Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu"

Transkrypt

1 Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

2

3 W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim, Dyrektorem Generalnym Zwiàzku Banków Polskich 6 B dzie atwiej o Êrodki pomocowe z Maciejem Makowskim, Nowym Dyrektorem Dzia u Rozwiàzaƒ dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw w Hewlett Packard Polska 14 Dbajmy o ma e i Êrednie firmy, bo to one sà motorem wzrostu gospodarczego z Markiem Krawczykiem, Dyrektorem Departamentu Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Infrastruktury 17 Inwestycje regionalnego po ytku z Sebastianem Mikoszem, Wiceprezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 20 U atwmy inwestorom podj cie decyzji 22 Wywiad ze Zbigniewem Gietka, Dyrektorem Biura Gospodarowania NieruchomoÊciami Centrali PKP S.A. Dokumenty 10 Niemieckie oferty wspó pracy dla samorzàdów w Polsce 16 Centra Komunikacji Spo ecznej 26 Bezpieczna Gmina Bezpieczny Obywatel 28 W stron sektora samorzàdowego 31 Laureat Turnieju Gmin Mazowieckich Radia dla Ciebie 32 Nowe metalohalogenkowe lampy Master City White CDO, dzi ki którym nasze miasta stanà si pi kniejsze 34 Studium wykonalnoêci jakich b dów nale y si wystrzegaç? 40 Rosnàca rola ubezpieczeƒ Aby nie byç màdrym po szkodzie 46 Gmina Fair Play 2004 Szanowni Czytelnicy! Jesieƒ, która trwa ju od kilku tygodni, to dla samorzàdów czas bardzo intensywnej dzia alnoêci. Przymiarki do bud etu na kolejny rok, poszukiwania nowych mo liwoêci pozyskania Êrodków na realizacje zadaƒ inwestycyjnych i jak ka e tradycja, okres jesiennych targów, wystaw, konferencji. Na niektórych z nich regionalnych i ogólnopolskich nie wypada nie byç, chocia by z powodu szansy poznania nowych mo liwoêci, ludzi i nawiàzania kontaktów. Fundacja i magazyn GMINA starajà si byç tu obecni jako aktywni uczestnicy, patroni medialni, wspó organizatorzy. ByliÊmy, z po ytkiem tak e dla nas samych i naszych planów, jednym z patronów uroczystego podsumowania tegorocznej edycji Konkursu GMINA FAIR PLAY. Przyznajemy bez adnej zawiêci wobec organizatorów Krajowej Izby Gospodarczej, e konkurs cieszy si coraz wi kszym zainteresowaniem i presti em. UczestniczyliÊmy w dwóch imprezach ogólnopolskich zwiàzanych z infrastrukturà niezb dnà dla pe niejszego rozwoju lokalnego i regionalnego. Podczas Targów Infrastruktura 2004 stoisko GMINY cieszy o si sporym zainteresowaniem. Odnotowujemy z wielkà satysfakcjà powodzenie kolejnych wojewódzkich forów finansów samorzàdowych, które organizujemy wspólnie z Marsza kami województw. Spotkania, które odby y si w Opolu, Kielcach, Lublinie upewniajà nas co do ich potrzeby i celowoêci. Na konkretnych, realnych przyk adach informujemy na nich o aktualnych i faktycznych mo liwoêciach i warunkach zdobywania przez samorzàdy Êrodków niezb dnych dla wykonania planów rozwojowych. Mo liwoêci jakie dajà Êrodki z Unii Europejskiej pozostanà niewykorzystane w pe ni bez inicjatywy w poszukiwaniu tzw. Êrodków w asnych. Z przebiegu wojewódzkich forów wynika, e dla samorzàdów sprawami priorytetowymi sà wcià ochrona Êrodowiska, rozbudowa i modernizacja istniejàcej infrastruktury komunalnej oraz budownictwa zwiàzanego z rekreacjà, uprawianiem sportów, turystykà. Dla redakcji GMINY jest to wa na inspiracja do podejmowania kolejnych tematów i zagadnieƒ. B dà one obecne na naszych amach. Nie sposób te nie odnotowaç udanego startu Fundacji Promocji Gmin Polskich i magazynu GMINA w nowym przedsi wzi ciu, w ramach prowadzonego przez Polskà Agencj Prasowà i jej internetowà gazet Serwis Samorzàdowy, Programu Informacyjnego Wsparcia Samorzàdu Terytorialnego pod patronatem Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego. Trwa ym efektem wspó pracy partnerów jest edycja pierwszego numeru Poradnika Samorzàdowego oraz Konferencja Samorzàdowa, która odby a si 5 paêdziernika br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wydawnictwo i konferencj pt. Bezpieczna Gmina Bezpieczny Obywatel poêwi ciliêmy zadaniom samorzàdu w zakresie ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego. W planach kolejne numery Poradnika i kolejne Konferencje Samorzàdowe, o czym poinformujemy w najbli szym czasie. Zarzàd Fundacji czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów partner Programu Informacyjnego Wsparcia Samorzàdów Terytorialnych magazyn otrzymujà wszystkie polskie gminy Za treêç og oszeƒ i artyku ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada WYDAWCA: Fundacja Promocji Gmin Polskich Prezes Adolf Reut, Wiceprezes Marian Gawrylczyk Dyrektor Piotr Bowanko ul. Jaworzyƒska 7/3, Warszawa, tel./faks: , , ZESPÓ REDAKCYJNY I STALI WSPÓ PRACOWNICY: W odzimierz Kaleta, Miko aj Niedek, Lech Adam Bartnik, Piotr Kitrasiewicz, Andrzej Kawka Opracowanie graficzno-techniczne Omedia Sp. z o.o. DZIA MARKETINGU I REKLAMY: Dyrektor Marketingu Przemys aw Rogucki, tel. kom , tel w. 20 Micha Rowiƒski, Robert Zakrzewski SEKRETARIAT: Agnieszka Trejman, Ma gorzata Kalkuciƒska FOTOSK AD: Omedia Sp. z o.o. ISSN

4 Szanse i wyzwania Jakie obszary dzia alnoêci uwa a Pan za najwi ksze osiàgni cia pracy administracji terenowej oraz jakich za o eƒ wynikajàcych z ustawy o samorzàdzie terytorialnym nie uda o si wprowadziç w praktyce? Rozmowa: Marek Belka: Samo istnienie samorzàdu terytorialnego uwa am za jedno z najwi kszych osiàgni ç polskiej demokracji. Powiem wi cej: jego nieustanny rozwój jest wyrazem prawdziwej dojrza oêci polskiego spo eczeƒstwa. To si po prostu sprawdza! I choç przez kilkanaêcie lat istnienia samorzàdu koncepcja jego funkcjonowania zmienia a si co najmniej kilkakrotnie a trzeba dodaç, e nie zawsze by y to zmiany udane to wcià odkrywamy i doceniamy ten wielki potencja, jaki w nim tkwi. W istocie rozwój samorzàdów jest Êci- Êle uzale niony od rozwoju gospodarczego, czyli m.in. od racjonalnego wykorzystania instrumentów tego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Skuteczne pos ugiwanie si nimi uwa am za najwi kszy sukces administracji lokalnej. Przypomn, e sà to: inwestycje komunalne, które b dà finansowane z w asnych Êrodków samorzàdów; inwestycyjne dotacje celowe paƒstwa, w szczególnoêci te, które zosta y uj te w kontraktach wojewódzkich; finansowanie inwestycji z kredytów bankowych i z wp ywów z obligacji komunalnych; finansowanie niektórych inwestycji z dotacji i po yczek udzielanych przez paƒstwowe fundusze celowe; finansowanie niektórych zadaƒ inwestycyjnych ze Êrodków bud etowych Unii Europejskiej; przyciàganie inwestorów poprzez kszta towanie odpowiednich stawek podatkowych i zwolnieƒ podatkowych w podatkach lokalnych; prowadzenie odpowiedniej polityki samorzàdowej w zakresie gruntów komunalnych i prywatyzacji komunalnych przedsi biorstw. Do bardzo wa nych zadaƒ stojàcych przed administracjà terytorialnà nale y uproszczenie procedur biurokratycznych. Urz dy powinny staç si przyjazne i przejrzyste. Samorzàd bowiem to nie tylko urz dnicy i politycy, ale przede wszystkim my, obywatele spo ecznoêç lokalna, reprezentowana przez te w adze. I nad tym z pewnoêcià nale y jeszcze popracowaç. To samo dotyczy administracji rzàdowej. Przypomn, e w exposé podkreêli em, i jednym z priorytetów mojego rzàdu jest przeciwdzia anie nadmiernej biurokratyzacji. Ludzie chcà mieç poczucie, e urzàd jest dla nich, a nie oni dla niego. Do kolejnych wyborów samorzàdowych zosta y 2 lata. Jakie sà zatem priorytety rzàdu w stosunku do administracji terenowej do koƒca tej kadencji? M.B.: Samorzàd terytorialny pe ni od ponad 15 lat wa nà i znaczàcà rol w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego paƒstwa. Zakres jego odpowiedzialnoêci wzrós i b dzie wzrasta choçby w zwiàzku z wejêciem Polski do Unii Europejskiej. Czas ten jest i b dzie dla samorzàdu szansà i wyzwaniem, a tak e dodatkowo sprawdzianem jego kompetencji i umiej tnoêci wyjêcia naprzeciw nowym oczekiwaniom. Bardzo du e znaczenie dla funkcjonowania regionów, powiatów i gmin ma nap yw Êrodków z europejskich funduszy strukturalnych. Dlatego te niezwykle istotnà kwestià jest wypracowanie oraz sprawdzenie w praktyce klarownych zasad wspó pracy mi dzy ró nymi szczeblami administracji rzàdowej i samorzàdem, które przyczynià si do optymalnego wykorzystania Êrodków z funduszy strukturalnych. Generalnie zasady wspó pracy b dà zgodne z intencjà ustawodawcy. Priorytetem rzàdu b dzie wi c zapewnienie gminom takich warunków funkcjonowania, aby usprawniç czy u atwiç im wykonywanie swoich zadaƒ. Oczywiste jest bowiem, e najlepiej w rozwiàzywaniu problemów radzà sobie ci, którzy sà najbli ej tych problemów. z Markiem Belkà Premierem RP Czy dostrzega Pan potrzeb i mo liwoêci weryfikacji ludzi kandydujàcych na stanowiska decyzyjne w samorzàdach, aby zminimalizowaç ryzyko pojawienia si osób, których dzia alnoêç mo e negatywnie wp ynàç na reputacj ca ego sektora samorzàdowego? M.B.: Nadmierne formalizowanie tego procesu z pewnoêcià nie jest konieczne. Kluczowà kwestià w procesie weryfikacji tzw. lokalnych liderów sà ich wyborcy. To oni majà szans zablokowaç obejmowanie tego typu funkcji przez ludzi nieodpowiedzialnych, czy te mówiàc wprost nieuczciwych. Nie wszyscy jednak uprawnieni obywatele w tym samym stopniu biorà udzia w yciu politycznym. Ci, którzy w wyborach nie uczestniczà, powinni mieç ÊwiadomoÊç tego, e nie tylko godzà si na podejmowanie cz sto wa nych decyzji bez ich udzia u, ale te nie biorà udzia u w okreêlaniu zasad i warunków, w jakich te decyzje zapadajà. Dlaczego poziom uczestnictwa w wyborach lokalnych jest tak zastraszajàco niski? Byç mo e wynika to z niedostatecznej wiedzy, jak du e znaczenie dla obywatela majà zadania wype niane przez samorzàd, a wi c jak du e znaczenie dla samego wyborcy ma oddany w wyborach g os. Byç mo e jest to kolejne zadanie dla samorzàdu edukowaç i udowadniaç w dzia aniu swoje znaczenie. Jakie widzi Pan mo liwoêci wspó pracy poszczególnych samorzàdów z partnerami zagranicznymi i na jakich dzia- aniach nale y skoncentrowaç si w pierwszej kolejnoêci, aby skorzysta y na tym lokalne Êrodowiska? M.B.: Polska ma specyficzne tranzytowe po o enie geograficzne, dzi ki czemu 2

5 staje si wa nym czynnikiem integracyjnym przestrzeni europejskiej. A warto przypomnieç, e Unia Europejska przywiàzuje du- à wag do wspó pracy regionalnej. Samorzàdy terytorialne b dà mog y przyst powaç do mi dzynarodowych organizacji, zwiàzków i stowarzyszeƒ samorzàdowych na zasadach uregulowanych w ustawie, którà Sejm uchwali 15 wrze- Ênia br. Dzia ajàc w tych zrzeszeniach, b dà si kierowaç przepisami polskiego prawa, zasadami polityki zagranicznej i mi dzynarodowymi zobowiàzaniami naszego paƒstwa. Te samorzàdy, które ju nale à do organizacji, b dà musia y w identycznym trybie uzyskaç zgod ministra na dalsze pozostawanie w nich w ciàgu 7 miesi cy od wejêcia w ycie ustawy o zasadach przyst powania jednostek samorzàdu terytorialnego do mi dzynarodowych zrzeszeƒ spo ecznoêci lokalnych i regionalnych. OczywiÊcie, wspó praca z partnerami zagranicznymi mo e napotkaç pewne przeszkody. Na przyk ad, nieporównywalne struktury administracyjne, ró nice w potencjale spo ecznym, gospodarczym to czynniki, które mogà komplikowaç t wspó prac. Warto jednak podkreêliç, e w latach gminy i powiaty otrzymajà bardzo du e Êrodki na inwestycje infrastrukturalne, które pozwolà na zniwelowanie przynajmniej cz Êci ich zapóênieƒ rozwojowych. Czy uwa a Pan, i pracownicy urz dów gminnych majà odpowiednià wiedz, dotyczàcà kwestii pozyskiwania funduszy unijnych na konkretne inwestycje oraz czy gminy posiadajà kompetentnà kadr, która jest w stanie skutecznie zabiegaç o skorzystanie z programów pomocowych? M.B.: Najwi kszym wyzwaniem, jakie samorzàdy ju podj y, a które stwarza im bardzo szerokie mo liwoêci rozwoju, jest oczywiêcie cz onkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej. Efektywne wykorzystanie mo liwoêci rozwojowych p ynàcych z udzia u w Êrodkach pomocowych Unii daje polskim samorzàdom nie tylko szans doskonalenia wykonywanych na bie àco us ug publicznych, ale tak e znaczàce mo liwoêci rozbudowy posiadanej infrastruktury, chocia by poprzez korzystanie z funduszy strukturalnych UE. Drugi wa ny aspekt cz onkostwa w Unii Europejskiej to wdra anie dorobku wspólnotowego. Z jednej strony wymagajà tego nasze warunki cz onkostwa w Unii, z drugiej zaê bez implementacji pewnych przepisów nie b dziemy mogli osiàgnàç maksymalnych korzyêci z obecnoêci Polski w Unii Europejskiej. O skutecznoêci realizacji powierzonych samorzàdom zadaƒ, w tym zwiàzanych z ich udzia em w polskim cz onkostwie w UE, stanowiç b dzie obok kwestii finansowych przygotowanie profesjonalnych kadr urz dniczych. Prowadzone dotychczas intensywne dzia ania szkoleniowe i instytucjonalne w ca ej administracji publicznej wskazujà na znaczàce osiàgni cia w tym zakresie. Wed ug Raportu o stanie przygotowaƒ terenowej administracji rzàdowej i administracji samorzàdowej do cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej z lutego 2004 r., proces kszta cenia urz dników administracji samorzàdowej, w tej w aênie dziedzinie, zosta wype niony w 69%. Nale y pami taç tak e, i polskie województwa samorzàdowe zosta y wyposa one w kompetencje zwiàzane z planowaniem i zarzàdzaniem rozwojem regionalnym. Czyni to z tych jednostek samorzàdu jeden z istotnych filarów procesu integracji Polski z UE. Znana jest Pana sympatia do sportu. Czy jest szansa na stworzenie odpowiednich struktur na poziomie lokalnym, tak aby m odzi i zdolni sportowcy mogli rozwijaç swój talent korzystajàc z bazy sportowej, która jest obecnie dost pna? Na masowe inwestycje w obiekty sportowe nie ma wszak co liczyç. M.B.: W Polsce jest m odzie uzdolniona sportowo. Z tej m odzie y wyrastajà póêniejsi olimpijczycy, tacy jak Otylia J drzejczak, którà w towarzystwie innych olimpijczyków mia em okazj go- Êciç kilka tygodni temu w Kancelarii. Naszym obowiàzkiem obowiàzkiem rodziców, nauczycieli, dzia aczy lokalnych oraz paƒstwa jest zapewnienie m odym sportowcom takich mo liwoêci, aby bez przeszkód mogli wykorzystaç swój potencja. W tym celu nale y przede wszystkim wykorzystywaç ca à baz sportowà, którà mamy do dyspozycji, oraz systematycznie jà rozbudowywaç. Pami tajmy, e nie wystarczy zbudowaç sal sportowà i rzuciç dzieciom pi k. Tymi dzieçmi nale y si jeszcze zajàç, pokazaç, e sport to nie tylko sposób sp dzania wolnego czasu, ale te filozofia oparta na uczciwej rywalizacji, pracy w zespole i szacunku dla przeciwnika. Dlatego te opracowywanie nowych programów wychowania fizycznego oraz poprawa jakoêci i atrakcyjnoêci zaj ç z wychowania fizycznego i sportu to kluczowe zadanie, które stoi jeszcze przed nami, tak e przed samorzàdami. Przypomn, e jednym z podstawowych zadaƒ sformu owanych w przyj tej przez Rad Ministrów Strategii rozwoju sportu w Polsce jest podkreêlenie znaczenia zaj ç wychowania fizycznego dla rozwoju m odzie y. Dlatego te od nowego roku szkolnego czwarta godzina wychowania fizycznego wchodzi do klas czwartych i piàtych szkó podstawowych, a w roku nast pnym do gimnazjum. I choç przedsi wzi cie to kosztuje bud et paƒstwa bardzo du e pieniàdze, bardzo liczymy na to, e pieniàdze te zostanà w aêciwie spo ytkowane. Jak wyobra a Pan sobie idealny model funkcjonowania samorzàdu terytorialnego w kontekêcie oczekiwaƒ ze strony rzàdu? M.B.: W dalszym ciàgu przedmiotem zainteresowania rzàdu pozostajà kwestie profesjonalizacji kadr samorzàdowych z uwagi na po pierwsze potrzeby zwiàzane z cz onkostwem w UE, a po drugie oczekiwania obywateli co do sprawnoêci dzia ania ca ej administracji publicznej. Wià à si to z potrzebà przygotowania propozycji rozwiàzaƒ prawnych korygujàcych dotychczasowe, niedostateczne czy budzàce zastrze enia, uregulowania (np. podj ta przez rzàd inicjatywa zmiany tzw. przepisów antykorupcyjnych). Wià e si tak e z dzia aniami edukacyjno-informacyjnymi inicjowanymi czy prowadzonymi przez rzàd, samorzàd i organizacje pozarzàdowe, promujàcymi postawy etyczne osób pe niàcych funkcje publiczne i zwi kszajàce ÊwiadomoÊç spo ecznà obywateli. Polskie samorzàdy sprawnie zarzàdzane, aktywne, interesujàce si sprawami publicznymi mogà, czy raczej powinny odgrywaç bardzo znaczàcà rol w procesie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Temu te s u yç ma m.in. opracowywany przez rzàd projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów UE. Ten drugi projekt b dzie gwarantowa okreêlenie jasnych zasad wy aniania przedstawicieli polskich samorzàdów do tego organu Unii i stanowi b dzie ustawowà podstaw wspó pracy i dialogu dla struktur w adzy publicznej rzàdu i samorzàdu terytorialnego. Wywiad przeprowadzi Piotr Bowanko 3

6

7 Wa ne dla s u b inwestycyjnych Szacowanie kosztów po nowemu... Z uwagi na nowe przepisy, wiele zmieni o si w sposobie wycen inwestycji. Zmiany te spowodowane zosta y potrzebà dostosowania sposobu kalkulacji kosztorysowej do wymagaƒ Unii Europejskiej. Najistotniejszà zmianà, dotyczàcà sporzàdzania wycen inwestycji oraz kosztorysów inwestorskich, jest stosowanie metody uproszczonej opartej na rynkowych cenach jednostkowych. Metoda ta jest powszechnie stosowana w krajach Unii Europejskiej i u nas powinna byç jak najszybciej wdro ona. ZnajomoÊç wymagaƒ Unii Europejskiej, dotyczàcych zasad kalkulacji kosztorysowej pozwoli w pe ni korzystaç, np. z Unijnych funduszy pomocowych. Obowiàzek okreêlania wartoêci kosztorysowej inwestycji za pomocà wskaêników cenowych w uk adzie grup kosztów zosta na o ony rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa (Dz. U. nr 133, poz. 1480) w ramach obowiàzku posiadania przez inwestora zaakceptowanego programu inwestycji. Równie nowe przepisy rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130) w sprawie okreêlenia metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, okreêlonych w programie funkcjonalno-u ytkowym obligujà do obliczania wartoêci robót budowlanych oraz wartoêci zamówienia, za pomocà wskaêników cenowych, okreêlanych na podstawie danych rynkowych, oraz powszechnie stosowanych katalogów, cenników lub zawartych wczeêniej umów. Uwa amy, e waga problemu prawid owego sporzàdzania wycen planowanych inwestycji i kosztorysów inwestorskich wskazuje na potrzeb zapoznania s u b inwestycyjnych w gminach z tym tematem. Dla zapoznania si z problematykà w aêciwego szacowania kosztów inwestycji, zgodnie z nowymi przepisami, proponujemy udzia w seminarium, na temat: Wycena kosztów inwestycji z zastosowaniem uproszczonych metod kosztorysowania. Program seminarium obejmuje: 1. Aktualny stan prawny, dotyczàcy sporzàdzania wycen i kosztorysów 2. Wst pne wskaênikowe zestawienie kosztów na etapie planowania inwestycji a. obliczanie wartoêci kosztorysowej inwestycji dla obiektu kubaturowego b. obliczanie wartoêci kosztorysowej inwestycji dla budowli zwiàzanej z ochronà Êrodowiska (oczyszczalnia Êcieków) 3. WartoÊç kosztorysowa inwestycji (WKI) i Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZZK) na etapie projektowania inwestycji a. obliczanie wartoêci kosztorysowej inwestycji dla obiektu kubaturowego 4. Wycena kosztów inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej 5. Sporzàdzanie i weryfikowanie wycen i kosztorysów ofertowych i inwestorskich Planowany czas trwania seminarium ok. 5 godzin. Seminarium odb dzie si w dniach: 28 paêdziernika, 17 listopada i 25 listopada 2004 r. w Warszawie w godz. 10:00 16:00 w siedzibie Zwiàzku Lustracyjnego Spó dzielni Pracy ul. urawia 47 (przy ul. Poznaƒskiej), sala nr 203. Prowadzàcymi seminarium b dà specjaliêci z firmy BISTYP CONSUL- TING, b dàcej od ponad 50 lat na rynku budowlanym, przy tworzeniu norm i cen. Uczestnicy otrzymajà materia y, zwiàzane z tematykà seminarium oraz certyfikaty o udziale w seminarium, na temat: Wycena kosztów inwestycji z zastosowaniem uproszczonych metod kosztorysowania. Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 270,-PLN z VAT (VAT-zw). Je eli uznacie Paƒstwo, e tematyka w aêciwego szacowania kosztów inwestycji, zgodnie z nowymi przepisami spotka si z zainteresowaniem, prosimy o przes anie zg oszenia na adres: Bistyp Consulting w Warszawie przy ul. Ho ej 27A/3 oraz pod nr tel./fax.: , tel i adresem internetowym Wp aty prosimy kierowaç na nr konta PKO BP S.A. XV O/Warszawa in. Henryk Rusiƒski Prezes Zarzàdu Bistyp Consulting Sp. z o.o.

8 B dzie atwiej o Êrodki pomocowe Ârodki pomocowe UE rozdzielane b dà centralnie. Jaka w tej sytuacja b dzie rola banków w u atwieniu dost pu do tych Êrodków przedsi biorcom czy samorzàdom terytorialnym? Andrzej Wolski: Pieniàdze ze Êrodków pomocowych Unii dystrybuowane sà bezpoêrednio za poêrednictwem agend rzàdowych. Sà jednak i takie programy jak m.in.: wzmocnienie konkurencyjnoêci gospodarki czy przeciwdzia anie bezrobociu i zwi kszenie zatrudnienia, w których zasadà jest, e Unia daje pieniàdze na pewne przedsi wzi cie zwiàzane z realizacjà tych programów, ale pod warunkiem, e wcze- Êniej inwestor sam sfinansuje danà inwestycj, potem zaê mo e si ubiegaç o refundacj zainwestowanych Êrodków. Istnieje przy tym zawsze pewne ryzyko. Mo e si bowiem zdarzyç i tak, e mali i Êredni przedsi biorcy czy samorzàdowcy wydadzà okreêlone pieniàdze na jakàê przedsi wzi cie, a Unia oêwiadczy, e np. nie by o ono zgodne z jej procedurami i nie zwróci poniesionych nak adów. Biedne gminy najcz Êciej b dà mia y problem ze zdobyciem pieni dzy na inwestycje. Banki im pomogà? A.W.: Jest kilka êróde finansowania tego rodzaju przedsi wzi ç. Pierwszym z nich jest jednak posiadanie jakichê Êrodków w asnych. Z regu y sà one rzeczywi- Êcie niewielkie. Drugim to partnerstwo publiczno prywatne. Polega ono na tym, e gmina wnosi ze swej strony tereny czy dost p do istniejàcej infrastruktury, zaê inwestor prywatny dok ada reszt kasy i wspólnie finansujà inwestycj. Potem wyst pujà o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Procedura zwrotu Êrodków nast puje poprzez Fundusze Rozwoju Regionalnego przy Urz dach Marsza kowskich. Mo e jednak powstaç i taka sytuacja, e mimo takich uk adów inwestorom nie starczy pieni dzy na wykonanie ca ej inwestycji. Wówczas przedsi biorcy czy samorzàdowcy b dà musieli skorzystaç z kredytu pomostowego. Czyli eby zbudowaç inwestycj, b dà musieli wziàç kredyt z banku, wykonaç jà i dopiero w trzeciej kolejnoêci ubiegaç si o zwrot poniesionych nak adów. Rozmowa: Bank jednak nie prowadzi dzia alnoêci charytatywnej, tylko biznesowà, na zasadzie koszt zysk. B dzie zatem chcia od gminy czy przedsi biorstwa zabezpieczenia, e jeêli zdarzy si tak, i Unia nie zwróci poniesionych przez inwestorów kosztów, to b dà oni w stanie oddaç zaciàgni te kredyty. A.W.: Takiej stuprocentowej gwarancji nie mo e zapewniç adna gmina, gdy najcz Êciej posiada ona jakieê trudno zbywalne zabezpieczenia, albo niemo liwe do wyceny. W zwiàzku z tym najkorzystniejszym rozwiàzaniem wydaje si gwarancja bankowa czy Funduszu Ubezpieczeƒ. Który w przypadku, gdy Unia nie zrefunduje wydanych Êrodków zobowiàzania to przejmie w ca oêci bàdê cz Êci i pomo- e sp aciç za gmin zobowiàzania. A.W.: W aênie tak. Bankowi Centralnemu, który kontroluje iloêç pieni dzy, jaka trafia na rynek, zale y, aby tego pieniàdza ze wzgl du na mo liwoêç wzrostu inflacji nie by o zbyt du o. Reguluje obrót pieniàdza na rynku m.in. poprzez rezerw obowiàzkowà. Banki muszà z posiadanych przez siebie depozytów odprowadziç procent czy dwa do rezerwy obowiàzkowej banku centralnego. Do tej pory by y to pieniàdze nieoprocentowane. Od ubieg ego roku to si zmieni o. Ustalono, e kwoty tego oprocentowania b dà zasila y w aênie fundusz gwarancyjny. Powsta zatem specjalny Fundusz Por czeƒ Unijnych? A.W.: Ustawa o Funduszu Por czeƒ Unijnych zosta a przygotowana jako jeden z elementów realizacji porozumienia z Andrzejem Wolskim Dyrektorem Generalnym Zwiàzku Banków Polskich zawartego 30 paêdziernika 2003 r. mi dzy wicepremierem, ministrem gospodarki, ministrem finansów i Zwiàzkiem Banków Polskich. U podstaw powstania koncepcji powo ania nowej instytucji by- o dà enie rzàdu i sektora bankowego do mo liwie du ego wykorzystania Êrodków pomocowych Unii Europejskiej, postawionych Polsce do wykorzystania w najbli szych latach. Podstawowym celem dzia ania Funduszu ma byç udzielanie por czeƒ i gwarancji sp aty zaciàgni tych kredytów oraz udzielanie por czeƒ emisji obligacji emitowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego przeznaczonych na finansowanie inwestycji wspó finansowanych ze Êrodków Unii Europejskiej. Czy wszystkie projekty zostanà obj te takà gwarancjà? A.W.: Ustawa zak ada, e por czeniem lub gwarancjà Funduszu Por czeƒ Unijnych b dà obj te wszystkie te projekty, które zostanà zaakceptowane jako wspó finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej. Oznacza to, e zakres preferowanych przez Fundusz przedsi wzi ç nie ogranicza si jedynie do inwestycji przemys owych i inwestycji infrastrukturalnych, finansowanych przez w adze lokalne. KorzyÊci z tytu u istnienia Funduszu b dà mog y uzyskiwaç tak e te podmioty, które realizujà m.in. projekty o charakterze szkoleniowym czy badawczym. Jak to b dzie funkcjonowaç w praktyce? 6 A.W.: Podstawowymi trzema instrumentami Funduszu Por czeƒ Unijnych b dzie por czenie sp aty kredytu lub po- yczki udzielonej przez bank, udzielenie gwarancji sp aty kredytu lub po yczki przez bank oraz wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji. Z racji ró nic, jawww.ingmina.pl

9 kie wynikajà z instytucji por czenia i gwarancji przewiduje si, e por czenie b dzie taƒszym instrumentem, zaê gwarancja b dzie nieco dro sza. Bez op at si jednak nie obejdzie. Jak b dà one wysokie? A.W.: Generalnie ustawa zak ada, e op ata prowizyjna b dzie pobierana jednorazowo i nie b dzie ona przekraczaç poziomu 1,5 proc. kwoty gwarancji lub 1,2 proc. kwoty por czenia kredytu. Por czenia lub gwarancja b dzie mog a dotyczyç wy àcznie kwoty g ównej kredytu, bez nale nych bankowi odsetek i innych op at ponoszonych przez kredytobiorc na rzecz banku z tytu u uzyskanego kredytu. Czy przedmiotem por czenia lub gwarancji b dzie móg byç kredyt lub po- yczka? A.W.: Tak. Udzielona w tej cz Êci, która s u y finansowaniu nak adów refinansowych ze Êrodków Unii Europejskiej, a tak- e cz Êç kredytu s u àca finansowaniu tzw. wk adu w asnego, niezb dnego dla wspó finansowania przedsi wzi cia ze Êrodków UE. WielkoÊç por czenia i gwarancji b dzie uzale niona od faktycznych potrzeb udzielenia takiego zabezpieczenia oraz od celu, na jaki zostanie wykorzystany kredyt. W cz Êci dotyczàcej kredytu przeznaczonego na finansowanie nak adów podlegajàcych refundacji ze Êrodków unijnych por czenie lub gwarancja b dzie mog a wynieêç do 80 proc. kwoty kredytu lub po yczki. JeÊli natomiast kredyt lub po- yczka b dzie przeznaczona na finansowanie wk adu w asnego, wówczas zabezpieczenie udzielone przez Fundusz nie b dzie mog o przekroczyç 60 proc. kwoty kredytu. Czemu ma s u yç taki akurat podzia? A.W.: To rozró nienie poziomu por czenia lub gwarancji wynika z dwóch podstawowych przes anek. Po pierwsze, w przypadku cz Êci nak adów podlegajàcej refinansowaniu ze Êrodków Unii Europejskiej ryzyko zrealizowania przez bank zabezpieczenia jest znacznie mniejsze, a wi c rezerwy na nieprzewidywane wydatki z tytu u udzielonego zabezpieczenia mogà byç mniejsze. Po drugie, kredyt udzielony na finansowanie wk adu w asnego b dzie udzielany na d u szy termin, gdy musi byç on sp acony ze Êrodków w asnych inwestora. W efekcie nastàpi zablokowanie na d u szy okres cz Êci Êrodków Funduszu w postaci rezerwy. Innymi s owy, ustanowienie ró nicy w poziomie maksymalnego por czenia lub gwarancji zosta o podyktowane dà eniem do maksymalnego wykorzystania Êrodków zgromadzonych w Funduszu. Warto te zaznaczyç, e Fundusz b dzie móg udzieliç por czenia lub gwarancji tylko przed uruchomieniem kredytu, jeêli zatem bank zdecyduje si póêniej wystàpiç o zabezpieczenie do Funduszu, to niestety nie b dzie móg go uzyskaç. Jakie warunki b dzie musia spe niç inwestor, aby skorzystaç z tych bankowych rozwiàzaƒ? A.W.: Warunkiem udzielenia por czenia lub gwarancji b dzie np. ustanowienie przez kredytobiorc zabezpieczenia na wypadek roszczeƒ wynikajàcych z obowiàzków gwaranta lub por czyciela. Do obowiàzków banku b dzie natomiast nale eç analiza sposobu wykorzystania kredytu przez kredytobiorc. W przypadku wykorzystania kredytu w sposób niezgodny z przeznaczeniem por czenie lub gwarancja Funduszu wygaênie. Starczy bankom pieni dzy dla wszystkich ch tnych? A.W.: Jak ju powiedzia em wczeêniej, Êrodki Funduszu Por czeƒ Unijnych pochodziç b dà g ównie z cz Êciowego oprocentowania rezerwy obowiàzkowej utrzymywanej przez banki w NBP. W 2004 r. 80 proc. odsetek naliczonych od kwoty rezerwy obowiàzkowej b dzie zasilaç Fundusz, w nast pnym roku 60 proc., zaê w 2006 r. po owa odsetek b dzie stanowiç Êrodki Funduszu. Z punktu widzenie banków wa ne jest, e Êrodki przekazywane do Funduszu nie b dà wykazywane w ich wynikach finansowych. Wysokie oprocentowanie rezerwy obowiàzkowej nale y do kompetencji Rady Polityki Pieni nej, stàd nie mo e ona byç okreêlona w ustawie. Przy za o eniu, e poziom stopy oprocentowania rezerwy obowiàzkowej nie b dzie znaczàco ró niç si od oprocentowania rynkowego, to mo na szacowaç, e w ciàgu trzech lat Fundusz zgromadzi Êrodki w wysokoêci mln z. Pozwolà one na udzielenie por czeƒ lub gwarancji wielu kredytów zaciàgni tych przez kredytobiorców w zwiàzku z korzystaniem polskich beneficjentów ze Êrodków pomocowych Unii Europejskiej. Klientów banków zmartwi, e jakieê pieniàdze b dà musieli mieç, choçby na bankowà prowizj. A.W.: W celu ograniczenia kosztów dzia ania Funduszu podj to decyzj o umiejscowieniu tej instytucji w Banku Gospodarstwa Krajowego. W niektórych aspektach funkcjonowanie Funduszu b dzie zbli one do dzia ajàcego w tym banku Krajowego Funduszu Por czeƒ Kredytowych /KFPK/. B dà jednak te istotne ró nice. Podstawowà b dzie powo anie w BGK Komitetu Sterujàcego. W jego sk ad b dà wchodziç przedstawiciele resortu finansów, resortu gospodarki oraz sektora bankowego. Wi kszoêç cz onków Komitetu b dzie delegowana przez sektor bankowy, a kluczowe decyzje dotyczàce sposobu funkcjonowania Funduszu b dà uzale nione od wyra enia pozytywnej opinii w tej sprawie przez Komitet. Mo na zatem mieç nadziej, e system wymiany informacji, oczekiwaƒ banków wzgl dem Funduszu b dzie prostszy i pozwoli na lepsze wykorzystanie Êrodków zgromadzonych w Funduszu. Warto te podkreêliç, e nie wszystkie wnioski w sprawie udzielenia por czeƒ lub gwarancji b dà musia y byç kierowane do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wzorem KFPK w przypadku, gdy jednostkowa gwarancja lub por czenie nie b dzie przekraczaç równowartoêci euro, BGK mo e udzieliç bankowi komercyjnemu gwarancji lub por czenia portfela kredytowego. Wówczas wszystkie procedury b dà odbywaç si w banku udzielajàcym kredytu. Natomiast, jeêli BGK nie udzieli bankowi gwarancji lub por czenia portfela kredytowego lub kwota jednostkowej gwarancji lub por czenia przekroczy wymieniony limit, wówczas decyzja o udzieleniu zabezpieczenia podejmowana jest bezpo- Êrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Trzeba przy tym zaznaczyç, e w adnym przypadku kwota jednostkowej gwarancji lub por czenia nie mo e przekroczyç równowartoêci 5 mln euro. Chcia bym podkreêliç, e Ustawa przewiduje, i poczàtkiem maja 2010 r. Êrodki Funduszu, jego nale noêci i zobowiàzania przejdà do KFPK i dalsze zadania w tym zakresie b dà realizowane z tego Funduszu. W przypadku, gdyby Êrodki Funduszu Por czeƒ Unijnych okaza y si zbyt ma e, a zobowiàzania zbyt du e, wówczas rada nadzorcza BGK b dzie mog a podjàç decyzj o wczeêniejszym przeniesieniu Êrodków Funduszu do 7

10 KFPK. W tym przypadku decyzja b dzie podejmowana bez zgody Komitetu Sterujàcego, gdy po przeniesieniu zobowiàzaƒ Funduszu do KFPK poêrednio paƒstwo b dzie odpowiadaç za realizacj zobowiàzaƒ zaciàgni tych przez Fundusz. Wydaje si zatem, e okreêlajàc warunki wczeêniejszego zakoƒczenia dzia alnoêci przez Fundusz, konstrukcja ta b dzie bezpieczna dla funkcjonowania systemu por czeƒ i gwarancji kredytów zwiàzanych z absorpcjà Êrodków Unii Europejskiej. Ustawa zmienia tak e przepisy dotyczàce zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zechcia by Pan przedstawiç na czym majà one polegaç? A.W.: Przepisy przewidujà, po pierwsze: zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z dzia alnoêci Funduszu Por czeƒ Unijnych, a po drugie regulujà kwesti podatkowego traktowania rezerw celowych utworzonych do koƒca 2002 r. na nale noêci kredytowe zaliczane do kategorii straconych i wàtpliwych. Obni ka stawki podatku dochodowego od poczàtku 2004 r. spowodowa a bowiem ogromne negatywne konsekwencje dla banków z tytu u utworzonych rezerw celowych. Aby z agodziç bankom te skutki zmian stawki podatku, instytucje bankowe b dà mia y prawo w latach zmniejszaç kwot podatku o t cz Êç nadp aconego podatku, która powsta a na skutek zmiany stawki podatku dochodowego. Trzeba przy tym podkreêliç, e z agodzenie to w najwi kszym stopniu dotyczyç b dzie tych banków, które nie dà y y wy- àcznie do egzekucji swoich nale noêci od kredytobiorców, lecz tych banków, które realizujà wspólnie z d u nikami programy restrukturyzacji finansowej zad u onych przedsi biorstw. Ten fragment zmiany ustawy podatkowej równie stanowi realizacj porozumienia z 30 paêdziernika 2003 r. Prosz jeszcze powiedzieç, co nale y zrobiç, aby otrzymaç bankowe por czenie? A.W.: Uproszczone zasady ubiegania si o por czenie wymagajà z o enia wniosku o wspó finansowanie projektu ze Êrodków Unii Europejskiej i jednoczesne wystàpienie o promes udzielenia kredytu w przypadku akceptacji takiego wniosku ze Êrodków unijnych. Kolejnym etapem jest sama akceptacja wniosku o wspó finansowanie projektu, a nast pnie wystàpienie kredytobiorcy do banku o kredyt bankowy na realizacj planowanego przedsi wzi cia oraz wystàpienie o udzielenie por czenia ze Êrodków Funduszu Por czeƒ Unijnych. Wspomina ej ju, e w przypadku tzw. ma ych wniosków /do równowartoêci 100 tys. euro/ por czenia udziela w imieniu BGK bank kredytujàcy. Warunkiem zastosowania takiej procedury jest wcze- Êniejsze podpisanie przez bank umowy z BGK o por czenie portfela kredytowego, a przedstawienie przez klienta wymaganego zabezpieczenia minimum weksel in blanco. W przypadku du ych por czeƒ wniosek kierowany jest do BGK, gdzie nast puje ocena analizy wniosku kredytowego przeprowadzonej przez bank kredytujàcy, a nast pnie podj cie decyzji o udzieleniu por czenia. W przypadku podj cia przez bank pozytywnej decyzji nast puje przedstawianie zabezpieczeƒ i udzielenie por czenia. Dzi kuj za rozmow Rozmawia : W odzimierz Kaleta 8

11 Promocja dla Jednostek Samorzàdów Terytorialnych Microsoft Office % taniej w Open! Tylko do 31 grudnia 2004 r. Rozumiejàc ogrom prac i wysi ku, jaki muszà w o yç organa w adzy samorzàdowej w przygotowanie do wspó pracy w ramach struktur unijnych, przygotowaliêmy specjalnà ofert, dedykowanà wy àcznie dla Jednostek Samorzàdów Terytorialnych, dotyczàcà specjalnych warunków nabycia licencji Microsoft Office 2003 w wersji Standard i Professional. Promocja b dzie trwa a od 1 paêdziernika 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w programie Open/MOLP. W jej ramach macie Paƒstwo mo liwoêç nabycia po obni onej a o 20% cenie najnowszej wersji pakietu biurowego MS Office 2003, charakteryzujàcego si mi dzy innymi zwi kszonym naciskiem na bezpieczeƒstwo i niezawodnoêç, a tak e dwukrotnie wy szà wydajnoêcià ni w poprzedniej wersji (potwierdzone przez niezale ne badania). Dodatkowo, nabywajàc licencje w wersji 2003, macie Paƒstwo prawo u ywaç ka dà poprzednià wersj tego produktu. W celu u atwienia komunikacji ze sprzedawcami oprogramowania Microsoft podajemy poni ej nazwy katalogowe oraz numery katalogowe produktów, które obj te sà promocjà: Office Pro 2003 Win32 Polish OLP NL GOVT EMEA Only Office 2003 Win32 Polish OLP NL GOVT EMEA Only W przypadku pytaƒ prosimy o kontakt z obs ugujàcym Paƒstwa Partnerem Microsoft lub Departamentem Administracji Publicznej Microsoft pod adresem mailowym: fax: (0-22) Przypominamy, e niezale nie od promocji, w cenniku Open istniejà specjalne ceny dla administracji, tzw. Government dla wszystkich najwa niejszych produktów. Prosimy o kontakt z firmami sprzedajàcymi licencje Microsoft w programie Open, w celu uzyskania aktualnych cen dla administracji tak e na pozosta e produkty w programie Open. Aby uzyskaç list firm partnerskich Microsoft w Paƒstwa regionie prosimy o kontakt z centrum obs ugi klienta numer , bàdê wejêcie na stron Wi cej informacji na temat najnowszego standardu w dziedzinie pakietów biurowych mogà Paƒstwo znaleêç pod adresem oraz Od 1 paêdziernika rusza równie specjalna strona internetowa, na której znajdà Paƒstwo wiele informacji dotyczàcych mi dzy innymi zagadnieƒ zwiàzanych z informatykà w urz dzie, Êrodków unijnych przeznaczonych na potrzeby teleinformatyczne, przyk ady zrealizowanych projektów. Polecam adres Z powa aniem Urszula Ptak-Ma ysiak Local Government Group Manager Microsoft Sp. z o.o. 9

12 Niemieckie oferty wspó pracy dla samorzàdów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemys owo-handlowa na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy Niemiec ju po raz drugi realizuje specjalny program promocji eksportu dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw z nowych krajów zwiàzkowych graniczàcych z Polskà. W programie uczestniczy 18 przedsi biorstw niemieckich, zainteresowanych podj ciem wspó pracy kooperacyjnej i handlowej z partnerami polskimi. 26 maja br. odby a si w Warszawie gie da kooperacji, w ramach której uczestnicy prowadzili rozmowy z wyselekcjonowanymi przez Izb potencjalnymi partnerami polskimi. W gie dzie wzi o udzia oko o 90 firm polskich oraz przedstawiciele 7 urz dów miejskich. Przeprowadzono àcznie ponad 130 rozmów. Firmy niemieckie kontynuujà obecnie podj te w Warszawie rozmowy. Jedna z nich firma SDRgullyrepair przeprowadzi a w Polsce cykl prezentacji swojej technologii modernizacji drogowych studzienek kanalizacyjnych. Prezentacje zosta y zorganizowane z inicjatywy lokalnych zak adów wodociàgowych. Organizatorami byli: w Warszawie Miejskie Przedsi biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji, w Krakowie Miejskie Przedsi biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w Êcis ej wspó pracy z Przedsi biorstwem Zmechanizowanych Robót In ynieryjnych oraz w Bielsku-Bia ej firma AQUA-SYSTEM S.A. Program promocji eksportu trwa do koƒca listopada Szczegó owe informacje o ofercie przedsi biorstw niemieckich znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Izby Przemys owo-handlowej dzia PROJEKTY prezentacja VHP Grenzlandprojekt 2003/2004. Poni ej prezentujemy profile dzia alnoêci czterech uczestników programu, posiadajàcych w ofercie us ugi kierowane do gmin i urz dów, odpowiedzialnych za budow i utrzymanie infrastruktury. SDRgullyrepair to przedsi biorstwo us ugowe specjalizujàce si w konserwacji studzienek kanalizacyjnych i innych instalacji drogowych. Regulacja wysokoêci i wymiana uszkodzonych studzienek wykonywana jest w technologii zaprawy szybkowià àcej: Wyciàganie z jezdni zepsutych, wkl Êni tych i wystajàcych pokryw w azowych i kratek Êciekowych za pomocà podno- Ênika hydraulicznego Usuwanie luênych i zniszczonych warstw betonu Po o enie nowej pokrywy w azu idealnie równo z powierzchnià jezdni W razie potrzeby wstrzykni cie niekurczliwej, szybkowià àcej zaprawy lub zalanie nià powsta ych szpar mi dzy pokrywà a powierzchnià noênà Uszczelnienie lub wyrównanie specjalnymi bituminami nierównoêci jezdni, jak równie rys poprzecznych i pod u nych dooko a w azu. Niszowa oferta firmy bazujàca na w asnej nowatorskiej metodzie naprawy instalacji od wewnàtrz do zewnàtrz cieszy si uznaniem zarówno technicznym, jak i urz dowym. Zalety technologii firmy SDRgullyrepair: Oszcz dnoêç czasu naprawa studzienki trwa maksimum 60 minut Brak koniecznoêci u ywania ci kiego sprz tu Wy sza trwa oêç w stosunku do naprawy wykonanej przy u yciu metod tradycyjnych Konkurencyjne ceny. W celu propagowania swych us ug w Polsce poszukuje partnerów, którzy b dà Êwiadczyç us ugi na w asny rachunek, lub poêredników dzia ajàcych na bazie prowizji. Jest te zainteresowana nawiàzaniem kontaktów z gminami i urz dami odpowiedzialnymi za budow dróg i instalacji podziemnych, zak adami kanalizacji, przedsi biorstwami komunalnymi, zarzàdami miast i burmistrzami. Kontakt: SDRgullyrepair Osoba do kontaktu: Dipl.-Ing. Ralf Schäfer Gerhard-Hauptmann-Str. 1, Kolkwitz OT Zahsow Tel.: , Faks: / Kontakt w Polsce: Grzegorz Liszczyk Ul. Pomologiczna 2A, Warszawa Tel.: , Tel. kom.: Kanalsanierung Rainer Kiel GmbH zajmuje si rekonstrukcjà du ych rurociàgów kanalizacyjnych w tej dziedzinie zdoby sobie renom specjalisty od zadaƒ trudnych oraz bezwykopowymi technikami rekonstrukcji kana ów g ównych i rur doprowadzajàcych. 10

13 Oferta firmy to: Seal-i-Tryn szybka, skuteczna, a przede wszystkim op acalna technika. Stanowi ona po àczenie kontroli szczelnoêci z àcza rurowego wed ug aktualnie obowiàzujàcych norm z natychmiastowym usuni ciem szkód przez wstrzykni cie pod ciênieniem ekologicznego elu dwusk adnikowego. Wymiana krótkich modu ów rur krótkich z PE-HD znany i ceniony od lat sposób bezwykopowej rekonstrukcji rurociàgów. Efektem tego dzia ania jest u o enie nowego rurociàgu z rur o sprawdzonej fabrycznej jakoêci, które sà wprowadzane do kana u przez komory w azowe. S 3 specjalna technika wprowadzania nowych rur, opracowana na potrzeby rekonstrukcji przewodów o niewielkiej Êrednicy (od 100 mm) i uków. Podstawowe zalety tego systemu to szybkoêç, bezpieczeƒstwo i czystoêç. Tubito technika cz Êciowego pokrywania Êwiat owodów na d ugoêci od 50 do 300 cm. W zale noêci od d ugoêci uszkodzenia i przekroju rury, wycinana jest odpowiednia iloêç laminatu Êwiat owodowego, który jest nast pnie nasycany szybkoutwardzajàcà ywicà epoksydowà. Technika Tubito umo liwia rekonstrukcj ubytków i z amaƒ poprzecznych, a tak e przesuni ç i nieszczelnoêci z àczy. Primo robot ogólnego zastosowania. Za pomocà tego wielofunkcyjnego robota do prac rekonstrukcyjnych w kana ach o Êrednicy znamionowej do DN 800 i kszta cie okr gu lub elipsy mo e byç wykonywany szeroki zakres zleceƒ w kana ach Êciekowych. Systematyczne odnawianie rurociàgów Êciekowych o du ym znaczeniu strategicznym za pomocà nowoczesnych technik i materia ów jest pierwszoplanowym zadaniem konserwacji sieci. O ile kana y murowane lub betonowe o du ym przekroju stanowià trzon wi kszoêci systemów Êciekowych, to zarazem sà ich najstarszym elementem, który od dziesi cioleci jest wystawiony na dzia anie ró norodnych czynników mechanicznych i chemicznych obecnych w kanalizacji. Kanalsanierung Rainer Kiel GmbH poszukuje w Polsce zak adów wodociàgowo-kanalizacyjnych, gmin i miast z odpowiednimi systemami rurociàgowymi, operatorów systemów rurociàgowych, du ych zak adów przemys owych posiadajàcych w asne systemy kanalizacyjne oraz firm budowlanych, z którymi chcia by wspó pracowaç na polskim rynku. Kontakt: Kanalsanierung Rainer Kiel GmbH Osoba do kontaktu: Hans-Jürgen Schnacke Marzahner Chaussee 192, Berlin Tel.: / , Faks: / Prostadt Gesellschaft für Projektierung im Städtebau mbh specjalizuje si w zagospodarowywaniu i marketingu nieruchomoêci nale àcych do przedsi biorstw i instytucji paƒstwowych. Oferuje: DORADZTWO Doradza instytucjom paƒstwowym i prywatnym we wszystkich kwestiach zwiàzanych z zagospodarowaniem nieruchomoêci. Pe ni przede wszystkim funkcj àcznika interesów publicznych i prywatnych przy projektach infrastrukturalnych i urbanizacyjnych. Jako neutralny us ugodawca pomaga w kontaktach mi dzy w adzami a inwestorami prywatnymi. PLANOWANIE Opracowuje koncepcje urbanizacji, wykonuje badania zabudowy i noênoêci, doradza inwestorom przy uzyskiwaniu zezwoleƒ na budow i przeprowadza procedury planów zagospodarowania. Gama us ug obejmuje równie przeprowadzanie mi dzynarodowych konkursów na projekty zagospodarowania miast i wykonawstwo. ZAGOSPODAROWANIE Wykonuje zadania zwiàzane z tworzeniem projektu, od pierwszych studiów koncepcyjnych przez analiz i szukanie lokalizacji oraz definicj celów po wyszukanie inwestorów i u ytkowników. Wszystkie us ugi kierowania projektem a do przedstawienia zezwolenia na budow sà oferowane w àcznie z zarzàdzaniem czasem, kontraktem i jakoêcià. SZUKANIE INWESTORA z myêlà o korupcjogennych projektach zagospodarowania nieruchomoêci nale àcych do skarbu paƒstwa lub przedsi biorstw paƒstwowych ProStadt opracowa specjalnà procedur przetargowà. Procedura ta zosta a wielokrotnie wypróbowana i umo liwia przejrzysty wybór odpowiedniego inwestora, jak równie kontraktowe zobowiàzanie do realizacji jego oferty. Pro- Stadt dysponuje znakomitymi kontaktami z mi dzynarodowymi inwestorami i deweloperami. Ponadto weryfikuje kwalifikacje, wiarygodnoêç kredytowà i potencja inwestora, aby sprawdziç, czy jest on w stanie zrealizowaç projekt zgodnie z wymaganiami i zarzàdzaç nim przez d u szy czas. Na potrzeby negocjacji opracowuje projekty umów pozwalajàcych na zabezpieczenie interesu paƒstwa. Na potrzeby prywatnego finansowania paƒstwowych projektów infrastrukturalnych, np. szkó, hal sportowych, ratuszy itp., Pro- Stadt prowadzi poszukiwania inwestorów zgodnie z wymaganiami UE. Prostadt jest zainteresowany kontaktami z samorzàdami gminnymi, miejskimi i wojewódzkimi, którym mo e pomóc w poszukiwaniu inwestorów dla ich nieruchomoêci lub projektów infrastrukturalnych; przedsi biorstwami paƒstwowymi posiadajàcymi niepotrzebne im nieruchomoêci, którym mo e pomóc przy ich wycenie, zagospodarowaniu i marketingu; polskimi biurami planowania, z którymi móg by wspó pracowaç przy realizacji projektów w Polsce i w Niemczech. 11

14 Kontakt: ProStadt Gesellschaft für Projektsteuerung im Städtebau mbh Osoba do kontaktu: Dr. Rainer Emenlauer Greifswalder Straße 207, D Berlin Tel.: , Faks: A.I.F. OHG jest firmà oferujàca wszelkiego rodzaju filmy fabularne, dokumentalne, reporta e, relacje telewizyjne, filmy reklamowe i promocyjne, spoty i klipy muzyczne na taêmie filmowej, p ytach DVD lub w formacie multimedialnym. JeÊli chcà Paƒstwo zaprezentowaç swà ofert inwestycyjnà, przygotowaç materia na stoisko targowe lub bezpoêrednio dla klientów i inwestorów A.I.F. OHG jest idealnym partnerem. A.I.F. OHG chcia by nawiàzaç kontakt z potencjalnymi klientami (urz dy miast i gmin, placówki publiczne, przedsi biorstwa), którym chce zaoferowaç swe us ugi w zakresie produkcji filmów promocyjnych, spotów, prezentacji itp. Ponadto szuka firmy o podobnym profilu dzia alnoêci, która mog aby uczestniczyç w jego pracach na rynku polskim, a tak e w celu zdobycia nowych partnerów i rynków, pomagaç polskim i niemieckim firmom zaprezentowaç si w projektach mi dzynarodowych. Kontakt: A.I.F. OHG Osoba do kontaktu: Thomas Pfizke Gostritzer Straße 61-63, Dresden Tel.: / , Faks: / Banki SGB pomagajà w uzyskaniu Êrodków z Unii Europejskiej Kredyt unijny SGB Od kilku miesi cy Polska jest cz onkiem Unii Europejskiej. Nasze wejêcie do Wspólnoty wià e si z pewnymi przywilejami. Wiele grup spo ecznych mo e liczyç na dotacje z Brukseli. Pierwsi o dop aty bezpoêrednie z unijnych pieni dzy starali si ju rolnicy. Ale to dopiero poczàtek. Polska dzi ki akcesji w ciàgu najbli szych trzech lat mo e zostaç zasilona ponad 12 mld euro z funduszy strukturalnych. Jeszcze nigdy w gospodark z by ego bloku wschodniego nie zainwestowano tak du ych pieni dzy. Bruksela zamierza wspomóc polskie rolnictwo, rybo ówstwo, firmy dzia ajàce w sektorze rolnospo ywczym, przedsi biorców oraz projekty samorzàdowe. Przedsi biorcy czy rolnicy nie zawsze wiedzà, e mogà otrzymaç dotacje, nie orientujà si, gdzie z o yç wniosek ani jak go wype niç. Z pomocà przychodzà im zrzeszone Banki Spó dzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, które razem tworzà Spó dzielczà Grup Bankowà. W placówkach SGB dzia ajà Punkty Doradztwa Unijnego. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy udzielajà wszystkim zainteresowanym informacji, jak skorzystaç z unijnych pieni dzy. Pracownicy Banków Spó dzielczych doradzà z jakiego programu sfinansowaç dane przedsi wzi cie, jak skompletowaç dokumentacj itp. Specjalnie dla beneficjentów starajàcych si o dotacje banki SGB przygotowa y nowy, elastyczny produkt:,,kredyt unijny SGB. O kredyt mogà si staraç: rolnicy, rybacy, przedsi biorcy, dzia ajàcy w bran y rolno-spo ywczej lub rybo- ówstwie oraz pozostali przedsi biorcy, jak równie jednostki samorzàdu terytorialnego. Niemal ka dy przedsi biorca czy rolnik ma mo liwoêç ubiegania si o dotacj. Rolnik mo e rozbudowywaç i modernizowaç swoje gospodarstwo; przedsi biorca budowaç zak ad i wyposa aç w nowoczesne urzàdzenia. Z kolei samorzàdy mogà ubiegaç si o Êrodki na szeroko poj tà infrastruktur. To tylko niektóre przyk ady wykorzystania unijnych dotacji. Jednak, aby liczyç na zwrot poniesionych nak adów, trzeba najpierw zrealizowaç w ca oêci inwestycj. Tutaj niezwykle istotnà rol odgrywa,,kredyt unijny SGB, dzi ki któremu mo na sfinansowaç nawet 100% inwestycji. Szczegó owych informacji dotyczàcych,,kredytu unijnego SGB udzielajà placówki Banków Spó dzielczych i GBW SA. Centrala GBW SA w Poznaniu, który razem ze zrzeszonymi Bankami Spó dzielczymi tworzy Spó dzielczà Grup Bankowà Kredyt unijny SGB udzielany jest na preferencyjnych zasadach. Klienci mogà liczyç na niskie op aty i prowizje oraz na konkurencyjne oprocentowanie. Istnieje mo liwoêç karencji w sp acie kredytu. Poza tym dokumenty potrzebne do zaciàgni cia kredytu wymagane przez bank sà niemal e takie same, jakie wymagane przy ubieganiu si o dotacj. Uproszczone procedury ubiegania si o kredyt i krótki czas rozpatrywania wniosku pozwolà klientowi efektywnie skorzystaç z pomocy unijnej. 12

15 Informatyka w administracji paêdziernika 2004, Warszawa, Hotel Gromada (ul. 17 stycznia 32) Serdecznie zapraszamy do wzi cia udzia u w II edycji konferencji Informatyka w Administracji. Pragniemy przedstawiç Paƒstwu g ówne zadania stojàce przed urz dami w ramach aktualnie prowadzonych projektów informatyzacji administracji publicznej oraz omówiç metody finansowania tego typu projektów z funduszy unijnych. Pierwszego dnia konferencji odb dzie si warsztat, podczas którego uczestnicy dowiedzà si, w jaki sposób wype niaç wnioski o dotacje na informatyzacj urz du z funduszy UE. Drugiego dnia odb dà si dwie równoleg e sesje techniczne, przedstawiajàce od strony praktycznej najnowoczeêniejsze technologie i rozwiàzania przeznaczone dla urz dów i instytucji administracji publicznej. Konferencja kierowana jest do szerokiego kr gu odbiorców, wykorzystujàcych technologie informatyczne w polskich urz dach i instytucjach publicznych: przedstawicieli w adz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów dzia ów w jednostkach samorzàdowych i urz dach centralnych, specjalistów pracowników administracji paƒstwowej. Udzia w konferencji jest DARMOWY, jednak e warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji. Uczestnikom konferencji zapewniamy komplet materia ów konferencyjnych, przerwy na kaw, mo liwoêç uczestniczenia w wybranych sesjach wyk adowych. Liczba miejsc ograniczona. Wi cej informacji: Kontakt z organizatorem: Anna Piechociƒska tel. (22) , Agnieszka Gorczyca tel. (22) fax: (22)

16 Dbajmy o ma e i Êrednie firmy, bo to one sà motorem wzrostu gospodarczego Dlaczego HP przywiàzuje tak du e znaczenie do sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw? Maciej Makowski: W Êwietle naszych analiz przeprowadzonych w regionie Europy Ârodkowej i Wschodniej (EMEA), ma e i Êrednie firmy stanowià 99,95% wszystkich podmiotów gospodarczych. Firmy sà motorem gospodarki i to w aênie one generujà ponad 60% nowych miejsc pracy. Czynniki te oraz pozycja HP jako lidera w wielu kategoriach sprz towych, m.in.: serwerach, pami ciach masowych, desktopach czy te komputerach przeno- Ênych, sà naturalnym powodem naszego zainteresowania. Znacznà cz Êç naszej oferty oraz inicjatywy edukacyjne kierujemy w aênie do tego segmentu rynku. Momentem prze omowym, budzàcym szereg obaw u ma ych i Êrednich przedsi biorców by o przystàpienie Polski do Unii Europejskiej... M.M.: Tak, zgadzam si z tym. Wiele osób prowadzàcych dzia alnoêç mia- o szereg obaw zwiàzanych z tym wydarzeniem. Szczególnie dotyczy o to rozliczeƒ czy te ogólnie poj tej konkurencyjnoêci. By sprostaç tej ostatniej, wiele firm zda o sobie spraw z koniecznoêci korzystania z nowoczesnych rozwiàzaƒ informatycznych, nawet tych wdra anych na ma à skal. Dodatkowym bodêcem jest tak e postawa samej Unii Europejskiej, która okreêli a swojà strategi ju w 2000 roku podczas spotkania przywódców krajów cz onkowskich w Lizbonie. Wyznaczyli sobie cel zak adajàcy, e do 2010 r. Unia Europejska ma si staç najbardziej konkurencyjnym spo eczeƒstwem informacyjnym na Êwiecie. Podejmujàc takà decyzj, politycy przyj li wyzwanie wprowadzenia Europy w er cyfrowà. W tym celu powsta a specjalna inicjatywa o nazwie e-europa. Jej urzeczywistnienie le y jednak w r kach przedsi biorców. W jaki sposób Hewlett-Packard realizowa swojà strategi dla MSP przed polskà akcesjà do UE? M.M.: Aby u atwiç MSP sprawne konkurowanie na powi kszonym rynku unijnym, HP Polska opracowa zestaw dzia aƒ pomagajàcych tym firmom przygotowaç si do wejêcia do UE. Dzia ania te pomog y MSP efektywnie zagospodarowaç czas pozosta y do akcesji, wykorzystaç mo liwoêci zwiàzane z rozszerzeniem oraz uniknàç pu apek, jakie z niego wynikajà. Czy mo e podaç Pan przyk ady tego typu dzia aƒ? M.M.: Kilka miesi cy przed przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej dok adnie w paêdzierniku 2003 roku HP zaanga owa o si w prowadzone z szerokim rozmachem w ca ym kraju II Ogólnopolskie Forum Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw. By to najwi kszy program edukacyjno-szkoleniowy, w którym wzi o udzia ponad 8 tys. przedsi biorców z ca ej Polski. W ramach tego programu przez 9 miesi cy organizowane by y szkolenia i konferencje dla kadry zarzàdzajàcej polskimi ma ymi i Êrednimi firmami. Jednym z punktów programu reform w Unii Europejskiej stworzonego w Lizbonie by o podj cie nowych dzia aƒ stymulujàcych rozwój elektronicznych form prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej przez firmy z sektora MSP. HP jako partner programu w zakresie rozwiàzaƒ IT dla MSP (hardware/software) prowadzi cykl szkoleƒ, które odbywa- y si w ró nych miastach w Polsce. Rozmowa: z Maciejem Makowskim Nowym Dyrektorem Dzia u Rozwiàzaƒ dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw w Hewlett Packard Polska Jakie dzia ania w chwili obecnej prowadzi HP dla tego segmentu rynku? M.M.: OczywiÊcie widzimy potrzeb wspierania i edukowania przedsi biorców, zarówno w zakresie pozyskiwania Êrodków finansowych jak i samego korzystania z technologii. Jako przyk ad mog podaç Akademi Przedsi biorczoêci, która jest cyklem spotkaƒ o charakterze warsztatowo-seminaryjnym dla przedsi biorców z sektora Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw. Spotkania Akademii majà charakter interaktywnych warsztatów z udzia em ekspertów ds. funduszy UE oraz specjalistów Mecenasów spotkaƒ. Tematykà warsztatów jest m.in.: firma na rynku UE szanse i zagro enia, finanse firm i prawo podatkowe, kontrakty gospodarcze w UE, przygotowywanie ofert do przetargów publicznych czy te problematyka zarzàdzania ma à firmà. Oprócz dzia- aƒ informacyjno-edukacyjnych, prowadzimy atrakcyjnà form promocji na rozwiàzania i produkty HP. Przyk adem mo e byç np.: program wymiany starego sprz tu na nowy Trade In, gdzie HP refunduje cz Êç wartoêci nowego sprz tu. Cz stà praktykà z naszej strony bywajà ceny promocyjne na okreêlony produkt jako przyk ad podam aktualnà ofert zakupu komputera przeno- Ênego w cenie ok PLN! To ju prawdziwa rewolucja cenowa na rynku. Czy w kontekêcie MSP mo emy tak- e rozmawiaç o informatyzacji np.: samorzàdów lokalnych? M.M.: OczywiÊcie, e tak. Zw aszcza, e oferta sprz towa oraz wartoêci 14

17 dodane do niej (wiedza, kompetencje, wsparcie techniczne) dla tego sektora sà jak najbardziej adekwatne do potrzeb samorzàdów czy te urz dów. Jak du o jest jeszcze do zrobienia w procesie informatyzacji urz dów czy te samorzàdów wszyscy zainteresowani dobrze wiedzà. Nie bez powodu podejmowane sà takie inicjatywy jak Forum Samorzàdowe e-gmina... Wracajàc do oferty sprz towej HP wiele osób myêlàc o ofercie Hewlett-Packard ma przed oczyma markowy i drogi sprz t... czy ten sposób odbioru HP jest pana zdaniem aktualny? M.M.: Ca kowicie si z tym nie zgadzam. My- Êl, e coraz cz Êciej potencjalny u ytkownik porównujàc ceny naszej oferty z ofertà sprz tu niemarkowego, bywa zaskoczony. Dodatkowo, dowiadujàc si, e istnieje mo liwoêç doboru indywidualnej konfiguracji np. komputera stacjonarnego si ga po naszà ofert. Zw aszcza, e wybierajàc sprz t od markowego dostawcy ma nie tylko zagwarantowane stabilne i wieloletnie dzia anie, ale tak e ÊwiadomoÊç wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Dzi kuj za rozmow! SKORZYSTAJ Z DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ Rozmawia Robert Zakrzewski 15

18 Centra Komunikacji Spo ecznej CENTRA KOMUNIKACJI SPO- ECZNEJ niedawno pojawi y si w krajobrazie ma ych miejscowoêci naszego kraju. Okaza o si, e sà bardzo potrzebne i majà ogromne znaczenie w ma ych spo eczno- Êciach lokalnych. Poczta Polska oprócz swojej podstawowej dzia alnoêci stara si wspieraç dzia alnoêç spo eczno-kulturalnà, dlatego wspólnie z organizacjami samorzàdowymi i oêwiatowymi zak ada Centra Komunikacji Spo ecznej. Idea takiego przedsi wzi cia wynika przede wszystkim z misji Poczty Polskiej, która zmierza do u atwiania komunikacji mi dzy ludêmi, przyczyniajàc si do budowy spo eczeƒstwa informacyjnego. Integracja tych instytucji poza podobieƒstwem spe nianej przez nie funkcji daje te wymierne korzyêci ekonomiczne poprzez lepsze wykorzystanie infrastruktury wraz z mo liwo- Êcià wykonywania ró nych obowiàzków w CKS-ie przez tego samego pracownika. Wspó praca Poczty Polskiej z lokalnym samorzàdem, pod którego egidà dzia ajà placówki kulturalno-oêwiatowe, daje du e potencjalne mo liwoêci optymalizacji rozwiàzaƒ organizacyjnych i ponoszonych kosztów. Obecnie w ca ym kraju funkcjonuje 27 Centrów Komunikacji Spo ecznej i wcià powstajà nowe. Zg aszane sà równie propozycje poszerzania dotychczasowego zakresu dzia alnoêci centrów o mo liwoêç zainstalowania w nich bankomatów, telefonów, lottomatów itp., a tak e stworzenia punktów informacyjnych np. o pomocy unijnej dla rolników. Sà tak e propozycje uruchomienia w centrach dy urów z udzia em so tysa, geodety i policji. R.B. Spo eczne cele takiego przedsi wzi cia to przede wszystkim edukacja i wyrównywanie ró nic cywilizacyjnych. U atwienie dost pu do repertuaru kin, teatrów, programów i informatorów kulturalnych oraz elektronicznych wersji ksià ek, czasopism i gazet pozwala na uczestniczenie w yciu kulturalnym. Dost p do mediów elektronicznych jest w dalszym ciàgu mocno ograniczony, dlatego nale y zrobiç wszystko, aby to zmieniç. Internet daje mo liwoêci nie tylko wysy ania i odbierania poczty elektronicznej, ale równie przeglàdania ofert zatrudnienia czy szkolenia, a tak e sk adanie zamówieƒ w sklepach internetowych i firmach wysy kowych. Centra Komunikacji Spo ecznej àczà funkcje agencji pocztowej, biblioteki i kawiarenki internetowej, w której oprócz komputera m odzie ma do dyspozycji równie drukarki. 16

19 Inwestycje regionalnego po ytku Departament Finansowania Infrastruktury, do tego zarzàdzajàcy funduszami z Unii Europejskiej, przeznaczonymi na jej rozwój, kojarzy si z ogromnymi pieni dzmi. Marek Krawczyk: To prawda. Nazwa: Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich, szczególnie jej drugi cz on, wskazuje zakres dzia alnoêci departamentu i odpowiedzialnoêç, zw aszcza za podzia Êrodków pochodzàcych ze êróde Unii Europejskiej. To tak e odpowiedzialnoêç za po yczki z mi dzynarodowych instytucji finansowych, jak równie pieniàdze pochodzàce z bud etu i Êrodków pozabud etowych, w których zarzàdzaniu Departament czynnie uczestniczy. JeÊli wszystkie te Êrodki finansowe zsumujemy, dodamy pieniàdze dost pne z unijnego Funduszu SpójnoÊci oraz z Funduszu Strukturalnego, na najbli sze 4 5 lat b dzie to rzàd 4 mld euro. JeÊli dodamy do tego 2 3 mld euro z funduszy po yczkowych, które te sà monitorowane przez nasz departament, mo emy mówiç o kwocie oko o 10 mld euro na najbli szych par lat. Ogromna suma. Na co w pierwszej kolejnoêci zostanà przeznaczone te Êrodki? M.K.: Nasze programy przewidujà przede wszystkim realizowanie zadaƒ zwiàzanych ÊciÊle z planami rozwoju infrastruktury, wypracowanymi przez administracj centralnà. Priorytetem, wed ug tych za o eƒ, jest budowa dróg i autostrad, a naszym g ównym partnerem w ich realizacji pozostaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Czy samorzàdy terytorialne mogà liczyç na profity z pieni dzy, którymi zarzàdza departament? M.K.: W sferze dzia ania, o której wspomnia em wczeêniej, zajmujemy si w szczególnoêci drogami krajowymi. W tym przypadku rola samorzàdów sprowadza si wy àcznie do roli oceniajàcego, akceptujàcego czy korygujàcego okreêlone rozwiàzania strategiczne. Drugim wa nym ogniwem, pozostajàcym w gestii funduszy Departamentu, sà koleje. W tym przypadku mamy powa nego partnera w postaci Polskich Linii Kolejowych, czyli operatora infrastruktury kolejowej. Tak e w tym zakresie planowane przedsi wzi cia sà cz Êcià realizacji zadaƒ ogólnych, na poziomie ogólnokrajowym. Co wa ne, najwi cej Êrodków, bo ok. 3 mld euro przeznaczonych jest na inwestycje w tzw. korytarzach paneuropejskich, co z góry determinuje lokalizacj tych inwestycji na okreêlonych liniach kolejowych. Podobnie priorytety w infrastrukturze dominowa y tak e przed naszym wstàpieniem do UE. Co w tym nowego? M.K.: Istotnie. Do tej pory przywykliêmy, aby operowaç w tych dwóch obszarach. Inwestycje drogowe i kolejowe to temat znany wczeêniej z racji finansowania ich z funduszy PHARE czy ISPA. Obecnie mamy kolejny, nowy Fundusz Strukturalny. Konkretny, sektorowy program operacyjny Transport, który obejmuje tak e inne dzia- ania, nie dotyczàce jedynie sektorów: drogowego i kolejowego, ale np. tak e inwestycje umo liwiajàce dost p do portów morskich zarówno ze strony morza jak i làdu. W tym zakresie w gr wchodzà przedsi wzi cia zwiàzane m.in. z u atwieniem dojazdu do portów dróg, parkingów itp. Na tych inwestycjach z pewnoêcià skorzystajà gminy nadmorskie. M.K.: OczywiÊcie. Lepsza infrastruktura dojazdowa do portów to wi ksze bezpieczeƒstwo mieszkaƒców gmin czy powiatów, na terenie Rozmowa: z Markiem Krawczykiem Dyrektorem Departamentu Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Infrastruktury których zostanà zlokalizowane. Zwi kszony, lecz mniej dokuczliwy dla mieszkaƒców tych regionów ruch, a co za tym idzie wi ksze obroty firm, które prowadzà na tym terenie dzia alnoêç gospodarczà. Sytuacja w tym zakresie jest jasno sprecyzowana, poniewa wi kszoêç Êrodków, przeznaczonych na zwiàzane z tà sferà dzia ania zosta a ju rozdysponowana, w takim sensie, e nastàpi- a ju akceptacja zg oszonych projektów na prace inwestycyjne w tym zakresie. Takie projekty zosta y zg oszone m.in. przez Zarzàd Portów Morskich w Szczecinie i ÂwinoujÊciu, Gdaƒsku, Gdyni. W przypadku Trójmiasta istotnà inwestycjà b dzie Trasa Kwiatkowskiego, czyli arteria drogowa u atwiajàca dost p do portu Gdyƒskiego, która stanie si àcznikiem pomi dzy portem, a autostradà A1. Jest to inwestycja, która znaczàco polepszy jakoêç funkcjonowania ca ego systemu miejskiego w Gdyni. W Ministerstwie Infrastruktury wiele mówi si o tzw. zrównowa onym rozwoju transportu. Co konkretnie kryje si pod tà nazwà? M.K.: Istotnie, widzimy potrzeb zbudowania systemu zrównowa onego transportu, w którym oprócz rozbudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej przewiduje si tak e szereg dzia aƒ dotyczàcych m.in. zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych, co bezpoêrednio prze o y si na jakoêç us ug w miastach i gminach. Dla ich mieszkaƒców b dzie to wa ne udogodnienie. Poprawi si jakoêç podró owania oraz zmniejszy si dotychczasowy czas przejazdów. 17

20 Zak adamy równie podj cie dzia aƒ zwiàzanych z transportem intermodalnym, czyli zak adajàcym finansowanie przedsi wzi ç takiego typu, jak centra logistyczne, terminale kontenerowe. Jest to istotna sprawa z punktu widzenia potrzeb transportu. Chodzi bowiem o mo liwoêç zapewnienia sprawnego przenoszenia adunków z kolei na drogi, bàdê odwrotnie. Chcemy utrzymaç pewien poziom obs ugi i realizacji transportu poprzez linie kolejowe. Dlatego zmierzamy do utrzymania obecnych uzasadnionych ekonomicznie sieci kolejowych, zarówno w ruchu pasa erskim jak i towarowym. Nasza sieç, choç niedoinwestowana, wymagajàca modernizacji, odk adanej przez lata z braku pieni dzy na póêniej, jest wcià na tyle rozwini ta i sprawna, e warto jà utrzymywaç, a nawet zmieniç struktur transportu w ten sposób, by znaczàcy procent towarów transportowany by kolejà. Samorzàdowcy z pewnoêcià z zadowoleniem przyjmà te wszystkie inicjatywy dotyczàce poprawy stanu dróg, a tym samym bezpieczeƒstwa kierowców i pieszych. M.K.: Wiele prowadzonych ju, jak i planowanych inwestycji dotyczy w a- Ênie dzia aƒ zwiàzanych z poprawà bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. W ich sk ad wchodzà m.in. inwestycje drogowe, które w szczególny sposób zwiàzane sà z gminami czy miastami. Bardzo cz sto, podczas przejazdów drogami krajowymi przez miasta, mamy do czynienia nie tylko z beneficjentem w postaci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale te konkretnymi miastami, które majà status tzw. miast prezydenckich. Na czym polega problem? W Polsce istnieje sieç ponad 18 tys. km dróg krajowych. Rozk ada si ona jakby na dwa elementy: 16,5 tys. to drogi, które znajdujà si w gestii Generalnej Dyrekcji, natomiast pozosta e 1,5 tys. to drogi krajowe, które przechodzà przez miasta. Takich miast jest 65. Sporo z nich, sk adajàc wnioski o finansowanie prac modernizacyjnych na ich obszarze, b dzie mog o skorzystaç z pomocy unijnej. W tej chwili w ministerstwie pracujà ju zespo y oceniajàce merytorycznie te wnioski. Zak adamy, e komitet sterujàcy, który ma ostatecznie zaakceptowaç wybór tych projektów modernizacyjnych dokona tego do koƒca paêdziernika. Do tego czasu powinna zostaç sporzàdzona pierwsza lista beneficjentów, czyli tych miast, których w adze przedstawi y jakoêciowo najlepsze projekty. Decyzjà komitetu, który monitoruje przez ca y czas proces zarzàdzania Êrodkami unijnymi, wydatkowanymi m.in. na ten cel, pula pieni dzy przeznaczona na dzia ania zwiàzane z modernizacjà dróg przechodzàcych przez miasta prezydenckie zosta a zwi kszona do ponad 300 mln euro. Na realizacj ilu wniosków wystarczy ta suma? M.K.: Spodziewamy si, e ponad 30 wniosków, które wp yn y do Komitetu Sterujàcego z miast prezydenckich, b dzie mia o szanse na realizacj. B dzie to oznaczaç, e praktycznie niemal wszystkie zg aszajàce miasta b dà beneficjentami tej pomocy. JeÊli któraê z gmin miejskich zapomnia a z o yç taki wniosek, b dzie to mog a uczyniç w przysz ym roku? M.K.: Fundusz strukturalny, który s u y zrealizowaniu naszego sektorowego programu operacyjnego, ma to do siebie, e jego wykorzystanie determinowane jest okreêlonym czasem. Zak adamy, e inwestycje miast prezydenckich muszà wystartowaç jak najszybciej, b dzie to 2005 r., a ich realizacja powinna si zakoƒczyç w roku 2006 r. Pami tajmy, e sezon budowlany w naszym kraju ÊciÊle wià e si z porami roku. Za o enie by o wi c takie, by uruchomiç realizacj wszystkich wniosków zwiàzanych z inwestycjami miast prezydenckich w jednym roku. Mo e, w przysz oêci, jeêli zajdzie jakaê istotna przyczyna, spróbujemy zorganizowaç jakàê dogrywk. Wróçmy mo e jeszcze do przewozów regionalnych. To tak e sfera ywo interesujàca samorzàdowców. Jakie Êrodki Departament zamierza przeznaczyç na ten cel i na co przede wszystkim b dà wydatkowane te fundusze? M.K.: Zak adamy, e Êrodki, o których mowa, przeznaczone b dà na zakup pasa erskiego taboru kolejowego, przeznaczonego w aênie do przewozów regionalnych. G ównym dla nas partnerem w tym zakresie jest przedsi biorstwo PKP Przewozy Regionalne. Jednym z elementów restrukturyzacji kolei jest m.in. tworzenie tzw. spó ek regionalnych, które wspólnie z samorzàdami wezmà odpowiedzialnoêç za przewozy pasa erskie na swoim terenie. Taborem mogà byç zasilane podmioty dzia ajàce na terenie konkretnych regionów. A jak obecnie wyglàda sprawa wykupu terenów pod budow autostrad? Sà z tym wcià k opoty? M.K.: W tym roku doêç istotnie zwi kszono dzia ania, dotyczàce zintensyfikowania wykupu terenów. Wià- e si to z faktem, e mamy nareszcie Krajowy Fundusz Drogowy, czyli specjalny pozabud etowy instrument finansowy, który mo emy przeznaczyç na wykup ziemi i przygotowanie projektów. Prosz pami taç, e taki proces mo e trwaç pi ç i szeêç lat. W porównaniu z tym sama budowa autostrady, to kwestia roku czy dwóch. Musimy zatem mysleç z du ym wyprzedzeniem, pami tajàc o relacjach czasowych, pomi dzy koncepcjà i projektem autostrady, a jej budowà. 18 Gminy, przy tego typu inwestycjach, stajà si bardzo istotnym partnerem, poniewa biorà odpowiedzialnoêç za ca y proces przygotowania wykupu gruntu, wydawania decyzji lokalizacyjnych, pozwoleƒ itp. Jest to wszak domena lokalnych w adz administracyjnych i stàd tak istotny ich udzia w tym procesie. Ogromne znaczenie w tym zakresie ma specjalna ustawa (specustawa), która pozwala na wykup ziemi w przypadkach spornych i przyspiesza niektóre procesy odwo awcze. Jest to wa ny element, który ma istotne znaczenie dla efektywnej absorpcji zwi kszonych Êrodków UE, przewidzianych dla naszego kraju w latach nast pnych, od 2007 do 2013, którego przygotowaniem ju obecnie trzeba si zaczàç zajmowaç. Jak ju zwraca- em uwag, dopiero wtedy b dziemy mogli mówiç o w aêciwym wykorzystaniu Êrodków pomocowych, jeêli wczeêniej przygotujemy odpowiednie projekty i konkretne zestawy dokumentów potrzebnych do realizacji inwww.ingmina.pl

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo