SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - -

2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 LEŚNICTWO , Nadzór nad gospodarką leśną ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,9 23 Dot.cel. z gminy na zad. bieżące , Drogi publiczne powiatowe , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z różnych dochodów ,6 GOSPODARKA MIESZK , Gosp. gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd , Wpływy ze sprzed. skład. majątk ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Dochody jst realiz. zad. admin. rząd ,9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 703 Prace geodez. i kartograficzne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 704 Opracowania geodez. i kartograf ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 705 Nadzór budowlany , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel.zad.inwest. z zakr.adm.rząd ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,8-2 -

3 Urzędy wojewódzkie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Starostwa powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż.pań. na zad. bieżące , Środki na dofin. wł. zad. bieżących , Komisje poborowe ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Powiatowe Policji Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące Komendy Pow. Państ. Straży Pożar ,9 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje ,7 DOCH.OD OSÓB PRAW. FIZ , Udziały pow. w pod. st. doch. bud ,4 00 Podatek dochodowy od osób fiz ,4 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Część wyrów. subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Część drogowa subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Różne rozliczenia finansowe ,4 09 Pozostałe odsetki ,4 2 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące , Dochody z najmu, dzierżawy , Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe ,2-3 -

4 Dochody z najmu, dzierżawy ,7 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OPIEKA SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowaw ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,7 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Rodziny zastępcze , 06 9 Wpływy z różnych opłat Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 853 Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Pań.Fund.Rehab.Osób Niepełnospr , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowy Urząd Pracy ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 EDUK. OPIEKA WYCHOWAW , Specjalne ośrodki szkolno-wychow , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług , - 4 -

5 Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psycholog.-pedagogiczne , Dochody z najmu i dzierżawy , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Bursy i internaty szkolne ,0 08 Wpływy z usług , Pomoc materialna dla uczniów ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 3 KULT. I OCHR. DZIEDZ.NAR ,0 995 Pozostała działalność ,0 23 Dot. cel. otrz. z gminy na zad , Środki na dofin. wł. zad. bieżących ,0 OGÓŁEM ,6 DOCHODY BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 GOSPODARKA MIESZK , Gosp. gruntami i nieruchomościami ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 703 Prace geodez. i kartograficzne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 704 Opracowania geodez. i kartograf ,0-5 -

6 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 705 Nadzór budowlany ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel.zad.inwest.z zakr. adm. rząd ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,0 750 Urzędy wojewódzkie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Komisja poborowe ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Powiatowe Policji Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące Komendy Pow. Państ. Straży Pożar ,9 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje ,7 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OPIEKA SPOŁECZNA , Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 853 Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowy Urząd Pracy ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OGÓŁEM ,9 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE Sprawozdanie za 2003 rok - 6 -

7 D z i a ł Ro zdz iał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa ,0 0,8 wydatki bieżące ,0 0,8 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 0,6 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,49 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,2 020 LEŚNICTWO ,0 0, Nadzór nad gospodarką.leśną ,0 0,0 Pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 9, Lokalny transport zbiorowy ,6 0,3 wynagrodzenia i pochodne ,9 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,9 0, Drogi publiczne powiatowe ,4 9,47 wynagrodzenia i pochodne ,3,96 pozostałe wydatki bieżące ,0 5,95 wydatki majątkowe ,5, TURYSTYKA ,0 0, Zad. w zakresie upowszech. turyst ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZK ,0 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 0,67 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,67 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 0, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0 0,28 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Opracowania geodez. i kartograf ,0 0,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,4 705 Nadzór budowlany ,0 0,48 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,38 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,08 wydatki majątkowe ,0 0,02 Ud z. % w bud żeci e 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,8 3, Urzędy wojewódzkie ,0 0,37 wynagrodzenia i pochodne ,0 0, Rady powiatów ,2 0,52 pozostałe wydatki bieżące ,2 0, Starostwa powiatowe ,3 2,52 wynagrodzenia i pochodne ,3 8,34 pozostałe wydatki bieżące ,4 4,00 wydatki majątkowe ,9 0, Komisje poborowe ,0 0,4 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pozostała działalność ,9 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,9 0,0 754 BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ ,9 0, Komendy Powiatowe Policji wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

8 754 Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej ,9 0,2 wynagrodzenia i pochodne ,0 5,40 pozostałe wydatki bieżące ,0,92 wydatki majątkowe ,7 2, Pozostała działalność ,6 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,6 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,9 0, Obsługa pap. wart., kredytów i pożycz. jst ,9 0,49 obsługa długu publicznego jst ,9 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 27, Szkoły podstawowe specjalne ,2 2,92 wynagrodzenia i pochodne ,2 2,60 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,3 80 Gimnazja specjalne ,0 4, wynagrodzenia i pochodne ,0 4,00 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Licea ogólnokształcące ,8 6,83 wynagrodzenia i pochodne ,00 5,39 pozostałe wydatki bieżące ,7 0,75 wydatki majątkowe ,2 0, Licea profilowane ,0,47 wynagrodzenia i pochodne ,0,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Szkoły zawodowe ,0 0,90 wynagrodzenia i pochodne ,0 8,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 2, Szkoły zawodowe specjalne ,0 0,6 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,58 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,7 0,4 pozostałe wydatki bieżące ,7 0, Pozostała działalność ,6 0,7 pozostałe wydatki bieżące ,6 0,7 85 OCHRONA ZDROWIA ,0 3, 8556 Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 3,08 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Pozostała działalność ,3 0,03 pozostałe wydatki bieżące ,3 0, OPIEKA SPOŁECZNA ,0 9, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,0 0,45 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,2 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Domy pomocy społecznej ,0,92 wynagrodzenia i pochodne ,0 7,68 pozostałe wydatki bieżące ,0 4,22 dotacje ,0 0, Rodziny zastępcze ,0 3,43 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,03 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,0 0,02 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,8,00 wynagrodzenia i pochodne ,7 0,79 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, 853 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,0 0,0 dotacje ,0 0, Powiatowe urzędy pracy ,0 2,58-8 -

9 wynagrodzenia i pochodne ,0 2, pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pozostała działalność ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW ,7 3, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,9 0,48 wynagrodzenia i pochodne ,9 8,3 pozostałe wydatki bieżące ,9 2, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,8 2,25 wynagrodzenia i pochodne ,9,84 pozostałe wydatki bieżące ,4 0, Internaty i bursy szkolne ,9 0,30 wynagrodzenia i pochodne ,9 0,24 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pomoc materialna dla uczniów ,0 0,33 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,2 0,04 pozostałe wydatki bieżące ,2 0, Pozostała działalność ,0 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,07 9 KULTURA I OCH. DZIEDZ. NAROD ,7 0, 96 Biblioteki ,0 0,4 dotacje ,0 0,4 995 Pozostała działalność ,6 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,6 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,9 0, Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu ,9 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,9 0,07 OGÓŁEM ,7 00,00 D z i a ł Ro zdz iał WYDATKI BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE ZADAŃ ZLECONYCH Nazwa Sprawozdanie za 2003 rok Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 4, Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa ,0 0,96 wydatki bieżące ,0 0,96 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 3,37 wynagrodzenia i pochodne ,0 2,70 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, GOSPODARKA MIESZK ,0 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 3,67 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Udz. % w bud żeci e

10 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 4, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0,53 pozostałe wydatki bieżące ,0, Opracowania geodez. i kartograf ,0 0,76 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Nadzór budowlany ,0 2,64 wynagrodzenia i pochodne ,0 2,08 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,46 wydatki majątkowe ,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,0 2, Urzędy wojewódzkie ,0 2,04 wynagrodzenia i pochodne ,0 2, Komisje poborowe ,0 0,80 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ ,9 55, Komendy Powiatowe Policji wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej ,9 55,68 wynagrodzenia i pochodne ,0 29,74 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,58 wydatki majątkowe ,7 5,36 85 OCHRONA ZDROWIA ,0 6, Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 6,97 pozostałe wydatki bieżące ,0 6, OPIEKA SPOŁECZNA ,7, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,0 0,2 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0,39 wynagrodzenia i pochodne ,0, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,0 0,54 dotacje ,0 0, Powiatowe urzędy pracy ,0 9,53 wynagrodzenia i pochodne ,0 9, pozostałe wydatki bieżące ,0 0,42 OGÓŁEM ,9 00,00 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH Sprawozdanie za 2003 rok Dział Rozdział Plan Wykonanie 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 00 Inspekcja Weterynaryjna Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM

11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 Drogi publiczne powiatowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 8030 Szkoły zawodowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Środki pien. na początek okresu przychody wydatki OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OGÓŁEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO Sprawozdanie za 2003 rok - -

12 Dział 50 Rozdział 5097 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania inne zwiększenia RAZEM PRZYCHODY inne zmniejszenia RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE Sprawozdanie za 2003 rok Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 70 Rozdział 7030 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody inne zwiększenia OGÓŁEM

13 koszty i inne obciążenia inne zmniejszenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział 900 Rozdział 900 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody inne zwiększenia OGÓŁEM koszty i inne obciążenia inne zmniejszenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Analiza wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2003 rok Część opisowa Budżet Powiatu na 2003 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 7 grudnia 2002 roku po stronie dochodów wynosił zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, natomiast po stronie wydatków zł

14 Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 3 grudnia 2003 roku plan dochodów wynosił zł, w tym dotacje na zadania zlecone zł, natomiast plan wydatków zł. Na dzień 3 grudnia 2003 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu, pożyczka i kredyt bankowy. Rozchody planowane na 3 grudnia 2003 roku ustalone w wysokości zł dotyczą zaciągniętych w 200 i 2002 roku kredytów bankowych. Dokonane w ciągu roku zmiany zmniejszenia w planie dochodów na kwotę zł były wynikiem: ZWIĘKSZEŃ: zł. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości zł (, 2, 3, 64), w tym z przeznaczeniem na: - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Prace geodezyjne i kartograficzne wypłatę odszkodowania - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci będących na utrzymaniu państwa Powiatowy Urząd Pracy - działalność podstawowa organizację kampanii przedreferendalnej (przystąpienie Polski do UE) dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe dodatków i premii ZFŚS emerytowanych nauczycieli placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej rodziny zastępcze pomoc materialną dla uczniów

15 - finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych z terenu Powiatu na podstawie porozumień: zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z: - uruchomieniem przewozów Kolejki wąskotorowej zł, z tego: - Gmina Stegna Gmina Sztutowo Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański organizacją dożynek powiatowych Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański Zwiększenia subwencji ogólnej: zł, w tym: - część drogowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na modernizację drogi Żelichowo-Nowy Dwór Gdański część oświatowa subwencji ogólnej Zwiększenia planu dochodów: zł, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym Dom Pomocy Społecznej w Stegnie wpływy z usług Zarząd Dróg Powiatowych dzierżawa w pasie drogowym, różne dochody Starostwo Powiatowe środki na dofinansowanie remontu w budynku Starostwo Powiatowe 2,5 % odpis PFRON Zespół Szkół Nr 2 dochody z najmu i dzierżawy dofinansowanie dożynek powiatowych przez osoby fizyczne i instytucje (Kocjan K. Obsługa Rolnictwa Koszwały, ŻBS Nowy Dwór Gd., Agropol Prima GR Kmiecin, BS Stegna, OSM Maluta Nowy Dwór Gd., GS SCh Nowy Dwór Gd., Secespol Nowy Dwór Gd.) ZMNIEJSZEŃ: zł. Zmniejszenia subwencji ogólnej ( zł), w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część drogowa subwencji ogólnej Zmniejszenia planu dochodów ( zł) z tytułu: - 5 -

16 - udziału w podatku dochodowym od osób fiz. stanowiącym dochód budżetu państwa odsetek od środków na rachunku bankowym Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa ( zł) przeznaczonych na: - Powiatowy Inspektorat Weterynarii Komendę Powiatową Policji Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci będących na utrzymaniu państwa placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy KPP i KPPSP Inne zmniejszenia dochodów własnych ( zł): - Starostwo Powiatowe sprzedaż składników majątku Starostwo Powiatowe opłata komunikacyjna Starostwo Powiatowe dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z usług Specjalne ośrodek szkolno-wychowawcze wpływy z różnych opłat W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł) Lp Uchwała Zarządu Plan dochodów Plan wydatków data nr zmniejszenie zwiększenie po zmianie zmniejszenie zwiększenie po zmianie / przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Uch. Rady Powiatu XIII/04/2004 z dn r / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/37/2004 z dn r / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/5/2003 z dn r / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/69/2003 z dn r / /

17 / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr X/7/2003 z dn r / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/77/2003 z dn r / W trakcie wykonywania budżetu 2003 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 3.03., , , oraz r. Powyższe zmiany dotyczyły: - zmian kwoty subwencji ogólnej części drogowej, oświatowej i wyrównawczej, - zmniejszenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, - zwiększenia części drogowej i oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, - zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych, - ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia. Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 28 ust. pkt i 2 oraz art. 28 ust. 2 pkt ustawy z dnia 26 listopada 998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 48 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia 4 ust. 9 pkt a Uchwały Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2003 r. Nr III/5/2002 polegających na: - zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, - przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Na dzień 3 grudnia 2003 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, kredyty bankowe i pożyczka z WFOŚiGW. Rada Powiatu przyjęła: - Uchwały Nr V/33/2003 oraz Nr V/34/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia dwóch kredytów - po zł każdy, na okres do 0 lat, - Uchwałę Nr IX/67/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł, - Uchwałę Nr IX/68/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości na okres do 8 lat

18 Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa - planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków. Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły w 2003 r zł, z tego spłata kredytu zaciągniętego w 200 r. w BIG BG S.A. I/O w Malborku w wysokości zł oraz zaciągniętego w 2002 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd zł. Zobowiązania na dzień r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych: - Umowa Nr 233/2002 z dnia r. z ŻBS o udzielenie kredytu w wysokości zł, z czego w 2003 r. spłacono zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi zł. - Umowa Nr 95/2003 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo-Nowy Dwór Gd. Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 2006 r. - Umowa Nr 96/2003 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28. Spłata kredytu rozpocznie się od października 2004 roku. - Umowa z dnia r. nr 4/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 2006 r. - Umowa z dnia r. nr WFOŚ/P/87/2003 z WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. Spłata pożyczki rozpocznie się od czerwca 2004 r. Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela (zł) Lp Wyszczególnienie Plan Plan % Wykonanie Zmiany : DOCHODY ,

19 2 PRZYCHODY , OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY , WYDATKI , ROZCHODY , OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY , Wolne środki 0 x 0 x Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 2003 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu z kwoty zł do zł, tj. o zł, czyli 8,9 %. Plan wydatków także uległ zmniejszeniu z zł do zł, tj. o zł, czyli 4,8%. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji celowych na Komendę Powiatową Policji i na Domy Pomocy Społecznej oraz subwencji przekazywanych z budżetu państwa. W budżecie Powiatu na 2003 r. uchwalonym 7 grudnia 2002 r. zaplanowano dotacje na funkcjonowanie Policji, następnie Pomorski Urząd Wojewódzki zawiadomił, że zgodnie z decyzją Nr /2003 z r. Wojewody Pomorskiego zmniejszono dotacje, gdyż od r. z budżetu Powiatu wyłączono dotację na finansowanie Policji. W budżecie pierwotnym ujęto dotacje na Dom Pobytu Stałego Neptun w Jantarze, a następnie zmniejszono plan dotacji na pomoc społeczną w związku decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 20/2002 z r. uchylającą zezwolenie na prowadzenie Domu Pobytu Stałego w Jantarze. Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2003r. rezerwę ogólną w wysokości zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę zł zgodnie z art. 28 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 48 z późn. zm.) na następujące wydatki bieżące: zł - prace remontowe w Starostwie, wykonanie zaleceń PIP oraz Straży Pożarnej, zł - koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń PCPR (zmiana siedziby), zł - odprawy dla zwolnionych pracowników, zł - usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr zł - V Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu (materiały promocyjne) Powiat w 2003 r. zrealizował zadanie na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej. Otrzymano dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na kampanię przedreferendalną. Niewykorzystana kwota,23 zł została zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

20 D o c h o d y Kategoria dochodów Rok 999 Rok 2000 DOCHODY POWIATU Dochody Powiatu w latach (w zł) prezentuje poniższa tabela Wsk. % Rok 200 Wsk. % Rok 2002 Wsk. % Rok 2003 Wsk. % Wykonanie [zł] Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. 4 : 2 7 : 4 0:7 wykonane % wykonane % wykonane % wykonane % wykonane % 2: Dochody ogółem , , , , Ogółem w tym: , ,94 5, ,79 95, ,43 99, ,00 96, udział we wpływach z pod. doch , ,67 96, ,55 88, ,55 93, ,7 06, od osób fiz w ł pozostałe a dochody s n e , ,27 237, ,24 96, ,88 00, ,30 95,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO za 24 rok 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 24 rok D zi ał Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r.

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r. Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r. Uzasadnienie zmian Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.261.2014 z dnia 29.10.2014r.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660 UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo