SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - -

2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 LEŚNICTWO , Nadzór nad gospodarką leśną ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,9 23 Dot.cel. z gminy na zad. bieżące , Drogi publiczne powiatowe , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z różnych dochodów ,6 GOSPODARKA MIESZK , Gosp. gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd , Wpływy ze sprzed. skład. majątk ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Dochody jst realiz. zad. admin. rząd ,9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 703 Prace geodez. i kartograficzne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 704 Opracowania geodez. i kartograf ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 705 Nadzór budowlany , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel.zad.inwest. z zakr.adm.rząd ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,8-2 -

3 Urzędy wojewódzkie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Starostwa powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż.pań. na zad. bieżące , Środki na dofin. wł. zad. bieżących , Komisje poborowe ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Powiatowe Policji Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące Komendy Pow. Państ. Straży Pożar ,9 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje ,7 DOCH.OD OSÓB PRAW. FIZ , Udziały pow. w pod. st. doch. bud ,4 00 Podatek dochodowy od osób fiz ,4 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Część wyrów. subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Część drogowa subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Różne rozliczenia finansowe ,4 09 Pozostałe odsetki ,4 2 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące , Dochody z najmu, dzierżawy , Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe ,2-3 -

4 Dochody z najmu, dzierżawy ,7 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OPIEKA SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowaw ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,7 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Rodziny zastępcze , 06 9 Wpływy z różnych opłat Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 853 Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Pań.Fund.Rehab.Osób Niepełnospr , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowy Urząd Pracy ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 EDUK. OPIEKA WYCHOWAW , Specjalne ośrodki szkolno-wychow , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług , - 4 -

5 Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psycholog.-pedagogiczne , Dochody z najmu i dzierżawy , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Bursy i internaty szkolne ,0 08 Wpływy z usług , Pomoc materialna dla uczniów ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 3 KULT. I OCHR. DZIEDZ.NAR ,0 995 Pozostała działalność ,0 23 Dot. cel. otrz. z gminy na zad , Środki na dofin. wł. zad. bieżących ,0 OGÓŁEM ,6 DOCHODY BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 GOSPODARKA MIESZK , Gosp. gruntami i nieruchomościami ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 703 Prace geodez. i kartograficzne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 704 Opracowania geodez. i kartograf ,0-5 -

6 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 705 Nadzór budowlany ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel.zad.inwest.z zakr. adm. rząd ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,0 750 Urzędy wojewódzkie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Komisja poborowe ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Powiatowe Policji Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące Komendy Pow. Państ. Straży Pożar ,9 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje ,7 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OPIEKA SPOŁECZNA , Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 853 Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowy Urząd Pracy ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OGÓŁEM ,9 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE Sprawozdanie za 2003 rok - 6 -

7 D z i a ł Ro zdz iał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa ,0 0,8 wydatki bieżące ,0 0,8 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 0,6 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,49 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,2 020 LEŚNICTWO ,0 0, Nadzór nad gospodarką.leśną ,0 0,0 Pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 9, Lokalny transport zbiorowy ,6 0,3 wynagrodzenia i pochodne ,9 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,9 0, Drogi publiczne powiatowe ,4 9,47 wynagrodzenia i pochodne ,3,96 pozostałe wydatki bieżące ,0 5,95 wydatki majątkowe ,5, TURYSTYKA ,0 0, Zad. w zakresie upowszech. turyst ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZK ,0 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 0,67 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,67 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 0, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0 0,28 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Opracowania geodez. i kartograf ,0 0,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,4 705 Nadzór budowlany ,0 0,48 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,38 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,08 wydatki majątkowe ,0 0,02 Ud z. % w bud żeci e 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,8 3, Urzędy wojewódzkie ,0 0,37 wynagrodzenia i pochodne ,0 0, Rady powiatów ,2 0,52 pozostałe wydatki bieżące ,2 0, Starostwa powiatowe ,3 2,52 wynagrodzenia i pochodne ,3 8,34 pozostałe wydatki bieżące ,4 4,00 wydatki majątkowe ,9 0, Komisje poborowe ,0 0,4 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pozostała działalność ,9 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,9 0,0 754 BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ ,9 0, Komendy Powiatowe Policji wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

8 754 Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej ,9 0,2 wynagrodzenia i pochodne ,0 5,40 pozostałe wydatki bieżące ,0,92 wydatki majątkowe ,7 2, Pozostała działalność ,6 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,6 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,9 0, Obsługa pap. wart., kredytów i pożycz. jst ,9 0,49 obsługa długu publicznego jst ,9 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 27, Szkoły podstawowe specjalne ,2 2,92 wynagrodzenia i pochodne ,2 2,60 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,3 80 Gimnazja specjalne ,0 4, wynagrodzenia i pochodne ,0 4,00 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Licea ogólnokształcące ,8 6,83 wynagrodzenia i pochodne ,00 5,39 pozostałe wydatki bieżące ,7 0,75 wydatki majątkowe ,2 0, Licea profilowane ,0,47 wynagrodzenia i pochodne ,0,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Szkoły zawodowe ,0 0,90 wynagrodzenia i pochodne ,0 8,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 2, Szkoły zawodowe specjalne ,0 0,6 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,58 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,7 0,4 pozostałe wydatki bieżące ,7 0, Pozostała działalność ,6 0,7 pozostałe wydatki bieżące ,6 0,7 85 OCHRONA ZDROWIA ,0 3, 8556 Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 3,08 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Pozostała działalność ,3 0,03 pozostałe wydatki bieżące ,3 0, OPIEKA SPOŁECZNA ,0 9, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,0 0,45 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,2 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Domy pomocy społecznej ,0,92 wynagrodzenia i pochodne ,0 7,68 pozostałe wydatki bieżące ,0 4,22 dotacje ,0 0, Rodziny zastępcze ,0 3,43 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,03 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,0 0,02 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,8,00 wynagrodzenia i pochodne ,7 0,79 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, 853 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,0 0,0 dotacje ,0 0, Powiatowe urzędy pracy ,0 2,58-8 -

9 wynagrodzenia i pochodne ,0 2, pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pozostała działalność ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW ,7 3, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,9 0,48 wynagrodzenia i pochodne ,9 8,3 pozostałe wydatki bieżące ,9 2, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,8 2,25 wynagrodzenia i pochodne ,9,84 pozostałe wydatki bieżące ,4 0, Internaty i bursy szkolne ,9 0,30 wynagrodzenia i pochodne ,9 0,24 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pomoc materialna dla uczniów ,0 0,33 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,2 0,04 pozostałe wydatki bieżące ,2 0, Pozostała działalność ,0 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,07 9 KULTURA I OCH. DZIEDZ. NAROD ,7 0, 96 Biblioteki ,0 0,4 dotacje ,0 0,4 995 Pozostała działalność ,6 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,6 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,9 0, Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu ,9 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,9 0,07 OGÓŁEM ,7 00,00 D z i a ł Ro zdz iał WYDATKI BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE ZADAŃ ZLECONYCH Nazwa Sprawozdanie za 2003 rok Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 4, Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa ,0 0,96 wydatki bieżące ,0 0,96 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 3,37 wynagrodzenia i pochodne ,0 2,70 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, GOSPODARKA MIESZK ,0 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 3,67 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Udz. % w bud żeci e

10 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 4, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0,53 pozostałe wydatki bieżące ,0, Opracowania geodez. i kartograf ,0 0,76 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Nadzór budowlany ,0 2,64 wynagrodzenia i pochodne ,0 2,08 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,46 wydatki majątkowe ,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,0 2, Urzędy wojewódzkie ,0 2,04 wynagrodzenia i pochodne ,0 2, Komisje poborowe ,0 0,80 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ ,9 55, Komendy Powiatowe Policji wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej ,9 55,68 wynagrodzenia i pochodne ,0 29,74 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,58 wydatki majątkowe ,7 5,36 85 OCHRONA ZDROWIA ,0 6, Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 6,97 pozostałe wydatki bieżące ,0 6, OPIEKA SPOŁECZNA ,7, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,0 0,2 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0,39 wynagrodzenia i pochodne ,0, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,0 0,54 dotacje ,0 0, Powiatowe urzędy pracy ,0 9,53 wynagrodzenia i pochodne ,0 9, pozostałe wydatki bieżące ,0 0,42 OGÓŁEM ,9 00,00 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH Sprawozdanie za 2003 rok Dział Rozdział Plan Wykonanie 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 00 Inspekcja Weterynaryjna Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM

11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 Drogi publiczne powiatowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 8030 Szkoły zawodowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Środki pien. na początek okresu przychody wydatki OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OGÓŁEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO Sprawozdanie za 2003 rok - -

12 Dział 50 Rozdział 5097 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania inne zwiększenia RAZEM PRZYCHODY inne zmniejszenia RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE Sprawozdanie za 2003 rok Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 70 Rozdział 7030 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody inne zwiększenia OGÓŁEM

13 koszty i inne obciążenia inne zmniejszenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział 900 Rozdział 900 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody inne zwiększenia OGÓŁEM koszty i inne obciążenia inne zmniejszenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Analiza wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2003 rok Część opisowa Budżet Powiatu na 2003 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 7 grudnia 2002 roku po stronie dochodów wynosił zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, natomiast po stronie wydatków zł

14 Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 3 grudnia 2003 roku plan dochodów wynosił zł, w tym dotacje na zadania zlecone zł, natomiast plan wydatków zł. Na dzień 3 grudnia 2003 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu, pożyczka i kredyt bankowy. Rozchody planowane na 3 grudnia 2003 roku ustalone w wysokości zł dotyczą zaciągniętych w 200 i 2002 roku kredytów bankowych. Dokonane w ciągu roku zmiany zmniejszenia w planie dochodów na kwotę zł były wynikiem: ZWIĘKSZEŃ: zł. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości zł (, 2, 3, 64), w tym z przeznaczeniem na: - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Prace geodezyjne i kartograficzne wypłatę odszkodowania - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci będących na utrzymaniu państwa Powiatowy Urząd Pracy - działalność podstawowa organizację kampanii przedreferendalnej (przystąpienie Polski do UE) dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe dodatków i premii ZFŚS emerytowanych nauczycieli placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej rodziny zastępcze pomoc materialną dla uczniów

15 - finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych z terenu Powiatu na podstawie porozumień: zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z: - uruchomieniem przewozów Kolejki wąskotorowej zł, z tego: - Gmina Stegna Gmina Sztutowo Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański organizacją dożynek powiatowych Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański Zwiększenia subwencji ogólnej: zł, w tym: - część drogowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na modernizację drogi Żelichowo-Nowy Dwór Gdański część oświatowa subwencji ogólnej Zwiększenia planu dochodów: zł, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym Dom Pomocy Społecznej w Stegnie wpływy z usług Zarząd Dróg Powiatowych dzierżawa w pasie drogowym, różne dochody Starostwo Powiatowe środki na dofinansowanie remontu w budynku Starostwo Powiatowe 2,5 % odpis PFRON Zespół Szkół Nr 2 dochody z najmu i dzierżawy dofinansowanie dożynek powiatowych przez osoby fizyczne i instytucje (Kocjan K. Obsługa Rolnictwa Koszwały, ŻBS Nowy Dwór Gd., Agropol Prima GR Kmiecin, BS Stegna, OSM Maluta Nowy Dwór Gd., GS SCh Nowy Dwór Gd., Secespol Nowy Dwór Gd.) ZMNIEJSZEŃ: zł. Zmniejszenia subwencji ogólnej ( zł), w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część drogowa subwencji ogólnej Zmniejszenia planu dochodów ( zł) z tytułu: - 5 -

16 - udziału w podatku dochodowym od osób fiz. stanowiącym dochód budżetu państwa odsetek od środków na rachunku bankowym Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa ( zł) przeznaczonych na: - Powiatowy Inspektorat Weterynarii Komendę Powiatową Policji Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci będących na utrzymaniu państwa placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy KPP i KPPSP Inne zmniejszenia dochodów własnych ( zł): - Starostwo Powiatowe sprzedaż składników majątku Starostwo Powiatowe opłata komunikacyjna Starostwo Powiatowe dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z usług Specjalne ośrodek szkolno-wychowawcze wpływy z różnych opłat W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł) Lp Uchwała Zarządu Plan dochodów Plan wydatków data nr zmniejszenie zwiększenie po zmianie zmniejszenie zwiększenie po zmianie / przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Uch. Rady Powiatu XIII/04/2004 z dn r / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/37/2004 z dn r / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/5/2003 z dn r / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/69/2003 z dn r / /

17 / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr X/7/2003 z dn r / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/77/2003 z dn r / W trakcie wykonywania budżetu 2003 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 3.03., , , oraz r. Powyższe zmiany dotyczyły: - zmian kwoty subwencji ogólnej części drogowej, oświatowej i wyrównawczej, - zmniejszenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, - zwiększenia części drogowej i oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, - zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych, - ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia. Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 28 ust. pkt i 2 oraz art. 28 ust. 2 pkt ustawy z dnia 26 listopada 998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 48 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia 4 ust. 9 pkt a Uchwały Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2003 r. Nr III/5/2002 polegających na: - zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, - przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Na dzień 3 grudnia 2003 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, kredyty bankowe i pożyczka z WFOŚiGW. Rada Powiatu przyjęła: - Uchwały Nr V/33/2003 oraz Nr V/34/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia dwóch kredytów - po zł każdy, na okres do 0 lat, - Uchwałę Nr IX/67/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł, - Uchwałę Nr IX/68/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości na okres do 8 lat

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo