INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach"

Transkrypt

1 INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach

2 INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach

3 Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie III Szamotuły, 2011

4 Spis treści Rozmieszczenie wydziałów w Starostwie Powiatowym w Szamotułach AB Wydział Architektury i Budownictwa Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby Wydawanie dzienników budowy i rozbiórki Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych przy obiektach i robotach zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę Wydawanie pozwoleń na budowę Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności SPIS TREŚCI Ustalanie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Ustanowienie trwałego zarządu Wygaszenie trwałego zarządu Bonifikata od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Przesunięcie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów KD Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Przerejestrowanie pojazdu Czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Rejestracja pojazdu nowego Rejestracja pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną Zgłoszenie do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako SAM Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wpis do ewidencji instruktora i wydawania legitymacji instruktora Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wydawanie licencji w krajowym transporcie drogowym

5 Informator Starostwa Powiatowego Wydawanie praw jazdy międzynarodowych Wydawanie praw jazdy osobie ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia oraz od osoby ubiegającej się o podwyższenie uprawnień do kierowania pojazdami dokumentów za pośrednictwem ośrodka egzaminowania kierowców Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia w przypadku zagubienia lub z powodu zmiany nazwiska, zmiany adresu Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe dla potrzeb własnych Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej Wymiana prawa jazdy z potwierdzeniem świadectwa kwalifikacji zawodowej OŚ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca wytwarza powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy rocznie odpadów innych niż niebezpieczne Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie (do 1 Mg/rok) Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne...21 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania lub transport odpadów Wydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w tym zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Wydawanie zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do m 3 rocznie Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do m 3 rocznie Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych Zatwierdzenie projektu prac geologicznych Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

6 Spis treści Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy Przyznanie właścicielom lasów niepaństwowych środków na pokrycie kosztów zagospodarowania lasu zniszczonego w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz pożarów lub innych klęsk żywiołowych Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej Wydawanie kart wędkarskich Rejestracja łodzi służących do amatorskiego i zawodowego połowu ryb GK Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazywanej do zasobu Przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych i wydawanie materiałów źródłowych Wprowadzanie zmian w bazie danych ewidencyjnych, udzielanie informacji o gruntach i budynkach Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydawanie kopii map i dokumentów znajdujących się w zbiorach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydawanie opinii uzgadniającej usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydawanie wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów i budynków do celów sądowych, notarialnych i informacyjnych SO Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Kierowanie dzieci do szkół i placówek specjalnych Nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej Udzielanie osobom prawnym innym niż jednostka samorządu terytorialnego i osobom fizycznym zezwolenia na założenie szkoły placówki publicznej Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wpis do ewidencji klubów sportowych Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich Wydawanie zezwoleń na zbiórkę publiczną Założenie stowarzyszenia zwykłego

7

8 Rozmieszczenie wydziałów w Starostwie Powiatowym w Szamotułach BUDYNEK B Parter 1 Biuro Członka Zarządu 3 Sekretariat Starosty 4 Gabinet Starosty 2 Gabinet Wicestarosty 5 Sala Sesyjna 7 Sala Konferencyjna I piętro 9 Biuro Rady i Zarządu Powiatu 10 Biuro Sekretarza Powiatu 11 Biuro Przewodniczącego Rady Powiatu 12,14-16 Wydział Finansowy II piętro Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki 22 Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej 23 Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego 24 Kadry Parter Punkt Informacyjny BUDYNEK C Parter 002 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 003 Kancelaria I Piętro Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wydział Gospodarki Nieruchomościami II Piętro Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 205 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg III Piętro Wydział Architektury i Budownictwa 7

9 AB Wydział Architektury i Budownictwa BUDYNEK C, III PIÊTRO, POKÓJ (PATRZ MAPKA SP) TEL.: GODZINY OBS UGI KLIENTÓW: PN , WTPT PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWÊ NA RZECZ INNEJ OSOBY wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodę dotychczasowego adresata decyzji na przeniesienie tej decyzji na rzecz wnioskodawcy Wzór wniosku i oświadczenia opublikowane na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. Od pozwolenia na przeniesienie decyzji 90,00 zł UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę. KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY I ROZBIÓRKI Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Opłata za dziennik budowy wynosi: dla małych obiektów 6,00 zł. dla obiektów średnich (np. dla budynku mieszkalnego) 8,00 zł. UWAGA należność należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Odwrotnie, max. 3 dni. Odbiór dziennika osobiście lub przez pełnomocnika. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I U YTKOWYCH wniosek do wniosku należy dołączyć 2 egz. inwentaryzacji budowlanej lokalu. Od zaświadczenia 17,00 zł. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Siedem dni. PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ O ZAMIARZE ROZPOCZÊCIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY OBIEKTACH I ROBOTACH ZWOLNIONYCH Z OBOWI ZKU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWÊ Wydział Architektury i Budownictwa zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz planowany termin ich rozpoczęcia oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeby odpowiednie szkice lub rysunki, a także wymagane odrębnymi przepisami. Wzór zgłoszenia i oświadczenia opublikowane na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. Wolne od opłaty skarbowej. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ O ZAMIARZE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO wniosek we wniosku należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Wolne od opłaty skarbowej. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. 9 AB

10 Informator Starostwa Powiatowego 10 PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ W SPRAWIE ZMIANY SPOSOBU U YTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZÊŚCI zgłoszenie w zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć: opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu, zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie wójta lub burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającego na podjęciu albo zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotno-higieniczne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. Wzór zgłoszenia i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane opublikowane na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. Wolne od opłaty skarbowej. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Odbiór decyzji osobiście lub przez pełnomocnika. WYDAWANIE POZWOLEÑ NA ROZBIÓRKÊ wniosek wzór ustawowy: załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 120 poz.1127). Wzór wniosku i oświadczenia opublikowane są na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. Wykaz wymaganych załączników znajduje się na druku wniosku. Od pozwolenia na rozbiórkę 36,00 zł UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego max. 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana 2 miesiące. Odbiór decyzji osobiście lub przez pełnomocnika. WYDAWANIE POZWOLEÑ NA BUDOWÊ wniosek wzór ustawowy: załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 120 poz.1127). Wykaz wymaganych załączników znajduje się na druku wniosku. Wzór wniosku o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 242 poz.2421). Wniosek i oświadczenie opublikowane również na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. od zatwierdzenia projektu 47,00 zł. od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego: budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m 2 pow. użytk. 1 zł. (lecz max. 539,00 zł.) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł. innego budynku 48,00 zł. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości 20,00 zł. budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2.143,00 zł.

11 sieci j/w lecz o długości do 1 km. 105,00 zł. innych budowli 155,00 zł. urządzeń budowl. związanych z obiektem bud. 91,00 zł. opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego 50 % w/w stawek. Nie podlegają opłacie skarbowej pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, obiektów zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych oraz budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego max. 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana 2 miesiące. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Maksymalnie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami BUDYNEK C, PARTER, POKÓJ (PATRZ MAPKA SP) TEL.: GODZINY OBS UGI KLIENTÓW: PN , WTPT ZWROT WYW ASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Szamotulskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców dokumenty dotyczące przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego np. decyzja administracyjna, zarządzenie, akt notarialny (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumenty stwierdzające nabycie prawa do spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości, jeżeli wnioskodawcą nie jest poprzedni właściciel (postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku). GN DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJÊ INWESTYCJI DROGOWEJ wniosek zarządcy drogi lub osoby przez niego upoważnionej do Starosty Szamotulskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Załączniki: dokumenty określone w art.. 11b ust. 1 i art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z uwzględnieniem iż mapy o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1 i 3 należy złożyć w 5 egzemplarzach upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi. Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 60 dni z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. PRZEKSZTA CENIE PRAWA U YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAÑSTWA W PRAWO W ASNOŚCI 11

12 Informator Starostwa Powiatowego wniosek Wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Gospodarki Nieruchomościami wnioski do pobrania. akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm.) UWAGA wpłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. USTALANIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE 12 wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie Powiatu Szamotulskiego ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału geodezyjnego nieruchomości, na mocy którego wydzielona została działka gruntu przeznaczona pod drogę publiczną, wraz z załącznikiem graficznym poświadczony, skrócony odpis księgi wieczystej protokół z rokowań przeprowadzonych między właścicie- lem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem jednostki samorządu terytorialnego, z którego wynika, że nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze rokowań. Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 60 dni z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. WY CZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji Wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Gospodarki Nieruchomościami wnioski do pobrania. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu. WYSOKOŚÆ Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. USTANOWIENIE TRWA EGO ZARZ DU wniosek o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości OP ATA SKARBOWA Nie podlega opłacie skarbowej Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. WYGASZENIE TRWA EGO ZARZ DU wniosek o zbędności nieruchomości. OP ATA SKARBOWA Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępo-

13 wania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. BONIFIKATA OD OP AT Z TYTU U U YTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Gospodarki Nieruchomościami wnioski do pobrania. dokumenty potwierdzające dochód w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. W związku z faktem, iż opłatę z tytułu użytkowania wieczystego należy uiszczać do dnia 31 marca, dlatego wniosek o udzielenie bonifikaty winien być złożony przed upływem tego terminu. OP ATA SKARBOWA Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. PRZESUNIÊCIE TERMINU P ATNOŚCI Z TYTU U U YTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW Wniosek o przesunięcie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, Wniosek winien być złożony do dnia 17 marca, roku w którym jest uiszczana opłata roczna. OP ATA SKARBOWA Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg KD Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg BUDYNEK C, II PIÊTRO, POKÓJ (PATRZ MAPKA SP). TEL.: I GODZINY URZÊDOWANIA WYDZIA U: PONIEDZIA EK OD 8 00 DO OD WTORKU DO PI TKU OD 7 30 DO UWAGA GODZINY ZA ATWIANIA SPRAW: PONIEDZIA EK DO 8 15 DO OD WTORKU DO PI TKU 7 45 DO OBOWI ZUJE ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY. ZA ATWIENIE KA DEJ SPRAWY MUSI BYÆ POPRZEDZONE POBRANIEM BILETU Z NUMEREM KLIENTA PO WCZEŚNIEJSZYM DOKONANIU WYBORU US UGI. A PRAWO JAZDY B LICENCJE I ZEZWOLENIA C REJESTRACJA POJAZDÓW D DOWODY REJESTRACYJNE PRZEREJESTROWANIE POJAZDU Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego. Potrzebne dokumenty: dowód własności dowód rejestracyjny karta pojazdu, jeżeli była wydana tablice rejestracyjne dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu opłata ubezpieczenia OC (do okazania). W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie 13 KD

14 Informator Starostwa Powiatowego się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego wydanego z urzędu 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. 14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU W CELU UMO LIWIENIA PRZEJAZDU POJAZDEM Z MIEJSCA ZAKUPU LUB ODBIORU POJAZDU NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację czasową składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego. Do rejestracji czasowej pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. Potrzebne dokumenty: dowód własności pojazdu dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację czasową pojazdu w przypadku, gdy pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium RP został sprowadzony z zagranicy należy przedłożyć dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający rejestrację za granicą dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług lub brak obowiązku (zaświadczenie o VAT może być zastąpione fakturą z wyszczególnieniem kwoty podatku od towarów i usług) opłata recyklingowa. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. opłata ewidencyjna za wydanie: pozwolenia czasowego 1) 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: pozwolenia czasowego 19,00 zł. znaki legalizacyjne 13,00 zł. tablic samochodowych czasowych 30,00 zł. tablic motocyklowych, ciągnikowych, motorowerowych czasowych 12,00 zł. tablice na przyczepę czasowe 15,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Niezwłocznie. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. Potrzebne dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) dowód własności faktura VAT, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, dowód osobisty (do wglądu), dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu akcyza opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego pozwolenia czasowego zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych nalepki kontrolnej 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł.

15 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego wydanego z urzędu 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. REJESTRACJA POJAZDU POWIERZONEGO PODMIOTOWI POLSKIEMU PRZEZ ZAGRANICZN OSOBÊ PRAWN LUB FIZYCZN Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Potrzebne dokumenty: 1) 2) 3) 4) dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa 5) 6) 7) 8) członkowskiego UE lub zaświadczenie o braku obowiązku (zaświadczenie może być zastąpione fakturą z wyszczególnieniem kwoty podatku VAT) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu znaczki opłaty skarbowej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium dotyczy samochodów osobowych opłata recyklingowa. 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. ZG OSZENIE DO PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU, KTÓREGO MARKÊ OKREŚLA SIÊ JAKO SAM Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Potrzebne dokumenty: 1) dowód własności silnika, lub dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi silnik, potwierdzające dane silnika, lub 2) oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem pozostałych zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu, 3) zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej, 4) zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki SAM, 5) dowód osobisty (do wglądu), 6) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. KD 15

16 Informator Starostwa Powiatowego 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. 16 tablicy motorowerowej stała 30,00 zł. za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP 75,50 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego, wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wymagane dokumenty: 1) 2) 3) 4) dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą), dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód został sprowa- 5) 6) 7) 8) 9) dzony z terytorium państwa członkowskiego UE dotyczy samochodów osobowych, zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub zaświadczenie o brak obowiązku zapłaty podatku VAT (zaświadczenie o VAT może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług), zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, dowód osobisty (do wglądu), dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu, 10) opłata recyklingowa. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablica motorowerowa stała 30,00 zł. wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP 75,50 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego, wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORA I WYDAWANIA LEGITYMACJI INSTRUKTORA Wniosek Wymagane dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem zaświadczenie o niekaralności zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego potwierdzenie zdania egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę, dowód osobisty (do wglądu) 9) 10) dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji 11) opłata skarbowa 10,00 zł. Opłata administracyjna za wydanie legitymacji 40,00 zł. UWAGA Opłata za wydanie legitymacji na konto Starostwa

17 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór legitymacji instruktora wynosi około 1 tygodnia. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ POTWIERDZAJ CYCH WPIS DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZ CYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW 1) wniosek wzór ustawowy (Dz. U. z 2004 r. nr 205 poz. 2097) 2) oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Oświadczenie powinno również zawierać: firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie zaświadczenia 412,00 zł. Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia na prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców wynosi około 7 dni. WYDAWANIE LICENCJI W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM POTRZEBNE DOKUMENTY 1) wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, 2) kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, 3) zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt1 ustawy o transporcie drogowym, 4) potwierdzenie posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzona bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości: a) U na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) U na każdy następny pojazd samochodowy, 5) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: a) posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa o ruchu drogowym b) nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, c) o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt4 ustawy o transporcie drogowym, 6) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi, 7) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela), 8) dowód wpłaty za wydanie licencji. Opłaty administracyjne wg tabeli Dz. U. z 2004 r. Nr 159 poz UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór licencji wynosi około 2 tygodnie. WYDAWANIE PRAW JAZDY MIÊDZYNARODOWYCH 1) 2) 3) 4) 5) POTRZEBNE DOKUMENTY wniosek ustawowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zmianami), dowód osobisty (do wglądu), wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, posiadane prawo jazdy (kserokopia), dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy. Za wydanie prawa jazdy międzynarodowego 30,00 zł. UWAGA Opłata za wydanie prawa jazdy na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania wynosi około 3 dni. KD 17

18 Informator Starostwa Powiatowego 18 WYDAWANIE PRAW JAZDY OSOBIE UBIEGAJ CEJ SIÊ O WYDANIE PO RAZ PIERWSZY PRAWA JAZDY LUB POZWOLENIA ORAZ OD OSOBY UBIEGAJ CEJ SIÊ O PODWY SZENIE UPRAWNIEÑ DO KIEROWANIA POJAZDAMI DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM OŚRODKA EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW 1) 2) 3) 4) 5) POTRZEBNE DOKUMENTY wniosek wzór ustawowy dostępny w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zmianami) dowód osobisty (do wglądu) posiadane prawo jazdy w przypadku podnoszenia kwalifikacji kserokopia dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy 1 zdjęcie lewy półprofil. 1) opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy 2) za wydanie prawa jazdy Razem 0,50 zł. 84,00 zł. 84,50 zł. UWAGA Opłatę za wydanie prawa jazdy należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 3 tygodni od daty zdania egzaminu. WYDAWANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY LUB POZWOLENIA W PRZYPADKU ZAGUBIENIA LUB Z POWODU ZMIANY NAZWISKA, ZMIANY ADRESU 1) POTRZEBNE DOKUMENTY wniosek wzór ustawowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawa- 2) 3) 4) 5) nia uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zmianami) dostępny w Wydziale Komunikacji i Dróg, dowód osobisty (do wglądu), a w przypadku braku dowodu osobistego, zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o stałym miejscu zameldowania z numerem PESEL, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy. kserokopia aktu małżeństwa (w przypadku zmiany z powodu zmiany nazwiska). Za wydanie prawa jazdy 84,00 zł. UWAGA Wpłata za wydanie prawa jazdy na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego 14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ NA PRZEWOZY DROGOWE DLA POTRZEB W ASNYCH 1) wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 2) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: a) posiadających świadectwo kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym b) nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska c) o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt4 ustawy o transporcie drogowym 3) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi 4) pełnomocnictwo (gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela) 5) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia. 1) opłaty administracyjne: od zaświadczenia 500,00 zł. od wypisu do ww. zaświadczenia 100,00 zł. UWAGA Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia wynosi około 2 tygodni. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJ CEGO WPIS PRZEDSIÊBIORCY DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZ CYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW wniosek wzór ustawowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2264), oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że; 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą, 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

19 Oświadczenie powinno również zawierać: a) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres, b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, c) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem pełnionej funkcji; 3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie zaświadczenia imienia i nazwiska oraz 412,00 zł. Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia wynosi około 7 dni. O terminie odbioru zaświadczenia wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) zdjęcie wym. 3,5x4,5 cm orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności do wglądu dowód wpłaty Za wydanie karty parkingowej 25 zł. Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Niezwłocznie. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej WYMIANA PRAWA JAZDY Z POTWIERDZENIEM ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej oryginał do wglądu kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oryginał do wglądu kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oryginał do wglądu kserokopia posiadanego prawa jazdy zdjęcie o wym 3,5x4,5 cm dowód wpłaty Za wymianę prawa jazdy 84,50 zł UWAGA Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego OŚ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej BUDYNEK C, II PIÊTRO, POKÓJ TEL , GODZINY: PONIEDZIA EK , WTOREKPI TEK MIEJSCE Z O ENIA DOKUMENTÓW KANCELARIA STAROSTWA POWIATOWEGO W SZAMOTU ACH, BUDYNEK C, POKÓJ 003 WYDAWANIE POZWOLEÑ NA WYTWARZANIE ODPADÓW, KTÓRE POWSTAJ W ZWI ZKU Z EKSPLOATACJ INSTALACJI, JE ELI WYTWÓRCA WYTWARZA POWY EJ 1 MG ROCZNIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB POWY EJ 5 TYSIÊCY ROCZNIE ODPADÓW INNYCH NI NIEBEZPIECZNE. W POZWOLENIU UWZGLÊDNIA SIÊ WSZYSTKIE ODPADY WYTWARZANE PRZEZ WYTWÓRCÊ W DANYM MIEJSCU Wniosek zawierający dane: 1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, 2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 3) informację o tytule prawnym do instalacji (up. wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, wypis z rejestru gruntów) 4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji, 5) ocenę stanu technicznego instalacji, 6) informację o rodzaju prowadzonej działalności, 7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, 8) lokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, 9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację, OŚ 19

20 Informator Starostwa Powiatowego 10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia, 11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, 12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie, 13) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji, 14) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku, gdy pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji, 15) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie, 16) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, 17) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 18) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 19) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 20) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. Do wniosku należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym 3) decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli wnioskodawca jest w ich posiadaniu. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub 20 w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, tzn: 1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 7) postęp naukowo-techniczny. za pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 2.011,00 zł. za pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarcza prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506,00 zł. za pozostałe pozwolenia 506,00 zł. UWAGA wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa należy dołączyć do wniosku. niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania. WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJ CYCH PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI, WYTWARZANYMI W ILOŚCI POWY EJ 0,1 MG ROCZNIE (DO 1 MG/ROK) Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Do wniosku należy dołączyć program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zawierający dane: 1) wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidywanych do wytwarzania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, 2) określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 3) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych, 6) czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. Do wniosku należy dołączyć: tytuł prawny do władania nieruchomością (np. wypis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z krajowego rejestru sądowego decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu, jeśli wnioskodawca jest w jego posiadaniu. Za wydanie decyzji 505,00 zł. UWAGA wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne projekt 30.10.2007 r. USTAWA z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz na ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 984. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo