Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu"

Transkrypt

1 Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

2

3 W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim, Dyrektorem Generalnym Zwiàzku Banków Polskich 6 B dzie atwiej o Êrodki pomocowe z Maciejem Makowskim, Nowym Dyrektorem Dzia u Rozwiàzaƒ dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw w Hewlett Packard Polska 14 Dbajmy o ma e i Êrednie firmy, bo to one sà motorem wzrostu gospodarczego z Markiem Krawczykiem, Dyrektorem Departamentu Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Infrastruktury 17 Inwestycje regionalnego po ytku z Sebastianem Mikoszem, Wiceprezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 20 U atwmy inwestorom podj cie decyzji 22 Wywiad ze Zbigniewem Gietka, Dyrektorem Biura Gospodarowania NieruchomoÊciami Centrali PKP S.A. Dokumenty 10 Niemieckie oferty wspó pracy dla samorzàdów w Polsce 16 Centra Komunikacji Spo ecznej 26 Bezpieczna Gmina Bezpieczny Obywatel 28 W stron sektora samorzàdowego 31 Laureat Turnieju Gmin Mazowieckich Radia dla Ciebie 32 Nowe metalohalogenkowe lampy Master City White CDO, dzi ki którym nasze miasta stanà si pi kniejsze 34 Studium wykonalnoêci jakich b dów nale y si wystrzegaç? 40 Rosnàca rola ubezpieczeƒ Aby nie byç màdrym po szkodzie 46 Gmina Fair Play 2004 Szanowni Czytelnicy! Jesieƒ, która trwa ju od kilku tygodni, to dla samorzàdów czas bardzo intensywnej dzia alnoêci. Przymiarki do bud etu na kolejny rok, poszukiwania nowych mo liwoêci pozyskania Êrodków na realizacje zadaƒ inwestycyjnych i jak ka e tradycja, okres jesiennych targów, wystaw, konferencji. Na niektórych z nich regionalnych i ogólnopolskich nie wypada nie byç, chocia by z powodu szansy poznania nowych mo liwoêci, ludzi i nawiàzania kontaktów. Fundacja i magazyn GMINA starajà si byç tu obecni jako aktywni uczestnicy, patroni medialni, wspó organizatorzy. ByliÊmy, z po ytkiem tak e dla nas samych i naszych planów, jednym z patronów uroczystego podsumowania tegorocznej edycji Konkursu GMINA FAIR PLAY. Przyznajemy bez adnej zawiêci wobec organizatorów Krajowej Izby Gospodarczej, e konkurs cieszy si coraz wi kszym zainteresowaniem i presti em. UczestniczyliÊmy w dwóch imprezach ogólnopolskich zwiàzanych z infrastrukturà niezb dnà dla pe niejszego rozwoju lokalnego i regionalnego. Podczas Targów Infrastruktura 2004 stoisko GMINY cieszy o si sporym zainteresowaniem. Odnotowujemy z wielkà satysfakcjà powodzenie kolejnych wojewódzkich forów finansów samorzàdowych, które organizujemy wspólnie z Marsza kami województw. Spotkania, które odby y si w Opolu, Kielcach, Lublinie upewniajà nas co do ich potrzeby i celowoêci. Na konkretnych, realnych przyk adach informujemy na nich o aktualnych i faktycznych mo liwoêciach i warunkach zdobywania przez samorzàdy Êrodków niezb dnych dla wykonania planów rozwojowych. Mo liwoêci jakie dajà Êrodki z Unii Europejskiej pozostanà niewykorzystane w pe ni bez inicjatywy w poszukiwaniu tzw. Êrodków w asnych. Z przebiegu wojewódzkich forów wynika, e dla samorzàdów sprawami priorytetowymi sà wcià ochrona Êrodowiska, rozbudowa i modernizacja istniejàcej infrastruktury komunalnej oraz budownictwa zwiàzanego z rekreacjà, uprawianiem sportów, turystykà. Dla redakcji GMINY jest to wa na inspiracja do podejmowania kolejnych tematów i zagadnieƒ. B dà one obecne na naszych amach. Nie sposób te nie odnotowaç udanego startu Fundacji Promocji Gmin Polskich i magazynu GMINA w nowym przedsi wzi ciu, w ramach prowadzonego przez Polskà Agencj Prasowà i jej internetowà gazet Serwis Samorzàdowy, Programu Informacyjnego Wsparcia Samorzàdu Terytorialnego pod patronatem Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego. Trwa ym efektem wspó pracy partnerów jest edycja pierwszego numeru Poradnika Samorzàdowego oraz Konferencja Samorzàdowa, która odby a si 5 paêdziernika br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wydawnictwo i konferencj pt. Bezpieczna Gmina Bezpieczny Obywatel poêwi ciliêmy zadaniom samorzàdu w zakresie ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego. W planach kolejne numery Poradnika i kolejne Konferencje Samorzàdowe, o czym poinformujemy w najbli szym czasie. Zarzàd Fundacji czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów partner Programu Informacyjnego Wsparcia Samorzàdów Terytorialnych magazyn otrzymujà wszystkie polskie gminy Za treêç og oszeƒ i artyku ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada WYDAWCA: Fundacja Promocji Gmin Polskich Prezes Adolf Reut, Wiceprezes Marian Gawrylczyk Dyrektor Piotr Bowanko ul. Jaworzyƒska 7/3, Warszawa, tel./faks: , , ZESPÓ REDAKCYJNY I STALI WSPÓ PRACOWNICY: W odzimierz Kaleta, Miko aj Niedek, Lech Adam Bartnik, Piotr Kitrasiewicz, Andrzej Kawka Opracowanie graficzno-techniczne Omedia Sp. z o.o. DZIA MARKETINGU I REKLAMY: Dyrektor Marketingu Przemys aw Rogucki, tel. kom , tel w. 20 Micha Rowiƒski, Robert Zakrzewski SEKRETARIAT: Agnieszka Trejman, Ma gorzata Kalkuciƒska FOTOSK AD: Omedia Sp. z o.o. ISSN

4 Szanse i wyzwania Jakie obszary dzia alnoêci uwa a Pan za najwi ksze osiàgni cia pracy administracji terenowej oraz jakich za o eƒ wynikajàcych z ustawy o samorzàdzie terytorialnym nie uda o si wprowadziç w praktyce? Rozmowa: Marek Belka: Samo istnienie samorzàdu terytorialnego uwa am za jedno z najwi kszych osiàgni ç polskiej demokracji. Powiem wi cej: jego nieustanny rozwój jest wyrazem prawdziwej dojrza oêci polskiego spo eczeƒstwa. To si po prostu sprawdza! I choç przez kilkanaêcie lat istnienia samorzàdu koncepcja jego funkcjonowania zmienia a si co najmniej kilkakrotnie a trzeba dodaç, e nie zawsze by y to zmiany udane to wcià odkrywamy i doceniamy ten wielki potencja, jaki w nim tkwi. W istocie rozwój samorzàdów jest Êci- Êle uzale niony od rozwoju gospodarczego, czyli m.in. od racjonalnego wykorzystania instrumentów tego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Skuteczne pos ugiwanie si nimi uwa am za najwi kszy sukces administracji lokalnej. Przypomn, e sà to: inwestycje komunalne, które b dà finansowane z w asnych Êrodków samorzàdów; inwestycyjne dotacje celowe paƒstwa, w szczególnoêci te, które zosta y uj te w kontraktach wojewódzkich; finansowanie inwestycji z kredytów bankowych i z wp ywów z obligacji komunalnych; finansowanie niektórych inwestycji z dotacji i po yczek udzielanych przez paƒstwowe fundusze celowe; finansowanie niektórych zadaƒ inwestycyjnych ze Êrodków bud etowych Unii Europejskiej; przyciàganie inwestorów poprzez kszta towanie odpowiednich stawek podatkowych i zwolnieƒ podatkowych w podatkach lokalnych; prowadzenie odpowiedniej polityki samorzàdowej w zakresie gruntów komunalnych i prywatyzacji komunalnych przedsi biorstw. Do bardzo wa nych zadaƒ stojàcych przed administracjà terytorialnà nale y uproszczenie procedur biurokratycznych. Urz dy powinny staç si przyjazne i przejrzyste. Samorzàd bowiem to nie tylko urz dnicy i politycy, ale przede wszystkim my, obywatele spo ecznoêç lokalna, reprezentowana przez te w adze. I nad tym z pewnoêcià nale y jeszcze popracowaç. To samo dotyczy administracji rzàdowej. Przypomn, e w exposé podkreêli em, i jednym z priorytetów mojego rzàdu jest przeciwdzia anie nadmiernej biurokratyzacji. Ludzie chcà mieç poczucie, e urzàd jest dla nich, a nie oni dla niego. Do kolejnych wyborów samorzàdowych zosta y 2 lata. Jakie sà zatem priorytety rzàdu w stosunku do administracji terenowej do koƒca tej kadencji? M.B.: Samorzàd terytorialny pe ni od ponad 15 lat wa nà i znaczàcà rol w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego paƒstwa. Zakres jego odpowiedzialnoêci wzrós i b dzie wzrasta choçby w zwiàzku z wejêciem Polski do Unii Europejskiej. Czas ten jest i b dzie dla samorzàdu szansà i wyzwaniem, a tak e dodatkowo sprawdzianem jego kompetencji i umiej tnoêci wyjêcia naprzeciw nowym oczekiwaniom. Bardzo du e znaczenie dla funkcjonowania regionów, powiatów i gmin ma nap yw Êrodków z europejskich funduszy strukturalnych. Dlatego te niezwykle istotnà kwestià jest wypracowanie oraz sprawdzenie w praktyce klarownych zasad wspó pracy mi dzy ró nymi szczeblami administracji rzàdowej i samorzàdem, które przyczynià si do optymalnego wykorzystania Êrodków z funduszy strukturalnych. Generalnie zasady wspó pracy b dà zgodne z intencjà ustawodawcy. Priorytetem rzàdu b dzie wi c zapewnienie gminom takich warunków funkcjonowania, aby usprawniç czy u atwiç im wykonywanie swoich zadaƒ. Oczywiste jest bowiem, e najlepiej w rozwiàzywaniu problemów radzà sobie ci, którzy sà najbli ej tych problemów. z Markiem Belkà Premierem RP Czy dostrzega Pan potrzeb i mo liwoêci weryfikacji ludzi kandydujàcych na stanowiska decyzyjne w samorzàdach, aby zminimalizowaç ryzyko pojawienia si osób, których dzia alnoêç mo e negatywnie wp ynàç na reputacj ca ego sektora samorzàdowego? M.B.: Nadmierne formalizowanie tego procesu z pewnoêcià nie jest konieczne. Kluczowà kwestià w procesie weryfikacji tzw. lokalnych liderów sà ich wyborcy. To oni majà szans zablokowaç obejmowanie tego typu funkcji przez ludzi nieodpowiedzialnych, czy te mówiàc wprost nieuczciwych. Nie wszyscy jednak uprawnieni obywatele w tym samym stopniu biorà udzia w yciu politycznym. Ci, którzy w wyborach nie uczestniczà, powinni mieç ÊwiadomoÊç tego, e nie tylko godzà si na podejmowanie cz sto wa nych decyzji bez ich udzia u, ale te nie biorà udzia u w okreêlaniu zasad i warunków, w jakich te decyzje zapadajà. Dlaczego poziom uczestnictwa w wyborach lokalnych jest tak zastraszajàco niski? Byç mo e wynika to z niedostatecznej wiedzy, jak du e znaczenie dla obywatela majà zadania wype niane przez samorzàd, a wi c jak du e znaczenie dla samego wyborcy ma oddany w wyborach g os. Byç mo e jest to kolejne zadanie dla samorzàdu edukowaç i udowadniaç w dzia aniu swoje znaczenie. Jakie widzi Pan mo liwoêci wspó pracy poszczególnych samorzàdów z partnerami zagranicznymi i na jakich dzia- aniach nale y skoncentrowaç si w pierwszej kolejnoêci, aby skorzysta y na tym lokalne Êrodowiska? M.B.: Polska ma specyficzne tranzytowe po o enie geograficzne, dzi ki czemu 2

5 staje si wa nym czynnikiem integracyjnym przestrzeni europejskiej. A warto przypomnieç, e Unia Europejska przywiàzuje du- à wag do wspó pracy regionalnej. Samorzàdy terytorialne b dà mog y przyst powaç do mi dzynarodowych organizacji, zwiàzków i stowarzyszeƒ samorzàdowych na zasadach uregulowanych w ustawie, którà Sejm uchwali 15 wrze- Ênia br. Dzia ajàc w tych zrzeszeniach, b dà si kierowaç przepisami polskiego prawa, zasadami polityki zagranicznej i mi dzynarodowymi zobowiàzaniami naszego paƒstwa. Te samorzàdy, które ju nale à do organizacji, b dà musia y w identycznym trybie uzyskaç zgod ministra na dalsze pozostawanie w nich w ciàgu 7 miesi cy od wejêcia w ycie ustawy o zasadach przyst powania jednostek samorzàdu terytorialnego do mi dzynarodowych zrzeszeƒ spo ecznoêci lokalnych i regionalnych. OczywiÊcie, wspó praca z partnerami zagranicznymi mo e napotkaç pewne przeszkody. Na przyk ad, nieporównywalne struktury administracyjne, ró nice w potencjale spo ecznym, gospodarczym to czynniki, które mogà komplikowaç t wspó prac. Warto jednak podkreêliç, e w latach gminy i powiaty otrzymajà bardzo du e Êrodki na inwestycje infrastrukturalne, które pozwolà na zniwelowanie przynajmniej cz Êci ich zapóênieƒ rozwojowych. Czy uwa a Pan, i pracownicy urz dów gminnych majà odpowiednià wiedz, dotyczàcà kwestii pozyskiwania funduszy unijnych na konkretne inwestycje oraz czy gminy posiadajà kompetentnà kadr, która jest w stanie skutecznie zabiegaç o skorzystanie z programów pomocowych? M.B.: Najwi kszym wyzwaniem, jakie samorzàdy ju podj y, a które stwarza im bardzo szerokie mo liwoêci rozwoju, jest oczywiêcie cz onkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej. Efektywne wykorzystanie mo liwoêci rozwojowych p ynàcych z udzia u w Êrodkach pomocowych Unii daje polskim samorzàdom nie tylko szans doskonalenia wykonywanych na bie àco us ug publicznych, ale tak e znaczàce mo liwoêci rozbudowy posiadanej infrastruktury, chocia by poprzez korzystanie z funduszy strukturalnych UE. Drugi wa ny aspekt cz onkostwa w Unii Europejskiej to wdra anie dorobku wspólnotowego. Z jednej strony wymagajà tego nasze warunki cz onkostwa w Unii, z drugiej zaê bez implementacji pewnych przepisów nie b dziemy mogli osiàgnàç maksymalnych korzyêci z obecnoêci Polski w Unii Europejskiej. O skutecznoêci realizacji powierzonych samorzàdom zadaƒ, w tym zwiàzanych z ich udzia em w polskim cz onkostwie w UE, stanowiç b dzie obok kwestii finansowych przygotowanie profesjonalnych kadr urz dniczych. Prowadzone dotychczas intensywne dzia ania szkoleniowe i instytucjonalne w ca ej administracji publicznej wskazujà na znaczàce osiàgni cia w tym zakresie. Wed ug Raportu o stanie przygotowaƒ terenowej administracji rzàdowej i administracji samorzàdowej do cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej z lutego 2004 r., proces kszta cenia urz dników administracji samorzàdowej, w tej w aênie dziedzinie, zosta wype niony w 69%. Nale y pami taç tak e, i polskie województwa samorzàdowe zosta y wyposa one w kompetencje zwiàzane z planowaniem i zarzàdzaniem rozwojem regionalnym. Czyni to z tych jednostek samorzàdu jeden z istotnych filarów procesu integracji Polski z UE. Znana jest Pana sympatia do sportu. Czy jest szansa na stworzenie odpowiednich struktur na poziomie lokalnym, tak aby m odzi i zdolni sportowcy mogli rozwijaç swój talent korzystajàc z bazy sportowej, która jest obecnie dost pna? Na masowe inwestycje w obiekty sportowe nie ma wszak co liczyç. M.B.: W Polsce jest m odzie uzdolniona sportowo. Z tej m odzie y wyrastajà póêniejsi olimpijczycy, tacy jak Otylia J drzejczak, którà w towarzystwie innych olimpijczyków mia em okazj go- Êciç kilka tygodni temu w Kancelarii. Naszym obowiàzkiem obowiàzkiem rodziców, nauczycieli, dzia aczy lokalnych oraz paƒstwa jest zapewnienie m odym sportowcom takich mo liwoêci, aby bez przeszkód mogli wykorzystaç swój potencja. W tym celu nale y przede wszystkim wykorzystywaç ca à baz sportowà, którà mamy do dyspozycji, oraz systematycznie jà rozbudowywaç. Pami tajmy, e nie wystarczy zbudowaç sal sportowà i rzuciç dzieciom pi k. Tymi dzieçmi nale y si jeszcze zajàç, pokazaç, e sport to nie tylko sposób sp dzania wolnego czasu, ale te filozofia oparta na uczciwej rywalizacji, pracy w zespole i szacunku dla przeciwnika. Dlatego te opracowywanie nowych programów wychowania fizycznego oraz poprawa jakoêci i atrakcyjnoêci zaj ç z wychowania fizycznego i sportu to kluczowe zadanie, które stoi jeszcze przed nami, tak e przed samorzàdami. Przypomn, e jednym z podstawowych zadaƒ sformu owanych w przyj tej przez Rad Ministrów Strategii rozwoju sportu w Polsce jest podkreêlenie znaczenia zaj ç wychowania fizycznego dla rozwoju m odzie y. Dlatego te od nowego roku szkolnego czwarta godzina wychowania fizycznego wchodzi do klas czwartych i piàtych szkó podstawowych, a w roku nast pnym do gimnazjum. I choç przedsi wzi cie to kosztuje bud et paƒstwa bardzo du e pieniàdze, bardzo liczymy na to, e pieniàdze te zostanà w aêciwie spo ytkowane. Jak wyobra a Pan sobie idealny model funkcjonowania samorzàdu terytorialnego w kontekêcie oczekiwaƒ ze strony rzàdu? M.B.: W dalszym ciàgu przedmiotem zainteresowania rzàdu pozostajà kwestie profesjonalizacji kadr samorzàdowych z uwagi na po pierwsze potrzeby zwiàzane z cz onkostwem w UE, a po drugie oczekiwania obywateli co do sprawnoêci dzia ania ca ej administracji publicznej. Wià à si to z potrzebà przygotowania propozycji rozwiàzaƒ prawnych korygujàcych dotychczasowe, niedostateczne czy budzàce zastrze enia, uregulowania (np. podj ta przez rzàd inicjatywa zmiany tzw. przepisów antykorupcyjnych). Wià e si tak e z dzia aniami edukacyjno-informacyjnymi inicjowanymi czy prowadzonymi przez rzàd, samorzàd i organizacje pozarzàdowe, promujàcymi postawy etyczne osób pe niàcych funkcje publiczne i zwi kszajàce ÊwiadomoÊç spo ecznà obywateli. Polskie samorzàdy sprawnie zarzàdzane, aktywne, interesujàce si sprawami publicznymi mogà, czy raczej powinny odgrywaç bardzo znaczàcà rol w procesie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Temu te s u yç ma m.in. opracowywany przez rzàd projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów UE. Ten drugi projekt b dzie gwarantowa okreêlenie jasnych zasad wy aniania przedstawicieli polskich samorzàdów do tego organu Unii i stanowi b dzie ustawowà podstaw wspó pracy i dialogu dla struktur w adzy publicznej rzàdu i samorzàdu terytorialnego. Wywiad przeprowadzi Piotr Bowanko 3

6

7 Wa ne dla s u b inwestycyjnych Szacowanie kosztów po nowemu... Z uwagi na nowe przepisy, wiele zmieni o si w sposobie wycen inwestycji. Zmiany te spowodowane zosta y potrzebà dostosowania sposobu kalkulacji kosztorysowej do wymagaƒ Unii Europejskiej. Najistotniejszà zmianà, dotyczàcà sporzàdzania wycen inwestycji oraz kosztorysów inwestorskich, jest stosowanie metody uproszczonej opartej na rynkowych cenach jednostkowych. Metoda ta jest powszechnie stosowana w krajach Unii Europejskiej i u nas powinna byç jak najszybciej wdro ona. ZnajomoÊç wymagaƒ Unii Europejskiej, dotyczàcych zasad kalkulacji kosztorysowej pozwoli w pe ni korzystaç, np. z Unijnych funduszy pomocowych. Obowiàzek okreêlania wartoêci kosztorysowej inwestycji za pomocà wskaêników cenowych w uk adzie grup kosztów zosta na o ony rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad finansowania inwestycji z bud etu paƒstwa (Dz. U. nr 133, poz. 1480) w ramach obowiàzku posiadania przez inwestora zaakceptowanego programu inwestycji. Równie nowe przepisy rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130) w sprawie okreêlenia metod i podstaw sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, okreêlonych w programie funkcjonalno-u ytkowym obligujà do obliczania wartoêci robót budowlanych oraz wartoêci zamówienia, za pomocà wskaêników cenowych, okreêlanych na podstawie danych rynkowych, oraz powszechnie stosowanych katalogów, cenników lub zawartych wczeêniej umów. Uwa amy, e waga problemu prawid owego sporzàdzania wycen planowanych inwestycji i kosztorysów inwestorskich wskazuje na potrzeb zapoznania s u b inwestycyjnych w gminach z tym tematem. Dla zapoznania si z problematykà w aêciwego szacowania kosztów inwestycji, zgodnie z nowymi przepisami, proponujemy udzia w seminarium, na temat: Wycena kosztów inwestycji z zastosowaniem uproszczonych metod kosztorysowania. Program seminarium obejmuje: 1. Aktualny stan prawny, dotyczàcy sporzàdzania wycen i kosztorysów 2. Wst pne wskaênikowe zestawienie kosztów na etapie planowania inwestycji a. obliczanie wartoêci kosztorysowej inwestycji dla obiektu kubaturowego b. obliczanie wartoêci kosztorysowej inwestycji dla budowli zwiàzanej z ochronà Êrodowiska (oczyszczalnia Êcieków) 3. WartoÊç kosztorysowa inwestycji (WKI) i Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZZK) na etapie projektowania inwestycji a. obliczanie wartoêci kosztorysowej inwestycji dla obiektu kubaturowego 4. Wycena kosztów inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej 5. Sporzàdzanie i weryfikowanie wycen i kosztorysów ofertowych i inwestorskich Planowany czas trwania seminarium ok. 5 godzin. Seminarium odb dzie si w dniach: 28 paêdziernika, 17 listopada i 25 listopada 2004 r. w Warszawie w godz. 10:00 16:00 w siedzibie Zwiàzku Lustracyjnego Spó dzielni Pracy ul. urawia 47 (przy ul. Poznaƒskiej), sala nr 203. Prowadzàcymi seminarium b dà specjaliêci z firmy BISTYP CONSUL- TING, b dàcej od ponad 50 lat na rynku budowlanym, przy tworzeniu norm i cen. Uczestnicy otrzymajà materia y, zwiàzane z tematykà seminarium oraz certyfikaty o udziale w seminarium, na temat: Wycena kosztów inwestycji z zastosowaniem uproszczonych metod kosztorysowania. Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 270,-PLN z VAT (VAT-zw). Je eli uznacie Paƒstwo, e tematyka w aêciwego szacowania kosztów inwestycji, zgodnie z nowymi przepisami spotka si z zainteresowaniem, prosimy o przes anie zg oszenia na adres: Bistyp Consulting w Warszawie przy ul. Ho ej 27A/3 oraz pod nr tel./fax.: , tel i adresem internetowym Wp aty prosimy kierowaç na nr konta PKO BP S.A. XV O/Warszawa in. Henryk Rusiƒski Prezes Zarzàdu Bistyp Consulting Sp. z o.o.

8 B dzie atwiej o Êrodki pomocowe Ârodki pomocowe UE rozdzielane b dà centralnie. Jaka w tej sytuacja b dzie rola banków w u atwieniu dost pu do tych Êrodków przedsi biorcom czy samorzàdom terytorialnym? Andrzej Wolski: Pieniàdze ze Êrodków pomocowych Unii dystrybuowane sà bezpoêrednio za poêrednictwem agend rzàdowych. Sà jednak i takie programy jak m.in.: wzmocnienie konkurencyjnoêci gospodarki czy przeciwdzia anie bezrobociu i zwi kszenie zatrudnienia, w których zasadà jest, e Unia daje pieniàdze na pewne przedsi wzi cie zwiàzane z realizacjà tych programów, ale pod warunkiem, e wcze- Êniej inwestor sam sfinansuje danà inwestycj, potem zaê mo e si ubiegaç o refundacj zainwestowanych Êrodków. Istnieje przy tym zawsze pewne ryzyko. Mo e si bowiem zdarzyç i tak, e mali i Êredni przedsi biorcy czy samorzàdowcy wydadzà okreêlone pieniàdze na jakàê przedsi wzi cie, a Unia oêwiadczy, e np. nie by o ono zgodne z jej procedurami i nie zwróci poniesionych nak adów. Biedne gminy najcz Êciej b dà mia y problem ze zdobyciem pieni dzy na inwestycje. Banki im pomogà? A.W.: Jest kilka êróde finansowania tego rodzaju przedsi wzi ç. Pierwszym z nich jest jednak posiadanie jakichê Êrodków w asnych. Z regu y sà one rzeczywi- Êcie niewielkie. Drugim to partnerstwo publiczno prywatne. Polega ono na tym, e gmina wnosi ze swej strony tereny czy dost p do istniejàcej infrastruktury, zaê inwestor prywatny dok ada reszt kasy i wspólnie finansujà inwestycj. Potem wyst pujà o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Procedura zwrotu Êrodków nast puje poprzez Fundusze Rozwoju Regionalnego przy Urz dach Marsza kowskich. Mo e jednak powstaç i taka sytuacja, e mimo takich uk adów inwestorom nie starczy pieni dzy na wykonanie ca ej inwestycji. Wówczas przedsi biorcy czy samorzàdowcy b dà musieli skorzystaç z kredytu pomostowego. Czyli eby zbudowaç inwestycj, b dà musieli wziàç kredyt z banku, wykonaç jà i dopiero w trzeciej kolejnoêci ubiegaç si o zwrot poniesionych nak adów. Rozmowa: Bank jednak nie prowadzi dzia alnoêci charytatywnej, tylko biznesowà, na zasadzie koszt zysk. B dzie zatem chcia od gminy czy przedsi biorstwa zabezpieczenia, e jeêli zdarzy si tak, i Unia nie zwróci poniesionych przez inwestorów kosztów, to b dà oni w stanie oddaç zaciàgni te kredyty. A.W.: Takiej stuprocentowej gwarancji nie mo e zapewniç adna gmina, gdy najcz Êciej posiada ona jakieê trudno zbywalne zabezpieczenia, albo niemo liwe do wyceny. W zwiàzku z tym najkorzystniejszym rozwiàzaniem wydaje si gwarancja bankowa czy Funduszu Ubezpieczeƒ. Który w przypadku, gdy Unia nie zrefunduje wydanych Êrodków zobowiàzania to przejmie w ca oêci bàdê cz Êci i pomo- e sp aciç za gmin zobowiàzania. A.W.: W aênie tak. Bankowi Centralnemu, który kontroluje iloêç pieni dzy, jaka trafia na rynek, zale y, aby tego pieniàdza ze wzgl du na mo liwoêç wzrostu inflacji nie by o zbyt du o. Reguluje obrót pieniàdza na rynku m.in. poprzez rezerw obowiàzkowà. Banki muszà z posiadanych przez siebie depozytów odprowadziç procent czy dwa do rezerwy obowiàzkowej banku centralnego. Do tej pory by y to pieniàdze nieoprocentowane. Od ubieg ego roku to si zmieni o. Ustalono, e kwoty tego oprocentowania b dà zasila y w aênie fundusz gwarancyjny. Powsta zatem specjalny Fundusz Por czeƒ Unijnych? A.W.: Ustawa o Funduszu Por czeƒ Unijnych zosta a przygotowana jako jeden z elementów realizacji porozumienia z Andrzejem Wolskim Dyrektorem Generalnym Zwiàzku Banków Polskich zawartego 30 paêdziernika 2003 r. mi dzy wicepremierem, ministrem gospodarki, ministrem finansów i Zwiàzkiem Banków Polskich. U podstaw powstania koncepcji powo ania nowej instytucji by- o dà enie rzàdu i sektora bankowego do mo liwie du ego wykorzystania Êrodków pomocowych Unii Europejskiej, postawionych Polsce do wykorzystania w najbli szych latach. Podstawowym celem dzia ania Funduszu ma byç udzielanie por czeƒ i gwarancji sp aty zaciàgni tych kredytów oraz udzielanie por czeƒ emisji obligacji emitowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego przeznaczonych na finansowanie inwestycji wspó finansowanych ze Êrodków Unii Europejskiej. Czy wszystkie projekty zostanà obj te takà gwarancjà? A.W.: Ustawa zak ada, e por czeniem lub gwarancjà Funduszu Por czeƒ Unijnych b dà obj te wszystkie te projekty, które zostanà zaakceptowane jako wspó finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej. Oznacza to, e zakres preferowanych przez Fundusz przedsi wzi ç nie ogranicza si jedynie do inwestycji przemys owych i inwestycji infrastrukturalnych, finansowanych przez w adze lokalne. KorzyÊci z tytu u istnienia Funduszu b dà mog y uzyskiwaç tak e te podmioty, które realizujà m.in. projekty o charakterze szkoleniowym czy badawczym. Jak to b dzie funkcjonowaç w praktyce? 6 A.W.: Podstawowymi trzema instrumentami Funduszu Por czeƒ Unijnych b dzie por czenie sp aty kredytu lub po- yczki udzielonej przez bank, udzielenie gwarancji sp aty kredytu lub po yczki przez bank oraz wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji. Z racji ró nic, jawww.ingmina.pl

9 kie wynikajà z instytucji por czenia i gwarancji przewiduje si, e por czenie b dzie taƒszym instrumentem, zaê gwarancja b dzie nieco dro sza. Bez op at si jednak nie obejdzie. Jak b dà one wysokie? A.W.: Generalnie ustawa zak ada, e op ata prowizyjna b dzie pobierana jednorazowo i nie b dzie ona przekraczaç poziomu 1,5 proc. kwoty gwarancji lub 1,2 proc. kwoty por czenia kredytu. Por czenia lub gwarancja b dzie mog a dotyczyç wy àcznie kwoty g ównej kredytu, bez nale nych bankowi odsetek i innych op at ponoszonych przez kredytobiorc na rzecz banku z tytu u uzyskanego kredytu. Czy przedmiotem por czenia lub gwarancji b dzie móg byç kredyt lub po- yczka? A.W.: Tak. Udzielona w tej cz Êci, która s u y finansowaniu nak adów refinansowych ze Êrodków Unii Europejskiej, a tak- e cz Êç kredytu s u àca finansowaniu tzw. wk adu w asnego, niezb dnego dla wspó finansowania przedsi wzi cia ze Êrodków UE. WielkoÊç por czenia i gwarancji b dzie uzale niona od faktycznych potrzeb udzielenia takiego zabezpieczenia oraz od celu, na jaki zostanie wykorzystany kredyt. W cz Êci dotyczàcej kredytu przeznaczonego na finansowanie nak adów podlegajàcych refundacji ze Êrodków unijnych por czenie lub gwarancja b dzie mog a wynieêç do 80 proc. kwoty kredytu lub po yczki. JeÊli natomiast kredyt lub po- yczka b dzie przeznaczona na finansowanie wk adu w asnego, wówczas zabezpieczenie udzielone przez Fundusz nie b dzie mog o przekroczyç 60 proc. kwoty kredytu. Czemu ma s u yç taki akurat podzia? A.W.: To rozró nienie poziomu por czenia lub gwarancji wynika z dwóch podstawowych przes anek. Po pierwsze, w przypadku cz Êci nak adów podlegajàcej refinansowaniu ze Êrodków Unii Europejskiej ryzyko zrealizowania przez bank zabezpieczenia jest znacznie mniejsze, a wi c rezerwy na nieprzewidywane wydatki z tytu u udzielonego zabezpieczenia mogà byç mniejsze. Po drugie, kredyt udzielony na finansowanie wk adu w asnego b dzie udzielany na d u szy termin, gdy musi byç on sp acony ze Êrodków w asnych inwestora. W efekcie nastàpi zablokowanie na d u szy okres cz Êci Êrodków Funduszu w postaci rezerwy. Innymi s owy, ustanowienie ró nicy w poziomie maksymalnego por czenia lub gwarancji zosta o podyktowane dà eniem do maksymalnego wykorzystania Êrodków zgromadzonych w Funduszu. Warto te zaznaczyç, e Fundusz b dzie móg udzieliç por czenia lub gwarancji tylko przed uruchomieniem kredytu, jeêli zatem bank zdecyduje si póêniej wystàpiç o zabezpieczenie do Funduszu, to niestety nie b dzie móg go uzyskaç. Jakie warunki b dzie musia spe niç inwestor, aby skorzystaç z tych bankowych rozwiàzaƒ? A.W.: Warunkiem udzielenia por czenia lub gwarancji b dzie np. ustanowienie przez kredytobiorc zabezpieczenia na wypadek roszczeƒ wynikajàcych z obowiàzków gwaranta lub por czyciela. Do obowiàzków banku b dzie natomiast nale eç analiza sposobu wykorzystania kredytu przez kredytobiorc. W przypadku wykorzystania kredytu w sposób niezgodny z przeznaczeniem por czenie lub gwarancja Funduszu wygaênie. Starczy bankom pieni dzy dla wszystkich ch tnych? A.W.: Jak ju powiedzia em wczeêniej, Êrodki Funduszu Por czeƒ Unijnych pochodziç b dà g ównie z cz Êciowego oprocentowania rezerwy obowiàzkowej utrzymywanej przez banki w NBP. W 2004 r. 80 proc. odsetek naliczonych od kwoty rezerwy obowiàzkowej b dzie zasilaç Fundusz, w nast pnym roku 60 proc., zaê w 2006 r. po owa odsetek b dzie stanowiç Êrodki Funduszu. Z punktu widzenie banków wa ne jest, e Êrodki przekazywane do Funduszu nie b dà wykazywane w ich wynikach finansowych. Wysokie oprocentowanie rezerwy obowiàzkowej nale y do kompetencji Rady Polityki Pieni nej, stàd nie mo e ona byç okreêlona w ustawie. Przy za o eniu, e poziom stopy oprocentowania rezerwy obowiàzkowej nie b dzie znaczàco ró niç si od oprocentowania rynkowego, to mo na szacowaç, e w ciàgu trzech lat Fundusz zgromadzi Êrodki w wysokoêci mln z. Pozwolà one na udzielenie por czeƒ lub gwarancji wielu kredytów zaciàgni tych przez kredytobiorców w zwiàzku z korzystaniem polskich beneficjentów ze Êrodków pomocowych Unii Europejskiej. Klientów banków zmartwi, e jakieê pieniàdze b dà musieli mieç, choçby na bankowà prowizj. A.W.: W celu ograniczenia kosztów dzia ania Funduszu podj to decyzj o umiejscowieniu tej instytucji w Banku Gospodarstwa Krajowego. W niektórych aspektach funkcjonowanie Funduszu b dzie zbli one do dzia ajàcego w tym banku Krajowego Funduszu Por czeƒ Kredytowych /KFPK/. B dà jednak te istotne ró nice. Podstawowà b dzie powo anie w BGK Komitetu Sterujàcego. W jego sk ad b dà wchodziç przedstawiciele resortu finansów, resortu gospodarki oraz sektora bankowego. Wi kszoêç cz onków Komitetu b dzie delegowana przez sektor bankowy, a kluczowe decyzje dotyczàce sposobu funkcjonowania Funduszu b dà uzale nione od wyra enia pozytywnej opinii w tej sprawie przez Komitet. Mo na zatem mieç nadziej, e system wymiany informacji, oczekiwaƒ banków wzgl dem Funduszu b dzie prostszy i pozwoli na lepsze wykorzystanie Êrodków zgromadzonych w Funduszu. Warto te podkreêliç, e nie wszystkie wnioski w sprawie udzielenia por czeƒ lub gwarancji b dà musia y byç kierowane do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wzorem KFPK w przypadku, gdy jednostkowa gwarancja lub por czenie nie b dzie przekraczaç równowartoêci euro, BGK mo e udzieliç bankowi komercyjnemu gwarancji lub por czenia portfela kredytowego. Wówczas wszystkie procedury b dà odbywaç si w banku udzielajàcym kredytu. Natomiast, jeêli BGK nie udzieli bankowi gwarancji lub por czenia portfela kredytowego lub kwota jednostkowej gwarancji lub por czenia przekroczy wymieniony limit, wówczas decyzja o udzieleniu zabezpieczenia podejmowana jest bezpo- Êrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Trzeba przy tym zaznaczyç, e w adnym przypadku kwota jednostkowej gwarancji lub por czenia nie mo e przekroczyç równowartoêci 5 mln euro. Chcia bym podkreêliç, e Ustawa przewiduje, i poczàtkiem maja 2010 r. Êrodki Funduszu, jego nale noêci i zobowiàzania przejdà do KFPK i dalsze zadania w tym zakresie b dà realizowane z tego Funduszu. W przypadku, gdyby Êrodki Funduszu Por czeƒ Unijnych okaza y si zbyt ma e, a zobowiàzania zbyt du e, wówczas rada nadzorcza BGK b dzie mog a podjàç decyzj o wczeêniejszym przeniesieniu Êrodków Funduszu do 7

10 KFPK. W tym przypadku decyzja b dzie podejmowana bez zgody Komitetu Sterujàcego, gdy po przeniesieniu zobowiàzaƒ Funduszu do KFPK poêrednio paƒstwo b dzie odpowiadaç za realizacj zobowiàzaƒ zaciàgni tych przez Fundusz. Wydaje si zatem, e okreêlajàc warunki wczeêniejszego zakoƒczenia dzia alnoêci przez Fundusz, konstrukcja ta b dzie bezpieczna dla funkcjonowania systemu por czeƒ i gwarancji kredytów zwiàzanych z absorpcjà Êrodków Unii Europejskiej. Ustawa zmienia tak e przepisy dotyczàce zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zechcia by Pan przedstawiç na czym majà one polegaç? A.W.: Przepisy przewidujà, po pierwsze: zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z dzia alnoêci Funduszu Por czeƒ Unijnych, a po drugie regulujà kwesti podatkowego traktowania rezerw celowych utworzonych do koƒca 2002 r. na nale noêci kredytowe zaliczane do kategorii straconych i wàtpliwych. Obni ka stawki podatku dochodowego od poczàtku 2004 r. spowodowa a bowiem ogromne negatywne konsekwencje dla banków z tytu u utworzonych rezerw celowych. Aby z agodziç bankom te skutki zmian stawki podatku, instytucje bankowe b dà mia y prawo w latach zmniejszaç kwot podatku o t cz Êç nadp aconego podatku, która powsta a na skutek zmiany stawki podatku dochodowego. Trzeba przy tym podkreêliç, e z agodzenie to w najwi kszym stopniu dotyczyç b dzie tych banków, które nie dà y y wy- àcznie do egzekucji swoich nale noêci od kredytobiorców, lecz tych banków, które realizujà wspólnie z d u nikami programy restrukturyzacji finansowej zad u onych przedsi biorstw. Ten fragment zmiany ustawy podatkowej równie stanowi realizacj porozumienia z 30 paêdziernika 2003 r. Prosz jeszcze powiedzieç, co nale y zrobiç, aby otrzymaç bankowe por czenie? A.W.: Uproszczone zasady ubiegania si o por czenie wymagajà z o enia wniosku o wspó finansowanie projektu ze Êrodków Unii Europejskiej i jednoczesne wystàpienie o promes udzielenia kredytu w przypadku akceptacji takiego wniosku ze Êrodków unijnych. Kolejnym etapem jest sama akceptacja wniosku o wspó finansowanie projektu, a nast pnie wystàpienie kredytobiorcy do banku o kredyt bankowy na realizacj planowanego przedsi wzi cia oraz wystàpienie o udzielenie por czenia ze Êrodków Funduszu Por czeƒ Unijnych. Wspomina ej ju, e w przypadku tzw. ma ych wniosków /do równowartoêci 100 tys. euro/ por czenia udziela w imieniu BGK bank kredytujàcy. Warunkiem zastosowania takiej procedury jest wcze- Êniejsze podpisanie przez bank umowy z BGK o por czenie portfela kredytowego, a przedstawienie przez klienta wymaganego zabezpieczenia minimum weksel in blanco. W przypadku du ych por czeƒ wniosek kierowany jest do BGK, gdzie nast puje ocena analizy wniosku kredytowego przeprowadzonej przez bank kredytujàcy, a nast pnie podj cie decyzji o udzieleniu por czenia. W przypadku podj cia przez bank pozytywnej decyzji nast puje przedstawianie zabezpieczeƒ i udzielenie por czenia. Dzi kuj za rozmow Rozmawia : W odzimierz Kaleta 8

11 Promocja dla Jednostek Samorzàdów Terytorialnych Microsoft Office % taniej w Open! Tylko do 31 grudnia 2004 r. Rozumiejàc ogrom prac i wysi ku, jaki muszà w o yç organa w adzy samorzàdowej w przygotowanie do wspó pracy w ramach struktur unijnych, przygotowaliêmy specjalnà ofert, dedykowanà wy àcznie dla Jednostek Samorzàdów Terytorialnych, dotyczàcà specjalnych warunków nabycia licencji Microsoft Office 2003 w wersji Standard i Professional. Promocja b dzie trwa a od 1 paêdziernika 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w programie Open/MOLP. W jej ramach macie Paƒstwo mo liwoêç nabycia po obni onej a o 20% cenie najnowszej wersji pakietu biurowego MS Office 2003, charakteryzujàcego si mi dzy innymi zwi kszonym naciskiem na bezpieczeƒstwo i niezawodnoêç, a tak e dwukrotnie wy szà wydajnoêcià ni w poprzedniej wersji (potwierdzone przez niezale ne badania). Dodatkowo, nabywajàc licencje w wersji 2003, macie Paƒstwo prawo u ywaç ka dà poprzednià wersj tego produktu. W celu u atwienia komunikacji ze sprzedawcami oprogramowania Microsoft podajemy poni ej nazwy katalogowe oraz numery katalogowe produktów, które obj te sà promocjà: Office Pro 2003 Win32 Polish OLP NL GOVT EMEA Only Office 2003 Win32 Polish OLP NL GOVT EMEA Only W przypadku pytaƒ prosimy o kontakt z obs ugujàcym Paƒstwa Partnerem Microsoft lub Departamentem Administracji Publicznej Microsoft pod adresem mailowym: fax: (0-22) Przypominamy, e niezale nie od promocji, w cenniku Open istniejà specjalne ceny dla administracji, tzw. Government dla wszystkich najwa niejszych produktów. Prosimy o kontakt z firmami sprzedajàcymi licencje Microsoft w programie Open, w celu uzyskania aktualnych cen dla administracji tak e na pozosta e produkty w programie Open. Aby uzyskaç list firm partnerskich Microsoft w Paƒstwa regionie prosimy o kontakt z centrum obs ugi klienta numer , bàdê wejêcie na stron Wi cej informacji na temat najnowszego standardu w dziedzinie pakietów biurowych mogà Paƒstwo znaleêç pod adresem oraz Od 1 paêdziernika rusza równie specjalna strona internetowa, na której znajdà Paƒstwo wiele informacji dotyczàcych mi dzy innymi zagadnieƒ zwiàzanych z informatykà w urz dzie, Êrodków unijnych przeznaczonych na potrzeby teleinformatyczne, przyk ady zrealizowanych projektów. Polecam adres Z powa aniem Urszula Ptak-Ma ysiak Local Government Group Manager Microsoft Sp. z o.o. 9

12 Niemieckie oferty wspó pracy dla samorzàdów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemys owo-handlowa na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy Niemiec ju po raz drugi realizuje specjalny program promocji eksportu dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw z nowych krajów zwiàzkowych graniczàcych z Polskà. W programie uczestniczy 18 przedsi biorstw niemieckich, zainteresowanych podj ciem wspó pracy kooperacyjnej i handlowej z partnerami polskimi. 26 maja br. odby a si w Warszawie gie da kooperacji, w ramach której uczestnicy prowadzili rozmowy z wyselekcjonowanymi przez Izb potencjalnymi partnerami polskimi. W gie dzie wzi o udzia oko o 90 firm polskich oraz przedstawiciele 7 urz dów miejskich. Przeprowadzono àcznie ponad 130 rozmów. Firmy niemieckie kontynuujà obecnie podj te w Warszawie rozmowy. Jedna z nich firma SDRgullyrepair przeprowadzi a w Polsce cykl prezentacji swojej technologii modernizacji drogowych studzienek kanalizacyjnych. Prezentacje zosta y zorganizowane z inicjatywy lokalnych zak adów wodociàgowych. Organizatorami byli: w Warszawie Miejskie Przedsi biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji, w Krakowie Miejskie Przedsi biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w Êcis ej wspó pracy z Przedsi biorstwem Zmechanizowanych Robót In ynieryjnych oraz w Bielsku-Bia ej firma AQUA-SYSTEM S.A. Program promocji eksportu trwa do koƒca listopada Szczegó owe informacje o ofercie przedsi biorstw niemieckich znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Izby Przemys owo-handlowej dzia PROJEKTY prezentacja VHP Grenzlandprojekt 2003/2004. Poni ej prezentujemy profile dzia alnoêci czterech uczestników programu, posiadajàcych w ofercie us ugi kierowane do gmin i urz dów, odpowiedzialnych za budow i utrzymanie infrastruktury. SDRgullyrepair to przedsi biorstwo us ugowe specjalizujàce si w konserwacji studzienek kanalizacyjnych i innych instalacji drogowych. Regulacja wysokoêci i wymiana uszkodzonych studzienek wykonywana jest w technologii zaprawy szybkowià àcej: Wyciàganie z jezdni zepsutych, wkl Êni tych i wystajàcych pokryw w azowych i kratek Êciekowych za pomocà podno- Ênika hydraulicznego Usuwanie luênych i zniszczonych warstw betonu Po o enie nowej pokrywy w azu idealnie równo z powierzchnià jezdni W razie potrzeby wstrzykni cie niekurczliwej, szybkowià àcej zaprawy lub zalanie nià powsta ych szpar mi dzy pokrywà a powierzchnià noênà Uszczelnienie lub wyrównanie specjalnymi bituminami nierównoêci jezdni, jak równie rys poprzecznych i pod u nych dooko a w azu. Niszowa oferta firmy bazujàca na w asnej nowatorskiej metodzie naprawy instalacji od wewnàtrz do zewnàtrz cieszy si uznaniem zarówno technicznym, jak i urz dowym. Zalety technologii firmy SDRgullyrepair: Oszcz dnoêç czasu naprawa studzienki trwa maksimum 60 minut Brak koniecznoêci u ywania ci kiego sprz tu Wy sza trwa oêç w stosunku do naprawy wykonanej przy u yciu metod tradycyjnych Konkurencyjne ceny. W celu propagowania swych us ug w Polsce poszukuje partnerów, którzy b dà Êwiadczyç us ugi na w asny rachunek, lub poêredników dzia ajàcych na bazie prowizji. Jest te zainteresowana nawiàzaniem kontaktów z gminami i urz dami odpowiedzialnymi za budow dróg i instalacji podziemnych, zak adami kanalizacji, przedsi biorstwami komunalnymi, zarzàdami miast i burmistrzami. Kontakt: SDRgullyrepair Osoba do kontaktu: Dipl.-Ing. Ralf Schäfer Gerhard-Hauptmann-Str. 1, Kolkwitz OT Zahsow Tel.: , Faks: / Kontakt w Polsce: Grzegorz Liszczyk Ul. Pomologiczna 2A, Warszawa Tel.: , Tel. kom.: Kanalsanierung Rainer Kiel GmbH zajmuje si rekonstrukcjà du ych rurociàgów kanalizacyjnych w tej dziedzinie zdoby sobie renom specjalisty od zadaƒ trudnych oraz bezwykopowymi technikami rekonstrukcji kana ów g ównych i rur doprowadzajàcych. 10

13 Oferta firmy to: Seal-i-Tryn szybka, skuteczna, a przede wszystkim op acalna technika. Stanowi ona po àczenie kontroli szczelnoêci z àcza rurowego wed ug aktualnie obowiàzujàcych norm z natychmiastowym usuni ciem szkód przez wstrzykni cie pod ciênieniem ekologicznego elu dwusk adnikowego. Wymiana krótkich modu ów rur krótkich z PE-HD znany i ceniony od lat sposób bezwykopowej rekonstrukcji rurociàgów. Efektem tego dzia ania jest u o enie nowego rurociàgu z rur o sprawdzonej fabrycznej jakoêci, które sà wprowadzane do kana u przez komory w azowe. S 3 specjalna technika wprowadzania nowych rur, opracowana na potrzeby rekonstrukcji przewodów o niewielkiej Êrednicy (od 100 mm) i uków. Podstawowe zalety tego systemu to szybkoêç, bezpieczeƒstwo i czystoêç. Tubito technika cz Êciowego pokrywania Êwiat owodów na d ugoêci od 50 do 300 cm. W zale noêci od d ugoêci uszkodzenia i przekroju rury, wycinana jest odpowiednia iloêç laminatu Êwiat owodowego, który jest nast pnie nasycany szybkoutwardzajàcà ywicà epoksydowà. Technika Tubito umo liwia rekonstrukcj ubytków i z amaƒ poprzecznych, a tak e przesuni ç i nieszczelnoêci z àczy. Primo robot ogólnego zastosowania. Za pomocà tego wielofunkcyjnego robota do prac rekonstrukcyjnych w kana ach o Êrednicy znamionowej do DN 800 i kszta cie okr gu lub elipsy mo e byç wykonywany szeroki zakres zleceƒ w kana ach Êciekowych. Systematyczne odnawianie rurociàgów Êciekowych o du ym znaczeniu strategicznym za pomocà nowoczesnych technik i materia ów jest pierwszoplanowym zadaniem konserwacji sieci. O ile kana y murowane lub betonowe o du ym przekroju stanowià trzon wi kszoêci systemów Êciekowych, to zarazem sà ich najstarszym elementem, który od dziesi cioleci jest wystawiony na dzia anie ró norodnych czynników mechanicznych i chemicznych obecnych w kanalizacji. Kanalsanierung Rainer Kiel GmbH poszukuje w Polsce zak adów wodociàgowo-kanalizacyjnych, gmin i miast z odpowiednimi systemami rurociàgowymi, operatorów systemów rurociàgowych, du ych zak adów przemys owych posiadajàcych w asne systemy kanalizacyjne oraz firm budowlanych, z którymi chcia by wspó pracowaç na polskim rynku. Kontakt: Kanalsanierung Rainer Kiel GmbH Osoba do kontaktu: Hans-Jürgen Schnacke Marzahner Chaussee 192, Berlin Tel.: / , Faks: / Prostadt Gesellschaft für Projektierung im Städtebau mbh specjalizuje si w zagospodarowywaniu i marketingu nieruchomoêci nale àcych do przedsi biorstw i instytucji paƒstwowych. Oferuje: DORADZTWO Doradza instytucjom paƒstwowym i prywatnym we wszystkich kwestiach zwiàzanych z zagospodarowaniem nieruchomoêci. Pe ni przede wszystkim funkcj àcznika interesów publicznych i prywatnych przy projektach infrastrukturalnych i urbanizacyjnych. Jako neutralny us ugodawca pomaga w kontaktach mi dzy w adzami a inwestorami prywatnymi. PLANOWANIE Opracowuje koncepcje urbanizacji, wykonuje badania zabudowy i noênoêci, doradza inwestorom przy uzyskiwaniu zezwoleƒ na budow i przeprowadza procedury planów zagospodarowania. Gama us ug obejmuje równie przeprowadzanie mi dzynarodowych konkursów na projekty zagospodarowania miast i wykonawstwo. ZAGOSPODAROWANIE Wykonuje zadania zwiàzane z tworzeniem projektu, od pierwszych studiów koncepcyjnych przez analiz i szukanie lokalizacji oraz definicj celów po wyszukanie inwestorów i u ytkowników. Wszystkie us ugi kierowania projektem a do przedstawienia zezwolenia na budow sà oferowane w àcznie z zarzàdzaniem czasem, kontraktem i jakoêcià. SZUKANIE INWESTORA z myêlà o korupcjogennych projektach zagospodarowania nieruchomoêci nale àcych do skarbu paƒstwa lub przedsi biorstw paƒstwowych ProStadt opracowa specjalnà procedur przetargowà. Procedura ta zosta a wielokrotnie wypróbowana i umo liwia przejrzysty wybór odpowiedniego inwestora, jak równie kontraktowe zobowiàzanie do realizacji jego oferty. Pro- Stadt dysponuje znakomitymi kontaktami z mi dzynarodowymi inwestorami i deweloperami. Ponadto weryfikuje kwalifikacje, wiarygodnoêç kredytowà i potencja inwestora, aby sprawdziç, czy jest on w stanie zrealizowaç projekt zgodnie z wymaganiami i zarzàdzaç nim przez d u szy czas. Na potrzeby negocjacji opracowuje projekty umów pozwalajàcych na zabezpieczenie interesu paƒstwa. Na potrzeby prywatnego finansowania paƒstwowych projektów infrastrukturalnych, np. szkó, hal sportowych, ratuszy itp., Pro- Stadt prowadzi poszukiwania inwestorów zgodnie z wymaganiami UE. Prostadt jest zainteresowany kontaktami z samorzàdami gminnymi, miejskimi i wojewódzkimi, którym mo e pomóc w poszukiwaniu inwestorów dla ich nieruchomoêci lub projektów infrastrukturalnych; przedsi biorstwami paƒstwowymi posiadajàcymi niepotrzebne im nieruchomoêci, którym mo e pomóc przy ich wycenie, zagospodarowaniu i marketingu; polskimi biurami planowania, z którymi móg by wspó pracowaç przy realizacji projektów w Polsce i w Niemczech. 11

14 Kontakt: ProStadt Gesellschaft für Projektsteuerung im Städtebau mbh Osoba do kontaktu: Dr. Rainer Emenlauer Greifswalder Straße 207, D Berlin Tel.: , Faks: A.I.F. OHG jest firmà oferujàca wszelkiego rodzaju filmy fabularne, dokumentalne, reporta e, relacje telewizyjne, filmy reklamowe i promocyjne, spoty i klipy muzyczne na taêmie filmowej, p ytach DVD lub w formacie multimedialnym. JeÊli chcà Paƒstwo zaprezentowaç swà ofert inwestycyjnà, przygotowaç materia na stoisko targowe lub bezpoêrednio dla klientów i inwestorów A.I.F. OHG jest idealnym partnerem. A.I.F. OHG chcia by nawiàzaç kontakt z potencjalnymi klientami (urz dy miast i gmin, placówki publiczne, przedsi biorstwa), którym chce zaoferowaç swe us ugi w zakresie produkcji filmów promocyjnych, spotów, prezentacji itp. Ponadto szuka firmy o podobnym profilu dzia alnoêci, która mog aby uczestniczyç w jego pracach na rynku polskim, a tak e w celu zdobycia nowych partnerów i rynków, pomagaç polskim i niemieckim firmom zaprezentowaç si w projektach mi dzynarodowych. Kontakt: A.I.F. OHG Osoba do kontaktu: Thomas Pfizke Gostritzer Straße 61-63, Dresden Tel.: / , Faks: / Banki SGB pomagajà w uzyskaniu Êrodków z Unii Europejskiej Kredyt unijny SGB Od kilku miesi cy Polska jest cz onkiem Unii Europejskiej. Nasze wejêcie do Wspólnoty wià e si z pewnymi przywilejami. Wiele grup spo ecznych mo e liczyç na dotacje z Brukseli. Pierwsi o dop aty bezpoêrednie z unijnych pieni dzy starali si ju rolnicy. Ale to dopiero poczàtek. Polska dzi ki akcesji w ciàgu najbli szych trzech lat mo e zostaç zasilona ponad 12 mld euro z funduszy strukturalnych. Jeszcze nigdy w gospodark z by ego bloku wschodniego nie zainwestowano tak du ych pieni dzy. Bruksela zamierza wspomóc polskie rolnictwo, rybo ówstwo, firmy dzia ajàce w sektorze rolnospo ywczym, przedsi biorców oraz projekty samorzàdowe. Przedsi biorcy czy rolnicy nie zawsze wiedzà, e mogà otrzymaç dotacje, nie orientujà si, gdzie z o yç wniosek ani jak go wype niç. Z pomocà przychodzà im zrzeszone Banki Spó dzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, które razem tworzà Spó dzielczà Grup Bankowà. W placówkach SGB dzia ajà Punkty Doradztwa Unijnego. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy udzielajà wszystkim zainteresowanym informacji, jak skorzystaç z unijnych pieni dzy. Pracownicy Banków Spó dzielczych doradzà z jakiego programu sfinansowaç dane przedsi wzi cie, jak skompletowaç dokumentacj itp. Specjalnie dla beneficjentów starajàcych si o dotacje banki SGB przygotowa y nowy, elastyczny produkt:,,kredyt unijny SGB. O kredyt mogà si staraç: rolnicy, rybacy, przedsi biorcy, dzia ajàcy w bran y rolno-spo ywczej lub rybo- ówstwie oraz pozostali przedsi biorcy, jak równie jednostki samorzàdu terytorialnego. Niemal ka dy przedsi biorca czy rolnik ma mo liwoêç ubiegania si o dotacj. Rolnik mo e rozbudowywaç i modernizowaç swoje gospodarstwo; przedsi biorca budowaç zak ad i wyposa aç w nowoczesne urzàdzenia. Z kolei samorzàdy mogà ubiegaç si o Êrodki na szeroko poj tà infrastruktur. To tylko niektóre przyk ady wykorzystania unijnych dotacji. Jednak, aby liczyç na zwrot poniesionych nak adów, trzeba najpierw zrealizowaç w ca oêci inwestycj. Tutaj niezwykle istotnà rol odgrywa,,kredyt unijny SGB, dzi ki któremu mo na sfinansowaç nawet 100% inwestycji. Szczegó owych informacji dotyczàcych,,kredytu unijnego SGB udzielajà placówki Banków Spó dzielczych i GBW SA. Centrala GBW SA w Poznaniu, który razem ze zrzeszonymi Bankami Spó dzielczymi tworzy Spó dzielczà Grup Bankowà Kredyt unijny SGB udzielany jest na preferencyjnych zasadach. Klienci mogà liczyç na niskie op aty i prowizje oraz na konkurencyjne oprocentowanie. Istnieje mo liwoêç karencji w sp acie kredytu. Poza tym dokumenty potrzebne do zaciàgni cia kredytu wymagane przez bank sà niemal e takie same, jakie wymagane przy ubieganiu si o dotacj. Uproszczone procedury ubiegania si o kredyt i krótki czas rozpatrywania wniosku pozwolà klientowi efektywnie skorzystaç z pomocy unijnej. 12

15 Informatyka w administracji paêdziernika 2004, Warszawa, Hotel Gromada (ul. 17 stycznia 32) Serdecznie zapraszamy do wzi cia udzia u w II edycji konferencji Informatyka w Administracji. Pragniemy przedstawiç Paƒstwu g ówne zadania stojàce przed urz dami w ramach aktualnie prowadzonych projektów informatyzacji administracji publicznej oraz omówiç metody finansowania tego typu projektów z funduszy unijnych. Pierwszego dnia konferencji odb dzie si warsztat, podczas którego uczestnicy dowiedzà si, w jaki sposób wype niaç wnioski o dotacje na informatyzacj urz du z funduszy UE. Drugiego dnia odb dà si dwie równoleg e sesje techniczne, przedstawiajàce od strony praktycznej najnowoczeêniejsze technologie i rozwiàzania przeznaczone dla urz dów i instytucji administracji publicznej. Konferencja kierowana jest do szerokiego kr gu odbiorców, wykorzystujàcych technologie informatyczne w polskich urz dach i instytucjach publicznych: przedstawicieli w adz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów dzia ów w jednostkach samorzàdowych i urz dach centralnych, specjalistów pracowników administracji paƒstwowej. Udzia w konferencji jest DARMOWY, jednak e warunkiem uczestnictwa jest dokonanie uprzedniej rejestracji. Uczestnikom konferencji zapewniamy komplet materia ów konferencyjnych, przerwy na kaw, mo liwoêç uczestniczenia w wybranych sesjach wyk adowych. Liczba miejsc ograniczona. Wi cej informacji: Kontakt z organizatorem: Anna Piechociƒska tel. (22) , Agnieszka Gorczyca tel. (22) fax: (22)

16 Dbajmy o ma e i Êrednie firmy, bo to one sà motorem wzrostu gospodarczego Dlaczego HP przywiàzuje tak du e znaczenie do sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw? Maciej Makowski: W Êwietle naszych analiz przeprowadzonych w regionie Europy Ârodkowej i Wschodniej (EMEA), ma e i Êrednie firmy stanowià 99,95% wszystkich podmiotów gospodarczych. Firmy sà motorem gospodarki i to w aênie one generujà ponad 60% nowych miejsc pracy. Czynniki te oraz pozycja HP jako lidera w wielu kategoriach sprz towych, m.in.: serwerach, pami ciach masowych, desktopach czy te komputerach przeno- Ênych, sà naturalnym powodem naszego zainteresowania. Znacznà cz Êç naszej oferty oraz inicjatywy edukacyjne kierujemy w aênie do tego segmentu rynku. Momentem prze omowym, budzàcym szereg obaw u ma ych i Êrednich przedsi biorców by o przystàpienie Polski do Unii Europejskiej... M.M.: Tak, zgadzam si z tym. Wiele osób prowadzàcych dzia alnoêç mia- o szereg obaw zwiàzanych z tym wydarzeniem. Szczególnie dotyczy o to rozliczeƒ czy te ogólnie poj tej konkurencyjnoêci. By sprostaç tej ostatniej, wiele firm zda o sobie spraw z koniecznoêci korzystania z nowoczesnych rozwiàzaƒ informatycznych, nawet tych wdra anych na ma à skal. Dodatkowym bodêcem jest tak e postawa samej Unii Europejskiej, która okreêli a swojà strategi ju w 2000 roku podczas spotkania przywódców krajów cz onkowskich w Lizbonie. Wyznaczyli sobie cel zak adajàcy, e do 2010 r. Unia Europejska ma si staç najbardziej konkurencyjnym spo eczeƒstwem informacyjnym na Êwiecie. Podejmujàc takà decyzj, politycy przyj li wyzwanie wprowadzenia Europy w er cyfrowà. W tym celu powsta a specjalna inicjatywa o nazwie e-europa. Jej urzeczywistnienie le y jednak w r kach przedsi biorców. W jaki sposób Hewlett-Packard realizowa swojà strategi dla MSP przed polskà akcesjà do UE? M.M.: Aby u atwiç MSP sprawne konkurowanie na powi kszonym rynku unijnym, HP Polska opracowa zestaw dzia aƒ pomagajàcych tym firmom przygotowaç si do wejêcia do UE. Dzia ania te pomog y MSP efektywnie zagospodarowaç czas pozosta y do akcesji, wykorzystaç mo liwoêci zwiàzane z rozszerzeniem oraz uniknàç pu apek, jakie z niego wynikajà. Czy mo e podaç Pan przyk ady tego typu dzia aƒ? M.M.: Kilka miesi cy przed przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej dok adnie w paêdzierniku 2003 roku HP zaanga owa o si w prowadzone z szerokim rozmachem w ca ym kraju II Ogólnopolskie Forum Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw. By to najwi kszy program edukacyjno-szkoleniowy, w którym wzi o udzia ponad 8 tys. przedsi biorców z ca ej Polski. W ramach tego programu przez 9 miesi cy organizowane by y szkolenia i konferencje dla kadry zarzàdzajàcej polskimi ma ymi i Êrednimi firmami. Jednym z punktów programu reform w Unii Europejskiej stworzonego w Lizbonie by o podj cie nowych dzia aƒ stymulujàcych rozwój elektronicznych form prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej przez firmy z sektora MSP. HP jako partner programu w zakresie rozwiàzaƒ IT dla MSP (hardware/software) prowadzi cykl szkoleƒ, które odbywa- y si w ró nych miastach w Polsce. Rozmowa: z Maciejem Makowskim Nowym Dyrektorem Dzia u Rozwiàzaƒ dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw w Hewlett Packard Polska Jakie dzia ania w chwili obecnej prowadzi HP dla tego segmentu rynku? M.M.: OczywiÊcie widzimy potrzeb wspierania i edukowania przedsi biorców, zarówno w zakresie pozyskiwania Êrodków finansowych jak i samego korzystania z technologii. Jako przyk ad mog podaç Akademi Przedsi biorczoêci, która jest cyklem spotkaƒ o charakterze warsztatowo-seminaryjnym dla przedsi biorców z sektora Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw. Spotkania Akademii majà charakter interaktywnych warsztatów z udzia em ekspertów ds. funduszy UE oraz specjalistów Mecenasów spotkaƒ. Tematykà warsztatów jest m.in.: firma na rynku UE szanse i zagro enia, finanse firm i prawo podatkowe, kontrakty gospodarcze w UE, przygotowywanie ofert do przetargów publicznych czy te problematyka zarzàdzania ma à firmà. Oprócz dzia- aƒ informacyjno-edukacyjnych, prowadzimy atrakcyjnà form promocji na rozwiàzania i produkty HP. Przyk adem mo e byç np.: program wymiany starego sprz tu na nowy Trade In, gdzie HP refunduje cz Êç wartoêci nowego sprz tu. Cz stà praktykà z naszej strony bywajà ceny promocyjne na okreêlony produkt jako przyk ad podam aktualnà ofert zakupu komputera przeno- Ênego w cenie ok PLN! To ju prawdziwa rewolucja cenowa na rynku. Czy w kontekêcie MSP mo emy tak- e rozmawiaç o informatyzacji np.: samorzàdów lokalnych? M.M.: OczywiÊcie, e tak. Zw aszcza, e oferta sprz towa oraz wartoêci 14

17 dodane do niej (wiedza, kompetencje, wsparcie techniczne) dla tego sektora sà jak najbardziej adekwatne do potrzeb samorzàdów czy te urz dów. Jak du o jest jeszcze do zrobienia w procesie informatyzacji urz dów czy te samorzàdów wszyscy zainteresowani dobrze wiedzà. Nie bez powodu podejmowane sà takie inicjatywy jak Forum Samorzàdowe e-gmina... Wracajàc do oferty sprz towej HP wiele osób myêlàc o ofercie Hewlett-Packard ma przed oczyma markowy i drogi sprz t... czy ten sposób odbioru HP jest pana zdaniem aktualny? M.M.: Ca kowicie si z tym nie zgadzam. My- Êl, e coraz cz Êciej potencjalny u ytkownik porównujàc ceny naszej oferty z ofertà sprz tu niemarkowego, bywa zaskoczony. Dodatkowo, dowiadujàc si, e istnieje mo liwoêç doboru indywidualnej konfiguracji np. komputera stacjonarnego si ga po naszà ofert. Zw aszcza, e wybierajàc sprz t od markowego dostawcy ma nie tylko zagwarantowane stabilne i wieloletnie dzia anie, ale tak e ÊwiadomoÊç wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Dzi kuj za rozmow! SKORZYSTAJ Z DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ Rozmawia Robert Zakrzewski 15

18 Centra Komunikacji Spo ecznej CENTRA KOMUNIKACJI SPO- ECZNEJ niedawno pojawi y si w krajobrazie ma ych miejscowoêci naszego kraju. Okaza o si, e sà bardzo potrzebne i majà ogromne znaczenie w ma ych spo eczno- Êciach lokalnych. Poczta Polska oprócz swojej podstawowej dzia alnoêci stara si wspieraç dzia alnoêç spo eczno-kulturalnà, dlatego wspólnie z organizacjami samorzàdowymi i oêwiatowymi zak ada Centra Komunikacji Spo ecznej. Idea takiego przedsi wzi cia wynika przede wszystkim z misji Poczty Polskiej, która zmierza do u atwiania komunikacji mi dzy ludêmi, przyczyniajàc si do budowy spo eczeƒstwa informacyjnego. Integracja tych instytucji poza podobieƒstwem spe nianej przez nie funkcji daje te wymierne korzyêci ekonomiczne poprzez lepsze wykorzystanie infrastruktury wraz z mo liwo- Êcià wykonywania ró nych obowiàzków w CKS-ie przez tego samego pracownika. Wspó praca Poczty Polskiej z lokalnym samorzàdem, pod którego egidà dzia ajà placówki kulturalno-oêwiatowe, daje du e potencjalne mo liwoêci optymalizacji rozwiàzaƒ organizacyjnych i ponoszonych kosztów. Obecnie w ca ym kraju funkcjonuje 27 Centrów Komunikacji Spo ecznej i wcià powstajà nowe. Zg aszane sà równie propozycje poszerzania dotychczasowego zakresu dzia alnoêci centrów o mo liwoêç zainstalowania w nich bankomatów, telefonów, lottomatów itp., a tak e stworzenia punktów informacyjnych np. o pomocy unijnej dla rolników. Sà tak e propozycje uruchomienia w centrach dy urów z udzia em so tysa, geodety i policji. R.B. Spo eczne cele takiego przedsi wzi cia to przede wszystkim edukacja i wyrównywanie ró nic cywilizacyjnych. U atwienie dost pu do repertuaru kin, teatrów, programów i informatorów kulturalnych oraz elektronicznych wersji ksià ek, czasopism i gazet pozwala na uczestniczenie w yciu kulturalnym. Dost p do mediów elektronicznych jest w dalszym ciàgu mocno ograniczony, dlatego nale y zrobiç wszystko, aby to zmieniç. Internet daje mo liwoêci nie tylko wysy ania i odbierania poczty elektronicznej, ale równie przeglàdania ofert zatrudnienia czy szkolenia, a tak e sk adanie zamówieƒ w sklepach internetowych i firmach wysy kowych. Centra Komunikacji Spo ecznej àczà funkcje agencji pocztowej, biblioteki i kawiarenki internetowej, w której oprócz komputera m odzie ma do dyspozycji równie drukarki. 16

19 Inwestycje regionalnego po ytku Departament Finansowania Infrastruktury, do tego zarzàdzajàcy funduszami z Unii Europejskiej, przeznaczonymi na jej rozwój, kojarzy si z ogromnymi pieni dzmi. Marek Krawczyk: To prawda. Nazwa: Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich, szczególnie jej drugi cz on, wskazuje zakres dzia alnoêci departamentu i odpowiedzialnoêç, zw aszcza za podzia Êrodków pochodzàcych ze êróde Unii Europejskiej. To tak e odpowiedzialnoêç za po yczki z mi dzynarodowych instytucji finansowych, jak równie pieniàdze pochodzàce z bud etu i Êrodków pozabud etowych, w których zarzàdzaniu Departament czynnie uczestniczy. JeÊli wszystkie te Êrodki finansowe zsumujemy, dodamy pieniàdze dost pne z unijnego Funduszu SpójnoÊci oraz z Funduszu Strukturalnego, na najbli sze 4 5 lat b dzie to rzàd 4 mld euro. JeÊli dodamy do tego 2 3 mld euro z funduszy po yczkowych, które te sà monitorowane przez nasz departament, mo emy mówiç o kwocie oko o 10 mld euro na najbli szych par lat. Ogromna suma. Na co w pierwszej kolejnoêci zostanà przeznaczone te Êrodki? M.K.: Nasze programy przewidujà przede wszystkim realizowanie zadaƒ zwiàzanych ÊciÊle z planami rozwoju infrastruktury, wypracowanymi przez administracj centralnà. Priorytetem, wed ug tych za o eƒ, jest budowa dróg i autostrad, a naszym g ównym partnerem w ich realizacji pozostaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Czy samorzàdy terytorialne mogà liczyç na profity z pieni dzy, którymi zarzàdza departament? M.K.: W sferze dzia ania, o której wspomnia em wczeêniej, zajmujemy si w szczególnoêci drogami krajowymi. W tym przypadku rola samorzàdów sprowadza si wy àcznie do roli oceniajàcego, akceptujàcego czy korygujàcego okreêlone rozwiàzania strategiczne. Drugim wa nym ogniwem, pozostajàcym w gestii funduszy Departamentu, sà koleje. W tym przypadku mamy powa nego partnera w postaci Polskich Linii Kolejowych, czyli operatora infrastruktury kolejowej. Tak e w tym zakresie planowane przedsi wzi cia sà cz Êcià realizacji zadaƒ ogólnych, na poziomie ogólnokrajowym. Co wa ne, najwi cej Êrodków, bo ok. 3 mld euro przeznaczonych jest na inwestycje w tzw. korytarzach paneuropejskich, co z góry determinuje lokalizacj tych inwestycji na okreêlonych liniach kolejowych. Podobnie priorytety w infrastrukturze dominowa y tak e przed naszym wstàpieniem do UE. Co w tym nowego? M.K.: Istotnie. Do tej pory przywykliêmy, aby operowaç w tych dwóch obszarach. Inwestycje drogowe i kolejowe to temat znany wczeêniej z racji finansowania ich z funduszy PHARE czy ISPA. Obecnie mamy kolejny, nowy Fundusz Strukturalny. Konkretny, sektorowy program operacyjny Transport, który obejmuje tak e inne dzia- ania, nie dotyczàce jedynie sektorów: drogowego i kolejowego, ale np. tak e inwestycje umo liwiajàce dost p do portów morskich zarówno ze strony morza jak i làdu. W tym zakresie w gr wchodzà przedsi wzi cia zwiàzane m.in. z u atwieniem dojazdu do portów dróg, parkingów itp. Na tych inwestycjach z pewnoêcià skorzystajà gminy nadmorskie. M.K.: OczywiÊcie. Lepsza infrastruktura dojazdowa do portów to wi ksze bezpieczeƒstwo mieszkaƒców gmin czy powiatów, na terenie Rozmowa: z Markiem Krawczykiem Dyrektorem Departamentu Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Infrastruktury których zostanà zlokalizowane. Zwi kszony, lecz mniej dokuczliwy dla mieszkaƒców tych regionów ruch, a co za tym idzie wi ksze obroty firm, które prowadzà na tym terenie dzia alnoêç gospodarczà. Sytuacja w tym zakresie jest jasno sprecyzowana, poniewa wi kszoêç Êrodków, przeznaczonych na zwiàzane z tà sferà dzia ania zosta a ju rozdysponowana, w takim sensie, e nastàpi- a ju akceptacja zg oszonych projektów na prace inwestycyjne w tym zakresie. Takie projekty zosta y zg oszone m.in. przez Zarzàd Portów Morskich w Szczecinie i ÂwinoujÊciu, Gdaƒsku, Gdyni. W przypadku Trójmiasta istotnà inwestycjà b dzie Trasa Kwiatkowskiego, czyli arteria drogowa u atwiajàca dost p do portu Gdyƒskiego, która stanie si àcznikiem pomi dzy portem, a autostradà A1. Jest to inwestycja, która znaczàco polepszy jakoêç funkcjonowania ca ego systemu miejskiego w Gdyni. W Ministerstwie Infrastruktury wiele mówi si o tzw. zrównowa onym rozwoju transportu. Co konkretnie kryje si pod tà nazwà? M.K.: Istotnie, widzimy potrzeb zbudowania systemu zrównowa onego transportu, w którym oprócz rozbudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej przewiduje si tak e szereg dzia aƒ dotyczàcych m.in. zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych, co bezpoêrednio prze o y si na jakoêç us ug w miastach i gminach. Dla ich mieszkaƒców b dzie to wa ne udogodnienie. Poprawi si jakoêç podró owania oraz zmniejszy si dotychczasowy czas przejazdów. 17

20 Zak adamy równie podj cie dzia aƒ zwiàzanych z transportem intermodalnym, czyli zak adajàcym finansowanie przedsi wzi ç takiego typu, jak centra logistyczne, terminale kontenerowe. Jest to istotna sprawa z punktu widzenia potrzeb transportu. Chodzi bowiem o mo liwoêç zapewnienia sprawnego przenoszenia adunków z kolei na drogi, bàdê odwrotnie. Chcemy utrzymaç pewien poziom obs ugi i realizacji transportu poprzez linie kolejowe. Dlatego zmierzamy do utrzymania obecnych uzasadnionych ekonomicznie sieci kolejowych, zarówno w ruchu pasa erskim jak i towarowym. Nasza sieç, choç niedoinwestowana, wymagajàca modernizacji, odk adanej przez lata z braku pieni dzy na póêniej, jest wcià na tyle rozwini ta i sprawna, e warto jà utrzymywaç, a nawet zmieniç struktur transportu w ten sposób, by znaczàcy procent towarów transportowany by kolejà. Samorzàdowcy z pewnoêcià z zadowoleniem przyjmà te wszystkie inicjatywy dotyczàce poprawy stanu dróg, a tym samym bezpieczeƒstwa kierowców i pieszych. M.K.: Wiele prowadzonych ju, jak i planowanych inwestycji dotyczy w a- Ênie dzia aƒ zwiàzanych z poprawà bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. W ich sk ad wchodzà m.in. inwestycje drogowe, które w szczególny sposób zwiàzane sà z gminami czy miastami. Bardzo cz sto, podczas przejazdów drogami krajowymi przez miasta, mamy do czynienia nie tylko z beneficjentem w postaci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale te konkretnymi miastami, które majà status tzw. miast prezydenckich. Na czym polega problem? W Polsce istnieje sieç ponad 18 tys. km dróg krajowych. Rozk ada si ona jakby na dwa elementy: 16,5 tys. to drogi, które znajdujà si w gestii Generalnej Dyrekcji, natomiast pozosta e 1,5 tys. to drogi krajowe, które przechodzà przez miasta. Takich miast jest 65. Sporo z nich, sk adajàc wnioski o finansowanie prac modernizacyjnych na ich obszarze, b dzie mog o skorzystaç z pomocy unijnej. W tej chwili w ministerstwie pracujà ju zespo y oceniajàce merytorycznie te wnioski. Zak adamy, e komitet sterujàcy, który ma ostatecznie zaakceptowaç wybór tych projektów modernizacyjnych dokona tego do koƒca paêdziernika. Do tego czasu powinna zostaç sporzàdzona pierwsza lista beneficjentów, czyli tych miast, których w adze przedstawi y jakoêciowo najlepsze projekty. Decyzjà komitetu, który monitoruje przez ca y czas proces zarzàdzania Êrodkami unijnymi, wydatkowanymi m.in. na ten cel, pula pieni dzy przeznaczona na dzia ania zwiàzane z modernizacjà dróg przechodzàcych przez miasta prezydenckie zosta a zwi kszona do ponad 300 mln euro. Na realizacj ilu wniosków wystarczy ta suma? M.K.: Spodziewamy si, e ponad 30 wniosków, które wp yn y do Komitetu Sterujàcego z miast prezydenckich, b dzie mia o szanse na realizacj. B dzie to oznaczaç, e praktycznie niemal wszystkie zg aszajàce miasta b dà beneficjentami tej pomocy. JeÊli któraê z gmin miejskich zapomnia a z o yç taki wniosek, b dzie to mog a uczyniç w przysz ym roku? M.K.: Fundusz strukturalny, który s u y zrealizowaniu naszego sektorowego programu operacyjnego, ma to do siebie, e jego wykorzystanie determinowane jest okreêlonym czasem. Zak adamy, e inwestycje miast prezydenckich muszà wystartowaç jak najszybciej, b dzie to 2005 r., a ich realizacja powinna si zakoƒczyç w roku 2006 r. Pami tajmy, e sezon budowlany w naszym kraju ÊciÊle wià e si z porami roku. Za o enie by o wi c takie, by uruchomiç realizacj wszystkich wniosków zwiàzanych z inwestycjami miast prezydenckich w jednym roku. Mo e, w przysz oêci, jeêli zajdzie jakaê istotna przyczyna, spróbujemy zorganizowaç jakàê dogrywk. Wróçmy mo e jeszcze do przewozów regionalnych. To tak e sfera ywo interesujàca samorzàdowców. Jakie Êrodki Departament zamierza przeznaczyç na ten cel i na co przede wszystkim b dà wydatkowane te fundusze? M.K.: Zak adamy, e Êrodki, o których mowa, przeznaczone b dà na zakup pasa erskiego taboru kolejowego, przeznaczonego w aênie do przewozów regionalnych. G ównym dla nas partnerem w tym zakresie jest przedsi biorstwo PKP Przewozy Regionalne. Jednym z elementów restrukturyzacji kolei jest m.in. tworzenie tzw. spó ek regionalnych, które wspólnie z samorzàdami wezmà odpowiedzialnoêç za przewozy pasa erskie na swoim terenie. Taborem mogà byç zasilane podmioty dzia ajàce na terenie konkretnych regionów. A jak obecnie wyglàda sprawa wykupu terenów pod budow autostrad? Sà z tym wcià k opoty? M.K.: W tym roku doêç istotnie zwi kszono dzia ania, dotyczàce zintensyfikowania wykupu terenów. Wià- e si to z faktem, e mamy nareszcie Krajowy Fundusz Drogowy, czyli specjalny pozabud etowy instrument finansowy, który mo emy przeznaczyç na wykup ziemi i przygotowanie projektów. Prosz pami taç, e taki proces mo e trwaç pi ç i szeêç lat. W porównaniu z tym sama budowa autostrady, to kwestia roku czy dwóch. Musimy zatem mysleç z du ym wyprzedzeniem, pami tajàc o relacjach czasowych, pomi dzy koncepcjà i projektem autostrady, a jej budowà. 18 Gminy, przy tego typu inwestycjach, stajà si bardzo istotnym partnerem, poniewa biorà odpowiedzialnoêç za ca y proces przygotowania wykupu gruntu, wydawania decyzji lokalizacyjnych, pozwoleƒ itp. Jest to wszak domena lokalnych w adz administracyjnych i stàd tak istotny ich udzia w tym procesie. Ogromne znaczenie w tym zakresie ma specjalna ustawa (specustawa), która pozwala na wykup ziemi w przypadkach spornych i przyspiesza niektóre procesy odwo awcze. Jest to wa ny element, który ma istotne znaczenie dla efektywnej absorpcji zwi kszonych Êrodków UE, przewidzianych dla naszego kraju w latach nast pnych, od 2007 do 2013, którego przygotowaniem ju obecnie trzeba si zaczàç zajmowaç. Jak ju zwraca- em uwag, dopiero wtedy b dziemy mogli mówiç o w aêciwym wykorzystaniu Êrodków pomocowych, jeêli wczeêniej przygotujemy odpowiednie projekty i konkretne zestawy dokumentów potrzebnych do realizacji inwww.ingmina.pl

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Por czeƒ Unijnych 1) Rozdzia 1

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Por czeƒ Unijnych 1) Rozdzia 1 1262 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Por czeƒ Unijnych 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje utworzenie Funduszu Por czeƒ Unijnych oraz zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Traci moc z dniem 1 maja 2010 r. (art. 26) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1262. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM. DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015

KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM. DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015 KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015 Sytuacja w ostatnich latach: - szeroka oferta kredytów inwestycyjnych dla rolników i dzia ów specjalnych - brak

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 19 kwietnia 2010 Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI ORAZ SKOK-i,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo