\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "\Varszama,. dnia 30 grudnia 1961 r. SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na 1962 r."

Transkrypt

1 . T R ES C_I Poz.: ~1 0 N I T OR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ \Varszama. dnia 30 grudnia 1961 r. UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Nr 99*) z dnia 22 grudnia 196\ r. o Narodowym Planie Gospodarczym na r UCHWAŁA 418 SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodówym Planie Gospodarczym na r.. I ~ l. I. Wyniki.rozwoju gospodarki narodowej w 1961 r. 1. Rok 1961 był w dziedzinie produkcji okresem pomy:;lnego wykonania -a w wielu dziedzinach przekroczenia' zadań planu S-letniego przypadająeych na ten role - Wyniki produkcyjne osiągnięte w 1961 r. stwarzają w rezultacie dogodną podstawę do pomyślnej realizacji planu S-letniego w dalszych latach S-lecia Globalna produkcja przemysłowa będzie w 1961 r. według obecnych pr zewidywań o wyższa niż w 1960 L co oznacza wykonanie planu na ten rok w 1025"/0. Odpowiednio do zwiększonych potrzeb inwestycyjnych kraju wztost produkcji wyrobów grupy "A" wyprzedził znacznie wzrost produkcji wyrobów konsumpcyjnych grupy "B". 'Wed ług wst-ępnych szacunków produkcja grupy "A" osiągnie w 1961 r. poziom o wyższy 'niż w 1960 r. to jest t02sq/o planu a produkcja grupy "B".- poziom <:I BY/. wyżs zy niż w 1960 r. to jest 1020:1/. planu. Założ enia planu S-letniego dotyczące produkcji podstawowych wyrobów przemysłowych zostały w 1961 r. w więk sz ośc i przypadków przekroczone co ilustrują następujące dane: Przewidyw81le wy r. konanie 1961 r. w %% w porówna- n u z: pl!łll S-letni przewiilywane wyk 'uanie planem S-letnim na ten rok 1960 r. - Energia elekt ryczna w mld kwh Wę.giel kamienny / w mln ton lg Stal surowa w mln ton Cynk w Turbiny parowe w MW Obrabiarki do metali w Maszyny elektryczne w t y s:--:szt !? Maszyny i nar zę d zi a roinicze w mln zł według cen porównywalnych Samochody c lęza rowe w tys. szt:.. Traktory dwuosiowe w tys. szt. Statk i pel'nomorskie w tys. DWT Wyroby elektroniczne teletechniczne w m'ld zł według cen porównywalnych Kwas siarkowy w Nawozy sztuczne w Cement w mln ton TkaniI\Y baw ełniane w mln ]fi Obu wie skórzane w mln par Mięso z uboju w Masło w tys-. ton ( > 1961 r. I ł przewidv7 r~alleiłl _pan. I walle - ;.~ S-le-tnirn a -Ietm kolu!ilie na t.cll rok i i';.ił..~ Wi(')' Wat!\.. ~ "'ykonallie 1961 r. w (~/~ (~ Q. w pact"vrhluiu z: 196 ') r t _0 9B5 Cukier w.. \ Sytuacja materiałowa w przemyśle byla w 1961 r. lepsza niż w latach poprzednich zarówno na _skutek pomyśl n eqo przebjegu wykonania planów produkcji surowców i półfabrykatów w kraju jak również znacziiego wzrostu importu. Rok 1961 przyniósł dalszy wzrost wydajności pracy w przemyśle a mianowicie o 70 /0 w porównaniu z 1960 r'. przy wzro ście produkcji przemysłowej o 103'1/0 podczas gdy planowany wzrost wydajności pracy wynosił 64.0;'0 przy planowanym wzroście produkcji o 77%. Jednakże tempo W!.lostu wydajności prary jak również jej ud z iał w przyroście produkcji był niższy nii w pop r'l ed~ nichlatdch. Przyrost wydajno śc i pracy ciał w 195t r. około 70" /0 przyrostu produkcji wobec nu/u w S-leciu i okolo BO"/u w założeniach na S-lecie ".- \..1 'j Ostatni numer w r. /

2 ( ~. ; ~. ' f i Monitor Polski Nr Poz. 418 Rok 19th charakteryzowało wyższe niżzakladano w planje -tempo wzrostu zatrudnienia w przemyśle. Według ob.ec zwi ę ks z enia dostaw środków produkcji dla rolnictwa i zasto- W 1961 r. dokonano dalszego postępu: w dziedzinie nych pnewidywań zatrudnienie zwiększy się w 1961 r. o 31'/ sowania nowoczesnej a grotechniki. Zuży c ie nawozów pod w porównaniu z 1960 r. to jest przekroczy poziom założony zbiory 1961 r. wzrosło o 67% w porównaniu z ' z\lżyciem pod w.nil rodowy planie gospodarczym o zbiory 1960 r. Dostawy środków ochrony ro ś lin dla rolnictwa Propor.cje pomiędzy wzrostem pr z eciętnej płacy i wzrostem wydajności pracy były mniej korzystne niż to zakla- - dostawy maszyn rolniczych i traktorów w związku z re ali były w 1961 r. o wyżs z e niż w 1960 r. Żnacznie w z rosły danó w planie. za cją programu rozwoju k ó ł ek rolniczych a mianowicie W rezultacie przekroczenia planu produkcji plan akumulacji finansowej w przemyśle bę'dzie według obecnych o 123 % Kółka rolnicze zwi ę ks z yły stan traktorów z 6910 sztuk' nil koniec 1960 r. do sztuk według p newi dy\vań - przewidywań przekroczony. Zadania planu w dziedzinie na_ koniec L to jest 2 l-krotnie. obniżki kosztów zwłas z cza materialowych w niektórych resortach nie zostaną osiągnięte. sokich wyników produkcyjnych PFez pa r'istwowe gospodar Rok 1961 chara k teryzował się równi eż osiągnięciem wystwa rolne które zwię l.<-szyły swą produkcję globalną o 125% 3. DziękI ros1lącej pomocy Pańs tw a dla rolnictwa zwiększonemu zainteresowaniumateriafnemu ludno ści chłop- 5kj ~ j wzrostem produkcji korzystnym wy nikom -osi ąg niętym przez państwowe gospodarstwa rolne jak również dzi ę ki tenlu że w roku 'gospodarczym 1960/1961 warunki atmosferyczne były korzystne dla produkcjf roślinn ej osiągnięto w 1961 r. wysoki wzrost i znaczne przekroczep.ie planu 5-letniego ' w dziedzinie produkcji rolnej. Według wstępnych szacunków produkcja rolna w 1961 r. będzie o 102 /. :wyżs z a niż w 1960 r. co oznacza wykonanie ł!lanu w 1055 /. Charakterystyczną cechą tego roku jest równi e ż wy sokie przekroczenie ' planu produkcji ro ś linn e j która osiągnęła wyższy poziom niż -za kladano w planie na ten rok. o 81 Olu j wzrosła w porównaniu z 1960 r. o głównie dzięki korzystnym plonom i zbior ~lin zbóż buraka cukrowego roślin oleistych i ziemniaków. Plony i zbiory osiągni ę te w 1961 r. przedstaw ~ająsię następująco: " Plo-ny: - plan 5-JCltni 1961 rl P rzewld y\vlllle wykonanie 1961 T. w %% w por{wpl'zt:widy. Wllt1ft wy- 1'luuell n 'Ul ;n. z: konallie 5-letnim 1%0 l. na t1:n rok :zbóż ogółem w q/ha l buraków w q/ha 240; :ziemniaków w q/ba Zbiory: z~óż ogółem w mln ton bu'raków w mln ton :1 :ziemniaków w mln ton Korzystne plony i zbiory zboża ziemniaków; liści buraczanych jak również siana stw o rzyły dogodną ba z ę do dalsiego rozwoju hodowli zwłas zc za b y dła co znajduje wyraz w ulrzymującej się tendencji do wzroslu pogłowia w gospod ime chłopskiej. - Wynikające ze wzrostu poglowia zwiększone zapotrzebowanie na zboże na potrzeby 'p~szowe powoduje że istnieje pewne napięcie w bilansie zbó żowym kra ju oraz konieczne jes-i utrzymanie na wy sokim poziomie.importu zboża w roku gospodarczym 1961/. Ogólna produkc ja zwierzęca w r. osiągnęła rozmiary o 850f0 Wyższe niż w i 960 r; i o 1.6% wyższe niż planowano co ' związane b.yło qiównie z-e w zr~ slem produkcji żywca ~ie)[zowego o 14l Q /o wyjątkowo - duż ym w zróstem produkcji jaj -(o 99%) a także - dalszym jakk olwiek 'nieuostalecznym j 'n' iższym od 'planu wzrostemprorlukcji mleka o w 'porównaniu :z 1960 r. _ w porównaniu z 19GO r. ' 4. Według obecnych prz ew idyw ań globalne rozmi'a ry inwestyc ji w g05podarce narod owę josiągną w '1961 r. pozioln o 9" /0 wyższy niż w ' 1960 L to jest poziom o 1.4% wyższy niż zakładano w planie na ten 'rok. W rezultacie znacznie zaawansowano bud owę szeregu kluczowych' obiektów majć} cych decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraj~ zwłaszcza w przemyś le i rolnict wi'e. M. in oddano do użytku IV wielki piec X piec martenowski ocynownię i o cy nkowflię w hucie im. W Lenina walcownię grubą w hucie WarszaWlI - dalsze turbo z espoły w 'elektrowniach Ska wina Konin Po~orzany kopalnię węgla kamie nnego "Sz czygłowice'.'. ząkła-d przerobu rudy siarkowej fabr yk ę kwasu siarkowego i fa brykę superfosfatów w Tarnobrzegu i szereg innych ważnych obiektów Równocze śn ie znacznie zaawansow~no budowę _)combinatu paliwowo-energetycznego w Tu ro-szow ie ro zpocz ęto 'budowę kopalni węgla kamiennego "Zofiówka". zakłariów rafineryjnych i petro-chemicznych w Płock' u i ruro c iągu ~aito wego ~ cementowni Rudniki i szeregu innycą kluczowych obiektów planu 5-letniego Ró wno cz eśnie jednak przebieg realizacji planu ujawnił Iwni e czność zwięks z enia oakładów na szereg obiektóyt powyżejpoziomu założonego przy opracowaniu planu S-le tniego) ~ wiąże się z nie do ść pre cyzyjną o c eną kosztów s 7eręg u '-inwę - stycji. Miqdzy innymi powstała konieczno ś ć żw-ięks ze ni-a nakładów finansowych w stosunku do ustal e ń planu 5-letnif>g o na budowę sze regu obiektów w hucie imw. Lenina. ciągarni rur w hude Jedno ść; huty tlenku cynku w Miasteczku Slą - -_ skim huty aluminium w Koninie -kopalni. węgla brunatnetj o Adamów kopalhi węgla kamie nnego P orą bka i sleregu in~ nych obiektów. Ponadto wy konanie rzeczawych efektów inwestycji b y ło gorsze' niż wykonanie nakładów c zęściowo z przyczyn wymienionych wyżej a częściowo r ównież z powodu opóżnień w przygotowa ni& dokumentacji. W rezultacie w bud'owie niek tórych obiektów o ważnym znaczeniu dla osiągnięcia ' przyrostu produkcji w dalszych latach planu 5-letnieqo pow s tały opó źnie nia w stosunku do zało że ń planl1 ~ Międz y inrwmi powstały opóżnienia w budowie elektro cie płowni Siekierki elektrowni Si rsza walcowni drobnej w Huc-ie Warszawa ciąga rni rur precyzyjnych w hucie Jedno ść i hucie Sosnowiec w rozbudowie fabryki lokomotyw w Chrzanowie budowie w y t.wórn i kwasu azotowego technicznego w Zakładach Azotowych im. F. Dzierżyńskiego w TarnO wie i niektórych innych obiektów. _ 5. Rok 1961 charakter yzowa ł wzm o żony w ysiłek e ksportowy co znalazło wyraz we wz roście ogólnyeh rozmiarów eksportu o 1280/0 w porównaniu z 1960 r. przy przekroczenill planu eksportu o Ogólne rozmiary importu wzrosły w 1961 r. o 146 (0_ przy przekroczeniu planu o z tym że w ogólnej warto ści import u zawarta jest wal' tość wcześnie}szych zakupów -sz regu s~rowc ó w oraz zboża dok o nany ćh -w 1961 r. a prze zna-

3 Monitor Polski Nr Poz. 418 ~~~ ~ ~ ' I.. czonych na potrzeby r. na kwotę około 270 mln zł de Wizowych co stanowi 39%całości importu w tym roku~ Wzrost eksportu w 1961 r. osiągnięty został głównie '4{ wyniku poważnego wzrostu eksportu artykułów rolnych który to e1tsport osiągną! rozmiary o / 0 wyższe niż w 1960 r. i o wyższe niż zakładano w planie. Znacznie wzrol?ły rówmez rozmiary eksportu maszyn i urządzeń który był o 1550f0 wyższy niż w 1950 r. jakkolwiek 'zadania planu w tym zakresie według obecnych przewidywań nie zostaną w pełni osiągnięte ' (9930f0 planu). \tv rezultacie w 1961 r.nastąpiły da lsze zmiany w strukturze eksportu wyrażające się zwiększeniem udziału maszyn' i ur ządzeń w całym eksporcie z w 1960 r. do 287% w 1961 r. oraz artykułów ro l no-spożywczych z 18.1% do 214 /0 przy równoczesnym zmniejszeniu ud z iału surowców i pólfabrykatów przem ys łowych z 438 /0 całego eksportu w 1960 r. do w 1961 r. Jednakże sytuacja w handlu za.granicznym była trudna Zę względ u na zwiększone w stosunk)j do założeń planu "potrzeby importowe oraz konieczność dokonania w 1961 r. wcześniejszego zakupu szeregu surowców i zboża przeznaczonych na potrzeby r.. 6. Dochód narodowy w 1961 r. przekroczył rozmiary założone w planie. Według obecnych przewidywań dochód nąrodowy wytwor'zony będzie w 1961 r. o 66 1t /o wyższy niż w 1960 r. ' Spożycie ukształtowało się na poziomie wyższym niż zakładano w planie. Globalny fu~dusz s flożycia wzrósł w 1961 r. o 67%. wobec zakłaclanegow planie wzrostu o 4 l /II. Wzrost spożycia związany był zarówno ze wzrołtem funduszu płac jak i znacznym wzrostem dochodów ludności \ chłopskiej. Globalny fundusz' płac brutto w zrós ł z ' mld zł w 1960 r. do 1642 mld zł w 1961 r. to jest o 76 % i przekroczył poziom założony w narodowym planie gospodarczym o 46 /11... ' ' Wobec przekroczenia planówanych rozmiarów zatrudnienia wzrost płac i dochodów ro z ł oży ł się na więks z ą liczbę zatrudnionych niż 'to zakładano w p'lanie w rez'ujtacie czego w zrost płac przeciętnych był niższ~ od wzrostu ogólnego fund uszu płac. Przeci ę tna miesięczna placa nominalna netto w gospodarce u5polecznionej wzrosla z zł w 1960 r. do zł w 1961 r. to jest' o 4so/9.. Jednakże na skutek pewnego wzrostu kos7tów utrzymania w 1961 r. wzrost płac realnych będlie nieco niżs zy i wyniesie okolo 3 l % W porównaniu z 1960 r. Dochody chłopskie przeznaczone na konsumpcję według wstęp n.yc h szacunków osiągną poziom 'o 550f0 wyższy niż w 1960 ' r. przy jeszcze szybszy m wzro ś cie wy datków wsi na zakup środków dla bi eżące j produkcji ora!. na inwestycje. Ponadplanowy wzrost dochodów ludności przy równoczesny m obserwowanym w II pólroczu pewnym zahamowaniu Wzrostu oszczędności oraz niepetnym wykonywaniu planu u sług spowodował znacznie w ię kszy wzrost zakupów towar ów w handlu niż to zakłacląno.w planie. W edhlg obecnych pr t'ewidywań ocenia się że wzrost ' obrotów detalicznych osiągnie 96 % w porównaniu z 1960 r. i przekroczy o 5go/. poziom planowany. Przekroczeni'e planu obrotów VI handlu wymagało znacznego powiększenia dostaw towarów na potrzeby rynku co nastą piło głównie dzięki przekroczeniu planu produkcji a częściowo również d z ięki ni ższe mu niż zakladano VI planie przyrostowi ' zapasów towarów VI handłu. Na planowany przyrost towarów " rynkowych w hantllu w wysokości 15 mld zł rzeezywisty przyrost tych zapasów wyniesie 0.6 mld zł. " ' Natomiast przyrost zapasów w przemyśle w rezultacie przekroczenia planów produkcji i im portu znacznie przekracza założeni a planu co w \ ohsek wencji powod uje przek roczenie planowanego przyrostu zapasów w całej 90spodarce parodowej. Według obecnych przewid yw ań 09ółny pr ~ yr05 t zapasów wyniesie 252 mld zł wobec planowanych 170 mld zł. Przekroczenie planowane90 przyrostu zapasów przy równoczesnym szybszym niż planowano wzro ście inwestycji spowodo valo że cała akumulacja osiągnie rozmiary większe niż zakładano w planie. W r. oddane zostanie do uży tku według obecnych wstępnych szacunków 3145 tys. izb mieszkalnych typu miej"' ski ego to jest o 14 /dwięcej niż w 1960 r. i o około 9 tys. i zb wię ce j 'niż założono w planie. 7. Ogólnie charakteryzując wyniki wykonania planu S-letniego w 1961 r. stwierdzi<!: należy: -- pomyślne wykonanie zadań produkcyjnych planu S-letniego w przemyśle - bardzo pomyślny przebieg wykonania zadań pfimu. 5~ letniego.; rolnictwie -- szybszy niż planowano wzrost spożycia ludności - większe niż planowane} rozmiary nakładów inwestycy jnych wyższy niż planowano przyrost zapasów szybszy niż planowano wzrost importu i eksportu przy utrzymującym się napięciu w bilansie płatniczynl w obr~tach z niektórymi krajami. II. Podstawowe zadania planu na rok. 1. Podstawowym zadaniem roku jest utrzymanie szybkiego tempa rozwoju gospodarki narodowe j stanowiąceg o podstawowy warunek pełnej realizacji zadań postawionych przez plan S-letni na lata ~ Wymaga to zwłaszc z a dalszego zwiększenia produkr ji pr z emysłowej i roln e j zwiększenia wysiłku ' inwestycyjnego oraz poprawy bilansu handlowego i płatnic zeg o Pólski. 2. Nale ży dą ży ć ' do da'lszego rozwijania produkcji prze m y słoweja zwłaszcza produkcji pr zemys łu ch e mic 7. n e~fo maszynowego hutniczego i energetyki. W roku nal eż y w mi <;lrę możno ś ci przekraczać zadania planowe w zakresie produkcji przemysłowej zwłaszcz a w tych asortymentach których' produkcji nie limituje import surowców a które mo- 9ą najpełniej zaspokoić potrzeby związane z rozwojem hantllu zagranicznego i rosnącą silą nabywczą ludno ś ci. 3. Stworzenie materialnych. podstilw do szybkiego rozwoju gospodarczego Polski' wy maga dalszego kontynuowania poważnego wysiłku inwestycyjnego. Zndczne obci ąż enie dochodu narodowego inwestycjmni nakazuje zwrócenie w roku 19G2 s zcze~jó lnej uwagi na prawidłowy przebieg działaln ości inwestycyjnej w celu uzyskania wyrażnej poprawy w zakresie koncentracji nakładów organi7acji pracy w budo w niclwie oraz terminowego oddawania do użytku nowych obiektów. 4. Na leży utrwalić osi ąg ni ęc ia uzyskane w roku 1961 w dzied zinie produkcji rolne j dążąc zwłas zcz a do rozszerzenia krajowej bazy paszowej w drodze c!atszego rozwoju produkcji roślinnej. W dalszym ciącj u należy w p rowa dz ać post ę p techniczny do prowadzenia proqu kcji rolnej w pań stw owyc h gospoda rstwach rolnych i s półdz ielniach produkcyjnych oraz w gospodarce indywidualnej glównie przez pełniejsze wykorzvstanie Funduszu Rozwoju Rolnictwil na zakup mas'zyn przez krjika rolnicze pr:zez dalsze 'zwiqksz.3:1ie zakresu prac melioril cy jnych ' oraz posz0.f7 an ie powie rzchni 7asiewanej k walifikowanym ziarnem 'siewnym. 5. Należy doprowadzić do istotnecro polepszenia sytuacji w h andlu żagraniczn y m przez dalsze aktywizowan.:e eksportu we-' wszystkich g~ł ~'l iijc h produkcji r0 ZS7.P fl anie eksp'::li:tu lislug oraz ulr źylll)' Wilnie importu w granicach nie-... /.

4 ~1 o nito.r Polski Nr 99 - / 920 po;z:.. "'18 zbędnych potrzeb na których zaspokojenie poz'\v alają możliwości platrlicze kraju. 6. S_zybkiemu r'o"zw ojowi sil wytwórczych kraju powinno lowaflyszyc z\... i ęk s ze nie płac realnych i dochodów realnych ludności rolniczej w granic' ach zap c wniającychrealizację~ zadał! pian.u 5-lelniego w tym zakresie. Należy dążyć do uzyskania stosunkowo równomiernego tempa wzrostu dochodów ludności utrzymywanej z pracy ~ gospodarce usjj o!ecznionej i ludności utrzymywanej z produkcji winej. 7. W r. nal ży konc-entrować uwagę na prowadzeniu pra wi dłowej povtyki w zakresie płac i zatrudnienia. W tym celu.nal e.ży zw rócić uwagę na po'prawianie organizac ji pracy pogłębian ie dyscypliny pracy i płac na prawj.dł.o-. wy propo[f:jonalny 1io wzrostu produkcji pgdział limitów funduszu płac.w przękroju C7.a ~owym i organizacyjnym oraz na przestrzeyanie 7.Clsady bieżijcej aktualizacji no'rm przy ' wpro~.adzaniu zmian technologicznych w procesie produkcji.. 8. W.-roku należy. zwrócićs?czególną uwagę na. usprawnianie.gospodarkimat eri<t ło?.ej przez szewku! wprowadzanie technicznych norm zuiyda material.owe.go. obniia ;- nie kosztów materiałowych pr0dukcji poprawę stanu 90sl'>0-. <C:Iąrki '~ate.riałowej orilz.prawidłowe regulowanie i płanowaniewzwstu zapasó\'l. 9. Roz:wój gmi:pooarki narodowej powinien. być w coraz wi~k5z'ej mierze Op~Tty o wpr'owsd7.allie postępu teehnkz nego do wszystkich dziedzin pr-odukcji 'Oraz powszechne 'usprawnianie organizacji pracy. 'ID. Przemysł. L Wartość produkcji globalnej przemysłu socjalistycznego ogółem w cenach. p'olównyw.alnych wyniesie mln zł co stanowi wzrost o 8.4 ;. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem planu '1961 r.. w tym produkcja przemysłu środków wytwarzania (:grupa A) W1Uośnie o łi.4 ;e iii produkcja przemysłu przedmiotów spożycia (grupa B) o 83 /...'.. 2. Wartość produkcji globalnej 1'r't:emysłu planowanego.centralnie w cenach porównywalnych wyniesil'; mln. zł co stanowi Wlf{)sŁ o 84 /0.W porównaniu z przewidyw'anym wykonaniem planu 1961 i. a ' prżemysłu plilllowanego terenowo mln zł co stanowi wzrost o '84No w porównaniu z prrewidywanym wykonanjem planu 1961 r. '3. Wartość pr.odukcji' globalnej w cenach porównywal~ nych. w poszczególnych gałęziach przemysłu kształtować się b~dz i e następująco w mln zł: ' / plan Wartość produkcji globalnej ogółem Wytwarzanie energii ~Iektrycznej i cieplnej Przemysł paliw Hutnictwo żelaza (łącznie z wydobyciem rud) Hutnictwo metali nieżelaznych. (łącznie z wydobyciem rud) Przemysł maszynowy i konstr ukcji metalowych I Przemysł elektrotechniczny ' Przemysł środków transportu Przemysł metalowy Przemysł. chemiczny {łącznie.z kopalnictwem surowców.chemicznych) ' to Ud ział procentowy 1961 p.w. 1' ' i 13 4.Q ł 124 gumowy Przemysł Pr zemy sł materiałów budowlanych (łącznie z wydobyciem surowców mineralnych dla budownictwa i przemysłów: materiałów budowlanych szklarskiego i porcelanowofajansowego). Przemysł szklarski Przemy~ł porce la'nowo-fajansowy Przemysł Przemysł Pnemysł drzewny papiemi'cly poiły ranemy Przemysł wlókie.n~iczy {łącznie z dziewiarskim}. Przemysł o.dzieżowy (z wyją t Idem produkcji odzieży SKOfzaneJ. futrzarskiej ł dziane H 'Przemy~ł skórzano-obuwniczy (łąc:rnie z futrzarskim) Przemysł spożywczy Przemysł s01ny Inne gał~zi~ przemysłu plan : ~. ';'."; ; 3:573; )6. łh fł-7 346U 7.'51104 <>/ Udział ~ 1:962 procentowy 1961 p.w OS 1071 Q t! 1015 ł ~O4O 92 ; ;U 23 too;9 ' 230 loł" {) l H Wartość ' produkcji towarowej.pr l~mysłu socjahstyeznego w ćenach zbytu z {Inia 1 stycznia l'962 r. 'pow1nna wynieść 001l mln zł co. stanowi wzrost o 'ł3~18 W porównaniu z pr:z~widywanym 'wykonaniem planu 1961 r.. 5. \Vartość produkcji towarowej przemysłu planowaneg'q. centralnie w cenach zbytu ż dhia l' 'Stycznia 1~2 r.powi:nna ~Tllieść oł.t mln zł Co stanowi W 1;fO st o 1.'9 70. w po:rówr!łdin z pfzewirlywanym ' wykonan.iem planu 1961 T../ li przemysłu p\.anowan~o ter enowo ' 'ł6.18t6 mln z'ł co stanowi wzrost o 6fIll. w pórównaniu ' z przewidywanym. wykoqnaniem planu 1961 r. 6. Produkcja głównych wyrobów przemysłowych pow.in.na osiągnąć nas tę pując)' póziom: Wytwarzanie ene;gii ele ki Tyczne j '0 1 'O Jedno!;lka miary plan 1961 ' p.w. cie~jnei Energia elektryczna mln kwh w tym: elektrownie zawodowe mln kwh Przemysł pa/iw. Węgiel kamienny typu ; ' w tym: węgiel gazowy i koksowy typu > Węgiel brunatny Ropa naftowa )05 Gaź ziemny mln m Przerób ropy naftowej bez rlgenerac ji Ko s tys. lon 12:

5 'M:onilor Polski Nr Jednostka miary plan U/o 1961 p.w. J ed nosl.ka miary 19fi2 plan 1;; "U U)b.! l <)fi i p. w. [ I l. F l t.- t. Ole je napędowe Feno~ (łącznie z syntetycznym) HutnIc/wo żelaza (łącznie z wydobyciem rud) Rudy żelaza krajowe surowe w wadze rzeczywistej Surówka żelaza w przeliczeniu.. "na martenowską Stal surowa Wyroby walcowan'e gotowe ~ tym:. wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowej Ruty stalowe gotowe ze stali zwykłej i jakościowej Blachy cienkie walcowane na zimno Blachy ocynowane (biale)!liachy ocynkowane tys. toń km i Hutnictwo metali nieżelaznych (łącznie z wydobyciem rud) Rudy cynkowo-ołowiane w wadze rzeczywistej Rudy miedzi w wadze rzeczy - wistej. Aluminium - Al C-Xnk - Zn Miedź. elektrolityczna - Cu Ołów - Po Przemysł I\otly parowe wodnorurkowe Turbiny parowe Silniki napędu głównego Silniki agregatowe Obrabiarki do metali skrawające Maszyny do obróbki plastycznej metali Maszyny i urząd7.enia dla pf7.emyslu chemicznego gumowego i wyrob!>w z gumy oraz przejllyslu rafineryjnego Maszyny i urządzenia do produkcji włókien sztucznych lb "00 maszynowy i konstrukcji metalowych szt. tona tplh szt. MW szt. tys. KM szt. tys. KM szt. tona szt. tona niln złc.p. tona Maszyny urządzenia wiertnic ze mln zł c.p. tona Maszyny górnicze maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki rud węgla wozy kopalniane mln zł c.p. I Maszyny i urządzenia do wyrobu płyt pilśniowy c h ' B G ' lp ~ '54 Maszyny i urząd zeni a hutnic1e Maszyny i urządz enia do wyrobu papieru i tektury Maszyny włókiennicze Maslyny i urządzenia ella przemysłu rolnego i spożywczego Maszyny do robót ziemnych budowlanych i drogowych Maszyny i narzędzia rolnicze i dla ' gospodarki leśnej Dźwigi i przenośniki (transportery) ogólnego zastosowania Łożyska ' toczne Przemysł Maszyny elektryczne wirujące Transformatory o mocy powy żej 20 kva Odbiorniki radiowe Odbiorniki telłwizy jne Kable silnoprądowe Kable teler oniczne t ys. ton mln zł c.p. mln zł tona tys. szt. c.p. elektrotechniczny tys. szt. MW szt. MVA tys. szt. tys. szt. tys. km tys. km żył Przemysł środków. 'ii.ansportu. Lokomotywy parowe (parowozy) na tor szeroki i normalny Lokomotywy spalinowe na tor szeroki i normalny Lokomotywy elektryczne na toj szeroki i normalny Jednostki elektryczne trójczłonowe Wagony osobowe na tor szeroki i normalny Wagony towarowe na tor szeroki i normalny S3mochody osobowe Samochody ciężarowe Autobusy Ciągniki jednoosiowe Ciągniki 'dwuosiowe Motocykle Skutery Motorowery Rowery Tabor transportu ryb01 ówstwa morskiego powyżej 100 DWT Odlewy żeliwne Odlewy sta liwne Pralki i pralkowirówki Lodówk i Maszyny do szycia Przem ysł szt. szt. szt. komplet szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. t ys. szt. tys. szt. tys. S 7 t. ty s. szt. szt. tys. DWT metalowy tys. S7t. tys. S7t. ty s. szt u.GOO ' 5U B G B iS" 5650 R B n ' l > lgb ' ' ft) j '

6 Mflnitor Polski Nr 99../ 922 Poz. ;(18 J ednostka miary plan o/u 1913 l p.w; O/fi J 'ednostka ' mlary plan 1961 p.w. Prze mys ł chemiczny (łqczn ie z k opalnict wem surowców cllelilicznych) Amoniak syntetyczny Siarka elementa ma K wa s siarkowy w przeliczeniu na ' loon/o Soda k'a lcynowana VI przeli czeniu na 98% (w ęg l a n so QOwy bezwodny soda ~1110- ty s. ton i ~ niakalna.łąclnie z so dą ciężką) Soda kaustyczna w j:łrzelicze - n iu na 96 % (wodorotlenek sodowy - soda żrą c a) Karbid '~JVJe!i~zeniu.na_750f0 N a.w oz.yazotewe w przeliezeniu 'na N! - ' Nawozy fosforo we 'w przeliczeniu na PtO-- Naw ~zy wapniowe w przelicze niu na CaO Kauczuk syn te tyczny Barwni ki organiczne sy n te- tyczne tona mln zł c.p. S rodki ochrony roślin mln zł c.p. Włókna chemiczne w tym: wiókna sztuczne cel ulozowe w tym: prz ęoza sztucznego jedwabiu ' \vló.kno cięte włókna sztuctll'e syntetyczne w tym: typu steelon Tworzywa sztuczne w tym : polichlorek winylu polistyren ' (ze styropianem) W y roby lakiernicze M ydło do prania w kaw ałka ch Mydło toa le to we i -specjalne Proszki do prania perfumery jno-kosme Wyroby tyq ne WYroby farmaceutyczne Wyroby gumowe q poni ' trakcyjne Plzemysł w tym: ' GfJony salnochoc]bwe" op'ony h~ ak lo ro \ve i ' r olnicże ' o'pony motocyklowe Obu\'vle gumovve tys:. t on ty s. ton t ys. ton ty s. ton ty s. ton. mln zł c.p. :mln zł c.p. gumowy tys. szt. ly's. 'szt. ' tys. "szt. ty s'. Set. tys. par : ; : ; ; ' 108;8 Pr zemys ł mat eria /ów budowlanych (łącznie z wydobyciem.surowców mineraln yc h dla budownictwa oraz przemysiów ma te r iałów budowlanych szklulskiego i pulce/anowo- lu janso\vego) Cement tys. toll Wapno budowlane prze-. m ysiowe ' ty s. ton Mat eri ~ły ścienne ogółeln min' szt. eegly lo z tego: elementy SClenne (materiały ścienne) bez żelbetowyc h betonowych mln szt. ce gły w tym: '... \ cegla elementy ścienne (mat er iały ąci en n e )Ż elbe towe i belo- nowe mln szt. cegly Dach ówka palona gąsiory palone mln szt Papa mln mi ' Pł y ty dach owe azbestowo-cemento\ve tys. m 2 10.SQO 1190 Są czki w przeliczeniu. na 5 cm mln szt mln szt. ' S z kło okienne ciągni{)lne w prze liczeniu na 2 mm S z kło g osp odąrskie Przem ys ł Porcelana s tołowa Porcel.dna elektrotechniczna techn iczna laboruloryjna i apt.eczna Porcelit stalowy Fajans stolowy Fajans sanitarny Tarcica Okleiny o~)ólem Płyty pilśni ow e P łyty wi.órowe P.ły t y pa±dzierzowe Sk)gjki Meb le ogółem Za pałk i Celuloza Pap'ier Tektura PlZemysl szklarski ' tys. m 2 t&na polcelanowo-f ajansowy Prz em ys ł Pr zem ysł - i t ona ' tona tona tona lona drzewn'y ty s. m S t ys. 1))2 tys. m 2 ty s. m S tys. m 3 tys. m S mln zł c:zb. tys. s krzyń papierniczy tys. toi \GO tion ~ OO )65 6.!30Cl Hl i451 : " 102;7 15&3 10'3;4 " / '

7 ł:--1onitor Polski Nr Poz J ednostka. miary; plan G/o p. w. J ednostka miary l.. 19G2. plan 19; ; [l. \\. " Przemysł włókienniczy (łqcznie z dziewiarskimj Pr z ędza ba wełnian& i baweł- \ nopodobna ton& Przędza w e łniana wełnopodobna i włóczka t kaniny transporterowe Tkaniny oponowe (kordowe) :rkaniny bawełniane i baweł- '. nopodobne' wykończone (bez tkanin kordowych i transporterowych) Tkaniny wełniane ł wełnopodobne wykończone Tkaniny jedwabne wykończone (łącznie włókien w tym: wlókien synte tkaniny z tycznych Tkaniny lniane wy kończone " z tkaninami z syntetycznych) pakulane Włóknina z włókien łykowych W yroby dziewiarskie W y roby po ńcz oszni eze Prze mysł Skóty twarde Skóry miękkie Obuwie wszelkiego rodzaju (bez obuwia gumowego) 'Obuwie z wie rzchami skórzanymi Mięs o cieplej Bekony Konserwy m i ęsne tona tys. mb. tys. mb. tys. m! tys. m' tys. mb. tys: ' mi. tys. mb. tys. m t tys. mb. tys. in! tys. mb. ty s. m! ty s. mb. tys. m! tys. mb. ' mln zł c.zb. mln zł c.zb. 167: ; : skórzany obuwniczy r futrzarski Przemysł z uho ju w wadze bite j w tym: margaryna Cukier. w przeliczeniu na cukier biały Cukierki.. W y roby t'zekoiado\'le...r ~ 1 \ '. Piwo tona tys. m! tys. par ty s. par spożywczy waga netto w tym: szynki i ło p atki w puszkach. 'Polowy ryb morskich i zalewowych Mleko spoż y wc ze ty s. ton mln l Masło śmietankowe tona Sery dojrzałe tona Tłus zcze i. ole je jadalrie tonll tonll ty s. ton tona tonll tys. hl D J ;0 10L Spirytus surowy w przeliczeniu na Wódki i spirytus butelkowany w przeliczeniu na Papierosy Wyroby winiarskie - wina miody pitne Sól Sól kamienna biała mln mln mld szt. mln l Przemysł solny ' l7. t 728 9il ~1 510 l U l OO:~ 420;0 97! 1. Wytwarzanie energii elektrycżne j i c i e p l n ej: Wartość produkcji globalnej energii ele~ry c z n (; j i cieplnej według cen porównyw-alnych wyniesie mln zl co stanowi wzrost Y'I. porównaniu z 1961 r. o 11811/0. Krajowa produkcja energii elektrycznej w e dług ilości powinna osiągnąć poziom mln kwh to jest o 9 1 / więcej niż w 1961 r. Na rozwój produkcji energii elektrycznej przeznacza się w r. naklady inwestycyjne w wysokości mln zł to jest o 52% więcej niż w 1961 r. W przemyśle. energetyczny m szcz e gólną uwagę nal e ży zwrócić w r. na terminowe przekazanie do eksploatacji podstawowych obiektów oraz nie z będne zaawansowanie budów elektrowni które zgodnie z planem p ię ciol e tnim mają być oddane do użytku w latach nastę pnych. W r. należy pr ze kazać do eksploatacji 885.MW nowych mocy energetycznych w tym 842 MW w. ele.ktrowniach zawodowych. Nie z al e żnie od tego powinny b y ć oddane do eksploatacji w r. nowe moce które nie zostaną oddane do użytku w 1961 r. w w y sokości około 170 MW..'. - W celu zapewnienia dalsze j poprawy jako ś ci dostarczanej.energii poprawy ob s ługi odbiorców or.az w celu zapewnienia cią g ł o ści d'ostaw należy poprawić eks p l o a tac ję sieci elektrycznych przez wykonanie ni ez b ędn y ch remontów oraz przez poprawę i leps z ą organi z a c ję prac eksploatacyjnych. W 'ctalszym ciągu w r. nal e ży dążyć do systematycznego obniżenia strat sieciowych oraz jednostkowego zu ż ycia paliwa na produkcję ene rgii elektrycznej. Straty sieciowe należy obniżyć co_ najmniej do 123% a. z użycie paliwa umownego na produ kcję l kwh w cie pl nych elektrowniach zawodowych do 457g. 8. P J z e ID y s I p a l i w. Wa r tość produkcji globalnej we dł u g cen porównywa l- nych pr z emysłu paliw wyniesie mln zł co sta no wi w zrost w porównaniu z 196 i r. o 40%. N a rozwój przemy siu paliw przeznacza si ę w r. nakłady inwestycyjne w wys o k ośc i mln z ł tj. o 114 % wi ęc ej niż w 1961 r. WydJb.;cie węgla kamiennego powinno osiągną ć po ziom 109 mln ton tj. o l ys. ton (22% ) w ięce j n iż w 1961 r. Rada Ministrów ustali poziom plan u w ydobycia w ~Cfł a' kamienne90 do pod z iału na po s 7: cze g ó łne kopaln ie w Wy s0- kośc i uw zg l ę dn i ającej obow i ą zując " w górnictwie \\'.;;g I3 kamiennego s.ystein pł:c i premiowania.

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 195. Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Raport. Nr 195. Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Prognozy rozwoju budownictwa do 2010 r. Listopad 2001 Eugeniusz Zawadzki Raport Nr 195 W pracy przedstawiono możliwe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU ROK 2007 Warszawa, 29 stycznia 2008 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 1 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka

Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka Przesilenie na szczytach władzy, spowodowane przez protesty

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik 1 (322) 2010

Kwartalnik 1 (322) 2010 Kwartalnik 1 (322) 2010 Organ Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, i Sekcji Ekonomiki Rolnictwa PTE RADA PROGRAMOWA Vaclav Basek, Marian Bozik,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO. pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku.

RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO. pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. www.plp.info.pl RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY INSTYTUT GEOGRAFII POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY K W A R T A L N I K Tom XXXIX, zeszyt 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE WARSZAWA 1967 INSTYTUT GEOGRAFII POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

Krosglass IPO. Raport analityczny 19.12.2007

Krosglass IPO. Raport analityczny 19.12.2007 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 19.12.2007 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Krosglass IPO Dane podstawowe (po emisji)* przedział ceny emisyjnej (zł) 2,5-3,5 w ycena DCF (zł) 3,02 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Przemysłu CSO, Industry Division Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency kierujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku okres 1 KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Marzec 2015 SPIS TREŚCI 1) Podstawowe informacje... 3 2) Zmiany w strukturze akcjonariatu... 4 3) Zmiany w strukturze Grupy

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo