POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

2 I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do 31 sierpnia roku budŝetowego Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budŝetu Powiatu Głogowskiego za pierwsze półrocze. Rada Powiatu Głogowskiego na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/328/2009 określającą plan budŝetu Powiatu Głogowskiego na 2010 rok w następujących kwotach : PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM zł - w tym : plan dochodów bieŝących zł plan dochodów majątkowych zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan wydatków bieŝących zł plan wydatków majątkowych zł Deficyt budŝetowy rozumiany jako róŝnica między dochodami a wydatkami w budŝecie na 2010 rok zaplanowany został na poziomie zł. Kwotę deficytu według planu mają pokryć przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W okresie pierwszego półrocza plan dochodów i wydatków budŝetu został wielokrotnie zmieniony Uchwałami Rady Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Głogowskiego na podstawie zdarzeń mających wpływy na jego bieŝącą realizację. Plan budŝetu Powiatu Głogowskiego po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca wynosił: PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan dochodów bieŝących zł plan dochodów majątkowych zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan wydatków bieŝących zł plan wydatków majątkowych zł 2

3 Planowany deficyt budŝetowy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi zł, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dochody budŝetu Powiatu, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych na zadania bieŝące. Stanowiły one łącznie kwotę ,34 zł, tj. 64,83 % dochodów ogółem budŝetu Powiatu, zaś dochody własne bieŝące łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ,27 zł, tj. 29,53 % dochodów ogółem. Kwotę ,99 zł stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budŝetu UE, co stanowi 3,93 % dochodów wykonanych ogółem. Natomiast do dnia 30 czerwca 2010 roku wpłynęły do budŝetu powiatu dochody majątkowe w kwocie ,52 zł, tj. 1,71 % dochodów ogółem. Realizacja planu wydatków budŝetu Powiatu w I półroczu 2010 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na rok 2010 zadań budŝetowych. Na wydatki bieŝące do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę ,40 zł, tj. 95,50 % wydatków zrealizowanych ogółem. Natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,84 zł, tj. 4,50 % wydatków ogółem. Planowany deficyt budŝetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2010 rok stanowi kwota zł. JednakŜe do dnia 30 czerwca wykonanie dochodów było wyŝsze od wykonania wydatków o kwotę ,88 zł w związku z realizacją większości zadań zwłaszcza inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok budŝetowy. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na dany rok budŝetowy, w tym realizacja projektów z udziałem środków z budŝetu UE zostanie zakończona w trzecim lub czwartym kwartale bieŝącego roku. Ponadto zaplanowane prace remontowe np. w placówkach oświatowych są realizowane jak co roku w okresie przerwy wakacyjnej. W związku z tym wynik budŝetu będzie się zmieniał proporcjonalnie do upływu czasu zbliŝając do wielkości zaplanowanych. Zarząd Powiatu zgodnie z upowaŝnieniem Rady Powiatu lokuje takŝe wolne środki budŝetowe na terminowych lokatach bankowych osiągając dochody budŝetowe z tytułu odsetek bankowych. Do dnia 30 czerwca były to dochody w kwocie ,34 zł. Zarząd Powiatu na bieŝąco monitorował realizację budŝetu Powiatu oraz podejmował decyzje umoŝliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a takŝe właściwe ich 3

4 rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez Uchwały Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu zmieniające kształt budŝetu Powiatu Głogowskiego na 2010 rok został on dostosowywany na bieŝąco do zmieniających się przepisów prawa, w tym do obowiązujących nowych ustaw oraz wprowadzanych rozporządzeń. Szczegółowe wykonanie zadań budŝetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania. II. WPROWADZONE ZMIANY W BUDśECIE POWIATU GŁOGOWSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2010 ROKU Plan dochodów budŝetowych w ciągu sześciu miesięcy uległ zwiększeniu do kwoty zł, czyli został on zwiększony o kwotę zł. Zwiększenia i zmniejszenia planu występowały w podanych poniŝej działach. Zwiększenie planu dochodów budŝetowych o kwotę zł w działach : w dziale Transport i łączność plan dochodów zwiększono o kwotę zł otrzymanie dotacji w kwocie zł z Urzędu Marszałkowskiego przy współudziale Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : Modernizacja drogi powiatowej nr 1008D Droglowice Golkowice oraz Modernizacja drogi powiatowej nr 1004D Sobczyce Krzekotówek. wprowadzenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Głogów na dofinansowanie zadania remontu i modernizacji drogi powiatowej w Ruszowicach ul. Tęczowa w kwocie zł. w dziale Działalność usługowa plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów pomiaru uzupełniającego w kwocie zł zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie w kwocie 281 zł. wprowadzenie planu dotacji z funduszy celowych Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie zł 4

5 na bieŝącą działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będącego od dnia 01 sierpnia 2010 roku powiatową jednostką budŝetową. zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby działalności Geodety Powiatowego niezbędnego do prowadzenia ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Głogowskiego. zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych pobieranych przez Nadzór budowlany o kwotę zł. w dziale Administracja publiczna plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z róŝnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń biurowych od Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z róŝnych opłat, odsetek i róŝnych dochodów w kwocie zł na podstawie aktualnego wykonania planu w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu podpisania umowy dotacji celowej z Gminą Miejską Głogów z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej działalności Komendy Powiatowej PSP w Głogowie w kwocie zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji z budŝetu Państwa na realizację bieŝących zadań własnych z przeznaczeniem na Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, w związku z przeprowadzaną akcją przeciwpowodziową na terenie Powiatu Głogowskiego w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu podpisania umowy dotacji celowej z Gminą Miejską Głogów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 5

6 średniego samochodu ratowniczo gaśniczego do ograniczania skaŝeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Głogowie w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w kwocie zł z przeznaczeniem na nagrody dla osób szczególnie zaangaŝowanych w akcji przeciwpowodziowej w KPPSP w Głogowie. w dziale RóŜne rozliczenia plan dochodów zwiększono o kwotę zł otrzymanie środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej : przebudowa mostu Kozie Doły na drodze powiatowej 1003D Kozie Doły Kotla w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł. w dziale Oświata i Wychowanie plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowej (przyznanie środków niewykorzystanych wskutek oszczędności w roku 2009) na realizację programu Równe szanse dla wszystkich realizowanego w powiatowych placówkach oświatowych o profilu kształcenia ogólnego o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z róŝnych dochodów, opłat, odsetek, wpływów z usług w kwocie zł na podstawie aktualnego wykonania planu (Zespół Szkół Ekonomicznych, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Przyrodniczych). wprowadzenie planu dochodów w kwocie zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. wprowadzenie planu dochodów w kwocie zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budŝetu Państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w dziale Ochrona zdrowia plan dochodów zwiększono o kwotę zł otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 6

7 środków europejskich na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie w kwocie zł otrzymanie pomocy finansowej z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na zakup noŝa laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ w Głogowie w kwocie zł podpisanie umowy dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy I etap roboty ogólnobudowlane w kwocie zł. w dziale Pomoc Społeczna plan dochodów zwiększono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w związku z otrzymaniem darowizny pienięŝnej w kwocie zł z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. na realizację projektu pn. Tacy sami w DPS dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnych Intelektualnie w ramach programu Bank dziecięcych uśmiechów. zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w związku z otrzymaniem darowizny pienięŝnej w kwocie zł z Fundacji Polska Miedź S.A. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i korekcyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budŝetu Państwa na zadania bieŝące realizowane z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego o kwotę zł zwiększenie planu dochodów budŝetowych w związku z otrzymaniem dotacji z budŝetu Państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku w 2010 roku. zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Aktywni Ŝyciowo aktywni zawodowo realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z budŝetu państwa z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mieszkalnych oraz zakup 7

8 wyposaŝenia kuchni w Domu Dziecka Pod Lipami w Głogowie w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z róŝnych dochodów (nawiązki sądowe, darowizna, inne) otrzymane przez Domu Dziecka Pod Lipami oraz Dom Pomocy Społecznej w Głogowie w kwocie zł z przeznaczeniem na bieŝącą działalność jednostek. zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Zgorzeleckiego na świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy. zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu w związku z niŝszym kosztem utrzymania mieszkańca w domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji w kwocie zł w DPS w Głogowie. zmniejszenie dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej w związku z przeliczeniem dotacji na jednego mieszkańca DPS w Głogowie (liczba przyjęć i zgonów) w kwocie zł. zwiększenie planu dochodów z tytułu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) na przekazywanie środków na utrzymanie dzieci z innych terenów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w kwocie zł. w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów zwiększono o kwotę zł - zwiększenie dochodów budŝetowych z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 870 zł na podstawie aktualnego wykonania planu zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanie środków z oszczędności niewykorzystanych z roku ubiegłego na projekt Skuteczny pracownik przyjazny urząd realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie w kwocie zł. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów zwiększono 8

9 o kwotę zł wprowadzenie środków pozostałych po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł oraz wpływy osiągnięte z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zaplanowanej na 2010 rok kwocie zł. Druga transza dochodów z tego tytułu jak co roku jest otrzymywana przez powiat pod koniec miesiąca sierpnia roku budŝetowego. Zmniejszenie planu dochodów budŝetowych o kwotę zł w działach : w dziale Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów zmniejszono o kwotę zł zmniejszenia planu dochodów z tytułu mniejszej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwotę zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów zmniejszono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów budŝetowych z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych w kwocie zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego oraz dochodów z najmu i dzierŝawy składników majątkowych oraz wpływów z róŝnych opłat i odsetek w kwocie zł na podstawie aktualnego wykonania planu. w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów zmniejszono o kwotę zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej z budŝetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania Radosna szkoła w kwocie zł realizowanego w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w związku z mniejszą liczbą mieszkańców bursy międzyszkolnej korzystających z wyŝywienia w stołówce Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie w kwocie zł. 9

10 Zmiany planu dochodów miały jednocześnie wpływ na zmiany planu wydatków w zakresie opisanych środków. Otrzymane środki zostały wpisane do planu wydatków na realizację zadań zgodnie z ich wskazanym przeznaczeniem. Plan wydatków budŝetowych został takŝe wielokrotnie zmieniany w ciągu roku budŝetowego na podstawie analizy jego bieŝącego wykonania, jak i w związku z wystąpieniem określonych zdarzeń i składanych wniosków przez jednostki powiatowe. Realizacja budŝetu wymaga jego bieŝącego monitorowania oraz dokonywania zmian w trakcie jego realizacji, tak aby jak najlepiej realizować ustawowe zadania powiatu, przy racjonalnej polityce wydatkowania środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana planu wydatków związana była nie tylko z otrzymaniem przez powiat dodatkowych środków ale takŝe dotyczyła ona przesunięć dokonanych na określone zadania z rezerw utworzonych w budŝecie na 2010 rok zgodnie z ich przeznaczeniem. Rozdysponowanie rezerw zostanie przedstawione w dalszej części informacji opisowej. Plan wydatków po zmianach w okresie sześciu miesięcy uległ zwiększeniu do kwoty zł. Wykonanie planu dochodów i wydatków budŝetowych Powiatu Głogowskiego po dokonaniu zmian Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło odpowiednio : WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM ,12 zł - w tym: dochody bieŝące ,60 zł dochody majątkowe ,52 zł WYKONANE WYDATKI OGÓŁEM ,24 zł - w tym: wydatki bieŝące ,40 zł wydatki majątkowe ,84 zł 10

11 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2010 R , , , , , ,00 0,00 Dochody bieŝące 1 Dochody majątkowe Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe W pierwszym półroczu 2010 roku nadwyŝka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wyniosła ,88 zł. III REALIZACJA PLNU DOCHODÓW BUDśETOWYCH Plan dochodów budŝetowych Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę zł. Dochody Powiatu Głogowskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku zostały zrealizowane w 53,37 % planu po zmianach, co stanowi kwotę ,12 zł, w tym: DOCHODY BIEśĄCE w kwocie ,60 zł - Subwencje w kwocie ,00 zł - Dotacje w kwocie ,34 zł - Środki na zadania finansowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej w kwocie ,99 zł - Pozostałe dochody bieŝące w kwocie ,27 zł DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie ,52 zł - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie ,94 zł - dochody ze sprzedaŝy majątku w kwocie 3 705,58 zł 11

12 Na dzień 30 czerwca 2010 roku DOCHODY BIEśĄCE budŝetu powiatu zostały wykonane w 57,01 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi ,60 zł. SUBWENCJA OGÓLNA z budŝetu państwa stanowiła na dzień 30 czerwca 2010 roku 52,47 % ogółem wykonanych dochodów bieŝących tj. kwotę ,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie zł, cześć wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie zł, część równowaŝąca subwencji ogólnej w kwocie zł W okresie sześciu miesięcy subwencje zostały zrealizowane w 60,97 % planu, w związku z tym, iŝ w miesiącu czerwcu wpływa część oświatowa subwencji za miesiąc lipiec. DOTACJE stanowiły na dzień 30 czerwca 2010 roku 13,49 % ogółem wykonanych dochodów bieŝących tj. kwotę ,34 zł, w tym: dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł : Prace geodezyjno kartograficzne na potrzeby rolnictwa zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł Nadzór budowlany zł Urzędy wojewódzkie zł Kwalifikacja wojskowa zł Pozostałe wydatki obronne zł Komenda Powiatowa PSP zł Obrona cywilna zł Oświata i wychowanie Pozostała działalność zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł Ośrodki wsparcia zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł 12

13 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zł dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,72 zł : Komendy Powiatowe PSP zł dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie bieŝącej działalności KPPSP w Głogowie Rodziny zastępcze ,72 zł dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości zł : Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł Placówki opiekuńczo wychowawcze zł Domy pomocy społecznej zł Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zł Edukacyjna opieka wychowawcza zł Środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Biblioteki pedagogiczne w wysokości zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,62 zł : Placówki opiekuńczo wychowawcze ,70 zł dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie naszego powiatu Rodziny zastępcze ,92 zł dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 13

14 Ośrodki adopcyjno opiekuńcze zł W okresie sześciu miesięcy dotacje zostały zrealizowane w 52,55 % planu, co stanowi ich proporcjonalne wykonanie do planu rocznego. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ stanowiły na dzień 30 czerwca 2010 roku 4,00% ogółem wykonanych dochodów bieŝących tj. kwotę ,99 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w wysokości : Oświata i Wychowanie ,33 zł Projekt Równe szanse dla wszystkich Pomoc społeczna ,75 zł projekt Aktywni Ŝyciowo, aktywni zawodowo realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,91 zł - Projekt Skuteczny pracownik, przyjazny urząd realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie W okresie sześciu miesięcy wpływ środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budŝetu UE został zrealizowany w 89,53 % planu. Tak wysokie wykonanie jest spowodowane tym, iŝ środki na realizację projektu Równe szanse dla wszystkich" realizowanego w powiatowych placówkach oświatowych podobnie jak w roku ubiegłym zostały przekazane w pełnej wysokości planu (100% planu) na 2010 rok. POZOSTAŁE DOCHODY BIEśĄCE stanowiły na dzień 30 czerwca 2010 roku 30,04 % ogółem wykonanych dochodów bieŝących tj. kwotę ,27 zł, w tym m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości ,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości ,61 zł, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości ,00 zł, wpływy z usług w wysokości ,69 zł (w tym odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie ,47 zł, odpłatność za wyŝywienie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych ,70 zł, odpłatność za obiady w Zespole Szkół Ekonomicznych ,40 zł oraz wpływy z usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w 14

15 Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej ,12 zł ), wpływy z opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości ,95 zł, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych w wysokości ,46 zł, dochody z tytułu odsetek w wysokości ,44 zł, wpływy z róŝnych dochodów w wysokości ,43 zł (m.in. środki przeniesione do dochodów budŝetu pozostałe z 2009 roku po zlikwidowanym PFOŚiGW, prowizje za terminowe opłacanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek ubezpieczeniowych do ZUS, zwrot kosztów za media, wpływy z opłat za kursy i inne), dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,70 zł (wieczyste uŝytkowanie gruntów) wpływy z róŝnych opłat w wysokości ,24 zł (w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odpłatność za duplikaty legitymacji i świadectw, opłaty kół łowieckich, opłaty za karty parkingowe, karty wędkarskie, za egzaminy taxi, za zajęcie pasa drogowego, za pojazd nienormatywny). wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości ,00 zł wpływy z darowizn, spadków, wpływy do wyjaśnienia, wpłata do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, środki od kół łowieckich w wysokości ,75 zł Na wykonanie pozostałych dochodów bieŝących istotny wpływ miało między innymi niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Według przedstawionego poniŝej zestawienia wpływy z tytułu PIT zostały wykonane w 40,34 % planu. Jest to spowodowane przede wszystkim znacznie mniejszym wpływem w miesiącu maju za miesiąc kwiecień. Wpływy z tytułu PIT za kolejne miesiące 2010 roku były juŝ porównywalne z planowanymi, a za miesiąc czerwiec były one o ponad 4 % wyŝsze niŝ w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wpływy z tytułu podatku PIT w drugiej połowie roku są zawsze wyŝsze niŝ w pierwszym półroczu. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały natomiast wykonane w 62,16 % planu rocznego. Jest to spowodowane bezpiecznym przyjęciem planu na rok bieŝący na podstawie wykonania roku ubiegłego i jednocześnie wyŝszymi wpływami 15

16 w okresie 6 miesięcy roku bieŝącego niŝ w roku Wpływy z tytułu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w 100 % oraz wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zostały równieŝ wykonane w ponad 100 % z powodu przypadającego na dzień roku terminu płatności. Wpływy z tytułu róŝnych dochodów wykonane w ponad 93 % w związku z ujęciem w planie i wykonaniu środków z 2009 roku po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 r. PFOŚiGW. Pozostałe pozycje planu dochodów wykonano na poziomie proporcjonalnym dla pierwszego półrocza. Szczegółowe wykonanie planu dochodów Powiatu Głogowskiego wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniŝej tabela. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEśĄCYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Pozostałe dochody bieŝące 30,0% Środki na zadania finansow ane z udziałem środków z budŝetu UE 4,0% Dotacje 13,5% Subw encje 52,5% Wykonanie planu dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2010 roku przedstawia - załącznik Nr 2 do sprawozdana Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu w I półroczu 2010 roku przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania 16

17 Na dzień 30 czerwca 2010 roku DOCHODY MAJĄTKOWE powiatu zostały wykonane w 11,42% planu po zmianach, co stanowi ,52 zł. Wykonane dochody majątkowe do dnia 30 czerwca 2010 roku stanowią : dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana przez powiat na zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym E Administracja w wysokości ,94 zł środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł z przeznaczeniem na zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1008D Droglowice Golkowice oraz Modernizacja drogi powiatowej nr 1004D Sobczyce Krzekotówek. WyŜej wymienione środki zostały wprowadzone w układzie wykonawczym budŝetu powiatu do dochodów bieŝących jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, natomiast w sprawozdaniach zgodnie z klasyfikacją budŝetową stanowią dochody majątkowe przeznaczone po stronie wydatkowej na zadania inwestycyjne. W drugim półroczu zostaną przeniesione do planu dochodów majątkowych. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc otrzymana z Gminy Polkowice zł z przeznaczeniem na zakup noŝa laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa budynku szpitala ZOZ w Głogowie I etap zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy w wysokości zł (dwie transze) wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych w wysokości 3 705,58 zł (Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej) Na niskie wykonanie dochodów majątkowych istotny wpływ ma nie wykonanie do dnia 30 czerwca dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ze względu na trwającą w pierwszym półroczu procedurę przygotowania do sprzedaŝy planowanych nieruchomości oraz trwającą w chwili obecnej procedurę przetargową. W jednym przypadku trwa ponowna procedura przetargowa. 17

18 Ponadto wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich miały 0.28 % wykonania planu z powodu realizacji dwóch projektów: E Administracja" oraz Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie" z terminem zakończenia w IV kwartale bieŝącego roku budŝetowego. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie dochodów [%] wykonan ia DOCHODY BIEśĄCE zł ,60 zł 57,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł ,00 zł 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa zł ,00 zł 61,54% Część równowaŝąca subwencji ogólnej zł ,00 zł 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa zł ,00 zł 50,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej zł ,00 zł 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa zł ,00 zł 50,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw zł ,00 zł 55,86% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu zł ,00 zł 51,79% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł ,72 zł 50,43% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł ,62 zł 65,78% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł 61,54% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych zł 0,00 zł 0,00% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących zł 0,00 zł 0,00% 18

19 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zł ,00 zł 53,48% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zł ,99 zł 89,53% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zł ,13 zł 88,50% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zł ,86 96,53% 0010 Podatek dochodowy od osób fizyczny zł ,00 zł 40,34% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zł ,61 zł 62,16% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł ,00 zł 46,14% 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zł ,95 zł 103,78% 0690 Wpływy z róŝnych opłat zł ,24 zł 57,42% 0830 Wpływy z usług zł ,69 zł 46,72% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje zł ,00 zł 40,10% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł ,46 zł 65,70% 0920 Pozostałe odsetki zł ,44 zł 73,06% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej zł 6 409,84 zł 41,35% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów zł ,43 zł 93,32% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł ,70 zł 100,90% 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstw pomocniczych 0 zł ,00 zł 0,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł ,21 zł 50,96% 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0 zł 773,70 zł 0,00% 2 DOCHODY MAJĄTKOWE zł ,52 zł 11,42% 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości zł 0,00 zł 0,00% 19

20 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych zł 3 705,58 zł 52,94% 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zł zł 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zł ,94 zł 0,28% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł 0,00 zł 0,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł ,00 zł 83,51% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł 0,00 zł 0,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł 58,51% OGÓŁEM zł ,12 zł 53,37% Realizację planu poszczególnych dochodów Powiatu Głogowskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia - załącznik Nr 2 do sprawozdania. Z przedstawionej struktury dochodów budŝetu Powiatu Głogowskiego wykonanych do dnia 30 czerwca wynika, Ŝe głównym ich źródłem stanowiącym 51,57% zrealizowanych dochodów były subwencje z budŝetu państwa. Pozostałą część dochodów stanowiły dotacje 13,26% wykonanych dochodów, pozostałe dochody bieŝące zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Głogowskiego, łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 29,53% wykonanych dochodów oraz dochody bieŝące z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 20

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 sierpnia 2011 r. Nr 178 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A ZARZĄDU POWIATU 3038 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 24/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych.

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. DOCHODY Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. Plan dochodów ogółem i jego realizacje według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2011 ROK POWIAT GŁOGOWSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2011 ROK GŁOGÓW, MARZEC 2012 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 267) Zarząd

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2012 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2012 ROK Zał. Nr 1 POWIAT GŁOGOWSKI SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA 2012 ROK GŁOGÓW, MARZEC 2013 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo