ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA"

Transkrypt

1 ECHO POWIATU W OSZCZOWSKIEGO KLUCZEWSKO KRASOCIN MOSKORZEW RADKÓW SECEMIN W OSZCZOWA Powiatowy biuletyn informacyjny Nr Nr 2/2004 1/2004 (12) (11) Kwartalnik Egzemplarz bezp³atny ISSN

2 Fot. M. Gawron skiego za osi¹gniêcia w dziedzinie czynnego wypoczynku a szczególtwórczoœci artystycznej i upow- nie za organizacjê Miêdzynaroszechniania kultury na rok dow ego Pó³ mar ato nu Œwi êto- Laureatami zostali: krzyskiego im. M. Kalety, - Tadeusz Stolarski za prace naukowo - - MKS Mustang Moskorzewliterackie, a szczególnie za opra- W³oszczowa za osi¹gane wyniki cowanie i wydanie ksi¹ ki Znani sportowe w rozgrywkach ligoi nieznani ziemi w³oszczowskiej, wych tenisa sto³owego, a szczegól- - ks. Daniel Wojciechowski za prace nie awans do II-ej Ligi Tenisa naukowo-literackie z zakresu historii Sto³owego okrêgu ódzko-œwiêregionu, tokrzyskiego, - Andrzej Kowalczyk za prace - Gminny Klub Sportowy plastyczne, a szczególnie malarstwo w Kluczewsku za osi¹gane wyniki i rzeÿbê, sportowe w rozgrywkach pi³ki Gra yna Brodziñska - Mieczys³aw GuŸdzio³ za ca³okszta³t no nej o mistrzostwo klasy A Po raz kolejny mieszkañcy dzia³alnoœci, a szczególnie za zorga- w grupie seniorów oraz propagonaszego powiatu mogli byæ nizowanie Izby Regionalnej wanie wœród m³odzie y ró nych œwiadkami muzycznego wyda- we W³oszczowie. dyscyplin sportowych m.in. pi³ki rzenia du ego formatu. W dniu Po raz pierwszy nagrody no nej, siatkowej i strzelectwa 1 czerwca br. we w³oszczowskim za osi¹gniêcia w dziedzinie kultury sportowego. Domu Kultury odby³ siê koncert fizycznej. Otrzymali je: Nagrody i dyplomy wrêczyli operetkowy z udzia³em gwiazdy - Zbigniew Hamera za ca³okszta³t Starosta W³oszczowski oraz Burpo ls ki ej op er et ki Gr a yn y dzia³alnoœci na rzecz upowszech- mistrz Gminy W³oszczowa. Brodziñskiej. Urozmaiceniem niania sportu poprzez Marcin Jêdras koncertu by³y anegdoty oraz organizacjê ró nych gawêdy znanego aktora, Damia- fo rm ws pó ³z aw od - na Damiêckiego. Na scenie nictwa sportowego zaprezentowa³ siê Strauss w œ r ó d d z i e c i Ensemble Orchestra, pod mu- i m³odzie y z terenu zycznym kierownictwem Artura powiatu, Jaronia. Koncert poprowadzi³ - W³odzimierz Zawalski Adam Czopek. za ca³okszta³t dzia³al- W czasie koncertu wrêczono noœci na rzecz propanagrody Starosty W³oszczow- gowania ró nych form W³oszczowska publicznoœæ W dniu 22 maja br. mieszkañcy W³oszczowy elechlinku, Rawie Mazowieckiej, ¹kach Szlacheckich. mieli okazjê ogl¹daæ start VI Miêdzynarodowego W ostatecznej klasyfikacji najwy sze miejsca zajêli: Klasycznego Wyœcigu I- Marcin Sapa (Knauf Kolarskiego im. Wincen- Mikomax), czas: 4 h 47 min 09 tego Witosa. s, II - Kazimierz Stafiej (Action Trasa wyœcigu licz¹ca Atvamore & Vita), czas: 4 h, km przebiega³a min 09 s., III - Pawe³ przez województwo œwiêto- Bentkowski (Domin Skout k r z y s k i e i ³ ó d z k i e. Œnie ka Czêstochowa), czas: 4 h Zawodnicy wystartowali 47 min 15 s, IV - Wojciech spod Domu Kultury Pawlak (Knauf Mikomax), we W³oszczowie czas: 4 h 48 min 4 s. i meldowali siê kolejno Organizatorami wyœcigu na lotnych finiszach by³ Klub Sportowy Tramwawe W³oszczowie, Kluczew- jarz ódÿ, MKS Metalowiec sku, Rêcznie, Rozprzy, ódÿ oraz Starostwo Powia- Piotrkowie Trybunalskim, Fot. M. Rojek towe we W³oszczowie. Wolborzu, UjeŸdzie, Zawodnicy zbli aj¹ siê do lotnego finiszu we W³oszczowie Jan Ciesielski

3 W NUMERZE: 2 - Wieczór z Gra yn¹ Brodziñsk¹ i Damianem Damiêckim - Konkurs fizyczny - VI Miêdzynarodowy Klasyczny Wyœcig kolarski - Nadanie Gimnazjum w Moskorzewie imienia im. Wincentego Witosa Bohaterów Insurekcji Koœciuszkowskiej 4 - W kilku zdaniach 22 - Przegl¹d kabaretów szkolnych (PKS) 6 - Z sesji Rady Powiatu W³oszczowskiego 23 - Wspomnienia z Bitterfeld 8 - Stan bezpieczeñstwa publicznego, - Peace we W³oszczowie przeciwpo arowego oraz sanitarno - weterynaryjnego na terenie powiatu w³oszczowskiego 13 - Z dowodem do Unii Europejskiej - Utylizacja odczynników 14 - Plan gospodarki odpadami dla powiatu w³oszczowskiego 15 - Zalesienia gruntów rolnych w 2004 roku 16 - Rodzicielstwo zastêpcze 19 - Rejestracja pojazdów w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów 24 - Turnieje o bezpieczeñstwie 26 - Wojewódzkie Zawody M³odzie owych Dru yn Po arniczych - Rozpoczêto remont stra nicy 27 - Konkurs fotograficzny Zatrzymaæ czas w obiektywie 28 - Trochê historii o chlebie 29 - Program Sapard jednak realny! Rolnicy ju ruszyli - Targi Voyager 20 - XVI Ogólnopolskie Sympozjum Szkó³ 30 - Vademecum teleadresowe Staszicowskich 31 - Zdjêcia laureatów konkursu fotograficznego 21 - Matury 2004 Zatrzymaæ czas w obiektywie URZ D GMINY w KLUCZEWSKU ul. Spó³dzielcza Kluczewsko tel. (044) ; fax (044) URZ D GMINY w KRASOCINIE ul. Macierzy Szkolnej Krasocin tel. (041) ; fax (041) URZ D GMINY w MOSKORZEWIE Moskorzew Moskorzew tel. (034) ; fax (034) URZ D GMINY w RADKOWIE Radków Radków tel. (034) ; fax (034) URZ D GMINY w SECEMINIE ul. Struga Secemin tel./fax (034) URZ D GMINY we W OSZCZOWIE ul. Partyzantów W³oszczowa tel. (041) ; fax (041) Wydawca: Starostwo Powiatowe we W³oszczowie, ul. Wiœniowa 10, W³oszczowa Zespó³ Redakcyjny: S³awomir Owczarek - Przewodnicz¹cy, Robert Suchanek, Helena Otfinowska, Anna Sztuka, Stanis³aw Jêdrzejczyk, Cezary Nowak; Marian Rojek - Cz³onkowie Sk³ad komputerowy: Anna Sztuka, Oddano do druku: r. Druk: Zak³ad Poligraficzny PRINT; ul. Sienkiewicza 32, W³oszczowa; tel. (41) ; Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych. Jednoczeœnie zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów w nadsy³anych tekstach. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Powielania i przedruk dozwolone tylko za zgod¹ redakcji Echa Powiatu W³oszczowskiego. Adres redakcji: Starostwo Powiatowe we W³oszczowie, Wydzia³ Promocji i Rozwoju, ul. Wiœniowa 10, W³oszczowa tel. 041/ , fax 041/ ;

4 4 W KILKU ZDANIACH... W ca³ym powiecie odby³y siê w dniu 2 maja br. 18 maja w Szkole Podstawowej w Olesznie uroczystoœci Dnia Stra aka oraz obchody patrona zosta³a rozstrzygniêta I edycja Powiatowego stra aków œw. Floriana. We W³oszczowie uroczys- Konkursu Recytatorskiego pod has³em Co fruwa toœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ w intencji i hasa po polach i lasach. Jego celem jest stra aków. Nastêpnie stra acy przemaszerowali popularyzacja wœród dzieci i m³odzie y poezji wraz z orkiestrami na miejscowy stadion, gdzie o tematyce przyrodniczej. Uczestnicy konkursu odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci wraz prezentowali wiersze polskich poetów opisuj¹ce z wrêczeniem odznaczeñ. Obchody Dnia Stra aka piêkno przyrody lub te przeds tawiaj¹ce w Cieœlach (gm. Krasocin) mia³y równie bardzo w sposób humorystyczny ycie zwierz¹t, roœlin uroczysty charakter. Po mszy œwiêtej wyst¹pi³a i ludzi. Jury wy³oni³o zwyciêzców: orkiestra dêta OSP Krasocin, zespó³ ludowy - w kategorii klas I-III: z GnieŸdzisk oraz kapela weselna z Ludwinowa. I miejsce - Patrycja Stêpnik ze Szko³y Podstawowej Odby³y siê równie konkursy wiedzy przeciw- w Skorkowie, po arniczej oraz pokazy ratownictwa drogowego. II miejsce - Sylwia Stawczyk ze Szko³y Podstawowej W Mêkarzowie (gm. Moskorzew), po mszy nr 2 we W³oszczowie, polowej i okolicznoœciowych przemówieniach, III miejsce - Martyna Fatyga ze Szko³y Podstawowej stra acy rywalizowali w rozgrywkach sportowych w Czarncy, a nastêpnie zorganizowali pokaz ratownictwa - w kategorii klas IV-VI: drogowego. Podobne uroczystoœci odby³y siê I miejsce - Anna Marcinkowska ze Szko³y w Dzierzgowie, gdzie po mszy stra acy z gm. Podstawowej nr 2 we W³oszczowie, Radków i Secemin wspólnie œwiêtowali. II miejsce - Barbara Tomaszewska ze Szko³y Podstawowej nr 1 we W³oszczowie, III miejsce - Edyta Kwiecieñ ze Szko³y Podstawowej W dniu 3 maja na terenie powiatu w³oszczow- w Moskorzewie. skiego w miejscowoœci Januszewice (gm. Nagrody ufundowa³o Starostwo Powiatowe Kluczewsko) odby³y siê obchody Œwiêta we W³oszczowie, Nadleœnictwo W³oszczowa Ludowego. Uroczystoœci rozpoczêto msz¹ œwiêt¹ oraz Wodoci¹gi Kieleckie. w intencji ruchu ludowego, w czasie której biskup Kazimierz Ryczan dokona³ poœwiêcenia nowej œwi¹tyni parafialnej. Po mszy okolicznoœciowe 30 maja na strzelnicy sportowej w Pilczycy przemówienie wyg³osi³ Prezes Zarz¹du odby³y siê Wojewódzkie Zawody Strzeleckie, Powiatowego PSL we W³oszczowie Ryszard zorganizowane przez Zarz¹d Powiatowy Ligi Maciejczyk. W swym wyst¹pieniu podkreœli³, Obrony Kraju we W³oszczowie. Wystartowa³o e dzisiejsze œwiêto ludowe obchodzone w rocznicê w nich 18 dru yn 3-osobowych, w tym 4 eñskie uchwalenia Konstytucji 3 Maja nabiera i 3 koedukacyjne, reprezentuj¹ce kluby LOK wyj¹tkowego znaczenia, poniewa w konstytucji z powiatów: buskiego, piñczowskiego, jêdrze- z 1791 roku po raz pierwszy znalaz³y siê zapisy jowskiego, kazimierskiego i w³oszczowskiego. W konkurencji karabinek dru ynowo o wziêciu ludnoœci rolniczej pod opiekê prawa zwyciê y³y: kategorii pañ dru yna z W³oszczowy, i rz¹du krajowego. G³os zabra³ tak e pose³ na Sejm w kategorii panów dru yna z Jêdrzejowa. RP Miros³aw Pawlak, który podkreœli³ potrzebê Indywidualnie pierwsze miejsce zaj¹³ Zbigniew zaanga owania siê œrodowiska wiejskiego Górecki z Jêdrzejowa, II - Robert Gajda, w nowych warunkach Unii Europejskiej. III - Mariusz Stêpieñ, obaj z Kazimierzy Wielkiej. W uroczystoœci bra³y udzia³ w³adze samorz¹dowe Najlepsz¹ wœród pañ okaza³a siê Aleksandra Rydz powiatu oraz poszczególnych gmin. W czêœci z W³oszczowy. W strzelaniu z pistoletu CZ kadet 75 artystycznej wyst¹pi³a orkiestra dêta z I miejsce zaj¹³ Robert Gajda, II - Mariusz Stêpieñ, Dobromierza, zespó³ ludowy Jerzego Ca³ki obaj z Kazimierzy Wielkiej, a III - Sylwester z Zielonki, a tak e zespó³ m³odzie owy Albatros. Kuœmierczyk z W³oszczowy.

5 Z okazji Dnia Dziecka starosta Zbigniew Obowi¹zki dyrektora jednostki Krystyna Ciulêmba Krzysiek, wicestarosta Ryszard Maciejczyk bêdzie pe³niæ do dnia 31 sierpnia 2004 r. i kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Nowak odwiedzili dzieci wychowuj¹ce siê w Rodzinnym Domu Dziecka W dniu 13 czerwca 2004 r. na terenie we W³oszczowie. Dzieci bardzo ciep³o przyjê³y powiatu, podobnie jak w ca³ym kraju, odby³y siê przedstawicieli Starostwa. Ola, Ania, Oliwia, wybory do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy Damian i Marek z ochot¹ i du ym zaanga owaniem wynik osi¹gnê³a Samoobrona wygrywaj¹c prezentowali piosenki, których nauczy³y siê w czterech gminach (Kluczewsko, Krasocin, w przedszkolu i szkole. Opowiadali o sobie Radków, Secemin). W gminie W³oszczowa najwiêksze poparcie uzyska³a Liga Polskich i o swoich marzeniach. Starostwo zadba³o równie Rodzin - 19,1% g³osów, wyprzedzaj¹c Samoobronê o prezenty. Dzieci otrzyma³y paczki ze s³odyczami. - 15% oraz koalicjê SLD-UP - 13%. Na terenie W spotkaniu nie uczestniczyli Patryk i Marcin gminy Moskorzew dwa ugrupowania PSL najstarsi podopieczni, którzy w tym czasie pilnie i Samoobrona osi¹gnê³y identyczny wynik dope³niali obowi¹zków uczniowskich. Konkluzja - po 21% g³osów. Niestety w wyborach odnotowano tego spotkania by³a jedna: mi³o zobaczyæ dzieci, nisk¹ frekwencjê. Najwiêcej wyborców posz³o które s¹ szczêœliwe, uœmiechniête, beztroskie do urn w gminie W³oszczowa - 16,12 %, a najmniej i nabieraj¹ce pewnoœci siebie. To efekt pracy w gminie Secemin - 11,59%. dyrektor Miros³awy Majchrzak. W dniu 20 czerwca br. w Opatowie odby³y siê Wojewódzkie Zawody Sportowo-Po arnicze. W ramach profilaktyki nowotworowej w ZSP Powiat w³oszczowski reprezentowa³a dru yna Nr 2 we W³oszczowie przeprowadzono cykl OSP Pilczyca (gm. Kluczewsko), która zajê³a spotkañ z m³odymi kobietami, uczennicami tej I miejsce, zdobywaj¹c puchary Komendanta szko³y. Pogadanki mia³y na celu propagowanie Wojewódzkiego PSP i Prezesa Wojewódzkiego wiedzy o metodach wykrywania nowotworów Zwi¹zku OSP RP. piersi. Lekarz Œwiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Piotr Kêdzierowski, omówi³ sposób samokontroli oraz dokona³ badañ profi- W bie ¹cym roku powiat w³oszczowski bêdzie laktycznych. Spotkania odby³y siê z inicjatywy gospodarzem V Œwiêtokrzyskich Do ynek przewodnicz¹cej Klubu Amazonka, Anny Piorun. Wojewódzkich. Dnia 3 czerwca przedstawiciele Akcja zyska³a wsparcie finansowe Starosty organizatorów: Urzêdu Marsza³kowskiego W³oszczowskiego. Województwa Œwiêtokrzyskiego, Starostwa Powiatowego we W³oszczowie i Urzêdu Gminy W³oszczowa spotkali siê na pierwszej naradzie w tej sprawie. Zgodnie z planem impreza odbêdzie Z dniem 1 czerwca br. Zarz¹d Powiatu siê 5 wrzeœnia na w³oszczowskim stadionie. powierzy³ pe³nienie obowi¹zków dyrektora Ju dziœ zapraszamy! Zarz¹du Dróg Powiatowych we W³oszczowie Krystynie Ciulêmbie, pracownikowi tej jednostki. 5 Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego we W³oszczowie, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przyjmuje wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów na wyrównywanie szans edukacyjnych Zespó³ Redakcyjny

6 6 Z SESJI RADY POWIATU W OSZCZOWSKIEGO XVII sesja Rady Powiatu W³oszczowskiego G³ównym punktem obrad XVII sesji Rady 2) zmiany w uchwale bud etowej na 2004 rok, Powiatu W³oszczowskiego w dniu 29 kwietnia br. 3) utworzenia trzyletniego Technikum Uzupe³niaby³o rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud etu j¹cego Nr 2 dla Doros³ych we W³oszczowie, powiatu za 2003 r. i udzielenie absolutorium ul. Wiœniowa 23, Za rz ¹d ow i P ow ia tu z t eg o t yt u³ u. St ar os ta 4) utworzenia dwuletniego Liceum Uzupe³niaj¹cego W³oszczowski przedstawi³ Radzie opiniê Regionalnej dla Doros³ych we W³oszczowie, ul. Wiœniowa 12, Izby Obrachunkowej w Kielcach do sprawozdania. 5) utworzenia trzyletniego Technikum Uzupe³nia- Nastêpnie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej j¹cego Nr 1 dla Doros³ych we W³oszczowie, Roman Sybis zapozna³ Radê z opini¹ Komisji do ul. Koniecpolska 40, przed³o onego przez Zarz¹d Powiatu sprawozdania. 6) ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadni- Poinformowa³, e Komisja Rewizyjna po dokonanej czego za pracê pracowników jednostek organizaanalizie sprawozdania wnioskuje do Rady Powiatu cyjnych Powiatu oraz wartoœci jednego punktu, o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Powiatu z tytu³u 7) przyst¹pienia do opracowania Planu Rozwoju wykonania bud etu powiatu za 2003 r. Lokalnego Powiatu W³oszczowskiego. Rada Powiatu, po zapoznaniu siê z wymaga- Przyjête przez Radê zmiany w bud ecie powiatu nymi przepisami prawa i opini¹ Regionalnej Izby dotycz¹ zwiêkszenia dochodów i wydatków: Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej - o kwotê z³ stanowi¹c¹ dotacjê z PFRON o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Powiatu, na utworzenie stanowiska pracy dla osoby podjê³a uchwa³ê w sprawie rozpatrzenia sprawo- niepe³nosprawnej, zdania z wykonania bud etu powiatu za 2003 rok - o kwotê z³ z tytu³u otrzymanych darowizn i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu. na dofinansowanie zakupu samochodu Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za 2003 dla posterunku policji w Kluczewsku. rok znajduje siê na stronie internetowej Biuletynu Zmiana w uchwale bud etowej polega na rozsze- Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego rzeniu zapisów 13 uchwa³y o dodatkowe pod adresem postanowienia reguluj¹ce kwestie porêczenia przez w zak³adce Uchwa³y Zarz¹du Powiatu. Zarz¹d Powiatu kredytu zaci¹gniêtego przez ZOZ Podczas sesji Ludwik Maksalon, przedstawiciel we W³oszczowie. Œwiêtokrzyskiego Kuratora Oœwiaty, dokona³ W zwi¹zku z reform¹ ustroju szkolnego wrêczenia nauczycielom aktów awansu zawodowego na samorz¹d powiatowy zosta³ na³o ony obowi¹zek na stopieñ nauczyciela dyplomowanego. Akty przekszta³cenia z dniem 1 wrzeœnia 2004 roku otrzymali w³oszczowscy nauczyciele z: dotychczasowych szkó³ dla doros³ych prowadzonych / Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 przez powiat w szko³y nowego typu. Dlatego te Rada Barbara Fio³ek-P³achta, Magdalena Œwiêciak, Powiatu podjê³a stosowne uchwa³y, na podstawie Edyta Murzynowska-Rogala, których bêdzie dokonane przekszta³cenie istniej¹cych / Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 szkó³ w placówki nowego typu. Zmiany polegaj¹ im. Hetamana Stefana Czarnieckiego na przekszta³ceniu: Marianna Tomczyk - w ZSP Nr 1 dotychczasowego Liceum Ogólno- / Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 kszta³c¹ce dla Doros³ych w Liceum Uzupe³niaj¹ce im. Stanis³awa Staszica dla Doros³ych, Artur Drozdowski, Marzena Kwasniuk, - w ZSP Nr 3 dotychczasowego Technikum Przemys³y Urszula Zawada. spo ywczego dla Doros³ych, Technikum Akt awansu zawodowego zosta³ tak e wrêczony Mechanicznego dla Doros³ych, Technikum Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu, Jerzemu Bale. Drz ewn ego dla Dor os³ ych ora z Technik um W dalszej czêœci obrad Rada Powiatu Handlowego dla Doros³ych w Technikum wys³ucha³a informacji o stanie przygotowañ Uzupe³niaj¹ce Nr 2 dla Doros³ych. do realizacji zadañ drogowych na drogach Natomiast w ZSP Nr 2 Rada Powiatu, wychodz¹c powiatowych, wspó³finansowanych ze œrodków naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym, utworzy³a pomocowych oraz informacji o funkcjonowaniu Technikum Uzupe³niaj¹ce Nr 1 dla Doros³ych, kszta³powiatu po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. c¹ce w zawodzie rolnik. Szczegó³owe informacje Ponadto Rada Powiatu podjê³a nastêpuj¹ce o nowych placówkach oœwiatowych mo na uzyskaæ uchwa³y w sprawach: w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 1) zmian w bud ecie powiatu na 2004 rok, i Turystyki, pok. Nr 312 i 313.

7 7 Uchwa³¹ w sprawie ustalenia najni szego cowników nie bêd¹cych nauczycielami zatrudniowynagrodzenia zasadniczego za pracê pracowników nych w szko³ach prowadzonych przez powiat jednostek organizacyjnych powiatu oraz wartoœci oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. jednego punktu, Rada Powiatu dokona³a regulacji W zwi¹zku z istniej¹cymi mo liwoœciami p³ac w niektórych jednostkach organizacyjnych uzyskania przez powiat dofinansowania do planopowiatu do aktualnego poziomu inflacji. Poprzednie wanych modernizacji i budowy dróg powiatowych, regulacje w tym zakresie by³y dokonywane w latach rozpoczêto prace nad opracowaniem Planu Rozwoju Uchwa³a swym zakresem obejmuje Lokalnego Powiatu W³oszczowskiego. Plan bêdzie pracowników Powiatowego Urzêdu Pracy, Domu przed³o ony do zatwierdzenia Radzie Powiatu. Pomocy Spo³ecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Posiadanie takiego planu jest jednym z wymogów Rodzinie, Zarz¹du Dróg Powiatowych oraz pra- uzyskania pomocy finansowej z funduszy unijnych. XVIII sesja Rady Powiatu W³oszczowskiego XVIII sesja Rady Powiatu W³oszczowskiego - w sprawie zmian w bud ecie powiatu na 2004 rok, odby³a siê w dniu 24 czerwca 2004 r. - w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu W obradach uczestniczy³ Jan Hurka³a - dyrektor Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra- Zak³adu Linii Kolejowych Polskich Kolei ficznym na 2004 rok, Pañstwowych w Kielcach. Odniós³ siê do - w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/96/04 Rady proponowanej przez w³adze powiatowe organizacji Powiatu W³oszczowskiego z dnia 12 marca 2003 osobowego przystanku kolejowego na stacji r. w sprawie okreœlenia zadañ finansowanych W³oszczowa - Pó³noc. Poinformowa³ o planowanej w 2004 roku ze œrodków Pañstwowego Funduszu w latach 2005/2006 modernizacji stacji kolejowej Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, W³oszczowa - Pó³noc. W tym czasie jest mo liwa - w sprawie okreœlenia warunków zwalniania budowa peronu. Warunkiem rozpoczêcia prac bêdzie rodziców i innych osób z op³at za pobyt dziecka uzyskanie zgody od PKP Intercity sp. z o.o. w rodzinie zastêpczej lub placówce opiekuñczona zatrzymywanie poci¹gów poœpiesznych. wychowawczej, Jan Hurka³a zadeklarowa³ niezbêdn¹ pomoc przy - w sprawie tygodniowego obowi¹zkowego budowie peronu na stacji W³oszczowa - Pó³noc. wymiaru zajêæ nauczycieli szkó³ niewymie- Rada Powiatu zapozna³a siê ze sprawozdaniem nionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia finansowym ZOZ za 2003 r., które zosta³o 1982 r. Karta Nauczyciela, w tym pedagogów zw er yf ik ow an e pr ze z bi eg ³e go r ew id en ta. szkolnych oraz zasad ustalania tygodniowego Z przed³o onego przez dyrekcjê szpitala sprawoz- obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla naudania wynika, e za 2003 r. ZOZ osi¹gn¹³ ujemny czycieli przedmiotów o ró nym wymiarze godzin, wynik finansowy w kwocie z³. Na taki stan w szko³ach i placówkach oœwiatowych prowarzeczy mia³y wp³yw m.in. ni sze przychody uzyskane dzonych przez powiat w³oszczowski, przez ZOZ w 2003 roku. Zdaniem dyrekcji zak³adu - w sprawie zasad rozliczania tygodniowego w porównaniu do innych szpitali z terenu obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ województwa œwiêtokrzyskiego ZOZ W³oszczowa nauczycieli, dla których ustalony plan zajêæ jest znajduje siê w lepszej sytuacji finansowej. Obni ono ró ny w poszczególnych okresach roku szkolnego, koszty funkcjonowania zak³adu o ponad 2 mln z³, w szko³ach i placówkach prowadzonych przez tym niemniej w dalszym ci¹gu niezbêdne jest powiatw³oszczowski, racjonalizowanie wydatków. W wyniku g³osowania - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni ek Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedysprawozdania finansowego ZOZ we W³oszczowie. rektorów oraz nauczycieli pe³ni¹cych inne Rada zapozna³a siê z informacj¹ o stanie stanowiska kierownicze w szko³ach i placówkach œrodowiska naturalnego w powiecie w³oszczowskim, oœwiatowych prowadzonych przez powiat, z informacj¹ o aktualnej sytuacji w rolnictwie - w sprawie okreœlenia regulaminu wynagradzania oraz wys³ucha³a sprawozdania Zarz¹du Powiatu nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówz realizacji programu przeciwdzia³ania narkomanii. kach oœwiatowych prowadzonych przez powiat Ponadto Rada podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y: w³oszczowski. Wydzia³ Organizacyjno-Prawny Przyjête przez Radê Powiatu W³oszczowskiego protoko³y z posiedzeñ wraz z interpelacjami radnych zamieszczane s¹ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we W³oszczowie pod adresem w zak³adce Protoko³y Rady Powiatu.

8 8 STAN BEZPIECZEÑSTWA PUBLICZNEGO, PRZECIWPO AROWEGO ORAZ SANITARNO-WETERYNARYJNEGO NA TERENIE POWIATU W OSZCZOWSKIEGO Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru Echa poni ej publikujemy obszerne fragmenty informacji powiatowych s³u b, inspekcji i stra y o stanie bezpieczeñstwa publicznego, przeciwpo arowego oraz sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu. Zagro enie podstawowymi kategoriami liczbê 26 sprawców. Udzia³ nieletnich w ogólnej przestêpstw kryminalnych na terenie powiatu w 2003 liczbie przestêpstw w roku 2003 wyniós³ 3,34 %, co roku przedstawia siê nastêpuj¹co: przy udziale nieletnich w ogólnej liczbie przestêpstw w roku 2002, który wynosi³ 4,96 % stanowi spadek o 1,62 %. Najczêœciej pope³nianymi przez nieletnich przestêpstwami by³y : - kradzie cudzej rzeczy, (2002 r. -18), w 2003 r.- 9, - kradzie z w³amaniem (2002 r. -11), w 2003 r. - 5, - rozbój i wymuszenie rozbójnicze (2002 r. -2), w 2003 r. - 2, Do pozytywnych tendencji nale y zaliczyæ: - po ar z winy umyœlnej - spadek liczby bójek i pobiæ (2002 r.- 0 ), w 2003 r.- 8, - spadek liczby kradzie y z w³amaniem - fa³szerstwo ( 2002 r. - 2), w 2003 r. - 16, - spadek liczby kradzie y samochodów - przestêpstwa drogowe (2002 r. - 2 ), w 2003 r spadek liczby rzeczywistych zdarzeñ w kategorii W 2003 r. na terenie powiatu w³oszczowskiego rozboje i wymuszenia rozbójnicze (pomimo, e liczba zaistnia³y 73 wypadki drogowe i 233 kolizje. stwierdzonych czynów wzros³a ale wynika to z W porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 wyodrêbnienia poszczególnych czynów w obrêbie odnotowano spadek wypadków drogowych o 13, jednego zdarzenia). a liczba kolizji drogowych zwiêkszy³a siê o 30. Do negatywnych zaliczyæ nale y wzrost liczby kradzie y cudzej rzeczy, a przede wszystkim Zestawienie iloœci wypadów i kolizji drogowych kradzie y linii energetycznych. w 2003 roku Najczêœciej pope³nianymi przestêpstwami kryminalnymi na terenie powiatu w roku 2003 by³y: - kradzie e cudzej rzeczy /164/ w tym samochodu /7/ - kradzie e z w³amaniem /152 / - uszkodzenie mienia /27/ - spowodowanie uszczerbku na zdrowiu /26/ - oszustwo kryminalne /22/ - bójki i pobicia /10/ - rozboje /8/. W ub. roku nie odnotowano przestêpstw w katezginê³o W wyniku wypadków drogowych w roku 2003 gorii zabójstw, zgwa³ceñ i kradzie y kieszonkowych. 9 osób, a 82 dozna³o obra eñ cia³a. W Oodnotowano ogó³em 27 nieletnich sprawców porównaniu z rokiem 2002 nast¹pi³ spadek liczby przestêpstw, co stanowi niewielki wzrost w osób zabitych o 1, a liczba osób rannych uleg³a porównaniu z rokiem 2002, kiedy to odnotowano zmniejszeniu o 14.

9 9 Zadania z zakresu ochrony przeciwpo arowej Na podstawie przeprowadzonych dzia³añ w g³ównej mierze realizuj¹ Pañstwowa Stra kontrolnych, w celu usuniêcia nieprawid³owoœci przez Po arna i Ochotnicze Stra e Po arne, przy w³aœcicieli, zarz¹dzaj¹cych i u ytkowników obiektów wspó³pracy z j ednostkami s amorz¹du lub terenów, Komenda Powiatowa PSP wszczê³a terytorialnego. Na terenie powiatu funkcjonuje 36 postêpowañ nakazowo egzekucyjnych w ramach obecnie 61 jednostek OSP, z czego 11 jest których wydano stosowne decyzje administracyjne. w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- W 2003 r. Komenda Powiatowa PSP dysponowa³a Gaœniczego. Jednostki OSP a zw³aszcza w³¹czone jednostki ratownicze PSP i OSP do 527 zdarzeñ: do systemu, odgrywaj¹ istotn¹ rolê wspomagaj¹c - po ary (65%) dzia³ania PSP podczas prowadzenia akcji - miejscowe zagro enia (29%) ratowniczo-gaœniczych na terenie powiatu a tak e - alarmy fa³szywe - 31 (6%). poza powiatem. Ci¹g³a, pomyœlna wspó³praca Dla porównania statystyka iloœci interwencji miêdzy KP PSP, samorz¹dami lokalnymi i OSP prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwprzynosi pomyœlne efekty w postaci poprawy po arowej powiatu w³oszczowskiego w latach zabezpieczenia operacyjnego na terenie powiatu. ubieg³ych przedstawia siê nastêpuj¹co: W 2003 r. Komenda Powiatowa PSP, - rok 2002 ogólna liczba interwencji 423 realizuj¹c zadania kontrolno-rozpoznawcze, (257 po arów, 146 miejscowych zagro eñ, przeprowadzi³a ogó³em 158 kontroli obejmuj¹cych 20 alarmów fa³szywych), 240 obiektów, w tym: - rok 2001 ogólna liczba interwencji obiektów u ytecznoœci publicznej, (105 po arów, 299 miejscowych zagro eñ, - 8 obiektów zamieszkania zbiorowego, 10 alarmów fa³szywych), - 7 obiektów wypoczynku dzieci - rok 2000 ogólna liczba interwencji 290 i m³odzie y, (168 po arów, 113 miejscowych zagro eñ, - 60 obiektów produkcyjnych i magazynowych, 9 alarmów fa³szywych) obiekty resortu leœnego, - 27 obiektów gospodarstw rolnych. Iloœæ po arów w podziale na zasadnicze grupy W czasie wykonywania czyn-noœci kontrolno obiektów w latach rozpoznawczych stwierdzono ogó³em 176 nieprawid³o-woœci, w tym m. in.: nieprawid³owoœci w zakresie zabezpieczenia po arowego obiektów u ytecznoœci publicznej, - 41 nieprawid³owoœci w zakresie zabezpieczenia po arowego obiektów produkcyjnych i magazynowych - 5 nieprawid³owoœci w zakresie zabezpieczenia po arowego Po ary w podziale na gminy obiektów gospodarstw rolnych, - 3 nieprawid³owoœci w zakresie Zabezpieczenia po arowego innych obiektów. W zakresie zabezpieczenia przeciw-po arowego obiektów, najwiêcej nieprawid³owoœci dotyczy³o: - stanu instalacji u ytkowych Miejscowe zagro enia w podziale na gminy w 35 obiektach, - wyposa enia w podrêczny sprzêt gaœniczy w 19, - warunków ewakuacji w 14, - zaopatrzenia wodnego w 6, - oznakowania znakami bezpieczeñstwa 7, - inne 26.

10 10 W roku 2003 w akcjach gaœniczych bra³o udzia³ œrodowiska. Inne przyczyny miejscowych zagro eñ 788 samochodów i 3718 stra aków ratowników z PSP to zdarzenia zwi¹zane np. z usuwaniem skutków i OSP. wypadków drogowych /zmycie plam oleju/, Najwiêksz¹ liczbê po arów zanotowano pompowanie wody z zalanych piwnic na skutek w dziale lasy i uprawy, rolnictwo. Zwi¹zane to nap³ywu wód gruntowych i gwa³townych opadów jest z wypalaniem traw, które corocznie stanowi plagê atmosferycznych, usuwanie powalonych drzew na w okresie wiosennym, szczególnie w czasie skutek silnych wiatrów itp. ¹cznie w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. gwa³townych opadów atmosferycznych oraz Pomimo corocznych apeli w œrodkach masowego huraganów i silnych wiatrów interweniowano przekazu o szkodliwoœci i zagro eniach zwi¹zanych 42 razy, co stanowi 24 % wszystkich miejscowych z wypalaniem traw nie udaje siê ograniczyæ tego zag ro eñ. Naj wiê cej pod top ieñ wys têp owa ³o procederu. Po ary traw na nieu ytkach nie powoduj¹ w gminie W³oszczowa. Dzia³ania jednostek stra y strat bezpoœrednich lecz stwarzaj¹ wielkie zagro enie po arnych polega³y przede wszystkim na pompodla s¹siaduj¹cych z nimi lasów i zabudowañ. waniu wody z zalanych obiektów oraz usuwaniu W ubieg³ym roku w kilkunastu przypadkach konarów po³amanych drzew itp. W 33 przypadkach na skutek wypalania traw dosz³o do przerzucenia siê jednostki stra y po arnych bra³y udzia³ w interognia na lasy i budynki gospodarcze. wencjach zwi¹zanych z nietypowym zachowaniem W 2003 r. powsta³o 11 po arów w budynkach siê zwierz¹t. Dotyczy³y one m.in. usuwania kokonów mieszkalnych powoduj¹c wysokie straty materialne. os i szerszeni. Stanowi to 19,5% wszystkich Stanowi¹ one ponad 4% wszystkich po arów. miejscowych zagro eñ powsta³ych w 2003 r. Po arów budynków gospodarczych i inwentarskich Najwiêksze straty podczas miejscowych powsta³o 24, stanowi¹ one 7% wszystkich po arów. zagro eñ powodowane s¹ w czasie wypadków W roku ubieg³ym nast¹pi³ ponad 80% wzrost drogowych w wyniku których wystêpuj¹ równie po arów lasów Stanowi¹ one 36% wszystkich ofiary œmiertelne. W 2003 roku na terenie powiatu po arów. W wyniku po aru ranne zosta³y 2 osoby, dosz³o do 36 wypadków i kolizji drogowych którym wstêpnej pomocy medycznej udzielili w których interweniowaæ musia³y jednostki ochrony stra acy. przeciwpo arowej, co stanowi 21% wszystkich Miejscowe zagro enie jest to inne ni po ar miejscowych zagro eñ. W wyniku wypadków i klêska ywio³owa zdarzenie, wynikaj¹ce z rozwoju drogowych, podczas których prowadzi³y dzia³ania cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody ratownicze jednostki stra y po arnych zginê³y /katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne/, 3 osoby a rannych zosta³o 12 osób w tym jedno stanowi¹ce zagro enie dla ycia, zdrowia, mienia lub dziecko. Do zadañ Powiatowego Inspektoratu Wete- które przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej rynarii we W³oszczowie nale y miêdzy innymi s¹ dostarczane do Zak³adu Higieny Weterynaryjnej zwalczanie chorób zakaÿnych zwierz¹t, badanie w Kielcach, a nastêpnie trafiaj¹ do badania w ZHW zwierz¹t rzeÿnych i miêsa. W kwestii zapewnienia Kraków. Pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej w³aœciwej jakoœci zdrowotnej œrodków spo ywczych znajduje siê równie Ubojnia drobiu w Olesznie. pochodzenia zwierzêcego realizowane s¹ zadania W nadzorowanych obiektach przeprowadza siê w zakresie nadzoru nad zak³adami przetwórstwa bie ¹ce kontrole sanitarno weterynaryjne, pobierane miêsnego, nadzoru nad ubojniami zwierz¹t rzeÿnych s¹ próby monitoringowe w kierunku pozosta³oœci i drobiu oraz badania zwierz¹t rzeÿnych i miêsa substancji niedozwolonych, próby czystoœciowe Na terenie powiatu funkcjonuj¹ trzy zak³ady na skutecznoœæ mycia i dezynfekcji, w miarê potrzeb przetwórstwa miêsnego. S¹ to zak³ady kategorii B1, prowadzi siê badania surowca, pó³produktu oraz czyli takie, które posiadaj¹ plany modernizacji produktu gotowego oraz prowadzi szkolenia zgodnie z harmonogramem zaopiniowanym przez zatrudnionego personelu w zakresie przestrzegania Powiatowego Lekarza Weterynarii we W³oszczowie i zasad higieny oraz humanitarnego postêpowania ze zgodnie z nimi prowadz¹ prace dostosowuj¹ce zwierzêtami rzeÿnymi. zak³ady do wymagañ sanitarno weterynaryjnych UE. Badania zwierz¹t rzeÿnych i miêsa przeprowa- Na terenie powiatu funkcjonuj¹ dwie dzane s¹ w tzw. obwodach terenowych oraz ubojnie zajmuj¹ce siê ubojem trzody chlewnej w obwodach rzeÿnianych. Wykonuj¹ je lekarze i byd³a. W zak³adzie ubojowym Dobromiês weterynarii wolnej praktyki w ramach zlecenia prac w apczynej Woli ubijane jest byd³o w wieku poni ej z ramienia Inspekcji Weterynaryjnej. Powiatowy 24 miesi¹ca ycia. W ubojni Marboj w Koniecznie Lekarz Weterynarii organizuje i nadzoruje badania ubija siê byd³o w ró nym wieku, z zaznaczeniem, e miêsa, ustala terenowe obwody badania i obwody od byd³a w wieku 30 miesiêcy i powy ej pobierane s¹ badania dla poszczególnych rzeÿni oraz wyznacza dla próby (pieñ mózgu) do badania w kierunku BSE, nich lekarzy weterynarii.

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo