POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

2 I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do 31 sierpnia roku budŝetowego Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Głogowskiego za pierwsze półrocze. Rada Powiatu Głogowskiego na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/328/2009 określającą plan budŝetu Powiatu Głogowskiego na 2010 rok w następujących kwotach : PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM zł - w tym : plan dochodów bieŝących zł plan dochodów majątkowych zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan wydatków bieŝących zł plan wydatków majątkowych zł Deficyt budŝetowy rozumiany jako róŝnica między dochodami a wydatkami w budŝecie na 2010 rok zaplanowany został na poziomie zł. Kwotę deficytu według planu mają pokryć przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W okresie pierwszego półrocza plan dochodów i wydatków budŝetu został wielokrotnie zmieniony Uchwałami Rady Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Głogowskiego na podstawie zdarzeń mających wpływy na jego bieŝącą realizację. Plan budŝetu Powiatu Głogowskiego po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca wynosił: PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan dochodów bieŝących zł plan dochodów majątkowych zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan wydatków bieŝących zł plan wydatków majątkowych zł 2

3 Planowany deficyt budŝetowy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi zł, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dochody budŝetu Powiatu, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych na zadania bieŝące. Stanowiły one łącznie kwotę ,34 zł, tj. 64,83 % dochodów ogółem budŝetu Powiatu, zaś dochody własne bieŝące łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ,27 zł, tj. 29,53 % dochodów ogółem. Kwotę ,99 zł stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budŝetu UE, co stanowi 3,93 % dochodów wykonanych ogółem. Natomiast do dnia 30 czerwca 2010 roku wpłynęły do budŝetu powiatu dochody majątkowe w kwocie ,52 zł, tj. 1,71 % dochodów ogółem. Realizacja planu wydatków budŝetu Powiatu w I półroczu 2010 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na rok 2010 zadań budŝetowych. Na wydatki bieŝące do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę ,40 zł, tj. 95,50 % wydatków zrealizowanych ogółem. Natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,84 zł, tj. 4,50 % wydatków ogółem. Planowany deficyt budŝetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2010 rok stanowi kwota zł. JednakŜe do dnia 30 czerwca wykonanie dochodów było wyŝsze od wykonania wydatków o kwotę ,88 zł w związku z realizacją większości zadań zwłaszcza inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok budŝetowy. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na dany rok budŝetowy, w tym realizacja projektów z udziałem środków z budŝetu UE zostanie zakończona w trzecim lub czwartym kwartale bieŝącego roku. Ponadto zaplanowane prace remontowe np. w placówkach oświatowych są realizowane jak co roku w okresie przerwy wakacyjnej. W związku z tym wynik budŝetu będzie się zmieniał proporcjonalnie do upływu czasu zbliŝając do wielkości zaplanowanych. Zarząd Powiatu zgodnie z upowaŝnieniem Rady Powiatu lokuje takŝe wolne środki budŝetowe na terminowych lokatach bankowych osiągając dochody budŝetowe z tytułu odsetek bankowych. Do dnia 30 czerwca były to dochody w kwocie ,34 zł. Zarząd Powiatu na bieŝąco monitorował realizację budŝetu Powiatu oraz podejmował decyzje umoŝliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a takŝe właściwe ich 3

4 rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez Uchwały Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu zmieniające kształt budŝetu Powiatu Głogowskiego na 2010 rok został on dostosowywany na bieŝąco do zmieniających się przepisów prawa, w tym do obowiązujących nowych ustaw oraz wprowadzanych rozporządzeń. Szczegółowe wykonanie zadań budŝetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania. II. WPROWADZONE ZMIANY W BUDśECIE POWIATU GŁOGOWSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2010 ROKU Plan dochodów budŝetowych w ciągu sześciu miesięcy uległ zwiększeniu do kwoty zł, czyli został on zwiększony o kwotę zł. Zwiększenia i zmniejszenia planu występowały w podanych poniŝej działach. Zwiększenie planu dochodów budŝetowych o kwotę zł w działach : w dziale Transport i łączność plan dochodów zwiększono o kwotę zł otrzymanie dotacji w kwocie zł z Urzędu Marszałkowskiego przy współudziale Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : Modernizacja drogi powiatowej nr 1008D Droglowice Golkowice oraz Modernizacja drogi powiatowej nr 1004D Sobczyce Krzekotówek. wprowadzenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Głogów na dofinansowanie zadania remontu i modernizacji drogi powiatowej w Ruszowicach ul. Tęczowa w kwocie zł. w dziale Działalność usługowa plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów pomiaru uzupełniającego w kwocie zł zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie w kwocie 281 zł. wprowadzenie planu dotacji z funduszy celowych Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie zł 4

5 na bieŝącą działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będącego od dnia 01 sierpnia 2010 roku powiatową jednostką budŝetową. zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby działalności Geodety Powiatowego niezbędnego do prowadzenia ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Głogowskiego. zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych pobieranych przez Nadzór budowlany o kwotę zł. w dziale Administracja publiczna plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z róŝnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń biurowych od Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z róŝnych opłat, odsetek i róŝnych dochodów w kwocie zł na podstawie aktualnego wykonania planu w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu podpisania umowy dotacji celowej z Gminą Miejską Głogów z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej działalności Komendy Powiatowej PSP w Głogowie w kwocie zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji z budŝetu Państwa na realizację bieŝących zadań własnych z przeznaczeniem na Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, w związku z przeprowadzaną akcją przeciwpowodziową na terenie Powiatu Głogowskiego w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu podpisania umowy dotacji celowej z Gminą Miejską Głogów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 5

6 średniego samochodu ratowniczo gaśniczego do ograniczania skaŝeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Głogowie w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w kwocie zł z przeznaczeniem na nagrody dla osób szczególnie zaangaŝowanych w akcji przeciwpowodziowej w KPPSP w Głogowie. w dziale RóŜne rozliczenia plan dochodów zwiększono o kwotę zł otrzymanie środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej : przebudowa mostu Kozie Doły na drodze powiatowej 1003D Kozie Doły Kotla w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł. w dziale Oświata i Wychowanie plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej (przyznanie środków niewykorzystanych wskutek oszczędności w roku 2009) na realizację programu Równe szanse dla wszystkich realizowanego w powiatowych placówkach oświatowych o profilu kształcenia ogólnego o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z róŝnych dochodów, opłat, odsetek, wpływów z usług w kwocie zł na podstawie aktualnego wykonania planu (Zespół Szkół Ekonomicznych, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Przyrodniczych). wprowadzenie planu dochodów w kwocie zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. wprowadzenie planu dochodów w kwocie zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budŝetu Państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w dziale Ochrona zdrowia plan dochodów zwiększono o kwotę zł otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 6

7 środków europejskich na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie w kwocie zł otrzymanie pomocy finansowej z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na zakup noŝa laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ w Głogowie w kwocie zł podpisanie umowy dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy I etap roboty ogólnobudowlane w kwocie zł. w dziale Pomoc Społeczna plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w związku z otrzymaniem darowizny pienięŝnej w kwocie zł z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. na realizację projektu pn. Tacy sami w DPS dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnych Intelektualnie w ramach programu Bank dziecięcych uśmiechów. zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w związku z otrzymaniem darowizny pienięŝnej w kwocie zł z Fundacji Polska Miedź S.A. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i korekcyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budŝetu Państwa na zadania bieŝące realizowane z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego o kwotę zł zwiększenie planu dochodów budŝetowych w związku z otrzymaniem dotacji z budŝetu Państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku w 2010 roku. zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Aktywni Ŝyciowo aktywni zawodowo realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z budŝetu państwa z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mieszkalnych oraz zakup 7

8 wyposaŝenia kuchni w Domu Dziecka Pod Lipami w Głogowie w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z róŝnych dochodów (nawiązki sądowe, darowizna, inne) otrzymane przez Domu Dziecka Pod Lipami oraz Dom Pomocy Społecznej w Głogowie w kwocie zł z przeznaczeniem na bieŝącą działalność jednostek. zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Zgorzeleckiego na świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy. zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu w związku z niŝszym kosztem utrzymania mieszkańca w domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji w kwocie zł w DPS w Głogowie. zmniejszenie dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w związku z przeliczeniem dotacji na jednego mieszkańca DPS w Głogowie (liczba przyjęć i zgonów) w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) na przekazywanie środków na utrzymanie dzieci z innych terenów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w kwocie zł. w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów zwiększono o kwotę zł - zwiększenie dochodów budŝetowych z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 870 zł na podstawie aktualnego wykonania planu zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanie środków z oszczędności niewykorzystanych z roku ubiegłego na projekt Skuteczny pracownik przyjazny urząd realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie w kwocie zł. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów zwiększono 8

9 o kwotę zł wprowadzenie środków pozostałych po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł oraz wpływy osiągnięte z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zaplanowanej na 2010 rok kwocie zł. Druga transza dochodów z tego tytułu jak co roku jest otrzymywana przez powiat pod koniec miesiąca sierpnia roku budŝetowego. Zmniejszenie planu dochodów budŝetowych o kwotę zł w działach : w dziale Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów zmniejszono o kwotę zł zmniejszenia planu dochodów z tytułu mniejszej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwotę zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów zmniejszono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów budŝetowych z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych w kwocie zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego oraz dochodów z najmu i dzierŝawy składników majątkowych oraz wpływów z róŝnych opłat i odsetek w kwocie zł na podstawie aktualnego wykonania planu. w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów zmniejszono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z budŝetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania Radosna szkoła w kwocie zł realizowanego w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w związku z mniejszą liczbą mieszkańców bursy międzyszkolnej korzystających z wyŝywienia w stołówce Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie w kwocie zł. 9

10 Zmiany planu dochodów miały jednocześnie wpływ na zmiany planu wydatków w zakresie opisanych środków. Otrzymane środki zostały wpisane do planu wydatków na realizację zadań zgodnie z ich wskazanym przeznaczeniem. Plan wydatków budŝetowych został takŝe wielokrotnie zmieniany w ciągu roku budŝetowego na podstawie analizy jego bieŝącego wykonania, jak i w związku z wystąpieniem określonych zdarzeń i składanych wniosków przez jednostki powiatowe. Realizacja budŝetu wymaga jego bieŝącego monitorowania oraz dokonywania zmian w trakcie jego realizacji, tak aby jak najlepiej realizować ustawowe zadania powiatu, przy racjonalnej polityce wydatkowania środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana planu wydatków związana była nie tylko z otrzymaniem przez powiat dodatkowych środków ale takŝe dotyczyła ona przesunięć dokonanych na określone zadania z rezerw utworzonych w budŝecie na 2010 rok zgodnie z ich przeznaczeniem. Rozdysponowanie rezerw zostanie przedstawione w dalszej części informacji opisowej. Plan wydatków po zmianach w okresie sześciu miesięcy uległ zwiększeniu do kwoty zł. Wykonanie planu dochodów i wydatków budŝetowych Powiatu Głogowskiego po dokonaniu zmian Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło odpowiednio : WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM ,12 zł - w tym: dochody bieŝące ,60 zł dochody majątkowe ,52 zł WYKONANE WYDATKI OGÓŁEM ,24 zł - w tym: wydatki bieŝące ,40 zł wydatki majątkowe ,84 zł 10

11 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2010 R , , , , , ,00 0,00 Dochody bieŝące 1 Dochody majątkowe Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe W pierwszym półroczu 2010 roku nadwyŝka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wyniosła ,88 zł. III REALIZACJA PLNU DOCHODÓW BUDśETOWYCH Plan dochodów budŝetowych Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę zł. Dochody Powiatu Głogowskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku zostały zrealizowane w 53,37 % planu po zmianach, co stanowi kwotę ,12 zł, w tym: DOCHODY BIEśĄCE w kwocie ,60 zł - Subwencje w kwocie ,00 zł - Dotacje w kwocie ,34 zł - Środki na zadania finansowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej w kwocie ,99 zł - Pozostałe dochody bieŝące w kwocie ,27 zł DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie ,52 zł - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie ,94 zł - dochody ze sprzedaŝy majątku w kwocie 3 705,58 zł 11

12 Na dzień 30 czerwca 2010 roku DOCHODY BIEśĄCE budŝetu powiatu zostały wykonane w 57,01 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi ,60 zł. SUBWENCJA OGÓLNA z budŝetu państwa stanowiła na dzień 30 czerwca 2010 roku 52,47 % ogółem wykonanych dochodów bieŝących tj. kwotę ,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie zł, cześć wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie zł, część równowaŝąca subwencji ogólnej w kwocie zł W okresie sześciu miesięcy subwencje zostały zrealizowane w 60,97 % planu, w związku z tym, iŝ w miesiącu czerwcu wpływa część oświatowa subwencji za miesiąc lipiec. DOTACJE stanowiły na dzień 30 czerwca 2010 roku 13,49 % ogółem wykonanych dochodów bieŝących tj. kwotę ,34 zł, w tym: dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł : Prace geodezyjno kartograficzne na potrzeby rolnictwa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł Nadzór budowlany zł Urzędy wojewódzkie zł Kwalifikacja wojskowa zł Pozostałe wydatki obronne zł Komenda Powiatowa PSP zł Obrona cywilna zł Oświata i wychowanie Pozostała działalność zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Ośrodki wsparcia zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł 12

13 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zł dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,72 zł : Komendy Powiatowe PSP zł dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie bieŝącej działalności KPPSP w Głogowie Rodziny zastępcze ,72 zł dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości zł : Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł Placówki opiekuńczo wychowawcze zł Domy pomocy społecznej zł Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zł Edukacyjna opieka wychowawcza zł Środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Biblioteki pedagogiczne w wysokości zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,62 zł : Placówki opiekuńczo wychowawcze ,70 zł dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie naszego powiatu Rodziny zastępcze ,92 zł dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 13

14 Ośrodki adopcyjno opiekuńcze zł W okresie sześciu miesięcy dotacje zostały zrealizowane w 52,55 % planu, co stanowi ich proporcjonalne wykonanie do planu rocznego. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ stanowiły na dzień 30 czerwca 2010 roku 4,00% ogółem wykonanych dochodów bieŝących tj. kwotę ,99 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w wysokości : Oświata i Wychowanie ,33 zł Projekt Równe szanse dla wszystkich Pomoc społeczna ,75 zł projekt Aktywni Ŝyciowo, aktywni zawodowo realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,91 zł - Projekt Skuteczny pracownik, przyjazny urząd realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie W okresie sześciu miesięcy wpływ środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budŝetu UE został zrealizowany w 89,53 % planu. Tak wysokie wykonanie jest spowodowane tym, iŝ środki na realizację projektu Równe szanse dla wszystkich" realizowanego w powiatowych placówkach oświatowych podobnie jak w roku ubiegłym zostały przekazane w pełnej wysokości planu (100% planu) na 2010 rok. POZOSTAŁE DOCHODY BIEśĄCE stanowiły na dzień 30 czerwca 2010 roku 30,04 % ogółem wykonanych dochodów bieŝących tj. kwotę ,27 zł, w tym m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości ,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości ,61 zł, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości ,00 zł, wpływy z usług w wysokości ,69 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie ,47 zł, odpłatność za wyŝywienie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych ,70 zł, odpłatność za obiady w Zespole Szkół Ekonomicznych ,40 zł oraz wpływy z usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w 14

15 Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej ,12 zł ), wpływy z opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości ,95 zł, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych w wysokości ,46 zł, dochody z tytułu odsetek w wysokości ,44 zł, wpływy z róŝnych dochodów w wysokości ,43 zł (m.in. środki przeniesione do dochodów budŝetu pozostałe z 2009 roku po zlikwidowanym PFOŚiGW, prowizje za terminowe opłacanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek ubezpieczeniowych do ZUS, zwrot kosztów za media, wpływy z opłat za kursy i inne), dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,70 zł (wieczyste uŝytkowanie gruntów) wpływy z róŝnych opłat w wysokości ,24 zł (w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odpłatność za duplikaty legitymacji i świadectw, opłaty kół łowieckich, opłaty za karty parkingowe, karty wędkarskie, za egzaminy taxi, za zajęcie pasa drogowego, za pojazd nienormatywny). wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości ,00 zł wpływy z darowizn, spadków, wpływy do wyjaśnienia, wpłata do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, środki od kół łowieckich w wysokości ,75 zł Na wykonanie pozostałych dochodów bieŝących istotny wpływ miało między innymi niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Według przedstawionego poniŝej zestawienia wpływy z tytułu PIT zostały wykonane w 40,34 % planu. Jest to spowodowane przede wszystkim znacznie mniejszym wpływem w miesiącu maju za miesiąc kwiecień. Wpływy z tytułu PIT za kolejne miesiące 2010 roku były juŝ porównywalne z planowanymi, a za miesiąc czerwiec były one o ponad 4 % wyŝsze niŝ w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wpływy z tytułu podatku PIT w drugiej połowie roku są zawsze wyŝsze niŝ w pierwszym półroczu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały natomiast wykonane w 62,16 % planu rocznego. Jest to spowodowane bezpiecznym przyjęciem planu na rok bieŝący na podstawie wykonania roku ubiegłego i jednocześnie wyŝszymi wpływami 15

16 w okresie 6 miesięcy roku bieŝącego niŝ w roku Wpływy z tytułu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w 100 % oraz wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zostały równieŝ wykonane w ponad 100 % z powodu przypadającego na dzień roku terminu płatności. Wpływy z tytułu róŝnych dochodów wykonane w ponad 93 % w związku z ujęciem w planie i wykonaniu środków z 2009 roku po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 r. PFOŚiGW. Pozostałe pozycje planu dochodów wykonano na poziomie proporcjonalnym dla pierwszego półrocza. Szczegółowe wykonanie planu dochodów Powiatu Głogowskiego wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniŝej tabela. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEśĄCYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Pozostałe dochody bieŝące 30,0% Środki na zadania finansow ane z udziałem środków z budŝetu UE 4,0% Dotacje 13,5% Subw encje 52,5% Wykonanie planu dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2010 roku przedstawia - załącznik Nr 2 do sprawozdana Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu w I półroczu 2010 roku przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania 16

17 Na dzień 30 czerwca 2010 roku DOCHODY MAJĄTKOWE powiatu zostały wykonane w 11,42% planu po zmianach, co stanowi ,52 zł. Wykonane dochody majątkowe do dnia 30 czerwca 2010 roku stanowią : dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana przez powiat na zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym E Administracja w wysokości ,94 zł środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł z przeznaczeniem na zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1008D Droglowice Golkowice oraz Modernizacja drogi powiatowej nr 1004D Sobczyce Krzekotówek. WyŜej wymienione środki zostały wprowadzone w układzie wykonawczym budŝetu powiatu do dochodów bieŝących jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, natomiast w sprawozdaniach zgodnie z klasyfikacją budŝetową stanowią dochody majątkowe przeznaczone po stronie wydatkowej na zadania inwestycyjne. W drugim półroczu zostaną przeniesione do planu dochodów majątkowych. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc otrzymana z Gminy Polkowice zł z przeznaczeniem na zakup noŝa laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa budynku szpitala ZOZ w Głogowie I etap zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy w wysokości zł (dwie transze) wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych w wysokości 3 705,58 zł (Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej) Na niskie wykonanie dochodów majątkowych istotny wpływ ma nie wykonanie do dnia 30 czerwca dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ze względu na trwającą w pierwszym półroczu procedurę przygotowania do sprzedaŝy planowanych nieruchomości oraz trwającą w chwili obecnej procedurę przetargową. W jednym przypadku trwa ponowna procedura przetargowa. 17

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej.

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 20 - wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo