilki głównie na~ s!koncen- - Iozpocżęciu reali~cji programu budowy' gazociągów potrzebnych' do pełnego zagospodarowania w lat.acll - 1'970 gązu ziemnego z 'fejonu Karpat i Przedgórzii praz g.azu z im.p.ortu.oddaruuw 1 ~ 62 r. llastępujący~h 00- dnków: Węgr.zce Skawin.a Węgrzce -:- &chnia \Vęgr.zce - HlIta im. Lenina Ski3wlna - Zabierzow Kanczuga - kolektor - 30 km - 21 km - 1-Okl~ ~ - 16km' - 20 km; rozpoczęciu liioo()wy dwu nowych garowni; jeddej w Poznaniu () zdolności produkcyjnej m~ nadohę oraz jootl-ed w Bydgoszczy o zdolności pa'.odu.kcyjnej w I eta'pie m~ Uii dobę; kontynuowaniu rozbudowy wyjwórni ga.zu w Gdańsku o łącznej zdolności produkcyjn 'jj 1 i}i etapu rn 3 Jla dobę oraz wytwórni gazu w T..own.iu o zdoln.ości produkcy jfl~~ m 3 na dobę. 'vv cetu zapewnięnia równomiernych dostaw< gazu {}Jll ludności ' i przernyslu w oluesies7..czytowego zapotrzebow'ania w zimie należy: - przygotować do uruchomienia ws2.ystkie rez- ;[ wo()w~ urzą : dzenia g-awwylwó:f-cz:e 'w pr zemyśle - przeprow1lc] z ać niezhędn remonty urządzeń g\łzowylw:ór ~y ch w okresie letnim nato()m~t potuebfte remonty urząd z eń gaz o chłonnyc.h należy przeprowadzać w maksymalnym stopniu w okresie zimy Hutnictwo żelaza. ną c: wydobycie w wysokośl:i tys. t.on w tym węgla grubego 580. 'W-zakresie inwesty.cji Mleży kontyn-uować budowę od- Wartość produkcji gjob.alnej hutnictwa że1aza w'yn4~si e 'krywki Turów II bra'l rozbudowę odkrywki Turów l tak mln zł co w pocównaniu z 1961 r. stan (HV ł 'Wzrost.a.by obie te 'odkrywki ' począwszy od potowy r. mogły () B2%. ' Krajowa produkcja stali powinna osićj!q1łlófć POZiOIU 7a.opatrzyć w węgi.el nowo budowaną _ elektrownię priy 'J.72'l mtn ton '''Co oznacza 'wzrost w porówffiiniu z ł!:}61 I_ zaspokojeniu po'trzeb eksportu i m i-ejscowegorynku. o '6.5 /.J. Na rozwój hutnictwa żelaza przeznacza się nakłady W n-kręgu konińskim natety kontymlowiłć błciow-ę od- inwestycyjne w wysoko ś ci mln zł.. k.rywki Pątn 6 w w tempi-e pozwala:iącym na osiągnięcie jej Podstawowym zadaniem huttlictwa żelaza w r. ' p'ła n o wanej zdolno.k i produkcyjnej w 1963 r. powinno być dalsze zwiększenie produkcji blach; a zwła'sz- Bt1 :do"'ę ' kopalni Adamów na l eży dostosować do potrzeb C1l.a blach p(')krywajł'y'{:b oraz wyrobów waloo'w6nych 7"" -el.ektrowni. wykon ując zakres robót po zwalający na rozp-o~ Sltlłi o podwyj.szonej- wytrzymałości pl'zy jednoczesnej pocięeie wylf"o ''lvcia wij pojowie 1'964 r. Vi wysokości umoih-. PT6wie wska"mi.ków ' tedmkzno-ekotlomi(:1:1.'l Y'cłłtI i'tzede.wiaj4cej UJu cł!{}llllen l e l tcrj'\;ol.estjoiu o mocy 120 'Mw.. Wllzystkim ~~ki:lżnikow charakteryzujących ~uży..ciesu'row- "

9 MQn itol' Polski Nr 'I ców. i maberi.ałqw. Zadanie to. należy osiąl!lnąć przez d'ałszą poprawę or~anizacji produkcji i ptocesow technołogi~ znyc h oraz przez terminowe oddanie do ruchu kluczowych inwesrycji.. Należy osiągnąć polepszenie wskaźnika wykorzystanilł objętości. użytecznej wielk.icl'l. pieców z m3/ t/24 godz. w r961 r; do' 1.017" m~/t/24 godz. w ' r. a produkcję 'stali i t m t powierzchni trzonu pieców martenowskich w ciąnu doby kaj en9arzowej podwyższyć z 595 ton w 1961 r. do 61 ton w I ~62 r. Zużycie koksu na 1 tonę surówki przeliczeniowej po winnfl kształtować się na pozł-omie 930 kg. Szczególną uwa ~ę najeży zwrócićf\ćf p oprawę uzysków w walcowniach. Uzysk ren powinien ks:lta-łlcrwii'ć się rra poziomie' 749"16.. Należy przedsfęwziąć środki w celu radykalnej poprawy uzysk.ów w walcowniach i w wytwórni rur w Hucie im 'Lenina. Wskaznilti wykorzystania czasu kalendarzowego' powiany kształtować się na następującym poziomi'e: w wielkich pteeadx 9-J~""I. w' pieca~h frrarteonowski'ctr B'60"/0' w zespołach walco\"niczych 648'/u. Należy również dążyć cła' zwiększen Fa wskaźnika wyk.orzysłarrfa czasn kałem.tar zoweg o Si~aPo*fli martenowskich. Produkcja 'wyrobów wakowanych '/Je- stali.iakościowej pc)'wmn'a' O'5.kfgnąć poziom '590.. W htl~nidwie żełaza powinny być oddane do eksproatacjl w' r. następując~ O'biek'ty inwestycyjne: w. Hucj<~ im. Lentn;:. wao~n)wnłćl' dnrtu w tv kwilrtale ". HocieW a'fsziłw'ił~ 'vva-jco'wnia drobna w I kwartale t;&< Hucie im H. Biemta: 3 j. " lik.teor ia koksv;wilicza - w lu kwiłrtill'e. ~ Ji-hncie Batory; :tj \lo d.ef'uizovvana wako'wnia rur bez szwu - VI l-szym Kwartilfi. W. H u t n i c t w o In e- t a l i n i e żer a z n y c h. Wa.tość produkcji globalnej w hutnictwie-- metali nie Ż'eł 'dzuych wyniesie n.2503' mln zl. co- w porównania oz r96t r'. stano\'.ii wzrost o 569/V Na rozwój hutnfctwa. me-o. tati nieiel'aznych przeznacza się 1.566J' mln zł co stan()\~i wz.rost w phrównan-iu z 19tit r.. o 3t2~! rł.. W r. najeźy osiągnąć ctajszą poprawę następujących wf:j.iaożrrfków techniczno-ekono}nicwych: uzysku m-iedzi w koncentracie w stosunku do' ilości mie- Q;zł "e wsadzi~ z 77 /. w 1961 r. dq Tl7 /t. WsaU'1sII yi'}koi1li%»eyo> 2 lli~~efiamw zawierających cy nk na l IW muhi 7! SS() kg w t961 r. do 715 kg; - uzysk\! cynku w piecaeh - rles-tyjaocyjnyc& ' z 89 l "I. w 1'961 r'. do !11. W cetn zapenieaia przyrostu produk.cj.i n~etali!li je :icl~j!ly~h w nas-tępnycb lal4lcb.niłlei:y w t94)2 r. k.onty~ nu lować btlctovf ę:. _. ~op'oł.b.j- m-iedzi w zitgeębiu g:łoo!l.ojwsk(}~ha;~)lińskem - huty tlenku cynku. oraz ht:l~y cynk.u w 'Miasteczku Slą $ku.. -.huty ahunini.rnn w Konin.ie. H. 'p r ze m y s ł m a s z y n (:) w y.i k o' n s t r u k c ji m e l (iłowych przemysł e!.ektro-techniczn.y p.rzem y s ł ś r 'o d k ó w t r a n s p o r t u p r z e m y s. ł lu 'e t d- lo- wy. Łqczn.a wartość produkcji globalnej. według eu porównywalnych wymienionych. ga.l~z1 przemys!u wyniesie mln zł" co stanowi wzrost w porównaniu z 191.H r. o- 1230/rJ.. NtT rozwój tych gałęzi przemys'lu.przeznacza się. w r: nakiady inwestycyjńe w ł'łcznej wysokości 6.951:! mln. zł to jesto 14 30/d.więcel ~iż wc 196L f. ' Poclstaw()wym zadaniem tych gałęz} przemyslu w r. powinna ; b y' ć ' terminowa realizacja planowych dostaw na cele zaopatrzenia inwestycji krajo wy ch eksportu OfitZ r ynku wewnętrznego. SzczególLlą uwagę należ.y przy tymzwródć na planowy rozwqj produkcji przezmi.czone} na e~ort uwzg.jęd-uiając wysoki poziom techniczny i jakość proul.lkowan.ych na eksport wyrobów. Przemysł maszynowy powinien zapewnić dostateczn.e i'l'ości części zamiennych do maszyn mządteń i środków transportu ze specjalnym uwzględnieniem prodtlkcji części zhmefluych do wymbów produkowanych masowo i wielkc)s:e~yjfj jie jak np. dla sp'fzęłu motoryzacyjnego ciągników i maszyn rolniczych oraz sprzętu trwałego u ży t ku. Należy za'jjewnrć warunki do' pernej realizacji planu postępu technicznego w zakresie przygotowywania i uru dramiania produkcji nowych wyl'obów oraz unowocześnienia już ' produk.owanych wyrobów. W tymce.h.t namy otot:zyć szc2egó'lną ' op'ic-ką ffjzwój prac l'l<luko'wo-ba'cla-wczych konstrukcyjnych i tecl'molog-icznyctl. Nateży również dążyć do wydatnej poprawy organizacji produkcji Z'aapatn~enia r zbytu ze zwróceniem.specialnej uwagi na dalszą poprawę systemu kooperacji mi ędzyzakładowej na ziłgadhfen i:e oszczędno'ści ma t eriałow ił: zwłaszczt'( de.ficy t()wy dr oraz na pełn-iejs ze! wykorzystanie zdołmj:~ r" p1'o ~h:k cyj l1')"<i:h. Przełnysł łlfządzeń enerhetycznych powinien ziłj1e wn t.: tenninową n~ahzaeję- dosław kohów wodnon:rrkowych. turbo~fljel'iłt{)l'ów panwycb i. 1r"nsfonnatorów (Ha p~artowanydl inwestycji w el'l'ergetyee zci'wodowej i prze mys Io-w ej. Przeck wszystkim nalezy zapewnić warunki cto- wykonant<ł dl}ż'y h jedjlo~ek ił ndan&wicie tmb-in & macy: 125 MW 50 J»-fW i :lu- ~W i kołłów w~ofl1rk )wyd) () wyda:jn-oś'j 65~ {plb 3-75 tprn 21Q.-23tl tp/h łfjoo tp/b. Spe-cja'n'ł' uwa"~h należy. zwrócić na opanowaflie produkcji tych eperrrel'llów ' W'rz 'ąd7:e:ń enertjeł.ye.znych. które dotycbcxas mlllisz.ą być Iliłbywane w krajach ka.pitalistycznych. W przemyśł.e ohrabi.a.rk.owvm należy ziłpewnić odpowi.ett'.~ie ' słodki w cej:a m.. ksjllliabłey.o wykorzysl<mia z'.ol- no ści produkcyjnych. zwłas:z:c2'zt w-.zakres.ie produkcji oimabiatek ciężkich oraz dla tenninoweqo i jakościow e.io' W \' koinłllliił produkcji obrabiarek fj~zezniłcronej l'iił ~ks p'oft. W zakresie- aparatury chemicznej na'le'i:y iw [()o:- i szczególną l1'waqą na termijlowq re'al i'la.cj~ uslatonego p~ \ ' yra1l1'u produkcji zwłaszcza dla rafinerii w Płocku W ptzemyśle' maszyn rolno-spożywczych należy Zi.l-P' "' nić rermioową. r ea lizację dostaw eksportowych i llie- dl>' puścić do dalszych opóźnień jak r ów nież z a pewtlić plan wy rozwój zdolno'ści prodtlkcy jnych zakładów specjali'ln ~ cych sią w dostawach eksportowych.. W zakresie ma szyn włókiennic z ych szczególną UWd< t należy zwrócić na wykonanie kom~).letnel prz~:b:aijli haw f... nianej średnioprzędnej ' na wrzecion o-raz s:>:lt 7( krosien "Saurer".. W zakresie prooijkc}i ciqgników i tlj1iłs-zyn Iolni-'i:1.v n należy za pewolc terminową ich dostawę dla ro-lnict\\ił w ceiu.umożfiwi e nia pelnej eksj)loat.a-cji sprze'<tu. 7włi~sz(''I'. 'ł w okresach nasilenia prac w rolnfctwie Nale7Y S'7.C1 e~óthą uwagę zwrócić na za-pe\\':nienie dos.tay.>' pełl'lego ac;ortyth-ef.l ttl.1 HQsci wedługnstatonych za[;lołrwl:ro.wań - części z(nliien~ ' Dych do' ciągników i. mas-zyn rolniczych a takżę na stałe. planowe poanoszenie jakości dostarczonego' S'pc'ZQtu. W przemyśle Iożysk.owynl Il~leży zwrócić Sl)ec' jtrlną uwa ~ gt; na: ilościowe i asortymentowe wyko'nywanie produkcji: Należy zwrócit uwaqę. na ko'nieczność 'zwięksl.~i'li;. w ramach posiadanych śroclków zdolności produkcyjnym prz(;)myslu oraz leps1.e{ło' wvk~t 'lf'stania istniej'lcydl rpoj~ J

10 - 926 Poz. 418 ności w zakresie produkcji średnich i dużych elektrycznych maszyn wirujących. Należy również położyć nacisk na terminowe uruchomienie produk~ji wielkich 'transformatorów mocy oraz intensytikację prac związan ych z wprowadzeniem do produkcji krzemowych prostowników mocy. W przemyśle elektronicznym i teletechnicznym należy zwrócić uwagę na rozblldowę bazy podzespołowej oraz otoczy ć szczególną opieką produkc~ urżądzeń teletransjllisji przewodowej. ' ' W przemyśle taboru kolejowego należy zapewnić planowane dostawy dla Polskich Kolei PaI'lslwowych oraz wykonanie eksporlu wagonów osobowych wagonów samowyładowczych specjalnych platform wieloosiowych a zwłaszcza cyslern do transportu propanu. Ponadto należy przyspieszyć prace nad przygotowaniem uruchomienia 'produkcji lokomotyw spalinowych o mocy 800 KM. Specjalną uwagę należy zwróc ić na realizację w pierwszej kolejności dostaw lokomotyw spalinowych dla potrzeq Polskich Kolei Państwowych a mianowicie: 80 lokomotyw o mocy 150 KM oraz. 31 sztuk lokomotyw o mocy KM. VV przemyśle samochodowym należy zwrócić szczególną uwagę na uruchomienie produkcji silników wysokoprężnych do samochodów ciężarowych "Star" silników górnozaworowy ch do samochodu osobowego - "Warszawa". Jedn ocześnie dążyć należy do zwiększenia zdolności produkcyjnych w zakresie samochodów. ciężarowych średnio i wysokotonażowych oraz do poprawy jakości produkowanego s'przętu motoryzacyjnego a zwłaszcza samochodów osobowych i ich pochodnych. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji sprzętu samochodowego i motocyklowego należy w pełni zrealizować zadania w zakresie produkcji części zamiennych (wypqsażenia sprzętu motoryzacyjnego. ' ' ' Tonaż statków oddawanych do eksploatacji w. r. powinien osiągnąć poziom tys. DWT. Dla zapewnienia dalszego rozwoju produkcji statków. należy zakończyć pierws~y etap budowy - suchego doku W stoczni im. Komuny Paryskiej. 12. P r Z e m y s ł c h e m i c z n y g u m o w y i ' s o I n y. Wartość produkcji globalnej według cen porównywalnych w przemyśle chemicznym gumowym ' i solnym wyniesie w. r mln zł co stanowi wzrpst w porów ~aniu z.1961 r. o 124%. Na dalszy rozwój tyf h gałęzi przemysłu przeznllcza się w 'r. nakłady.inwestycyjne w wy ~okości mln zł to jest o 276% więcej niż w 1961 r. Założony wzrost produkcji przemysłowej powinien być osią gnięty w tych przemysłach przede wszystkim przez pełniejsze wykorzystanie ' istniejący ch zdolności produkcyjnych co dotyczy zwłaszcza obiektów oddanych do użytku w ostatnich Jatach przez intensyfikację pro'cesów produkcyjnych j.ak również przez zapewnienie terminowego oddawania do eksploatacji nowych mocy produkcyjnych. Do najważniejszych zadań przemysłu chemicznego gum.owe'go i solnego w r. na 'których realizację powinna być 'zwrócona szczególna uwaga należy: - zapewnienie wzrostu produkcji nawozów azotowych przez włączenie do eksploatacji począwszy od II kwartału 1[62 r. I i II etapu instalacji do rozfrakcjonowania gazu koksowniczego w Zakła dac h Azotowych w Kędzie- rzynie oraz nowych instalacji związanych z programem intensyfikacji produkcji amoniaku w Zakładach Azotowych w Tarnowie - w II kwartale r.; ~ ' dalsza poprawa 'wska7ni'ków zuż y cia ko!\sll na produkcję amoniaku i karbidu oraz osiągnięcie średnich wskainików zużycia koksu (netto) w wysokości kg/tonę amoniaku oraz 700 kg/tonę karbielu; - wyprodukowanie w Zakładach Przetwórczych Siarki w Tarnobrzegu 100 kwasu siarkowego i 1~0 tys. ton superfosfatu pylistego (21 P20S');. - zaawansowanie ' budowy kómbinatu rafineryjno-petrochemicznego w Płocku w zakresie przewidzianym w planie inwesty..cyjnym; - oddanie do eksploatacji nowej destylacji rurowo-wieżo wej Rafinerii Czechowice nie póżniej niż w lutym r. oraz sukcesywne uruchamianie ' obiektów bloku olejowego zgodnie z ustalonym harmonogramem; - wyprodukowanie w oparciu o rudę siarkową z Piaseczna 191 siarki i przeznaczenie co najmniej 74 1ys. ton siarki na eksport; - wydobycie i wyprodukowanie co najmniej 820 soli (bez soianki dla przemysłu sodowego) z przeznacze". niem mińimum 130 soli na eksport;. - ukollczenie w I półroczu r. oddziału pół}echnkznej przeróbki soli potasowych w -Kłodawie;. - zapewnienie dla Janikowskich Zakładów Sodowych do' sta\'" aparatury 'z importu i terminowego wykonawstwa inwestycji w celu POdw'yższenia produkcji sody kalcynowanej i ciężkiej (na zbyt) w 1963 r. do poziomu 618 tys. ton;. przeprowadzenie rozruchu l ciągu produkcji wody utlenionej w Zakładach Chemicznych Ząbkowice w terminief gwarantującym wykonanie zadań planowych na r. w wysokości ton; - przyspieszenie. budowy elektrociepłowni w Zakładach Chemicznych Ząbkowice w celu wprowadzenia jej do eksploatacji równolegle z uruchomieniem 1 ci'lgu produkcji wody utlenionej; - zakotlczenie inwestycji we Wrocławskich Zakładach Włó. kien Sztucznych w celu uzyskania pełnej.zdo lności produkcyjnej tych zakładów; - usprawnienie przebiegu inwestycji. w Gorzowskich Zakładach Włókien Sztucznych w celu zapewni-enia reaiiza~j.i.programu produkcyjnego tych zakładów w 1963 r. zgodnie z ustaleniami planu S-letniego;. - intel1sywne kontynuowanie budowy Toruńskich Ząkładów Włókien Sztucznych w celu uruchomienia produkcji w tych zakładach w połowie 1963 roku;. - przygotowanie dokumentacji technicznej dla Kujawskich Zakładów WJókien Sztucznych oraz oddziału "anilany" w Łódzkich Zakładach Włókien Sztucznych w terminie zabezpieczającym harmonogram budowy tych obiektów; - wyprodukowanie zgodnie' z potrzebami odbiorców w ra-. mach zaplanowanej ogólnej produkcji barwników co najmniej 670- ton barwników kadziowych 720 ton barwników bezpośrednich światłoczułych i ton barwników tworzonych na włóknie i wydatne polepszel1ie ja ~ kości przemiału barwników; - uruchomienie oddziału lindanu o zdolności produkcyjnej 170 ton/rok - w Zakładach Chemicznych "Azot" w Ja :worznie; - wydatne zwi ęk s zenie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych dła budownictwa co w szczególno ści dotyczy płytek podlogowych :winileum styropianu i klejów; - skoncentrowanie się w zakresie postępu technicznego szczeaólnie na uruchomieniu nowych ważnych instalacji półtechnicznych oraz nowych produkcji. amianowi. de: bezwodnika ' maleinowego nowych środków pomocniczych dla przemysłu włókiennic z ego (apretura "non'. iron" i in. ) \-1i ęgła akty'wnego na bazie lignitów nawo~ zów wieloskladnikowych i innych arty~ulu~ ;

11 / M<łnitor Polski Nr Poz. 418 d. -. usprawnienie zaopatrzenia odbiorców w tlen sprężon y przez zwiększenie rotacji butli dostawę tlenu ciekłego itp.;..- wykonanie dokumentacji oddziału PAS w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych oraz przygotowanie inwestycji dla zapewnienia produkcji PAS'u technicznego w Zakładach Przemysłu Barwników "Boruta" w celu jak najszybszego zwiększenia produkcji tego ważnego leku przeciwgruźliczego; - uzyskanie aktywności tetracykliny z mi brzeczki SOOO jednostek oraz oxytetracykliny 6000 jednostek. 13. P r z e m y s ł m a t e r i a łów b u d o w l a n y c h. ' Wartość produkcji \;lobalnej według cen porównywalnych przemysłu materiałów buqowlanych wyniesie w r. kwotę mln zł co stanowi wzrost o 70&/0 w porówn(lniu r. Największy wzrost produkcji powinien być uzyskany w r. w zakresie: gipsu palożlego (6886/0) cegły wapienno-1;>iaskowej (35 2 /ti) żelbetowych i betonowych materiałów ścienny c h (165 u /&) sączków (50910) płyt dachowych azbestowo-cementowych (1 g%).. y.r r. najeży opracować szczegółowy program PTQ ' du~cji prefabrykatów dla potrzeb wsi ze szczególu ym uwzględni eniem produkcji elementów strunobetonowych. Na inwestycje w r. przeznacza się w pr z emyśle materiałów budowlanych kwotę mln zł co oznaczl ~zrost.o 198 /. w porównaniu z 1961 r. W celu zapewnienia wzrostu produkcji przyjętego VI pilinie na r. jak i w latach następnych należy zwrócić szcze~jólną uwagę na przebieg realizacji inwestycji prze. mysłu materiałów budowlanych. \V przemyśle cementowym' należy zakończy ć. w r. rolbudow~ cementowni "Nowa Huta" oraz.. kontynuować priorytetowe'" budowy trzech c-ementowni: "Nowiny" "Dzialoszyn" i "Rudniki"..... W przemyśle wapienniczym należy: zakonczyć całkowicie budowę nowych oddziałów przeróbki kamienia i -produkcji wapna w zakładach: Bielawy Strzel'Ce" Opolskie i Płaza ' 'oraz tl5ulląć błędy kon:itrukcyjne ujawnione przy TOZruchu urz cldzeń w ty"ch oddziałach. VV pr zemyś le gipsowym nai-eży zakoliczyć budowę oddziału p ieców obrotcjwych w zakładz i e. gipsowym "Dolina Nidy" oraz przyśpie>zyć remont nowych prażaków które bezpośrednio po oddaniu do użytku VI 1961 r. uległy awarii.. \V prz e myśle izolacji budowlanej nale ż y zapewrtić ter 'minowe rozpoczęcie budowy zakładu płyt azbestowó-cementowych w Wierzbicy. 14. P r z e m y s ł s z k l a r s k i. Wartość produkcji glohalnej według cen porównywalnych przemysiu szklarskiego wynie3ie w r. 3.G457 mln zł co stanowi wzrósto. 71 / ~ w porównaniu z 1961 r. '. Na cele inwestycyjne w prz emyś le szklarskim w r. prz ~zna cza się nakłady w wysokości 4439 mln zł. \V zakre 'sie działalno śc i inwestycyjnej nal eży położyć nacisk na.. terminow ą realizację ' budowy huty szkła okiennego w Sandomierzu. Wa żnym zadaniem przemysłu szklarskiego powinno b y ć dążenie do podniesienia jako śc i produkcji oraz do pelne(jo asol tymentowego pokrycia pohzeb rynku krajowego i handlu zagra n icznego. 15. P r z e m y s ł P o r c e I a n o w o - f a ja ns o wy. War tość produkcji ~Jlobalnej według cen porównywalnych" przerily- lu porcelanowo-fajansbweqo wyn iesie w r. 1' min zł co oznacza wzrost o 12.] /11 w porównali iu z 1961 r. Nakłady inwestycyjne w przemyśle porcelanowo-fajansowym wyniosą w r mln zł. Dla zapewnienia przewidywanego w planie wzrostu produkcji płytek fajan" sowych i podłog'owych należy zapewnić terminowy rozfucn nowego zakładu w Opocznie. W przemyśle ceramiki stołowej należy zwrócić szczególną uwagę na poprawienie jakości wyrobów oraz na dals.7.8 wprowadzenie do produkcji nowych fasonów i wzorów dekoracyjnych doslosowanych do wymagań odbiorców. zagranicznych i krajowych. l Q. P r z e m y s ł d r z e w n y. Wartość produkcji globalnej według cen porównywal~ nych w przemyśle drzewnym wyniesie w IS62 r mln zł co stanowi wzrost w porównaniu z 1961 r. o 45 /t Na. cele inwestycyjne przemysłu drzewnego przeznacza się w r. kwotę 9040 mln zł tj. o 65 % więcej niż w roku Wobec zwiększającf!go się zapotrzebowania nil drewno ze strony poszczególnych dziedzin gospodarki narodowej i pogłębiającego się w wyniku tego deficytu drew: na na le4y dążyć do intensy wnego rozwijania produkcji: n-lateriałów zastępujących drewno oraz skierować szczegól~ ną uwagę na oszczędną gospodarkę drewnem przy produkcji wszelkiego rodzaju wyrobów drzewnych... W przemyśle tartacznym należy zwrócić sz-czególną uwagę na sztaplowanie tarcicy i dążyć do podniesieni" wskażnika sztaplowania z 48 /d w 1961 r. do co najmniej 55 6 / 0 w r. \V dalszym ciągu należy rozszerzać predukcję płyt pilśniowych wiórowych i paździerzowych między innymi przez: zwiększenie zdolności produkcyjnej w fabrykach w Koniecpolu i w Szczecinku uruchomienie w końcu r. produkcji płyt wiórowych w faoryce w Wyszkowie. W celu jak naj szerszego wykorzystania surowca drzewnego należy w dalszym!:iągu zwiększać ~ w przemyśl~ płytowym i celulozowym zużycie odpadów leśnycq i drzewnych powstających przy mechanicznym przerobie ' drewna Co szczególnie dotyczy drewna liściastego. Pianowany o 137% wzrost produkcj! o w przemyśle' me- 1j larskim powinien być osiągnięty w głównej mierze prze:>: pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnej w zakładach państwowego przemysłu terenowego oraz w spółdzielczości pracy. W tym celu na1eży zapewnić skuteczną koord ynację branżową między zakładami zjednoczenia wigdącego a przemysłem terenowym w zakresie kooperacji i specjalizacji zakładów produkujących meble. W celu pełniej s zego zaspokojenia wymagań odbiorców należy zwiększyć produkcję ' mebli nowoczesnych których ud ział po'winien wynieść w r. co najmniej 70% ogólnej wartości mebli przeznaczonych na rynek wewn~trznv z prz e mysłu kluczowego. \V celu zapewnien ia dalszego rozwoju produkcji płyt drzewnych należy w r. kon tynuować budowę Fahryki Płyt Pilśniowych w Pr zemyś lu która ma być uruchomiona w początku 1963 L Fabryki Płyt Pilśniowych w Czarnkowie z terminem uruchomienia w III kwartale 1964 r. 'oraz Fabryki Płyt \Viórowych w Su wałkac h. W przemyśle meblarskim n a l eż y kontynuować hudowę fahrvk'i w Goleniowie i w Zam ości u oraz dokończyć budo- wę fabryki w W yszkowie i ro zpoczą ć bu do wę fabryki W. Kozien icach. \V pr z emyśle tartacznym nal eży zakolkzyć rozbudowę i mo de rnizację Tartaku w Augustowie i ko!llynuować budowę Zakła d ów Drzewnych w Rzepedzi. 17. Przemysł papierniczy. \Vartość produkcji globalnej według cen pqrównywalnych w przemyś!e 'p'oipierniczym wyn iesie w 1%2 r mln zł co oznacz.a wzrost w porównaniu z 19G l r. o.37 ft!....

12 Monitor Polski Nr Poz ~ Na cele inwestycyjne prz e mysłu pclpierniczego prze - znacza się w r. kwotę 7081 mln zł która powinna zapewnić odpowiedni wzrost produkcji w roku 1'962 i w latach następnych. Założony wzrost. produkcji celulozy w porównaniu - z 1961 r. o 26% należy osiągnąć głównie przez zwiększenie zdolności produkcyjnych fabryk celulozy: w K.ostrzyniu Krapkowicach Niedomicach i Włocławku.. Założony wzrost produkcji papic'ru o 27% w porównaniu z 1961 r. należy osiągnąć głównie przez intensyfikację produkcji w Fabryce Papieru w Ostrołęce i Skol winie oraz przez modernizację starych maszyn. Założony wzrost produkcji tektury o 84 /8 w porównaniu' z 1961 r. należy ' ol'iągnąć głównie przez intensyfikację pracy 'nowej maszyny do produkcji kartonu w Warszawskich Zakładach Papierniczych w Jeziornej k. Warszawy. W celu zapewnienia pomyślnej realizacji programu produkcy jnego w r. oraz zapewnienia dalszego rozwoju tego przemysłu w latach następnych należy w r. zwrócić szczególną uwagę na kontynuowanie bud~y Fabryki Celulozy w Ostrołęce rozbudowę Fabryki Celulozy i Papieru w Kostrzyniu dokończenie III ciągu produkcji ce-. lulozyi kontynuowanie budowy oddziału waty celulozowej. w Niedomicach dokończenie instalacji IV maszyny papierniczej w Fabryce Cęlulozy i Papieru w Szczecinie kontynuowanie budowy o!idziału celulozy słomowej we Włocławku oraz prowadzenie budowy kombinatu celulozowopapierniczego w Swieciu... W związlm z koniecznością oszczędzania drewna przemysł.celulozowy powinien zwiększyć zużycie surowców zastępujących papierówkę klasyczną tak aby udział jej w ogólnej ilości zużycia surowca drzewnego wyniósł w r. 838% wobec 866 /8 w 1961 r. ' Brak ' pokrycia potrzeb gospodarki narodowej' pomimo stalego- ale niedostatecznego wzro'stu produkcji papieru i tektury wymaga zwrócenia szczegójnej uwagi na racjonalne i ' ószczędne ' zuzywanie papieru tektury i opakowajl między 'innymi przez: - rozszerzenie przewozów takich artykułów jak cement soda wapno i niektóre nawozy sztuczne luzem bez zużywania worków. papierowych - zwiększenie wielokrotnego stosowania opakowań tekturowych i papierowych. 18. P r z e m y s ł w ł ó k i e n n i c z y p r z e m y sł ' o d z i e ż o w y.p r z e m y s 1 s k ó r z a n ó - o b u w n i c z y. Łączna wartość produkcji globalnej w.edług cen porównywalnyoh wymienionych gałęzi przemysłu powinna osiągnąć mln zł co stanowi wzrost w porównaniu z 1961 I. o 65 0 /d. Wartość produkcji' przemysłu włókienniczego powinna osiągnąć mln zł to jest o 45% więcej niż w 1961 r. wlutość produkcji przemysłu odzieżowego mln zł to jest o 130% więcej niż w 1961 r. ą warto ś ć produkcji przemysłu sjcórzanego mln zł to. jest o 69%.. więcej 'nii w 1961 r..... Na rozwój wyżej wymienionych gałęzi przemysłll przeznacza się w r. łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 2:6212 mln zł to jest o 94 8 io więcej niż w 1961 r. W związku z osiągnięciem globalnego zrównoważenia podaży i popytu na' wyroby włókiennicze odzieżowe i skórzane należy dążyć w r. do maksymalnego dostosowania produkcji tych wyrobów pod względem jakości asortymentu.. wzorów i modeli do aktualnych ' potrzeb rynku wewnętr zneg o oj. eksportu.. N a l eży w r. prowa cl 7i ć dil!s7ą moderni z ację i rekonstruk c ję istni ejącyc h zakł adów w celu uno W ocześn ienia " I procesów technologicznych pozwalających na szersze sto J sowanie surowców pochodzenia chemicznego oraz na ~zrost wydajności maszyn r urządzeń. Jednym z podstawowych zadań w przemyśle lekkim jest nadal sprawa przedsięwzięć organizacyjno-technicznych 7.mierzających do zapewnienia oszczędności lurowc6wj.w drodze ustalenia i ścisłego przestrzegania norm zużycia oraz stosowania właściwych mieszanek surowców z ten dencją do coraz szerszego stosowania tańszych gatunków surowców importowanych. Ustala się ' zasadę że zużycie ba. wełny wełny elany anilany włókna lnianego juty sizalu przędzy sztucznego jedwabiu i skóry nie może przekroczyć ilości ustalonych w bilansach na r. Ustalona' w: planie ilość produkcji wyrobów włókienni ' czych i" skórzanych wytwarzanych z wyżej wymienionych '. surowców - z wyjątkiem dodatkowej produkcji. na eksp'ort - może być przekroczona tylko w przypadku uzyskania ponadplanowych oszczędności tych surowców... I. 19. Przemysł spożywczy. ' Wartość produkcji globalnej według cen porównywalnych wyniesie mln zł co stanowi wzrost w po~ równani.u z 1961 r; o 14%. Nafozwój przemysłu spożyvi CZ6lgo przeznaćza się nakłady inwestycyjne ' na. poziomie mln zł to jest o 106% więcej niż w 1961 r. W przemyśle spożywczym należy w r. dążyć do dalszego usprawnienia koordynacji produkcji artykułów spożywczych wytwarzanych przez przemysł kluczowy drobny i spółdzielczy. Specjalną uwagę należy zwrócić na poprawę jakości i na estetykę opakowań towarów eksportowych.. Należy dążyć do rozszerzeni~ eksportu art~kujów spo- ' żywczych a w szczególno Ś Ci wzbogacić asortyment szyqek. i konserw uwzględniając szerzej " postula'ty odbiorców od'- nosnie dostaw w małych opakowaniach.. " Nale~y zwrócić szczególną uwagę na zmniejszenie strat proii~kc y jnych tak aby straty" w procesa'ch Wodukcyjnych nie były wyżs z e od strat przewidzianych przy nowoczes- ' Dej technologii. Dotyczy to przede wszystkim prżemysłów w których dominują koszty surowcowe a. w szczególriości: - w przemyśle mięsnym należy dążyć do zlikwidowani~ ubytków ponadnormatywnych i dążyć do systematycz~ nej poprawy wskaźników wydajności ' poubojowej;. - w przemyśle ziemniaczanym należy dążyć do zwiększenia u?:ysku krochmalu z ziemniaków;.. - w przemyśle cukrowniczym należy zmniejszyć straty przerobowe cukru do 31 / w r. licząc w stosunku do przeighionych buraków cukrowych. W ramach realizacji programu inwestycyjnego w prze" myśle spożywczym należy dążyć do: '- - rozbudowy zdolności produkcyjnych w przemyśle jajczarskim przez: ukończepie budowy 3 zakładów jajczarskich.. ".. rozpoczęcie budowy 4. dalszych zakład9w. jajczarskifh ~udowę 4 wytwórni. masy jajowej ' mrożonej oraz: budowę wytwórni proszku jajowego w Zamo~c lu; - rozbudowy zdolności produkcyjnych w przemyśle paszo'wym w drodze ' budowy nowych zakładów w ramach przemysłu państwowego oraz uruchomienia mieszalni pasz treściwych W ' obiektach adoptowanych przez prze-. mysł sp ó łdzielczy; - rozpoczęcia budowy 3 pawilonów szynek i konserw w Mławie Łodzi i Gorzowie oddanie do użytku ~akładów MięsnycQ w Biał ymstok u i Rzeszowie oraz pawiło. nów szynek i konś erw w Kaliszu i Grudziądzu; ro zpoczęci a budowy 3 chłodni składowych w Często c ho-

13 M~n i tor 'Polski Nr 9~ 929 Poz. 418 ' wie TOSZKU i Wałbrzychu oraz kontynuowania 'budowy chł'odni 'w 'Poznaniu Chorzowie Wrocławiu j Krakowie; - kontynuowania budowy Cukrowni ' Werbkowice w celu zapewnienia oddania. jej do ruchu na 'kampanię / I963 r.; -'- 'kontynuacji budowy Zakładów Przemysłu Ziemniacza ~ riego w Łomży; - rozbudowy zdolności produkcyjnej serów przez budow~ nowych zakładów;...' L budowy oddziałów drożdży paszowych Y'. Raciborzu i Jaworzynie. 20. P r z e m y si t e r. e n o w y. Gł~w!lym zadaniem przemysłu terenowego w r. '." powinno być poważne rozszerzenie produkcji asortymentów towarów przeznaczonych na rynek wydatne polepszenie " jakości pródukcji oraz dostosowanie ter produkcji do po- ' hzeb rynk.u. " '. Dalszym z ważnych zadań przemyslu terenowego powinno. ' być intensywne rozwijani.e usług dla ludności zwłaszcza ' usług W zakresie na.praw artykułów gospodarstwa domowe- ' go. przemysłu elektrotechnicznego pralnictwa środków "; transportowych robót remontowo-j:nidow'timych i pomocy ' dompwej. Ra9Y narodowe' powinny. zapewnić aby na rozwój usług zostało przeznarzone okoló 18't. nakładów rnwe.stycyjnyeh przemy~łu terenowego ' i " aby sieć zakładów ŚWiadczących ' usługi przemysłowe dla ludności wzrosia.0 okołe zakładów ą sieć ' zakładów świad zących dla }:udności usługi nieprzemysłowe.- o około zakładów... Pr;z;emysł terenowy Jowinien zapewnić ' również wydatne :;;większenie produkjcji eksportowej przy pełnym jej -doslosowa~:l.i:u do wymogór importerów zagranicznych. W terc:m&wym przemyśle drzewnym należy zwiększyć pt'otliikcję mebli nowoczesnych. odpowiadających / aktualnym normorh b1klewnidwa mieszkaniowego. W terenowym przemyśle. odzieżowym należy rozwijać wc szczeg.ótnos.ci produkcję ' Ódzieży' młodzieżo.wej i dziecię cej rożnych wymiarów i 'WZOfÓW oraz odzieiy dliłdoro- 'słych w wymiacriu:h nietypowyeh' W terenowym pr z emyśle spożywczym nalri}' rozwijać >produkcję soków pitnych konserw owocowycb f wmzyw. nych. i warzywno-mięsnych. ' \V łere(rowym przemyśle materialów btidowlanych należy zwrócić uwagę na rozwój produkcrji kruszyw ńatural nych tł pf7:ed~ wszystkim żwiru oyaz zapewnić spłlłwny:. ' _ prle-bj~ realizacji inwestycji mającycb na celu :zwiększe ' ni~ proo:ukcji rurek dr el'łar.skkh. W terenowym przemyśle maszyn i konstrukcji meta }(}\v-ydl należy ~rócić specjalną uw.agęlla!erminowe wykonanie planu produkcji maszyn i narzędzi rolniczych oraz części zamięnnych do tych maszyn. Przy pt'odukcji przemysłu terenowego. nilleiy w pełni wyko.lz'ystać różnego rodzaju surowce i mił~eriały pocho ~enill' lokalnego.. które powinny stanowić g.fówiią bazą :laoplttnenia materiałowego. Przemysł' terenowy powinien ściśle ' p 'nesbzegać n~m zużycia materiało.wego : co. szcze~ gółnie dotyczy ' surowców i m:ttelialów rozdzielanych- cen. tralnie. IV. Rohricłwa r..kilp. 1. Przewiduje się że wartoś ć produkcji globalnej :w rotnietwie (w cenach porównywalnych) wzrośnie w r. (). około 1mo w poró.wnaniu ' z 1961 t. w tym produkcjo!l f6.śtinną osi.ągnie nieco. niższy poziom niż w 1961 r (96~i.tł a produkcja zwierz~a wzrośnie o około 5.fllt 2. Prz.ewtdt;}e się. że pfony podstaw&wych ziemiopl() dów ksz tałtować' się będ4 następująco (~ q/ ha}: zboża ogółem buraki cuk.rowe oleiste ziemniaki plan o/d średnie plony z lat o/g 1% !:I6i p. w PIZewidu}~ się że zbiory pods!a\'[owych. zi~miopło dów kszła1tować się będą następująco (w tys. ton):.. ". e/fi plan 1961 p.w. zboża o~ótefn ' buraki cukrowe oleiste ziemniaki PrzewidUje się. że pogłowie- zwierząt gospodarskich według stanu na 30 czerwca kształtować się będzie nllśtępujctco- (w tys. szt.): 9/ 3 1%2 plan 1961 p.w. bydło w tym: krowy 6;019 lotg trzoda' chlewna lo6().owce konie ' Przewiduje się że prooukc;ja poctstawo'\rycll ' produktów zwierzęcycb.kształtować się będzie następująco-. ~ (w ): żywiee. ogółem 2.5S~1 w tym: żyw' tec wieprlowy UJ2tl żywiec wołowy 57(} mleko. tw mln l) wełna tw tonach) 9.10(} jaja (w mln szt.) II/ D pliłn 1961 p.w. 10lt1 t09a '03& Wt.t Prze':.viduje się Ż~ skup prodhktów roślinny :: "" (łącznie z materiałem siewnym kwalifikowanymt ze zhi-o.~ rów r..osiągnie następujące rozmiary (w tys. lonl: 6f... plan 1961 p. W. zboża ogółem J bu-raki cukrowe W.9W 96.5 oleiste ziemniaki '. '.

14 :: M nnit"t P () l~ki Nr Poz. 4i8 7. Przew idl1je się że skup podstawowy'ch produktów zwierzęcych osiągnie następujące rozl!liaty (w ): ży"\ jec ogólem w tym: wieprzowy mleko (w mln l) wełna (w tonach) jaja (w mln szt.). o/e plan 1.' f961 p. w '. Z ogólnej ilości tys.. ton skupu żywca wieprzo ;v'ego " ria dostawy z państwowego tuczu przemys ł owego jh ż ypaua 63 co oznacza wzrost o w porówhaniu z 1961 r Dia wszystkich państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa przyjmuje s ię nas.tępu j ą ce ustalen ia:. I) Wartość produkcji globalnej (w roku kalendarzowym ) wzrośnie szacunkowo o około w tym pro-. clukcja roślinna Q około 8;50fJ a produkcja zwierzęca o. około ) Przewiduje si'ę że plony podstawowych ziepliopłodów ksz'laltować s ię będą następując o (w q/ha): e/d ~ 9fo plan średni e plony 19()l z la t 1!~58~ 1961 p.w: zboża ogółem '-1017 buraki cukrowe oleiste ziemniaki ) Pogłowie zwierząt gospodarskich według sianu na 30 czerwca powinno osiągnąć. następujący poziom (w tys. szt.): ' 5) Przewiduje się że dostawy podstawowych 'produktów '. zwierzęcych ze wszystkich p a ństwowych gospodarstw rolnych podl e głych Ministrowi Rolnictwa osiągną na ' stępujące rozmiary (w ): żywiec ogółem w tym: wieprzowy wolowy ńlleko(mln 1) plan Ofo 1961 p.w ) W roku gospodarczym 1961 / państwowe _ gospodarstwa rolne powinny osiągnąć okolo 460 mln zlzy-. sku przy zmniejszeniu dotacji przedmió towych okreslonych uchwałą nr 212 Rady Ministrów z dnia 13 czerw- ' ca 1961 r. 9. Zaopatrzenie rolnictwa. w pasze tr e ś c iwe z zasobów państwowych powinno w y ni e ść w roku kalendarzowym 1S w tym 1355 mi eszanek....' 10.. Zaopatrzenie rolnictwa ;v nawozy sztuczne ogółem pod zbiory r. ' powinno wzrosnąć vf przeliczeniu na czysty składnik z 518 kg r. 'na 1 ha zasiewów do 542 kg w r. W tym celu dostawy nawozów sztucznych pod zbiory. r. powinny osiągnąć następujący pozi.om (w tys. lon czystego składnika): - " / u/o plan 1961/ -.-' / 1961 pw. A. Ogółem nawozy (NPK) nawozy azotowe (N) nawozy fosforowe (P20.~) nawozy PQtasowe (K20) B. Wapno nawozowe (w towarze) '!' bydło ogólem' w tym: krowy trzoda chlewna 8/0 plan 1961 p. w ) Przewiduje. się że dostawy ze wszystkich państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa podstawowych produktów roślinnych (łącznie z materiałem siewnym) ze zbiorów r. osiągną.następujące rozmiary (w: ):.. ' Ofo plan p.w..1 -" :...-. ~ zboża ogółem buraki cukrowe oleiste ziemniaki Nakłady inwestycyjne w dziale rolnictwo wzro.sną z 130 mld zł w 1961 r. do 149 mm zł w r. to jest o w tym inwestycje państwowe wzrosną z 64 mld zł do 75 mld zł to jest b inwestycje fińansowa.n~ z Funduszu Rozwoju Rolnictwa wzrosną z 16 mld zł do 24 mld żł czyli o 47%. ' \ Szacuje s-ię :te inwestycje produkcyjne gospodarstw chłopskich finansowane z własnych środków (poza Fundu' szem Rozwoju Rolnictwa) wynios-ą 50 mld zł to jest nil poziomie W61 r. 12. W ramach nakładów inwestycyjnych na melioracje vi gospodarstwach chłopskich ' spóldzielniach produkcyjnych i państwowych gospodarstwach rolnych należy.przeprowadzić drenowanie nowe gruntów ornych na obszarze 456 tys. ha i odbudować drenowanie na obszarze 796 tys. ha; w zakresie łąk i pastwisk należy przeprowadzić melioracje rowami nowymi na obszarze 81i tys. ha oraz odbudować rowy na obszarze 619 tys. ha. Zagospodarowaniem pomelioracyjnym powinno być objęte 1402 tys. ha. łąk i pastwisk. 13. Inwestycje we wszystkich ""państwowych gospodarstwach rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa (plan terenowy ł ą cznie z planem centralnym bez nakla<;lów na me-

15 Monitor Pohki Nr g9" ' Poz. 418 ; IiOl:acje i elektryfikację) wzrosnll z 28 mld zł w 1961 r. a ~ 33 mid ił w r. to jest o '18 /u. Zalozony w planie na: rok 'i%2 wzrost inwe-stycji w ' państwowych gospodarstwach rolnych przekracza tempo założonl'!-dla roku w planie 5-letnim. Realizacja zalożonego w ' planie inacznego wzrostu inwestycji w. państwow yc h gospodarstwach rolnych wymagać będz~e skoncentrowania wysiłków w kierunku wlaściwego 'przygotowania zlokalizowania i terminowego wykonania zwiększonego programu inwestycyjn~go. 14. Przewiduje się że w ramach nakładów inwestycyjnych w ' r. zostanie zelektryfikowanych olcoło 88.4 tys. zagród chłopskich oraz okolo 280 państwowych gospodarstw rolnych. 15. Kredyty inwestycyjne dla gospoda'rki indywidualnej i spółdzielczej wyniosą 2000 mln zł. ' 16. Zaopatrzenie rolnictwa w trak tory silniki i ~naszyny rolnicze ksztaltować s ię będzie następująco : 1) Wartość dostaw dja całego rojnictwatraktorów silników i maszyn rainiczych wyniesie około mln zł wobec 4020 mln zł w 1961 r. 2) Dostaw y tr-akta-rów wzrosną nast ępu jąco (w szt.): 6-' l U plan 1961 p.w. _ tra-k-tory '- 4~kołowe gąsienicowe w tym: o.)110cy KM ) Wartość dostaw dla kółek rolniczych i spółllzielni prodt*cyjnych traktorów maszyn traktorowych młocarń przyczep traktorowych i silników wz ro śni e z mln 7.L w 1961 r. do mln zł w 1!:62 r. Dostawy traktorów powinny utrzymać się w zasadzie na tym s.amym poziomie co w 1'%1 r. (wzrost o około l ł / o) : -- ł) Wartość dostaw dla odbiorców indywiclmilnych narz ęf:hi maszvn konnych młocarń o w y dajności rio 5 q/go-c!7:" silników oraz traktorów l -osiowych wyniesie mln zł. '. 17. Zaopatrzenie rynku wiejskiego w materiały budowlane (ł ącznie z produkcją prywatną) powinno osiągaąć następujące rozmiary: cement materiały ścienne w tym: ze źródeł _~ecznionych uspo jedno-stka miary t ys. ton mln je (~stek ceramicznych w.apno 1ys. " ton. w tym; ze hóde ł uspo- _.. Jecznior~ych drewn-o w przeliczeniu na tarcicę tys. m~ w tym: z lasów państwowych Cl IJ F16:! - - plan 1961 pw " tit. Realizacja -zato7.onego W7.T()slu prm1!l kc'ji rolr.pj :wymag t)_ ć będzle że strony Minisler::;Lvva Rolnictwa ijre- zydlów rad narodowych i organizacji kółek rolnic:zydł zwró~enia szczególnej uwagi na: dalszy rozwój gospodarki nasiennej w drodze rozszerzenia sieci gospodarstw nasiennych i reprodukcyjnych mnożliw L: j ący planowe odnawianie mat er iału siewnego zwlaszcza z bóż j sadzeniaków ziemniaków; poprawienie gospodarki nawozowej przed-e wszystkim przez bardziej racjonalne wykorzystanie obornika dalsze rozszerzenie stosowania wapna nilwozowego oraz w większym niż dotychczas slopniu w ykorzystanie torfu na cele nawozowe; pełną reali zacj ę programu rzeczowego w dziedzinie n1t'jiora-cji rolnych oraz zadań w zakresie konserwacji urządzeń me.lioracyjnych;. zwi ę ks ze nie doradczej i instruktorskiej działalności specjalistów rolnych bezpośrednio zwią zany ch z proclukej" r ol ną. Dla osiągnięcia tego celu nal eży w r. slć i e rować do pracy na terenie ' gromad dalszych 700 specjalistów rolnych. W roku powinno b y ć przygotowane i oddane do użytk u około 925 odpowiednich domaw mieszkalnych dla agronomów; - dals zą ro z bu dow ę zaplecza technicznego dla wzrastającego 'IN kółkach rolniczych ' parku maszynowego. 19. W celu gospodarczego wzmocnienia istn ie j ąc yek spółdzielni produkcyjnych zobowiązuje się Radę Minislró-w do: - zapewnienia spółdzielniom pierwszeństwa w uzyskiwaniu środków produkcji (nasiona nawozy środki ocbm ny roślin pasze mas zy~y rolnicze) oraz pon1oeyagl'o~ nomicznej; ro'lszerzenia kontraktacji produktów rolny hl - zapewnienia dostatecznej pomocy kredytowe j w r-amadl przewidzianych rozmiarów kredytów palistwowych.dla _. gospodarki chłupskiej. V. Leśnictwo.. 1. W cel u zaspokojenia' nie z będnych potrzeb 'krajuowl: eksportu- ustala si ę w r. ogólny.rozmiar wyrębu-- grubizny w wysoko ści lg0841 tys. m 3 Z lic zby te j pozyskaniew przedsiębiorstwach lasów państwowych [Jowinna wymesc tys. m 3 a w lasach niep.ailslwo\vych &791 tys. m'. Zgodnie z ll st<l leniami planu 5-letniego który zak łada systematyczne obniżanie poziomu wyrębu drewna we wszystkich dzi edzin ach gospodarki narod owej powinny być kontynuowane wysuki w kierunku racjonalnego i oszczędnego zużywania drewna oraz jaknć:ljs z ers z ego slosowania i w y kor z ys t yw a ~ia produkowanych w kraju materiałów zastępuj ą cych drewno. 2. \Va rto ść produkcji towilf0w(! j l e śnictw a powinna -wynieść w cenach zbytu (w min zł): \Va rto ść produkcji towarowej ogół e m w ty m: pr z ed s i (~ bi orst wa lasów panstwowych lasy nie paijstwowe I ;) plan Ś 10smi / ( p.w Pózy skaniedrewna w całym Jeśnidw!e w edług Wi'lŻn ir i<'7ych- sortymentów powinno ks l-taltować si ~ nastę pująco (w tys. m::) :

16 Monilnr P01ski Nr Foz. 418 U/ o plan 1961 p.w. ~/. plan p.w. Drewno ogólem (grubizna) A. Drewno iglaste (grubizna) w tym: drewno tartaczne drewno kopa lnia kowe pap ierówka czerwona papierówka biala B. Drewno liściaste (grubizna) w tym: drewno tartaczne Z liczb powyższych p'rzypada na : a) przedsiębiorstwa lasów państwowych: drewno iglaste (grubizna) w tym: drewno tartaczne drewno kopalniakowe papierówka czerwona papierówka biala drewno liściaste (grubizna) w tym: drewno ' tartaczne h) lasy niepaństwowe: dre\'il1o iglaste (grubizna) w tym: drewno tartaczne drewno liściaste (grubizna) w tym: drewno tarlaczne RO ' ' !l62 4. Wywóz drewna z lasu w przedsi ę biorstw'ach la sów państwowy ch ustala się w wysokości 138 mln m 3 w tym ' środkami uspołecznionymi 100 mln' m~ przy czym własriym transportem przedsiębiorstw lasów państwowych powinno być wywiezione 72 mln m 3 z czego środkami mechanicznymi 65 mln m 3 ' 5. Zalesienia i odnowienia sztuczne powinny ob jąć 1456.tys ha z czego: a) na t.erenach przedsiębiorstw lasów pańslwowych w ty'm: plantacje topolowe b)' na terenach lasów niepaństwowych 1025 ty s ha 20 tys. ha 41-5 tys. ha Inne podstawowe prace hodowlane w przed $ iębiorstwach lasów państ w owych ustala się w następującej wy; sokości: '. - poprawki i uzup e łni e nia - pielęgnowanie lasu w tym: upraw młodników 500 tys. ha 5070 tys ha 2718 tys. ha 1899 tys. ha. 6. W dziedzinie zadrzewienia kraju przyjmuje s ię nast ę pując e ważniejsze zadania: ogólna powierzchnia szkółek ha w tym: ministerstwa i instytucje centralne ha sadzenie drzewek tys. szt. w tym : topoli tys. szt. VI. Transport łączność. 1. Przewozy ładunków transportem zorganizowany m wew nątrzkrajowym powinny osią gnąć 449 mln ton co oznacza' wzrost w porównan{u z przewidywanym w Yko.n aniem planu 1961 r. o vi tym przewozy ładunków podstaw owvmi środkam i transportu powinny k sztaltcwać s ię nastl; jjująco: transport kolejowy normalnotorowy mln ton _ tfćln sport samochodowy mln ton transport wodny śródlądowy mln ton Przewozy ł ad 'unków kolejami normalnotorowymi powinny b yć wykonane wedlug nast ęp uj ącego podzialu ' k wa rtalnego: og ó ł e m 2980' mln ton w tym: I kwartał 708 mln ton 11 k wart ał 72;8 mln ton III k war tał 742 mln ton 80;2 m ln ton IV kwartał Na dawcy zwiększonego w I półro c zu całe go roku ładunków pąwi nni zapewdlc warunki do wykorzystania zdo lno ś ci przewozowej ko.1ei r. oraz w niedziele i święta w okresie 3. Przewiduje si ę że przewozy pasażer ów transportem kolejowym I samochodowym (polskie Koleje P a ń stwowe " wojewódzkie pr ze d się bior st wa Państwowej Komunikacji.. Samochodowej Krajowy Z wiąze k Spóld -l ielni Transportu) os iąg n ą mln pasażerów co oznac:za wzrost o ' w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu f" W tym prwwozy pasaż erow podstawowym i środkatn i transportu powinny ks zt ał tować się następ uj ąco: koleje normalnotorowe transport samochodowy w ojewódzkich pr zedsię bi o rs tw Pań stwowe j Komunikacji Samochodowej mln.p as a że r ów mln pasaż e rów plan / 0 t962-19th p.w. lol W zakresie elektryfikacji li nii kolejowych naj eż y wl<jczyć do wstępn e j eksploatacji - n.astępujące odcinki: Podł ęże -Tamów (55 km) Kutno-Konin (79 km) i Łabędy Kęd zierzy n (32 km). 5. Podstawowe wskaźn ik i techniczno-ekonomiczne na kolejach powinny ks z tałtować się na st ęp ująco: Obrót wagonu towarowego w dobach Zużyc' ie węgla obliczeniov-.;ego na 1000 brutto/tono km: a) w ruchu towarowym w kg b) w ruchu pasa żer s kim w kg plan % p.w W r. w ramach planu centralnego nal eży zbud ownć około 140 km nowych dróg przebudować około 102 km dróg oraz zbudować około 22 tys. mb mostów i wia- ' duktów. VI ramach planu terenowego przewiduje s i ę bu-

17 ' M onitor Polski Nr Poz. 418 I ł do wę i przeą.udowę około 252 km dróg lokalnych o nawierzchni twardej oral budowę około 19 tys. mb. mostów. 1. Nakłady finansowe I budżetu Państwa na utrzyma- nie dróg pańltwowych powinny osi4gnąć poziom 25 młd zł a na utrzymani. dróg lokalnych około 6117 mln zł. Naleły przeprowadzid ~"p1talne remonty km dróg państwowych oru 329 tys. mb. mostów na drogach państwowych. 8. Stan własnej handlowej floty morskiej powinien zwiększyć lię I 8189 >ys. DWT na koniec 1961 r. do tyt. DWT na koniec r. Przewozy ładunków flotą wlaln" powinny osiągn"ć I mln _ tono-mil co oznacza wzrost o 18ge/. w tonach I 9.9% w tono-milach /w porównaniu I prze~idywanym wykonaniem planu 1961 r.. 9. WartośĆ usług Ministerstwa Ł4cznoścl ogółem według cen bieżqcych powinna osiągnąć poziom mln zł.. cd oznacza wzrost o 8.1'/. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu 1961 r.. W zakresie wartości usług przedsiębiorstwa "Polska Poczta Telegraf I Telefon" obowiqzuje wskaźnik wzrostu - w wysokości 82o/~ w porównaniu z faktycznym wykonaniem planu 1961 r. 10. W r. powinna nastqpić dalsza rozbudowa I osl4gnlęcie ttanu: kablowej sieci miejscowej tys. km par (przyrost 83 tys.) pojemności central miejscowych tyl. numerów (przyrost 556 tys.) w tym automatycznych 5?93 tys. numerów (przyrost 531 tys.) abonentów telefonicznych 6362 tys. (przyrost 53 tys.) łqczy międzymiastowych i okręgowych szt. łączy (przyrost 798 łą. czy w tym na liniach radiowych 60 łączy) międzymiastowych linii kablowych km (przyrost 500 km). W ramach przyrostu międzymiastowych linii kablowych przewiduje się oddanie od eksploatacji 423 km kabla koncentrycznego w relacji granica ZSRR-Rzeszów-Kraków-Katowice granica CSRS dia potrzeb telewizji krajowej I wymiany:"' programów międzynarodowych oraz dla potrzeb telefonii W r. powiny być uruchomione " stacje telewizyjne a mianowicie: w Zielonej Górze Krakowie Rzeszowie I Kielcach. Długość łączy telewizyjnych na Hnlach radiowych powinna wzrosnąć o 630 km łączy i osiągnąć stan 2541 km łączy na koniec r. VIL Inwestycje i budownictwo Ustala się że globalne rozmiary nakładów inwesty ~yjnych w całej gospodarce.narodowej wyniosą w r. -J 1809 mld zł co oznacza wzrost w porównaniu z przewidy~ wanym wykonaniem planu w roku 1961 o 9.66/0. 2. Zakłada aię że w r. nakłady inwestycyjne według działów gospodarki narodowej ukształtują się następująco (w mld zł):. 0/ p.w. plan 1961 p.w. Qgółem gospodarka narodowa 107.H w tym: Przemysł Budownictwo Rolnictwo Leśnictwo 0.23 / Transport I łączność Obrót towarowy 2.BO Gospodarka komunalila o/g 1961 p.w. plan 1961 p.w. Budownictwo mieszkaniowe Oświata nauka I kultura l.0 Ochrona zdrowia opieka społeczna i kultura fizycmla Administracja publiczna i instytucje wymiaru spra-. wiedliwości Instytuc je finansowe u bezpieczenia organizacje polityczne społeczne i pozostałe Glo~alne nakłady Inwestycyjne w planie centra lnyn: wyniosą w r. ogółem 124 mld zł to jest w z ros ną o 128% w porównaniu z 1961 r. 4.. Ogólna suma nakładów na inwestycje jednostek państwowych objętych planem centralnym ~ wyniesie 71.4 mld zł z czego nakłady na roboty budowlano- montażowe 349 mld zł. 5. W ramach ogólnych nakładów inwestycyjnych w planie centralnym inwestycje centralne wynios ą ' 444 m Id zi. inwestycje zjednoczeń 126 mld zł inwestycje przed s i ę biorstw 79 mld zł Inwestycje jednostek bu dże t owyc h 33 mld zł oraz inwestycje jednostek s p ołeczny c h oryanizacji politycznych i zbwodowych 03 mld zł. Z ogólne j kwoty nakładów inwestycyjnych w planie centralnym ppewiduje się udział nakładów na inwestycje komuna lne w planach terenowych w wysokości 4473 mln zł. 6. Ogólna luma nakładów na inwestycje jednostek. objętych planami terenowymi (poza u dz iałami in'n estorów planu centralnego) wyniesie 458 mld zł z czego nakłady na roboty budowlano-montażowe ' 33.6 mld zł. 1. W rambch ogólnych nakładów inwestycyjnych w planie terenowym inwestycje rad narodowych wyniosą 265 mld zł. Ocenia się że ogólna kwota nakład ów na inwestycje w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i w indywidualnych gospodarstwach chłopskich łącznie z kwo'tarni Funduszu Rozwoju Rolnictwa dla kółek rolniczych wyniesie 105 mld zł co oznacza wzrost o 1080/0 w porównaniu z Pf7 P widywanym wykonaniem planu w 1961 r. W kwocie tej nakłady z Funduszu Rozwoju Rolnictwa dla kółek rolniczych wraz z wkładami chłopskimi wyniosą mln zł. Pomoc kredytowa Państwa dla spółdzielni produkcyjnych I indywidualnych gospodarstw chłopskich obj ęt a kwotą 105 mld zł wyniesie 2 mld zł. Nakłady na budownictwo mie~zkaniowe ludności typu miejskiego (spółdzielcze oraz indywidualne) ocenia się na kwotę 61 mld zł. Z kwoty tej pomoc kredytowa Państwa wyniesie 3.1 mld zł.. 8. Inwestycje spółdzielczości (poza ' spółdzielczoścl~ rolniczą i mieszkaniową) wyniosą w r. 30 mld zł. w tym plan terenowy 23 mld zł co stanowi zmniejszenie ogólnej kwoty naj<.ładów o 97% w porównaniu z przewidywanym. wykonaniem planu na 1961 r. 9. Przewiduje się że globalne nakłady na kapitalne remonty środków trwałych w gospodarce us połec znionej wy n io są 192 mld. zł to jest osiągną wzrost o 74% w po-. równaniu z 1961 r. 10.Pr7yjmuje si ę że w związku z założon y m progra-. mem w zakresie.i nwestvcji i kapitalnych remontów ogólne rozmiary robót budowlanych w kraju osią gną wi e lk ość -

18 ". ~.... Mónit() r Polski Nr " ' "o koło 860 mld zł to jest wzrosną o około 89~/o w porównaniu z 1961 r. 11. W zwią z ku z planowaną ' strukturą inwestycji wy konawslwo robót budowlano-montażowy c h w podziale' na grupy wy konawców powinno kształtować się następująco w mln i ł: 1961 p.w. plan 1961 p.w. Ogółem: Pa ń stw o we przedsiębiorstwa budowlane Budow!ane spółdzieinie pracy Przedsiębiorstwa ł organizacji sp 0- lecz.ny"ch Inńe przedsiębiorstwa i instytucje ~społecznione (system gospodarczy siły własne i obce) YVykonawcy pozostali (ludność r~emiosło) Przy rozdziale nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania należy: - zagwarantować pierwszeństwo dla inwestycji produkcy.inych szczególnie ważny c h dla rozwoju gospodarki narodowej nadając im priorytet w wykonawstwie i za~- patrzeniu koncentrować nakłady na kontynuowanych zadaniach inwestycyj nych przyznając na ich realizację nakłady zgodnie z norrnatywami cykli inwestycyjnych oraz dą żyć do' zwężenia frontu robót i skrócenia cykli' inwestycvjnych. 13. Należy zapewnić ulokowanie zleceń ~a roboły budow1.ano - montażowe według następującej kole 'jności: ' " a) inwestycje szczególnie ważne dla gospodarki narodowej (inwestycje priorytetowe) bl obiekty kontynuowane bez względu na :h6dła finanso.wania c) nowo rozpoczynane inwestycje produkcyjne d) pozostałe roboty: 14. Upoważnia się Radę Ministrów do: 1) ustalenia przypadków w jakich mogą być przekroczone w toku wykonywania planu globalne nakłady inwestycyjne określone w niniejszej uchwale; 2) przeprowadzenia w planie zmian i przesuriięć nakładów w dostosowa niu do stanu przygotowania dokumentac ji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji planu centhllnego i terenowego oraz dla zwię k szenia koncen- "tracji nakładów w zilkresie inwesty ~ ji kontynuowanych kosztem rozpocżynan.ia nowych; ' 3) dokonania w planie odpowiednich' zmian wynikających z II etapu akcji rewizji dokumentac ji projektowo-koszto- ' rysowej przeprowadz9nej w odniesieniu do inwestycji objętych planem na r. ' VIII. Geologia. % W ramach tego programu należy zabezp i eczyć bieżące potrzeby w formie dokumentacji geologicznych oraz prowadzić badania podstawowe których wyniki mają decy dulący w p ływ na' dalsze poszukiwania a tym samym na po-. większenle bazy surowcowe j. ' 2. VV ramach zadań o których mowa w ust. 1 należy przede wszystkim: dla bieżących potrzeb przemysłu: - kontynuować prace rozpoznawcze I. uzupełniające n.a złożach węgla kamiennego w zakresie zapewniającym planowaną budowę nowych kopalń przy czym główny" nacisk należy położyć na poszukiwania złóż węgli koksujących; pr o wadzić dalsze prace rozpoznawcze i dokumentacyjne na złoża c h węgli brunatnych dia zapewnienia planowa-o nego wydobycia w latach następnych. W szczegplno ści należy wykonać prace poszuklwawcze na. złożach Bel-' chatów Lubin I i Rogoźno; ' I "..:.. prowad z ić 'intensywne prace g'e ologiezno~poszukiwawc'ze " w rejonie Karpat Przedgórza i na Niżu dla zapewnien'ia / planowanego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego; - ' przygotować dokumentacje geologiczne złóz miedzi w trefie przedsudeckiej w stopniu gwarantującym planowaną budowę na tym obszarze kopalń ; - kontynuować prace rozpoznawcze za rudami cynkowoołowianymi przede wszystkim nil złożach Pomorzany - Klucze Sikor.ki Krzykawki i Bolesław; - prowad z ić dalsze prace poszukiwaw::ze w Ko!)alni Kł o buck i Walenco!lów oraz na obszarze Zawodzia; - kontynuować prace rozpoznawcze za solami potasowomagnezowymi na wysadzie solnym w Klodawie; - prowadzić prace poszukiwawcze w stopniu za p ewniają - ' c ym odpowiednio duie zasoby surowców mineralnych. dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych Ił w szczególności 'kruszywa mineralnego;. - prowad z ić prace geologiczno-inżynieryjn e ' w' stopniu zapewniającym prawidłowe projektowanie inwestycji budowlanych a głównie hydroenergetycznych'; w zakresie badań podstawowych: - na Niżu zakońc.zyć badanie I etapu oraz kontynuować w jak najszerszym stopniu badanie II etapu dla ustale- ' nia perspektyw surowcowych tego rejonu zwłaszcza pod kątem ustalenia dalszych poszukiwań złóż ' ropy naftowej i gazu ziemnego; - pr o wad z ić prace kartograficzne dla ustalenia obrazu budowy geologicznej obszarów ' ważnych z punktu widzeriia występowania złóż surowców minerajn.ych; ol zintensyfikować prace poszukiwawcze za rudami ielaza cynku i oł o wiu węglem brunatnym" sojami potasowomagnezowymi i innymi surowcami w ' celu za bezpiecze n ia zasobami pl~owane g o wydobycia w latach następ ' nych. 3. Przy prowadzeniu prac geologiczno-posz\ikiwawczych nal e ży w jak naj szerszym zakresie st o sować metody geof i zyczne co pozwoli na l-epsze poznanie terenów badawczych ' Ił zarazem 'wydatnie obniży koszty pos z ukiwań. - 4 Dla wykonania zadań; o których mowa w poprzednich ustępach należy zapewnić nakłady ' wwysokośći 1:4391 mln zlx podziałem na: a) nakłady finansowane z budżetu 863f mln -zł b) nakłady finansowane z inwestycji 5754 mln ' zł. " L W zakresie.prac geologiczno-poszukiwawczych.i;lależy wy konać 851 tys mb wier c eń r ęczn y ch 5891 JyS. mb. w.i.erceń mechanicznych 129 ty~ mi;> robót górniczych. Ponadto na l e ży wykonać prace geofizyczne na ogólną k wo - tę 1650 mln zł: ' IX: ' P ostęp techniczny. 1. W roku należy - W oparciu 6 podstawowe kienmki r o żwoju techniki wytyczone' planem 5-letnim - osiągnąć dalszy postę~ W technice 1 organizacji ' produkcji~

19 Monitor Polski Nr Poz 41 B zwłaszcza w przemy śle. W s zcz ególn ości r; al eży konse 'kwentnie r oz wijać mechanizac ję el ektryfi kację intensyfikować procesy produkcyjne i technolog iczne szerzej wprowanie wybranych procesów łąc zą c je z dalszą modernizacją 'niej wykorzystywać posiadaną t ec hnikę i is tniejąc e zdolności produkcyjne. Należy także kontynuować automatyzowanie wybranych procesów łąc z ąc je z dalszą modernizacją i rekonstrukcją technic z ną kluczowych zakładów. 2. Prace nad przygotowaniem rozwoju automatyzacji procesów produkcyjnych i zar ządz ania należy ' traktować jako szczególnie ważne zadanie. W s1.czególności należy rozwinąć i przyspies zy ć opracowanie konstrukcji krajowych maszyn matematycznych zarówno cyfro'wyrh jak i analogowych. Zwłaszcza nal ąży udoskonalić istniejące prototypy i przyspieszyć uruchomienie na tej podstawie produkcji maszyn matematycznych i zast.osowanie ich w praktyce. Należy uczynić maksymalny wysiłek w celu opanowania produkcji nowych elementów półprzewodnikowych i podzespołów óraz polepszenia jakciści już proqukowanych ' dla rozwinięcia krajowej produkcji elektronicznych maszyn matematycznych. W roku należy rozwijać działalność istniejących ośrbdk6w"' obuczeniowyth rozszerzyć ich współpracę 'z biurami konsttukcyjnymi i instytutami naukowymi a w szczególności z Zakładem AparatówM_at~matycznych Polskiej Akademii Nauk i z zakładami produkcji doświadczalnej w celu wykorzystania doświadczeń o śro dków obliczeniowych dla udoskonalenia produkcji krajowej. Należy przygotować kadrowo zorganiwwać! uruchomić trzy dalsze ośrodki dla celów oblic ze ń inżynieryjnotechnicznych i naukowych a także uruch om ić trzy dalsze ośrodki dla celów dydaktycznych. Zainteresowane ministerstwa i centrćłlrte urzę<ly powinny rozwinąć i przyspieszyć wszelkie prace przygotowawcze dla uruchomienia w latach 1963 i 1964 resortowych stacji elektronicznego przetwarzania danych. Należy znacznie rozszerzyć kontakty wy jazcly i stypendia zagraniczne zwłaszcza w ZSRR dla odpowiedniego przygotowania kadry. 3. Sprawą szczególnej wagi jest dalsze pogłębianie oszczędności surowców materiałów paliw i energii. Należy racjonalniej ' gos pod arować posiadanymi zasobami i dążyć we wszystkich gałęziach wytwarzania do zmniejszenia jednostkoweg o zu ży cia surowców i paliw a zwłaszcza koksu węgla metali kolorowych stali i drewna. Program oszczędności surowców i materiałów obejmujący wszystkie fazy ich uzyskiwania przerobu i zastosowania należy konsekwentnie pogłębiać zwłas zcz a w przemyśle maszynowym chemicznym bildownict\vie i górnictwie. Należy dążyć do szybkiego przechodzenia na bardziej ekonomiczne surowce i tworzywa oraz racjonalniejszego ich wykorzystania w szczególności przez zmniejszenie zużycia i wzrost uz:ysków oraz rozwijanie produkcji nowych tworzyw i materiałów zastępujących deficytowe. 4. Ważnym zadaniem dla dalsżego postępu.. w mechanizacji jest realizowanie programu prac koordynowanych przez Międzyresortową Komisję Rządową. 5. Sprawą o szczególnie dużym znaczeniu dla rozwoju techniki jest przygotowanie opanowanie uruchomienie produkcji 'nowych typów maszyn. W roku _ należy w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym: ~ opanować i uruchomić produkcję 75 ważniejszych nowych maszyn i urządzeń '- wykonać i przeprowadżić badanie 105 prototypów ważniejszych maszyn ' Przy budowie nowych typów maszyn nal eży m le ć na uwadze taką ich kons trukcj ę aby także w pelni były uwzgl ęd nio-ne wymogi bezpieczeńsiwa pracy och rony zdrowia. Nale ży dążyć do pr zyśpie szenia cykli przygotowal}ia produkcji nowych maszyn zw!aszcza skrócenia okresu wykonywa nia prototypów prób badań i przechodzenia do produkcji seryjnej. Poważne zadania w dziedzinie przygoto wania i rozwinięcia produkcji nowych wyrobów stoją prze ' pr zemysł em chemicznym który powinien uruchomić produkcję 205 nowych ważnych wyrobów w szczególności w zakresie półproduktów dla syntezy chemicznej twor LyW sztucznych środków ochrony chemicznej tworzyw i włókien sztucznych środków ochrony roślin środków pomocniczych produktów nieorganicznych i antybiotyków. Sprawą wymagającą specjalnej opieki jest opan'owanie ' kompleksowej przeróbki soli potasowo-magnezowych oraz nowych bardziej wydajnych i ekonomicznych metod wydobycia siarki z rudy. 6. Należy zwrócić szc zegó lną uwagę na rozwo} l postęp - w elektronice. Prace w tej dziedzinie powinny obejmować niezb ędn e studia badania i doświadczenia oraz opanowanie i uruchomienie produkcji materiałów lampowych i półprzewodnikowych podzespołów elektronicznych i nowych ty pów lamp elementów półprzewodnikowych p~zespołów radiotechnicznych jak r ów nież wyrobów finalnych apa-ratury i sprzętu elektronicznego. 7. W r. należy kontynuować zastosowanie na S7erszą skalę izotopów promieniotwórczych zwłaszcza dla pomiarów i regulacji parametrów procesów technolouicznych dla badań ieh przebiegów metodami atomów znaczonych oraz w defektoskopii zwłaszcza w prz emyś le ciężkim chem icznym górnictwie energetyce i budownictwie- przy równoczesnym zastosowaniu środków zabezpieczających pracowników przed ' szkodliwymi d z iałaniami promieniowania Na leży także rozs zerzy ć zapoczątkowaną produkcję przemysłową pr z.yrządów iżotopowych jest dalsze dcjskonalenie organizacji pro B. Niezbędne dukcji i pracy. zarówno yv skali branż. jćłk i przedsiębiors t w oraz łączenie tych poc zyn ań z założeniami s'pecjalizacji i rozwoju nowej techniki. W szczególno śc i na l e ży przyśpies zy ć ustalenie programów i planów specjalizacji zakładów i wydziałów w przem yś le maszynowym i elektrotechnicznym. Prace nad pog.lębieniem sp::-cjaliz.bcji należy ściśle wiązać z pracami w dz.ieclzinie normalizacji unifikacji oraz typizacji'wyrobów i ich częś ci oraz procesów technol'ogicznych stwa rz ając ' w ten sposób warunki do przechodzenia na masową i wielkose ryjn ą produkcję w specjalizowanych zakla_dach i wydziała c h. Przy ' ustalaniu zadań w tym zakresie należy wykorzys tać istniejące osiągni ęci a i doświaclcz e nia w innych krajach demokracji ludowe j a w szczeuólności pogłębić współpracę w dziedzinie prac naukowo-badawczych oraz uwzgrędnić s pec jalizację i podział produkcji zgodnie z porozumieniami zawartymi w ramach Rady W za jemnej Pomocy Gospodarczej 9 Rozwój techniki powinien być ściśle związany z anil Iizą wykorzystania zdolno ści produkcy jhych zakładów Nakłady na: postęp technicz ny czynnych zakładów powinny zmi ef7ać przede wszystkim do ' zwi ęk szenia stopnia wyko- rzystan:a posiadanego potencjału produkcyjnego. Dlatego wa żnym zadaniem jest skierowanie tych nakładów na te ogniwa. które stanowią wąskie przekroje procesu produkcyjnego. 10. Ważn ym 'laclaniemiest podniesipnie Jakości -produkcji zwłaszcza' w przemy ś le i budownictwie.

20 (\l : HliL>J P u hk i Nr ~ Należy zwrócić. uwagę na jakość produkcji środków wylwauania. a 'zwlaszc?a mas.'yn i urządzeń jak również przedmiotów spożycia a w szczególności wyrobów włókiennic"7ych gumowych skórzanych oraz artykułów trwałego użytku. metalowych elektronicznych radiotechnicznych mebli. a także na jakość wykańczania powierzchni mieszka lnych. Należy dążyć także do podniesienia jakości farb ' I lakierów. barwników. środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego i skónanego środków piorących. Materiały te. są w wiei u przy pad kach źródłem _ obniżenia ja kości zarówno artykułów kon'iumpcvjnych. jak i maszyn i' urządzeń. 11. W r. należy usprawnić całokształt działalności związanej z prowadzeniem prac naukowo-badawczych. Na }eży dążyć do koncentracji sił i środków na pod'itawowych zagadnieniach. wynikających z planów rozwo ju techniki skrócenia cykli badawczych i szybkiego wdraźania wyników prac do przerpysłu. Należy usprawniąć i unowocześniąć technikę prowądzenia prąc w pla'cówkach bada wczych. W szclegól.ności należy wykorlystać te możliwości jakie daje zapoczątkowarlie wprowadzania w r. do wyposażenia tych placówek elektronicznych ' maszyn ' matematycznych I uruchomienia dla potrzeb placówek badawczych ośrodka obliczeniowego Polskiej Akademii Nauk. Na!-eży zapewnić lepszą współpracę i koordynację prac pomiędzy poszczególnymi pląq)wkami zwłaszcza pod pof1ądkowanymi różnym resortom a także pomiędzy placówkąmi przemysłu Polskiej Akądemii Nauk i. szkolnictwa wyższego. Konieczne- jest na wiązan ie bieźące j opera-tywnej współpracy ł wsp6łd:złałania pomiędzy placówkami I zakładami przemysłowymi. zainteresowanymi w wyk'orzystanj.u wyników badań i wprowadzaniu ich do produkcji. 12. We wszystkich zamierzeniach technicznych należy szeroko uwz -ględniać zagadnienia związane bezpośrednio z ochr~ną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pra~y. Troska o zapewnienie należytych warunków pracy powinna towarzyszyć wszelkiego rodzaju poczynaniom 'I koncepcjom technicznym. związanym ' zarówno z rekpnstrukcją jak i modernizacją. i powinna znale ż ć odzwierciedlenie w orga ~ ilacji produkcji i organizacji pracy. Należy wnikliwie analizować i przeciwdziałać wszelkiego rodzaju zapyleniom I zadymieniom oraz wstrząsom łhala'iowi które ujemnie odbijają się ' na stanie ~drowia ~alóg robotniczych I ludnosci. Należy takie zwrócić u v.: a gę na zagadnienie oczy!zczania ścieków zwłaszcza w pr z emyśle chemicznym I rolnospożywczym uwzględniając najnowsze nowoczesne rozwiązania oczyszczalni. 13. Resorty przemysłowe powinny zapewnić lepsze warunki rozwoju ruchu wynalazcl ości I racjonalizacji w zakłaclilch pracy. G ł ó 'w n e z a d a n I a w p o s z c z e g 61 n y c h gałęzlachprodukcjl W przemyśle energetycznym należy. zapewnić dalszą modernizację czynnych elektrowni i Ich wyposażenia zwłaszcza przez poprawę sprawności pomp I wentylatorów. Nowe obiekty o dużych mocach należy otoczyć szczególną opieką w pełni opanować Ich eksploatację i iapewnić całkowitą pewność ruchu bezawaryjną pracę bez przerw i wyłączeń. Należy kontynuować prace w zak.resie racjonalnego rozkładu obciążeń i opanowania szybkich rozruchów turbogeneratorów I bloków ora7 za p ewnić dalszy postęp w automatyzacji i telemechanizacji nowych istniejących stacji zwłaszc z a przez lainstal o w[łnie urząd l eń do samoczynnego ponownego załączania (SPZ) samoczynnego sterowania baterii kondensatorów oraz stopniowego wprowadlania automatycznej regulacji napięcia. W rezultacie powyiszych przedsięwzięć _ należy zapewnić obni~enie wskażnika jednostkowego zużycia paliwa umownego na prod ukc ję energii elektrycznej w elektro w nlach zawodowych o dalszych 12 g/kwh brutto oraz obniżenie strat sieciowych do 125%. W przemyśle węgla kamiennego należy rozszerzać mechanizację prac i osiągnąć wzrost poziomu mechan ilacji urabiania do 385% i mechanizacji ładowania do 340%. W przemyśle węgla kamien~ego należy za ' pewnić w s zcz eg ólności: -- dalsze wprowadzanie udoskonalonych maszyn urabiaią~ cyen. pracujqcych w I powiąza.n iu z przenośn ik am i. zwł as zcza kombajnów bębnowych ' z ' napędem powietrznym wręb i arek powietrznych i niskich wrębia 'rek hy d ra ulicznych strugów statycznych SWS oraz kom ba j nów węg.lowy c h dużej mocy' (ponad 100 kw); rozszerzenie kom pleksowej mechanizacji robót w przodkach ści~!ilowych zwłas z cza przez zwiększenie ilości -stosowanych uuądzeń obudowy zmechanizowanej kroczącej oraz dalsze wprowadzanie znacznej ilości stojaków hydraulicznych. '. Należy za.pewnić postęp w automatyzacji. a zwłaszcza: dołowych ciągów przenośnikowych do około 31%. porno przodkowych do około 100% i pomp oddziałowych do okoł o 27% oraz kontynuować prace nad prowadzeniem i rolszerzaniem automatyzacji maszyn wyciągowych I urządzeń mechanicznej przeróbki węgla. Należy zwrócić szczególną uwagę na dal~zy rozwój hydromechanizacji procesów wydobycia i utabiani~ węgla oraz na zagadnienie doskonalenia maszyn i urządzeń dla wysokonaporowego transportu pionowego i poziomego. Należy także rozszerzyć zakres stosowania podsadzki płynnej z dodatkiem kamienia w ilości około 20% stosowanego piasku. Niezbędne jest również kontynuowanie' prac badi'lwczych I projektowo-konstrukcyjnych. nad projektowa'nie'm budownictwa nowych i rekonstrukcji czynnych kopalń. o wysokiej koncentracji robót górniczych oraz nad stosowaniem sprzętu mechanizacyjnego do dużej koncentracji produkcji w przodkach węglowych. - W zakresie górnictwa węgla brunatnego należy kon t y nuować prace nad kompleksową mechanizacją robót przez lepsze wykorzystanie wysokosprawnych maszyn i urządzeń do urabiania I odstawy węgla oraz nakładu źiemi. Nale ży'\fprowadzać automatyzację ruchu taśmociągów do transportu nakładu I węgla w kopalniach odkrywkowych oraz centra1nego sterowania i blokady urządzeń trans!)ortowych. W zakresie kopalnictwa naftowego należy zapewnic postęp I rozwój nowej techniki I metod eksploatacji oraz metod poszukiwania ropy naftowej i gazu. Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowania do wierc e ń o głębokości m stosowanie urządzeń wiertniczych małośrednicowych przy pracach poszukiwawczych wprowci' dzanie automatyzacji pompowania ropy w odwiertach I automa tyzac ji powierzchniowych urządzeń eksploatacy jnych w kopalniach. W zakresie postępu w metodach poszukiwawczych należy w szczególności opracować kompleksowe metody poszukiwań i rozpoznania krajowych złóż rud ielaza oraz oprllcować sposób badań gazonośnośti i warónk6w h~'drogeologicznych złóż węgla koksującego w Rybnickim Okręgu

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i

Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i Przemysł Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Przemysł to działalność gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego Grupa OGÓŁEM GRUPY 0-8 Grupa 0 - Grunty 155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20 13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66 użytki rolne 86

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Możliwości produkcji i

Możliwości produkcji i Możliwości produkcji i wykorzystania granulatu drzewnego w województwie pomorskim Edmund Wach, Izabela Kołacz Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA 1. Charakterystyka i produkcja granulatu 2. Potencjał

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 2 Perspektywiczne dziedziny eksportu polskich towarów, współpracy handlowej i inwestycyjnej z Marokiem to przede wszystkim budownictwo i roboty publiczne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Janusz Chojna Konferencja Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej Załączniki do ustawy z dnia... RODZAJE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W INSTALACJACH WRAZ Z WARTOŚCIAMI PROGOWYMI ODNIESIONYMI DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI I GAZY CIEPLARNIANE PRZYPORZĄDKOWANE DANEMU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2005-2007

INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2005-2007 Departament Instrumentów Ochrony Środowiska INFORMACJA na temat ostatecznego rozdziału uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2005-2007 Wraz z przyjęciem przez Radę

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r.

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych Kanada McCreedy (Cu, Ni, TPM*) Morrison (Cu, Ni,

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

ilości substancji zanieczyszczających, o których mowa w 2, ze spalania poszczególnych paliw, ważona względem mocy cieplnej ze spalania tych paliw.

ilości substancji zanieczyszczających, o których mowa w 2, ze spalania poszczególnych paliw, ważona względem mocy cieplnej ze spalania tych paliw. Dziennik Ustaw Nr 121-4424 - Poz. 793 7) przypadki, w których niezbędne jest prowadzenie pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych i zakres tych pomiarów. 2. Rozporządzenie stosuje

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK II. Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2. 1. Rolnictwo. a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich.

ZAŁĄCZNIK II. Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2. 1. Rolnictwo. a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. ZAŁĄCZNIK II Przedsięwzięcia podlegające przepisom art. 4 ust. 2 1. Rolnictwo a) Przedsięwzięcia dotyczące restrukturyzacji obszarów wiejskich. b) Przedsięwzięcia w celu wykorzystania nieuŝytków i obszarów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl Podstawowe informacje o stali Stal jest stopem żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych o zawartości do 2,14 % węgla. W praktyce, jako stale oznacza się stopy, które najczęściej zawierają żelazo,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2.1. Projekt Inteligentna Energia dla Europy 2.2. Rozwój gospodarczy PKB 2.3. Zużycie i ceny energii 2.4. Zużycie i ceny energii c.d. 2.5.

2.1. Projekt Inteligentna Energia dla Europy 2.2. Rozwój gospodarczy PKB 2.3. Zużycie i ceny energii 2.4. Zużycie i ceny energii c.d. 2.5. 2.1. Projekt Inteligentna Energia dla Europy 2.2. Rozwój gospodarczy PKB 2.3. Zużycie i ceny energii 2.4. Zużycie i ceny energii c.d. 2.5. Zużycie i ceny energii c.d. 2.6. Wskaźniki makroekonomiczne 2.7.

Bardziej szczegółowo

Przemysł. Rozwój i znaczenie przemysłu. I rewolucja przemysłowa. II rewolucja przemysłowa Maszyna parowa J. Watta

Przemysł. Rozwój i znaczenie przemysłu. I rewolucja przemysłowa. II rewolucja przemysłowa Maszyna parowa J. Watta Rozwój i znaczenie przemysłu Zakres podstawowy Przemysł Przemysł dział gospodarki narodowej zajmujący się pozyskiwaniem surowców i przetwarzaniem ich na rzeczy użyteczne dla człowieka. Odbywa się to na

Bardziej szczegółowo

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Poz. Odpady opakowaniowe powstałe z: Poziom w % 1) rodzaj opakowań odzysku recyklingu 1. opakowań

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju przemysłu celulozowopapierniczego w. odniesieniu do bazy surowcowej PGL LP. Marek Krzykowski, IP Kwidzyn

Perspektywy rozwoju przemysłu celulozowopapierniczego w. odniesieniu do bazy surowcowej PGL LP. Marek Krzykowski, IP Kwidzyn Perspektywy rozwoju przemysłu celulozowopapierniczego w odniesieniu do bazy surowcowej PGL LP Marek Krzykowski, IP Kwidzyn Sękocin Stary, 24-25 października 2012 I. Charakterystyka przemysłu celulozowopapierniczego

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

o 2,1 % oznacza zwiększenie wydajności pracy o 7,5 %.

o 2,1 % oznacza zwiększenie wydajności pracy o 7,5 %. OJEÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY Kraków, 6 stycznia 1975 r. KRAKOIE Poufne Egz.nr.M.. A. TENDENCJE OGÓLNE CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU KRAKOSKIEGO edług wstępnych danych: 1974 R. - w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Bolesław Domański Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001 Spis

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2014 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,23 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 LUDNOŚĆ Ludność na 1 km$ 171 172 177 178

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych

Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych Senat Komisja Gospodarki Narodowej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 18 listopada 2014, Warszawa 1 sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Przemysł produkcja materialna, polegająca na wytwarzaniu wyrobów w sposób masowy, przy użyciu urządzeń mechanicznych, Towary przemysłowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WĘGIEL PALIWEM BEZ PRZYSZŁOŚCI. Dr Michał Wilczyński

WĘGIEL PALIWEM BEZ PRZYSZŁOŚCI. Dr Michał Wilczyński WĘGIEL PALIWEM BEZ PRZYSZŁOŚCI Dr Michał Wilczyński ZAKRES PUBLIKACJI O WĘGLU BRUNATNYM 1. Opis stanu górnictwa i energetyki węgla brunatnego w Polsce 2. Problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo