ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA"

Transkrypt

1 ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA Powiatowy biuletyn informacyjny Nr Nr 2/2004 1/2004 (12) (11) Kwartalnik Egzemplarz bezp³atny ISSN

2 Fot. M. Gawron skiego za osi¹gniêcia w dziedzinie czynnego wypoczynku a szczególtwórczoœci artystycznej i upow- nie za organizacjê Miêdzynaroszechniania kultury na rok dow ego Pó³ mar ato nu Œwi êto- Laureatami zostali: krzyskiego im. M. Kalety, - Tadeusz Stolarski za prace naukowo - - MKS Mustang Moskorzewliterackie, a szczególnie za opra- W³oszczowa za osi¹gane wyniki cowanie i wydanie ksi¹ ki Znani sportowe w rozgrywkach ligoi nieznani ziemi w³oszczowskiej, wych tenisa sto³owego, a szczegól- - ks. Daniel Wojciechowski za prace nie awans do II-ej Ligi Tenisa naukowo-literackie z zakresu historii Sto³owego okrêgu ódzko-œwiêregionu, tokrzyskiego, - Andrzej Kowalczyk za prace - Gminny Klub Sportowy plastyczne, a szczególnie malarstwo w Kluczewsku za osi¹gane wyniki i rzeÿbê, sportowe w rozgrywkach pi³ki Gra yna Brodziñska - Mieczys³aw GuŸdzio³ za ca³okszta³t no nej o mistrzostwo klasy A Po raz kolejny mieszkañcy dzia³alnoœci, a szczególnie za zorga- w grupie seniorów oraz propagonaszego powiatu mogli byæ nizowanie Izby Regionalnej wanie wœród m³odzie y ró nych œwiadkami muzycznego wyda- we W³oszczowie. dyscyplin sportowych m.in. pi³ki rzenia du ego formatu. W dniu Po raz pierwszy nagrody no nej, siatkowej i strzelectwa 1 czerwca br. we w³oszczowskim za osi¹gniêcia w dziedzinie kultury sportowego. Domu Kultury odby³ siê koncert fizycznej. Otrzymali je: Nagrody i dyplomy wrêczyli operetkowy z udzia³em gwiazdy - Zbigniew Hamera za ca³okszta³t Starosta W³oszczowski oraz Burpo ls ki ej op er et ki Gr a yn y dzia³alnoœci na rzecz upowszech- mistrz Gminy W³oszczowa. Brodziñskiej. Urozmaiceniem niania sportu poprzez Marcin Jêdras koncertu by³y anegdoty oraz organizacjê ró nych gawêdy znanego aktora, Damia- fo rm ws pó ³z aw od - na Damiêckiego. Na scenie nictwa sportowego zaprezentowa³ siê Strauss w œ r ó d d z i e c i Ensemble Orchestra, pod mu- i m³odzie y z terenu zycznym kierownictwem Artura powiatu, Jaronia. Koncert poprowadzi³ - W³odzimierz Zawalski Adam Czopek. za ca³okszta³t dzia³al- W czasie koncertu wrêczono noœci na rzecz propanagrody Starosty W³oszczow- gowania ró nych form W³oszczowska publicznoœæ W dniu 22 maja br. mieszkañcy W³oszczowy elechlinku, Rawie Mazowieckiej, ¹kach Szlacheckich. mieli okazjê ogl¹daæ start VI Miêdzynarodowego W ostatecznej klasyfikacji najwy sze miejsca zajêli: Klasycznego Wyœcigu I- Marcin Sapa (Knauf Kolarskiego im. Wincen- Mikomax), czas: 4 h 47 min 09 tego Witosa. s, II - Kazimierz Stafiej (Action Trasa wyœcigu licz¹ca Atvamore & Vita), czas: 4 h, km przebiega³a min 09 s., III - Pawe³ przez województwo œwiêto- Bentkowski (Domin Skout k r z y s k i e i ³ ó d z k i e. Œnie ka Czêstochowa), czas: 4 h Zawodnicy wystartowali 47 min 15 s, IV - Wojciech spod Domu Kultury Pawlak (Knauf Mikomax), we W³oszczowie czas: 4 h 48 min 4 s. i meldowali siê kolejno Organizatorami wyœcigu na lotnych finiszach by³ Klub Sportowy Tramwawe W³oszczowie, Kluczew- jarz ódÿ, MKS Metalowiec sku, Rêcznie, Rozprzy, ódÿ oraz Starostwo Powia- Piotrkowie Trybunalskim, Fot. M. Rojek towe we W³oszczowie. Wolborzu, UjeŸdzie, Zawodnicy zbli aj¹ siê do lotnego finiszu we W³oszczowie Jan Ciesielski

3 W NUMERZE: 2 - Wieczór z Gra yn¹ Brodziñsk¹ i Damianem Damiêckim - Konkurs fizyczny - VI Miêdzynarodowy Klasyczny Wyœcig kolarski - Nadanie Gimnazjum w Moskorzewie imienia im. Wincentego Witosa Bohaterów Insurekcji Koœciuszkowskiej 4 - W kilku zdaniach 22 - Przegl¹d kabaretów szkolnych (PKS) 6 - Z sesji Rady Powiatu W³oszczowskiego 23 - Wspomnienia z Bitterfeld 8 - Stan bezpieczeñstwa publicznego, - Peace we W³oszczowie przeciwpo arowego oraz sanitarno - weterynaryjnego na terenie powiatu w³oszczowskiego 13 - Z dowodem do Unii Europejskiej - Utylizacja odczynników 14 - Plan gospodarki odpadami dla powiatu w³oszczowskiego 15 - Zalesienia gruntów rolnych w 2004 roku 16 - Rodzicielstwo zastêpcze 19 - Rejestracja pojazdów w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów 24 - Turnieje o bezpieczeñstwie 26 - Wojewódzkie Zawody M³odzie owych Dru yn Po arniczych - Rozpoczêto remont stra nicy 27 - Konkurs fotograficzny Zatrzymaæ czas w obiektywie 28 - Trochê historii o chlebie 29 - Program Sapard jednak realny! Rolnicy ju ruszyli - Targi Voyager 20 - XVI Ogólnopolskie Sympozjum Szkó³ 30 - Vademecum teleadresowe Staszicowskich 31 - Zdjêcia laureatów konkursu fotograficznego 21 - Matury 2004 Zatrzymaæ czas w obiektywie URZ D GMINY w KLUCZEWSKU ul. Spó³dzielcza Kluczewsko tel. (044) ; fax (044) URZ D GMINY w KRASOCINIE ul. Macierzy Szkolnej Krasocin tel. (041) ; fax (041) URZ D GMINY w MOSKORZEWIE Moskorzew Moskorzew tel. (034) ; fax (034) URZ D GMINY w RADKOWIE Radków Radków tel. (034) ; fax (034) URZ D GMINY w SECEMINIE ul. Struga Secemin tel./fax (034) URZ D GMINY we W OSZCZOWIE ul. Partyzantów W³oszczowa tel. (041) ; fax (041) Wydawca: Starostwo Powiatowe we W³oszczowie, ul. Wiœniowa 10, W³oszczowa Zespó³ Redakcyjny: S³awomir Owczarek - Przewodnicz¹cy, Robert Suchanek, Helena Otfinowska, Anna Sztuka, Stanis³aw Jêdrzejczyk, Cezary Nowak; Marian Rojek - Cz³onkowie Sk³ad komputerowy: Anna Sztuka, Oddano do druku: r. Druk: Zak³ad Poligraficzny PRINT; ul. Sienkiewicza 32, W³oszczowa; tel. (41) ; Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych. Jednoczeœnie zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów w nadsy³anych tekstach. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Powielania i przedruk dozwolone tylko za zgod¹ redakcji Echa Powiatu W³oszczowskiego. Adres redakcji: Starostwo Powiatowe we W³oszczowie, Wydzia³ Promocji i Rozwoju, ul. Wiœniowa 10, W³oszczowa tel. 041/ , fax 041/ ;

4 4 W KILKU ZDANIACH... W ca³ym powiecie odby³y siê w dniu 2 maja br. 18 maja w Szkole Podstawowej w Olesznie uroczystoœci Dnia Stra aka oraz obchody patrona zosta³a rozstrzygniêta I edycja Powiatowego stra aków œw. Floriana. We W³oszczowie uroczys- Konkursu Recytatorskiego pod has³em Co fruwa toœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ w intencji i hasa po polach i lasach. Jego celem jest stra aków. Nastêpnie stra acy przemaszerowali popularyzacja wœród dzieci i m³odzie y poezji wraz z orkiestrami na miejscowy stadion, gdzie o tematyce przyrodniczej. Uczestnicy konkursu odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci wraz prezentowali wiersze polskich poetów opisuj¹ce z wrêczeniem odznaczeñ. Obchody Dnia Stra aka piêkno przyrody lub te przeds tawiaj¹ce w Cieœlach (gm. Krasocin) mia³y równie bardzo w sposób humorystyczny ycie zwierz¹t, roœlin uroczysty charakter. Po mszy œwiêtej wyst¹pi³a i ludzi. Jury wy³oni³o zwyciêzców: orkiestra dêta OSP Krasocin, zespó³ ludowy - w kategorii klas I-III: z GnieŸdzisk oraz kapela weselna z Ludwinowa. I miejsce - Patrycja Stêpnik ze Szko³y Podstawowej Odby³y siê równie konkursy wiedzy przeciw- w Skorkowie, po arniczej oraz pokazy ratownictwa drogowego. II miejsce - Sylwia Stawczyk ze Szko³y Podstawowej W Mêkarzowie (gm. Moskorzew), po mszy nr 2 we W³oszczowie, polowej i okolicznoœciowych przemówieniach, III miejsce - Martyna Fatyga ze Szko³y Podstawowej stra acy rywalizowali w rozgrywkach sportowych w Czarncy, a nastêpnie zorganizowali pokaz ratownictwa - w kategorii klas IV-VI: drogowego. Podobne uroczystoœci odby³y siê I miejsce - Anna Marcinkowska ze Szko³y w Dzierzgowie, gdzie po mszy stra acy z gm. Podstawowej nr 2 we W³oszczowie, Radków i Secemin wspólnie œwiêtowali. II miejsce - Barbara Tomaszewska ze Szko³y Podstawowej nr 1 we W³oszczowie, III miejsce - Edyta Kwiecieñ ze Szko³y Podstawowej W dniu 3 maja na terenie powiatu w³oszczow- w Moskorzewie. skiego w miejscowoœci Januszewice (gm. Nagrody ufundowa³o Starostwo Powiatowe Kluczewsko) odby³y siê obchody Œwiêta we W³oszczowie, Nadleœnictwo W³oszczowa Ludowego. Uroczystoœci rozpoczêto msz¹ œwiêt¹ oraz Wodoci¹gi Kieleckie. w intencji ruchu ludowego, w czasie której biskup Kazimierz Ryczan dokona³ poœwiêcenia nowej œwi¹tyni parafialnej. Po mszy okolicznoœciowe 30 maja na strzelnicy sportowej w Pilczycy przemówienie wyg³osi³ Prezes Zarz¹du odby³y siê Wojewódzkie Zawody Strzeleckie, Powiatowego PSL we W³oszczowie Ryszard zorganizowane przez Zarz¹d Powiatowy Ligi Maciejczyk. W swym wyst¹pieniu podkreœli³, Obrony Kraju we W³oszczowie. Wystartowa³o e dzisiejsze œwiêto ludowe obchodzone w rocznicê w nich 18 dru yn 3-osobowych, w tym 4 eñskie uchwalenia Konstytucji 3 Maja nabiera i 3 koedukacyjne, reprezentuj¹ce kluby LOK wyj¹tkowego znaczenia, poniewa w konstytucji z powiatów: buskiego, piñczowskiego, jêdrze- z 1791 roku po raz pierwszy znalaz³y siê zapisy jowskiego, kazimierskiego i w³oszczowskiego. W konkurencji karabinek dru ynowo o wziêciu ludnoœci rolniczej pod opiekê prawa zwyciê y³y: kategorii pañ dru yna z W³oszczowy, i rz¹du krajowego. G³os zabra³ tak e pose³ na Sejm w kategorii panów dru yna z Jêdrzejowa. RP Miros³aw Pawlak, który podkreœli³ potrzebê Indywidualnie pierwsze miejsce zaj¹³ Zbigniew zaanga owania siê œrodowiska wiejskiego Górecki z Jêdrzejowa, II - Robert Gajda, w nowych warunkach Unii Europejskiej. III - Mariusz Stêpieñ, obaj z Kazimierzy Wielkiej. W uroczystoœci bra³y udzia³ w³adze samorz¹dowe Najlepsz¹ wœród pañ okaza³a siê Aleksandra Rydz powiatu oraz poszczególnych gmin. W czêœci z W³oszczowy. W strzelaniu z pistoletu CZ kadet 75 artystycznej wyst¹pi³a orkiestra dêta z I miejsce zaj¹³ Robert Gajda, II - Mariusz Stêpieñ, Dobromierza, zespó³ ludowy Jerzego Ca³ki obaj z Kazimierzy Wielkiej, a III - Sylwester z Zielonki, a tak e zespó³ m³odzie owy Albatros. Kuœmierczyk z W³oszczowy.

5 Z okazji Dnia Dziecka starosta Zbigniew Obowi¹zki dyrektora jednostki Krystyna Ciulêmba Krzysiek, wicestarosta Ryszard Maciejczyk bêdzie pe³niæ do dnia 31 sierpnia 2004 r. i kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Nowak odwiedzili dzieci wychowuj¹ce siê w Rodzinnym Domu Dziecka W dniu 13 czerwca 2004 r. na terenie we W³oszczowie. Dzieci bardzo ciep³o przyjê³y powiatu, podobnie jak w ca³ym kraju, odby³y siê przedstawicieli Starostwa. Ola, Ania, Oliwia, wybory do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy Damian i Marek z ochot¹ i du ym zaanga owaniem wynik osi¹gnê³a Samoobrona wygrywaj¹c prezentowali piosenki, których nauczy³y siê w czterech gminach (Kluczewsko, Krasocin, w przedszkolu i szkole. Opowiadali o sobie Radków, Secemin). W gminie W³oszczowa najwiêksze poparcie uzyska³a Liga Polskich i o swoich marzeniach. Starostwo zadba³o równie Rodzin - 19,1% g³osów, wyprzedzaj¹c Samoobronê o prezenty. Dzieci otrzyma³y paczki ze s³odyczami. - 15% oraz koalicjê SLD-UP - 13%. Na terenie W spotkaniu nie uczestniczyli Patryk i Marcin gminy Moskorzew dwa ugrupowania PSL najstarsi podopieczni, którzy w tym czasie pilnie i Samoobrona osi¹gnê³y identyczny wynik dope³niali obowi¹zków uczniowskich. Konkluzja - po 21% g³osów. Niestety w wyborach odnotowano tego spotkania by³a jedna: mi³o zobaczyæ dzieci, nisk¹ frekwencjê. Najwiêcej wyborców posz³o które s¹ szczêœliwe, uœmiechniête, beztroskie do urn w gminie W³oszczowa - 16,12 %, a najmniej i nabieraj¹ce pewnoœci siebie. To efekt pracy w gminie Secemin - 11,59%. dyrektor Miros³awy Majchrzak. W dniu 20 czerwca br. w Opatowie odby³y siê Wojewódzkie Zawody Sportowo-Po arnicze. W ramach profilaktyki nowotworowej w ZSP Powiat w³oszczowski reprezentowa³a dru yna Nr 2 we W³oszczowie przeprowadzono cykl OSP Pilczyca (gm. Kluczewsko), która zajê³a spotkañ z m³odymi kobietami, uczennicami tej I miejsce, zdobywaj¹c puchary Komendanta szko³y. Pogadanki mia³y na celu propagowanie Wojewódzkiego PSP i Prezesa Wojewódzkiego wiedzy o metodach wykrywania nowotworów Zwi¹zku OSP RP. piersi. Lekarz Œwiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Piotr Kêdzierowski, omówi³ sposób samokontroli oraz dokona³ badañ profi- W bie ¹cym roku powiat w³oszczowski bêdzie laktycznych. Spotkania odby³y siê z inicjatywy gospodarzem V Œwiêtokrzyskich Do ynek przewodnicz¹cej Klubu Amazonka, Anny Piorun. Wojewódzkich. Dnia 3 czerwca przedstawiciele Akcja zyska³a wsparcie finansowe Starosty organizatorów: Urzêdu Marsza³kowskiego W³oszczowskiego. Województwa Œwiêtokrzyskiego, Starostwa Powiatowego we W³oszczowie i Urzêdu Gminy W³oszczowa spotkali siê na pierwszej naradzie w tej sprawie. Zgodnie z planem impreza odbêdzie Z dniem 1 czerwca br. Zarz¹d Powiatu siê 5 wrzeœnia na w³oszczowskim stadionie. powierzy³ pe³nienie obowi¹zków dyrektora Ju dziœ zapraszamy! Zarz¹du Dróg Powiatowych we W³oszczowie Krystynie Ciulêmbie, pracownikowi tej jednostki. 5 Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego we W³oszczowie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przyjmuje wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów na wyrównywanie szans edukacyjnych Zespó³ Redakcyjny

6 6 Z SESJI RADY POWIATU W OSZCZOWSKIEGO XVII sesja Rady Powiatu W³oszczowskiego G³ównym punktem obrad XVII sesji Rady 2) zmiany w uchwale bud etowej na 2004 rok, Powiatu W³oszczowskiego w dniu 29 kwietnia br. 3) utworzenia trzyletniego Technikum Uzupe³niaby³o rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud etu j¹cego Nr 2 dla Doros³ych we W³oszczowie, powiatu za 2003 r. i udzielenie absolutorium ul. Wiœniowa 23, Za rz ¹d ow i P ow ia tu z t eg o t yt u³ u. St ar os ta 4) utworzenia dwuletniego Liceum Uzupe³niaj¹cego W³oszczowski przedstawi³ Radzie opiniê Regionalnej dla Doros³ych we W³oszczowie, ul. Wiœniowa 12, Izby Obrachunkowej w Kielcach do sprawozdania. 5) utworzenia trzyletniego Technikum Uzupe³nia- Nastêpnie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej j¹cego Nr 1 dla Doros³ych we W³oszczowie, Roman Sybis zapozna³ Radê z opini¹ Komisji do ul. Koniecpolska 40, przed³o onego przez Zarz¹d Powiatu sprawozdania. 6) ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadni- Poinformowa³, e Komisja Rewizyjna po dokonanej czego za pracê pracowników jednostek organizaanalizie sprawozdania wnioskuje do Rady Powiatu cyjnych Powiatu oraz wartoœci jednego punktu, o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Powiatu z tytu³u 7) przyst¹pienia do opracowania Planu Rozwoju wykonania bud etu powiatu za 2003 r. Lokalnego Powiatu W³oszczowskiego. Rada Powiatu, po zapoznaniu siê z wymaga- Przyjête przez Radê zmiany w bud ecie powiatu nymi przepisami prawa i opini¹ Regionalnej Izby dotycz¹ zwiêkszenia dochodów i wydatków: Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej - o kwotê z³ stanowi¹c¹ dotacjê z PFRON o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Powiatu, na utworzenie stanowiska pracy dla osoby podjê³a uchwa³ê w sprawie rozpatrzenia sprawo- niepe³nosprawnej, zdania z wykonania bud etu powiatu za 2003 rok - o kwotê z³ z tytu³u otrzymanych darowizn i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu. na dofinansowanie zakupu samochodu Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za 2003 dla posterunku policji w Kluczewsku. rok znajduje siê na stronie internetowej Biuletynu Zmiana w uchwale bud etowej polega na rozsze- Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego rzeniu zapisów 13 uchwa³y o dodatkowe pod adresem postanowienia reguluj¹ce kwestie porêczenia przez w zak³adce Uchwa³y Zarz¹du Powiatu. Zarz¹d Powiatu kredytu zaci¹gniêtego przez ZOZ Podczas sesji Ludwik Maksalon, przedstawiciel we W³oszczowie. Œwiêtokrzyskiego Kuratora Oœwiaty, dokona³ W zwi¹zku z reform¹ ustroju szkolnego wrêczenia nauczycielom aktów awansu zawodowego na samorz¹d powiatowy zosta³ na³o ony obowi¹zek na stopieñ nauczyciela dyplomowanego. Akty przekszta³cenia z dniem 1 wrzeœnia 2004 roku otrzymali w³oszczowscy nauczyciele z: dotychczasowych szkó³ dla doros³ych prowadzonych / Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 przez powiat w szko³y nowego typu. Dlatego te Rada Barbara Fio³ek-P³achta, Magdalena Œwiêciak, Powiatu podjê³a stosowne uchwa³y, na podstawie Edyta Murzynowska-Rogala, których bêdzie dokonane przekszta³cenie istniej¹cych / Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 szkó³ w placówki nowego typu. Zmiany polegaj¹ im. Hetamana Stefana Czarnieckiego na przekszta³ceniu: Marianna Tomczyk - w ZSP Nr 1 dotychczasowego Liceum Ogólno- / Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 kszta³c¹ce dla Doros³ych w Liceum Uzupe³niaj¹ce im. Stanis³awa Staszica dla Doros³ych, Artur Drozdowski, Marzena Kwasniuk, - w ZSP Nr 3 dotychczasowego Technikum Przemys³y Urszula Zawada. spo ywczego dla Doros³ych, Technikum Akt awansu zawodowego zosta³ tak e wrêczony Mechanicznego dla Doros³ych, Technikum Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu, Jerzemu Bale. Drz ewn ego dla Dor os³ ych ora z Technik um W dalszej czêœci obrad Rada Powiatu Handlowego dla Doros³ych w Technikum wys³ucha³a informacji o stanie przygotowañ Uzupe³niaj¹ce Nr 2 dla Doros³ych. do realizacji zadañ drogowych na drogach Natomiast w ZSP Nr 2 Rada Powiatu, wychodz¹c powiatowych, wspó³finansowanych ze œrodków naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym, utworzy³a pomocowych oraz informacji o funkcjonowaniu Technikum Uzupe³niaj¹ce Nr 1 dla Doros³ych, kszta³powiatu po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. c¹ce w zawodzie rolnik. Szczegó³owe informacje Ponadto Rada Powiatu podjê³a nastêpuj¹ce o nowych placówkach oœwiatowych mo na uzyskaæ uchwa³y w sprawach: w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 1) zmian w bud ecie powiatu na 2004 rok, i Turystyki, pok. Nr 312 i 313.

7 7 Uchwa³¹ w sprawie ustalenia najni szego cowników nie bêd¹cych nauczycielami zatrudniowynagrodzenia zasadniczego za pracê pracowników nych w szko³ach prowadzonych przez powiat jednostek organizacyjnych powiatu oraz wartoœci oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. jednego punktu, Rada Powiatu dokona³a regulacji W zwi¹zku z istniej¹cymi mo liwoœciami p³ac w niektórych jednostkach organizacyjnych uzyskania przez powiat dofinansowania do planopowiatu do aktualnego poziomu inflacji. Poprzednie wanych modernizacji i budowy dróg powiatowych, regulacje w tym zakresie by³y dokonywane w latach rozpoczêto prace nad opracowaniem Planu Rozwoju Uchwa³a swym zakresem obejmuje Lokalnego Powiatu W³oszczowskiego. Plan bêdzie pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy, Domu przed³o ony do zatwierdzenia Radzie Powiatu. Pomocy Spo³ecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Posiadanie takiego planu jest jednym z wymogów Rodzinie, Zarz¹du Dróg Powiatowych oraz pra- uzyskania pomocy finansowej z funduszy unijnych. XVIII sesja Rady Powiatu W³oszczowskiego XVIII sesja Rady Powiatu W³oszczowskiego - w sprawie zmian w bud ecie powiatu na 2004 rok, odby³a siê w dniu 24 czerwca 2004 r. - w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu W obradach uczestniczy³ Jan Hurka³a - dyrektor Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra- Zak³adu Linii Kolejowych Polskich Kolei ficznym na 2004 rok, Pañstwowych w Kielcach. Odniós³ siê do - w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/96/04 Rady proponowanej przez w³adze powiatowe organizacji Powiatu W³oszczowskiego z dnia 12 marca 2003 osobowego przystanku kolejowego na stacji r. w sprawie okreœlenia zadañ finansowanych W³oszczowa - Pó³noc. Poinformowa³ o planowanej w 2004 roku ze œrodków Pañstwowego Funduszu w latach 2005/2006 modernizacji stacji kolejowej Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, W³oszczowa - Pó³noc. W tym czasie jest mo liwa - w sprawie okreœlenia warunków zwalniania budowa peronu. Warunkiem rozpoczêcia prac bêdzie rodziców i innych osób z op³at za pobyt dziecka uzyskanie zgody od PKP Intercity sp. z o.o. w rodzinie zastêpczej lub placówce opiekuñczona zatrzymywanie poci¹gów poœpiesznych. wychowawczej, Jan Hurka³a zadeklarowa³ niezbêdn¹ pomoc przy - w sprawie tygodniowego obowi¹zkowego budowie peronu na stacji W³oszczowa - Pó³noc. wymiaru zajêæ nauczycieli szkó³ niewymie- Rada Powiatu zapozna³a siê ze sprawozdaniem nionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia finansowym ZOZ za 2003 r., które zosta³o 1982 r. Karta Nauczyciela, w tym pedagogów zw er yf ik ow an e pr ze z bi eg ³e go r ew id en ta. szkolnych oraz zasad ustalania tygodniowego Z przed³o onego przez dyrekcjê szpitala sprawoz- obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla naudania wynika, e za 2003 r. ZOZ osi¹gn¹³ ujemny czycieli przedmiotów o ró nym wymiarze godzin, wynik finansowy w kwocie z³. Na taki stan w szko³ach i placówkach oœwiatowych prowarzeczy mia³y wp³yw m.in. ni sze przychody uzyskane dzonych przez powiat w³oszczowski, przez ZOZ w 2003 roku. Zdaniem dyrekcji zak³adu - w sprawie zasad rozliczania tygodniowego w porównaniu do innych szpitali z terenu obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ województwa œwiêtokrzyskiego ZOZ W³oszczowa nauczycieli, dla których ustalony plan zajêæ jest znajduje siê w lepszej sytuacji finansowej. Obni ono ró ny w poszczególnych okresach roku szkolnego, koszty funkcjonowania zak³adu o ponad 2 mln z³, w szko³ach i placówkach prowadzonych przez tym niemniej w dalszym ci¹gu niezbêdne jest powiatw³oszczowski, racjonalizowanie wydatków. W wyniku g³osowania - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni ek Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedysprawozdania finansowego ZOZ we W³oszczowie. rektorów oraz nauczycieli pe³ni¹cych inne Rada zapozna³a siê z informacj¹ o stanie stanowiska kierownicze w szko³ach i placówkach œrodowiska naturalnego w powiecie w³oszczowskim, oœwiatowych prowadzonych przez powiat, z informacj¹ o aktualnej sytuacji w rolnictwie - w sprawie okreœlenia regulaminu wynagradzania oraz wys³ucha³a sprawozdania Zarz¹du Powiatu nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówz realizacji programu przeciwdzia³ania narkomanii. kach oœwiatowych prowadzonych przez powiat Ponadto Rada podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y: w³oszczowski. Wydzia³ Organizacyjno-Prawny Przyjête przez Radê Powiatu W³oszczowskiego protoko³y z posiedzeñ wraz z interpelacjami radnych zamieszczane s¹ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we W³oszczowie pod adresem w zak³adce Protoko³y Rady Powiatu.

8 8 STAN BEZPIECZEÑSTWA PUBLICZNEGO, PRZECIWPO AROWEGO ORAZ SANITARNO-WETERYNARYJNEGO NA TERENIE POWIATU W OSZCZOWSKIEGO Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru Echa poni ej publikujemy obszerne fragmenty informacji powiatowych s³u b, inspekcji i stra y o stanie bezpieczeñstwa publicznego, przeciwpo arowego oraz sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu. Zagro enie podstawowymi kategoriami liczbê 26 sprawców. Udzia³ nieletnich w ogólnej przestêpstw kryminalnych na terenie powiatu w 2003 liczbie przestêpstw w roku 2003 wyniós³ 3,34 %, co roku przedstawia siê nastêpuj¹co: przy udziale nieletnich w ogólnej liczbie przestêpstw w roku 2002, który wynosi³ 4,96 % stanowi spadek o 1,62 %. Najczêœciej pope³nianymi przez nieletnich przestêpstwami by³y : - kradzie cudzej rzeczy, (2002 r. -18), w 2003 r.- 9, - kradzie z w³amaniem (2002 r. -11), w 2003 r. - 5, - rozbój i wymuszenie rozbójnicze (2002 r. -2), w 2003 r. - 2, Do pozytywnych tendencji nale y zaliczyæ: - po ar z winy umyœlnej - spadek liczby bójek i pobiæ (2002 r.- 0 ), w 2003 r.- 8, - spadek liczby kradzie y z w³amaniem - fa³szerstwo ( 2002 r. - 2), w 2003 r. - 16, - spadek liczby kradzie y samochodów - przestêpstwa drogowe (2002 r. - 2 ), w 2003 r spadek liczby rzeczywistych zdarzeñ w kategorii W 2003 r. na terenie powiatu w³oszczowskiego rozboje i wymuszenia rozbójnicze (pomimo, e liczba zaistnia³y 73 wypadki drogowe i 233 kolizje. stwierdzonych czynów wzros³a ale wynika to z W porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 wyodrêbnienia poszczególnych czynów w obrêbie odnotowano spadek wypadków drogowych o 13, jednego zdarzenia). a liczba kolizji drogowych zwiêkszy³a siê o 30. Do negatywnych zaliczyæ nale y wzrost liczby kradzie y cudzej rzeczy, a przede wszystkim Zestawienie iloœci wypadów i kolizji drogowych kradzie y linii energetycznych. w 2003 roku Najczêœciej pope³nianymi przestêpstwami kryminalnymi na terenie powiatu w roku 2003 by³y: - kradzie e cudzej rzeczy /164/ w tym samochodu /7/ - kradzie e z w³amaniem /152 / - uszkodzenie mienia /27/ - spowodowanie uszczerbku na zdrowiu /26/ - oszustwo kryminalne /22/ - bójki i pobicia /10/ - rozboje /8/. W ub. roku nie odnotowano przestêpstw w katezginê³o W wyniku wypadków drogowych w roku 2003 gorii zabójstw, zgwa³ceñ i kradzie y kieszonkowych. 9 osób, a 82 dozna³o obra eñ cia³a. W Oodnotowano ogó³em 27 nieletnich sprawców porównaniu z rokiem 2002 nast¹pi³ spadek liczby przestêpstw, co stanowi niewielki wzrost w osób zabitych o 1, a liczba osób rannych uleg³a porównaniu z rokiem 2002, kiedy to odnotowano zmniejszeniu o 14.

9 9 Zadania z zakresu ochrony przeciwpo arowej Na podstawie przeprowadzonych dzia³añ w g³ównej mierze realizuj¹ Pañstwowa Stra kontrolnych, w celu usuniêcia nieprawid³owoœci przez Po arna i Ochotnicze Stra e Po arne, przy w³aœcicieli, zarz¹dzaj¹cych i u ytkowników obiektów wspó³pracy z j ednostkami s amorz¹du lub terenów, Komenda Powiatowa PSP wszczê³a terytorialnego. Na terenie powiatu funkcjonuje 36 postêpowañ nakazowo egzekucyjnych w ramach obecnie 61 jednostek OSP, z czego 11 jest których wydano stosowne decyzje administracyjne. w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- W 2003 r. Komenda Powiatowa PSP dysponowa³a Gaœniczego. Jednostki OSP a zw³aszcza w³¹czone jednostki ratownicze PSP i OSP do 527 zdarzeñ: do systemu, odgrywaj¹ istotn¹ rolê wspomagaj¹c - po ary (65%) dzia³ania PSP podczas prowadzenia akcji - miejscowe zagro enia (29%) ratowniczo-gaœniczych na terenie powiatu a tak e - alarmy fa³szywe - 31 (6%). poza powiatem. Ci¹g³a, pomyœlna wspó³praca Dla porównania statystyka iloœci interwencji miêdzy KP PSP, samorz¹dami lokalnymi i OSP prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwprzynosi pomyœlne efekty w postaci poprawy po arowej powiatu w³oszczowskiego w latach zabezpieczenia operacyjnego na terenie powiatu. ubieg³ych przedstawia siê nastêpuj¹co: W 2003 r. Komenda Powiatowa PSP, - rok 2002 ogólna liczba interwencji 423 realizuj¹c zadania kontrolno-rozpoznawcze, (257 po arów, 146 miejscowych zagro eñ, przeprowadzi³a ogó³em 158 kontroli obejmuj¹cych 20 alarmów fa³szywych), 240 obiektów, w tym: - rok 2001 ogólna liczba interwencji obiektów u ytecznoœci publicznej, (105 po arów, 299 miejscowych zagro eñ, - 8 obiektów zamieszkania zbiorowego, 10 alarmów fa³szywych), - 7 obiektów wypoczynku dzieci - rok 2000 ogólna liczba interwencji 290 i m³odzie y, (168 po arów, 113 miejscowych zagro eñ, - 60 obiektów produkcyjnych i magazynowych, 9 alarmów fa³szywych) obiekty resortu leœnego, - 27 obiektów gospodarstw rolnych. Iloœæ po arów w podziale na zasadnicze grupy W czasie wykonywania czyn-noœci kontrolno obiektów w latach rozpoznawczych stwierdzono ogó³em 176 nieprawid³o-woœci, w tym m. in.: nieprawid³owoœci w zakresie zabezpieczenia po arowego obiektów u ytecznoœci publicznej, - 41 nieprawid³owoœci w zakresie zabezpieczenia po arowego obiektów produkcyjnych i magazynowych - 5 nieprawid³owoœci w zakresie zabezpieczenia po arowego Po ary w podziale na gminy obiektów gospodarstw rolnych, - 3 nieprawid³owoœci w zakresie Zabezpieczenia po arowego innych obiektów. W zakresie zabezpieczenia przeciw-po arowego obiektów, najwiêcej nieprawid³owoœci dotyczy³o: - stanu instalacji u ytkowych Miejscowe zagro enia w podziale na gminy w 35 obiektach, - wyposa enia w podrêczny sprzêt gaœniczy w 19, - warunków ewakuacji w 14, - zaopatrzenia wodnego w 6, - oznakowania znakami bezpieczeñstwa 7, - inne 26.

10 10 W roku 2003 w akcjach gaœniczych bra³o udzia³ œrodowiska. Inne przyczyny miejscowych zagro eñ 788 samochodów i 3718 stra aków ratowników z PSP to zdarzenia zwi¹zane np. z usuwaniem skutków i OSP. wypadków drogowych /zmycie plam oleju/, Najwiêksz¹ liczbê po arów zanotowano pompowanie wody z zalanych piwnic na skutek w dziale lasy i uprawy, rolnictwo. Zwi¹zane to nap³ywu wód gruntowych i gwa³townych opadów jest z wypalaniem traw, które corocznie stanowi plagê atmosferycznych, usuwanie powalonych drzew na w okresie wiosennym, szczególnie w czasie skutek silnych wiatrów itp. ¹cznie w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. gwa³townych opadów atmosferycznych oraz Pomimo corocznych apeli w œrodkach masowego huraganów i silnych wiatrów interweniowano przekazu o szkodliwoœci i zagro eniach zwi¹zanych 42 razy, co stanowi 24 % wszystkich miejscowych z wypalaniem traw nie udaje siê ograniczyæ tego zag ro eñ. Naj wiê cej pod top ieñ wys têp owa ³o procederu. Po ary traw na nieu ytkach nie powoduj¹ w gminie W³oszczowa. Dzia³ania jednostek stra y strat bezpoœrednich lecz stwarzaj¹ wielkie zagro enie po arnych polega³y przede wszystkim na pompodla s¹siaduj¹cych z nimi lasów i zabudowañ. waniu wody z zalanych obiektów oraz usuwaniu W ubieg³ym roku w kilkunastu przypadkach konarów po³amanych drzew itp. W 33 przypadkach na skutek wypalania traw dosz³o do przerzucenia siê jednostki stra y po arnych bra³y udzia³ w interognia na lasy i budynki gospodarcze. wencjach zwi¹zanych z nietypowym zachowaniem W 2003 r. powsta³o 11 po arów w budynkach siê zwierz¹t. Dotyczy³y one m.in. usuwania kokonów mieszkalnych powoduj¹c wysokie straty materialne. os i szerszeni. Stanowi to 19,5% wszystkich Stanowi¹ one ponad 4% wszystkich po arów. miejscowych zagro eñ powsta³ych w 2003 r. Po arów budynków gospodarczych i inwentarskich Najwiêksze straty podczas miejscowych powsta³o 24, stanowi¹ one 7% wszystkich po arów. zagro eñ powodowane s¹ w czasie wypadków W roku ubieg³ym nast¹pi³ ponad 80% wzrost drogowych w wyniku których wystêpuj¹ równie po arów lasów Stanowi¹ one 36% wszystkich ofiary œmiertelne. W 2003 roku na terenie powiatu po arów. W wyniku po aru ranne zosta³y 2 osoby, dosz³o do 36 wypadków i kolizji drogowych którym wstêpnej pomocy medycznej udzielili w których interweniowaæ musia³y jednostki ochrony stra acy. przeciwpo arowej, co stanowi 21% wszystkich Miejscowe zagro enie jest to inne ni po ar miejscowych zagro eñ. W wyniku wypadków i klêska ywio³owa zdarzenie, wynikaj¹ce z rozwoju drogowych, podczas których prowadzi³y dzia³ania cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody ratownicze jednostki stra y po arnych zginê³y /katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne/, 3 osoby a rannych zosta³o 12 osób w tym jedno stanowi¹ce zagro enie dla ycia, zdrowia, mienia lub dziecko. Do zadañ Powiatowego Inspektoratu Wete- które przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej rynarii we W³oszczowie nale y miêdzy innymi s¹ dostarczane do Zak³adu Higieny Weterynaryjnej zwalczanie chorób zakaÿnych zwierz¹t, badanie w Kielcach, a nastêpnie trafiaj¹ do badania w ZHW zwierz¹t rzeÿnych i miêsa. W kwestii zapewnienia Kraków. Pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej w³aœciwej jakoœci zdrowotnej œrodków spo ywczych znajduje siê równie Ubojnia drobiu w Olesznie. pochodzenia zwierzêcego realizowane s¹ zadania W nadzorowanych obiektach przeprowadza siê w zakresie nadzoru nad zak³adami przetwórstwa bie ¹ce kontrole sanitarno weterynaryjne, pobierane miêsnego, nadzoru nad ubojniami zwierz¹t rzeÿnych s¹ próby monitoringowe w kierunku pozosta³oœci i drobiu oraz badania zwierz¹t rzeÿnych i miêsa substancji niedozwolonych, próby czystoœciowe Na terenie powiatu funkcjonuj¹ trzy zak³ady na skutecznoœæ mycia i dezynfekcji, w miarê potrzeb przetwórstwa miêsnego. S¹ to zak³ady kategorii B1, prowadzi siê badania surowca, pó³produktu oraz czyli takie, które posiadaj¹ plany modernizacji produktu gotowego oraz prowadzi szkolenia zgodnie z harmonogramem zaopiniowanym przez zatrudnionego personelu w zakresie przestrzegania Powiatowego Lekarza Weterynarii we W³oszczowie i zasad higieny oraz humanitarnego postêpowania ze zgodnie z nimi prowadz¹ prace dostosowuj¹ce zwierzêtami rzeÿnymi. zak³ady do wymagañ sanitarno weterynaryjnych UE. Badania zwierz¹t rzeÿnych i miêsa przeprowa- Na terenie powiatu funkcjonuj¹ dwie dzane s¹ w tzw. obwodach terenowych oraz ubojnie zajmuj¹ce siê ubojem trzody chlewnej w obwodach rzeÿnianych. Wykonuj¹ je lekarze i byd³a. W zak³adzie ubojowym Dobromiês weterynarii wolnej praktyki w ramach zlecenia prac w apczynej Woli ubijane jest byd³o w wieku poni ej z ramienia Inspekcji Weterynaryjnej. Powiatowy 24 miesi¹ca ycia. W ubojni Marboj w Koniecznie Lekarz Weterynarii organizuje i nadzoruje badania ubija siê byd³o w ró nym wieku, z zaznaczeniem, e miêsa, ustala terenowe obwody badania i obwody od byd³a w wieku 30 miesiêcy i powy ej pobierane s¹ badania dla poszczególnych rzeÿni oraz wyznacza dla próby (pieñ mózgu) do badania w kierunku BSE, nich lekarzy weterynarii.

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2007 r. projekt w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zak adów pa stw trzecich, z których mog by przywo one pasze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Załącznik do uchwały nr Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia... r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. WSTĘP. Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

W poszczególnych miastach i gminach sytuacja przedstawia się następująco

W poszczególnych miastach i gminach sytuacja przedstawia się następująco : Statystyka zdarzeń za rok 9 W roku 9 zanotowano ogółem 9 (9 w ) zdarzenia, w tym: a/ pożary, co stanowi, % wszystkich zdarzeń r. 9, % wszystkich zdarzeń r. 9, % wszystkich zdarzeń b/ miejscowe zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Katalog usług. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług Powiatowy Inspektorat Weterynarii ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe 1 Prowadzenie działalności Rozpoczęcie lub zaprzestanie działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH BR.1711.5.2015 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH WRZESIEŃ 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo