INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach"

Transkrypt

1 INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach

2 Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie V Szamotuły, 2014

3 SPIS TREŚCI Spis treści GK Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Rozmieszczenie wydziałów w Starostwie Powiatowym Kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Szamotułach przekazywanej do zasobu Przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych PKZ Powiatowy Konserwator Zabytków i wydawanie materiałów źródłowych Powiatowy Konserwator Zabytków Wprowadzanie zmian w bazie danych ewidencyjnych, udzielanie informacji o gruntach i budynkach PRK Powiatowy Rzecznik Konsumentów Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wydawanie kopii map i dokumentów znajdujących się w zbiorach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej AB Wydział Architektury i Budownictwa Wydawanie opinii uzgadniającej usytuowanie Wydawanie pozwoleń na budowę projektowanych sieci uzbrojenia terenu Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby 9 Wydawanie wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów Wydawanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę i budynków do celów sądowych, notarialnych i informacyjnych...13 Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami obiektu budowlanego Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych lub robót budowlanych niewymagających Skarbu Państwa i nieruchomości stanowiących własność Powiatu pozwolenia na budowę Szamotulskiego w prawo własności Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania Ustalanie odszkodowania za nieruchomości wydzielone obiektu budowlanego lub jego części pod drogi publiczne w prawo własności Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej mieszkalnych i użytkowych Przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości na rzecz jednostek Wydawanie dzienników budowy i rozbiórki organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

4 Informator Starostwa Powiatowego Wygaśnięcie trwałego zarządu Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe...15 Przesunięcie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów KD Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Przerejestrowanie pojazdu Czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Rejestracja pojazdu nowego Rejestracja pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wpis do ewidencji instruktora i wydawania legitymacji instruktora Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wydawanie licencji w krajowym transporcie drogowym Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe dla potrzeb własnych Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów..21 Wydawanie praw jazdy międzynarodowych Wydawanie praw jazdy osobie ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia oraz od osoby ubiegającej się o podwyższenie uprawnień do kierowania pojazdami wydanie profilu kandydata na kierowcę Wydawanie wtórnika prawa jazdy. Zmiana danych zawartych w prawie jazdy Wymiana prawa jazdy z potwierdzeniem świadectwa kwalifikacji zawodowej OŚ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego Rejestracja łodzi służących do amatorskiego połowu ryb Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca wytwarza powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy rocznie odpadów innych niż niebezpieczne Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów Wydawanie zezwoleń na transport odpadów Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

5 Spis treści Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w tym zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Wydawanie zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do m 3 rocznie Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno inżynierskiej, ustalającej zasoby kopalion pospolitych Zatwierdzenie projektu prac geologicznych Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy Przyznanie właścicielom lasów niepaństwowych środków na pokrycie kosztów zagospodarowania lasu zniszczonego w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz pożarów lub innych klęsk żywiołowych Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich SO Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Kierowanie dzieci do szkół i placówek specjalnych Nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej..34 Udzielanie osobom prawnym innym niż jednostka samorządu terytorialnego i osobom fizycznym zezwolenia na założenie szkoły placówki publicznej Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wpis do ewidencji klubów sportowych Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich Wydawanie zezwoleń na zbiórkę publiczną Założenie stowarzyszenia zwykłego

6

7 Rozmieszczenie wydziałów w Starostwie Powiatowym w Szamotułach BUDYNEK B Parter 1 Biuro Członka Zarządu 3 Sekretariat Starosty 4 Gabinet Starosty 2 Gabinet Wicestarosty 5 Sala Sesyjna 7 Sala Konferencyjna; Punkt Konsultacyjny dla Przedsiębiorców (półpiętro) I piętro 9 Biuro Rady Powiatu 10 Biuro Sekretarza Powiatu 11 Biuro Przewodniczącego Rady Powiatu Wydział Finansowy 16 Rzecznik Prasowy II piętro Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki 22 Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej 23 Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego 24 Kadry BUDYNEK C Parter 002 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 003 Kancelaria I Piętro Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wydział Gospodarki Nieruchomościami II Piętro Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 205 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg III Piętro Wydział Architektury i Budownictwa 7

8 Informator Starostwa Powiatowego PKZ POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW PRZYJMUJE KLIENTÓW W GODZINACH PRACY URZÊDU TEL STA E TERMINY KONSULTACJI NA MIEJSCU: PONIEDZIA KI W GODZ , ŚRODY W GODZ , CZWARTKI W GODZ PONADTO W ZALE NOŚCI OD SYTUACJI PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIÊ TELEFONICZNYM MO LIWE KONSULTACJE W INNYCH TERMINACH, W GODZINACH PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO LUSTRACJE TERENOWE Po wcześniejszym zawiadomieniu Biura Powiatowego Konserwatora Zabytków (pismo, telefon, informacja przez pocztę elektroniczną) o zagrożeniach wobec zabytku lub o problemach z prowadzonymi pracami, wymagającymi konsultacji Powiatowego Konserwatora Zabytków. Termin lustracji zostanie wyznaczony na bieżąco. Z lustracji sporządzany jest protokół. DO ZADAÑ POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW NALE NASTÊPUJ CE CZYNNOŚCI: 8 wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków, określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych, w sprawach dotyczących zabytków nieruchomych (układ urbanistyczny, dzieła architektury, parki i cmentarze wpisane do rejestru zabytków i inne); sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach; organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami oraz egzekwowanie obowiązków nałożonych na posiadaczy zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi upowszechnianie wiedzy o zabytkach współpraca z innymi organami administracji publicznej. Z kompetencji Powiatowego Konserwatora Zabytków WY- ŁĄCZA SIĘ następujące sprawy: kompetencje zastrzeżone dla Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, określone w 3.1. Porozumienia z dnia 6 maja 2014r., tj.: prowadzenie rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego, wydawanie decyzji o wpisie zabytku do rejestru prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków, dot. zabytków archeologicznych określonych w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a-d uozoz dot. zabytków ruchomych, określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a-h uozoz; wydawanie pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę oraz zaświadczeń, że wywożone przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę, opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz uzgadniania projektów planów miejscowych obejmujących teren całej gminy wydawanie pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek. Nie podlegają powierzeniu kompetencje dotyczące zabytków stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego, wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Wnioski, w zależności od rodzaju sprawy do pobrania na stronie internetowej Powiatu Szamotulskiego powiat-szamotuly.pl oraz na stronie Zgodnie z Ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz ze zm.) opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Właściwym miejscowo organem podatkowym, na rzecz, którego ma być wniesiona opłata, jest organ, którego siedziba jest właściwa dla miejsca złożenia dokumentu, czyli Urząd Miasta i Gminy Szamotuły BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI Wniesienie opłaty skarbowej winno nastąpić z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynność urzędowej. Dowód dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Musi on zawierać szczegółowe dane wpłacającego oraz przedmiot, od którego dokonywane jest wniesienie opłaty skarbowej. Za wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie, remontowe i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, w tym prace rewaloryzacyjne przy zabytkowej zieleni 82 zł. Za zmianę wydanej decyzji/zezwolenia 41 zł. Za pełnomocnictwo 17 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje na postawie odpowiednich przepisów Ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz ze zm.) CZAS REALIZACJI Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności wpływu do tut.urzędu, zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca (30 dni), a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (60 dni) od dnia wszczęcia postępowania Odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

9 PRK POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW PRZYJMUJE KLIENTÓW W GODZINACH PRACY URZÊDU PONIEDZIA EK WTOREK-PI TEK BUDYNEK C, PARTER, POKÓJ 002 TEL Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika w szczególności należy: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach odrębnych, prowadzenie edukacji konsumenckiej wśród młodzieży w szkołach publicznych, rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, rzecznik może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. AB WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA BUDYNEK C, III PIÊTRO, POKÓJ TEL.: ,792 GODZINY OBS UGI KLIENTÓW: PN , WT-PT WYDAWANIE POZWOLEÑ NA BUDOWÊ Wniosek do wniosku należy dołączyć: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień sporządzenia projektu budowlanego. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. od zatwierdzenia projektu 47,00 zł. od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego: budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m 2 pow. użytkowej 1 zł. (nie więcej niż 539,00 zł.) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł. innego budynku 48,00 zł. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości 20,00 zł. budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2.143,00 zł. sieci j/w lecz o długości do 1 km. 105,00 zł. innych budowli 155,00 zł. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł. Wydział Architektury i Budownictwa opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego 50 % w/w stawek. Nie podlegają opłacie skarbowej pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, obiektów zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych oraz budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o pozwolenia na budowę. Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska. Maksymalnie 65 dni. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWÊ NA RZECZ INNEJ OSOBY wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. zgodę dotychczasowego adresata decyzji na przeniesienie tej decyzji na rzecz wnioskodawcy. kserokopia decyzji pozwolenia na budowę. Od decyzji na przeniesienie pozwolenia na budowę obiektu innego niż mieszkalny 90,00 zł. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy 9 AB

10 Informator Starostwa Powiatowego Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę. Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska. Maksymalnie 65 dni. Od decyzji przysługuje odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. WYDAWANIE DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWÊ Wniosek do wniosku należy dołączyć: cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do projektu pierwotnego. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. dziennik budowy (do wglądu) w przypadku gdy od wydania decyzji pozwolenia na budowę upłynęło więcej niż trzy lata. Od decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę obiektu innego niż mieszkalny 10,00 zł. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę. Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska. Maksymalnie 65 dni. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopol- 10 skiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. WYDAWANIE POZWOLEÑ NA ROZBIÓRKÊ Wniosek do wniosku należy dołączyć: zgodę właściciela obiektu. szkic usytuowania obiektu budowlanego. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu innego niż mieszkalny 36,00 zł. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o pozwolenia na rozbiórkę. Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do 1 miesiąca, sprawa szczególnie skomplikowana 2 miesiące. Odbiór decyzji osobiście lub przez pełnomocnika. Od decyzji przysługuje odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ O ZAMIARZE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz planowany termin ich rozpoczęcia. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeby odpowiednie szkice lub rysunki, a także dokumenty wymagane odrębnymi przepisami. Wolne od opłaty skarbowej. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Od decyzji w sprawie sprzeciwu wykonania zgłoszonych robót przysługuje odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ ZAMIARU WYKONANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJ CYCH POZWOLENIA NA BUDOWÊ zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz planowany termin ich rozpoczęcia. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeby odpowiednie szkice lub rysunki, a także wymagane odrębnymi przepisami. Wolne od opłaty skarbowej. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeże-

11 Wydział Architektury i Budownictwa li w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Od decyzji w sprawie sprzeciwu wykonania zgłoszonych robót przysługuje odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ W SPRAWIE ZMIANY SPOSOBU U YTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZÊŚCI Zgłoszenie w zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć: opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. zaświadczenie wójta lub burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającego na podjęciu albo zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotno-higieniczne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń ekspertyzę techniczną, wy- konaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. Wolne od opłaty skarbowej. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Odbiór decyzji osobiście lub przez pełnomocnika. Od decyzji w sprawie sprzeciwu zmiany sposobu użytkowania przysługuje odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I U YTKOWYCH wniosek do wniosku należy dołączyć 2 egz. inwentaryzacji budowlanej lokalu. od zaświadczenia 17,00 zł. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o pozwolenia na rozbiórkę. Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska. Siedem dni. WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY I ROZBIÓRKI Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Opłata za dziennik budowy wynosi: dla małych obiektów dla obiektów średnich i dużych 6,00 zł. 8,00 zł. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o pozwolenia na rozbiórkę. Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska. Odwrotnie, maksymalnie 3 dni. Odbiór dziennika osobiście lub przez pełnomocnika. AB 11

12 Informator Starostwa Powiatowego GK WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej BUDYNEK C, I PIÊTRO TEL.: GODZINY OBS UGI KLIENTÓW: PN , WT-PT KONTROLA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRZEKAZYWANEJ DO ZASOBU 12 operat geodezyjny i wniosek o przyjęcie do zasobu. uzależniona od rodzaju przyjmowanych dokumentów. Opłata naliczana wg załączników 1, 2, 3, 4, 5, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dn. 19 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333). UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do kontroli. Odwołanie do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I WYDAWANIE MATERIA ÓW ŹRÓD OWYCH Wniosek-zgłoszenie pracy geodezyjnej. Uzależniona od rodzaju przygotowanych dokumentów. Opłata wg załączników 1, 2, 3, 4, 5, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dn. 19 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333). UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska 10 dni roboczych. Brak WPROWADZANIE ZMIAN W BAZIE DANYCH EWIDENCYJNYCH, UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH I BUDYNKACH Wniosek zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków. Bez opłat. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich dokumentów. Brak PROWADZENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów. opłata za wykonanie przeklasyfikowania ustalona przez wykonawcę przeklasyfikowania opłata za wydanie decyzji 10 zł. UWAGA opłata na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska wszczęcie postępowania administracyjnego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku zakończenie postępowania/ wydanie decyzji o klasyfikacji gruntów/ w terminie 1 miesiąca od otrzymania wyników klasyfikacji gruntów. OD PROJEKTU USTALENIA KLASYFIKACJI 1) W okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu (14 dni) z urzędu. 2) 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przeklasyfikowaniu na wniosek WYDAWANIE KOPII MAP I DOKUMENTÓW ZNAJDUJ CYCH SIÊ W ZBIORACH POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ zlecenie (wzór nr 1) wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych jeżeli jest potrzebny (wzór nr 7). Opłata uzależniona od rodzaju wydawanych map i dokumentów. Opłata wg załączników 1, 2, 3, 4, 5, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dn. 19 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

13 UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Niezwłocznie lub w przypadku większych zleceń do 7 dni. Brak WYDAWANIE OPINII UZGADNIAJ CEJ USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU wniosek 3 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w terminie jej ważności warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu szkic orientacyjny położenia projektowanego obiektu Opłata za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzależniona jest od długości sieci i ilości przyłączy do tej sieci wg załącznika 2 poz. 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dn. 19 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333). UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. WYDAWANIE WYPISÓW ORAZ WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DO CELÓW S DOWYCH, NOTARIALNYCH I INFORMACYJNYCH zlecenie (wzór nr 1) wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych jeśli jest potrzebny Opłata za dokumenty zależna jest od ilości działek oraz od przeznaczenia dokumentu. Nalicza się ją na podstawie załączników 1, 2, 3, 4, 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dn. 19 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333). UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS : budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska dokumenty do celów informacyjnych niezwłocznie dokumenty do celów notarialnych i sądowych do 14 dni. Brak Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI BUDYNEK C, PARTER, POKÓJ TEL.: GODZINY OBS UGI KLIENTÓW: PN , WT-PT ORZEKANIE O ZWROCIE WYW ASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Szamotulskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców dokumenty dotyczące przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego np. decyzja administracyjna, zarządzenie, akt notarialny (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumenty stwierdzające nabycie prawa do spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości, jeżeli wnioskodawcą nie jest poprzedni właściciel (postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku). Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 60 dni z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 13 GN

14 Informator Starostwa Powiatowego 14 PRZEKSZTA CENIE PRAWA U YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAÑSTWA I NIERUCHOMOŚCI STANOWI CYCH W ASNOŚÆ POWIATU SZAMOTULSKIEGO W PRAWO W ASNOŚCI wniosek Wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip jednostki organizacyjne powiatu sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym wydział gospodarki nieruchomościami wnioski do pobrania. akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm.) uiszczanej na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 30 dni, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. USTALANIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE W PRAWO W ASNOŚCI wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie Powiatu Szamotulskiego WY CZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału geodezyjnego nieruchomości, na mocy którego wydzielona została działka gruntu przeznaczona pod drogę publiczną, wraz z załącznikiem graficznym protokół z rokowań przeprowadzonych między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem jednostki samorządu terytorialnego, z którego wynika, że nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze rokowań. Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 60 dni z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji Wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip jednostki organizacyjne powiatu sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym wydział gospodarki nieruchomościami wnioski do pobrania. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt zagospodarowania działki z rozliczeniem powierzchni przeznaczonej pod inwestycję (w szczególności budynki, dojścia i dojazdy) Zwolnione z opłaty skarbowej Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 30 dni, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. PRZEKAZYWANIE W TRWA Y ZARZ D NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ wniosek o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości Nie podlega opłacie skarbowej Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za po-

15 średnictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. WYGAŚNIÊCIE TRWA EGO ZARZ DU UDZIELANIE BONIFIKAT OD OP AT ROCZNYCH Z TYTU U U YTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW WYKORZYSTYWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE Wniosek o wygaszenie trwałego zarządu wraz z oświadczeniem o zbędności nieruchomości. Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip jednostki organizacyjne powiatu sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym wydział gospodarki nieruchomościami wnioski do pobrania. dokumenty potwierdzające dochód w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. W związku z faktem, iż opłatę z tytułu użytkowania wieczystego należy uiszczać do dnia 31 marca, dlatego wniosek o udzielenie bonifikaty winien być złożony przed upływem tego terminu. Nie podlega opłacie skarbowej Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. PRZESUNIÊCIE TERMINU P ATNOŚCI Z TYTU U U YTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW Wniosek o przesunięcie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, Wniosek winien być złożony do dnia 17 marca, roku w którym jest uiszczana opłata roczna. Nie podlega opłacie skarbowej Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg KD WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG BUDYNEK C, II PIÊTRO TEL.: , 733 GODZINY URZÊDOWANIA WYDZIA U: PONIEDZIA EK OD 8 00 DO OD WTORKU DO PI TKU OD 7 30 DO UWAGA GODZINY ZA ATWIANIA SPRAW: PONIEDZIA EK DO 8 15 DO OD WTORKU DO PI TKU 7 45 DO OBOWI ZUJE ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY. ZA ATWIENIE KA DEJ SPRAWY MUSI BYÆ POPRZEDZONE POBRANIEM BILETU Z NUMEREM KLIENTA PO WCZEŚNIEJSZYM DOKONANIU WYBORU US UGI. A PRAWO JAZDY B LICENCJE I ZEZWOLENIA C REJESTRACJA POJAZDÓW D DOWODY REJESTRACYJNE PRZEREJESTROWANIE POJAZDU Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego. Potrzebne dokumenty: dowód własności dowód rejestracyjny karta pojazdu, jeżeli była wydana tablice rejestracyjne dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu opłata ubezpieczenia OC (do okazania). W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi 15 KD

16 Informator Starostwa Powiatowego w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego wydanego z urzędu 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. 16 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU W CELU UMO LIWIENIA PRZEJAZDU POJAZDEM Z MIEJSCA ZAKUPU LUB ODBIORU POJAZDU NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację czasową składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego. Do rejestracji czasowej pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. Potrzebne dokumenty: dowód własności pojazdu dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację czasową pojazdu w przypadku, gdy pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium RP został sprowadzony z zagranicy należy przedłożyć dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający rejestrację za granicą dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług lub brak obowiązku (zaświadczenie o VAT może być zastąpione fakturą z wyszczególnieniem kwoty podatku od towarów i usług) opłata recyklingowa. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 1) Opłata ewidencyjna za wydanie: pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. 2) Opłata rejestracyjna za wydanie: pozwolenia czasowego 19,00 zł. znaki legalizacyjne 13,00 zł. tablic samochodowych czasowych 30,00 zł. tablic motocyklowych, ciągnikowych, motorowerowych czasowych 12,00 zł. tablice na przyczepę czasowe 15,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS :budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Niezwłocznie. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. Potrzebne dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) dowód własności faktura VAT, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, dowód osobisty (do wglądu), dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu

17 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 6) akcyza 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego wydanego z urzędu 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. REJESTRACJA POJAZDU POWIERZONEGO PODMIOTOWI POLSKIEMU PRZEZ ZAGRANICZN OSOBÊ PRAWN LUB FIZYCZN Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Potrzebne dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE lub zaświadczenie o braku obowiązku (zaświadczenie może być zastąpione fakturą z wyszczególnieniem kwoty podatku VAT) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu znaczki opłaty skarbowej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium dotyczy samochodów osobowych opłata recyklingowa. 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej tablicy motorowerowej stałej 80,00 zł. 40,00 zł. 30,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wymagane dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą), dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE dotyczy samochodów osobowych, zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa człon- KD 17

18 Informator Starostwa Powiatowego 6) 7) 8) 9) 18 kowskiego, lub zaświadczenie o brak obowiązku zapłaty podatku VAT (zaświadczenie o VAT może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług), zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, dowód osobisty (do wglądu), dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu, 10) opłata recyklingowa. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy - 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego wydanego z urzędu 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS :budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w ter- minie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORA I WYDAWANIA LEGITYMACJI INSTRUKTORA Wniosek Wymagane dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem zaświadczenie o niekaralności zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego potwierdzenie zdania egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę, dowód osobisty (do wglądu) 9) 10) dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji 11) opłata skarbowa 10,00 zł. Opłata administracyjna za wydanie legitymacji 40,00 zł. UWAGA Opłata za wydanie legitymacji na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę. SPOSÓB ZA ATWIENIA SPRAWY Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. DODATKOWE INFORMACJE Instruktorem jest osoba, która: 1) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 2) posiada prawo jazdy: a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A, b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B, c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii; 2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem; 3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora; 4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora; 5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończe-

19 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg niu dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi; 6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę; 7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; jest wpisana do ewidencji instruktorów. W AŚCIWOŚÆ MIEJSCOWA Organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ POTWIERDZAJ CYCH WPIS DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZ CYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW 1) wniosek wzór ustawowy (Dz. U. z 2004 r. nr 205 poz.2097) 2) oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Oświadczenie powinno również zawierać: firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 500 zł opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców UWAGA Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska. Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia na prowadzenie ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców wynosi około 7 dni. SPOSÓB ZA ATWIENIA SPRAWY Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. DODATKOWE INFORMACJE Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który: 1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: a) salę wykładową, b) pomieszczenie biurowe, c) plac manewrowy oraz d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy; 2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania; 3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; 4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej. W AŚCIWOŚÆ MIEJSCOWA Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem przez jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy. WYDAWANIE LICENCJI W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 1) 2) 3) 4) wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt1 ustawy o transporcie drogowym, potwierdzenie posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzona bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości: KD 19

20 Informator Starostwa Powiatowego a) U na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) U na każdy następny pojazd samochodowy, 5) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: a) posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa o ruchu drogowym b) nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, c) o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt4 ustawy o transporcie drogowym, 6) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi, 7) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela), 8) dowód wpłaty za wydanie licencji. UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty: okres ważności licencji w latach 20 od 2 do 15 lat powyżej 15 do 30 lat powyżej 30 do 50 lat opłata w zł Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się następujące opłaty: okres ważności licencji w latach od 2 do 15 lat powyżej 15 do 30 lat powyżej 30 do 50 lat opłata w zł Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego za każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji. Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. SPOSÓB ZA ATWIENIA SPRAWY Wydanie licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, albo licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Szamotulskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. DODATKOWE INFORMACJE Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji. Właściwość miejscowa: w sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ NA PRZEWOZY DROGOWE DLA POTRZEB W ASNYCH 1) wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 2) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: a) posiadających świadectwo kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym b) nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za prze- stępstwa umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska c) o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt4 ustawy o transporcie drogowym 3) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi 4) pełnomocnictwo (gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela) 5) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia. 1) opłaty administracyjne: od zaświadczenia od wypisu do ww. zaświadczenia 500,00 zł. 100,00 zł. UWAGA Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta Punkt kasowy BS: budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia wynosi około 2 tygodni. SPOSÓB ZA ATWIENIA SPRAWY Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia). Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty szamotulskiego. DODATKOWE INFORMACJE Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie IV Szamotuły, 2013

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu nowego.

Rejestracja pojazdu nowego. Rejestracja pojazdu nowego. Przerejestrowanie pojazdu z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Zapłatę opłaty skarbowej za czynności podane poniżej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo

Bardziej szczegółowo

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III.

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III. Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01 K A R T A I N F O R M A C Y J N A Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl 1/5

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: ZMIANA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ POZWOLENIE NA ROBOTY BUDOWLANE 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J NA

K A R T A I N F O R M A C Y J NA K A R T A I N F O R M A C Y J NA Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl KM.01

Bardziej szczegółowo

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Czasowa rejestracja pojazdu (na wniosek właściciela pojazdu) Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085) 65-66-500, fax (085) 65-66-501 www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl Wersja: 1 KD.0143.1.1.2013

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Godziny otwarcia: poniedziałek piątek w godz. 730 1530 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek piątek w godz. 800-1500

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB)

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB) Wzory Wniosków Poniżej znajdziecie Państwo aktualne karty spraw wydziałów tutejszego Starostwa zawierające informacje m.in. nt. miejsca załatwiania spraw, niezbędnych dokumentów i innych. Zawarte w nich

Bardziej szczegółowo

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel./fax. 013 4463189 centrala: tel. fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.iaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wymiana

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości Karta informacyjna IKOŚ.1611.1.2013 - Nr 9 - Podział nieruchomości Data publikacji karty 2014-02-17 11:23:50 Odnośnik do e- formularza Formularz do pobrania Opis sprawy Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Starosta Sępoleński 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwo Powiatowe w Krakowie 1. Tytuł KARTA INFORMACYJNA Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Jednostka/ osoba

Bardziej szczegółowo

Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie

Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie Jednostka publikująca kartę Starostwo Powiatowe w Miechowie Karta informacyjna Data publikacji karty 2014-09-08 09:03:40 Odnośnik do e- formularza

Bardziej szczegółowo

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie II. Miejsce złożenia dokumentów PKK (Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/05 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/05 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/05 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 9 1. Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA, np. z mieszkania na lokal użytkowy i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085)

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane,

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie http://bip.powiat.cieszyn.pl/cases/content/5915 Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) Szczegóły Kategoria sprawy Sprawa Komórka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwo Powiatowe w Krakowie 1. Tytuł KARTA INFORMACYJNA Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Jednostka/ osoba

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PPRZEWOZU OSÓB POJAZEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 7 I NIE

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM)

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu SAM) Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Karta usługi nr KT.03 Nazwa zadania Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Opis sprawy / zadania Wymagane dokumenty Kartę nadzoruje: Wydział Komunikacji i

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo tel. 61 477-81-94, fax 61 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. podziału nieruchomości 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Paszportów - Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU. Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania)

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU. Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania) Miejsce załatwiania sprawy REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania) Wymagane dokumenty - wypełniony wniosek o rejestrację

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Wydanie D wg stanu na dzień 07-06-2012 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH pokój nr7 BF-1 PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH Stanowisko odpowiedzialne: Małgorzata Kusek- Podinspektor ds. podatkowych, Marzena Krempa Inspektor ds. podatkowych Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy Wymiana prawa jazdy 100,50 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna - kserokopia posiadanego prawa jazdy, - fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil - orzeczenie lekarskie wystawione

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy KI GP/03, ed.1, w.2 KARTA INFORMACYJNA Decyzja o warunkach zabudowy Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Wykaz jednostek przeprowadzających badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów marki "SAM" : 1. Instytut Transportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI AB6743 2013 (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia) Koło, dnia Starostwo Powiatowe w Kole Wydział Architektury i Budownictwa ul Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-4)

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-4) Numer rejestru organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB4) Objaśnienie:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 1. Od czego mam zacząć? naleŝy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złoŝyć wniosek (wzór), który zawiera charakterystykę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/02 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/02 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/02 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, np. budynki mieszkalne jednorodzinne, mała architektura,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł 2. Opis sprawy / zadania Rejestracja pojazdów używanych zakupionych

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68 479 06 65 Rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód specjalny kempingowy 256 zł- opłata administracyjna + opłata

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM :

Karta informacyjna I. WYMAGANE DOKUMENTY I DANE OPISOWE OBJĘTE WNIOSKIEM : Karta informacyjna Starostwo Powiatowe w Grudziądzu WYDZIAŁ: Ochrony Środowiska Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej PROCEDURA: Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Przedmiot sprawy:

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa lub zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) lub

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Komunikacji Nr Karty: KM.1611.7.2015 TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA OPIS OGÓLNY: 1. Czasowej rejestracji na wniosek

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (druk do pobrania).

2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (druk do pobrania). Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego/sieci elektroenergetycznych nn, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych/stacji transformatorowych Kogo dotyczy Osoby fizyczne/osoby

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU SYMBOL SPRAWY: PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowanie pojazdu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości 2. Komórka odpowiedzialna: Referat Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM

KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Data publikacji karty 2013-09-13 08:55:31 Odnośnik do e- formularza Opis Karty Nadzór nad Kartą Opis

Bardziej szczegółowo

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych.

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie 1 z dn. 24.02.2014r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Ogólny opis: Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

e) Opis sprawy Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych.

e) Opis sprawy Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych. Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne 1. Co powinienem wiedzieć? Kierować

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia. Przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia. Wymagane dokumenty: Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ Symbol komórki odpowiedzialnej TSO WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ URZĄD MIASTA RADOMSKA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA i GOSPODARKI ODPADAMI ul. Tysiąclecia 5 tel.

Bardziej szczegółowo