INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach"

Transkrypt

1 INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach

2 INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach

3 Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie III Szamotuły, 2011

4 Spis treści Rozmieszczenie wydziałów w Starostwie Powiatowym w Szamotułach AB Wydział Architektury i Budownictwa Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby Wydawanie dzienników budowy i rozbiórki Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych przy obiektach i robotach zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę Wydawanie pozwoleń na budowę Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności SPIS TREŚCI Ustalanie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Ustanowienie trwałego zarządu Wygaszenie trwałego zarządu Bonifikata od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Przesunięcie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów KD Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Przerejestrowanie pojazdu Czasowa rejestracja pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Rejestracja pojazdu nowego Rejestracja pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną Zgłoszenie do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako SAM Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wpis do ewidencji instruktora i wydawania legitymacji instruktora Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wydawanie licencji w krajowym transporcie drogowym

5 Informator Starostwa Powiatowego Wydawanie praw jazdy międzynarodowych Wydawanie praw jazdy osobie ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia oraz od osoby ubiegającej się o podwyższenie uprawnień do kierowania pojazdami dokumentów za pośrednictwem ośrodka egzaminowania kierowców Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia w przypadku zagubienia lub z powodu zmiany nazwiska, zmiany adresu Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe dla potrzeb własnych Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej Wymiana prawa jazdy z potwierdzeniem świadectwa kwalifikacji zawodowej OŚ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca wytwarza powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy rocznie odpadów innych niż niebezpieczne Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie (do 1 Mg/rok) Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwórca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne...21 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbierania lub transport odpadów Wydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w tym zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Wydawanie zezwoleń na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do m 3 rocznie Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do m 3 rocznie Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych Zatwierdzenie projektu prac geologicznych Wydawanie pozwoleń zintegrowanych Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

6 Spis treści Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy Przyznanie właścicielom lasów niepaństwowych środków na pokrycie kosztów zagospodarowania lasu zniszczonego w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz pożarów lub innych klęsk żywiołowych Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej Wydawanie kart wędkarskich Rejestracja łodzi służących do amatorskiego i zawodowego połowu ryb GK Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazywanej do zasobu Przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych i wydawanie materiałów źródłowych Wprowadzanie zmian w bazie danych ewidencyjnych, udzielanie informacji o gruntach i budynkach Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydawanie kopii map i dokumentów znajdujących się w zbiorach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydawanie opinii uzgadniającej usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydawanie wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów i budynków do celów sądowych, notarialnych i informacyjnych SO Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Kierowanie dzieci do szkół i placówek specjalnych Nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej Udzielanie osobom prawnym innym niż jednostka samorządu terytorialnego i osobom fizycznym zezwolenia na założenie szkoły placówki publicznej Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wpis do ewidencji klubów sportowych Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich Wydawanie zezwoleń na zbiórkę publiczną Założenie stowarzyszenia zwykłego

7

8 Rozmieszczenie wydziałów w Starostwie Powiatowym w Szamotułach BUDYNEK B Parter 1 Biuro Członka Zarządu 3 Sekretariat Starosty 4 Gabinet Starosty 2 Gabinet Wicestarosty 5 Sala Sesyjna 7 Sala Konferencyjna I piętro 9 Biuro Rady i Zarządu Powiatu 10 Biuro Sekretarza Powiatu 11 Biuro Przewodniczącego Rady Powiatu 12,14-16 Wydział Finansowy II piętro Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki 22 Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej 23 Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego 24 Kadry Parter Punkt Informacyjny BUDYNEK C Parter 002 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 003 Kancelaria I Piętro Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wydział Gospodarki Nieruchomościami II Piętro Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej 205 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg III Piętro Wydział Architektury i Budownictwa 7

9 AB Wydział Architektury i Budownictwa BUDYNEK C, III PIÊTRO, POKÓJ (PATRZ MAPKA SP) TEL.: GODZINY OBS UGI KLIENTÓW: PN , WTPT PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWÊ NA RZECZ INNEJ OSOBY wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodę dotychczasowego adresata decyzji na przeniesienie tej decyzji na rzecz wnioskodawcy Wzór wniosku i oświadczenia opublikowane na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. Od pozwolenia na przeniesienie decyzji 90,00 zł UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę. KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego WYDAWANIE DZIENNIKÓW BUDOWY I ROZBIÓRKI Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Opłata za dziennik budowy wynosi: dla małych obiektów 6,00 zł. dla obiektów średnich (np. dla budynku mieszkalnego) 8,00 zł. UWAGA należność należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Odwrotnie, max. 3 dni. Odbiór dziennika osobiście lub przez pełnomocnika. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I U YTKOWYCH wniosek do wniosku należy dołączyć 2 egz. inwentaryzacji budowlanej lokalu. Od zaświadczenia 17,00 zł. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Siedem dni. PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ O ZAMIARZE ROZPOCZÊCIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY OBIEKTACH I ROBOTACH ZWOLNIONYCH Z OBOWI ZKU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWÊ Wydział Architektury i Budownictwa zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz planowany termin ich rozpoczęcia oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeby odpowiednie szkice lub rysunki, a także wymagane odrębnymi przepisami. Wzór zgłoszenia i oświadczenia opublikowane na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. Wolne od opłaty skarbowej. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ O ZAMIARZE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO wniosek we wniosku należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Wolne od opłaty skarbowej. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. 9 AB

10 Informator Starostwa Powiatowego 10 PRZYJMOWANIE ZG OSZEÑ W SPRAWIE ZMIANY SPOSOBU U YTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZÊŚCI zgłoszenie w zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć: opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu, zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie wójta lub burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającego na podjęciu albo zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotno-higieniczne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. Wzór zgłoszenia i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane opublikowane na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. Wolne od opłaty skarbowej. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Odbiór decyzji osobiście lub przez pełnomocnika. WYDAWANIE POZWOLEÑ NA ROZBIÓRKÊ wniosek wzór ustawowy: załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 120 poz.1127). Wzór wniosku i oświadczenia opublikowane są na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. Wykaz wymaganych załączników znajduje się na druku wniosku. Od pozwolenia na rozbiórkę 36,00 zł UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego max. 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana 2 miesiące. Odbiór decyzji osobiście lub przez pełnomocnika. WYDAWANIE POZWOLEÑ NA BUDOWÊ wniosek wzór ustawowy: załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 120 poz.1127). Wykaz wymaganych załączników znajduje się na druku wniosku. Wzór wniosku o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 242 poz.2421). Wniosek i oświadczenie opublikowane również na stronie internetowej Starostwa ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Architektury i Budownictwa wnioski do pobrania. od zatwierdzenia projektu 47,00 zł. od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego: budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m 2 pow. użytk. 1 zł. (lecz max. 539,00 zł.) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł. innego budynku 48,00 zł. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości 20,00 zł. budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2.143,00 zł.

11 sieci j/w lecz o długości do 1 km. 105,00 zł. innych budowli 155,00 zł. urządzeń budowl. związanych z obiektem bud. 91,00 zł. opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) obiektu budowlanego 50 % w/w stawek. Nie podlegają opłacie skarbowej pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, obiektów zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych oraz budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. UWAGA opłata skarbowa na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, BS Duszniki nr konta Dowód opłaty należy załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego max. 1 miesiąc, sprawa szczególnie skomplikowana 2 miesiące. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Maksymalnie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami BUDYNEK C, PARTER, POKÓJ (PATRZ MAPKA SP) TEL.: GODZINY OBS UGI KLIENTÓW: PN , WTPT ZWROT WYW ASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Szamotulskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców dokumenty dotyczące przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego np. decyzja administracyjna, zarządzenie, akt notarialny (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumenty stwierdzające nabycie prawa do spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości, jeżeli wnioskodawcą nie jest poprzedni właściciel (postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku). GN DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJÊ INWESTYCJI DROGOWEJ wniosek zarządcy drogi lub osoby przez niego upoważnionej do Starosty Szamotulskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Załączniki: dokumenty określone w art.. 11b ust. 1 i art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z uwzględnieniem iż mapy o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1 i 3 należy złożyć w 5 egzemplarzach upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi. Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 60 dni z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. PRZEKSZTA CENIE PRAWA U YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAÑSTWA W PRAWO W ASNOŚCI 11

12 Informator Starostwa Powiatowego wniosek Wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Gospodarki Nieruchomościami wnioski do pobrania. akt notarialny nabycia prawa użytkowania wieczystego aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm.) UWAGA wpłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. USTALANIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE 12 wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie Powiatu Szamotulskiego ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału geodezyjnego nieruchomości, na mocy którego wydzielona została działka gruntu przeznaczona pod drogę publiczną, wraz z załącznikiem graficznym poświadczony, skrócony odpis księgi wieczystej protokół z rokowań przeprowadzonych między właścicie- lem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem jednostki samorządu terytorialnego, z którego wynika, że nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze rokowań. Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 60 dni z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. WY CZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji Wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Gospodarki Nieruchomościami wnioski do pobrania. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu. WYSOKOŚÆ Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. USTANOWIENIE TRWA EGO ZARZ DU wniosek o przekazanie nieruchomości w trwały zarząd, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości OP ATA SKARBOWA Nie podlega opłacie skarbowej Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. WYGASZENIE TRWA EGO ZARZ DU wniosek o zbędności nieruchomości. OP ATA SKARBOWA Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępo-

13 wania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. BONIFIKATA OD OP AT Z TYTU U U YTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wzór wniosku na stronie Starostwa, ścieżka dostępu: powiat szamotulski bip sprawy realizowane w Starostwie Powiatowym Wydzia³ Gospodarki Nieruchomościami wnioski do pobrania. dokumenty potwierdzające dochód w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. W związku z faktem, iż opłatę z tytułu użytkowania wieczystego należy uiszczać do dnia 31 marca, dlatego wniosek o udzielenie bonifikaty winien być złożony przed upływem tego terminu. OP ATA SKARBOWA Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. PRZESUNIÊCIE TERMINU P ATNOŚCI Z TYTU U U YTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW Wniosek o przesunięcie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, Wniosek winien być złożony do dnia 17 marca, roku w którym jest uiszczana opłata roczna. OP ATA SKARBOWA Nie podlega opłacie skarbowej. Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) 30 dni, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego, w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg KD Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg BUDYNEK C, II PIÊTRO, POKÓJ (PATRZ MAPKA SP). TEL.: I GODZINY URZÊDOWANIA WYDZIA U: PONIEDZIA EK OD 8 00 DO OD WTORKU DO PI TKU OD 7 30 DO UWAGA GODZINY ZA ATWIANIA SPRAW: PONIEDZIA EK DO 8 15 DO OD WTORKU DO PI TKU 7 45 DO OBOWI ZUJE ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY. ZA ATWIENIE KA DEJ SPRAWY MUSI BYÆ POPRZEDZONE POBRANIEM BILETU Z NUMEREM KLIENTA PO WCZEŚNIEJSZYM DOKONANIU WYBORU US UGI. A PRAWO JAZDY B LICENCJE I ZEZWOLENIA C REJESTRACJA POJAZDÓW D DOWODY REJESTRACYJNE PRZEREJESTROWANIE POJAZDU Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego. Potrzebne dokumenty: dowód własności dowód rejestracyjny karta pojazdu, jeżeli była wydana tablice rejestracyjne dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu opłata ubezpieczenia OC (do okazania). W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie 13 KD

14 Informator Starostwa Powiatowego się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego wydanego z urzędu 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. 14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU W CELU UMO LIWIENIA PRZEJAZDU POJAZDEM Z MIEJSCA ZAKUPU LUB ODBIORU POJAZDU NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację czasową składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego. Do rejestracji czasowej pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. Potrzebne dokumenty: dowód własności pojazdu dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację czasową pojazdu w przypadku, gdy pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium RP został sprowadzony z zagranicy należy przedłożyć dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający rejestrację za granicą dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług lub brak obowiązku (zaświadczenie o VAT może być zastąpione fakturą z wyszczególnieniem kwoty podatku od towarów i usług) opłata recyklingowa. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. opłata ewidencyjna za wydanie: pozwolenia czasowego 1) 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: pozwolenia czasowego 19,00 zł. znaki legalizacyjne 13,00 zł. tablic samochodowych czasowych 30,00 zł. tablic motocyklowych, ciągnikowych, motorowerowych czasowych 12,00 zł. tablice na przyczepę czasowe 15,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Niezwłocznie. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wniosek o rejestrację składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. Potrzebne dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) dowód własności faktura VAT, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, dowód osobisty (do wglądu), dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu akcyza opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego pozwolenia czasowego zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych nalepki kontrolnej 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł.

15 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego wydanego z urzędu 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. REJESTRACJA POJAZDU POWIERZONEGO PODMIOTOWI POLSKIEMU PRZEZ ZAGRANICZN OSOBÊ PRAWN LUB FIZYCZN Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Potrzebne dokumenty: 1) 2) 3) 4) dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa 5) 6) 7) 8) członkowskiego UE lub zaświadczenie o braku obowiązku (zaświadczenie może być zastąpione fakturą z wyszczególnieniem kwoty podatku VAT) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu dowód osobisty (do wglądu) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu znaczki opłaty skarbowej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium dotyczy samochodów osobowych opłata recyklingowa. 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablicy motorowerowej stałej 30,00 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. ZG OSZENIE DO PIERWSZEJ REJESTRACJI POJAZDU, KTÓREGO MARKÊ OKREŚLA SIÊ JAKO SAM Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Potrzebne dokumenty: 1) dowód własności silnika, lub dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi silnik, potwierdzające dane silnika, lub 2) oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem pozostałych zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu, 3) zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej, 4) zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki SAM, 5) dowód osobisty (do wglądu), 6) dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. KD 15

16 Informator Starostwa Powiatowego 2) opłata rejestracyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. 16 tablicy motorowerowej stała 30,00 zł. za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP 75,50 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego, wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy. Wymagane dokumenty: 1) 2) 3) 4) dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą), dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód został sprowa- 5) 6) 7) 8) 9) dzony z terytorium państwa członkowskiego UE dotyczy samochodów osobowych, zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towaru i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub zaświadczenie o brak obowiązku zapłaty podatku VAT (zaświadczenie o VAT może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług), zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, dowód osobisty (do wglądu), dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu, 10) opłata recyklingowa. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Do rejestracji pojazdu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego. 1) opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego 0,50 zł. pozwolenia czasowego 0,50 zł. zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł. nalepki kontrolnej 0,50 zł. karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy 0,50 zł. 2) opłata rejestracyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego 54,50 zł. pozwolenia czasowego 14,00 zł. znaków legalizacyjnych 13,00 zł. nalepki kontrolnej na szybę (dot. tylko samochodów) 19,00 zł. tablic indywidualnych 1.000,00 zł. jednej tablicy indywidualnej 500,00 zł. tablic rejestracyjnych samochodowych stałych 80,00 zł. tablicy motocyklowej, ciągnikowej, na przyczepę stałej 40,00 zł. tablica motorowerowa stała 30,00 zł. wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP 75,50 zł. UWAGA Opłata za rejestrację pojazdu na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego wynosi około 3 tygodni. O terminie odbioru dowodu rejestracyjnego stałego, wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORA I WYDAWANIA LEGITYMACJI INSTRUKTORA Wniosek Wymagane dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem zaświadczenie o niekaralności zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego potwierdzenie zdania egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę, dowód osobisty (do wglądu) 9) 10) dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji 11) opłata skarbowa 10,00 zł. Opłata administracyjna za wydanie legitymacji 40,00 zł. UWAGA Opłata za wydanie legitymacji na konto Starostwa

17 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór legitymacji instruktora wynosi około 1 tygodnia. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ POTWIERDZAJ CYCH WPIS DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZ CYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW 1) wniosek wzór ustawowy (Dz. U. z 2004 r. nr 205 poz. 2097) 2) oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Oświadczenie powinno również zawierać: firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji 3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie zaświadczenia 412,00 zł. Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia na prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców wynosi około 7 dni. WYDAWANIE LICENCJI W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM POTRZEBNE DOKUMENTY 1) wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, 2) kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, 3) zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt1 ustawy o transporcie drogowym, 4) potwierdzenie posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzona bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości: a) U na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) U na każdy następny pojazd samochodowy, 5) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: a) posiadających kwalifikacje określone przepisami prawa o ruchu drogowym b) nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, c) o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt4 ustawy o transporcie drogowym, 6) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi, 7) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela), 8) dowód wpłaty za wydanie licencji. Opłaty administracyjne wg tabeli Dz. U. z 2004 r. Nr 159 poz UWAGA Opłata na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór licencji wynosi około 2 tygodnie. WYDAWANIE PRAW JAZDY MIÊDZYNARODOWYCH 1) 2) 3) 4) 5) POTRZEBNE DOKUMENTY wniosek ustawowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zmianami), dowód osobisty (do wglądu), wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, posiadane prawo jazdy (kserokopia), dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy. Za wydanie prawa jazdy międzynarodowego 30,00 zł. UWAGA Opłata za wydanie prawa jazdy na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania wynosi około 3 dni. KD 17

18 Informator Starostwa Powiatowego 18 WYDAWANIE PRAW JAZDY OSOBIE UBIEGAJ CEJ SIÊ O WYDANIE PO RAZ PIERWSZY PRAWA JAZDY LUB POZWOLENIA ORAZ OD OSOBY UBIEGAJ CEJ SIÊ O PODWY SZENIE UPRAWNIEÑ DO KIEROWANIA POJAZDAMI DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM OŚRODKA EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW 1) 2) 3) 4) 5) POTRZEBNE DOKUMENTY wniosek wzór ustawowy dostępny w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zmianami) dowód osobisty (do wglądu) posiadane prawo jazdy w przypadku podnoszenia kwalifikacji kserokopia dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy 1 zdjęcie lewy półprofil. 1) opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy 2) za wydanie prawa jazdy Razem 0,50 zł. 84,00 zł. 84,50 zł. UWAGA Opłatę za wydanie prawa jazdy należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 3 tygodni od daty zdania egzaminu. WYDAWANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY LUB POZWOLENIA W PRZYPADKU ZAGUBIENIA LUB Z POWODU ZMIANY NAZWISKA, ZMIANY ADRESU 1) POTRZEBNE DOKUMENTY wniosek wzór ustawowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawa- 2) 3) 4) 5) nia uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 ze zmianami) dostępny w Wydziale Komunikacji i Dróg, dowód osobisty (do wglądu), a w przypadku braku dowodu osobistego, zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o stałym miejscu zameldowania z numerem PESEL, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy. kserokopia aktu małżeństwa (w przypadku zmiany z powodu zmiany nazwiska). Za wydanie prawa jazdy 84,00 zł. UWAGA Wpłata za wydanie prawa jazdy na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego 14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEÑ NA PRZEWOZY DROGOWE DLA POTRZEB W ASNYCH 1) wniosek dostępny w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 2) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: a) posiadających świadectwo kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym b) nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska c) o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt4 ustawy o transporcie drogowym 3) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi 4) pełnomocnictwo (gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela) 5) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia. 1) opłaty administracyjne: od zaświadczenia 500,00 zł. od wypisu do ww. zaświadczenia 100,00 zł. UWAGA Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia wynosi około 2 tygodni. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJ CEGO WPIS PRZEDSIÊBIORCY DO REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZ CYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW wniosek wzór ustawowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2264), oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że; 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą, 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

19 Oświadczenie powinno również zawierać: a) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres, b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, c) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem pełnionej funkcji; 3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Za wydanie zaświadczenia imienia i nazwiska oraz 412,00 zł. Termin oczekiwania na odbiór zaświadczenia wynosi około 7 dni. O terminie odbioru zaświadczenia wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPE NOSPRAWNEJ wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) zdjęcie wym. 3,5x4,5 cm orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności do wglądu dowód wpłaty Za wydanie karty parkingowej 25 zł. Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Niezwłocznie. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej WYMIANA PRAWA JAZDY Z POTWIERDZENIEM ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej oryginał do wglądu kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oryginał do wglądu kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oryginał do wglądu kserokopia posiadanego prawa jazdy zdjęcie o wym 3,5x4,5 cm dowód wpłaty Za wymianę prawa jazdy 84,50 zł UWAGA Opłatę administracyjną należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Szamotułach, BS Duszniki nr konta KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego OŚ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej BUDYNEK C, II PIÊTRO, POKÓJ TEL , GODZINY: PONIEDZIA EK , WTOREKPI TEK MIEJSCE Z O ENIA DOKUMENTÓW KANCELARIA STAROSTWA POWIATOWEGO W SZAMOTU ACH, BUDYNEK C, POKÓJ 003 WYDAWANIE POZWOLEÑ NA WYTWARZANIE ODPADÓW, KTÓRE POWSTAJ W ZWI ZKU Z EKSPLOATACJ INSTALACJI, JE ELI WYTWÓRCA WYTWARZA POWY EJ 1 MG ROCZNIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB POWY EJ 5 TYSIÊCY ROCZNIE ODPADÓW INNYCH NI NIEBEZPIECZNE. W POZWOLENIU UWZGLÊDNIA SIÊ WSZYSTKIE ODPADY WYTWARZANE PRZEZ WYTWÓRCÊ W DANYM MIEJSCU Wniosek zawierający dane: 1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, 2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 3) informację o tytule prawnym do instalacji (up. wypis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, wypis z rejestru gruntów) 4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji, 5) ocenę stanu technicznego instalacji, 6) informację o rodzaju prowadzonej działalności, 7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, 8) lokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, 9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację, OŚ 19

20 Informator Starostwa Powiatowego 10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia, 11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, 12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie, 13) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji, 14) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku, gdy pozwolenie może być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji, 15) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie, 16) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, 17) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 18) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 19) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 20) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. Do wniosku należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym 3) decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeśli wnioskodawca jest w ich posiadaniu. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub 20 w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, tzn: 1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 7) postęp naukowo-techniczny. za pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 2.011,00 zł. za pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarcza prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506,00 zł. za pozostałe pozwolenia 506,00 zł. UWAGA wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr KASA Budynek B Starostwa, wejście od ul. Wojska Polskiego Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej oraz oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa należy dołączyć do wniosku. niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania. WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJ CYCH PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI, WYTWARZANYMI W ILOŚCI POWY EJ 0,1 MG ROCZNIE (DO 1 MG/ROK) Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Do wniosku należy dołączyć program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zawierający dane: 1) wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidywanych do wytwarzania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, 2) określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 3) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych, 6) czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. Do wniosku należy dołączyć: tytuł prawny do władania nieruchomością (np. wypis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z krajowego rejestru sądowego decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu, jeśli wnioskodawca jest w jego posiadaniu. Za wydanie decyzji 505,00 zł. UWAGA wpłata na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr KASA Budynek B Starostwa wejście od ul. Wojska Polskiego Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 7.12 wersja z dnia 03.11.2015 r. Wnioskodawca Ruda Śląska, dnia... Nazwa i adres firmy REGON NIP Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska Telefon/fax e-mail WNIOSEK o wydanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdu nowego.

Rejestracja pojazdu nowego. Rejestracja pojazdu nowego. Przerejestrowanie pojazdu z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w innym powiecie. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1

Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki 1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Zapłatę opłaty skarbowej za czynności podane poniżej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III.

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III. Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Godziny otwarcia: poniedziałek piątek w godz. 730 1530 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek piątek w godz. 800-1500

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie IV Szamotuły, 2013

Bardziej szczegółowo

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

Starosta Prudnicki ul. Kościuszki Prudnik

Starosta Prudnicki ul. Kościuszki Prudnik ..... (oznaczenie i adres wnioskodawcy nr REGON, nr NIP)... (miejscowość, data) Starosta Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Na podstawie art. 180a

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01 K A R T A I N F O R M A C Y J N A Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl 1/5

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA. 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy.

Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA. 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy. Karta usługi nr WS-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeŝeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji rocznie powyŝej 1 Mg odpadów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J NA

K A R T A I N F O R M A C Y J NA K A R T A I N F O R M A C Y J NA Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl KM.01

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie V Szamotuły, 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel Strona: 1 z 5 Wyszczególnienie Nazwa usługi Podstawa prawna Departament/osoba odpowiedzialna Wymagane dokumenty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Czasowa rejestracja pojazdu (na wniosek właściciela pojazdu) Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Starosta Sępoleński 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/06 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: ZMIANA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ POZWOLENIE NA ROBOTY BUDOWLANE 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE PODSTAWA PRAWNA: Art. 201, 208 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. ze zm.) ODBIORCA: Prowadzący instalacje wymagające

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085) 65-66-500, fax (085) 65-66-501 www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl Wersja: 1 KD.0143.1.1.2013

Bardziej szczegółowo

Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie

Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie Wydawanie prawa jazdy - uzyskanie prawa jazdy po egzaminie Jednostka publikująca kartę Starostwo Powiatowe w Miechowie Karta informacyjna Data publikacji karty 2014-09-08 09:03:40 Odnośnik do e- formularza

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB)

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (AB) Wzory Wniosków Poniżej znajdziecie Państwo aktualne karty spraw wydziałów tutejszego Starostwa zawierające informacje m.in. nt. miejsca załatwiania spraw, niezbędnych dokumentów i innych. Zawarte w nich

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015. Wydawanie uprawnień do wykonywania drogowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl, e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl BIP:www.powiatwegrowski.pl KARTA INFORMACYJNA NR KM.0143.26.2.2015 NAZWA SPRAWY:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085)

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68 479 06 65 Rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód specjalny kempingowy 256 zł- opłata administracyjna + opłata

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwo Powiatowe w Krakowie 1. Tytuł KARTA INFORMACYJNA Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Jednostka/ osoba

Bardziej szczegółowo

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010

Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel./fax. 013 4463189 centrala: tel. fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.iaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wymiana

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa

REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy Wymiana prawa jazdy 100,50 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna - kserokopia posiadanego prawa jazdy, - fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil - orzeczenie lekarskie wystawione

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM Wykaz jednostek przeprowadzających badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów marki "SAM" : 1. Instytut Transportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM)

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu SAM) Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwo Powiatowe w Krakowie 1. Tytuł KARTA INFORMACYJNA Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Jednostka/ osoba

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/05 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/05 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/05 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 9 1. Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA, np. z mieszkania na lokal użytkowy i

Bardziej szczegółowo

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 KARTA INFORMACYJNA. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydanie E wg stanu na dzień 19-01-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów

Rejestracja pojazdów Rejestracja pojazdów Informacje na temat opłat Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PPRZEWOZU OSÓB POJAZEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 7 I NIE

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez czwartek, 03 stycznia :00 - Poprawiony niedziela, 27 września :54

Wpisany przez czwartek, 03 stycznia :00 - Poprawiony niedziela, 27 września :54 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Pan Tadeusz Jakubowski Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa Biuro Ochrony Środowiska pragnie

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM

KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM KARTA INFORMACYJNA KT Nr 28Rejestracja pojazdu marki SAM Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Data publikacji karty 2013-09-13 08:55:31 Odnośnik do e- formularza Opis Karty Nadzór nad Kartą Opis

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Wydanie D wg stanu na dzień 07-06-2012 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Łęczyckiego

Do Starosty Łęczyckiego Dane posiadacza odpadów:..., dnia... Nazwa:...... Adres:... tel.:.... Do Starosty Łęczyckiego Na podstawie art.41 ust.5, art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI AB6743 2013 (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia) Koło, dnia Starostwo Powiatowe w Kole Wydział Architektury i Budownictwa ul Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie II. Miejsce złożenia dokumentów PKK (Profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Paszportów - Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Jednostka

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 Wydanie nr 7 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób

Bardziej szczegółowo

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane,

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie http://bip.powiat.cieszyn.pl/cases/content/5915 Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) Szczegóły Kategoria sprawy Sprawa Komórka

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Komunikacji Nr Karty: KM.1611.7.2015 TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA OPIS OGÓLNY: 1. Czasowej rejestracji na wniosek

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI INFORMACJE OGÓLNE Do wniosków dot. gospodarowania odpadami składanych do tut. organu należy dołączyd: 1) potwierdzoną odpowiednio za zgodnośd z oryginałem kopię: odpisu z KRS w przypadku spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Karta usługi nr KT.03 Nazwa zadania Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Opis sprawy / zadania Wymagane dokumenty Kartę nadzoruje: Wydział Komunikacji i

Bardziej szczegółowo

KT-33 Zaświadczenie na przewóz niezarobkowy rzeczy/osób jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.

KT-33 Zaświadczenie na przewóz niezarobkowy rzeczy/osób jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej. KT-33 Zaświadczenie na przewóz niezarobkowy rzeczy/osób jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej. Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.110 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł 2. Opis sprawy / zadania Rejestracja pojazdów używanych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/48 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/48 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/4 Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. Zarządzenie Nr 48 /2005 Starosty Świdnickiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury aktualizacji kart usług w Starostwie Powiatowym w Świdnicy Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/45 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/45 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/58 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, zarejestrowanie pojazdu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

e) Opis sprawy Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych.

e) Opis sprawy Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej. Wydanie nowych znaków legalizacyjnych. Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU. Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania)

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU. Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania) Miejsce załatwiania sprawy REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU Wydział Komunikacji w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie (w zależności od miejsca zamieszkania) Wymagane dokumenty - wypełniony wniosek o rejestrację

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego umożliwia załatwianie następujących spraw:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego umożliwia załatwianie następujących spraw: Adres 43-155 Bieruń ul. Turystyczna 1, tel. (032) 324-25-36 dla mieszkańców gminy Bieruń, Bojszowy i Chełm Śląski 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 24 tel. (032) 216-79-19 dla mieszkańców gminy Lędziny i Imielin

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/78 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/78 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJMY O WYŁĄCZANIU!!!

PAMIĘTAJMY O WYŁĄCZANIU!!! Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, a w tym zasady wyłączania z produkcji rolnej i leśnej reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo